当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)语文试题 Word版含答案


温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(三)语文试题
本试题卷分试题卷和答题卷两部分。满分 150 分,考试时间 150 分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔镇写在答题纸 规定的位置上。 2.每小题选出后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮 擦干净后,再选涂其它答案标号。不能答在试题卷上

。 一、语言文学运用(共 24 分,其中选择题每小题 3 分) 1.下列词语中加点的字,注音正确的一组是 A.竹篾(mi?) 墙垣(huán) 操胜券(quàn) 插科打诨(hùn) . . . . B.玷污(diàn) . C.倏忽(shū) . 悭吝(qiān) . 瘦削(xiāo) . 炸酱面(zhá) . 舶来品(bó) . 胯下之辱(kuà) . 跻峰造极(jī) .

D.巨擘(bò) 勒索(l?) 嗟来食(jiē) 忍俊不禁(jìn) . . . . 2.下列各句中没有错别字的一项是 A.我以为,在表达门庭高贵、世代尊荣这个意思上,再没有哪副碑贴抵得上这个句子: “家中男子人人勇武,室内女儿个个贤淑。 ” B.鲁迅精通中国传统文化,继承优秀传统文化,只要看看他的两本学术专著和他辑录校 戡的九本古籍,就可以了然了。 C.近期以竹炭为卖点的食品火暴一时,有些销售网点还时常断档缺货,不少竹炭粉食品 在宣传时,爱拉上“养生”的概念,这难免有概念炒作之嫌。 D.所有人认为这次“三国智”竞赛是为能源协会量身定做的比赛。大家欢呼雀跃,摩拳 擦掌,表现出要干一番大事业的气势。 3.下列各句中,加点的词语运用错误的一项是 A.在许多版权保护壁垒森严的国家,一旦发现用假冒奢侈品的人,轻则假冒品被没收,重则 .. 锒铛入狱,麻烦缠身。 B.儿时的我们率性天真,想哭就哭,不会在乎鼻涕流下来是不是美观;想笑就笑,不会去想 .. 咧开的嘴是不是很难看。 C.你跟他们说白,他们偏偏回答黑。明明大家都往东看,他们偏偏往西走。他这种唱反调的 ... 癖好来自何处? D.在反腐倡廉宣传教育中,要讲明“千里之堤,毁于蚁穴”的道理,告诫大家在反腐倡廉工 作中只能防微杜渐,不能存在“量变到质变” 。 .... 4.下列各句中,没有语病的一项是 A.具有世界一流学校的教育背景,再加上篮球场上的传奇表现,林书豪太特别了,几乎具备 了一切可以引起舆论热议的要素。 B.如今, 越来越多的美国大学开拓国际合作, 但到底谁来监管这些国际项目?谁又能保证在 离主校园千里之外开展的项目质量合不合格? C.中国手机平均连接速度每秒只有 50Kbps(相当于 6.25KB/s) ,名列全球倒数第二,原因是 多方面造成的,无论是运营商还是监管部门,都需深入反思。 D.近年来,国外“野鸡学校”“文凭工厂”纷纷转战东方,这些学校尽管在国外毫无学术 、 信誉,但是在不明就里的人中,还着实能有狐假虎威的作用。 5.根据下面这段文字提供的信息,用一句话概括主要观点。 (不超过 20 字) 分) (3

超细灰尘(又名灰霾)的浓度从 20 微克/立方米增加到 40 微克/立方米,能见度大概 会从 40 公里恶化到 10 公里。而从 40 微克/立方米增加到 140 微克/立方米,能见度也就 恶化到六七公里。所以,当我们现在反过头来治理,即使在经济上做出很大的牺牲,把 140 微克/立方米减少到 100 微克/立方米或 80 微克/立方米,能见度并没有出现好转。只 有治理到小于 40 微克/立方米,才能使能见度达到十几二十几公里。这也是美国和欧洲治 理大气污染花费 50 年那么长时间的原因所在。我国不少城市的大气污染当然远远没有当 年伦敦这些城市那么严重, 但尽管政府治理力度很大, 也得需要 20 至 30 年才能看到明显 的成效。因此,我们必须充分认识到大气环境治理的艰巨性、特殊性和长期性。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6.根据《我心中有一支歌》的诗意,在空缺处补写诗句,使之诗意连贯、形式和谐。 分) (4 我心中有一支歌,只唱给旅途跋涉的自己 ——给我一次机会,还你一个奇迹; 我心中有一支歌,只唱给患难与共的友人 ——给我一片面包,还你一块纯金; 我心中有一支歌,只唱给播洒甘霖的义士 —— , 。 7.随着新课改的不断深入, 如何提高作文教学的有效性成了师生讨论的话题。 某班级为此举 行了一场“中学生还有没有必要写周记”的辩论赛。 正方有以下看法:

请站在反方立场上,针对上述看法,任选两点反驳。要求:先填序号,再作反驳;语言表达 简明、准确、得体。 分) (5 ( ) ( ) 二、现代文阅读(共 29 分,其中选择题每题 3 分) (一)阅读下面的文字,完成第 8-10 小题。 分) (9 美国睡眠基金会建议, 成年人每天的睡眠时间要达到 7 至 9 个小时。 不过睡眠不足正在 严重损害着人类的健康。 长期的睡眠不足会加大患心血管病、 抑郁症、 糖尿病和肥胖的风险, 损害认知功能、记忆力和免疫系统,每年还会引发超过十几万起机动车事故。另外,睡眠不 足还会改变身体的新陈代谢节奏,导致食量增大、饮食带来的满足感下降。一些研究显示, 睡眠不足会导致学生成绩下降, 而且还与内脂素水平上升有关。 内脂素是一种由肚子上的脂 肪组织分泌的荷尔蒙,而这些脂肪与抗胰岛素有关。

没有得到足够的恢复性睡眠的一个特征是:早上起不来, 白天睡不醒。 这意味着你非常困倦。 其他睡眠不足的症状表现包括情绪多变、难以集中注意力、记忆力衰退和长期依赖咖啡因, 而这些表现又造成了依赖和干扰的恶性循环。 要想知道自己的睡眠情况,人们通常需要在专业的睡眠实验室呆上一晚上,身上接满 各种线路和监视器。 它让人们可以在自己的卧室里跟踪自己夜晚的睡眠状况: 比如你是醒着, 处在浅睡、深度睡眠还是快速眼动睡眠状态。实验显示,人们有时夜里醒来过很多很多次, 而且在夜晚大段大段的时间里都没有睡着,而这些他自己不一定记得。 每个人的睡眠状况和影响睡眠的因素都不一样。托德?约翰逊发现,每晚睡觉前看书有 助于自己的睡眠,他的睡商分数也因此从二十几分提高到了六十几分。蒂姆?圭尔发现,如 果自己不在睡觉前锻炼的话,就会得到更多恢复性的睡眠。其它还包括:减少噪音、灯光和 其他因素的干扰,比如卧室中的宠物;在睡觉前有一小时“不插电”的时间,也就是不收发 电子邮件、不上网、不用手机;保持一个固定的睡眠时间。 除了喝咖啡和思考“伟大思想”之外,还有一些事情也会影响我们的睡眠。布里格姆医 院睡眠健康中心发现, 有的患者有相当严重的周期性肢体运动障碍──一种在夜间反复发生 的不自觉的肌肉运动。 同床者往往比睡眠者更受干扰; 不过, 如果睡眠者伴随有突然的觉醒, 那么周期性肢体运动障碍造成的干扰会大得多。大约 10%的成年人患有周期性肢体运动障 碍,许多人根本不知道自己有这个毛病。有时睡眠者甚至每小时平均觉醒次数是 42 次。根 据哈佛大学睡眠学家大卫?怀特的看法,周期性肢体运动障碍有可能是因为体内缺少铁质或 者是由药物治疗的副作用所致,这种症状通常还和“不宁腿综合症”有关。不宁腿综合症迫 使肢体发生不自主的运动,无论白天还是黑夜。测试还显示,睡眠呼吸暂停,也会影响睡眠 质量。睡眠呼吸暂停的症状,这是因为呼吸道受到松弛肌肉的阻塞。患有睡眠呼吸暂停的人 呼吸会突然停止,直到缺氧的信号传递到大脑,将你唤醒。这些微觉醒每小时可以出现 70 次之多,导致患者精疲力竭,还有突发心脏病、中风和患动脉硬化的风险。大约有 4%的男 性和 2%的女性患有睡眠呼吸暂停症状。患病的一个信号是衬衣领口号码大于 17 英寸。另一 个信号是鼾声如雷。

9、下列句子中,不属于可从本文信息得出的结论的一项是( ) (3 分) A.一个人如果在卧室不养宠物,在睡觉前又不锻炼、不喝咖啡、不上网、不用手机等,睡 觉时间固定有规律,就会获得良好的睡眠。 B. 患有严重的周期性肢体运动障碍的人,其致病原因至今尚未有一个统一的确切的结论。 C. 身体肥胖的人相对的更容易有睡眠呼吸暂停的症状, 患者易于精疲力竭, 还有突发心脏 病、中风和患动脉硬化的风险。 D.人们应该高度关注自身的睡眠,了解自己的睡眠障碍和睡眠特点,甚至自身可能存在的 其他症状。 10、根据文意,请你简述青少年改善自己的睡眠质量有哪些积极作用?(3 分)

(二)阅读下面的文字,完成 11-15 题:(20 分)

?澳大利亚?比万〃贝克 王悦 译 凯文是个 12 岁的小男孩,他收藏世界上所有能被收藏的东西。今天,凯文本来是在市 场里闲逛来着,但一个耀眼的蓝招牌吸引了他。牌子上写着: “马维先生的神奇收藏——仅 向绝对好奇的人开放。”他立即像飞蛾看到篝火一样奔向了那家店铺。 凯文推开店门,店主马维先生一看到他,立刻满面笑容地说:“下午好,年轻的先生, 我能为你做些什么?” “我只想随便看看,谢谢。”凯文谨慎地回答。 “凡是进了我的店的人,没有一个是只想随便看看的。”马维先生附在凯文耳边小声儿 说,“你会发现我的收藏非常神奇。” “请问你的收藏品是什么?”凯文礼貌地问。 “你是一个好奇的人,是我最喜欢的类型。”马维先生笑着说,“请跟我来。” 凯文跟着他来到小店后面的仓库,仓库没有窗,只有一道镶着茶色玻璃的小门。 “这里存放着我最秘密的收藏??” 凯文迫不及待地打断店主的话,“它到底是什么?”

“其实我收集的东西很普通,”马维先生回答,“请在此稍候。”说着他打开锁,消失在铁 门背后,等他回来的时候,手里多了一个玻璃瓶,“这就是我的收藏。” “一个空瓶子?”凯文失望地说。 “哈!每个人第一眼看到它的时候都这么说。其实这里面装的是风蛇。” “什么是风蛇?” “风蛇是一种气态的带翅膀的蛇。被关在瓶子里时,它是透明的。如果你打开瓶塞,放 进一些新鲜空气,它就会变回本来的颜色——烟蓝色。” “打开瓶子。”凯文要求道。

马维先生把瓶子紧紧抱在胸前, “你没听见我说这里面是风蛇吗?如果它逃出来,我们 俩都要受袭击的。没有人打开过关风蛇的瓶子。瓶子会突然变凉,蓝色的烟雾会从里面射 出??” 他的话被一阵门铃声打断了。马维先生看了看门口,又看了看玻璃瓶,犹豫再三,终于 不情愿地把瓶子递给凯文。“先替我拿一会儿,我去看看谁来了。千万不要打开它。” 现在小屋里只有凯文一个人了。 他似乎感觉到瓶子里的气体在缓缓转动。 如果他只把瓶 塞撬起一道缝, 放一小点儿空气进去, 就可以知道马维先生是不是在编故事蒙人了。 想到这, 凯文开始慢慢地旋转白色的瓶塞。起初他只撬起瓶塞一角,然后立刻盖紧,但瓶子里什么都 没出现。他把瓶塞撬起一个稍微大点儿的缝,但仍然什么都没发生。 凯文不耐烦地把瓶塞完全启开,还是没看到风蛇。“原来是个骗人的把戏。”他自言自 语道。就在这时,瓶子陡然变冷了,一股蓝烟喷涌而出,在空中聚集成蛇的样子,然后迅速 向外蔓延,转眼间屋子里就充满了烟雾。凯文头痛欲裂,不顾一切向门口逃去,但他发现进 来时的小门已经变得像大厦一样高了。随后砰的一声,他撞到了一堵透明的墙。 就在这时,马维先生推门走了进来,但他现在看起来更像个巨人。他弯下腰,从口袋里 拿出一个白色瓶塞,盖向凯文头顶。烟雾随即消退了,凯文惊恐地发现自己缩小了,并被关 在自己刚刚打开的瓶子里。 马维先生拿起瓶子,嘴角挂着胜利的微笑。他走过铁门,把凯文放在一个书架上。书架 上还有很多装着小人儿的瓶子,他们悲伤的脸紧贴着玻璃牢笼,同情地看着凯文。马维先生 欣赏着自己的收藏, 不时擦拭着书架正上方的铜标签,标签上刻着: “藏品——好奇的人。” 11. 简析这篇小说标题的作用(3 分) ..

12. 伏笔是文学作品中情节结构上常用的一种手法。请简析伏笔在这篇小说中的作用。 (3 分)

13. 结合全文,赏析少年凯文具有的形象特点(4 分)

14. “他的话被一阵门铃声打断了。马维先生看了看门口,又看了看玻璃瓶,犹豫再三,终 于不情愿地把瓶子递给凯文。‘先替我拿一会儿,我去看看谁来了。千万不要打开它。’” 请你谈谈对这一情节处理的理解。(5 分)

15. 探究小说的深层意蕴和作者的情感取向。(5 分)

三、古代诗文阅读(共 37 分,其中选择题每小题 3 分) (一)阅读下面的文言文,完成 16—20 题。 (19 分) 北齐稠禅师,邺人也,幼落发为沙弥。时辈慎众,每休暇,常角力腾趠为戏。而禅师以 劣弱见凌,绐侮殴击者相继,禅师羞之。乃入殿中,闭户抱金刚足而誓曰: “我以羸弱为等

类轻侮,为辱已甚,不如死也。汝以力闻,当佑我。我捧汝足七日,不与我力,必死于此, 无还志。 ”约既毕,因至心祈之。初一两夕,恒尔,念益固。至六日将曙,金刚形见,手执 大钵,满中盛筋,谓稠曰: “小子欲力乎?”曰: “欲。“念至乎?”曰: ” “至。“能食筋乎?” ” 曰: “不能。 ”神曰: “何故?”稠曰: “出家人断肉故。 ”神因操钵举匕,以筋食之。禅师未 敢食,乃怖以金刚杵,稠惧遂食。斯须食毕,神曰: “汝已多力,然善持教,勉旃! ”神去且 晓,乃还所居。诸同列问曰: “竖子顷何至?”稠不答。须臾于堂中会食,食毕,诸同列又 戏殴,禅师曰: “吾有力,恐不堪于汝。 ”同列试引其臂,筋骨强劲,殆非人也。方惊疑,禅 师曰: “吾为汝试之。 ”因入殿中,横塌壁行,自西至东凡数百步,又跃首至于梁数四。乃引 重千钧,其拳捷骁武劲。先轻侮者俯伏流汗,莫敢仰视。 禅师后证果,居于林虑山。入山数十里,经庐殿堂穷极壮大,诸僧从而禅者常数千人。 齐文宣帝怒其聚众,因领骁骑数万,躬自往讨,将加白刃焉。禅师是日领僧徒谷口迎候,文 宣问曰: “师何遽此来?”稠曰: “陛下将杀贫僧,恐山中血污伽蓝①,故此谷口受戮。 ”文 宣大惊,降驾礼谒,请许其悔过。禅师亦无言。文宣命设馔,施毕,请曰: “闻师金刚处祈 得力,今欲见师效少力,可乎?”稠曰: “昔力者,人力耳。今为陛下见神力,欲见之乎?” 文宣曰: “请与同行寓目。 ”先是,禅师造寺,诸方施木数千根,卧在谷口。禅师咒之,诸木 起立空中,自相搏击,声若雷霆,斗触摧折,缤纷如雨。文宣大惧。从官散走,文宣叩头请 止之。因敕禅师度人造寺,无得禁止。后于并州营幢子未成,遘病,临终叹曰: “夫生死者 人之大分如来尚所未免但功德未成以此为恨耳死后愿为大力长者继成此功。 ”言终而化。至 后三十年,隋帝过并州见此寺,心中涣然记忆,有似旧修行处,顶礼恭敬,无所不为。处分 并州大兴营葺,其寺遂成。时人谓帝大力长者云。 (选自《朝野佥载》) 【注释】①伽蓝:寺庙 16.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是 A.而禅师以劣弱见凌 凌:欺辱 . B.乃引重千钧 . C.师何遽此来? . 引:拉弓 遽:突然

D.后于并州营幢子未成,遘病 遘:遇,遭遇 . 17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是 A.汝以力闻,当佑我 予分当引决,然而隐忍以行 . . B.神去且晓, . C.因入殿中,横塌壁行 . 且何谓阁子也 . 因击沛公于坐 .

D.诸僧从而禅者常数千人 求人可使报秦者,未得 . . 18.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是 A.稠禅师初出家时,因身若无力常常受到同辈和尚的欺负,便抱着金刚塑像的脚发誓, 祈求赐予力量,抱着脚祈祷七天后,金刚果然现身了。 B.吃下金刚带来的肉筋后,稠禅师果然变得力大无穷,向同伴们展示了一番他的力量 后,先前轻视欺侮他的人全都被吓着了。 C.文宣帝因稠禅师信徒过多而来讨伐,却被禅师的精神感染,继而为其神力震慑,问 罪而来却请罪后告去,并下令让禅师指挥人建造寺院。 D.稠禅师一生有不少奇事,临终遗言也颇有玄机,三十年后,隋朝皇帝一番举动又为 稠禅师的传奇故事添上了的富有神秘色彩的一笔。 19.用“/ ”给文中画波浪线的部分断句。 分) (3 夫 生 死 者 人 之 大 分 如 来 尚 所 未 免 但 功 德 未 成 以 此 为 恨 耳 死 后

愿 为 大 力 长 者 继 成 此 功。 20. 把文中画线的句子译成现代汉语。 分) (7 (1)我以羸弱为等类轻侮,为辱已甚,不如死也。 分) (3 (2)齐文宣帝怒其聚众,因领骁骑数万,躬自往讨,将加白刃焉。 分) (4 (二)阅读下面这首诗,完成(21-22 题) 缚鸡行 杜甫 小奴缚鸡向市卖,鸡被缚急相喧争。 家中厌鸡食虫蚁,不知鸡卖还遭烹。 虫鸡于人何厚薄,我斥奴人解其缚。 鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁。 21.诗歌中的 “鸡虫得失” 是 的意思, 现在多用这个成语比喻 的意思。 分) (3 22.《容斋随笔》中说“ 《缚鸡行》自是一段好议论,至结句之妙尤非思议所及” ,请你赏析 此诗结句的妙处。 分) (4 (三)阅读下面两段文字,完成 23-24 题。 分) (5 子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是 哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则 言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则 民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。” (《论 语》) 人有礼则安,无礼则危。故曰:礼者不可不学也。夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者必 有尊也,而况富贵乎?富贵而知好礼,则不骄不淫;贫贱而知好礼,则志不慑。 (《礼记》) 23.孔子提倡“正名”的目的是什么?(2 分) 24.结合上述《论语》和《礼记》的选文,你认为“礼”的作用是什么?(3 分) (四)古诗文默写。(6 分) 25、补写出下列名篇名句中的空缺部分(只选 3 小题) (1)子曰:“饭疏食,饮水, , 。(《论语》) (2) ,扶摇可接; ,桑榆非晚。(王勃《滕王阁序》) (3)秦爱纷奢,人亦念其家。 , 。(杜牧《阿房宫赋》) (4) 沧海月明珠有泪, 。 此情可待成追忆, 。 (李商隐 《锦瑟》 ) (5)执手相看泪眼, ,念去去、千里烟波, 。(柳永《雨霖铃》) 四、作文(60 分) 26.阅读下面的材料,根据要求作文。 (60 分) 我们在梳头的时候,常会惊讶自己掉了那么多头发,唯恐头发掉光,但是过了很久头发 依然是那么多。这是因为容易发现掉头发,而不容易见到也有新的头发同时在生长。 一样的道理, 我们对于许多事物往往只注意到那些明显可见的变化, 却忽略了潜在蕴发 的一切。

读了上述材料,你想到了什么?结合自己的生活体验和阅读积累,写一篇文章。可以写 自己的经历和体验, 可以写自己的感悟和见解, 也可以讲述身边的故事。 题目自拟, 除诗歌、 戏剧外,文体不限,字数不少于 800 字。

浙江省高考模拟冲刺卷(提优卷) 语文(三)答案
1.参考答案:B。 (A.墙垣 yuán,C.瘦削 xuē, D.忍俊不禁 jīn) . . . (难度系数:0.73。错误点:多音形近字读音分辨不清。 ) 2.D(A 贴-帖;B 戡-勘;C 暴-爆) 3.参考答案:B( “美观”指外形好看、漂亮。此处要表达的是装束、举止文雅不俗,可以改 用“雅观”) 。 (难度系数:0.75。错误点:对成语所表达的特定意思掌握不够。) 。 4.参考答案:A(B 项, “合不合格”改为“合格”因为“保证”的对象不可能是“不合格” 。 C 项“原因是多方面造成的”杂糅,可改为“原因是多方面的” ,或改为“是多方面原因造 成的” 项关联词语位置不当。 。D “尽管”要移到“这些学校”前。 ) (难度系数:0.70。错误点:对常见语病了解不够,判断不明。 )
5. 彻底治理灰霾(1 分)我国(1 分)至少需要 20 年(1 分)(共 3 分) 。

6.答案示例:给我一滴清泉,还你一江春水 (难度系数:0.65。错误点:想象不够自然。 ) 参考答案:

8.C(原文指“长期的睡眠不足” ,而不是一般的“睡眠不足”) 。 9.A(A项不符合原文,因为影响每个人睡眠质量的因素都不一样。 ) 10.青少年改善自己的睡眠质量,①有助于减少以后患心血管病、抑郁症、糖尿病和肥胖的 风险,保护认知功能、记忆力和免疫系统;②有利于促进身体新陈代谢、恢复精力,促进身 体成长;③有利于加强记忆力、学习能力、创造力、解决问题和平衡情绪的能力,保持成绩 稳定,避免准意力不集中。(1点1分,每一点里面大部分能写出,有基本能属于同一方面 的即可给1分,整体有欠缺的,酌情扣分)

11.①传说中,风蛇是一种气态的带翅膀的会飞的蛇,此物本不存在。②以此为题,使标题
具有了一种神秘色彩,激发读者阅读的兴趣。③这也是小说的线索,推动了情节向前发展, 凯文因此走进店里,因此诱惑打开瓶子,因此被关进瓶子??(1点1分,少一点扣1分) 12.①伏笔信息有“马维先生的神奇收藏——仅向绝对好奇的人开放。”“马维先生附在凯 文耳边小声儿说,‘你会发现我的收藏非常神奇。’”“门里是一间空荡荡的小屋子,也没 有窗户,只在对面有另一道上锁的铁门”“其实我收集的东西很普通”“马维先生把瓶子紧 紧抱在胸前”。这些信息深深地吸引了主人公凯文,为凯文走向悲剧和陷阱埋下了伏笔,原 来马维是有意一步步诱惑好奇的人上钩。②既深深地吸引了读者,也推动了情节发展。③伏 笔的运用,使得小说中的好奇的“收藏者”变成“被收藏”的好奇者,虽出乎意料,但也事 在情理之中,更加发人深思,更有讽刺意味。(第①层信息,要有有一两个例子为代表,把 握伏笔背后的信息;一层1分) (附:伏笔就是上文看似无关紧要的事或者物,对下文将要出现的人物或事件预先作的某种 提示或暗示,或者说是前文为后文情节埋伏的线索。 ) 13.①具有极强的好奇心,看到蓝牌子启事很好奇,急切地想知道是什么,马维走开后禁不 住打开了瓶子,为了好奇心付出沉重的代价;②相对单纯,缺乏足够的警惕,自控力较差, 马维一步步地玩神秘,诱惑他,他竟然没有一点怀疑;③特别喜欢收藏各种东西,只要看到 或听到与收藏有关的事物,往往经不住诱惑。(一点1分,整体语言表述上1分)

15.①凯文的悲剧告诉我们,无法自控的、过度的好奇心往往与潜在危险同在,会使自己陷 入一个走不出的怪圈,并为此付出意料不到的代价,给人带来无尽的后患,终成悲剧,让人 后悔都来不及。②马维先生的藏品竟然是“好奇的人”,“风蛇”仅为不存在的诱饵,表现 了作者对人们总为某种欲望驱使, 总因好奇心作祟而行为失度的嘲讽, 期望人们学会自我克 制,不要过度好奇,远离陷阱和悲剧,同时作者也不乏一定的同情和无奈。(一点2分,书 写层次清晰,答题有条理上1分) 16.B(引:举,拿。) 17:D(D 均为定语后置的标志。A 第一个“以” ,介词,因为;第二个连词,相当于“而” , 表修饰。B 第一个“且,副词,将要;第二个“且” ,句首语气,相当于“那么” 第一个 。C “因” ,于是,第二个为“趁机” 。) 18.A(抱足至六日将曙) 19:夫生死者/ 人之大分/ 如来尚所未免/ 但功德未成/ 以此为恨耳/ 死后愿为大力长者/

继成此功。 20.(1)我因瘦弱而被同伴瞧不起,被羞辱得实在厉害,不如死了的好。 (2)北齐文宣帝因为聚集了这么多人而十分恼怒,便统领几万精锐人马,御驾亲征,想要 杀掉他。 译文:北齐年间有个稠禅师,是邺城人。当初落发为僧时,同辈的和尚非常多,每到闲 暇时间,常在一起摔跤跳越比力气玩,而禅师因为身弱无力每每受到同伙的欺侮。等到侮辱 与殴打没完没了地向他袭来时,禅师羞恼之至,便躲进殿堂里关上门来,抱着金刚塑像的脚 发誓道: “我因瘦弱而被同伴瞧不起,受尽他们的欺侮,不如死了的好。你以强壮有力闻名, 应当保护我。我要连续七天捧着你的脚,如不给我力气,一定死在这里,决不反悔! ”立誓 完毕,便以至诚的心思向金刚祈祷。头两天与平常一样,毫无效应,但他的信念更加坚定。 到第六天黎明前夕,金刚显现了原形,手里端着大钵子,满满盛着肉筋,对禅师说: “小伙 子想有力气吗?” “想!“心诚吗?” ” “诚!“能吃肉筋吗?” ” “不能。“为什么?” ” “因为出 家杜绝吃肉呀。 ”金刚神便一手端钵一手举着匕首让禅师看,禅师仍然没敢吃。金刚神又举 起金刚杵威吓他,稠禅师恐惧了,不得不吃。刚吃下一会儿,金刚神便说: “你已很有力气 了,但要好好信奉佛法,你要善自为之。 ”金刚神离去,天也亮了,禅师便回到自己的住处。 各个同伴询问他道: “你小子这些天到哪里去了?”稠禅师没有回答。不一会儿,他们都去 食堂一起吃饭,吃完饭,同伴们又打闹着玩,禅师说: “我有力气,恐怕你们不能再忍受。 ” 同伴不大相信,拉着他的胳臂一试,发现他的筋骨强劲有力,根本不是平常人可以比的,这 才感到惊疑。 禅师说: “我给你们试试看。 于是来到大殿里面。 ” 只见他横卧在墙上往前爬行, 自西往东,爬行了几百步远。他又连续几次跳起来用脑袋挂在房梁上,能提千钧重的东西。 他的拳脚迅疾敏捷,雄武有力,令人见了神惊胆战。过去轻视、欺侮过他的人,汗流浃背地 匍匐在地上,不敢抬眼看他。 禅师后来参悟得道,住在林虑山。他在距离山口几千里处建造精致的寺舍殿堂,募集了 大量的土石木材。跟他修习禅理的僧徒,多达几千人。北齐文宣帝因为聚集了这么多人而十 分恼怒,便统领几万精锐人马,御驾亲征,想要杀掉他。这一天,禅师带领僧徒来到山口迎 候,文宣帝问他: “法师为何突然来到这里?”禅师说: “陛下要杀贫道,我怕在山里流血会 沾污僧院,所以来到山口听凭杀戮。 ”文宣帝大惊,下车施礼拜见,请求他允许自己悔过, 禅师也没说什么。文宣帝命人安排饭菜,吃过饭后,向禅师请求道: “听说法师在金刚神那 里祈求得到了大力气,今天想开开眼界,请法师略为施展一下,可以吗?”禅师说: “当年 我所有的力气,只是人力而已;今天要为陛下显显神力,乐意看吗?”文宣帝道: “请让我 们饱饱眼福。 ”在这之前,禅师建造佛寺,各处施舍了木材几千根,正堆放在山口,如今禅 师口诵咒语,便见根根木材腾空而起,互相撞击之声宛如雷霆轰鸣,碰撞碎了的木块像雨点 一样纷纷降落。文宣帝大为惊惶,随从的官员四散奔逃,文宣帝叩头请求停止,于是敕令禅 师指挥人建造寺院,不许任何人阻止。后来禅师在并州监督制造石刻的经幢,没等峻工就病

倒了,临终前叹道: “生死本属命中有定,如来佛尚且不免一死。只是建造寺庙的功德尚未 完成,以此为憾而已。死后愿成为大力长者,继续完成此项功业。 ”说完就去世了。过了三 十年,隋朝皇帝路过并州,见到这座寺庙,心中恍惚回忆起了什么,好像这是他过去修行的 地方,于是顶礼膜拜,恭敬得无所不至。他立即传旨于并州府衙,令其全力营造修缮,这座 寺庙于是建成。当时人们都说隋帝就是大力长者。 21.诗中的“鸡虫得失”是指鸡卖不掉,鸡要吃虫,是鸡得而虫失;鸡卖了给人,是人得而 鸡失,虫得而鸡失。 分)现在多用来指不必计较的微小的得失。(1 分) (2 22.结句写诗人忽然把鸡虫得失放开,倚着山阁上注视寒江。 分)看似与上文无关,实际 (1 上正是写出了的诗人的神情; 分)透过这一描写,透露出诗人在沉思,通过“注目寒江” (1 可以体会到诗人想到更高远的人生的得失; 分)这样结尾是形象的,同时也使得诗歌的 (1 意味更深沉了。 分) (1 23.“正名”是为了复兴礼乐,并使刑罚得当,这样,百姓的行为才能有规范,社会才有秩 序。

www.ks5u.com www.ks5u.com www.ks5u.com


相关文章:
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)文科综...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)文科综合试题 Word版含答案_学科竞赛_高中教育_教育专区。2013 届高三高考提优冲刺考试(三)文科综合试题试题卷分第...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)理科综...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)理科综合物理试题 Word版含答案_其它课程_高中教育_教育专区。温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(三) 理科综合物...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)语文试...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试()语文试题 Word版含答案 隐藏>> 温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(四)语文试题本试题卷分试题卷和答题卷两部分...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)自选模...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)自选模块试题 Word版含答案 隐藏>> 河南教考资源信息网 http://www.henanjk.com 版权所有·侵权必究 温岭中学 201...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(三)数学(文...
温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试 (三) (文) 数学 试题试题卷分选择题和非选择题两部分。满分 150 分, 考试时间 120 分钟。注意事项: 1.答题前,...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)数学理...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)数学理试题 Word版含答案_其它课程_高中教育_教育专区。温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(四)数学理试题试题...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)英语试...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)英语试题 Word版含答案 隐藏>> 温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(四)英语试题试题卷分第 I 卷和第 II ...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)数学文...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)数学文试题 Word版含答案 隐藏>> 温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(四)数学文试题试题卷分选择题和非选择...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)理综试...
温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(四)理综试题...“长征三号丙”运载火箭,成 功将第 16 颗北斗...18.答案:CD 解析:在铅球要离开手时,手和铅球的...
浙江省温岭中学2013届高三高考提优冲刺考试(四)自选模...
温岭中学 2013 届高三高考提优冲刺考试(四)自选模块试题注意事项: 1. 本试卷...(4 分) (3)据材料三并结合所学知识,古村落营造中的风水观念在徽州社会生活...
更多相关标签:
浙江省台州市温岭市 | 浙江省温岭中学 | 浙江省温岭市邮编 | 浙江省温岭市 | 浙江省温岭市人民法院 | 浙江省温岭市大溪镇 | 浙江省温岭市新河中学 | 浙江省温岭市箬横镇 |