当前位置:首页 >> 信息与通信 >>

工程建设现场英语五百句1

Mu lu
CONTENTS
一、问候和介绍(36 句)yi、wen hou he jie shao(36ju)………………………………………………1 GREETINGS AND INTRODUCTIONS 二、交谈语言(24 句)er、jiao tan yu yan………………………………………………………………3 TALKING ABOUT LANGUAGES 三、日期和时间(20 句)san、Ri qi he shi jian……………………………………………………………4 DATES AND TIMES 四、天气和环境(20 句)si、tian qi he huan jing …………………………………………………………5 WEATHER AND ENVIRONMENT 五、在会议上(34 句)wu、Zai hui yi shang ……………………………………………………………6 AT THE MEETING 六、工程项目(20 句)liu、 Gong cheng xiang mu………………………………………………………8 ENGINEERING PROJECT 七、计划与进度(20 句)qi、 Ji hua jin du ………………………………………………………………9 PLANNING AND SCHEDULING 八、技术资料与图纸(34 句) ba、 Ji shu zi liao………………………………………………………10 TECHNICAL DOCUMENTS AND DRAWINGS 九、公用工程(20 句)jiu、 Gong yong gong cheng …………………………………………………12 UTILITY 十、施工现场(44 句) shi、Shi gong xian chang……………………………………………………14 AT THE JOB SITE 十一、设备检验(30 句)shi yi、 She bei jian yan……………………………………………………17 INSPECTION OF THE EQUIPMENT 十二、土建工程(18 句)shi er、tu jian gong cheng…………………………………………………19 CIVIL ENGINEERING 十三、施工机械(18 句)shi san、shi gong ji xie………………………………………………………20 CONSTRUCTION MACHINERY 十四、工程材料(18 句)shi si、gong cheng cai liao…………………………………………………21 ENGINEERING MATERIALS 十五、设备安装(24 句) shi wu、she bei an zhuang…………………………………………………22 ERECTION OF THE EQUIPMENT 十六、工艺管道(22 句)shi liu、gong yi guan dao …………………………………………………24 PROCESS PIPING 十七、质量管理(20 句) shi qi、zhi liang guan li……………………………………………………25 QUALITY CONTROL 十八、试车和开工(30 句)shi ba、shi che he kai gong ……………………………………………26 TEST RUN AND START—UP 十九、在宴会上(26 句)shi jiu、zai yan hui shang…………………………………………………28 AT THE BANQUET

坚持·不懈·勤学·苦练

附录 … 基数和序数、分数、倍数、百分数 fu lu… ji shu he xu shu、fen shu、bei shu、bai fen shu………………………………………………………………………………………………………31

一、问候和介绍(36 句)yi、wen hou he jie shao 问候和介绍( GREETINGS AND INTRODUCTIONS
1、 How do you do? 你好吗?(初次见面)ni hao ma?(chu ci jian mian) 2、 How are you? 你好吗?(日常见面)ni hao ma?(ri chang jian mian) 3、 Fine, thanks. 很好,谢谢。Hen hao,xie xie. 4、 I am very well, thank you. 我很好,谢谢你。Wo hen hao ,xie xie ni. 5、 Good morning, Mr. Jack. 早安,贾克先生。Zao an, jia ke xian sheng 6、 Good afternoon, Miss Mary. 午安,玛利小姐。Wu an, ma li xiao jie 7、 Good evening, Dr. John. 晚安,约翰博士。Wan an, yue han bo shi 8、 Very pleased to meet you, you are welcome. 见到你很高兴,欢迎你。Jian dao ni hen gao xing,huan ying ni 9、 I am very glad to see you. 我很高兴见到你。Wo hen gao xing jian dao ni 10、Welcome to China. 欢迎你到中国来。Huan ying ni dao zhong guo lai 11、Welcome to our job site. 欢迎你到我们工地来。Huan ying ni dao wo men gong di lai 12、For our friendship and cooperation, I wish we shall have a friendly cooperation in coming days. 祝愿友谊与合作,希望今后友好共事。Zhu yuan you yi yu he zuo,xi wang jin hou you hao gong shi 13、Let us work together for our common job. 让我们为共同的事业一起工作吧!rang wo men wei gong tong shi ye yi qi gong zuo ba! 14、Happy new year! 新年快乐!xin nian kuai le 15、Happy Spring Festival! 春节快乐!chun jie kuai le 16、Merry Christmas! 圣诞节愉快!sheng dan kuai le 17、Congratulations to your National Day! 祝贺你们的国庆节!zhu he ni men de guo qing jie 18、Happy birthday to you ! 祝你生日快乐!zhu ni sheng ri kuai le 19、Allow me to introduce myself, my name is Lu Han. 请允许我介绍自己,我的名字叫李汉。Qing yun xu wo jie shao zi ji ,wo de ming zi jiao li han 20、Please allow me to introduce a fellow of mine, Mr.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —1—

坚持·不懈·勤学·苦练

请允许我给你介绍一位我的同事,某先生。Qing yun xu wo gei ni jie shao yi wei wo de tong shi, 21、I am a manager. (project manager, resident construction manager, construction superintendent, controller staff member, engineer, technician, economist, supervisor, foreman, worker). 我是经理。 (项目经理、驻工地总代表、工地主任、管理员、职员、工程师、技术员、经济员、 检查员、 工长、 工人) shi jing li .(xiang mu jing li,zhu gong di zong dai biao,gong di zhu ren ,guan wo li yuan,zhi yuan, gong cheng shi ,ji shu yuan,jing ji yuan,jian cha yuan,gong zhang,gong ren) 22、I work in the Chemical Engineering Construction Company. (Construction Department、Inspection section) 我在化工建设公司(施工部、检查科)工作。Wo zai hua gong jian she gong si (shi gong bu,jian cha ke )gong zuo. 23、My technical specialty is civil engineering. (chemical engineering, process, mechanical equipment, electrical, instrumentation, piping, welding, furnace building, corrosion prevention, thermal-insulation, heating-ventilation, quality control). 我的技术专业是土建工程。 (化工工程、工艺、机械设备、电气、仪表、管道、焊接、筑炉、防 腐、保温、采暖通风、质量管理)wo de ji shu zhuan ye shi tu jian gong cheng.(hua gong gong cheng,gong yi,ji xie she bei,dian qi,yi biao,guan dao,han jie ,zhu lu,fang fu,bao wen,zai nuan tong feng,zhi liang guan li) 24、What is your specialty? 你的专业是什么?ni de zhuan ye shi shen me 25、I am a mechanician. (electrician, Pipelayer, welder, carpenter, turner, blacksmith, builder, erector, riveter, rigger, concrete worker, engine-driver, repair worker). 我是一个机械钳工。 (电工、管工、焊工、木工、车工、铁工、建筑工人、安装工人、铆工、起 重工、混凝土工、司机、修理工)wo shi yi ge ji xie qian gong.(dian gong,guan gong,han gong,mu gong,che gong,tie gong,jian zhu gong ren,an zhuang gong ren,mao gong,qi zhong gong,hun ning tu gong,si ji,xiu li gong ) 26、What is your nationality? Are you American? (English, Japanese, German, French, Italian, Romanian). 你是什么国籍的?你是美国人吗?(英国人、日本人、德国人、法国人、意大利人、罗马尼亚 人) 。Ni shi she me guo ji de ?ni shi mei guo ren ma?(ying guo ren,ri ben ren ,de guo ren,fa guo ren,yi da li ren,luo ma ni ya ren) 27、What is your name? 你的名字叫什么?ni de ming zi jiao shen me ? 28、Can I have your name, please? 请问你的名字?qing wen ni de ming zi ? 29、What company do you work for? 你在哪家公司工作?ni zai na jia gong si gong zuo? 30、Which department do you belong to? 你属于哪个部门?ni shu yu na ge bu men? 31、Kindly give us your advice, please. 请多指教?qing duo zhi jiao? 32、Thanks for your direction. 感谢你的指导?gan xie ni de zhi dao? 33、Good-bye. 再见!zai jian 34、See you again.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —2—

坚持·不懈·勤学·苦练

再见!zai jian 35、See you later. 回头见!hui tou jian 36、See you tomorrow. 明天见!ming tian jian

二、交谈语言(24 句)er、jiao tan yu yan 交谈语言( TALKING ABOUT LANGUAGES
37、Do you speak English? 你能讲英语吗?ni neng jiang ying yu ma? 38、Let us talk English. 让我们用英语交谈吧!rang wo men yong ying yu jiao tan ba 39、I can speak English only a little, do you understand me? 我只能说一点英语,你能听懂吗?wo zhi neng shuo yi dian ying yu,ni neng ting dong ma 40、Excuse me, sometimes I make mistakes when I speak English. 请原谅,我讲英语有时会说错。Qing yuan liang,wo jiang ying yu you shi huishuo chu 41、Speak slowly, please. I intend to learn to speak English. 请讲慢一点,我想学着讲一点英语。Qing jiang man yi dian,wo xiang xue zhe jiang yi dian ying yu 42、I am very sorry. I can not speak English very well, but I can read document in English. 我很抱歉,我的英语说得不好,但我能看懂英文资料。Wo hen bao qian,wo de ying yu shuo de bu hao,dan wo neng kan dong ying wen zi liao 43、Please write down the English words of this for us. 请用英文字写出来给我们看。Qing yong ying wen zi xie chu lai gei wo men kan 44、Write this word in English, please. 请将这字写出英文来。Qing jiang zhe zi xie chu ying wen lai. 45、I can not understand you, say it again, please. 我不懂你讲的,请再说一遍。Wo bu dong ni jiang de ,qing ai shu yi bian. 46、Do you know how we should express the idea in English? 你可知道我们应该如何用英文表达这个意思?ni ke zhi dao wo men ying gai ru he yong ying yu biao da zhe ge yi si 47、What does this word mean? 这字是什么意思?zhe zi shi shen me yi si 48、We should like to have an interpreter, let us call him. 我们应该找一个翻译来。Wo men ying gai zhao yi ge fan yi lai 49、Is my pronunciation correct? 我的发音对吗?wo de fa yin dui ma 50、I have trouble with pronunciation. 我在发音上有困难。Wo zao fa yin shang you kun nan 51、How many languages do you speak? 你能讲几种语言?ni neng jiang ji zhong yu yan
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —3—

坚持·不懈·勤学·苦练

52、I can read (speak) English only with the help of a dictionary. (tape recorder). 我仅能借助字典(磁带录音机)阅读(讲说)英语。Wo jin neng jie zhu zi dian(ci dai lu yin ji)yue du(jiang shuo)ying yu 53、Do you speak Chinese? Can you write Chinese characters? 你能讲汉语吗?你会写汉字吗?ni neng jiang han yu ma?ni hui xie han zi ma? 54、Please tell me how to spell English word. 请告诉我怎样拼读这个英文字?ni gao su wo zen yang pin du zhe ge ying wen zi 55、I do not understand, can you repeat it? 我不懂,你能重复一次吗?wo bu dong,ni neng chong fu yi ci ma? 56、I can not catch up with you. 我赶不上你。Wo gan bu shang ni 57、I can follow you. 我能听懂你的话。Wo neng ting dong ni de hua 58、Let the interpreter continue. 让翻译接着讲。Rang fan yi jie zhe jiang 59、Please put the sentence into Chinese (English). 请把这句子译成汉语(英语)qing ba zhe ju yi cheng hanyu (ying yu) 60、Have you a mind to learn Chinese? 你想学汉语吗?ni xiang xue han yu ma?

三、日期和时间(20 句)san、Ri qi he shi jian 日期和时间( DATES AND TIMES
61、What month is this? 现在是几月份?xian zai shi ji yue fen 62、This is January. (February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December). 现在是元月份(二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月) 。 Xian zai shi yuan yue fen( er yue,san yue,si yue,wu yue,liu yue,qi yue ba yue ,jiu yue ,shi yue,shi yi yue ,shi er yue) 63、What day is today? 今天是星期几?jin tian shi xing qi ji? 64、Today is Sunday. (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). 今天是星期日。 (一、二、三、四、五、六)jin tian shi xing qi ri.(yi,re,san,si,wu,liu,) 65、What is the date today? 今天是几号?jin tian shi ji hao? 66、Today is April sixth, nineteen eighty-two. 今天是一九八二年四月六日 jin tian shi yi jiu ba er nian si yue liu ri 67、what time is it? 现在几点钟?xian zai ji dian zhong

广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —4—

坚持·不懈·勤学·苦练

68、It is six o’clock. 现在是六点钟。Xian zai shi liu dian zhong 69、It is seven past nine. 现在是九点过七分。Xian zai shi jiu dian guo qi fen 70、It is a few minutes after three. 现在是三点过几分。Xian zai shi san dian guo ji fen 71、It is a quarter to ten. 现在是十点差一刻。Xian zai shi shi dian cha yi ke 72、Will you be here at eight o’clock tomorrow? 请你明天八点钟到这里来,行吗?qing ni ming tian ba dian zhong dao zhe li lai,xing ma 73、We shall come at half past seven, when will you come? 我们七点半钟来,你什么时间来?wo men qi dian ban zhong lai,ni shen me shi jian lai? 74、We shall be on time, I hope. 我希望我们将按时到达。Wo xi wang wo men jiang an shi dao da 75、We get to work at seven thirty every morning and finish working at eleven thirty before noon. (a. m.) a. m. (=before noon) 我们每天早上七点三十分开始工作, 到十一点三十分结束工作。 men mei tian zao shang qi dian Wo san shi fen kai shi gong zuo,dao shi yi dian san shi fen jie shu gong zuo 76、We work from two until six o’clock afternoon. (p. m.) every day. p. m. (=afternoon) 我们每天下午从两点到六点工作。Wo men mei tian xia wo cong liang dian dao liu dian gong zuo 77、We have breakfast at seven. 我们七点钟吃早餐。Wo men qi dian zhong chi zao can 78、We have lunch at eleven forty-five. 我们十一点四十五分吃午餐。Wo men shi yi dian si shi wu fen chi wu can 79、We have supper at six afternoon. 我们下午六点进晚餐。Wo men xia wu liu dian chi wan can 80、We have a day of rest on Sunday every week. 我们每周星期日休息。Wo men mei zhou xing qi ri xiu xi

四、天气和环境(20 句)si、tian qi he huan jing 天气和环境( WEATHER AND ENVIRONMENT
81、It is very fine today, the weather is suitable for our work. 今天天气很好,适合我们工作。Jin tian tian qi hen hao,shi he wo men gong zuo 82、It is not at all a nice day. It will get colder. 天气一点也不好,要变冷起来 tian qi yi dian ye bu hao ,yao bian leng qi lai 83、We can not continue the outdoor work, because it is raining (sleeting) now. 因为现在下雨 (雨雪) 我们不能继续在室外工作。 wei xian zai xia yu yu xue) men bu neng , Yin ( ,wo ji xu zai shi wai gong zuo. 84、It is going to snow(hail) tomorrow, some measure must be taken to prevent freezing. 明天将下雪 (冰雹) 为预防冰冻必须采取一些措施。 , Ming tian jiang xia xue( bing bao),wei yu fang
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —5—

坚持·不懈·勤学·苦练

bing dong bu xu cai qu yi xie cuo shi 85、The lifting work on site will be compelled to stop, owing to the strong wind. (a dense fog) 由于强风 (浓雾) 现场起重吊装工作将被迫停止。 yu qiang feng(nong wu),xian chang qi zhong , You diao zhuang gong zuo jiang bei po ting zhi 86、We have a nap (interval) after lunch in hot season. 热天午餐后,我们有一个午睡(中休)时间。Re tian wu an hou,wo men you yi ge wu shui (zhong xiu)shi jian 87、The weather is warm (cold) and sunny (cloudy) here. 这里气候温和(寒冷) ,阳光充沛(阴天多云) 。Zhe li qi hou wen he(han leng),yang guang chong pei(yin tian duo yun) 88、What is the weather forecast for today? 今天天气预报怎样?jin tian tian qi yu bao zen yang 89、The weatherman says the highest temperature during the day will be twenty one degrees centigrade (21°C). 天气预报员说: “今天白天最高气温为摄氏温度二十一度。 ”tian qi yu ban yuan shuo:”jin tian bai tian zui gao qi wen wei she shi wen du er shi yi du. 90、The temperature will drop to five above (below) zero tonight. 今晚温度将降至零上(下)五度。Jin wan wen du jiang jiang zhi ling shang(xia)wu du. 91、It is spring (summer, autumn, winter) time now. 现在是春天。 (夏、秋、冬)xian zai shi chu tian(xia,qiu,dong) 92、This road leads to the factory. (Post office, Telegraph Office, Telephone Booth, Travel Agency, Custom house, Bank, Hotel, Restaurant, Department Store, Book Store, Hospital, Theatre, park). 这条路通到工厂。 (邮局、电报局、电话间、旅行社、海关、银行、酒店、餐厅、百货商店、书 店、 医院、 戏院、 公园) tiao lu tong dao gong chang(you ju,dain bao ju,dian hua jian,lv xing she,hai zhe guan,yin hang,jiu dian,can ting,bai huo shang dian,shu dian,yi yuan,xi yuan,gong yuan) 93、 There is an equipment in front of the building. (behind the water tower, under the pipe rack, on the floor, inside the steel structure, in the workshop). 在建筑物前面(在水塔后面、在管廊下面、在地面上、在钢结构里面、在车间内)有一台设备。 Zai jian zhu wu de qian mian(zai shui ta de hou mian,zai guan lang de xia mian,zai di mian shang,zai gang jie gou li mian,zai che jian nei)you yi tai she bei. 94、Our construction site is north (south, east, west) of Nanjing, near the Changjing River. (Yantze River, Yellow River). 我们的工地在南京以北(南、东、西) ,靠近长江。 (扬子江、黄河)wo men d gong di zai nan jing yi bei (nan,dong xi),kao jin chang jiang.(yang zi jiang, huang) 95、It is about twenty-five kilometers (miles) from here to Lanzhou. 这里离兰州约二十五公里。 (哩)zhe li li lan zhou yue er shi wu gong li 96、It is only a short way, turn left (right) at the next cross street, and then go straight on. 离这里只有一小段路,到下一个十字路口向左(右)拐,然后一直向前走就到。Li zhe li zhi you yi xiao duan lu,dao xia yi ge shi zi lu kou xiang zuo (you)guai,ran hou yi zhi xiang qian zou jiu dao. 97、It is very convenient from here to Shanghai. (Beijing, Tianjing, Guangzhou, Suzhou). 这里到上海(北京、天津、广州、苏州)很方便。Zhe li dao shang hai(be jing,tian jin,guan zhou,su zhou)hen fang bian. 98、You can get here by train. (airplane, ship, bus). 你可以乘火车(飞机、轮船、公共汽车)去。Ni ke yi cheng huo che(fei ji,lun chuan,gong gong qi che)qu.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —6—

坚持·不懈·勤学·苦练

99、If it should rain tomorrow, the work would be postponed for some days. 如果明天下雨,工作就要延期几天。Ru guo ming tian xia yu,gong zuo jiu yao yan qi ji tian. 100、The climate quite agrees with us. 这气候对我们很适宜。Zhe qi hou dui wo men hen shi yi.

五、在会议上(34 句)wu、Zai hui yi shang 在会议上( AT THE MEETING
101、Our meeting will be next Tuesday at eight o’clock. 我们的会议将在下星期二八点钟举行。Wo men de hui yi jiang zai xia xing qi er ba dian zhong ju xing. 102、We want to change our meeting from Monday to Wednesday. 我们想把会议由星期一改为星期三。Wo men xiang ba hui yi you xing qi yi gai wei xing qi san. 103、Sit down, please Have a smoke and a cup of tea. 请坐,请抽烟,喝茶。Qing zuo,qing chou yan,he cha. 104、Which problems shall we discuss today? 我们今天讨论哪些问题?wo men jin tian tao lun na xie wen ti. 105、Today we shall discuss the question of hydraulical (pneumatic) test. 今天我们将讨论水压、 (气压) 试验问题。 tian wo men jiang tao lun shui ya,(qi ya)shi yan wen ti. Jin 106、Please give us your opinion.(point of view, ideas) 请把你的意见(观点、想法)告诉我们。Qing ba ni de yi jian(guan dian,xiang fa)gao su wo men. 107、We must know your opinion. 我们必须知道你的意见。Wo men bi xu zhi dao ni de yi jian. 108、We are willing to accept your suggestion. (plan) 我们乐于采纳你的建议(计划) 。Wo men le yu cai na ni de yi jian(ji hua). 109、Your suggestion suites us, we agree. 你的建议适合我们,我们同意。Ni de jian yi shi he wo men,wo men tong yi. 110、Please forgive me. We have different (opposite) views on this. Our opinion is… 请原谅,我们对此有不同的(相反的)看法。我们的意见是……qing yuan liang,wo men dui ci you bu tong de (xiang fan de )kan fa,wo men de yi jian shi…. 111、I am sorry, but I disagree with you. 我很抱歉,我不同意你说的。Wo hen bao qian,wo bu tong yi ni shuo de . 112、We should be able to settle this question. 我们应该能够解决这个问题。Wo men ying gai neng jie jue zhe ge wen ti. 113、We would like to hear your opinions. 我们想听一下你的意见。Wo men xiang ting yi xia ni de yi jian. 114、We must act according to the contract. 我们应该按照合同办事。Wo men ying gai an zhao he tong ban shi . 115、Thanks for the advice, but this is something we have to figure out (workout) ourself. 感谢你的劝告,但此事我们要自己考虑一下。 (解决)gan xie ni de quan gao,dan ci shi wo men yao zi ji kao lv y ixia.(jie jue)

广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —7—

坚持·不懈·勤学·苦练

116、I do not see any point in discussing the question any further. 我认为进一步讨论此事没有必要。Wo ren wei jin yi bu tao lun ci shi mei you bi yao. 117、Let us discuss these problems one by one. (step by step) 让我们一个一个地 (一步一步地) 讨论这些问题。 Rang wo men yi ge yi ge di(yi bu yi bu de)tao lun zhe xie wen ti .. 118、Do you agree with me? 你同意我吗?ni tong yi wo ma? I agree. 我同意。Wo tong yi. I disagree. 我不同意。Wo bu tong yi. I agree with you, but with some reservations. 我同意,但有某些保留。Wo tong yi,dan you mou xie bao liu. 119、I think so. 我想是这样。Wo xiang shi zhe yang. I don’t think so. 我不这样想。Wo bu zhe yang xiang. 120、Shall we have a break? 我们休息一下好吗?wo men xiu xi yi xia hao ma? 121、It is a question which we shall not discuss here. 这个问题我们将不在此讨论。Zhe ge wen ti wo men jiang bu zai ci tao lun. 122、We have not got fully determined. 我们尚未完全决定 wo men shang wei wan quan jue ding. 123、This is something beyond our comprehension. 这是我们不可理解的事。Zhe shi wo mei bu ke li jie de shi . 124、I regret to say that I can not agree with you. 我很抱歉(遗憾) ,不能同意你。Wo hen bao qian (yi han ),bu neng tong yi ni. 125、We hold the opinion of our own. 我们坚持我们的意见。Wo men jian chi wo men de yi jian. 126、Let us decide on this point. 让我们决定这一点。Rang wo men jue ding zhe yi dian . 127、We decide to do so. 我们决定这样办。Wo men jue ding zhe yang ban. 128、This problem must be reported to the higher level, they have the final say to make decisions. 这个问题应该呈报上级, 由他们作最后决定。 Zhe ge wen ti ying gai cheng bao shang ji, you ta men zuo zui hou jue ding 129、Your side will be held responsible for all the consequences arising therefrom. 由此产生的一切后果由你方负责。You ci chan sheng de yi qie hou guo you ni fang fu ze . 130、Let us draft a resolution about it. 让我们为此起草一项决议。Rang wo men wei ci qi cao yi xiang jue yi. 131、Please sign your name to the minutes of the meeting. 请在会议纪录上签字。Qing zai hui yi ji lu shang qian zi . 132、We shall meet again tomorrow morning. 我们明天早上接着开会。Wo men ming tian zao shang jie zhe kai hui . 133、Let us put this matter aside for sometime. Good-bye.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —8—

坚持·不懈·勤学·苦练

这事过些时再说,再见!zhe shi guo xie shi hou zai shuo ,zai jian! 134、Your cooperation means much to us. 你们的合作对我们是很重要的。Ni men de he zuo dui wo men shi hen zhong yao de .

六、工程项目(20 句)liu,gong cheng xiang mu 工程项目( ENGINEERING PROJECT
135、 project execution is usually divided into some elementary phases, such as: engineering, procurement A and transportation, and field construction. 一个工程项目的实施通常可分为几个基本阶段:工程设计、采购和运输,以及现场施工。Yi ge gong cheng xiang mu de shi shi ,tong chang ke fen wei ji ge ji ben jie duan:gong cheng she ji ,cai gou he yun shu,yi ji xian chang shi gong. 136、We are building an ethylene plant with an annual capacity of 300,000 metric tons. 我们正在建设一座年产三十万吨的乙烯工厂。Wo men zheng zai jian she yi zuo nian chan san shi wan dun de yi xi gong chang . 137、The contract number of this project is CJC78-8. 这个项目的合同号是 CJC78-8。Zhe ge xiang mu de he tong hao shi CJC78-8 138、The Seller (vendor) is Toyo Engineering Corporation (TEC) of Japan. 卖方(卖主)是日本的东洋工程公司。 (简称 TEC)mai fang (mai zhu)shi ri ben dedong yang gong cheng gong si.(jian cheng TEC) 139、The Buyer (customer, client) is China National Technical Import Corporation. (CNTIC) 买方(主顾、顾客)是中国技术进口总公司。 (简称 CNTIC)mai fang(zhu gu ,gu ke)shi zhong guo ji shu jin kou zong gong si. (jian cheng CNTIC) 140、China national Chemical Construction Corporation (CNCCC) contracts for domestic and overseas chemical projects. 中国化工建设总公司(简称 CNCCC)承包国内和海外的化工工程。Zhong guo hua gong jian she zong gong si(jian cheng CNCCC) 141、We can contract to build turn-key plant, undertake single items of projects as a subcontractor or provide labour (labor) services. 我们可以承建成套工厂或分包单项工程或提供劳务。Wo men ke yi cheng jian cheng tao gong chang huo fen bao dan xiang gong cheng huo ti gong lao wu. 142、The “UHDE” corporation of Federal Germany takes part in this project as a patent licenser. (owner of the know-how) 联邦德国的“伍德”公司作为一个技术专利执证者(专门技术所有者)参加此项工程。Lian bang de guo de “wu de”gong si zuo wei yi ge ji shu zhuan li zhi zheng zhe (zhuan men ji shu suo you zhe )can jia ci xiang gong cheng. 143、Are you the Seller’s Representative on the job site? 你是卖方的现场代表吗?ni shi mai fang de xian chang dai biao ma? 144、I am the buyer’s general Representative. (GR) 我是买方的总代表。Wo shi mai fang de zong dai biao. 145、It is an inquiry (commercial and technical proposal, approval, agreement, protocol, annex, technical appendix) about this project.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —9—

坚持·不懈·勤学·苦练

这是这个项目的询价书。 (商务和技术报价书,批准书、协议、会议记录、附加条件、技术附件) zhe shi zhe ge xiang mu de xun jia shu.(shang wu he ji shu bao jia shu, pi zhun shu, xie yi, hui yi ji lu, fu jia tiao jian, ju shu fu jian)。 146、There are many information in the technical proposal which including: process flow, process description, capacity of the plant, performance of the product. 技术报价书中有很多资料,包括:工艺流程、工艺说明、生产能力、产品特性等。Ji shu bao jia shu zhong you hen duo zi liao, bao kuo :gong yi liu cheng ,gong yi shuo ming ,sheng chan neng li, chan pin te xing deng. 147、There are two units (installations) in the contract plant. (within the battery limits) 在合同工厂内 (界区范围内) 有两个车间。 (装置) he tong gong chang nei(jie qu fan wei nei) you zai liang ge che jian.(zhuang zhi). 148、The project team normally consists of project engineer, design engineer, schedule engineer, and various specialists. 项目工作组通常包括有项目工程师、 设计工程师、 计划工程师以及各类专家。 Xiang mu gong zuo zu tong chang bao kuo you xiang mu gong cheng shi ,she ji shi, ji hua gong cheng shi yi ju ge lei zhuan jia. 149、We have evaluate the results of field construction by four criteria, which are quality, time, cost, and safety. 我们可以通过四个指标来评价现场施工的成绩,即质量、时间进度、费用和安全。Wo men ke yi tong guo si ge zhi biao lai ping jia xian chang shi gong de cheng ji ,ji zhi liang, shi jian jing du,fei yong he an quan. 150、I am responsible for the technical (scheduling, inspection, quality control) work of this project. (area) 我负责这个项目 (区域) 的技术 (计划、 检查、 质量控制) 工作。 fu ze zhe ge xiang mu (qu yu)de Wo ji shu (ji hua ,jian cha,zhi liang kong zhi )gong zuo. 151、Would you tell us the technical characteristic about this project? 你能告诉我们有关这个工程项目的技术特性吗? Ni neng gao su wo men you guan zhi ge gong cheng xiang mu de ji shu te xing ma? 152、Please give a description about this project. 请对这个工程项目作一个叙述说明。Qing dui zhe ge gong cheng xiang mu zuo yi ge xu shu shuo ming. 153、The project is certain to be a success. 这个项目一定会得到成功。Zhe ge xiang mu yi ding hui de dao cheng gong. 154、Do you have any reference materials about this project? 你有关于这个工程项目的参考资料吗? Ni you guan yu zhe ge gong cheng xiang mu de can kao zi liao ma?

七、计划与进度(20 句) 计划与进度( 、 PLANNING AND SCHEDULING
155、We should work according to the overall schedule chart ( the construction time schedule) of the project. 我们应该按照工程项目的总进度表(建设进度表)工作。Wo men ying gai an zhao gong cheng xiang mu de zong jing du biao(jian she jing du biao)gong zuo.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —10—

坚持·不懈·勤学·苦练

156、The effective date of this contract will begin from July sixth, nineteen eighty-three. 这个合同的有效期将从一九八三年七月六日开始。Zhe ge he tong de you xiao qi jiang cong yi jiu ba san nian qi yue liu ri kai shi. 157、The Seller will provide preliminary (final) technical documents for Buyer in May. 卖方将于五月份向买方提供初步 (最终) 技术文件。 Mai fang jiang yu wu yue fen xiang mai fang ti gong chu bu (zui zong )ji shu wen jian. 158、The basic (detailed) process design will be issued before August. 基本的(详细的)工艺设计资料将于八月前发出。Ji ben de (xiang xi de)gong yi zi liao jiang yu ba yue qian fa chu. 159、Our major planning items contain estimating of cost and construction schedule. 我们主要的计划工作项目包括费用预算和施工进度。Wo men zhu yao de ji hua gong zuo xiang mu bao kuo fei yong yu suan he shi gong jing du. 160、We shall have a design collecting (preliminary design, final design) meeting next month. 下个月我们将召开设计数据收集(初步设计、最终设计)会议。Xia ge yue wo men jiang zhao kai she ju shu ju shou ji(chu bu she ji, zui zhong she ji) hui yi. 161、On our most projects Critical Path Method (CPM) is used for scheduling. 在我们的大多数工程项目中都采用“统筹法” (即关键路线方法,简称 CPN)安排计划。Zai wo men de da duo shu gong cheng xiang mu zhong dou cai yong “tong chou fa”(ji guan jian lu xian fa fang ,jian cheng (CPN)an pai ji hua. 162、Field erection work(civil work) will begin in October this year and complete on June first next year. 现场安装工作(土建工作)将今年十月开始至明年六月一日完工。Xian chang an zhuang gong zuo(tu jian gong zuo)jiang jin nian shi yue kai shi zhi ming nian liu yue yi ri wan gong. 163、This contract plant will start-up (put in commissioning) on November thirty this year. 这座合同工厂将于今年十一月三十日开车 (投产) Zhe zuo he tong gong chang jiang yu jin nian shi 。 yi yue san shi ri kai che (tou chan). 164、The date of acceptance of this plant will be April sixth, nineteen eighty-four. 这座工厂的交工验收期将在一九八四年四月六日。Zhe zuo gong chang de jiao gong yan shou qi jiang zai yi jiu ba si nian si yue liu ri. 165、The plant is scheduled to be completed around 1985. 工厂计划于一九八五年前后建成。Gong chang ji hua yu yi jiu ba wu nian qian hou jian cheng . 166、The Seller’s operating group (A crew of specialists) will remain on the job until guarantees are met. 卖方操作组 (专家工作组) 将在现场, 一直工作到生产符合保证条件。 Mai fang cao zuo zhu (zhuan jia gong zuo zhu) jiang zai xian chang ,yi zhi gong zuo dao sheng chan fu he bao zheng tiao jian. 167、We must take the plant through the test run and finally into commercial operation. 我们必须使工厂通过试运转并最终投入工业生产。Wo men bi xu shi gong chang tong guo shi yun zhuan bing zui zhong tou ru gong ye sheng chan. 168、Every month we shall establish construction schedule. 每个月我们都要制订建设进度报告。Mei ge yue wo me dou you zhi ding jian she jing du bao gao. 169、We shall also make the project schedule report every day. 我们也将每天提出项目进度报告。Wo men ye jiang mei tian ti chu xiang mu jing du bao gao. 170、We are going to begin this work tomorrow. (next week, next month). 我们准备明天(下周、下月)开始这项工作。Wo men zhun bei ming tian(xia zhou, xia yue )kai shi zhe xiang gong zuo. 171、We must take this work plan into consideration. 我们必须考虑这个工作计划。Wo men bi xu kao lv zhe ge gong zuo ji hua.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —11—

坚持·不懈·勤学·苦练

172、We have to change our plan for lack of materials. (construction machinery, erection tools). 因缺少材料 (施工机械、 安装工具) 我们只能改变计划。 , Ying que shao cai liao( shi gong ji xie, an zhuang gong ju), wo men zhi neng gai bian ji hua. 173、What is your suggestion about this schedule? 你对这个计划进度有何建议? Ni dui zhe ge ji hua jing du you he jian yi? 174、Give me your opinion on this plan. 请把你对这个计划的意见告诉我。Qing ba ni dui zhe ge ji hua de yi jian gao suo wo.

八、技术资料与图纸(34 句) 技术资料与图纸( TECHNICAL DOCUMENTS AND DRAWINGS
175、We completed this task according to the drawing number SD-76. 我们按照图号 SD-76 图纸完成了这项工作。 men an zhao tu hao SD-76tu zhi wan cheng le zhe Wo xiang gong zuo. 176、According to the technical standard (norm, rules of operation), the erection (alignment, testing) work is now getting on. 安装(校准、试验)工作正在根据技术标准(规范、操作规程)进行。An zhuang (jiao zhun, shi yan) gong zuo zheng zai geng ju ji shu biao zhun( gui fan, cao zuo gui cheng) jing xing. 177、This is a plot plan (general layout, general arrangement, detail, section, erection, flow sheet, PID, assembly, civil electrical, control and instrumentation, projection, piping, isometric) drawing. 这是一张平面布置(总平面、总布置、细部、剖面、安装、流程、带仪表控制点的管道、装配、 土建、 电气、 自控和仪表、 投影、 配管、 空视) Zhe shi yi zhang pin mian bu zhi (zong pin mian , 图。 zong bu zhi, xi bu, pou mian, an zhuang, liu cheng ,dai yi biao kong zhi dian de guan dao, zhuang pei, tu jian,dian qi, zi kong he yi biao, tou ying, pei guan, kong shi) tu. 178、That is a general (front, rear, side, left, right top, vertical, bottom, elevation, auxiliary, cut-away, birds eye) view. 那是全视(前视、后视、侧视、左视、右视、顶视、俯视、底视、立视、辅助、内部剖视、鸟 瞰)图。Na shi quan shi (qian shi, hou shi, ce shi, zuo shi, you shi, ding shi, fu shi, di shi, li shi, fu zhu,nei bu pou shi, niao kan)tu. 179、How many drawings are there in the set? 这套图纸有几张? Zhe tao tu zhi you ji zhang ? 180、Is this a copy for reproduction? 这是一份底图吗? Zhe shi yi fen di tu ma? 181、What is the edition of this drawing? 这张图纸是第几版? Zhe zhang tu zhi shi di ji ban? 182、Is this drawing in effect? 这张图纸有效吗? Zhe zhang tu zhi you xiao ma? 183、Is this a revised edition? 这是修订版吗? Zhe sh I xiu ding ban ma? 184、Will it be revised yet? 这图还要修订吗? Zhe tu hai yao xiu ding ma?

广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —12—

坚持·不懈·勤学·苦练

185、Are there some modifications (revisions) on the drawing? 这张图上有些修改(修正)吗?zhe zhang tu shang you xie xiu gai (xiu zheng)ma? 186、The information to be placed in each title block of a drawing includes drawing number, drawing size, scale, weight, sheet number and number of sheets, drawing title and signatures of persons preparing, checking and approving the drawing. 每张图纸的图标栏内容包括:图号、图纸尺寸、比例、重量、张号和张数、图标以及图纸的制 图、 校对、 批准人的签字。 Mei zhang tu zhi de tu biao lan nei rong bao kuo:tu hao, tu zhi chi chun, bi li, zhong liang , zhang hao he zhang shu, tu biao yi ji tu zhi de zhi tu ,jiao dui, pi zhun ren de qian zi. 187、There are various types of lines on the drawing such as: border lines, visible lines, invisible lines, section lines, center lines, extension lines, dimension lines, break lines, phantom lines. 图上有各种形式的线条,诸如:边框线、实线、虚线、剖面线、中心线、引出线、尺寸线、断 裂线、假想线。Tu shang you ge zhong xin shi de xian tiao, zhu ru: bian kuang xian, shi xian, xu xian, po mian xian, zhong xin xian, ying chu xian, chi chun xian, duan lie xian, jia xiang xian. 188、We have not received this drawing, (instruction book, operation manual) please help us to get it. 我们还未收到这张图纸 (说明书、 操作手册)请帮助我们取得。 men hai wei shou dao zhe zhang , Wo tu zhi (shuo ming shu ,cao zuo shou ce), qing bang zhu wo me qu de. 189、Please send us further information about this item. 请将有关这个项目的进一步的资料送交我们。 Qing jiang you guan zhe ge xiang mu de jing yi bu de zi liao song jiao wo men. 190、I want additional information on this. 我需要这方面的补充资料。Wo xu yao zhe fang mian de bu chong zi liao. 191、Please explain the meaning of this abbreviation (mark, symbol) on the drawing. 请解释图上这个缩写 (标记、 符号) 的意义。 Qing jie she tu shang zhe ge suo xie( biao ji, fu hao )de yi yi. 192、We comply with and carry out the GB standard (ANSI, BS, AFNOR, JIS, DIN) in this project. 在这个工程中我们遵守并执行中国国家标准 GB。 (美国标准、英国标准、法国标准、日本标准、 联邦德国标准. Zai zhe ge gong cheng zhong wo men zhun xun bing zhi xing zhong guo guo jia biao zhun GB.( mei guo biao zhun, ying guo biao zhun, fa guo biao zhun, ri ben biao zhun, lian bang de guo biao zhun). 193、Please make a sketch of this part on the paper. 请将这个零件的草图画在纸上。Qing jiang zhe ge ling jian de cao tu hua zai zhi shang . 194、Would you lend me your information? (handbook, brochure) 可否将你的资料(手册、小册)借给我?ke fou jiang ni de zi liao (shou ce ,ciao ce)jie ge wo? 195、Please bring us those drawings. 请把那些图纸带给我们。Qing ba na xie tu zhi dai gei wo men. 196、This is a translational information, it maybe not quite sure. 这是翻译的资料,可能不太确切。Zhe shi fan yi de zi liao, ke neng bu tai que qie. 197、That is a mistake in translation. 那是一个翻译错误。Na shi yi ge fan yi cuo wu. 198、The copy is blurred, it is not very clear. 这个复制件被弄模糊了,不太清晰。Zhe ge fu zhi jian bei nong mo hu le , tu tai qing xi. 199、Please give us a copy of this information. (technical specification, instruction, manual, document, diagram, catalog) 请给我们一份这个资料(技术规程、说明书、手册、文件、图表、目录样本)的复印本。Qin gei wo men yi fen zhe ge zi liao (ji shu gui cheng ,shuo ming shu, shou che, wen jian , tu biao, mu lu yang ben)
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —13—

坚持·不懈·勤学·苦练

de fu ying ben. 200、Please send us a technical liaison letter about it. 请给我们一份有关此事的技术联络笺。Qing gei wo men yi fen you guan chi shi de ji shu lian luo qian. 201、I received this letter (report, detailed list) last week. 我上周收到此信。 (报告、清单). Wo shang zhou shou dao ci xin.(bao gao, qing dan). 202、A working drawing must be clear and complete. 工作图必须简明完整。Gong zuo tu bi xu jian ming wan zheng. 203、Just look at this drawing. 看看这张图吧。Kan kan zhe zhang tu ba. Please have a look at the drawing. 请看这张图。Qing kan zhe zhang tu. 204、Please make a copy of this letter. 请把这信复制一份。Qing ba zhe fen xin fu zhi yi fen). I have done six copies. 我已复制六份。Wo yi fu zhi liu fen. 205、Data on equipment can be found in the related information. 有关设备的数据可从有关的资料中找到。You guan she bei de shu ju ke cong you guan de zi liao zhong zhao dao. 206、Such information would not avail much. 这些资料用处不大。Zhe xie zi liao yong chu bu da. 207、Have you any idea how to use the manufacturer’s handbook? 你知道怎样使用这本厂家手册吗? Ni zhe dao zen yang shi yong zhe ben chang jia shou che ma? 208、We regard these data as very useful. 我们认为这些数据是很有用的。Wo men ren wei zhe xie shu ju shi hen you yong de.

九、公用工程(20 句)jiu.gong yong gong cheng 公用工程( UTILITY
209、Public utilities are carefully regulated here. 公用事业在这里受到仔细的管理。Gong yong shi ye zai zhe li shou dao zi xi de guan li. 210、The pressure maintained in the water main is two kilogram per square centimeter (2kg/C ㎡) 自来水总管里的水压保持为 2 公斤/平方厘米。 lai shui zong guan li de shui ya bao chi wei 2 gong Zi jin mei ping fang li mi. 211、The water has been treated (softened), but it is not drinkable water. 这水经过处理 (软化) 但不是饮用水。 Zhe shui jin guo chu li (ruan hua),dan bu shi yin yong shui . , 212、The common service voltage or electric power in our country is 220/380 volt. 我国普通供电电压为 220/380 伏。Wo guo pu tong gong dian dian ya wei 220/380 fu. 213、There is a switch board (control panel, distribution box) mounted on the wall. 在墙上装有一个开关板 (控制盘、 配电箱) Zai tiang shang zhuang you yi ge kai guan ban(kong zhi 。 pan .pei dian pan ) 214、We have an emergency-standby electric generator with a capacity of 300 kilowatts.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —14—

坚持·不懈·勤学·苦练

我们有一台三百千瓦的事故备用发电机。Wo mei you yi tai san bai qian wa de shi gu bei yong fa dian ji. 215、The substation equipped with a transformer of 500 KVA is south of the plant. 在工厂的南边有一座装有五百千伏安变压器的变电站。Zai gong chang d e nan bian you yi zuo zhuang you wo bai qian fu an bian ya qi de bain dain zhan. 216、The pressure of the compressed air at the work site is about 7 kg/C ㎡ 工地用压缩空气的气压约为 7 公斤/平方厘米。Gong di yong ya suo kong qi de qi ya wei 7 gong jin mei ping fang li mi. 217、There is a steam heating system (air conditioning system) in the work-shop. 这车间里装有一个蒸汽加热系统(空气调节系统)zhe zhe jianli zhuang you yi ge jia re xi tong (kong qi tiao jie xi tong ) 218、The Post Office is in Renmin Street, it is open from 7 a.m. till midnight. 邮局在人民路, 从上午七点一直开到半夜。 ju zia ren min lu ,cong shang wu 7dian yi zhi kai dao You ban ye . 219、You can send the letter by airmail (regular mail, registered mail). 你可以邮寄航空信(平信、挂号信) 。Ni ke yi you ji hang kong xin (ping xin ,gua hao xin) 220、You may telephone me at ten o’clock. My telephone number is 4907 (four-nine-o-seven) 你可以在十点钟给我打一个电话, 我的电话号码是 4907。 ke yi zai shi dian zhong gei wo da dian Ni hua,wo de dian hua hao ma shi 4907 221、Here is the telephone directory. 这是电话号码簿。Zhe shi dian hua hao ma ben . 222、The telegraphic (cable, telex) address of the guest house is 6080. 招待所的电报 (海底电报、 用户电报) 挂号是 6080。 Zhao dai suo de dian bao(hai di dian bao ,yong hu dian bao)gua hao shi 6080 223、You may contact the receptionist if you want to make a long distance call (to make oversea call, to send an overseas telegram). 如果你要打长途电话 (海外电话、 国际电报) 可以与服务员联系。 , Quo guo ni yao da chang tu dian hua (hai wai dian hua,guo ji dian bao ),ke yi yu fu wu yuan lian xi. 224、The cargo vessel (passenger ship) docked at wharf number 5 yesterday afternoon. 货船 (客轮) 昨天下午停泊在五号码头。 Huo lun (ke lun )zuo tian xia wu ting bo zai wo hao ma tou . 225、There is a freeway (main highway) from here to Nanjing. 从这里到南京有一条高速公路 (主要公路) Cong zhi li dao nan jing you yi tiao gao su gong lu (zhu 。 yao gong lu ) 226、There is a limousine service to the Friendship Hotel every day. 每天有开往友谊宾馆的交通车服务。 Mei tian you kai wang you yi bing guan de jiao tong zhe fu wu. 227、The quickest way to get there is to take an airplane (taxi, subway, train, bus). 到那里去最快的办法是乘搭飞机 (出租汽车、 地下铁道、 火车、 公共汽车) na Ii qu zui kuai de dao ban fa shi cheng da fei ji (zhu zu qi che ,di xia tie dao,huo che ,gong gong qi che ) 228、You can make your travel arrangement in any branch of the CITS or CAAC 你可以在中国国际旅行社或中国民航总局的任何分理处办理旅行安排。 ke yi zi zhong guo guo Ni ji lv xing she huo zhong guo min hang zong ju de ren he fen li chu ban li lv xing an pai. CITS-China International Travel Service 中国国际旅行社 zhong guo guo ji lv xing she . CAAC-General Administration of Civil Aviation of China 中国民用航空总局 zhong guo min hang zong ju
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —15—

坚持·不懈·勤学·苦练

十、施工现场(44 句)shi ,xian chang shi gong 施工现场( AT THE JOB SITE
229、Welcome to our construction site. 欢迎你到我们工地来。Huan ying ni dao wo men gong di lai. 230、Glad to have you here. 你来此地,我们很高兴。Ni lai ci di ,wo men hen gao xing . 231、Our job site is over there (over here). 我们的施工现场在那边(在这里) 。Wo men de shi gong xian chang zai na bian(zia zhe li) 232、It is very simple and crude here. Do not mind, please. 这里很简陋,请勿介意。Zhe li hen jian lou,qing wu jie yi. 233、Come in, please. 请进!qing jin Be quick. 请快点。Qing kuai dian. Just a minute, please. 请等一下。Qing deng yi xia. Take care. 请小心。Qing xiao xin. 234、I am a site engineer (director, workshop head, chief of section, foreman, worker, staff member). 我是工地工程师(厂长、车间主任、班组长、领工、工人、职员)wo shi gong di gong cheng shi (chang zhang ,che jian zhu ren,ban zu zhang,ling gong ,gong ren ,zhi yuan) 235、May I introduce our chief engineer to you. 请允许我向你介绍我们的总工程师。Qing yun xu wo xiang ni jie shao wo men de zong gong cheng shi 236、Mr. Wang is responsible for this task. 王先生负责这项工作任务。Wang xian sheng fu ze zhe xiang gong zuo ren wu . 237、I am in charge of this section. 我负责这个工段。Wo fu ze zhe ge gong duan 238、 Here is our engineering office (drawing office, control room, laboratory, meeting room, common room, rest room). 这里是我们的工程技术办公室(绘图室、调度室、实验室、会议室、座谈室、休息室) 。Zhe li she wo men de gong cheng ji shu ban gong shi(hui tu shi ,diao du shi ,shi yan shi ,hui yi shi ,zuo tan shi,xiu xi shi) 239、Sit down, please. Let us take a rest. 请坐,让我们休息一会。Qing zuo ,rang wo men xiu xi yi hui, 240、Have some tea (cold drink, ice-sucker). 请喝点茶(冷饮、棒冰) 。Qing he dian cha (ling yin,bing bang )
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —16—

坚持·不懈·勤学·苦练

Have a smoke, please. 请抽烟。Qing chou yan. 241、I have some thing (question) to ask you. 我有些事情(问题)要请问你。Wo you xie shi qing (wen ti )yao qing wen ni. 242、Would you please tell us something about this? 请将有关这方面的情况告诉我们。 Qing jiang you guan zhe fang mian de qing kuang gao su wo men. 243、Thanks for your kindness. 感谢费心!gan xie fei xin Thanks for your help. 感谢你的帮助!gan xie ni de bang zhu. 244、The shift will start at half past seven a. m. 早班从七点半开始。Zao ban cong 7:30kai shi. 245、We have flexible work hours during the summer. 我们在夏季的工作时间有弹性。Wo men zai xia ji de gong zuo shi jian you tan xing . 246、Pay attention to safety! 注意安全!zhu yi an quan. 247、Put on your safety helmet, please. 请戴上安全帽。Qing dai shang an quan mao 248、Danger! Look out! Get out of the way. 危险!当心!快躲开!wei xian !dang xin,kuai duo kai 249、Here is our pipe prefabrication workshop (steel structure fabrication shop, machine shop, boiler room, air compressor station, concrete mixing unit). 这里是我们的管道预制车间(钢结构制作厂、机械加工车间、锅炉房、空气压缩机站、混凝土 搅拌装置) 。Zhe li shi wo men de guan dao yu zhi che jian (gang jie goou zhi zuo chang ,jie xie jia gong che jian,guolu fang ,kong qi ya suo ji zhan,hun ning tu jiao ban zhuang zhi) 250、Let me show you the way. Follow me, please. 我来引路,请跟我来。Wo lai yin lu ,qing gen wo lai. This way please. After you. 请走这条路,请先走。Qing zou zhe tiao lu ,qing xian zou. 251、Would you like to see this process (machine)? 你要看看这工艺方法(机器)吗?ni yao kan kan zhe gong yi fang fa (ji qi )ma 252、Would you like to talk to the welder (inspector)? 你要和焊工(检查员)谈谈吗?ni yao he han gong (jian cha yuan )tan tan ma ? 253、The factory (workshop, equipment) produces pipe fittings (spare parts, fasteners). 这工厂 (车间、 设备) 生产管件 (配件、 紧固件) Zhe gong chang (che jian,she bei )sheng chan guan 。 jian(pei jian ,jingo jian). 254、I am sorry, do not touch this, please. 很抱歉,请勿触动。Hen bao qian,qing wu chu dong. 255、Do not touch that paint, it is wet. 油漆未干,请勿触碰。You qi wei gan ,qing wu peng chu. 256、Smoking and lighting fires are strictly forbidden at here. 这里严禁烟火。Zhe li yan jin yan huo No smoking here. 这里不许抽烟。Zhe li bu xu chou yan 257、Look at the sign, danger keep out.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —17—

坚持·不懈·勤学·苦练

注意标牌,危险勿进。Zhu yi biao pai ,wei xian wu jin 258、Out of the bounds for foreigners without special permission. 外国人非经特许不可入内。Wai guo ren wei jing te xu bu ke ru nei . No admittance. 禁止入内 jin zhi ru nei. 259、There is a temporary facility for site brickwork. (woodwork, ironwork, paintwork) 这是一个现场砖工(木工、铁工、油漆工)临时设施。Zhe shi yi ge xian chang zhuan gong (mu gong ,tie gong ,you qi gong )lin shi she shi. 260、Let me show you around and meet our workers. 让我带你走一圈, 并会见我们的工人。 Rang wo dai ni zou yi quan,bing hui jian wo men de gong ren 261、We would like to know your opinion about our site work. 我们想听取你对我们现场工作的意见。 men xiang ting qu ni dui wo men xian chang gong zuo de Wo yi jian . 262、We have just finished the job. 我们刚才完成这活。Wo men gang gang wan cheng zhe huo . 263、We have not finished this work yet. 我们尚未完成这项工作。Wo men shang wei wan cheng zhe xiang gong zuo. 264、It will be finished under five days. 这事将在五天内完成。Zhe shi jiang zai wu tian nei wan cheng. 265、That is a question, I think. 我想那是一个问题。Wo xiang na shi yi ge wen ti . No problem. 没问题。Mei wen ti 266、What is wrong with this? 这有什么错吗?zhe you shen me cuo ma. Something must be wrong with it. 它一定有点毛病。Ta yi ding you dian mao bing Nothing is wrong. 没有错。Mei you cuo 267、It is difficult to do so. 那样做很困难。Na yang zuo hen kun nan It is easy to do. 那很容易做。Na hen rong yi zuo It is hard to say. 这事很难说。Zhe shi hen nan zhuo 268、It is normal. 那是正常的。Na shi zheng chang de It is clear. 那是清楚的。Na shi qing shu de It is correct. 那是正确的。Na shi zheng que de It is all right. 那是良好的。Na shi liang hao de 269、We shall do our best. 我们将尽力做好。Wo men jiang jin li zuo hao
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —18—

坚持·不懈·勤学·苦练

270、Some training will fit them for the job. 经过一些训练, 他们就能胜任这项工作。 guo yi xie xun lian,ta men jiu neng sheng ren zhe xiang Jing gong zuo. 271、By the end of this month, we shall have carried out our plan. 到这个月底,我们将已实现我们的计划。Dao zhe ge yue di ,wo men jiang yi shi xian wo men de ji hua. 272、All has gone well with our site work plan. 一切均按照我们的现场工作计划进行。Yi qie an zhao wo men de xian chang gong zuo ji hua jin xing

十一、设备检验(30 句)shi yi she bei jian yan 十一、 设备检验( INSPECTION OF THE EQUIPMENT
273、Shall we go to the warehouse to check the equipment? 我们到仓库去检查设备吧!wo men dao cang ku jian cha she bei ba 274、I believe that all the machines to be shipped have been pre-assembled (inspected). 我相信所有发运的机器都曾经过预装配 (检验) Wo xiang xin suo you fa yun de ji qi dou ceng jing 。 guo yu zhuang pei (jian yan ) 275、Where is the packing list (bill of lading, bill of materials)? 装箱单(提货单、材料清单)在哪里?zhuang xiang dan (ti huo dan ,cai liao qing dan )zai na li 276、What is the item number (case number) of this equipment? 这台设备的位号(箱号)是多少?zhe tai she bei de wei hao(xiang hao )shi duo shao.? 277、How many cases are there in the package of this equipment? 这台设备分几箱包装?zhe tai she bei fen ji xiang bao zhuang? 278、What does this mark (symbol) mean? 这个标志(符号)是什么意思?zhe ge biao zhi (fu hao )shi shen me yi si ? 279、All the equipment must be fitted with nameplates. 所有的设备都应钉有铭牌。Suo you she bei dou ying ding you ming pai. 280、First of all, we must check the delivery schedule (date of delivery) of the equipment. 首先,我们必须核查设备的交货计划。 (交货日期)shou xian,w men bi xu jian che she bei de jiao huo ji hua (jiao huo ri qi ) 281、What about the mechanical guarantee of the equipment? 设备的机械保证情况如何?she bei de ji xie bao zheng qing kuang ru he? 282、We have placed an order for pumps with a factory. 我们已向一家工厂订购泵机。Wo men yi xiang yi jia gong chang ding gou beng ji. 283、We have planned to finish the inspection of the equipment before Sunday. 我们计划在星期天以前完成设备的检查工作。 men ji hua zai xing qi tian yi qian wang cheng she Wo bei de jian cha gong zuo.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —19—

坚持·不懈·勤学·苦练

284、This equipment is supplied by the Seller (Buyer). 这台设备是卖方(买方)供应的。Zhe tai she bei shi mai fang (mai fang)gong ying de. 285、This is the equipment in completed conditions, that is the equipment fabricated at plant site. 这是整体设备, 那是现场制作的设备。 shi zheng ti she bei ,na shi xian chang zhi zuo de she bei . Zhe 286、This equipment is shipped from Japan (United States of America, England, France, Italy, Federal Republic of Germany, Singapore). 这台设备是从日本(美国、英国、法国、意大利、德国、新加坡)发运来的。Zhe tai she nei shi cong ri ben(mei guo,ying guo ,fa guo ,yi da li,de guo xin jia po) yun lai de. 287、The equipment is delivered to here by sea (air, railway, road). 这台设备是通过海运(空运、铁路、公路)发货到此的。Zhe tai she bei shi tong guo hai yun (kong yun,tie lu,gong lu) fa huo dao ci. 288、The port of destination is HsingKang (Shanghai, Huangpoa, Kwangchow, Tsingtao). 到达港是新港(上海、黄浦、广州、青岛) 。Dao da gang shi xin gang ( shang hai ,huang pu,guang zhou,qing dao ) 289、The over-sized equipment which is over 3.4m in width, 3.1m in height, 18m in length and 50 ton in weight. 超限设备的限度为超过宽 3.4 米、 3.1 米、 18 米和重量 50 吨。 高 长 Chao xian zhe bei de xian du wei chao guo kuan 3.4 mi,gao 3.1 mi,chang 18 mi he zhong liang 50 dun. 290、Please pay attention to the following marks on the package: 请注意包装箱上的下列标志。Qing zhu yi bao zhuang xiang shang de xia lie biao zhi . Use rollers 使用滚杠移动。Shi yonng gun gang yi dong. Heave here 从此提起。Cong ci ti qi . Handle with care 小心装卸。Xiao xin zhuang xie Top 上部。Shang bu Bottom 底部。Di bu Inflammable 易燃。Yi ran Fragile 易碎。Yi sui Do not cast 勿掷。Wu zheng Keep upright 勿倒置。Wu dao zhi Not to be tipped 勿倾倒。Wu qing dao Keep in a cold (dry) place 存于冷(干)处 cun yu leng (gan )chu To be protected from cold (heat) 怕冷(热)pa leng (re) 291、How much does this equipment weigh?
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —20—

坚持·不懈·勤学·苦练

这台设备有多重?zhe tai she bie you duo zhong ? 292、The gross (net) weight of this case is fourteen tons (pounds). 这箱毛(净)重十四吨(磅) 。Zhe xiang mao zhong (jing )shi si dun(bang ) 293、Let us check the quantity of the parts (accessories) according to the packing list (shipping list). 让我们根据装箱单 (发货清单) 来核查零件 (附件) 数量。 Rang wo men gen ju zhung xiang dan(fa huo qing dan)lai he cha ling jian(fu jian)shu liang 294、Shall we check it again (once more)? 我们再检查一次, (再查一遍)好吗?wo men zai jian cha yi ci,(zai jian cha yi nian)hao ma? 295、It has been damaged (rusted) here, let us take a picture (photograph). 此处已经损坏(锈蚀) ,我们来照个相。Ci chu yi jing sun huai (xie shi ),wo men lai zhao ge xiang . 296、The packaging has to be improved. 这个包装必须改进。Zhe ge bao zhuang bi xu gai jin. 297、We should record what the damage and lack of parts 我们应该把损坏和缺件情况作个记录。 men ying gai ba sun huai he que jian qing kuang zuo ge ji Wo lu . 298、We must avoid as far as possible the damage of equipment during storage. 我们必须尽量避免设备在储存期间损坏。Wo men bi xu jin lian bi mian she bei zi chu cun qi jian sun huai. 299、Please sign your name to the check list. 请你在检验单上签个字。Qin gni zai jian yan dan shang qian ge zi. 300、Your side must compensate us for our loss. 你方必须赔偿我们的损失。Ni fang bi xu pei chang wo men de su shi 301、We must pack the spare parts into another box. 我们应该将备件另行装箱。Wo men ying jiang bei jian ling xing zhuang xiang . 302、All of the equipment are made in China. (Japan) 所有的设备都是中国(日本)制造的。Suo you de she bei dou shi zhong guo (ri ben )zhi zao de .

十二、土建工程( 十二、土建工程(18 句)shi er,tu jian gong cheng CIVIL ENGINEERING
303、All of the civil work on the field will be executed by us (our company). 所有现场的土建工作都将由我们(我公司)承担实施。Suo you xian chang de tu jian gong zuo dou jiang you wo men (wo gong si )cheng dan shi shi . 304、Civil engineering design is performed on our own at home. 土建工程的设计是由我们国内完成的。Tu jian gong cheng de she ji shi you wo men guo nei wan cheng de . 305、Civil engineering is designed in accordance with technical requirements set by the Seller. 土建工程是根据卖方提供的技术备件设计的。Tu jian gong cheng shi geng ju mai fang ti gong de ji shu bei jian she ji de. 306、This is a working (plot plan, vertical layout, structure plan, floor plan, general plan) drawing. 这是施工(平面布置、竖向布置、结构、屋间平面)总图。Zhe shi shi gong (ping mian bu zhi ,shu xiang bu zhi,jie gou ,wu jian ping mian) zong tu. 307、The quality of civil engineering conforms with our domestic technical standard (China National Building Code). 土建工程的质量符合我们国内的技术标准(中国建筑法规) 。Tu jian gong cheng de zhi liang fu he
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —21—

坚持·不懈·勤学·苦练

wo men guo nei de ji shu biao zhun(zhong guo jian zhu fa gui) 308、Our civil work includes construction of roads, buildings, foundations and reinforced concrete structure. 我们的土建工作包括建造道路、 建筑物、 基础和钢筋混凝土结构。 men de tu jian gong zuo bao Wo kuo jian zao dao lu ,jian zhu wu ,ji chu he gang jinhun ning tu jie gou. 309、It will take two weeks to complete this building (foundation). 这房子 (基础) 需要两周时间才能完成。 Zhe fang zi (ji chu )xu yao liang zhou shi jian cai neng wan gcheng . 310、Sand, brick and stone are generally used in constructing houses. 砂、砖和石头通常用于建造房屋。Sha ,zhuan he shi tou tong chang yong yu jian zao fang wu 311、These are the anchor bolts (rivets, unfinished bolts, high-strength structural bolts) for the structure. 这是用于结构的锚定螺栓 (铆钉、 粗制螺栓、 高强度结构用螺栓) Zhe shi yong yu jie gou de mao 。 din gluo shuan(mao ding ,cu zhi luo shuan ,gao qiang du jie gou yong luo shuan) 312、The holes of anchor bolts will be grouted with normal (Portland, non-shrinkage) cement mortar. 这些地脚螺孔将灌入普通(波特兰、无收缩)水泥砂浆。Zhe xie di jiao luo kong jiang guan ru pu tong (bo te lan,wo shou suo) shui ni sha jiang . 313、We usually measure the strength of concrete at 28 days after it has been cast. 我们通常在混凝土灌注后二十八测定其强度。Wo men tong chang zai hun ning tu guan zhu hou er shi bace ding qi qing du. 314、The average compressive strength of samples is 500kg/cm?. 试样的平均抗压强度为 500 公斤/平方厘米。 yang de ping jun kan gya qiang du wei 500 gong jin Shi mei ping fang li mi. 315、Our concrete material is mixed in a rotating-drum batch mixer at the job site. 我们用的混凝土是在现场的间歇式转筒搅拌机中搅拌的。 men yong de hun ning tu shi zai xian Wo chang de jin xie shi zhuan tong jiao ban ji zhong jao ban de . 316、Quality of concrete depends on proper placing, finishing and caring. 混凝土的质量取决于适当的灌注、 抹光和养护。 Hun ning tu de zhi liang qu jue yu shi dang de guan zhu, mo guang he yang hu. 317、The workers tend to start the final finishing now. 工人们现在打算开始最后的抹光作业。Gong ren men xian zai da suan kai shi zui hou de mo guang zuo ye . 318、The concrete can be made stronger by pre-stressing in our factory. 在我们厂里可以使混凝土通过预加应力得到增强。Zai wo men chang li ke yi shi hun ning tu tong guo yu jiaying li de dao zeng qiang. 319、Most of construction materials can be tested in our laboratory. 我们的试验室可以检验大部分建筑材料。 men d eshi yan shi ke yi jian yan da bu fen jian zhu cai Wo liao 320、We shall finish the civil work by the end of the year. 在年底前我们将完成土建工作。Zai nian di qian wo men jiang wan cheng tu jian gong zuo

十三、施工机械( 十三、施工机械(18 句) CONSTRUCTION MACHINERY
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —22—

坚持·不懈·勤学·苦练

321、We have all kinds of construction machinery on the job site. 我们有各种施工机械在现场。 322、The truck crane (gantry crane, tower crane, mobile slewing crane, bridge crane, crawler crane) can lift a weight of 15 tons. 这台汽车起重机(龙门吊、塔式吊、旋臂汽车吊、桥式吊、股带式起重机)能吊起十五吨的重 物。 323、The hoisting capacity of that gin pole(girder pole, guy derrick) is sixty tons. 那个起重抱杆(格状抱杆、转盘抱杆)的起重能力为六十吨。 324、The brand of this truck is “JIEFANG” (YUEJIN, HUANGHE, HINO, NISSAN, TOYOTA, ISUZU, TADANO, KATO, MITSUBISHI, HITACHI, IFA, BENZ, SKODA, TATRA, CSEPEL, FIAT, FORD, DODGE, GMC, BERALIN, ROMAN, PHC, PHN). 这台载重汽车的牌号是“解放” (跃进、黄河、日野、日产、丰田、五十铃、多田野、加藤、三 菱、日立、依发、奔驰、斯柯达、太脱拉、却贝尔、菲亚特、福特、道奇、通用、贝埃标、罗 曼、吉斯、吉尔) 。 325、This is a motor hoist (winch) with low (high) wrapping speed. 这是低(高)速电动卷扬机(绞盘) 。 326、What is the horsepower (H. P.) of this engine (tractor, excavator, bulldozer, motor scraper, roller)? 这台发动机(拖拉机、挖掘机、推土机、自行铲运机、压路机)的马力是多少? 327、We used to weld pipes with direct current (D.C.) arc welder (alternating current A.C. welder). 我们习惯用直流电弧焊接法 (交流電焊焊接機) 341、 Straightedge rule (square rule, slide gauge, inside and outside micrometer, Steel tape, feeler, dial gauge, depth micrometer, wire gage, radius gage, thread pitch gage) is a kind of common measuring tool. 直尺(角尺、游标卡尺、内径和外径千分尺、钢卷尺、塞尺、千分表、深度千分尺、线规、半 径规、螺距规)是一种常用量具。 342、The precision of this fitter level (cross-test level) is 0.02mm/M. 这个钳工水平仪(框架式水平仪)的精度为 0.02 毫米/米。 343、We have got the instrument (pressure gauge, thermometer, tachometer, current meter, universal meter) ready for the experiment (test). 我们已经准备好做实验(试验)的仪器(压力表、温度计、转速计、电流表、万用表) 344、That is an air (electric) powered grinder (portable grinder, angle grinder, straight grinder, drill, impact wrench, riveting hammer, hammer drill). 那是一个气(电)动砂轮(手持砂轮机、角型砂轮、直型砂轮、钻机、冲击扳手、铆钉锤、锤 钻机) 。 345、Our electrical tools are double insulated and approved to international safety standards. 我们的电动工具都是双重绝缘的,并符合于国际安全标准。 346、Hydraulic pump is the power unit of the hydraulic puller (hydraulic press, hydraulic pipe bender, hydraulic jack). 油压泵是油压拉出器(油压机、油压弯管机、油压千斤顶)的动力装置。 347、A welder’s kit contains electrode holder, welding torch, helmet shield, portable electrode heating box and temperature measuring pen. 一名焊工的成套工具包括焊钳、焊锯、面罩、手提式焊条加热箱和测温笔。 348、The diameter of this wire rope (hemp rope, sling) is three-fourth inches (3/4”). 这钢丝绳(麻绳、吊索)的直径为四分之三英寸。 349、The lifting capacity of this chain hoist (hydraulic jack, screw jack) is 5 tons.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —23—

坚持·不懈·勤学·苦练

这个吊链(油压千斤顶、螺旋千斤顶)的起重能力为五吨。 350、The vice (parallel-jaw vice) is available to all of the bench work. 所有的钳工工作都可使用台钳(平口钳) 。 351、Grease gun and oiler are the lubrication service tools for machinery. 油枪和注油器都是机械润滑维护工具。 352、Torque wrenches offer the precision measurement needed to tighten fasteners. 力矩扳手可以提供紧固螺栓所需的精确力矩计量。 353、The measuring unit of torque wrench is pound-inch or kilogram-centimeter. 力矩扳手的计量单位为磅一寸或公斤一厘米。 354、Is the machine accompanied with some tools (spare parts, accessories)? 这台机器随机带有一些工具(备件、附件)吗? 355、Shall we use a special tool for this job? 我们干这活要使用专用工具吗? 356、Could you tell us how to use (operate, repair, maintain, clean, adjust) this new tool? 你能告诉我们如何使用(操作、修理、维护、清理、调整)这个新工具吗? 357、The tool gets out of order, we must remedy its trouble. 这工具有毛病,我们必须排除它的故障。 358、The tool is out of repair, it needs an overhaul. 这工具失修,需要拆修。 359、From your explanation I shall easily handle it. 听了你的说明,我将易于操纵它。 360、The tools must be well kept. 工具必须妥善保管。

十四、工程材料(18 句) 工程材料( ENGINEERING MATERIALS
361、There are some material warehouses(store yards) on the construction site. 在工地上有一些材料仓库(堆场) 362、Our store officer is responsible for the warehousing and issuing of materials. 我们的仓库管理员负责保管和发放材料。 363、We use Scientific-management system for material shortage and its control. 我们应用科学管理体系处理材料短缺及其调节。 364、These materials are imported from abroad (supplied by the Seller). 这些材料是从国外进口的(卖方供应的) 。 365、What is the feature about it? 这些材料的特性是什么? 366、The construction material answers our purpose satisfactorily. 这种建筑材料能满足我们的需要。 367、The average traffic fuel (gasoline) consumption of this lorry is 0.3 liter per kilometer (1/km). 这台货车的平均行车柴油(汽油)耗量为每公里 0.3 公升。 368、Hydraulic oil (lubrication oil) which having a viscosity of about 4.5?E at 50?C can be used for this
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —24—

坚持·不懈·勤学·苦练

vehicle (machine). 具有恩氏粘度 4.5°E(50°C)的液压油(润滑油)可用于此车辆(机器) 。 ?E-Engler degree 恩氏粘度 ?C-Centigrade 摄氏温度 369、This special oil comes from the “SHELL” company (CALTEX, MOBIL, GULF, ESSO, CASTROL, BP). 这种特种油来自“壳牌”公司(加德士、飞马、海湾、埃索、卡斯特罗、英国石油公司) 。 370、Cement, steel and timber are the most important construction materials used in civil engineering. 水泥、钢材和木材是土建工程中最重要的建筑材料。 371、Typical structural steel shapes include beams, channels, angles and tees. 典型的结构型钢包括工字钢、槽钢、角钢和丁字钢。 372、There are four broad classifications of steel: carbon steels, alloy steels, high-strength low-alloy steels and stainless steels. 钢材大致可分为四类,即:炭素钢、合金钢、高强度低合金钢和不锈钢。 373、Copper, zinc, lead, aluminium, bronze and brass are nonferrous metals or alloys. 铜、锌、铅、铝、青铜和黄铜都是有色金属或合金。 374、This alloy is mainly composed of element chromium and nickel (titanium, vanadium, manganese). 这种合金主要由元素铬和镍(钛、钒、锰)组成。 375、The standards “GB” and “YB” provide the method of testing for materials in our country just like the standard ASTM in America. 在我国 GB(国标)和 YB(冶标)规定材料的试验方法,正如美国的 ASTM 标准一样。 376、We have asbestos (rubber, plastic, glass, paint) products of all kinds. 我们有各种石棉(橡胶、塑料、玻璃、油漆)制品。 377、Bolt (screw, nut, stud, spring washer, pin, ball bearing, roller bearing) is the most commonly used machine part. 螺栓(螺钉、螺帽、双头螺栓、弹簧垫圈、销、滚珠轴承、滚柱轴承)是最常用的机械零件。 378、Cast iron cannot compare with steel in tensile strength. 铸铁在抗拉强度上比不上钢。

十五、设备安装(24 句) 设备安装 ERECTION OF THE EQUIPMENT
379、Erection of the equipment will be carried out according to the specifications and drawings. 设备安装将按照说明书和图纸进行。 380、All site erection works will be performed by the Buyer under the technical instruction of the Seller. 所有的现场安装工作都应在卖方的技术指导下由买方完成。 381、The construction company is fully in charge of the administration of all erection work. 建设公司完全负责全部安装工程的行政管理。 382、Our company covers all construction activities, that is: piling, civil engineering, mechanical erection,
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —25—

坚持·不懈·勤学·苦练

piping, electrical, instrumentation, painting and insulation work. 我们公司涉及所有施工活动,包括:打桩、土建工程、机械安装、配管、电气、仪表、油漆和 保温绝缘工作。 383、What is the feature of this cracker (cracking furnace, heating furnace, reactor, mixer, centrifuger, belt-conveyer). 这台裂解器(裂解炉、加热炉、反应器、搅拌器、离心机、皮带输送机)的特点是什么? 384、The spherical tank (gas holder, container) will be shipped in the condition of edge prepared and bent plates. 球罐(气柜、容器)将以板边加工和弯板的条件发货。 385、I think that the on-site training will be necessary for the welding of the tank. 我想槽罐焊接工作的现场培训是必要的。 386、The cooler (condenser, separator, boiler, generator, scrubber, stripper, heat exchanger) is a pressure vessel. It is subject to the pressure vessel code. 这台冷却器是一个压力容器,它必须服从压力容器法规。 (冷凝器、分离器、锅炉 发生器、洗涤器、汽提器、热交换器) 387、The pressure vessel must be inspected by our authoritative organization-administration of Labour. 压力容器必须接受我们的权威机构劳动总局的监察。 388、The new reciprocating (centrifugal, opposed-balanced) compressor will be installed next week. 下周将安装这台新的往复式(离心式、对置平衡式)压缩机。 389、The distilling column (absorber, column evaporator, regenerator, column washer) is a kind of equipment for outdoor installation. 蒸溜塔(吸引塔、蒸发柱、再生塔、洗涤塔)是一种室外安装的设备。 390、The TG70 steam turbine has a operation speed of 9600 rotations per minute (RPM). TG70 型蒸汽透平的运转速度为每分钟 9600 转。 391、What do you think of this erection work? 你看这项安装工作如何? 392、This low (middle, high) pressure blower (pump) will be assembled in the No. 3 workshop. 这台低(中、高)压鼓风机(泵)将在三号车间里予以装配。 393、We are adjusting (installing, checking, aligning, leveling, purging) the equipment. 我们正在调整(安装、检查、找正、找平、清洗)这台设备。 394、The working team will finish the job next week. 工作班组将在下周干完这活。 395、We can adjust the levelness of the machine by means of shim and screw jack. 我们可以利用垫铁和螺丝千斤顶来调整机器的水平度。 396、After seven days, the grouted mortar will have concreted, then we shall tighten the anchor bolts. 灌浆在七天以后凝固,我们就将拧紧地脚螺栓。 397、The alignment of the coupling should be performed by two dial gauges. 靠背轮的找正对准应用两只千分表来进行。 398、The maximum allowable misalignment of the coupling is 0.02 mm. 靠背轮找正的最大允许偏差为 0.02 毫米。 399、How many radial (axial) clearance are there in this bush (journal bearing, thrust bearing)? 这个轴套(轴颈轴承、止推轴承)的径向(轴向)间隙是多少? 400、Does the bolt fit the nut? 这螺栓与螺母相配吗? The bolt does not match the nut.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —26—

坚持·不懈·勤学·苦练

螺栓与螺母不配。 401、We prefer welding to riveting. 我们认为焊接比铆接好。 402、Do you know how to assemble (adjust) this new machine? 你知道如何装配(调整)这台新机器吗?

十六、工艺管道(22 句) 工艺管道( PROCESS PIPING
403、The design of the process piping is performed directly on a model of the project. 工艺配管的设计是直接按照工程项目的一个模型完成的。 404、The model is an actual working tool for ripping. 模型是配管用的实际工具。 405、Piping erection work include: prefabrication, placing, aligning, welding and bolting. 管道安装工作包括:预制加工、安置、对准、焊接和连接。 406、Our piping prefabrication workshop covers a total area of 1000 m?. 我们的管道预制加工厂拥有一千平方米的面积。 407、We can perform the pipe by following operations: cutting and mechanical chamfering, manual and automatic welding. 我们可以对管子进行下列预制加工:切割和机械加工坡口,手工和自动焊接等。 408、The computer generates isometric drawings and prints out bill of materials. 计算机绘出管道空视图,并打印出材料明细表。 409、We shall complete the man-hour requirements for the site fabrication (site erection) of this drawing. 我们将制订这张图纸现场制作(现场安装)所需的工时条件。 410、Seamless steel tube is made in sizes from 1/8 to 24 inches. 无缝钢管制作的尺寸从八分之一寸到二十四寸。 411、Spiral-welded steel pipe is available in sizes from 6 to 36 inches. 螺旋焊接钢管的尺寸从六寸到三十六寸。 412、Two types of end are standard on steel pipes and fittings, that is flanged and screwed. 钢管和管件有两种标准端部型式,即:法兰和丝扣。 413、This pipe is made of carbon steel (stainless steel, cast iron, plastic). 这管子是炭素钢(不锈钢、铸铁、塑料)制成的。 414、We usually use elbow (bend, flange, tee, reducer) as a kind of pipe fitting. 我们常用弯头(弯管、法兰、三通、大小头)作为一种管件。 415、What is the installation elevation of this pipeline? 这条管线的安装标高是多少? 416、This pipeline will be installed on the No. 8 pipe rack. 这条管线将安装于八号管廊架上。 417、The transfer medium in this pipeline is liquid ammonia (process air, soft water, alkali liquor, acidic gas). 这条管线的输送介质为液氨(工艺空气、软水、碱液、酸性气体) 。 418、This is a gate valve (check valve, butterfly valve, cut-off valve, magnetic valve, remote valve, relief
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —27—

坚持·不懈·勤学·苦练

valve, throttle valve, cock). 这是一个闸阀(止回阀、蝶阀、切断阀、电磁阀、遥控阀、安全阀、节流阀、旋塞) 。 419、Please explain the method of field test and flushing (blowing off ) of the pipelines. 请说明管线的现场试验和冲洗(吹净)方法。 420、We shall conduct the clean water for the hydrostatic test of the austenitic stainless steel pipe. 我们将为奥斯特体不锈钢管的水压试验引进净水。 421、We need a piping material list (list of piping support, bill of welding rod). 我们需要一份配管材料表(管架一览表、焊条明细表) 。 422、The welding (heat treatment) of pipes have been carried out with incorporated programming. 管子的焊接(热处理)现已按照编定的程序完成。 423、We can carry out various treatment for the inner surface of pipes, such as sanding, chemical pickling, purging, and passivation. 我们可以进行管子内壁的各种处理,诸如:喷砂、化学酸洗、冲洗和钝化。 424、 outer surface of this pipeline will be painted in green (red, yellow, blue, white, black, grey, brown) The colour. 这条管线的外表面将涂刷绿(红、黄、蓝、白、黑、灰、棕)色。

十七、质量管理(20 句) 质量管理( QUALITY CONTROL
425、Total Quality Control (TQC) is a better quality control system. 全面质量管理(简称 TQC)是一种较好的质量管理体系。 426、TQC over the project will be strengthened. 对于这个工程的全面质量管理将为加强 427、To maintain the best quality of the construction work is the important responsibility of the field controllers. 保持施工工作的优良质量是现场管理人员的重要职责 428、We possess skilled technician and complete measuring and test instruments used to ensure the quality of engineering. 我们拥有熟练的技术力量和齐全的检测手段,可以确保工程质量。 429、Field inspection work is handled (executed, directed) by our Inspection Section. 现场检查工作由我们的检查科管理(实施,指导) 430、Our site quality inspector will report to the Project Manager everyday. 我们的现场质量检查员将每天向工程项目经理汇报 431、I want to see the certificate of quality (certificate of manufacturer, certificate of inspection, certificate of shipment, material certificate, certificate of proof). 我要看看质量证书(制造厂证书,检查证明书,出口许可证书,材料合格证,检验证书) 432、Here is the report of chemical composition inspection. 这是化学成分检验报告 433、Is it OK (good, guaranteed, satisfied, passed)? 那是正确的

广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —28—

坚持·不懈·勤学·苦练

434、We shall take the sample to test its physical properties (mechanical properties tensile strength, yield point, percentage elongation, reduction of area, impact value, Brinell hardness). 我们将取样试验其物理性能(机械性能、抗张强度、屈服点、延伸率、断面收缩率、冲击值、 布氏硬度) 。 435、We have received Certificate of Authorization for the fabrication and erection of pressure vessels. 我们具有压力容器制作和安装的授权认可证书。 436、The welds passed the examination of radiographic test (ultrasonic inspection, magnetic testing). 这焊缝通过射线透视检查(超声波探伤、磁力探伤)合格。 437、Are you a qualified nondestructive testing (NDT) person? 你是具有资格的无损检测人员吗? NDT——无损检测简称。 438、Let us go to the laboratory to check the radiographic films. 请到实验室去检查透视片子。 439、This job will have to be done over again. 这活必须返工重做。 440、The defect must be repaired at once. 缺陷必须立即修理。 441、This problem of quality needs a further discussion. 这个质量问题需要进一步研讨。 442、The ISO standards have been used by our company in this project. 国际标准(ISO)已为我公司采用于此工程中。 443、The testing results fulfill quality requirement. 试验结果达到质量要求。 444、Check list (quality specification) has been signed by the controller (inspector, checker). 检验单(质量说明书)已由管理员(检查员、审核人)签字。

十八、试车和开工(30 句) 试车和开工( TEST RUN AND START—UP —
445、We shall put the machine to trial (test run) after the erection work has been finished. 这台机器安装工作完成以后就将进行试车(试运转) 。 446、The mechanical completion check list of the unit has been approved by both of the Buyer’s and Seller’s representative. 这个装置的机械竣工检验表已由买方和卖方的代表审定。 447、We should start the installation according to the instruction and operation manual. 我们应该根据说明书和操作手册来开动这个装置。 448、The systematic hydrostatic test (dry run, hot test ,dynamic test,actual start-up)is scheduled for next Monday. 系统水压试验(演习、加热试验、动力试验、实际开车)定于下星期一进行。 449、We have planned to finish the adjustment of the machine before Tuesday. 我们计划在星期二以前完成机器的调试工作。

广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —29—

坚持·不懈·勤学·苦练

450、Before initial start-up of the installation,we must check the equipment carefully. 在装置初次开动以前,我们必须仔细地检查这些设备。 451、Shall we begin the test run at once? 我们立即开始试车好吗? 452、The compresser is loaded up with the medium of air (nitrogen,process gas). 压缩机以空气(氮气、工艺气体)加载运转。 453、The turbine had been running for 4 hours before carrying a full load. 涡轮机在满载前已经运转了四个小时。 454、We shall soon put the chemical installation into commissioning test run.(performance test) 我们将很快地把这个化工装置进行投料试生产。 (性能考核) 455、According to the schedule, the first batch process will be produced on October first this year. 根据进度表,今年十月一日将首次批量生产。 456、The machine is in good working order. 这台机器运转良好。 457、The machine is out of order, will you see to it, please. 这台机器运转不好,请你去查看一下。 458、I felt the machine shake seriously 我感到这机器震动严重。 459、The machine parts went hot 这机器零件发热。 460 The noise of the machine is very loud 这台机器噪音很大。 461、The machine is knocking badly 这台机器敲击声厉害。 462、If there arises any abnormal temperature (unusual noises, vibration), it is necessary to stop the machine and investigate the cause. 如果产生不正常的温升(异常噪音、振动) ,必须停车查明原因。 463、You must turn off the switch when anything goes wrong with the motor. 如果电动机有什么毛病时,你必须关掉开关。 464、We should gradually increase the pressure of the compressor and step by step into the full load operation. 我们应该渐渐地增加压缩机的压力,并逐步投入满负荷运行。 465、The rotation number of the machine is on the increase. 机器的转数在增加。 466、After a few hours running, we shall check the machine, and replace the oil, if necessary. 在数小时运转后,我们将检查机器,并在必要时换油。 467、We shall select the suitable grease in accordance with the lubrication chart. 我们要根据润滑表来选用合适的油脂。 468、What is the trouble with the machine? 这机器有什么故障? 469、I think the trouble lies here. 我想故障在这里。 470、It is necessary that we should repair it at once. 我们必须立即修理它。 471、We shall give the machine another trial at 10 O’clock.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —30—

坚持·不懈·勤学·苦练

我们将在十点钟把这台机器再试一次。 472、The machine runs perfectly well, it had been operating with a continuous run of 72 hours. 这台机器运转很好,它至今已连续运转了七十二小时。 473、The result of the test run satisfied us. 试车结果使我们很满意。 474、It is not doubtful that the test run will be successful. 试车将会成功是无疑的。

十九、在宴会上(26 句) 在宴会上( AT THE BANQUET
475、How do you do? 你好吗? I am very glad to meet you. 见到你很高兴。 476、Take this seat, please. 请坐这个座位。 Sit down, please. 请坐。 477、Allow me to introduce myself, I am Wang Dong. 请让我自我介绍一下,我是王东。 May I introduce Mr.Yu. 请让我把于先生介绍给你。 This is Mr Li (Mrs Wu, Miss Liu, Comrade Yang). 这位是李先生(吴夫人、刘小姐、杨同志) 。 May I ask your name? 请问你叫什么名字? 478、Welcome to China (Shanghai, Nanjing, Anhui). 欢迎你来中国(上海、南京、安徽) 。 Welcome to our construction site (factory). 欢迎你到我们工地(工厂)来。 479、Did you have a nice trip? 旅途顺利吗? Is this your first trip to China? 这是你第一次来中国吗? 480、I hope you will have a pleasant work here. 希望你在这里工作愉快。 Hope you will enjoy your stay here. 希望你在这里过得愉快。 481、Please don’t stand on ceremony, if you please. 别客气,请随便。 Make yourself at home.
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —31—

坚持·不懈·勤学·苦练

请别拘束。 482、Try some of this Roast Duck. 尝尝这个烤鸭。 483、Help yourself to that fish. 请吃那个鱼。 484、Do you want some dessert? 你要点甜食吗? 485、Would you like a bowl of soup? 你要一碗汤吗? 486、What would you like to drink? 你想喝点什么? 487、Have a glass of beer (red wine, liquor), please. 请喝一杯啤酒(红酒、白酒) 。 Please try this “Mao Tai” (Fenjiu, Gujing, Tequ, TsingtaoBeer), it is the best drink in our country (province 、city). 请尝(喝)这茅台酒(汾酒、古酒、特曲酒、青岛啤酒) ,这是我国(省、市)最好的酒。 488、This is a course of Chinese dish, help yourself. 这是一道中国菜,请吃。 Do you prefer Chinese dish, or western food? 你喜欢中餐还是西餐? Shall we have some rice (bread)? 吃点米饭(面包)吗? 489、I don’t know what name of this dish, let us take a look at the menu. 我不知道这菜的名称,让我们来看一下菜谱。 It is called“Jiaozi”in Chinese, it means meat dumpling. 这食品中文名叫“饺子” ,意思是肉馅面食。 490、Here is the Western tableware:knife、fork and spoon.. 这是西餐用具:刀、叉和匙。 This is a pair of Chinese chopsticks, try it and see if you like it. 这是一双中国筷子,试试看你是不是喜欢它。 491、I am very glad you like it, do have more. 我很高兴你喜欢这菜,请多吃些。 No, thanks, I have had enough. 谢谢,不要了,我够了。 492、Here’s to the health of our friends—to your health! 为朋友们的健康干杯! 493、May the friendship between us continue to grow—to our friendship and cooperation! 为我们之间的友谊进一步增长——为友谊和合作干杯! 494、Here’s to you (everyone)! 向你(大家)祝酒! Congratulations! 表示祝贺! Good luck! 祝你好运! Cheers!
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —32—

坚持·不懈·勤学·苦练

祝你愉快! Bottoms up! 干杯! Gan bei! 干杯! (汉语音) 495、Would you like a cup of tea (milk, coffee, cocoa, orange juice, mineral water)? 你要一杯茶(牛奶、咖啡、可可、桔子汁、矿泉水)吗? Which do you prefer、coffee or tea? 你喜欢什么,咖啡还是茶? 496、Try our filter cigarettes “ZHONGHUA”(SHANGHAI、DAQIANMEN), please. 请尝吸我们的过滤嘴香烟“中华牌” (上海牌、大前门牌) 。 497、We give a warm send—off to you! 我们热烈欢送你! 498、Thank you for your work in promoting the modernization of our country. 感谢你为促进我国的现代化而做的工作。 499、I wish you a pleasant journey! 祝你旅途愉快! Bon voyage! 一路顺风! 500、Good—by. 再见。 Good night! 晚安(晚上分别时用) 。 Hope to see you again. 希望能再见到你。

基 数 和 序 数
基数
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —33—

序数

坚持·不懈·勤学·苦练

1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one 25 twenty-five 30 thirty 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 99 ninety-nine 100 one hundred 101 one hundred and one 110 one hundred and ten 125 one hundred and twenty-five 1000 one thousand 10000 ten thousand (一万) 100000 one hundred thousand (十万) 1000000 one million (一百万) 10000000 ten million (一千万) 100000000 one hundred million (一亿) 1000000000 one billion (十亿) 1000000000000 one trillion (万亿、兆)

第一 first 第二 second 第三 third 第四 fourth 第五 fifth 第六 sixth 第七 seventh 第八 eighth 第九 ninth 第十 tenth 第十一 elevnth 第十二 twelfth 第十三 thirteenth 第十四 fourteenth 第十五 fifteenth 第十六 sixteenth 第十七 seventeenth 第十八 eighteenth 第十九 nineteenth 第二十 twentiety 第二十一 twenty-first 第二十五 twenty-fifth 第三十 thirtieth 第四十 fortieth 第五十 fiftieth 第六十 sixtieth 第七十 seventieth 第八十 eightieth 第九十 ninetieth 第九十九 ninety-ninth 第一百 hundredth 第一百零一 hundred and first 第一百一十 hundred and tenth 第一百二十五 hundred and twenty-fifth 1000th 第一千 thousandth 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21th 25th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 99th 100th 101th 110th 125th

分 数
广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —34—

坚持·不懈·勤学·苦练

1/2 1/3 2/3 1/4 1/10 12/56 79/100

二分之一 Half, one half 三分之一 One-third 三分之二 Two-thirds 四分之一 One fourth, One quarter 十分之一 One tenth 五十六分之十二 Twelve fifty-sixths 百分之七十九 Seventy nine one-hundredths

倍 数
二倍 三倍 四倍 五倍 十倍 十一倍 二十倍 五十倍 一百倍 Two—fold, Double Three—fold, Triple Four—fold, Quadruple Five—fold, Quintuple Ten—fold Eleven—fold Twenty—fold Fifty—fold Hundred—fold, Centuple

百 分 数
1% 3% 10% 20% 45% 百分之一 百分之三 百分之十 百分之二十 百分之四十五 One per cent Three per cent Ten per cent Twenty per cent Forty-five per cent

广西金桂浆纸业有限公司工务部土建处英语教材 —35—


相关文章:
工程建设现场英语500句(中英文对照).doc
工程建设现场英语500句(中英文对照) - 工程建设现场英语五百句 目录 1、
工程建设现场英语五百句.pdf
工程建设现场英语五百句 - 工程建设现场英语五百句 工程建设现场英语五百句
工程现场英语500句(好).doc
工程现场英语500句(好) - 工程建设现场英语五百句 目 1、 2、 3、 4
工程建设现场英语500句.doc
工程建设现场英语500句 - 工程建设现场英语 500 句 一、 问候和介绍(3
工程建设现场英语五百句1:问候和介绍.doc
工程建设现场英语五百句1:问候和介绍 - 一、问候和介绍(36 句) GREET
工程现场英语500句.doc
工程现场英语500句 - 工程建设现场英语五百句 目 1、 GREETINGS
工程现场用语500句模板.doc
工程现场用语(500 句) CONVERSATION FOR CONSTRUCTION 原书编辑:李忠民 英语翻译:...我是一个机械钳工。 (电工、管工、焊工、木工、车工、铁工、建筑工人、安装...
建设施工现场英语500句(DOC54).doc
建设施工现场英语500句(DOC54) - 建设施工现场英语 500 句 1
工程建设现场英语五百句10:施工现场.doc
工程建设现场英语五百句10:施工现场 - 十、施工现场 ON CONSTRUCT
...谈论工程材料常用英语句子-工程建设现场英语500句[1....doc
度米文库汇编之谈论工程材料常用英语句子-工程建设现场英语500句[1]_互联网_
...工程项目常用英语口语句子-工程建设现场英语500句16[1].doc
度米文库汇编之谈论工程项目常用英语口语句子-工程建设现场英语500句16[1]_
工程现场用语500句.doc
工程现场用语(500 句) CONVERSATION FOR CONSTRUCTION 原书编辑:李忠民 英语翻译:...我是一个机械钳工。 (电工、管工、焊工、木工、车工、铁工、建筑工人、安装...
...试车和开车常用英语句子-工程建设现场英语500句[1].doc
度米文库汇编之谈论试车和开车常用英 语句子-工程建设现场英语 500 句[1]
工程英语常用交流.doc
工程英语常用交流 - 工程建设现场英语五百句 目 1、 问候和介绍(36 句)
建筑安装施工常用英语500句.doc
建筑安装施工常用英语500句_建筑/土木_工程科技_专业资料。现场工作人员英语学
工程建设现场英语五百句.txt
工程建设现场英语五百句 - 中英对照 工程建设现场英语五百句 目录 1、 问候和
工程建设现场英语五百句.pdf
工程建设现场英语五百句 - 工程建设现场英语五百句 工程建设现场英语五百句 工程建设现场英语五百句 目 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11...
工程建设现场英语五百句.doc
工程建设现场英语五百句 - 工程建设现场英语五百句 工程建设现场英语五百句
工程建设现场英语五百句.doc
工程建设现场英语五百句 - 工程建设现场英语五百句 一、问候和介绍(36 句)
工程现场英语500句.pdf
工程现场英语500句 - 自动化仪表学习资料,工程用,生产用资料... 工程建设现场英语五百句 一,问候和介绍(36 句)GREETINGS AND INTRODUCTIONS 1 3 5 7 8 9 11 1...
更多相关标签: