当前位置:首页 >> 语文 >>

音节练习表ai-ong(整体认读音节)


üi

ái

ǎi

ài

bɑi büi bái bǎi bài tɑi tüi tái tài küi kǎi kài shüi shǎi shài wɑi wüi wǎi wài zhuüi zhuǎi zhuài bei b?i b?i b?i d?i k?i z?i tu? tuí tu

ǐ tuì zhu? zhuì zu? zuǐ zuì büo báo bǎo bào tɑo tüo táo tǎo tào küo káo kǎo kào shɑo shüo sháo shǎo shào

pɑi püi pái pǎi pài nɑi nái nǎi nài hɑi hüi hái hǎi hài zɑi züi zǎi zài ɡuüi ɡuǎi ɡuài chuüi chuái chuǎi chuài p?i p?i p?i n?i n?i h?i wei w?i w?i w?i w?i ɡu? ɡuǐ ɡuì chu? chuǐ chuì cu? cuǐ cuì püo páo pǎo pào nɑo nüo náo nǎo nào hɑo hüo háo hǎo hào ráo rǎo rào

mái mǎi mài lɑi lái lài zhüi zhái zhǎi zhài

düi dǎi dài ɡüi ɡǎi ɡài ɑi chüi chái chài sɑi süi sài huái huài ?i f?i f?i f?i f?i ei ɡei ɡ?i sh?i du? duì ui hu? huí huǐ huì ruí ruǐ ruì üo áo ǎo ào dɑo düo dáo dǎo dào ɑo ɡüo ɡǎo ɡào chüo cháo chǎo

cɑi cüi cái cǎi cài kuɑi kuüi kuǎi kuài

shuüi shuǎi shuài mei m?i m?i m?i l?i l?i l?i l?i zh?i

ku? kuí kuǐ kuì shui shuí shuǐ shuì

sui su? suí suǐ suì mɑo müo máo mǎo mào lɑo lüo láo lǎo lào zhüo zháo zhǎo zhào

zɑo züo záo zǎo zào

cüo cáo cǎo piüo piáo piǎo ɑo niǎo niào xiüo xiáo xiǎo ōu ?u ǒu ?u dou dōu dǒu d?u ou ɡōu ɡǒu ɡ?u chou chōu ch?u chǒu ch?u c?u miū miù iu jiu jiū jiú jiǔ jiù bi? bi? bi? ie ti? ti? ti? ti? qi? qi? qi? qi? n?? ?e xu? xu? xu? xu? er er ?r ?r ?r xiào piào

sɑo süo sǎo sào miüo miáo miǎo miào

yɑo yüo yáo yǎo yào diüo diǎo diào jiɑo jiüo jiáo jiǎo jiào

biüo biáo biǎo tiüo tiáo tiǎo qiüo qiáo qiǎo

biào tiào qiào

liɑo liüo liáo liǎo liào

pōu p?u pǒu tou tōu t?u tǒu t?u kou kōu k?u kǒu k?u shou shōu sh?u shǒu sh?u sou sōu sǒu s?u diū qiū qiú qiǔ pi? pi? ni? ni? ni? xie xi? xi? xi? xi? l?? l??

mōu m?u mǒu n?u hou hōu h?u hǒu h?u r?u r?u you yōu y?u yǒu y?u niu niū niú niǔ niù xiū xiǔ xiù mi? mi? li? li?

f?u fǒu lou lōu l?u lǒu l?u zhou zhōu zh?u zhǒu zh?u zōu z?u zǒu z?u

liu liū liú liǔ liù

di? di? jie ji? ji? ji? ji?

ju? ju? ju?

qu? qu? qu?

ün án ǎn àn fɑn fün fán fǎn fàn lɑn lán lǎn làn zhün zhǎn zhàn zün zán zǎn zàn biɑn biün biǎn ɑn tiün tián tiǎn tiàn biàn

bɑn bün bǎn bàn dɑn dün dǎn dàn ɡün ɡán ɡǎn ɡàn chɑn chün chán chǎn chàn cün cán cǎn càn piɑn piün pián piǎn piàn niün nián niǎn niàn

pün pán pàn tɑn tün tán tǎn tàn kɑn kün kǎn kàn shün shǎn shàn sɑn sün sǎn sàn miɑn mián miǎn lián liǎn liàn duün duǎn duàn ɡuün ɡuán ɡuǎn juàn quün quán quǎn shuün shuàn suün suàn pen p?n p?n p?n p?n ɡ?n ɡ?n ɡ?n ɡ?n chen ch?n ch?n ch?n ch?n s?n mín mǐn ɡuàn quàn miàn

mɑn mün mán mǎn màn nɑn nün nán nǎn nàn hɑn hün hán hǎn hàn rán rǎn yɑn yün yán yǎn yàn diün dián diǎn jiün jián jiǎn tuün tuán tuǎn kuɑn kuün kuǎn xuün xuán xuǎn ruán ruǎn wün wán wǎn wàn men m?n m?n m?n m?n k?n k?n shen sh?n sh?n sh?n sh?n w?n w?n w?n w?n nín nǐn xuàn diàn jiàn tuàn

qiɑn qiün qián qiǎn qiàn nuán nuǎn huɑn huün huán huǎn huàn zhuün zhuán zhuǎn zhuàn zuün zuǎn zuàn en ?n ?n fen f?n f?n f?n f?n en h?n h?n h?n ren r?n r?n r?n in b?n bìn

xiɑn xiün xián xiǎn xiàn luán luǎn luàn juün juán juǎn

chuün chuán chuǎn chuàn cuün cuán cuàn b?n b?n b?n b?n n?n zh?n zh?n zh?n z?n z?n c?n c?n

p?n pín pǐn pìn

in lin l?n lín lǐn lìn dūn dǔn dùn un kūn kǔn kùn ?n xun xūn xún xùn rún rùn ünɡ ánɡ ànɡ fɑnɡ fünɡ fánɡ fǎnɡ fànɡ lɑnɡ lünɡ lánɡ lǎnɡ lànɡ zhɑnɡ zhünɡ zhǎnɡ zhànɡ ránɡ rǎnɡ rànɡ

j?n jǐn jìn tun tūn tún tǔn tùn hun hūn hún hǔn hùn zhūn zhǔn zūn zǔn zùn bünɡ bǎnɡ bànɡ dɑnɡ dünɡ dǎnɡ dànɡ

qin q?n qín qǐn qìn lūn lún lǔn lùn jūn jún jǔn jùn chun chūn chún chǔn

xin x?n xín xǐn xìn ɡūn ɡǔn ɡùn qūn qún shǔn shùn sūn sǔn sùn mɑnɡ mánɡ mǎnɡ nɑnɡ nünɡ nánɡ nǎnɡ nànɡ hünɡ hánɡ hǎnɡ hànɡ shɑnɡ shünɡ shǎnɡ shànɡ sɑnɡ sünɡ sǎnɡ sànɡ

cun cūn cún cǔn cùn pünɡ pánɡ pǎnɡ pànɡ

tɑnɡ tünɡ tánɡ tǎnɡ tànɡ künɡ kánɡ kànɡ

ɡɑnɡ ɡünɡ ɡánɡ ɡǎnɡ ɡànɡ

chɑnɡ chünɡ chánɡ chǎnɡ chànɡ zünɡ zǎnɡ zànɡ cünɡ cánɡ wɑnɡ wünɡ wánɡ

ɑnɡ
yɑnɡ yünɡ yánɡ yǎnɡ yànɡ liɑnɡ liánɡ liǎnɡ liànɡ wǎnɡ wànɡ qiünɡ qiánɡ qiǎnɡ qiànɡ niɑnɡ niánɡ niànɡ jiɑnɡ jiünɡ jiǎnɡ jiànɡ

xiɑnɡ xiünɡ xiánɡ xiǎnɡ xiànɡ ɡuɑnɡ ɡuünɡ ɡuǎnɡ ɡuànɡ kuünɡ kuánɡ kuǎnɡ kuànɡ zhuünɡ zhuǎnɡ zhuànɡ shuɑnɡ shuünɡ shuǎnɡ penɡ p?nɡ p?nɡ p?nɡ p?nɡ tenɡ t?nɡ huɑnɡ huünɡ huánɡ huǎnɡ huànɡ chuünɡ chuánɡ chuǎnɡ chuànɡ m?nɡ m?nɡ m?nɡ n?nɡ m?nɡ fenɡ f?nɡ f?nɡ f?nɡ f?nɡ lenɡ l?nɡ l?nɡ l?nɡ

enɡ b?nɡ b?nɡ b?nɡ b?nɡ
d?nɡ d?nɡ d?nɡ

ɡ?nɡ ɡ?nɡ ɡ?nɡ

ɡ?nɡ

k?nɡ k?nɡ

h?nɡ h?nɡ h?nɡ

zh?nɡ zh?nɡ zh?nɡ zh?nɡ

enɡ chenɡ ch?nɡ ch?nɡ ch?nɡ ch?nɡ
r?nɡ r?nɡ r?nɡ binɡ b?nɡ bǐnɡ d?nɡ dǐnɡ dìnɡ bìnɡ z?nɡ z?nɡ p?nɡ pínɡ tinɡ t?nɡ tínɡ lǐnɡ lìnɡ qǐnɡ qìnɡ d?nɡ tonɡ tōnɡ t?nɡ

shenɡ sh?nɡ sh?nɡ sh?nɡ sh?nɡ cenɡ c?nɡ c?nɡ minɡ m?nɡ mínɡ tǐnɡ tìnɡ jinɡ j?nɡ jǐnɡ xinɡ x?nɡ xínɡ tǒnɡ t?nɡ ɡonɡ ɡōnɡ ɡǒnɡ ɡ?nɡ jìnɡ xǐnɡ xìnɡ nonɡ n?nɡ n?nɡ kōnɡ kǒnɡ k?nɡ c?nɡ s?nɡ w?nɡ w?nɡ w?nɡ

mǐnɡ mìnɡ nínɡ nǐnɡ nìnɡ

inɡ
linɡ l?nɡ línɡ qinɡ q?nɡ qínɡ donɡ dōnɡ dǒnɡ lonɡ lōnɡ l?nɡ

lǒnɡ l?nɡ zhōnɡ zhǒnɡ zh?nɡ cōnɡ c?nɡ qiōnɡ qi?nɡ
zh?nɡ 整 tǐ 体 r?n 认 dú 读 y?n 音

onɡ hōnɡ h?nɡ hǒnɡ h?nɡ
zōnɡ z?nɡ zǒnɡ jiōnɡ jiǒnɡ z?nɡ

chōnɡ ch?nɡ chǒnɡ ch?nɡ r?nɡ rǒnɡ sōnɡ sǒnɡ s?nɡ xiōnɡ xi?nɡ xi?nɡ
ji? 节

yōnɡ y?nɡ yǒnɡ

y?nɡ

zhi zh? zhí zhǐ zhì zi z? zǐ zì wu wū wú wǔ wù yuün yuán yuǎn yǐnɡ yìnɡ yuàn

chi ch? chí chǐ chì c? cí cǐ cì yu yū yú yǔ yù y?n yín yǐn yìn

shi sh? shí shǐ shì si s? sǐ sì ye y? y? y? y? yūn yún yǔn yùn

rì yi y? yí yǐ yì yu? yu? yinɡ y?nɡ yínɡ


相关文章:
音节练习表ai-ong(整体认读音节)
音节练习表ai-ong(整体认读音节)_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 音节练习表ai-ong(整体认读音节)_语文_高中教育_教育专区。üi ...
整体认读音节测试练习题
整体认读音节测试练习题_语文_小学教育_教育专区。整体认读音节练习一、我能默写 16 个整体认读音节。 二、连一连,读一读。 sì shī cì chī rì yuán y...
整体认读音节测试练习题
整体认读音节测试练习题_语文_小学教育_教育专区。对整体认读音节进行练习 整体认读音节练习(二) 一、我能默写 16 个整体认读音节。 二、连一连,读一读。 ...
整体认读音节练习
整体认读音节练习_语文_小学教育_教育专区。期中练习 自己完成,家长指导孩子学会检查 一、用“——”画出下列的整体认读音节用直尺画线) yu? er y?n yu? yǔ...
整体认读音节练习
整体认读音节练习_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。整体认读音节练习一、我能默写 16 个整体认读音节。 二、连一连,读一读。 sì shī cì chī rì yu...
整体认读音节练习
整体认读音节练习_语文_小学教育_教育专区。整体认读音节练习一、我能默写 16 个整体认读音节。 姓名: 二、连一连,读一读。 sì shī cì chī rì yuán ...
声母韵母整体认读音节练习
ong üüe er 整体认读音节: zhi yi ye yin chi wu yue yun shi yu yuan...声母韵母整体认读音节表... 4页 免费喜欢此文档的还喜欢 整体认读音节练习 2...
整体认读音节练习
声母韵母整体认读音节练习 2页 1财富值 音节练习表ai-ong(整体认读... 暂无...拼音练习二幼儿姓名 dī gū jū zhí zǐ shì sì zhī shí sì tí dú...
整体认读音节表
(24 个) aoeiuv ai ei ui ao ou iu ie ve er an en in un vn ang eng ing ong 整体认读音节表(不能拼读,只能直呼的音节) (16 个) zhi chi shi ...
更多相关标签: