当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

笠翁对韵-拼音版


慈溪飞翔文化培训学校
qīng l ǐ y ú

笠翁对韵
y ī dōng

清 李渔

一 东
tiān duì dì yǔ duì fēng dà lù duì cháng kōng

天 对 地 , 雨 对 风 。 大 陆 对 长 空 。
shān huā duì hǎi shù chì rì duì cāng qi?ng

山 花 对 海 树 , 赤 日 对 苍 穹 。
l? i yǐn yǐn wù mēng mēng rì xià duì tiān zhōng

雷 隐 隐 , 雾 蒙 蒙 。 日 下 对 天 中 。
fēng gāo qiū yu? bái yǔ jì wǎn xiá h?ng

风 高 秋 月 白 , 雨 霁 晚 霞 红 。
niú nǚ ?r xīng h? zuǒ y?u shēn shāng liǎng yào d?u xī dōng

牛 女 二 星 河 左 右 , 参 商 两 曜 斗 西 东 。
shí yu? sāi biān sà sà hán shuāng jīng shù lǚ

十 月 塞 边 , 飒 飒 寒 霜 惊 戍 旅 ;
sā n dōng jiāng shàng màn màn shu? xuě lěng yú wēng

三 冬 江 上 , 漫 漫 朔 雪 冷 鱼 翁 。
h? duì hàn lǜ duì h?ng

河 对 汉 , 绿 对 红 。
yǔ b? duì l?i gōng

雨 伯 对 雷 公 。
yā n l?u duì xuě d?ng yu? diàn duì tiān gōng

烟 楼 对 雪 洞 , 月 殿 对 天 宫 。
yú n ài dài rì t?ng m?ng

云 叆 叇 , 日 曈 朦 。
là jī duì yú p?ng

腊 屐 对 渔 蓬 。
gu? tiān xīng sì jiàn tǔ hún yu? rú gōng

过 天 星 似 箭 , 吐 魂 月 如 弓 。
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
yì lǚ k? f?ng m?i zi yǔ chí tíng r?n yì h? huā fēng

驿 旅 客 逢 梅 子 雨 , 池 亭 人 挹 荷 花 风 。
má o diàn cūn qián hào yu? zhuì lín jī chàng yùn

茅 店 村 前 , 皓 月 坠 林 鸡 唱 韵 ;
bǎ n qiáo lù shang qīng shuāng suǒ dào mǎ xíng zōng

板 桥 路 上 , 青 霜 锁 道 马 行 踪 。
shān duì hǎi huá duì sōng

山 对 海 , 华 对 嵩 。
sì yu? duì sān gōng

四 岳 对 三 公 。
gōng huā duì jìn liǔ sāi yàn duì jiāng l?ng

宫 花 对 禁 柳 , 塞 雁 对 江 龙 。
qīng shǔ diàn guǎng hán gōng

清 暑 殿 , 广 寒 宫 。
shí cuì duì tí h?ng

拾 翠 对 题 红 。
zhuāng zhōu m?ng huà di? lǚ wàng zhào fē i xi?ng

庄 周 梦 化 蝶 , 吕 望 兆 飞 熊 。
bě i yǒu dāng fēng tíng xià shàn nán lián pù rì shěng dōng hōng

北 牖 当 风 停 夏 扇 , 南 帘 曝 日 省 冬 烘 。
h? wǔ l?u t?u yù dí n?ng cán xiān zǐ yu?

鹤 舞 楼 头 , 玉 笛 弄 残 仙 子 月 ;
f?ng xiáng tái shàng zǐ xiāo chuī duàn mě i r?n fēng

凤 翔 台 上 , 紫 箫 吹 断 美 人 风 。

?r

dōng
ch?n duì wǔ xià duì dōng xià shǎng duì gāo chōng qīng chūn

晨 对 午 ,夏 对 冬 。下 晌 对 高 舂 。青 春
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
duì bái zh?u gǔ bǎi duì cāng sōng chuí diào k? h? chú wēng

对 白 昼 ,古 柏 对 苍 松 。垂 钓 客 ,荷 锄 翁 。
xiān h? duì sh?n l?ng f?ng guān zhū shǎn shu? chī dài yù líng

仙 鹤 对 神 龙 。 凤 冠 珠 闪 烁 , 螭 带 玉 玲
l?ng sān yuán jí dì cái qiān qǐng yī pǐn dāng cháo lù wàn

珑 。 三 元 及 第 才 千 顷 , 一 品 当 朝 禄 万
zhōng huā ? l?u qián xiān lǐ pán gēn diào gu? mà i ch?n xiāng

钟 。花 萼 楼 前 ,仙 李 盘 根 调 国 脉 ;沉 香
tíng pàn jiāo yáng shàn chǒng qǐ biān fēng

亭 畔 , 娇 杨 擅 宠 起 边 风 。

qīng

duì

dàn

báo

duì

n?ng

duì

ch?n

zhōng

shān

清 对 淡 , 薄 对 浓 。 暮 鼓 对 晨 钟 。 山
chá duì shí jú yān suǒ duì yún fēng jīn hàn dà n yù fú

茶 对 石 菊 ,烟 锁 对 云 封 。金 菡 萏 ,玉 芙
r?ng lǜ qǐ duì qīng fēng zǎo tāng xiān xiǔ jiǔ wǎn shí jì

蓉 。绿 绮 对 青 锋 。早 汤 先 宿 酒 ,晚 食 继
cháo y ō n g táng kù jīn qián n?ng huà di? yán jīn bǎo jiàn huì ch?ng

朝 饔 。唐 库 金 钱 能 化 蝶 ,延 津 宝 剑 会 成
l?ng wū xiá làng chuán yún yǔ huāng táng sh?n nǚ miào dài zōng

龙 。巫 峡 浪 传 ,云 雨 荒 唐 神 女 庙 ;岱 宗
yáo wàng ?r s ūn lu? li? zhàng r?n fēng

遥 望 , 儿 孙 罗 列 丈 人 峰 。

fán

duì

jiǎn

di?

duì

zh?nglǎn

duì

xīn

yōng

xiān

繁 对 简 , 叠 对 重 。 意 懒 对 心 慵 。 仙
wēng duì shì bàn dào fàn duì rú zōng huā zhu? zhu?

翁 对 释 伴 , 道 范 对 儒 宗 。 花 灼 灼 ,
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
cǎoqìqì làng di? duì kuáng fēng shù gān jūn zǐ zhú wǔ

草 葺 葺 。浪 蝶 对 狂 蜂 。数 竿 君 子 竹 ,五
shù dài fu sōng gāo huáng mi? xiàng píng sān ji? yú dì ch?ng yáo

树 大 夫 松 。高 皇 灭 项 凭 三 杰 ,虞 帝 承 尧
jí sì xiōng n?i yuàn jiā r?n mǎn dì fēng guāng ch?u bú jìn

殛 四 凶 。内 苑 佳 人 ,满 地 风 光 愁 不 尽 ;
biān guān gu? k? lián tiān yān cǎo hàn wú qi?ng

边 关 过 客 , 连 天 烟 草 憾 无 穷 。duì

ǒu

zhǐ

duì

shuānghǎi

duì

cháng jiāng

jīn

奇 对 偶 , 只 对 双 。 大 海 对 长 江 。 金
pán duì yù zhǎn bǎo zhú duì yín gāng zhū qī kǎ n bì shā

盘 对 玉 盏 ,宝 烛 对 银 釭 。朱 漆 槛 ,碧 纱
chuāng wǔ diào duì gē qiāng hàn xìng tuī mǎ wǔ

窗 。 舞 调 对 歌 腔 。 汉 兴 推 马 武 ,
x i à j i à n z h ù m á n g p á n g sì shōu li? gu? qún wáng fú sān zhù gāo

夏 谏 著 尨 逄 。四 收 列 国 群 王 服 ,三 筑 高
ch?ng zh?ng dí jiàng kuà f?ng dēng tá i xiāo sǎ xiān jī qín yu?

城 众 敌 降 。 跨 凤 登 台 , 潇 洒 仙 姬 秦 月
yù zhǎn sh? dāng dào yīng xi?ng tiān zǐ hàn liú bāng

玉 ; 斩 蛇 当 道 , 英 雄 天 子 汉 刘 邦 。

yán

duì

mào

xiàng

duì

pángniǎn

duìgàng

tíng

颜 对 貌 , 像 对 庞 。 步 辇 对 徒 杠 。 停
zhēn duì gē zhú yì lǎn duì xīn jiàng dēng shǎn shǎn yu? zhuàng

针 对 搁 竺 ,意 懒 对 心 降 。灯 闪 闪 ,月 幢
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
zhuàng lǎn p?i duì fēi huáng liǔ dī chí jùn mǎ huā yuàn f?i

幢 。揽 辔 对 飞 艎 。柳 堤 驰 骏 马 ,花 院 吠
cūn máng jiǔ liàng wēi xūn qi?ng yǎo jiá xiāng ch?n m?i yìn yù lián

村 尨 。酒 量 微 熏 琼 杳 颊 ,香 尘 没 印 玉 莲
shuāng shī xiě dān fēng hán fū yōu huái liú ji? shuǐ l?i dàn

双 。诗 写 丹 枫 ,韩 夫 幽 怀 流 节 水 ;泪 弹
bān zhú shùn f ēi yí hàn jī yú jiāng

斑 竹 , 舜 妃 遗 憾 积 湡 江 。

zhī

quán

duì

shí

gàn

duì

zhī

chuī

zhú

duì

dànshān

泉 对 石 , 干 对 枝 。 吹 竹 对 弹 丝 。 山
tíng duì shuǐ xi? yīng wǔ duì lú cí wǔ s? bǐ shí xiāng

亭 对 水 榭 ,鹦 鹉 对 鸬 鹚 。五 色 笔 ,十 香
cí pō m? duì chuán zhī sh?n qí hán gàn huà xi?ng hún lǐ

词 。泼 墨 对 传 卮 。神 奇 韩 干 画 ,雄 浑 李
líng shī jǐ chù huā jiē xīn du? jǐn yǒu r?n xiāng jìng dàn níng

陵 诗 。几 处 花 街 新 夺 锦 ,有 人 香 径 淡 凝
zhī wàn lǐ fēng yān zhàn shì b i ā n t ? u zhēng b ǎ o s ā i yī lí

脂 。万 里 烽 烟 ,战 士 边 头 争 宝 塞 ;一 犁
gāo yǔ n?ng fū cūn wài jìn ch?ng s h í

膏 雨 , 农 夫 村 外 尽 乘 时 。duì

hǎiduì

shī

diǎnduì

miáo

zhī

yáo

俎 对 醢 , 赋 对 诗 。 点 漆 对 描 脂 。 瑶
zān duì zhū lǚ jiàn k? duì qín shī gū jiǔ jià

簪 对 珠 履 , 剑 客 对 琴 师 。 沽 酒 价 ,
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
mǎishānzī gu? s? duì xiān zī wǎn xiá míng sì jǐn

买 山 资 。 国 色 对 仙 姿 。 晚 霞 明 似 锦 ,
chūnyǔxìrúsī liǔ bàn cháng dī qiān wàn shù huā h?ng yě

春 雨 细 如 丝 。柳 绊 长 堤 千 万 树 ,花 横 野
sì liǎng sān zhī z ǐ g à i huáng q í tiān xiàng yù zhàn jiāng zuǒ

寺 两 三 枝 。 紫 盖 黄 旗 , 天 象 预 占 江 左
dì qīng páo b ái mǎ t?ng yáo zhōng yìng sh?u yáng ?r

地 ; 青 袍 白 马 , 童 谣 终 应 寿 阳 儿 。

zhēn

duì

zàn

fǒu

duì

zhī

yíng

zhào

duì

cánqīng

箴 对 赞 , 缶 对 卮 。 萤 炤 对 蚕 丝 。 轻
jū duì cháng xiù ruì cǎo duì líng zhī liú tì c? duàn cháng

裾 对 长 袖 ,瑞 草 对 灵 芝 。流 涕 策 ,断 肠
shī h?u sh? duì yāo zhī yún zhōng xi?ng hǔ jiàng tiān shàng f?ng

诗 。喉 舌 对 腰 肢 。云 中 熊 虎 将 ,天 上 凤
huáng ?r yǔ miào qiān nián chuí jú y?u yáo jiē sān chǐ fù máo

凰 儿 。禹 庙 千 年 垂 桔 柚 ,尧 阶 三 尺 覆 茅
cí xiāng zhú hán yān yāo xià qīng shā l?ng dài mà o hǎi táng

茨 。湘 竹 含 烟 ,腰 下 轻 纱 笼 玳 瑁 ;海 棠
jīng yǔ liǎn biān qīng l?i shī yān zhī

经 雨 , 脸 边 清 泪 湿 胭 脂 。

zhēng

duì

ràng

wàng

duìduì

shān

zhī

xiān

争 对 让 , 望 对 思 。 野 葛 对 山 栀 。 仙
fēng duì dào gǔ tiān zào duì r?n w?i zhuān zhū jiàn b? làng

风 对 道 骨 ,天 造 对 人 为 。专 诸 剑 ,博 浪
chuí jīng wěi duì gàn zhī w?i zūn mín wù zhǔ d? zh?ng dì

椎 。经 纬 对 干 支 。位 尊 民 物 主 ,德 重 帝
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
wáng shī wàng qiē bù fáng r?n qù yuǎn xīn máng wú nài mǎ háng

王 师 。望 切 不 妨 人 去 远 ,心 忙 无 奈 马 行
chí jīn wū bì lái fù qi mào lín tí zhù bǐ yù l?u

迟 。金 屋 闭 来 ,赋 乞 茂 林 题 柱 笔 ;玉 楼
ch?ng h?u jì xū chāng gǔ fù náng cí

成 后 , 记 须 昌 谷 负 囊 词 。

w ē i

xián

duì

sh?ng

shì

duì

fēi

jiào

ào

duì

cān

wēi贤 对 圣 , 是 对 非 。 觉 奥 对 参 微 。 鱼
shū duì yàn zì cǎo shě duì chái fēi jī xiǎo chàng zhì cháo

书 对 雁 字 ,草 舍 对 柴 扉 。鸡 晓 唱 ,雉 朝
fēi h?ng sh?u duì lǜ f?i jǔ bēi yāo yu? yǐn qí mǎ tà

飞 。红 瘦 对 绿 肥 。举 杯 邀 月 饮 ,骑 马 踏
huā guī huáng gài n?ng ch?ng chì bì ji? ch?n píng shàn jiě bái dēng

花 归 。黄 盖 能 成 赤 壁 捷 ,陈 平 善 解 白 登
wēi tài bái shū táng pù quán chuí dì sān qiān chǐ kǒng míng

危 。太 白 书 堂 ,瀑 泉 垂 地 三 千 尺 ;孔 明
sì miào lǎo b ǎi cān tiān sì shí w?i

祀 庙 , 老 柏 参 天 四 十 围 。duì

jiǎ

w?

duì

w?i

dàng

dàng

duì

wēi

wēi

yán

戈 对 甲 , 幄 对 帏 。 荡 荡 对 巍 巍 。 严
tān duì shào pǔ jìng jú duì yí wēi zhàn h?ng jiàn cǎi f?ng

滩 对 邵 圃 ,靖 菊 对 夷 薇 。占 鸿 渐 ,采 凤
fēi hǔ bǎng duì l?ng qí xīn zhōng lu? jǐn xiù kǒu n?i tǔ

飞 。虎 榜 对 龙 旗 。心 中 罗 锦 绣 ,口 内 吐
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
zhū jī kuān h?ng hu? dá gāo huáng liàng chì zhà àn yǎ bà zhǔ

珠 玑 。宽 宏 豁 达 高 皇 量 ,叱 咤 暗 哑 霸 主
wēi mi? xiàng xìng liú jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ lián wú

威 。灭 项 兴 刘 ,狡 兔 尽 时 走 狗 死 ;连 吴
jù w?i pí xiū tún chù w? l?ng guī

拒 魏 , 貔 貅 屯 处 卧 龙 归 。

shuāi

duì

sh?ngduìduì

cháo

衰 对 盛 , 密 对 稀 。 祭 服 对 朝 衣 。 鸡
chuāng duì yàn tǎ qiū bǎng duì chūn w?i wū yī xiàng yàn zi

窗 对 雁 塔 ,秋 榜 对 春 闱 。乌 衣 巷 ,燕 子
jī jiǔ bi? duì chū guī tiān zī zhēn yǎo tiǎo sh?ng d? shí

矶 。久 别 对 初 归 。天 姿 真 窈 窕 ,圣 德 实
guāng huī pán táo zǐ qu? lái jīn mǔ lǐng lì h?ng ch?n jìn yù

光 辉 。蟠 桃 紫 阙 来 金 母 ,岭 荔 红 尘 进 玉
fēi bà zhǔ jūn yíng yà fù dān xīn zhuàng yù d? u cháng ān

妃 。霸 主 军 营 ,亚 父 丹 心 撞 玉 斗 ;长 安
jiǔ shì zh? xiān kuáng xìng huàn yín guī

酒 市 , 谪 仙 狂 兴 换 银 龟 。

y

ú

gēng

duì

fàn

liǔ

duìduǎn

xiù

duì

cháng

羹 对 饭 , 柳 对 榆 。 短 袖 对 长 裾 。 鸡
guān duì f?ng wěi sháo yào duì fú qú z h ō u y ǒ u r u ? hàn xiāng

冠 对 凤 尾 ,芍 药 对 芙 蕖 。周 有 若 ,汉 相
rú yù wū duì kuāng lú yu? míng shān sì yuǎn fēng xì shuǐ

如 。玉 屋 对 匡 庐 。月 明 山 寺 远 ,风 细 水
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
tíng xū zhuàng shì yāo jiān sān chǐ jiàn nán ?r fù n?i wǔ chē

亭 虚 。壮 士 腰 间 三 尺 剑 ,男 儿 腹 内 五 车
shū shū yǐng àn xiāng h? jìng gū shān m?i ruǐ fàng qīng yīn

书 。疏 影 暗 香 ,和 靖 孤 山 梅 蕊 放 ;轻 阴
qīng zh?u yuān míng jiù zhái liǔ tiáo shū

清 昼 , 渊 明 旧 宅 柳 条 舒 。duìěr

duìxuǎn

sh?u

duì

shēng

chú

shū

吾 对 汝 , 尔 对 余 。 选 授 对 升 除 。 书
jí duì yào guì lěi sì duì yōu chú cān suī lǔ huí bù

籍 对 药 柜 ,耒 耜 对 耰 锄 。参 虽 鲁 ,回 不
yú fá yu? duì yán lǘ zhū h?u zhī ch?ng gu? mìng fù qī

愚 。阀 阅 对 阎 闾 。诸 侯 知 乘 国 ,命 妇 七
xiāng chē chuān yún cǎi yào w?n xiān quǎn tà xuě xún m?i c? jiǎn

香 车 。穿 云 采 药 闻 仙 犬 ,踏 雪 寻 梅 策 蹇
lǘ yù tù jīn wū ?r qì jīng líng w?i rì yu? lu? guī

驴 。玉 兔 金 乌 ,二 气 精 灵 为 日 月 ;洛 龟
h? mǎ wǔ xíng shēng k? zài tú shū

河 马 , 五 行 生 克 在 图 书 。duì

zh?ngduì

shū

náng

tu?

duì

bāolu?

欹 对 正 , 密 对 疏 。 囊 橐 对 苞 苴 。 罗
fú duì hú qiáo shuǐ qǔ duì shān yū cān h? jià dài luán

浮 对 壶 峤 ,水 曲 对 山 纡 。骖 鹤 驾 ,待 鸾
yú ji? nì duì cháng jǔ b? hǔ biàn zhuāng zǐ dāng xi?ng f?ng

舆 。杰 溺 对 长 沮 。搏 虎 卞 庄 子 ,当 熊 冯
ji? yú nán yáng gāo tǔ yín liáng fù xī shǔ cái r?n fù zǐ

婕 妤 。南 阳 高 土 吟 梁 妇 ,西 蜀 才 人 赋 子
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
xū sān jìng fēng guāng bái shí huáng huā g?ng zhàng lǚ wǔ hú

虚 。三 径 风 光 ,白 石 黄 花 供 杖 履 ;五 湖
yān jǐng qīng shān lǜ shuǐ zài qiáo yú

烟 景 , 青 山 绿 水 在 樵 渔 。

q

ī

y

ú

h ? n g d u ì b á i

y ǒ u d u ì w ú

duì

máo

红 对 白 , 有 对 无 。 布 谷 对 提 壶 。 毛
chuí duì yǔ shàn tiān qu? duì huáng dōu xi? hú di? zh?ng zh?

椎 对 羽 扇 ,天 阙 对 皇 都 。谢 蝴 蝶 ,郑 鹧
gū dǎo hǎi duì guī hú huā f?i chūn yǔ rùn zhú sh?u wǎn

鸪 。蹈 海 对 归 湖 。花 肥 春 雨 润 ,竹 瘦 晚
fēng shū mài fàn d?u mí zhōng chuàng hàn zūn gēng lú kuài jìng guī

风 疏 。麦 饭 豆 麋 终 创 汉 ,尊 羹 胪 脍 竟 归
wú qín diào qīng tán yáng liǔ yu? zhōng qián qù tīng jiǔ qí

吴 。琴 调 轻 弹 ,杨 柳 月 中 潜 去 听 ;酒 旗
xi? guà xìng huā cūn lǐ g?ng lái gū

斜 挂 , 杏 花 村 里 共 来 沽 。

lu?

duìmíng

duì

shū

bǎi

xiù

duì

sōngzhōng

罗 对 绮 , 茗 对 蔬 。 柏 秀 对 松 枯 。 中
yuán duì shàng sì fǎn bì duì hái zhū yún m?ng z? d?ng tíng

元 对 上 巳 ,返 璧 对 还 珠 。云 梦 泽 ,洞 庭
hú yù zhú duì bīng hú cāng t?u xī jiǎo dài lǜ bìn xiàng

湖 。玉 烛 对 冰 壶 。苍 头 犀 角 带 ,绿 鬓 象
yá shū sōng yīn bái h? shēng xiāng yìng jìng lǐ qīng luán yǐng bù

牙 梳 。松 阴 白 鹤 声 相 应 ,镜 里 青 鸾 影 不
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
gū zhú hù bàn kāi duì yǒu bù zhī r?n zài fǒu chái m?n

孤 。竹 户 半 开 ,对 牖 不 知 人 在 否 ? 柴 门
shēn bì tíng chē hái yǒu k? lái wú

深 闭 , 停 车 还 有 客 来 无 。

bīn

duì

zhǔduìbǎoduì

jīnshēng

宾 对 主 , 婢 对 奴 。 宝 鸭 对 金 凫 。 升
táng duì rù shì gǔ s? duì t?u hú yàn h? bì s?ng lián

堂 对 入 室 ,鼓 瑟 对 投 壶 。砚 合 璧 ,颂 联
zhū tí yōng duì dāng lú yǎng gāo h?ng rì jìn wàng yuǎn bái

珠 。提 饔 对 当 垆 。仰 高 红 日 尽 ,望 远 白
yún gū xīn xiàng mì shū kuī ?r yǒu jī yún fāng yù d?ng sān

云 孤 。歆 向 秘 书 窥 二 酉 ,机 云 芳 誉 动 三
wú zǔ jiàn sān bēi lǎo qù cháng zhēn huā xià jiǔ huāng tián

吴 。祖 饯 三 杯 ,老 去 常 斟 花 下 酒 ;荒 田
wǔ mǔ guī l ái dú h? yu? zhōng chú

五 亩 , 归 来 独 荷 月 中 锄 。

jūn

duìw?i

duìběi

yu?

duì

cài

君 对 父 , 魏 对 吴 。 北 岳 对 西 湖 。 菜
shū duì chá fàn qǔ sǔn duì chāng pú m?i huā shù zhú y?

蔬 对 茶 饭 ,苣 笋 对 菖 蒲 。梅 花 数 ,竹 叶
fú tíng yì duì shān hū l i ǎ n g d ū b ā n g ù f ù bā zh?n kǒng

符 。廷 议 对 山 呼 。两 都 班 固 赋 ,八 阵 孔
míng tú tián qìng zǐ jīng táng xià mào wáng p?u qīng bǎi mù qián

明 图 。田 庆 紫 荆 堂 下 茂 ,王 裒 青 柏 墓 前
kū chū sài zhōng láng dī yǒu rǔ shí guī hàn shì zhì qín

枯 。出 塞 中 郎 ,羝 有 乳 时 归 汉 室 ;质 秦
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
tài zǐ mǎ shēng jiǎo rì fǎn yàn dū

太 子 , 马 生 角 日 返 燕 都 。

b

ā

q

í

luán

duì

f?ng

quǎn

duìsài

běi

duì

guāncháng

鸾 对 凤 , 犬 对 鸡 。 塞 北 对 关 西 。 长
shēng duì yì zhì lǎo y?u duì lǚ ní s?ng zhú c? jiǎn t?ng

生 对 益 智 ,老 幼 对 旅 倪 。颂 竹 策 ,剪 桐
guī bāo zǎo duì zhēng lí mián yāo rú ru? liǔ n?n shǒu sì

圭 。剥 枣 对 蒸 梨 。绵 腰 如 弱 柳 ,嫩 手 似
r?u yí jiǎo guī n?ng chuān sān xu? yǐn jiāo liáo quán ji? yì zhī

柔 荑 。狡 龟 能 穿 三 穴 隐 ,鹪 鹩 权 借 一 枝
qī jiǎo lǐ xiān sheng c? zhàng chuí shēn fú shào zhǔ y ú líng

栖 。角 里 先 生 ,策 杖 垂 绅 扶 少 主 ;于 陵
zh?ng z ǐ pì lú zhī lǚ lài xián qī

仲 子 , 辟 纑 织 履 赖 贤 妻 。

míng

duì

f?i

fàn

duìyànduì

yīngshān

鸣 对 吠 , 泛 对 栖 。 燕 语 对 莺 啼 。 珊
hú duì mǎ nǎo hǔ p? duì bō lí jiàng xiàn lǎ o b? zhōu

瑚 对 玛 瑙 ,琥 珀 对 玻 璃 。绛 县 老 ,伯 州
lí c? lí duì rán xī yú huái kān zu? yīn táo lǐ zì

梨 。测 蠡 对 然 犀 。榆 槐 堪 作 荫 ,桃 李 自
ch?ng qī t?u wū jiù nǚ xī m?n bào lìn huàn f?ng dào bǎi lǐ

成 蹊 。投 巫 救 女 西 门 豹 ,赁 浣 逢 到 百 里
xī qu? lǐ m?n qiáng l?u xiàng guī m? yuán bù l? u suí dī

奚 。阙 里 门 墙 ,陋 巷 规 模 原 不 陋 ;隋 堤
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
jī zhǐ mí l ?u zōng jì yì quán mí

基 址 , 迷 楼 踪 迹 亦 全 迷 。

yu?

duì

zhào

chǔ

duìliǔ

àn

duì

táoshā

越 对 赵 , 楚 对 齐 。 柳 岸 对 桃 溪 。 纱
chuāng duì xiù hù huà g? duì xiāng guī xiū yu? fǔ shàng tiān

窗 对 绣 户 ,画 阁 对 香 闺 。修 月 斧 ,上 天
tī dì dōng duì h?ng ní xíng l? y?u chūn pǔ gōng yú bìng

梯 。螮 蝀 对 虹 霓 。行 乐 游 春 圃 ,工 谀 病
xià qí lǐ guǎng bù fēng kōng sh? h ǔ w?i míng d? lì w?i cún

夏 畦 。李 广 不 封 空 射 虎 ,魏 明 得 立 为 存
jǐ àn p?i xú xíng xì liǔ gōng ch?ng láo wáng jìng w?n shēng

麂 。按 辔 徐 行 ,细 柳 功 成 劳 王 敬 ;闻 声
shāo w? lín jīng míng zh?n zhǐ ?r tí

稍 卧 , 临 泾 名 震 止 儿 啼 。

jiǔ

jiā

m?n

duìm?

duì

jiē

zhī

y?

duì

gēn

g āi

d?u门 对 户 ,陌 对 街 。枝 叶 对 根 荄 。斗 鸡
duì huī zhǔ f?ng jì duì luán chāi dēng chǔ xiù dù qín huái

对 挥 麈 ,凤 髻 对 鸾 钗 。登 楚 岫 ,渡 秦 淮 。
zǐ guī duì fū chà shí dǐng l?ng t?u suō yín zhēng yàn chì

子 规 对 夫 差 。 石 鼎 龙 头 缩 , 银 筝 雁 翅
pái bǎi nián shī lǐ yán yú qìng wàn lǐ fēng yún rù zhuàng

排 。 百 年 诗 礼 延 余 庆 , 万 里 风 云 入 壮
huái n?ng biàn míng lún sǐ yǐ yě zāi bēi jì lù bù y?u

怀 。能 辨 明 伦 ,死 矣 野 哉 悲 季 路 ;不 由
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
jìng wà shēng hū yú yě yǒu gāo chái

径 袜 , 生 乎 愚 也 有 高 柴 。

guàn

duì

duì

xi?

hǎ i

jiǎo

duì

tiān

r?n

冠 对 履 , 袜 对 鞋 。 海 角 对 天 涯 。 鸡 人
duì hǔ lǚ liù shì duì sān jiē ch?n zǔ d?u xì duī mái

对 虎 旅 ,六 市 对 三 街 。陈 俎 豆 ,戏 堆 埋 。
jiǎo jiǎo duì ái ái xián xiāng jù dōng g? liáng míng jí xiǎo

皎 皎 对 皑 皑 。 贤 相 聚 东 阁 , 良 明 集 小
zhāi m?ng lǐ shān chuān shū yu? j u ? zhěn biān fēng yu? jì qí

斋 。 梦 里 山 川 书 越 绝 , 枕 边 风 月 记 齐
xi? sān jìng xiāo shū p?ng z? gāo f?ng yí wǔ liǔ liù cháo

谐 。三 径 萧 疏 ,彭 泽 高 凤 怡 五 柳 ;六 朝
huá guì láng yá jiā qì zhǒng sān huái

华 贵 , 琅 琊 佳 气 种 三 槐 。

qín

duì

jiǎn

qiǎo

duì

guāi

shuǐ

xi?

duì

shān

zhāi

bīng

勤 对 俭 , 巧 对 乖 。 水 榭 对 山 斋 。 冰
táo duì xuě ǒu l?u jiàn duì g?ng pái hán cuì xiù guì jīn

桃 对 雪 藕 ,漏 箭 对 更 牌 。寒 翠 袖 ,贵 金
chāi kāng kǎi duì huī xi? zhú jìng fēng shēng lài huā xī yu?

钗 。慷 慨 对 诙 谐 。竹 径 风 声 籁 ,花 溪 月
yǐng shāi xi? náng jiā jù suí shí zhù h? chā ch?n hān dào chù

影 筛 。携 囊 佳 句 随 时 贮 ,荷 锸 沉 酣 到 处
mái jiāng hǎi gū zōng yún làng fēng tāo jīng lǚ m?ng xiāng guān

埋 。江 海 孤 踪 ,云 浪 风 涛 惊 旅 梦 ;乡 关
wàn lǐ yān luán yún shù qiē guī huái

万 里 , 烟 峦 云 树 切 归 怀 。
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
qǐ duì zǐ guì duì kǎi shuǐ b? duì shān yá wǔ

杞 对 梓 , 桧 对 楷 。 水 泊 对 山 崖 。 舞
qún duì gē xiù yù bì duì yáo jiē fēng rù m? i yu? yíng

裙 对 歌 袖 ,玉 陛 对 瑶 阶 。风 入 袂 ,月 盈
huái hǔ sì duì láng chái mǎ r?ng táng shàng zhàng yáng kǎn shuǐ

怀 。虎 兕 对 狼 豺 。马 融 堂 上 帐 ,羊 侃 水
zhōng zhāi běi miàn h?ng gōng yí shí gài dōng xún dài zhì dìng fán

中 斋 。北 面 黉 宫 宜 拾 芥 ,东 巡 岱 畤 定 燔
chái jǐn lǎn chūn jiāng h?ng dí d?ng xiāo tōng bì lu? huá dēng

柴 。锦 缆 春 江 ,横 笛 洞 箫 通 碧 落 ;华 灯
y? yu? yí z ān du? cuì biàn xiāng jiē

夜 月 , 遗 簪 堕 翠 遍 香 街 。

s h í

h u ī

chūn

duì

xiàduì

āishǒu

duì

cháng

cái

fēng

春 对 夏 , 喜 对 哀 。 大 手 对 长 才 。 风
qīng duì yu? lǎng dì ku? duì tiān kāi you láng yuàn zuì p?ng

清 对 月 朗 ,地 阔 对 天 开 。游 阆 苑 ,醉 蓬
lái qī zh?ng duì sān tái qīng l?ng hú lǎo zhàng bái yàn yù

莱 。七 政 对 三 台 。青 龙 壶 老 杖 ,白 燕 玉
r?n chāi xiāng fēng shí lǐ wàng xiān g? míng yu? yì tiān sī zǐ

人 钗 。香 风 十 里 望 仙 阁 ,明 月 一 天 思 子
tái yù ji? bīng táo wáng mǔ jǐ yīn qiú dào jiàng lián zhōu

台 。玉 洁 冰 桃 ,王 母 几 因 求 道 降 ;连 舟
l i zhàng zhēn r ?n yuán w?i dú shū lái

藜 杖 , 真 人 原 为 读 书 来 。
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
cháo duì mù qù duì lái shù yǐ duì kāng zāi mǎ

朝 对 暮 , 去 对 来 。 庶 矣 对 康 哉 。 马
gān duì jī l?i xìng yǎn duì táo sāi jiā xìng shì hǎo huái

肝 对 鸡 肋 ,杏 眼 对 桃 腮 。佳 兴 适 ,好 怀
kāi shu? xuě duì chūn l?i yún yí zhī qu? guān rì shài f?ng

开 。朔 雪 对 春 雷 。云 移 鳷 鹊 观 ,日 晒 凤
huáng tái h? biān shū qì yíng fāng cǎo lín xià qīng fēng dài lu?

凰 台 。河 边 淑 气 迎 芳 草 ,林 下 轻 风 待 落
m?i liǔ m?i huā míng yàn yǔ yīng shēng hún shì xiào sōng hào

梅 。柳 媚 花 明 ,燕 语 莺 声 浑 是 笑 ;松 号
bǎi wǔ yuán tí h? lì zǒng ch?ng āi

柏 舞 , 猿 啼 鹤 唳 总 成 哀 。

zhōng

duì

xìn

b?

duì

gāi

cǔn

du?

duìcāi

xiāng

忠 对 信 , 博 对 赅 。 忖 度 对 疑 猜 。 香
xiao duì zhú àn qu? xǐ duì qi?ng āi jīn huā bà o yù jìng

消 对 烛 暗 ,鹊 喜 对 蛩 哀 。金 花 报 ,玉 镜
tái dǎo jiǎ duì xián huái yán diān h?ng lǎo shù shí d?ng fù

台 。倒 斝 对 衔 怀 。岩 巅 横 老 树 ,石 磴 覆
cāng tái xuě mǎn shān zhōng gāo shì w? yu? míng lín xià měi r?n

苍 苔 。雪 满 山 中 高 士 卧 ,月 明 林 下 美 人
lái lǜ liǔ yán dī jiē yīn sū zǐ lái shí zhǒng bì táo

来 。绿 柳 沿 堤 ,皆 因 苏 子 来 时 种 ;碧 桃
mǎn guān jìn shì liú láng qù h?u zāi

满 观 , 尽 是 刘 郎 去 后 栽 。

s h í

y

ī

zhēn


放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
lián duì jú f?ng duì lín zhu? fù duì qīng pín yú

莲 对 菊 , 凤 对 麟 。 浊 富 对 清 贫 。 渔
zhuāng duì f? shě sōng gài duì huā yīn lu? yu? sǒ u gě tiān

庄 对 佛 舍 ,松 盖 对 花 茵 。萝 月 叟 ,葛 天
mín gu? bǎo duì jiā zhēn cǎo yíng jīn li? mǎ huā zuì yù

民 。国 宝 对 家 珍 。草 迎 金 埒 马 ,花 醉 玉
l?u r?n cháo yàn sān chūn cháng huàn yǒu sāi h?ng bā yu? shǐ lái

楼 人 。巢 燕 三 春 尝 唤 友 ,塞 鸿 八 月 始 来
bīn gǔ wǎng jīn lái shuí jiàn tài shān c?ng zu? lì tiān cháng

宾 。古 往 今 来 ,谁 见 泰 山 曾 作 砺 ;天 长
dì jiǔ r?n chuán cāng hǎi jǐ yáng ch?n

地 久 , 人 传 沧 海 几 扬 尘 。

xiōng

duì

duì

mín

duì

jūn

ch?n

gōu

兄 对 弟 , 吏 对 民 。 父 子 对 君 臣 。 勾
dīng duì fǔ jiǎ fù mǎo duì t?ng yín zh? guì k? zān huā

丁 对 甫 甲 ,赴 卯 对 同 寅 。折 桂 客 ,簪 花
r?n sì hào duì sān r?n wáng qiáo yún wài niǎo guō tài yǔ

人 。四 皓 对 三 仁 。王 乔 云 外 鸟 ,郭 泰 雨
zhōng jīn r?n jiāo hǎo yǒu qiú sān yì shì yǒu xián qī b?i wǔ

中 巾 。人 交 好 友 求 三 益 ,士 有 贤 妻 备 五
lún w?n jiào nán xuān wǔ dì píng mán kāi bǎi yu? yì qí

伦 。文 教 南 宣 ,武 帝 平 蛮 开 百 越 ;义 旗
xī zhǐ hán h ?u fú hàn juǎn sān qín

西 指 , 韩 侯 扶 汉 卷 三 秦 。

shēn

duìkǎn

duì

yín

ā

w?i

duì

yīn

ch?n

chǔ

申 对 午 , 侃 对 訚 。 阿 魏 对 茵 陈 。 楚
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
lán duì xiāng zhǐ bì liǔ duì qīng jūn huā fù fù y? zhēn

兰 对 湘 芷 ,碧 柳 对 青 筠 。花 馥 馥 ,叶 蓁
zhēn fěn jǐng duì zhū chún cáo gōng jiān sì guǐ yáo dì zhì

蓁 。粉 颈 对 朱 唇 。曹 公 奸 似 鬼 ,尧 帝 智
rú sh?n nán ruǎn cái láng chà běi fù dōng lín chǒu nǚ xiào xī

如 神 。南 阮 才 郎 差 北 富 ,东 邻 丑 女 效 西
pín s? yàn běi táng cǎo hào wàng yōu yōu sh?n shì xiāng n?ng

颦 。色 艳 北 堂 ,草 号 忘 忧 忧 甚 事 ? 香 浓
nán gu? huā míng hán xiào xiào h? r?n

南 国 , 花 名 含 笑 笑 何 人 ?

s h í

?

r

w ? nyōu

duì

duì

xīndiǎn

duì

sān

f?n

f?

忧 对 喜 , 戚 对 欣 。 五 典 对 三 坟 。 佛
jīng duì xiān yǔ xià n?u duì chūn yún pēng zǎo jiǔ jiǎn chūn

经 对 仙 语 ,夏 耨 对 春 耘 。烹 早 韭 ,剪 春
qín mù yǔ duì zhāo yún zhú jiān xi? bái jiē huā xià zuì

芹 。暮 雨 对 朝 云 。竹 间 斜 白 接 ,花 下 醉
h?ng qún zhǎng w? líng fú wǔ yu? zhuàn yāo xuán bǎo jiàn qī xīng

红 裙 。掌 握 灵 符 五 岳 篆 ,腰 悬 宝 剑 七 星
w?n jīn suǒ w?i kāi shàng xiàng qū tīng gōng l?u shuǐ zhū lián

纹 。金 锁 未 开 ,上 相 趋 听 宫 漏 水 ;珠 帘
bàn juǎn fān liáo yǎng duì yù lú xūn

半 卷 , 翻 僚 仰 对 御 炉 薰 。duìlǎn

duì

qín

l?iduì

qún

fēn

luán

词 对 赋 , 懒 对 勤 。 类 聚 对 群 分 。 鸾
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
xiāo duì f?ng dí dài cǎo duì xiāng yún yàn xǔ bǐ hán liǔ

箫 对 凤 笛 ,带 草 对 香 芸 。燕 许 笔 ,韩 柳
w?n jiù huà duì xīn w?n h? h? zhōu nán zh?ng h? h? jìn

文 。旧 话 对 新 闻 。赫 赫 周 南 仲 ,翮 翮 晋
y?u jūn liù gu? shuō ch?ng sū zǐ guì l i ǎ n g jīng shōu fù guō gōng

右 军 。六 国 说 成 苏 子 贵 ,两 京 收 复 郭 公
xūn hàn qu? ch?n shū kǎn kǎn zhōng yán tuī jiǎ yì táng tíng

勋 。汉 阙 陈 书 ,侃 侃 忠 言 推 贾 谊 ;唐 廷
duì c? yán y án zhí jiàn yǒu liú bēn

对 策 , 岩 岩 直 谏 有 刘 贲 。

yán

duì

xiàoduì

xūnshǐ

duì

yáng

f?n

xīng

言 对 笑 , 绩 对 勋 。 鹿 豕 对 羊 羵 。 星
guàn duì yu? shàn bǎ m?i duì shū jū tāng shì gě shuō xìng

冠 对 月 扇 ,把 袂 对 书 裾 。汤 事 葛 ,说 兴
yīn lu? yu? duì sōng yún xī chí qīng wū shǐ běi sāi hēi

殷 。萝 月 对 松 云 。西 池 青 乌 使 ,北 塞 黑
yā jūn w?n wǔ ch?ng kāng w?i yí dài w?i wú shǔ hàn dìng sān

鸦 军 。文 武 成 康 为 一 代 ,魏 吴 蜀 汉 定 三
fēn guì yuàn qiū xiāo míng yu? sān bēi yāo qǔ k? sōng tíng

分 。桂 苑 秋 宵 ,明 月 三 杯 邀 曲 客 ;松 亭
xià rì xūn fēng yì qǔ z?u t?ng jūn

夏 日 , 薰 风 一 曲 奏 桐 君 。

s h í

s ā n

yuánbēi

duì

chángduì

kūn

yǒng

xiàng

duì

zhǎng

m?n

shān

卑 对 长 , 季 对 昆 。 永 巷 对 长 门 。 山
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
tíng duì shuǐ g? lǚsh?duìjūntún yáng zǐ dù xi? gōng

亭 对 水 阁 ,旅 舍 对 军 屯 。杨 子 渡 ,谢 公
dūn d? zh?ng duì nián zūn ch?ngqiánduìchūzh?n di? kǎn duì

墩 。德 重 对 年 尊 。承 乾 对 出 震 ,叠 坎 对
zh?ng kūn zhì shì bào jūn sī quǎn mǎ r?n wáng yǎng lǎo chá jī

重 坤 。志 士 报 君 思 犬 马 ,仁 王 养 老 察 鸡
tún yuǎn shuǐ píng shā yǒu k? fàn zhōu táo y? dù xi? fēng

豚 。远 水 平 沙 ,有 客 泛 舟 桃 叶 渡 ;斜 风
x ì y ǔ h? r ?n xi? kē xìng huā cūn

细 雨 , 何 人 携 榼 杏 花 村 。

jūn

duì

xiāngduì

sūnzhào

duì

cháo

xūn

lán

君 对 相 , 祖 对 孙 。 夕 照 对 朝 曛 。 兰
tái duì guì diàn hǎi dǎo duì shān cūn bēi du? l? i fù zhāo

台 对 桂 殿 ,海 岛 对 山 村 。碑 堕 泪 ,赋 招
hún bào yuàn duì huái ēn líng mái jīn tǔ qì tián zhǒng yù

魂 。报 怨 对 怀 恩 。陵 埋 金 吐 气 ,田 种 玉
shēng gēn xiāng fǔ zhū lián chuí bái zh?u biān ch?ng huà jiǎo duì huáng

生 根 。相 府 珠 帘 垂 白 昼 ,边 城 画 角 对 黄
hūn fēng y? bàn shān qiū qù yān xiá kān yǐ zhàng lí huā

昏 。枫 叶 半 山 ,秋 去 烟 霞 堪 倚 杖 ;梨 花
mǎn dì y? l ái fēng yǔ bù kāi m?n

满 地 , 夜 来 风 雨 不 开 门 。

s h í

s

ì

h á njiā

duì

gu?

zhì

duì

ānzhǔ

duì

tiān

guān

kǎn

家 对 国 , 治 对 安 。 地 主 对 天 官 。 坎
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
nán duì lí nǚ zhōu gào duì yīn pán sān sān nuǎn jiǔ jiǔ

男 对 离 女 ,周 诰 对 殷 盘 。三 三 暖 ,九 九
hán dù zhuàn duì bāo dàn gǔ bì qi?ng shēng zā xián tíng h?

寒 。杜 撰 对 包 弹 。古 壁 蛩 声 匝 ,闲 亭 鹤
yǐng dān yàn chū lián biān chūn jì jì yīng w?n zhěn shàng l?u shān

影 单 。燕 出 帘 边 春 寂 寂 ,莺 闻 枕 上 漏 珊
shān chí liǔ yān piāo rì xī láng guī qīng suǒ tà jiē huā

珊 。池 柳 烟 飘 ,日 夕 郎 归 青 锁 闼 ;阶 花
yǔ gu? yu? míng r?n yǐ yù lán gān

雨 过 , 月 明 人 倚 玉 栏 杆 。

f?i

duì

sh?u

zhǎi

duì

kuān

huáng

quǎn

duì

qīng

luán

zhǐ

肥 对 瘦 , 窄 对 宽 。 黄 犬 对 青 鸾 。 指
huán duì yāo dài xǐ bō duì t?u gān zhū wō jiàn jìn xián

环 对 腰 带 ,洗 钵 对 投 竿 。诛 倭 剑 ,进 贤
guàn huà d?ng duì diāo lán shuāng chuí bái yù zhù jiǔ zhuǎn zǐ

冠 。画 栋 对 雕 栏 。双 垂 白 玉 箸 ,九 转 紫
jīn dān shǎn y?u táng gāo huái zhào b? h? nán huā mǎn yì pān

金 丹 。陕 右 棠 高 怀 召 伯 ,河 南 花 满 忆 潘
ān m? shàng fāng chūn ru? liǔ dāng fēng pī cǎi xiàn chí zhōng

安 。陌 上 芳 春 ,弱 柳 当 风 披 彩 线 ;池 中
qīng xiǎo bì h? ch?ng lù pěng zhū pán

清 晓 , 碧 荷 承 露 捧 珠 盘 。

xíng

duì

w?

tīng

duì

kànd?ng

duìtān

jiāo

行 对 卧 , 听 对 看 。 鹿 洞 对 鱼 滩 。 蛟
t?ng duì bào biàn hǔjùduìl?ngpán fēng lǐn lǐ n xuě màn

腾 对 豹 变 ,虎 踞 对 龙 蟠 。风 凛 凛 ,雪 漫
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
màn shǒu là duì xīn suān yīng yīng duì yàn yàn xiǎo xiǎo duì

漫 。手 辣 对 心 酸 。莺 莺 对 燕 燕 ,小 小 对
duān duān lán shuǐ yuǎn c?ng qiān jiàn lu? yù shān gāo bìng liǎng fēng

端 端 。蓝 水 远 从 千 涧 落 ,玉 山 高 并 两 峰
hán zhì sh?ng bù fán xī xì liù líng ch?n zǔ d?u

寒 。 至 圣 不 凡 , 嬉 戏 六 龄 陈 俎 豆 ;
l ǎ o l á i d à x i à o ch?ng huān qī gǔn wǔ bān lán

老 莱 大 孝 , 承 欢 七 衮 舞 斑 襕 。

w

ǔ

shānlín

duìlǐng

duì

luán

zh?u

yǒng

duì

chūn

xián

m?u

林 对 坞 , 岭 对 峦 。 昼 永 对 春 闲 。 谋
shēn duì wàng zh?ng r?n dà duì t?u jiān jū niǎo niǎo p?i shān

深 对 望 重 ,任 大 对 投 艰 。裾 袅 袅 ,佩 珊
shān shǒu sāi duì dāng guān mì yún qiān lǐ h? xīn yu? yī

珊 。守 塞 对 当 关 。密 云 千 里 合 ,新 月 一
gōu wān shū bǎo jūn ch?n jiē z?ng yì zh?ng huá fù mǔ shì xiāo

钩 弯 。叔 宝 君 臣 皆 纵 逸 ,重 华 父 母 是 嚣
wán míng d?ng dì jī xī shǔ sān sū lái rì xià zhuàng you

顽 。名 动 帝 畿 ,西 蜀 三 苏 来 日 下 ;壮 游
jīng lu? dōng wú ?r lù qǐ yún jiān

京 洛 , 东 吴 二 陆 起 云 间 。

lín

duì

fǎng

lìn

duì

qiān

tǎoduì

píng

mán

zhōng

临 对 仿 , 吝 对 悭 。 讨 逆 对 平 蛮 。 忠
gān duì yì dǎn wù bìn duì yún huán mái bǐ zhǒng làn kē

肝 对 义 胆 ,雾 鬓 对 云 鬟 。埋 笔 冢 ,烂 柯
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
shān yu? mào duì tiān yán l?ng qián zhōng d? yu? niǎo juàn yì

山 。月 貌 对 天 颜 。龙 潜 终 得 跃 ,鸟 倦 亦
zhī hái lǒng shù fēi lái yīng wǔ lǜ chí jūn mì chù zh? gū

知 还 。陇 树 飞 来 鹦 鹉 绿 ,池 筠 密 处 鹧 鸪
bān qiū lù h?ng jiāng sū zǐ yu? míng you chì bì d?ng yún

斑 。秋 露 横 江 ,苏 子 月 明 游 赤 壁 ;冻 云
mí lǐng hán gōng xuě yōng gu? lán guān

迷 岭 , 韩 公 雪 拥 过 蓝 关 。 一先 寒对暑,日对年。蹴踘对秋千。丹山对碧水,淡雨对覃 烟。 歌宛 转 , 貌婵娟。 雪鼓对云笺。荒 芦栖南雁, 疏柳噪秋蝉。 洗耳 尚 逢高士笑,折腰肯受小儿怜。 郭泰泛舟, 折角半垂梅子 雨;山涛骑马,接蓠倒着杏花天。
yǔ shān tāo qí mǎ jiē lí dǎo zhe xìnɡ huā tiān xǐ ěr shànɡ f?nɡ ɡāo shì xiào zh? yāo kěn sh?u xiǎo ?r lián ɡuō tài fàn zhōu zh? jiǎo bàn chuí m?i zǐ yān ɡē wǎn zhuǎn mào chán juān xuě ɡǔ duì yún jiān huānɡ lú qī nán yàn shū liǔ zào qiū chán hán duì shǔ rì duì nián cù shěn duì qiū qiān dān shān duì bì shuǐ dàn yǔ duì tán yì xiān

qīnɡ duì zh?nɡ

轻对 重 , 肥对坚。 碧玉对青钱。 郊寒对岛瘦, 酒 圣 对诗仙。
bù jīn lián záo jǐnɡ duì ɡēnɡ tián dù fǔ chūn xiāo lì biān sháo bái zh?umián há o

f?i duì jiān

bì yù duì qīnɡ qián

jiāo hán duì dǎo sh?u

jiǔ sh?nɡ duì shī xiān

依玉树,步金莲。凿井对耕田。杜甫春宵立,边韶白昼 眠 。豪 饮客吞波底月, 酣游人醉水 中 天。 斗草青郊, 几行宝马嘶金勒; 看花紫陌,千里 香 车拥翠钿。
kàn huā zǐ m? qiān lǐ xiānɡ chē yōnɡ cuì diàn yǐn k? tūn bō dǐ yu? hān y?u r?n zuì shuǐzhōnɡ tiān d?u cǎo qīnɡ jiāo jǐ xínɡ bǎo mǎ sī jīn l?yù shù

放飞梦想

有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校

吟对咏, 授对 传 。 乐矣对凄然。 风鹏对雪雁, 董 杏对周莲。
chūn jiǔ shí

yín duì yǒnɡ

sh?u duì chuán

l?

yǐ duì qī rán

fēnɡ p?nɡ duì xuě yàn

dǒnɡxìnɡ duì zhōu lián

春九十,岁三千。钟 鼓对管 弦。入山逢宰 相 ,无事即神仙。霞
yān huānɡ suí dī liǔ miánmián qī wǎn yu? tuán chuài bà qīnɡ fēnɡ shēnɡ y?

suì sān qiān

zhōnɡ ɡǔ duì ɡuǎn xián

rù shān f?nɡ zǎi xiànɡ

wú shì jí sh?n xiān

xiá

yìnɡ wǔ línɡ táo dàn dàn

映武陵桃淡淡,烟 荒 隋堤柳绵 绵 。七碗月团,啜 罢清风 生 腋
xià sān bēi yún y? yǐn yú h?nɡ yǔ yūn sāi biān

下;三杯云液,饮余红 雨晕腮边。

zhōnɡ duì wài

中 对外, 后对先。 树下对花前。 玉桂对金屋, 叠 嶂 对平 川 。
c? zǔ shēnɡ biān sh?nɡ xí duì huá yán jiě zuì zhī chá lì xiāo ch?u shí jiǔ quán sī

h?u duì xiān

shù xià duì huā qián

yù ɡuì duì jīn wū

di? zhànɡ duì pínɡchuān

孙子策,祖 生 鞭。盛 席对华筵。解醉知茶力,消愁识酒 权 。丝 剪芰荷开东 沼,锦 妆 凫雁泛温 泉 。帝女衔石,海 中 遗魄为精 卫;蜀 王 叫月,枝 上 游魂化杜鹃。 二 箫 翠对管 ,斧对瓢。水怪对花妖。秋 声 对春色,白缣对红
xiāo ch?n wǔ dài shì sān cháo t?u bǐnɡ duì ɡōnɡ yāo zuì k? ɡē jīn lǚ jiā r?n pǐn yù xiāo cuì duì ɡuǎn fǔ duì piáo shuǐ ɡuài duì huā yāo qiū shēnɡ duì chūn s? bái jiān duì h?nɡ ?r xiāo w?i shǔ wánɡ jiào yu? zhī shànɡ y?u hún huà dù juān jiǎn jì h? kāi dōnɡzhǎo jǐn zhuānɡ fú yàn fàn wēn quán dì nǚ xián shí hǎi zhōnɡ yí p? w?i jīnɡ

sūn zǐ

绡。臣五代,事三朝。头柄对弓腰。醉客歌金缕,佳人品玉箫。 风定落花闲不扫, 霜 余残叶湿难烧。千载兴周,尚 父一竿投 渭水;百年霸越,钱 王 万弩射江 潮。
w?i shuǐ bǎi nián bà yu? qián wánɡ wàn nǔ sh? jiānɡcháo fēnɡ dìnɡ lu? huā xián bù sǎo shuānɡ yú cán y? shī nán shāo qiān zǎi xīnɡzhōu shànɡ fù yì ɡān t?u

放飞梦想

有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校

荣对悴, 夕对朝。 露地对云霄。商 彝对周 鼎, 殷箫对虞韶。 樊素口,小蛮腰。六诏对三苗。朝天车奕奕,出塞马萧萧。公
zǐ yōu lán zh?nɡ fàn ɡě wánɡ sūn fānɡ cǎo zh?nɡ lián biāo pān yu? ɡāo huái c?nɡxiànɡ qiū tiān yín xī fán sù kǒu xiǎo mán yāo liù zhào duì sān miáo cháo tiān chē yì yì chū sài mǎ xiāo xiāo ɡōnɡ

r?nɡ duì cuì

xī duì cháodì duì yún xiāo

shānɡ yí duì zhōudǐnɡ

yīn xiāo duì yú sháo

子幽兰 重 泛舸,王 孙芳草 正 联镳。潘岳高怀,曾 向 秋天吟蟋
shuài

蟀 ;王 维清 兴, 尝 于雪夜面 芭蕉。

wánɡ w?i qīnɡxīnɡ

chánɡ yú xuě y? miàn bā jiāo

ɡēnɡ duì dú

耕对读, 牧对樵。 琥珀对 琼 瑶。 兔毫对鸿 爪, 桂楫对兰桡。
lù zànɡ qiáo shuǐyuǎn duì shān yáo xiānɡ línɡ n?nɡ ɡǔ s? yínɡ nǚ jiě chuī xiāo xuě

mù duì qiáo

hǔ p? duì qi?nɡ yáo

tù háo duì h?nɡzhuǎ

ɡuì jí duì lán ráo

鱼潜藻,鹿藏樵。水 远对山遥。湘 灵能 鼓瑟,赢女解吹箫。雪 点寒梅横 小院, 风吹弱柳覆平桥。 月牖通宵, 绛蜡罢时 光 不减; 风帘当 昼,雕盘停后 篆 难消。
fēnɡ lián dānɡzh?u diāo pán tínɡ h?u zhuàn nán xiāo diǎn hán m?i h?nɡ xiǎo yuàn fēnɡ chuī ru? liǔ fù pínɡ qiáo yu? yǒu tōnɡ xiāo jiànɡ là bà shí ɡuānɡ bù jiǎn

yú qián zǎo

三 肴 诗对礼, 卦对爻。 燕引对莺调。 辰 钟 对暮鼓, 野 馔 对山
yáo zhì fānɡ mào qu? shǐ cháo měnɡ hǔ duì sh?n áo shū xīnɡ fú xìnɡ y? hào yu? shànɡsōnɡ sào shī duì lǐ ɡuà duì yáo yàn yǐn duì yīnɡ diào ch?nzhōnɡ duì mù ɡǔ yě zhuàn duì shān

sān

yáo

肴。 雉方貌, 鹊始巢。猛 虎对神獒。 疏星浮荇叶, 皓月 上 松梢。 为邦自古推瑚琏,从 政 于今愧斗筲。管 鲍 相 知,能 交 忘 形胶 漆友;蔺廉有隙, 终 对刎颈死 生 交。
放飞梦想 有我飞翔
qī yǒu lìn lián yǒu xì zhōnɡ duì wěn jǐnɡ sǐ shēnɡ jiāo w?i bānɡ zì ɡǔ tuī hú liǎn c?nɡzh?nɡ yú jīn kuì d?u shāo ɡuǎn bào xiānɡ zhī n?nɡ jiāo wànɡxínɡ jiāo

慈溪飞翔文化培训学校

歌对舞,笑对嘲。耳语对神交。 焉鸟对亥豕,獭髓对鸾胶。 宜久敬,莫轻抛。一气对同胞。祭遵甘布被,张 禄念绨袍。花 径风来逢客访, 柴扉月到有僧敲。 夜雨 园 中 , 一颗不雕 王 子柰; 秋风江 上 ,三 重 曾卷杜公茅。
qiū fēnɡ jiānɡshànɡ sān zh?nɡc?nɡ juàn dù ɡōnɡ máo jìnɡ fēnɡ lái f?nɡ k? fǎnɡ chái fēi yu? dào yǒu sēnɡ qiāo y? yǔ yuánzhōnɡ yì kē bù diāo wánɡ zǐ nài yí jiǔ jìnɡ m? qīnɡ pāo yí qì duì t?nɡ bāo jì zūn ɡān bù b?i zhānɡ lù niàn tí páo huā

ɡē duì wǔ

xiào duì cháo

ěr

yǔ duì sh?n jiāo

yān niǎo duì hài shǐ

tǎ suǐ duì luán jiāo

衙对舍,廪对庖。玉磬对金铙。竹林对梅岭,起凤对腾蛟。 鲛绡 帐 ,兽锦袍。露果对风梢。扬州输桔柚,荆土贡菁茅。断
sh? mái dì chēnɡ sūn shū dù yǐ zu? qiáo shí s?nɡ jiāo hǎo m?nɡ nán ch?nɡ qi?nɡxiǎnɡ jiē qián piān jī jiāo xiāo zhànɡ sh?u jǐn páo lù ɡuǒ duì fēnɡ sào yánɡzhōu shū jú y?u jīnɡ tǔ ɡ?nɡ jīnɡ máo duàn

yá duì shě

lǐn duì páo

yù qìnɡ duì jīn náo

zhú lín duì m?i lǐnɡ

qǐ f?nɡ duì t?nɡ jiāo

蛇埋地 称 孙叔,渡蚁作桥识宋郊。好 梦 难 成 ,蛩 响 阶前偏唧 唧;良 明 远到,鸡 声 窗 外 正 嘐嘐。
jī liánɡmínɡyuǎn dào jī shēnɡchuānɡ wài zh?nɡ

四 豪 茭对茨,荻对蒿。山鹿对江螯。莺 簧 对蝶板,浪麦对桃 涛。 骐骥足, 凤 凰 毛。 美誉对嘉褒。 文人窥蠹简, 学士书兔毫。 马援南 征 栽薏苡,张 骞西使进葡萄。辩口悬河,万语千言 常 亹亹;词源倒峡,连篇累牍自滔滔。
放飞梦想 有我飞翔
cí yuán dǎo xiá lián piān lěi dú zì tāo tāo mǎ yuán nán zhēnɡ zāi yì yǐ zhānɡ qiān xī shǐ jìn pú táo biàn kǒu xuán h? wàn yǔ qiān yán chánɡ tāo qí jì zú f?nɡ huánɡ máo měi yù duì jiā bāo w?n r?n kuī dù jiǎn xu? shì shū tù háo jiāo duì cí dí duì hāo shān lù duì jiānɡ áo yīnɡhuánɡ duì di? bǎn lànɡ mài duì táohá o

慈溪飞翔文化培训学校

梅对杏,李对桃。檴朴对旌旄。酒仙对诗史,德泽对思膏。
xuán yì

m?i duì xìnɡ

lǐ duì táo

pǔ duì jīnɡ máo

jiǔ xiān duì shī shǐ

d?

z? duì sī ɡāo

悬一榻,梦 三刀。拙逸对贵劳。玉堂花烛绕,金殿月轮高。孤
shǔ dào w?n yuánxiànɡ yu? hào wàn shì c?nɡ r?n yǒu huā yǒu jiǔ yīnɡ zì l?m?nɡ sān dāo

zhuō yì duì ɡuì láo

yù tánɡ huā zhú rào

jīn diàn yu? lún ɡāo

ɡū

shān kàn h? pán yún xià

山看鹤盘云下, 蜀道闻猿 向 月号。 万事从人, 有花有酒应自乐;
bǎi nián jiē k? yì qiū yì h? jìn wú háo

百年皆客,一丘一壑尽吾豪。

台对 省 , 署对曹。 分袂对同胞。 鸣 琴对击剑, 返辙对回艚。
liánɡ ji? zhù

tái duì shěnɡ

shǔ duì cáo

fēn m?i duì t?nɡ bāo

mínɡ qín duì jī jiàn

fǎn zh? duì huí cáo

良借箸,操提刀。香 茗 对醇醪。滴 泉 归海大,篑土积山高。石 室客来煎雀吞, 画堂宾至饮羊羔。 被谪贾 生 , 湘 水凄凉吟服鸟; 遭谗屈子,江潭憔悴著离骚。 五 歌 微对巨,少对多。直干对平柯。蜂媒对蝶使,雨笠对烟 蓑。 眉淡扫,面 微酡。妙舞对清歌。轻 衫裁夏蔼, 薄袂剪春罗。
jiānɡxiānɡ jiān xínɡ tánɡ lǐ jìnɡ suō m?i dàn sǎo miàn wēi tu? miào wǔ duì qīnɡ ɡē qīnɡshān cái xià ǎi b? m?i jiǎn chūn lu? wēi duì jù shǎo duì duō zhí ɡàn duì pínɡ kē fēnɡ m?i duì di? shǐ yǔ lì duì yān wǔ ɡē zāo chán qū zǐ jiānɡ tán qiáo cuì zhù lí sāo shì k? lái jiān qu? tūn huà tánɡ bīn zhì yǐn yánɡ ɡāo b?i zh? jiǎ shēnɡ xiānɡshuǐ qī liánɡ yín fú niǎo

cāo tí dāo

xiānɡmínɡ duì chún láo

dī quán ɡuī hǎi dà

kuì tǔ

jī shān ɡāo

shí

将 相 兼行唐李靖, 霸 王 杂用汉萧何。 月本阴精,岂有羿妻曾窃
yào xīnɡ w?i y? sù lànɡ chuán zhī nǚ màn t?u suō

bà wánɡ zá y?nɡ hàn xiāo h?

yu? běn yīn jīnɡ

qǐ yǒu yì qī c?nɡ qi?

药;星为夜宿,浪 传 织女漫投梭。

放飞梦想

有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校

慈对善, 虐对苛。 缥缈对婆娑。长 杨对细柳, 嫩蕊对寒莎。
zhuī fēnɡ mǎ

cí duì shàn

nu? duì kē

piāo miǎo duì p? suō

zhǎnɡyánɡ duì xì

liǔ

n?n ruǐ duì hán shā

追风马,挽日戈。玉液对金波。紫诏衔丹凤,黄 庭 换 白鹅。画
ɡ? jiānɡch?nɡ m?i zu? diào lán zhōu yě dù zhú w?i ɡē m?n wài xuě fēi cu? r?n kōnɡzhōnɡ piāo liǔ xù

wǎn rì

ɡēy? duì jīn bō

zǐ zhào xián dān f?nɡ

huánɡ tínɡ huàn bái

?

huà

阁江 城 梅作调, 兰舟野渡竹为歌。 门外雪飞, 错认空 中 飘柳絮; 岩边瀑 响 ,误疑天半落银河。
yán biān pù xiǎnɡ wù yí tiān bàn lu? yín h?

sōnɡ duì zhú

松对竹, 荇对荷。 薜荔对藤萝。 梯云对步月, 樵 唱 对渔歌。
shēnɡdǐnɡ zhì

xìnɡ duì h?lì duì t?nɡ lu?

tī yún duì bù yu?

qiáo chànɡ duì yú

ɡē

升 鼎雉,听经鹅。北海对东坡。吴郎哀废宅,邵子乐行窝。丽
kūn shān měi yù zǒnɡ xū m? yǔ ɡu? huánɡzhōu liú lí s? càn huá qīnɡ wǎ

tīnɡ jīnɡ ?

běi hǎi duì dōnɡ pō

wú lánɡ āi

f?i zhái

shào zǐ

l? xínɡ wōshuǐliánɡ jīn jiē dài yě

水良金皆待冶, 昆山美玉总须磨。 雨过 皇 州 , 琉璃色灿华清瓦;
fēnɡ lái dì yuàn h? jì xiānɡ piāo tài y? bō

风来帝苑,荷芰 香 飘太液波。

笼对槛, 巢对窝。 及第对登科。 冰 清对玉润, 地利对人和。 韩擒虎,荣驾鹅。青女对素娥。破头朱泚笏,折齿谢昆梭。留 客酒杯应恨少, 动人诗句不须多。 绿野凝 烟, 但听村前 双 牧笛;
cānɡjiānɡ jī xuě k? jiǔ bēi yīnɡ h?n shǎo d?nɡ r?n shī jù bù xū duō lǜ yě nínɡ yān dàn tīnɡ cūn qián shuānɡ mù dí hán qín hǔ r?nɡ jià ? qīnɡ nǚ duì sù ? p? t?u zhū hù zh? chǐ xi? kūn suō liú

l?nɡ duì jiàn

cháo duì wōdì duì dēnɡ kē

bīnɡqīnɡ duì yù rùnlì duì r?n h?

沧江积雪,惟看滩 上 一渔蓑。

w?i kàn tān shànɡ yì

yú suō

六 麻
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
qīnɡ duì zhu?

清对浊,美对嘉。鄙吝对矜夸。花须对柳眼,屋角对檐
b? wànɡ chá qiū shí duì chūn huā qián lú pēnɡ bái xuě kūn dǐnɡ liàn dān shā

měi duì jiā

bǐ lìn duì jīn kuā

huā xū duì liǔ yǎn

wū jiǎo duì yán

牙。 志和宅, 博 望 槎。 秋实对春华。 乾炉烹白雪, 坤鼎炼丹砂。
shēn xiāo wànɡ lěnɡ shā chǎnɡ yu?zhì h? zhái

深宵 望 冷沙 场 月,边塞听残野戍笳。满院松风,钟 声 隐隐为
bàn chuānɡ huā yu? xī yǐnɡ yī yī shì dào jiā

biān sài tīnɡ cán yě shù jiā

mǎn yuànsōnɡ fēnɡ

zhōnɡshēnɡ yǐn yǐn w?i

sēnɡ shě

僧舍;半 窗 花月,锡影依依是道家。

雷对电, 雾对霞。 蚁阵对蜂衙。 寄梅对怀桔,酿 酒对烹茶。 宜男草,益母花。杨柳对蒹葭。班姬辞帝辇,蔡琰泣胡笳。舞 榭歌楼千万尺,竹芳茅舍三两家。珊 枕半 床 ,月 明 时 梦 飞塞 外;银 筝 一奏,花落处人在天涯。
wài yín zhēnɡ yì z?u huā lu? chù r?n zài tiān yá xi? ɡē l?u qiān wàn chǐ zhú fānɡ máo sh? sān liǎnɡ jiā shānzhěn bàn chuánɡ yu? mínɡ shí m?nɡ fēi sài yí nán cǎo yì mǔ huā yánɡ liǔ duì jiān jiā bān jī cí dì niǎn cài yǎn qì hú jiā wǔ

l?i duì diàn

wù duì xiá

yǐ zh?n duì fēnɡ yá

jì m?i duì huái jú

niànɡ jiǔ duì pēnɡ chá

yuán duì quē

圆对缺,正 对斜。 笑语对咨嗟。 沈腰对潘鬓, 孟 笋对卢茶。
liǎnɡ t?u sh? dì lǐ duì xiān jiā yáo r?n fū lǜ tǔ shùn d? b?i liú shā qiáo

zh?nɡ duì xi?

xiào yǔ duì zī

jiē

shěn yāo duì pān bìn

m?nɡ sǔn duì lú chá

百舌鸟,两头蛇。帝里对仙家。尧仁敷率土,舜德被流沙。桥
shànɡsh?u shū c?nɡ nà

bǎi sh? niǎo

上 授书曾纳履, 壁间题句已笼纱。 远塞迢迢, 露碛风沙何可极; 长 沙渺 渺,雪涛烟浪信无涯。
xuě tāo yān lànɡ xìn wú yábì jiān tíyǐ l?nɡ shā

yuǎn sài tiáo tiáoqì fēnɡ shā h? kěchánɡ shā miǎomiǎo

疏对密, 朴对华。 义鹘对慈鸦。 鹤群对雁阵, 白苎对 黄 麻。
放飞梦想 有我飞翔

shū duì mì

pǔ duì huáɡǔ duì cíh? qún duì yàn zh?n

bái zhù duì huánɡ má

慈溪飞翔文化培训学校

读三到,吟八叉。肃静对喧哗。围棋兼把钓,沉李并浮瓜。羽 客片时能 煮石,狐禅千劫似 蒸 沙。党尉粗豪,金 帐 笼 香 斟美 酒;陶 生 清逸,银 铛 融雪 啜 团茶。
jiǔ táo shēnɡqīnɡ yì yín chēnɡ r?nɡ xuě chuàituán chá k? piàn shí n?nɡ zhǔ shí hú chán qiān ji? sì zhēnɡ shā dǎnɡ w?i cū háo jīn zhànɡ l?nɡ xiānɡzhēn měi

dú sān dào

yín bā chā

sù jìnɡ duì xuān huá

w?i qí jiān bǎ diào

ch?n lǐ bìnɡ fú ɡuā七 阳 台对阁,沼对塘。朝雨对夕阳。游人对隐士,谢女对秋
niánɡ tái duì ɡ? zhǎo duì tánɡ cháo yǔ duì xī yánɡ y?u r?n duì yǐn shì xi? nǚ duì qiū

娘 。三寸舌,九回 肠 。玉液对 琼 浆。秦 皇 照胆镜,徐肇返魂
qīnɡpínɡ y? xiào fú r?nɡ xiá huánɡ juàn shí tān bì lì chuánɡ yuánhēnɡ lì zhēn tiān dì yì

sān cùn sh?

jiǔ huí chánɡy? duì qi?nɡjiānɡ

qín huánɡzhào dǎn jìnɡ

xú zhào fǎn hún

xiānɡ

香 。青 萍夜啸芙蓉匣,黄 卷时摊薜荔 床 。元 亨 利贞,天地一
jī ch?nɡ huà yù r?n yì lǐ zhì sh?nɡ xián qiān ɡǔ lì ɡānɡchánɡ

机 成 化育;仁义礼智, 圣 贤千古立纲 常 。

h?nɡ duì bái

红 对白, 绿对 黄 。 昼 永对更 长 。 龙飞对凤舞, 锦缆对牙 樯 。
xuě yī niánɡ ɡù ɡu? duì tā xiānɡ xi?nɡ w?n n?nɡ xǐ ? yàn qǔ w?i qiú huánɡ

lǜ duì huánɡ

zh?uyǒnɡ duì ɡ?nɡzhǎnɡ

l?nɡ fēi duì f?nɡ wǔ

jǐn lǎn duì yá qiánɡ

云弁使,雪衣 娘 。故国对他 乡 。雄 文能 徙鳄,艳曲为求 凰 。 九日高峰惊落帽, 暮春曲水喜流 觞 。 僧占 名 山 , 云绕茂林藏古 殿;客栖 胜 地,风飘落叶 响 空廊。
diàn k? qī sh?nɡ dì fēnɡ piāo lu? y? xiǎnɡkōnɡ lánɡ jiǔ rì ɡāo fēnɡ jīnɡ lu? mào mù chūn qǔ shuǐ xǐ liú shānɡ sēnɡzhànmínɡshān yún rào mào lín zànɡ ɡǔ

yún biàn shǐ

shuāi duì zhuànɡ

衰对 壮 , 弱对 强 。 艳饰对新 妆 。 御龙对司马, 破竹对 穿
放飞梦想

ru? duì qiánɡ

yàn shì duì xīn zhuānɡ

yù l?nɡ duì sī mǎ

p? zhú duì chuān

有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
yánɡ

杨。读班马,识求羊。水色对山 光 。仙棋藏绿桔,客枕 梦 黄
chí cǎo rù shī yīn yǒu shī hǎi tánɡ dài h?n w?i wú xiānɡ fēnɡ qǐ huà tánɡ

dú bān mǎ

shí qiú yánɡ

shuǐ s? duì shānɡuānɡ

xiān qí zànɡ lǜk? zhěnm?nɡhuánɡ

liánɡ

梁。池草入诗因有诗,海棠带恨为无 香 。风起画堂,帘箔影翻
qīnɡxìnɡzhǎo

lián b? yǐnɡ fān

青 荇沼;月斜金井,辘轳 声 度碧梧 墙 。

yu? xi? jīn jǐnɡlú shēnɡ dù bì wú qiánɡ

ch?n duì zǐ

臣对子, 帝对 王 。 日月对风 霜 。 乌台对紫府, 雪牖对云房。
zh?u jǐn tánɡ ji? wū duì yán lánɡ fēn jiāo tú n?i bì w?n xìnɡ shì ɡāo liánɡ pín

dì duì wánɡ

rì yu? duì fēnɡ shuānɡ

wū tái duì zǐxuě yǒu duì yún fánɡ

xiānɡshān sh?

香 山社,昼锦堂。节屋对岩廊。芬椒涂内壁,文杏饰高梁。贫
nǚ xìnɡ fēn dōnɡ bì yǐnɡ yōu r?n ɡāo w? běi chuānɡliánɡ xiù ɡ? tàn chūn lì rì bàn l?nɡ qīnɡ jìnɡ

女幸分东壁影,幽人高卧北 窗 凉。绣阁探春,丽日半笼青镜 色;水亭醉夏,熏风 常 透碧筒 香 。
s? shuǐ tínɡ zuì xià xūn fēnɡ chánɡ t?u bì tǒnɡ xiānɡ

八 庚ɡēnɡ

xínɡ duì mào

形对貌,色对 声 。夏邑对周京。江云对涧树,玉罄对银
wǒ qīnɡqīnɡ xiǎo yàn duì chūnyīnɡ xuánshuānɡchūn yù chǔ bái lù zhù jīn

s? duì shēnɡ

xià yì duì zhōu jīnɡ

jiānɡ yún duì jiàn shù

yù qìnɡ duì yín

zhēnɡ

筝 。人老老,我卿 卿。晓燕对春 莺。玄 霜 春玉杵,白露贮金
jiǎ k? jūn shān qiū n?nɡ dí xiān r?n ɡōu lǐnɡ y? chuīshēnɡ dì y? dú xīnɡ jìn dào hàn ɡāo

r?n lǎo lǎo

茎。贾客君山秋弄 笛,仙人缑岭夜吹 笙 。帝业独兴,尽道汉高
n?nɡy?nɡjiānɡ

jīnɡ

能 用将;父书空读,谁言赵括善知兵。

fù shū kōnɡ dú

shuí yán zhào ku? shàn zhī bīnɡ

ɡōnɡ duì y?

功对业,性对情。月 上 对云行。 乘 龙对附骥,阆苑对蓬
放飞梦想

xìnɡ duì qínɡ

yu? shànɡ duì yún xínɡ

ch?nɡ l?nɡ duì fùlánɡ yuàn duì p?nɡ

有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校
yínɡ

瀛。春秋笔,月旦评。东作对西 成 。隋珠 光 照 乘 ,和璧价连 城 。三箭三人唐将 勇,一琴一鹤赵公 清。汉帝求贤,诏访严滩
s?nɡ tínɡ yōu lǎo nián zūn lu? sh? zh?nɡ qí yīnɡ sān jiàn sān r?n tánɡ jiānɡyǒnɡ yì qín yì h? zhàoɡōnɡqīnɡ hàn dì qiú xián zhào fǎnɡ yán tān

chūn qiū bǐ

yu? dàn pínɡ

dōnɡ zu? duì xī ch?nɡ

suí zhū ɡuānɡzhàoch?nɡ

h? bì jià lián

ch?nɡ

逢故旧;宋廷优老,年尊洛社 重 耆英。

f?nɡ ɡù jiù

昏对旦, 晦对 明 。 久雨对新晴。 蓼湾对花港, 竹友对梅 兄 。
huánɡ shí sǒu

hūn duì dàn

huì duì mínɡ

jiǔ yǔ duì xīn qínɡ

liǎo wān duì huā ɡǎnɡ

zhú yǒu duì m?i xiōnɡ

黄 石叟,丹丘 生 。犬 吠对鸡 鸣 。暮山云外 断 ,新水月 中 平。
yì lí hǎo yǔ ch?nchūnɡēnɡ wánɡ dàn dēnɡyōnɡ wù wǒ shí nián chí zu?

dān qiū shēnɡ

quǎn f?i duì jī mínɡ

mù shān yún wài duàn

xīn shuǐ yu? zhōnɡpínɡ

半榻清风宜午 梦 , 一犁好雨趁 春 耕。王 旦登 庸, 误我十年迟作
xiānɡ

bàn tà qīnɡ fēnɡ yí wǔ m?nɡ

相 ;刘贲不第,愧他多士早 成 名 。

liú bēn bù dì

kuì tā duō shì zǎo ch?nɡmínɡ

九 青
ɡēnɡ duì jiǎ

庚对甲,乙对丁。魏阙对彤庭。梅妻对鹤子,珠箔对银
lù fēi tīnɡ h?nɡ yàn duì wǎnɡ r?n jiān sh?u zhě xiānɡ tiān shànɡ lǎo r?n

yǐ duì dīnɡ

w?i quē duì t?nɡ tínɡ

m?i qī duì h? zǐ

zhū b? duì yín

pínɡ

屏。鸳浴沼,鹭飞汀。鸿 雁对鹡鴒 。人间寿者 相 ,天 上 老人
bā yu? hǎo xiū pān ɡuì fǔ sān chūn xū xì hù huā línɡ jiānɡ ɡ? pínɡ lín yì shuǐ jìnɡ lián

yuān yù zhǎo

xīnɡ

星。八月好修攀桂斧,三春须系护花铃。江阁凭临,一水净连
tiān jì bì shí lán xián yǐ qún shān xiù xiànɡ yǔ yú qīnɡ

天际碧;石栏闲倚,群山秀 向 雨余青。

危对乱, 泰对宁 。 纳陛对趋庭。 金盘对玉箸, 泛梗对浮萍。
放飞梦想 有我飞翔

wēi duì luàn

tài duì nínɡ

nà bì duì qū tínɡ

jīn pán duì yù zhù

fàn ɡěnɡ duì fú pínɡ

慈溪飞翔文化培训学校

群玉圃,众 芳亭。旧典对新型。骑牛闲读史,牧豕自横 经。秋
shǒu tián zhōnɡ h? yǐnɡzh?nɡ

qún yù pǔ

zh?nɡ fānɡ tínɡ

jiù diǎn duì xīn xínɡ

qí niú xián dú shǐ

mù shǐ zì h?nɡ jīnɡ

qiū

首 田 中 禾颖 重 , 春余园内菜花馨。 旅次凄凉, 塞月江风皆惨淡;
yán qián huān xiào yàn ɡē zhào wǔ dú pīnɡ tínɡ

chūn yú yuán n?i cài huā xīncì qī liánɡ

sài yu? jiānɡ fēnɡ jiē cǎn dàn

筵前 欢 笑,燕歌赵舞独娉婷。 十 蒸
pínɡ duì liǎo

苹对蓼,莆对菱。雁弋对鱼罾。齐纨对鲁绮,蜀绵 对吴
rì chū shēnɡ jiǔ pìn duì sān zhǐ yínɡ h? c?nɡ zu? lì jiǎ dǎo xī w?i sēnɡ

pú duì línɡ

yàn yì duì yú zēnɡ

qí wán duì lǔshǔ mián duì wú

绫。星渐没, 日初 升 。 九聘对三徵。 萤何曾作吏, 贾岛昔为僧。 贤人视履循规矩, 大斧挥斤校准 绳 。 野渡春风, 人喜 乘 潮移酒 舫;江天暮雨,客愁隔岸对渔灯。
fǎ nɡ jiānɡ tiān mù yǔ k? ch?u ɡ? àn duì yú dēnɡ xián r?n shì lǚ xún ɡuī jǔ dà fǔ huī jīn xiào zhǔnsh?nɡ yě dù chūn fēnɡ r?n xǐ ch?nɡcháo yí jiǔ

línɡ

xīnɡ jiàn m?i

谈对吐, 谓对称。 冉闵对颜曾。 侯羸对伯嚭, 祖逖对孙登。 抛白纻,宴红 绫。朋友对良 朋。争 名 如逐鹿,谋利似趋蝇。仁 杰姨渐周不仕,王 陵母识汉方兴。句写 穷 愁,浣 花寄迹 传 一 部;诗吟变乱,凝 碧 伤 心叹右 丞 。
bù shī yín biàn luàn nínɡ bì shānɡ xīn tàn y?u ch?nɡ ji? yí jiàn zhōu bù shì wánɡ línɡ mǔ shí hàn fānɡ xīnɡ jù xiě qi?nɡch?u huàn huā jì jì chuán yí pāo bái kǔ yàn h?nɡ línɡ p?nɡ yǒu duì liánɡp?nɡ zhēnɡmínɡ rú zhú lù m?u lì sì qū yínɡ r?n

tán duì tǔ

w?i duì ch?n

rǎn mǐn duì yán c?nɡ

h?u l?i duì b?tì duì sūn dēnɡ

十 一 尤 荣对辱,喜对忧。缱 绻 对绸 缪。吴娃对越女,野马对沙
放飞梦想 有我飞翔
r?nɡ duì rǔ xǐ duì yōu qiǎn quǎn duì ch?umiào wú wá duì yu? nǚ yě mǎ duì shā

慈溪飞翔文化培训学校

鸥。茶解渴,酒消愁。白眼对苍头。马迁修史记,孔子作春秋。
shēn yě ɡēnɡ fū xián jǔ

ōu

chá jiě kě

jiǔ xiāo ch?u

bái yǎn duì cānɡ t?u

mǎ qiān xiū shǐ jì

kǒnɡ zǐ zu? chūn qiū

莘野耕夫闲举耜,渭滨渔父晚垂钩。龙马游河,羲帝因图而画
ɡ uà sh?nmiǎn chū lu? yǔ wánɡ qǔ fǎ yǐ mínɡch?uw?i bīn yú

fù wǎn chuí ɡōu

l?nɡ mǎ y?u h?

xī dì yīn tú

?r huà

卦;神 黾 出洛,禹 王 取法以 明 畴。

ɡuàn duì lǚ

冠 对履, 舄对裘。 院小对庭幽。 画 墙 对漆地, 错智对良筹。
dà jiānɡ liú fānɡ z? duì yuán qiū huā tán lái yu? chànɡ liǔ yǔ qǐ wú ōu yīnɡ

xì duì qiú

yuàn xiǎo duì tínɡ yōu

huà qiánɡ duì qī dì

cu? zhì duì liánɡch?u

孤 嶂 耸,大江流。芳泽对园丘。花潭来越 唱 ,柳屿起吴讴。莺
lǎn yàn mánɡ sān yu? yǔ qi?nɡ cuī chán tuì yì tiān qiū zhōnɡ zǐ tīnɡ qín huānɡ jìnɡ rù lín shān jì

ɡū zhànɡsǒnɡ

懒燕 忙 三月雨,蛩 摧蝉退一天秋。钟 子听琴,荒 径入林山寂 寂;谪仙捉月,洪 涛接岸水悠悠。 鱼对鸟, 鹊对鸠。 翠 馆 对 红 楼。 七贤对三友, 爱月对悲秋。 虎类狗,蚁如牛。列辟对诸侯。陈 唱 临春乐,隋歌清夜游。空
zhōnɡ shì y? qí lín ɡ? dì xià w?n zhānɡyīnɡ wǔ zhōu kuànɡ yě pínɡyuán li? shì mǎ tí qīnɡ sì hǔ l?i ɡǒu yǐ rú niú li? pì duì zhū h?u ch?nchànɡ lín chūn l? suí ɡē qīnɡ y? y?u kōnɡ yú duì niǎo qu? duì jiū cuì ɡuǎn duì h?nɡ l?u qī xián duì sān yǒu ài yu? duì bēi qiū jì zh? xiān zhuō yu? h?nɡ tāo jiē àn shuǐ yōu yōu

中 事业麒麟阁,地下文 章 鹦鹉洲。旷 野平 原,猎士马蹄轻似
xi? fēnɡ xì yǔ mù t?nɡ niú b?i wěn rú zhōu

箭;斜风细雨,牧童牛背稳如舟。 十 二 侵 歌对曲,啸对吟。往 古对来今。山头对水 面 ,远浦对遥 岑。 勤三 上 , 惜寸阴。 茂树对平林。 卞和三献玉, 杨震四知金。
放飞梦想 有我飞翔
c?n qín sān shànɡ xī cùn yīn mào shù duì pínɡ lín biàn h? sān xiàn yù yánɡzh?n sì zhī jīn ɡē duì qǔ xiào duì yín wǎnɡ ɡǔ duì lái jīn shān t?u duì shuǐmiàn yuǎn pǔ duì yáo

jiàn

慈溪飞翔文化培训学校
qīnɡhuánɡ fēnɡ nuǎn cuī fānɡ cǎo

青 皇 风 暖 催芳草,白帝 城 高急暮砧。绣虎雕龙,才子 窗 前挥
cǎi bǐ miáo luán cì f?nɡ jiā r?n lián xià dù jīn zhēn

bái dì ch?nɡ ɡāo jí mù zhēn

xiù hǔ diāo l?nɡ

cái zǐ chuānɡ qián huī

彩笔;描鸾刺凤,佳人帘下度金针。

dēnɡ duì tiào

登对眺, 涉对临。 瑞雪对甘霖。 主 欢 对民乐, 交浅对言深。
l? qī qín ɡù qǔ duì zhī yīn dà chē xínɡ jiàn jiàn sì mǎ jù ɡ? ɡ? zǐ

sh? duì lín

ruì xuě duì ɡān lín

zhǔ huān duì mín yu?

jiāo qiǎn duì yán shēn

耻三战,乐七擒。顾曲对知音。大车行槛槛,驷马聚骎骎。紫 电青 虹 腾剑气, 高山流水识琴心。 屈子怀君, 极浦吟风悲泽畔;
wánɡ lánɡ yì yǒu diàn qīnɡh?nɡ t?nɡ jiàn qì ɡāo shān liú shuǐ shí qín xīn qū zǐ huái jūn jí pǔ yín fēnɡ bēi z? pàn

chǐ sān zhàn

王 郎忆友,扁舟卧雪访山阴。 十 三 覃
ɡōnɡ duì quē shí sān tán

piān zhōu w? xuě fǎnɡ shān yīn

宫对阙,座对龛。水北对天南。蜃楼对蚁郡,伟论对高
zǐ shù ɡěnɡ nán d? yì duì hán sān bā bǎo shān hú zhěn shuānɡ zhū dài mào zān

zu? duì kān

shuǐ běi duì tiān nán

sh?n l?u duì yǐ jùn

wěi lùn duì ɡāo

谈。 遴杞梓, 树梗楠。 得一对函三。 八宝珊瑚枕,双 珠玳瑁簪。 萧 王 待士心惟赤, 卢 相 欺君面 独蓝。 贡岛诗 狂 , 手拟敲门行处
xiǎnɡ xiāo wánɡ dài shì xīn w?i chì lú xiānɡ qī jūn miàn dú lán ɡ?nɡ dǎo shī kuánɡ shǒu nǐ qiāo m?n xínɡ chù

tán

lín qǐ

想 ; 张 颠草 圣 ,头能 濡墨写时酣。

zhānɡ diān cǎo sh?nɡ

t?u n?nɡ rú m? xiě shí hān

闻对见,解对谙。三桔对 双 柑。 黄 童对白叟,静女对奇 男。 秋七七, 径三三。 海色对山岚。 鸾 声 何哕哕, 虎视 正 眈眈。
放飞梦想 有我飞翔
ná n qiū qī qī jìnɡ sān sān hǎi s? duì shān lán luán shēnɡ h? huì huì hǔ shì zh?nɡ dān dān

w?n duì jiàn

jiě duì ān

sān jú duì shuānɡ ɡān

huánɡ t?nɡ duì bái sǒu

jìnɡ nǚ duì qí

慈溪飞翔文化培训学校

仪封疆吏知尼父, 函谷关 人识老聃。 江 相 归池, 止水 自 盟 真是 止;吴公作宰,贪 泉 虽饮亦何贪? 十 四 盐
kuān duì měnɡ zhǐ wú ɡōnɡ zu? zǎi tān quán suī yǐn yì h? tān

yí fēnɡ jiānɡ lì zhī níhán ɡǔ ɡuān r?n shí lǎo dān

jiānɡxiānɡ ɡuī chí

zhǐ shuǐ zì m?nɡzhēn shì

宽对 猛 ,冷对淡。清直对尊严。云头对雨脚,鹤发对龙
sù tái lián bǎo tài duì mínɡ qiān wǔ hú ɡuī fàn lí sān jìnɡ yǐn táo qián

lěnɡ duì dàn

qīnɡ zhí duì zūn yán

yún t?u duì yǔ jiǎo

h?

fā duì l?nɡ

髯。风台谏,肃台廉。保泰对 鸣 谦。五湖归范蠡,三径隐陶潜。 一剑 成 功堪佩印, 百钱满卦便垂帘。 浊酒停杯, 容我半酣愁际 饮;好花傍座,看他微笑悟时拈。
yǐn hǎo huā bànɡ zu? kàn tā wēi xiào wù shí niān yì jiàn ch?nɡɡōnɡ kān p?i yìn bǎi qián mǎn ɡuà biàn chuí lián zhu? jiǔ tínɡ bēi r?nɡ wǒ bàn hān ch?u jì

rán

fēnɡ tái jiàn

连对 断 , 减对添。 淡泊对安恬。 回头对极目, 水底对山尖。 腰袅袅,手纤纤。凤卜对鸾占。开田多 种 粟,煮海尽 成 盐。居 同九世 张 公艺, 恩给千人范 仲 淹。 箫弄 凤来, 秦女有缘 能 跨羽;
dǐnɡch?nɡ l?nɡ qù t?nɡ jiǔ shì zhānɡɡōnɡ yì ēn ɡěi qiān r?n fàn zh?nɡ yān xiāo n?nɡ f?nɡ lái qín nǚ yǒu yuánn?nɡ kuà yǔ yāo niǎo niǎo shǒu xiān xiān f?nɡ bo duì luán zhàn kāi tián duō zhǒnɡ sù zhǔ hǎi jìn ch?nɡ yán jū

lián duì duàn

jiǎn duì tiān

dàn b? duì ān tián

huí t?u duì jí mù

shuǐ dǐ duì shān jiān

鼎 成 龙去,轩 臣无计得攀髯。

xuānch?n wú jì

d? pān rán

人对己, 爱对嫌。 举止对观 瞻。 四知对三语, 义 正 对辞严。 勤雪案,课风檐。漏箭对书笺。文繁归獭祭,体艳别 香 奁。昨 夜题诗更一字, 早春来燕卷 重 帘。 诗以史 名 , 愁里悲歌怀杜甫;
放飞梦想 有我飞翔
y? tí shī ɡ?nɡ yì zì zǎo chūn lái yàn juàn zh?nɡ lián shī yǐ shǐ mínɡ ch?u lǐ bēi ɡē huái dù fǔ qín xuě àn k? fēnɡ yán l?u jiàn duì shū jiān w?n fán ɡuī tǎ jì tǐ yàn bi? xiānɡ lián zu?

r?n duì jǐ

ài duì xián

jǔ zhǐ duì ɡuānzhān

sì zhī duì sān yǔ

yì zh?nɡ duì cí yán

慈溪飞翔文化培训学校

笔经人索, 梦 中 显晦老江淹。 十 五 咸 栽对植,剃对芟。二伯对三监。朝 臣对国老,职事对官
xián lù yǔ yǔ tù chánchán qǐ dú duì kāi jiān lǜ yánɡyīnɡbǎnɡ bàn h?nɡxìnɡ yàn ní nán zāi duì zhí tì duì shān ?r b? duì sān jiān cháoch?n duì ɡu? lǎo zhí shì duì ɡuān shí wǔ xián

bǐ jīnɡ r?n suǒ

m?nɡzhōnɡ xiǎn huì lǎo jiānɡ yān

衔。鹿麌麌,兔毚毚。启牍对开缄。绿杨莺 睍睆,红 杏燕呢喃。 半篱白酒娱陶令, 一枕 黄 梁启吕岩。 九夏炎飙,长 日风亭留客 骑;三冬寒冽,漫天雪浪驻 征 帆。
qí sān dōnɡ hán li? màn tiān xuě lànɡ zhù zhēnɡ fān bàn lí bái jiǔ yú táo lìnɡ yì zhěnhuánɡliánɡ qǐ lǚ yán jiǔ xià yán biāo zhǎnɡ rì fēnɡ tínɡ liú k?

梧对杞,柏对杉。 夏□对韶咸。涧瀍对溱洧,巩洛对崤函。
cánɡ shū d?nɡ

wú duì qǐ

bǎi duì shān

xià

duì sháo xián

jiàn

duì qín wěi

ɡǒnɡ lu? duì xiáo hán

藏书洞,避诏岩。脱俗对超凡。贤人羞献媚,正 士嫉工 谗。霸 越谋臣推少伯,佐唐藩将 重 浑瑊。邺下 狂 生 ,羯鼓三挝羞锦 袄;江 州司马,琵琶一曲湿青 衫。
ǎo jiānɡzhōu sī mǎ pí pá yì qǔ shī qīnɡshān yu? m?u ch?n tuī shǎo b? zuǒ tánɡ fān jiānɡzh?nɡ hún y? xià kuánɡshēnɡ ji? ɡǔ sān wō xiū jǐn

bì zhào yán

tuō sú duì chāo fán

xián r?n xiū xiàn m?i

zh?nɡ shì jí ɡōnɡchán袍对笏,履对衫。匹马对孤帆。琢磨对雕镂,刻划对镌镵。
xīnɡ běi ɡǒnɡ

páo duì hù

lǚ duì shān

pǐ mǎ duì ɡū fān

zhu? mo duì diāo l?u

k? huà duì juān tánɡ

星北拱,日西衔。厄漏对鼎 馋。江边 生 桂苦,海外树都咸。但
d? huī huī cún lì r?n h? xū duō duō dá kōnɡ hán cǎi f?nɡ zhī yīn l? diǎn h?u kuí xū jiǔ z?uxī xián

?

l?u duì dǐnɡchán

jiānɡ biān shēnɡ ɡuì kǔ

hǎi wài shù dōu xián

dàn

得恢恢存利刃, 何须咄咄达空函。 彩凤知音, 乐典后夔须九奏;
放飞梦想 有我飞翔

慈溪飞翔文化培训学校

金人守口, 圣 如尼父亦三缄。

jīn r?n shǒu kǒu

sh?nɡ rú

yì sān jiān

放飞梦想

有我飞翔相关文章:
《笠翁对韵(上)》拼音版
笠翁对韵(上)》拼音版 - 《笠翁对韵》 一东·其一 tiān duì dì yǔ duì fēng 天对地雨对风 清·李渔 【上卷】 dà lù duì cháng kōng ...
笠翁对韵-拼音+注释版
笠翁对韵-拼音+注释版 - 笠翁对韵 y ī d ō ng q ī ng l ǐ y ú 清 李渔 一东 tiān duì dì yǔ duì fēng dà lù duì cháng...
拼音版笠翁对韵2017最新版可打印
拼音版笠翁对韵2017最新版可打印 - 李渔,字笠鸿、适凡,号笠翁,浙江兰溪人氏。 《笠翁对韵》 是训练儿童作诗对句、 掌握格律的读物, 它从单字对到双字对、...
笠翁对韵 A4打印 拼音版
笠翁对韵 A4打印 拼音版 - 李渔,字笠鸿、适凡,号笠翁,浙江兰溪人氏。 《笠翁对韵》 是训练儿童作诗对句、 掌握格律的读物, 它从单字对到双字对、三字对...
笠翁对韵拼音版
笠翁对韵拼音版 - 一东 dà l ù duì chángkōng 天对地,雨对风 。大陆 对长空。 shānhuāduì hǎishù chìr ìduì cāngqióng 山...
完整拼音版笠翁对韵
完整拼音版笠翁对韵 - 笠翁对韵 -1- 李渔,字笠鸿、适凡,号笠翁,浙江兰溪人氏。 《笠翁对韵》 是训练儿童作诗对句、 掌握格律的读物, 它从单字对到双字...
笠翁对韵(上)-拼音版
笠翁对韵(上)-拼音版_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。笠翁对韵(上卷) qīng 清 李渔 lǐyú 一东 yī dōng tiān duì 天对地 ,雨对风 。大陆对长空 。山...
笠翁对韵-拼音版
笠翁对韵-拼音版_二年级语文_语文_小学教育_教育专区。笠翁对韵 qīng l ǐ y ú 清 yī dōng 李渔 一东 tiān duì shù tiān zhōng h? há n zu...
《笠翁对韵》拼音版
笠翁对韵拼音版 - 到多字的层层属对, 读起来, 如唱歌般。 较之其他全用三言、 四言句式更见韵味。 1 笠翁对韵(上) (清)李渔 小图片 作者简介 ...
笠翁对韵_拼音版
笠翁对韵_拼音版 - qīng l ǐ y ú 笠翁对韵 y ī dōng 清 李渔 一东 tiān duì dì yǔ duì fēng dà lù duì cháng kōng ...
更多相关标签: