当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

许氏百家姓


百家姓 百家姓
赵 钱 孙 李,周 吴 郑 王。 趙 錢 孫 李,周 吳 鄭 王。 冯 陈 褚 卫,蒋 沈 韩 杨。 馮 陳 褚 衛,蔣 沈 韓 楊。 朱 秦 尤 许,何 吕 施 张。 朱 秦 尤 許,何 呂 施 張。 孔 曹 严 华,金 魏 陶 姜。 孔 曹 嚴 華,金 魏 陶 薑。
第 1 页 共 14 页

bǎi jiā xìng

zhào

qián

sūnzhōuzh?ng

wáng

f?ng

ch?n

chǔ

w?i

jiǎng

shěn

hán

yáng

zhū

qín

y?uh?shī

zhāng

kǒng

cáo

yán

huà

jīn

w?i

táo

jiāng

戚 谢 邹 喻,柏 水 窦 章。 戚 謝 鄒 喻,柏 水 竇 章。 云 苏 潘 葛,奚 范 彭 郎。 雲 蘇 潘 葛,奚 範 彭 郎。 鲁 韦 昌 马,苗 凤 花 方。 魯 韋 昌 馬,苗 鳳 花 方。 俞 任 袁 柳,酆 鲍 史 唐。 俞 任 袁 柳,酆 鮑 史 唐。 费 廉 岑 薛,雷 贺 倪 汤。 費 廉 岑 薛,雷 賀 倪 湯。 滕 殷 罗 毕,郝 邬 安 常。
第 2 页 共 14 页xi?

zōubǎi

shuǐ

d?u

zhāng

yúnpān

fàn

p?ng

lángw?i

chāngmiáo

f?ng

huā

fāngr?n

yuán

liǔ

fēng

bào

shǐ

táng

f?i

lián

c?n

xuē

l?i

h?tāng

t?ng

yīn

lu?hǎoān

cháng

滕 殷 羅 畢,郝 鄔 安 常。 乐 于 时 傅,皮 卞 齐 康。 樂 於 時 傅,皮 卞 齊 康。 伍 余 元 卜,顾 孟 平 黄。 伍 餘 元 卜,顧 孟 平 黃。 和 穆 萧 尹,姚 邵 湛 汪。 和 穆 蕭 尹,姚 邵 湛 汪。 祁 毛 禹 狄,米 贝 明 臧。 祁 毛 禹 狄,米 貝 明 臧。 计 伏 成 戴,谈 宋 茅 庞。 計 伏 成 戴,談 宋 茅 龐。
第 3 页 共 14 页

yu?shí

biànkāng

yuán

m?ng

píng

huáng

h?xiāo

yǐn

yáo

shào

zhàn

wāngmáob?i

míng

zāng

ch?ng

dài

tán

s?ng

máo

páng

xi?ng

熊 纪 舒 屈,项 祝 董 梁。 熊 紀 舒 屈,項 祝 董 梁。 杜 阮 蓝 闵,席 季 麻 强。 杜 阮 藍 閔,席 季 麻 強。 贾 路 娄 危,江 童 颜 郭。 賈 路 婁 危,江 童 顏 郭。 梅 盛 林 刁,钟 徐 丘 骆。 梅 盛 林 刁,鍾 徐 丘 駱。 高 夏 蔡 田,樊 胡 凌 霍。 高 夏 蔡 田,樊 胡 淩 霍。 虞 万 支 柯,昝 管 卢 莫。
第 4 页 共 14 页shūxiàng

zhù

dǒng

liángruǎn

lán

mǐnqiáng

jiǎl?u

wēi

jiāng

t?ng

yán

guō

m?i

sh?ng

lín

diāo

zhōngqiū

lu?

gāo

xià

cài

tián

fánlíng

hu?wàn

zhīzǎn

guǎnm?

虞 萬 支 柯,昝 管 盧 莫。 经 房 裘 缪,干 解 应 宗。 經 房 裘 繆,幹 解 應 宗。 丁 宣 贲 邓,郁 单 杭 洪。 丁 宣 賁 鄧,鬱 單 杭 洪。 包 诸 左 石,崔 吉 钮 龚。 包 諸 左 石,崔 吉 鈕 龔。
ch?ng bāo zhū zuǒ shí cuī jí niǔ gōng dīng xuān bēn d?ng yù shàn háng h?ng jīng fáng qiú miào gān xi? yīng zōng

程 嵇 邢 滑,裴 陆 荣 翁。 程 嵇 邢 滑,裴 陸 榮 翁。 荀 羊 于 惠,甄 麹 家 封。 荀 羊 於 惠,甄 麹 家 封。
第 5 页 共 14 页xíng

huá

p?ir?ng

wēng

xún

yánghuì

zhēnjiā

fēng

芮 羿 储 靳,汲 邴 糜 松。 芮 羿 儲 靳,汲 邴 糜 松。 井 段 富 巫,乌 焦 巴 弓。 井 段 富 巫,烏 焦 巴 弓。 牧 隗 山 谷,车 侯 宓 蓬。 牧 隗 山 穀,車 侯 宓 蓬。 全 郗 班 仰,秋 仲 伊 宫。 全 郗 班 仰,秋 仲 伊 宮。 宁 仇 栾 暴,甘 钭 厉 戎。 甯 仇 欒 暴,甘 鈄 厲 戎。 祖 武 符 刘,景 詹 束 龙。
第 6 页 共 14 页

ruìchǔ

jìnbǐngsōng

jǐng

duànjiāogōngwěi

shānchē

h?up?ng

quánbān

yǎng

qiū

zh?nggōng

nìng

qiú

luán

bào

gān

dǒur?ngliú

jǐng

zhān

shù

l?ng

祖 武 符 劉,景 詹 束 龍。 叶 幸 司 韶,郜 黎 蓟 薄。 葉 幸 司 韶,郜 黎 薊 薄。 印 宿 白 怀,蒲 邰 从 鄂。 印 宿 白 懷,蒲 邰 從 鄂。 索 咸 籍 赖,卓 蔺 屠 蒙。 索 鹹 籍 賴,卓 藺 屠 蒙。 池 乔 阴 郁,胥 能 苍 双 。 池 喬 陰 鬱,胥 能 蒼 雙。 闻 莘 党 翟,谭 贡 劳 逄。 聞 莘 黨 翟,譚 貢 勞 逄。
第 7 页 共 14 页

y?

xìngsháo

gào

b?

yìnbái

huáitái

c?ng

?

suǒ

xiánlài

zhu?

lìnm?ng

chí

qiáo

yīn

n?ng

cāng

shuāng

w?n

shēn

dǎng

zhái

tán

g?ng

láo

páng

姬 申 扶 堵,冉 宰 郦 雍。 姬 申 扶 堵,冉 宰 酈 雍。 郤 璩 桑 桂,濮 牛 寿 通。 郤 璩 桑 桂,濮 牛 壽 通。 边 扈 燕 冀,郏 浦 尚 农。 邊 扈 燕 冀,郟 浦 尚 農。 温 别 庄 晏,柴 瞿 阎 充。 溫 別 莊 晏,柴 瞿 閻 充。 慕 连 茹 习,宦 艾 鱼 容。 慕 連 茹 習,宦 艾 魚 容。
xiàng mù lián rú xí huàn ài yú r?ng wēn bi? zhuāng yàn chái qú yán chōng biān hù yān jì jiá pǔ shàng n?ng xì qú sāng guì pú niú sh?u tōngshēn

rǎn

zǎiyōng

向 古 易 慎,戈 廖 庾 终。

sh?nliàozhōng

第 8 页 共 14 页

向 古 易 慎,戈 廖 庾 終。 暨 居 衡 步,都 耿 满 弘。 暨 居 衡 步,都 耿 滿 弘。
kuāng jì jū h?ng bù dū gěng mǎn h?ng

匡 国 文 寇,广 禄 阙 东。 匡 國 文 寇,廣 祿 闕 東。 欧 殳 沃 利,尉 越 夔 隆。 歐 殳 沃 利,尉 越 夔 隆。 师 巩 厍 聂,晁 勾 敖 融。 師 鞏 厙 聶,晁 勾 敖 融。 冷 訾 辛 阚,那 简 饶 空。 冷 訾 辛 闞,那 簡 饒 空。
第 9 页 共 14 页

gu?

w?n

k?u

guǎngquē

dōng

ōu

shū

w?w?i

yu?

kuí

l?ng

shī

gǒng

sh?

ni?

cháo

gōu

áo

r?ng

lěngxīn

kànjiǎn

ráo

kōng

曾 毋 沙 乜,养 鞠 须 丰。 曾 毋 沙 乜,養 鞠 須 豐。 巢 关 蒯 相,查 后 荆 红。 巢 關 蒯 相,查 後 荊 紅。 游 竺 权 逯,盖 益 桓 公。 遊 竺 權 逯,蓋 益 桓 公。 万俟 司马,上官 欧阳。 萬俟 司馬,上官 歐陽。 夏侯 诸葛,闻人 东方。 夏侯 諸葛,聞人 東方。 赫连 皇甫,尉迟 公羊。
第 10 页 共 14 页

zēngshā

ni?

yǎng

fēng

cháo

guān

kuǎi

xiāng

zhā

h?u

jīng

h?ng

y?u

zhú

quánhuán

gōng

m?shàng guān

ōu

yáng

xià

h?u

zhūw?n

r?n

dōng fāng

h?

lián

huáng

chí

gōng yáng

赫連 皇甫,尉遲 公羊。 澹台 公冶,宗政 濮阳。 澹台 公冶,宗政 濮陽。 淳于 单于,太叔 申屠。 淳於 單於,太叔 申屠。 公孙 仲孙,轩辕 令狐。 公孫 仲孫,軒轅 令狐。
zhōng gōng sūn zh?ng sūn xuān yuán lìng hú chún yú chán yú tài shū shēn tú tán tái gōng yě zōng zh?ng pú yáng

钟离 宇文,长孙 慕容。 鍾離 宇文,長孫 慕容。 鲜于 闾丘,司徒 司空。 鮮於 閭丘,司徒 司空。
第 11 页 共 14 页

w?n

zhǎng sūnr?ng

xiān

qiūkōng

丌官 司寇,仉 督 子车。 丌官 司寇,仉 督 子車。
zhuān sūnguānk?u

zhǎng

chē

颛孙 端木,巫马 公西。 顓孫 端木,巫馬 公西。 漆雕 乐正,壤驷 公良。 漆雕 樂正,壤駟 公良。 拓拔 夹谷,宰父 谷梁。 拓拔 夾穀,宰父 穀梁。 晋 楚 阎 法,汝 鄢 涂 钦。 晉 楚 閻 法,汝 鄢 塗 欽。 段干 百里,东郭 南门。
第 12 页 共 14 页

duāngōng

diāo

yu? zh?ng

rǎnggōng liáng

tu?jiāzǎi

liáng

jìn

chǔ

yán

yānqīn

duàn

gàn

bǎidōng

guō

nán

m?n

段幹 百裏,東郭 南門。 呼延 归海,羊舌 微生。 呼延 歸海,羊舌 微生。 岳 帅 缑 亢,况 后 有 琴。 嶽 帥 緱 亢,況 後 有 琴。
liáng qiū yu? shuài gōu kàng kuàng h?u yǒu qín hū yán guī hǎi yáng sh? wēi shēng

梁丘 左丘,东门 西门。 梁丘 左丘,東門 西門。
shāng

zuǒ

qiū

dōng

m?nm?n

商 牟 佘 佴,伯 赏 南宫。 商 牟 佘 佴,伯 賞 南宮。 墨 哈 谯 笪,年 爱 阳 佟。 墨 哈 譙 笪,年 愛 陽 佟。
第 13 页 共 14 页

m?u

sh?

nài

b?

shǎng

nán gōng

m?qiáonián

ài

yáng

t?ng

第五 言 福,百 家 姓 终。 第五 言 福,百 家 姓 終。

yánbǎi

jiā

xìng

zhōng

第 14 页 共 14 页相关文章:
许氏的由来_图文
目前韩国最大姓氏依序为金、李、朴、崔、郑,所以许氏在韩 国并非大姓,也是具有历史与代表性的一支。 三、历代著名人士 韩国许氏并不是大姓,但历代出了不少杰出...
许姓女孩子取名字大全
三正起名网 www.sanz35.cn 百家姓取名知识之许姓女孩取名大全如何给徐姓女孩起个好名字呢?请看周易起名网跟大家分享的许姓女孩子 起名字大全。话说,许姓南迁始于...
许姓男孩起名大全 高分响亮的名字
许姓男孩起名大全 高分响亮的名字_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。常见的百家姓起名有哪些呢?在我们常见的百家姓中,姓许的男孩名字有很多,许姓男宝宝起名字该怎么起...
各姓氏家训家规内容
家训家规内容(按姓氏笔画为序) 1、卜氏 堂号:西河堂 世长势短,宜忘势而处世...21、许氏 堂号:高阳堂 仁 稳妥从事无懊恼,静宜制怒柔克刚; 谦谨为人无是非,...
姓氏堂号对照
姓氏堂号对照 华夏经纬网 2010-11-08 15:46:02 字号:小大 姓 氏:堂 号与...11.许氏堂号:高阳、汝南﹝郡号﹞、长兴。 12.郑氏堂号:荥阳﹝郡号﹞。 13....
姓氏与民俗_图文
8:安溪谢姓人口 31428 人,在按人口多少排序的安溪姓氏中居第 8 位。 9:安溪许氏共 30363 人,在当今按人口多少排序的全县各姓中居第 9 位。主要分布在全...
东阳各姓氏人口的构成
东阳各姓氏人口的构成(人口数统计时间截止 1993 年前)第一节 构成 土著繁衍情况无考。诸姓绝大多由北方直接或辗转迁入。最早迁入是东汉末斯氏,三国许氏,魏晋时 ...
姓氏简称
姓氏简称 姓氏堂号对照 ---姓氏:堂号...11.许氏堂号:高阳、汝南﹝郡号﹞、长兴。 12.郑氏堂号:荥阳﹝郡号﹞。 13.谢氏堂号:陈留、会稽﹝郡号﹞、东山、宝树...
姓氏世家
姓氏世家_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。潮汕姓氏世家 在中国部分地区,...高阳世家——许氏 沛郡世家——朱氏 河东世家——吕氏 千乘世家——倪氏 京...
中国古代姓氏名号11.22
中国古代姓氏名号11.22_哲学/历史_人文社科_专业资料。中国古代文化常识 中国...许氏、纪氏、崔氏、马氏等; 顾炎武说: “氏一再传而可变,姓千万年而不变。...
更多相关标签: