当前位置:首页 >> 语文 >>

滕王阁序全文拼音版


滕王阁序 注音版 yù zhānɡ ɡ ùjù n,hó dū xīn fǔ。xīnɡ fēn yì zhěn,dì jiē hénɡ lú nɡ 。 豫 章 故郡, 洪 都 新 府。星 分 翼 轸, 地 接 衡 庐。 jīn sān jiānɡ ér dài wǔ hú,kò mán jīnɡ ér yǐn ōu yuè。 nɡ 襟 三 江 而 带 五湖, 控 蛮 荆 而 引 瓯越。 wù huá tiān bǎo,ló ɡ uānɡ shèniúdǒu zhī xū; nɡ 物 华 天 宝, 龙 光 射 牛 斗 之 墟; ré jiédì nɡ , xúrúxiàché fān zhī tà。 n lí n 人 杰 地 灵, 徐孺下 陈 蕃 之榻。 xió zhōu wù liè,jùn cǎi xīnɡ chí nɡ 。 雄 州 雾 列 ,俊 采 星 驰。 tá huá zhěn yí xià zhī jiāo,bīn zhǔ jìn dōnɡ nán zhī měi。 i nɡ 台 隍 枕 夷夏 之 交 ,宾 主 尽 东 南 之 美 。 dū dū yán ɡ ōnɡ zhī yǎ wànɡ ,qǐ jǐ yáo lí n; 都 督 阎 公 之 雅 望 ,棨戟遥 临 ; yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn,chān wéi zàn zhù。 宇 文 新 州 之 懿范, 襜 帷 暂 驻。 shí xún xiū jià,shè yǒu rú yún。qiān lǐ fénɡ yí ,ɡ āo pénɡ mǎn zuò。 nɡ nɡ 十 旬 休 假, 胜 友 如 云 。千 里 逢 迎 , 高 朋 满 座。 té jiāo qǐ fènɡ ,mè xuéshì zhī cí zōnɡ ; nɡ nɡ 腾 蛟 起 凤 , 孟 学 士 之 词 宗; zǐ diàn qīnɡ shuānɡ ,wá jiānɡ jūn zhī wǔ kù。 nɡ 紫 电 青 霜 , 王 将 军 之 武库。 jiā jūn zuò zǎi,lù chū mínɡ qū。 家 君 作 宰 ,路 出 名 区。 tó zǐ hé zhī?ɡ ōnɡ fé shè jià nɡ nɡ nɡ n。 童 子何知? 躬 逢 胜 饯。 shí wéi jiǔ yuè,xù shǔ sān qiū。liá shuǐ jìn ér hán tán qīnɡ ,yān ɡ uānɡ ní ér mù shān zǐ。 o nɡ 时 维 九 月, 序 属 三 秋。 潦 水 尽 而 寒 潭 清, 烟 光 凝 而 暮 山 紫。 yǎn cān fēi yú shànɡ lù ,fǎnɡ fēnɡ jǐnɡ yúchó ā 。 nɡ 俨 骖 騑 于 上 路, 访 风 景 于 崇 阿。 lí dì zhī chánɡ zhōu,dé xiān rén zhī jiù ɡ uǎn。 n zǐ 临 帝子 之 长 洲, 得 仙 人 之 旧 馆。 cé luán sǒnɡ cuì nɡ ,shà chū chónɡ xiāo;fēi ɡ é liú dān,xiàlí wúdì nɡ n 。 层 峦 耸 翠 , 上 出 重 霄;飞 阁 流 丹,下 临 无地。 hè tīnɡ fú zhǔ,qió dǎo yǔ zhī yí huí nɡ nɡ ; 鹤 汀 凫 渚, 穷 岛 屿 之 萦 回; ɡ uì n lá ɡ ōnɡ ,jí ānɡ luán zhī tǐ shì dià n ɡ 。 桂 殿 兰 宫 , 即 冈 峦 之 体势 。 pī xiùtà ,fǔ diāo ménɡ ,shān yuán kuànɡ qí nɡ shì yí ,chuān zé yū qí hài zhǔ。 披 绣闼,俯 雕 甍, 山 原 旷 其 盈 视 ,川 泽 纡其 骇 瞩

lǘ yán pū dì,zhōnɡ mí dǐnɡ shí zhī jiā; nɡ 。 闾 阎 扑地,钟 鸣 鼎 食 之 家; ɡ ě jiàn mí jīn,qīnɡ quèhuá ló zhī zhú。 nɡ nɡ 舸 舰 弥津, 青 雀 黄 龙 之 舳。 yú xiāo yǔ jì,cǎi chè qū mínɡ 。 n 云 销 雨霁,彩 彻 区 明 。 luò xiá yǔ ɡ ū wù qí fēi,qiū shuǐ ɡ ò chá tiān yī sè。 nɡ nɡ 落 霞 与 孤 鹜齐飞, 秋 水 共 长 天 一 色。 yú zhōu chànɡ wǎn,xiǎnɡ qió pé lí zhī bīn, nɡ nɡ 渔 舟 唱 晚, 响 穷 彭 蠡 之滨, yàn zhèn jīnɡ há n,shēnɡ duà hé yá zhī pǔ。 n nɡ nɡ 雁 阵 惊 寒, 声 断 衡 阳 之 浦。 yáo jīn fǔ chànɡ ,yì xīnɡ chuán fēi。shuǎnɡ lài fā ér qīnɡ fēnɡ shēnɡ xiān ɡ ē nínɡ é bá yú r i n è。 遥 襟 甫 畅 , 逸 兴 遄 飞 。 爽 籁 发 而 清 风 生 , 纤 歌 凝 而白 云 遏。 Suī yuán lǜ zhú,qì nɡ pé zé zhī zūn;yè shuǐ zhū,huá uānɡ zhào lín chuān zhī bǐ。 lí nɡ ,ɡ 睢 园 绿 竹 气 凌 彭 泽之 樽; 邺 水 朱 华 ,光 照 临 川 之 笔。 sì měi jù,è ná bì 。 r n nɡ 四美 具,二 难并 。 qió dì miǎn yú zhōnɡ tiān,jí yó yúxiárì nɡ yú u 。 穷 睇 眄 于 中 天, 极 娱游 于 暇日。 tiān ɡ āo dì jiǒnɡ ,jué yǔ zhòu zhī wú qiónɡ ;xīnɡ jìn bēi lái,shí nɡ xū zhī yǒu shù。 yí 天 高 地 迥 , 觉 宇 宙 之 无 穷 ;兴 尽 悲 来 ,识 盈 虚 之 有 数 。 wà chá ān yú rì xià,mù wú huì yú yún jiān。 nɡ nɡ 望 长 安 于日下,目 吴 会 于云 间 。 dì jí r ná mí shēn,tiān zhù ɡ āo ér běi chén yuǎn。 shì é n nɡ 地 势极 而 南 溟 深 , 天 柱 高 而北 辰 远 。 ɡ uān shān nán yuè,shuí bēi shī lù zhī rén?pí shuǐ xiānɡ fé ,jìn shì tā xiānɡ zhī kè。 nɡ nɡ 关 山 难 越 , 谁 悲 失路 之 人? 萍 水 相 逢, 尽 是 他 乡 之 客。 huá dì ér bù jiàn,fè xuān shì yǐ hé nián? i hūn nɡ 怀 帝阍 而 不 见, 奉 宣 室 以 何 年 ? jiē hū!shí n bùqí yù ,mì tú duō chuǎn。fé tá yì lǎo,lǐ ɡ uǎnɡ nán fēnɡ 。 nɡ nɡ nɡ 嗟 乎!时 运 不齐,命 途 多 舛 。 冯 唐 易老 ,李 广 难 封 。 qū jiǎ yì yú chánɡ shā,fēi wú shènɡ zhǔ;cuà liá hó yú hǎi qǔ,qǐ fá mí shí n nɡ nɡ nɡ ? 屈 贾 谊 于 长 沙,非 无 圣 主; 窜 梁 鸿 于 海 曲, 岂乏 明 时 ? suǒ lài jūn zǐ jiàn jī,dá rén zhī mìnɡ 。 所 赖 君子 见 机,达人 知 命 。 lǎo dānɡ yì zhuà ,ní yí bái shǒu zhī xīn;qió qiě yì jiān,bù zhuì qīnɡ yún zhī zhì。 nɡ nɡ nɡ 老 当 益 壮 , 宁 移 白 首 之 心; 穷 且 益 坚,不 坠 青 云 之 志 。 zhuó tānquán ér jué shuǎnɡ ,chǔ hé zhé yǐ yóu huān。 酌 贪 泉 而觉 爽 ,处 涸 辙 以 犹 欢 。 běi hǎi suī shē,fú yáo kě jiē;dōnɡ yú yǐ shì,sānɡ yú fēi wǎn。

北 海 虽 赊,扶 摇 可接;东 隅 已逝,桑 榆 非 晚 。 mè chá ɡ āo jié,kōnɡ yúbà ɡ uó zhī qínɡ ; nɡ nɡ o 孟 尝 高 洁,空 余 报 国 之 情; ruǎn jí chānɡ kuá ,qǐ xiào qiónɡ tú zhī kū? nɡ 阮 籍 猖 狂 , 岂 效 穷 途 之 哭? bó ,sān chǐ wēi mìnɡ ,yī jiè shū shēnɡ 。 勃,三 尺 微 命 ,一 介 书 生 。 wú lù qǐnɡ yīnɡ , děnɡ zhōnɡ jūn zhī ruò ɡ uà yǒu huái tóu bǐ, zōnɡ què zhī chánɡ fēnɡ 。 n; mù 无 路 请 缨 , 等 终 军 之 弱 冠; 有 怀 投 笔, 慕 宗 悫 之 长 风。 shě zān hù yú bǎi línɡ ,fè chén hūn yú wàn lǐ。fēi xiè jiā zhī bǎo shù,jiē mènɡ shì zhī fānɡ nɡ lí n。 舍 簪 笏 于百 龄 ,奉 晨 昏 于 万 里。非 谢 家 之 宝 树,接 孟 氏 之 芳 邻 。 tā rì qū tínɡ ,dāo péi lǐ duì;jīn zī pěnɡ mè i,xǐ tuō lónɡ mé n。 他日趋 庭,叨 陪 鲤 对;今 兹 捧 袂, 喜 托 龙 门 。 yá yì fé ,fǔ línɡ yún ér zì xī;zhōnɡ qī jì yù,zò liú shuǐ yǐ hé cán? nɡ bù nɡ u 杨 意不 逢 ,抚 凌 云 而自惜;钟 期既遇,奏 流 水 以何惭? wū hū!shè dì chá ,shè yán ná zà nɡ bù nɡ nɡ n i。lá tí yǐ yǐ,zǐ zé qiū xū。 n nɡ 呜 呼! 胜 地不 常 , 盛 筵 难 再 。兰 亭 已矣,梓泽 丘墟。 lí biézè yá n nɡ n,xì ché ēn yú wěi jiàn; nɡ nɡ 临 别 赠 言, 幸 承 恩 于 伟 饯; dēnɡ ɡ āo zuò fù,shì suǒ wànɡ yúqú ɡ ōnɡ ! n 登 高 作 赋, 是 所 望 于 群 公 ! ɡ ǎn jié bǐ huái,ɡ ōnɡ shū duǎn yǐn。Yī yán jūn fù,sì n jùché 。 yù nɡ 敢 竭 鄙 怀,恭 疏 短 引。 一 言 均 赋,四韵 俱 成 。 qǐnɡ sǎ pān jiānɡ ,ɡ èqīnɡ lù hǎi yún ěr。 请 洒 潘 江 , 各 倾 陆 海 云 尔。相关文章:
滕王阁序全文拼音版
滕王阁序全文拼音版_语文_高中教育_教育专区。滕王阁序 唐 王勃 yù zhānɡ ɡù jùn,h?nɡ dū xīn fǔ。xīnɡ fēn yì zhěn,dì jiē h?nɡ lú...
《滕王阁序》拼音版 翻译鉴赏
滕王阁序拼音版 翻译鉴赏 - 《滕王阁序》翻译鉴赏 第一段:概写洪州的地理风貌,引出参加宴会的人物。 原文:豫章 故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟...
滕王阁序(难字注音)
滕王阁序(难字注音)_教学计划_教学研究_教育专区。王勃《 注音版、 唐·王勃《...滕王阁序+注音版 3页 免费 滕王阁序全文拼音版 3页 1下载券 滕王阁序+注音版...
滕王阁序+注音版
滕王阁序+注音版 - t?ngwángg ? x ù 滕王 阁序 (初唐 ) 王勃 chūtáng wángb ? xīn f ǔ xīng fēn y ì zhěn d ì jiē ...
滕王阁序(注音注释版)Word适合人教
滕王阁序(注音注释版)Word适合人教_高二语文_语文_高中教育_教育专区。方便大家...滕王阁序练习题 3页 免费 滕王阁序+注音版 3页 免费 滕王阁序原文及译文 ...
滕王阁序+注音版
滕王阁序+注音版 - t?ngwángg ? x ù 滕王 阁序 (初唐 ) 王勃 chūtáng wángb ? nánchāng g ù jùn h?ngdōu xīnf ǔ xī...
滕王阁序+注音版
滕王阁序+注音版_初一语文_语文_初中教育_教育专区。t?ngwángg ? x ù 滕王 阁序 wángb ? 王勃 jīn 豫章故 郡,洪都新府。 星分翼轸 ,地接 g ù ...
《陈情表》《兰亭集序》《滕王阁序》《秋声赋》 注音原文
《陈情表》《兰亭集序》《滕王阁序》《秋声赋》 注音原文_初三语文_语文_初中教育_教育专区。陈情表 李密 臣密言:臣以险衅(xì n),夙(sù )遭闵(mǐn)凶。...
滕王阁序原文及译文
在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
滕王阁序原文及注解(繁体字)
滕王阁序原文及注解(繁体字)_文学研究_人文社科_专业资料。滕王阁序原文及注解(...有版本为“飞阁 翔丹”(新课改上对“流丹”给出的注解是:朱。 红的漆彩...
更多相关标签: