当前位置:首页 >> 语文 >>

2013届高三语文模拟试卷及参考答案四川省成都市2013届高三摸底考试 语文


四川省成都市 2013 届高三摸底考试

语 文 试 题
本试卷分选择题和非选择题两部分,满分 150 分,考试时间 150 分钟。 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。 2.答选择题时,必须使用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦 擦干净后,再选涂其它答案标号。 3.答非选择题时,

必须使用 0.5 毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。 4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。 5.考试结束后,只将答题卡交回。 一、积累与应用(36 分) (一)语言文字应用(22 分) 1.下列词语中加点的字,每对的读音完全相同的一组是(3 分) A.偌 大/诺 言 嗜 好/谥 号 掎 角之势/人才济 济 . . . . . . B.酗 酒/抚恤 . . C.塑 料/追溯 . . D.琵 琶/毗 连 . . 饯 别/栈 道 . . 对峙 /秩 序 . . 步履蹒跚 /潸 然泪下 . . 恪 尽职守/溘 然长逝 . .

辍 学/啜 泣 峥 嵘岁月/字斟 句酌 . . . . 2.下列词语中,没有错别字的一组是(3 分) A.蛰居 缅怀 谐奏曲 绿草如茵 B.急躁 安祥 核辐射 恻隐之心 C.陷阱 倾泻 挡箭牌 轻歌慢舞 D.慰藉 光碟 练习簿 平心而论 3.下列各句中,加点词语使用恰当的一句是(3 分) A.江苏劳特斯集团总裁徐勤虎,一直在捉摸 怎么将中国的“五行”之理融入到企业的管理中, .. 进一步建成一种全新的商业管理模式。 B.综艺节目的人文化走向必须确立“观众本位”的传播观,即在节目中以人为本,尊重观众, 为观众传递文化知识,从而 满足观众的审美文化心理与审美趣味需求。 .. C.全国数十家网上书城发展炙手可热 ,据估计,2012 年中国大陆图书零售市场将有 50%的市 .... 场份额被网络书店分食。 D.随着食品安全问题的频频出现, “转基因”食品也受到人们的质疑,不过,作为一种新技术 运用,它和“毒牛奶” “地沟油”不可同日而语 。 .... 4.下列各句中,没有语病的一句是(3 分) A.发达国家的经验表明,实现从“制造型国家”向“创造型国家”的战略转型,最关键的是要 大幅度提高企业的自主创新,而这又有赖于高技能人才的培养。 B.节前,股票指数围绕 2400 点整数关口来回震荡,节后市场能否突破这一关口,维持强势上 攻趋势,节假日期间出台的相关政策将是关键。 C.高中新课程改革自从实施以来,语文教师的教学观念和教学方式发生了巨大的转变,学生的
·1 ·

学习行为也逐步从传统的接受式学习走向“合作、探究”的自主式学习。 D.在携程旅游网发布的 2012 年清明小长假旅游人气排行榜上,三亚高居榜首,其中康年、万 豪等亚龙湾片区酒店预订率近 90%以上。 5.请在《红楼梦》 《水浒传》两部古典文学名著中任选一部,对出下联。 (4 分) 上联:西游记,记唐僧师徒,西天取经 下联:____ 6.阅读下面的材料,写一则新闻评论,要求观点明确,有理有据,语言通顺,60 字左右。 (6 分) 据美国《洛杉矶时报》报道,中国建筑师王澍于 27 日荣获 2012 年普利兹克建筑学奖,成为获 得这项建筑界“诺贝尔奖”的第一位中国公民。此前,美籍华人贝聿铭在 1983 年获得这项大奖。 王澍的作品强调手工工艺和地区特色,会经常利用从被拆毁的建筑中回收的旧砖瓦作为自己作 品的建筑材料。与贝聿铭不同,王澍的整个职业生涯都扎根于中国。因而评委会在揭晓评委的决定 时称,这是“具有划时代意义的一步,标志着中国在建筑理想发展方面发挥的作用得到了世界的认 可” 。

(二)名篇名句(6 分) 7.补写出下列名句名篇中的空缺部分。 (6 分) (1)外无期功强近之亲,____。 (李密《陈情表》 ) (2) ,池鱼思故渊。 (陶渊明《归园田居》 ) (3) ,孤舟一系故园心。 (杜甫《秋兴八首(其一) 》 ) (4)舞幽壑之潜蛟, 。 (苏轼《赤壁赋》 ) (5) ,帘卷西风,人比黄花瘦。 (李清照《醉花阴》 ) (6)可惜流年,忧愁风雨, ! (辛弃疾《水龙吟登建康赏心亭》 ) (三)梳理探究与名著导读(8 分) 8.下面是不同时期较为流行的寒暄语,请探究这一语言的变化在内容上具有怎样的特点和折射出怎 样的心理,并将探究结果填写在相应的横线上。 (4 分) (1)上世纪 70 年代: “你吃饭了吗?” (2)上世纪 80 年代: “你下海了没?” (3)上世纪 90 年代: “你找到工作没?” (4)本世纪初期: “你买房了吗?” (5) 2012 年初: “你船票准备好了没?” 内容变化的特点:____ 折射出的心理: 9.阅读下列选段,回答相关的问题。 (4 分) 现在容易动手了,当他在祈祷时;我现在就下手杀了他??[拔出佩剑] 然后他就直接上天堂; 这就算是复了仇?这还需三思?? 假如我正当他在忏悔时把他杀死,那他为此旅程已作了充分的准备工作;我能算是复了仇吗? 不! 回鞘去罢,宝剑呀,让我寻个更好的机会:当他烂醉如泥、大发雷霆、淫榻寻欢、赌博渎神, 或做其他毫无拯救可言之事时,那时我再颠他于我的足下,教他双脚朝天,一条地狱般黑恶之
·2 ·

灵魂直归阴曹府。 (1)上述选段中的“他”是 。 (1 分) (2)结合选段内容,简要分析“我”这一人物的主要性格特点。 (3 分) 二、阅读与鉴赏(54 分) (一)阅读下面这首唐诗,完成 10~11 题。 (8 分) 宿云门寺阁 (唐)孙逖 ① 香阁东山下,烟花象外幽。悬灯千嶂夕,卷幔五湖 秋。 画壁馀鸿雁,纱窗宿斗牛。更疑天路近,梦与白云游。 [注]①五湖:太湖的别名。 10.全诗写了哪几个场景?请结合诗句作简要分析。 (4 分)

11.第二联“悬灯千嶂夕,卷幔五湖秋”写出了诗人怎样的胸怀?请作简要赏析。 (4 分)

(二)阅读下面的文言文,完成 12~15 题。 (14 分) 陈蕃字仲举,汝南平舆人也。初仕郡,举孝廉,除郎中。后遭母忧,弃官行丧。服阕,刺史周 景辟别驾从事,以 谏争不合,投传而去。 . 太尉李固表荐,迁为乐安太守。郡人周谬,高洁之士。前后郡守招命莫肯至,唯蕃能致焉 。字 . 而不名,特为臵一榻,去则县 之。大将军梁冀威震天下,时遣书诣蕃,有所请托,不得通,使者诈 . 求谒,蕃怒,笞杀之,坐 左转修武令。 . 稍迁,拜尚书。时,零陵、桂阳山贼为害,公卿议遣讨之,又诏下州郡,一切皆得举孝廉、茂 才。蕃上疏曰: “昔高祖创业,抚养百姓同之赤子。今二郡之民,亦陛下赤子也。致令赤子为害,岂 非所在贪虐,使其然乎?宜严敕三府,隐核牧守令长,其有在政侵暴百姓者,即便举奏,更选清贤 之人能班宣法令情在爱惠者,可不劳王师,而群贼弭息矣。 ”以此忤左右,故出为豫章太守。后迁大 鸿胪。会白马令李云抗疏谏,桓帝怒,当伏重诛。蕃上书救云,坐免归田里。复征拜议郎,数日迁 光禄勋。 . 永康元年,帝崩。窦后临朝,以蕃为太傅,录尚书事。时,新遭大丧,国嗣未立,诸尚书畏惧 权官,托病不朝。蕃以书责之日: “古人立节,事 亡如存。今帝祚未立,政事日蹙, “诸君奈何委荼 . 蓼之苦,息偃在床?于义不足,焉得仁乎! ”诸尚书惶怖,皆起视事。 灵帝即位,窦太后复优诏蕃,封蕃高阳乡侯,食邑三百户,蕃上疏力辞。蕃与后父大将军窦武, 同心尽力,征用名贤,共参政事。而帝乳母赵娆,旦夕在太后侧,中常侍曹节、王甫等与共交构, 谄事太后。太后信之,数出诏命,有所封拜。蕃常疾 之,志诛中官。会窦武亦有谋,蕃因 与窦武谋 . . 之。用理泄,曹节等矫诏诛武等。蕃时年七十余,闻难作,将官属诸生八十余人,并拔刃突入承明 门。王甫时出,遂令收蕃,即日害之。 论曰:桓、灵之世,若陈蕃之 徒,咸能树立风声,驱驰险厄之中,与刑人腐夫同朝争衡,终取 . 灭亡之祸者。彼以遁世为非义,故屡退而不去;以仁心为己任,虽道远而弥厉。功虽不终,然其信
·3 ·

义足以携持民心。 ( 《后汉书〃陈藩传》 ,有删改) 12.下列句子加点词的解释,不正确的一项是( ) (2 分) A.去则县 之 县:通“悬” ,悬挂 . B.坐 左转修武令 . C.事 亡如存 . D.蕃常疾 之 . 坐:因犯??罪 事:侍奉 疾:嫉妒 ) (2 分)

13.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(

14.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( ) (2 分) A.周璆下陈蕃之榻,使者造假遭遇毒打,这两件事体现了陈藩鲜明的个性特点。 B.陈蕃认为地方官吏贪赃枉法、虐待百姓是导致山贼危害一方的重要原因。 C.陈藩和窦武密谋消灭宦官的事情泄露,太后命令曹节等人将两人杀害。 D.陈藩宦海几起几落,这与他刚直不阿、爱民忠君的高尚节操分不开。 15.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。 (8 分) (1)其有在政侵暴百姓者,即便举奏,更选清贤之人能班宣法令情在爱惠者。 (5 分) 译文: (2)彼以遁世为非义,故屡退而不去。 (3 分) 译文: (三) (3 分) 16.用斜线(/)给下面短文中画线处断句。 (3 分) 而师鲁说足下: “正直有学问,君子人也。 ”予犹疑之。夫正直者不可屈曲有学问者必能辨是非 以不可屈之节有能辨是非之明又为言事之官而俯仰默默无异众人是果贤者耶!此不得使予之不 疑也。 (欧阳修《与高旬谏书》 ) (四)阅读下面的文章,回答后面的 17-19 题。 (9 分) 生态美学 蔡毅 生态是指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。随着时代的发 展, “生态”一词涉及的范畴和内容也越来越广,人们常爱用“生态”来定义许多美好的事物,如健 康的、美的、好的、和谐的、生机勃勃的事物均可冠以“生态”来修饰。所谓生态美学,其实就是 生态学和美学相结合而形成的一门新学科。生态美学用审美的眼光审视人类与生活环境的关系,从 审美的情感观照出发来关怀现实人生,以人和自然环境关系的重构来扫荡西方自启蒙以来崇尚“人 是机器”的观念所产生的荒诞感。在自然生命原本和谐统一的意义上,重新确立了人与自然相互一 体的和谐关系,重新赋予自然万物以伦理的、关学的、宗教的、哲学的意义和价值。 生态美学“是一种以扬弃与建设为基本品性的美学形态” ,它突破了长期在美学领域居于主导地 位的“人类中心主义” ,转向“生态中心主义” 。在生态美学看来,大自然和自然美是造物主提供给 人类的宝贵财富,人的职责就是爱护它,欣赏它,利用它,让自然之美自由自在地“绽放”出来。
·4 ·

大自然是人类生存之本,它自身处于一种协调状态,其本身就是美的,只不过对于那些无审美能力、 被世俗眼光和狭隘功利目的遮蔽的人来说,他们往往只看得到利益、效用和金钱,却看不到美。只 有具有生态审美能力的人,才能欣赏以形式的优美出现的春花秋月、苍松翠柏、风花雪月等自然美, 也才能欣赏以崇高美形式出现的大漠荒野、高山峻岭、狂风暴雨等壮美景象,还能欣赏包含理性精 神、体现人性真谛、展现人类思维和智慧的精神之美。只有具备这类审美能力的人,才能主动自觉 地保护自然生态环境,理性而有节制地改造自然,通过劳动实践创造更高级的“人化的”自然美。 生态美学是一种关怀万物生命存在的美学。早在两千多年前,老子就提醒人类,在这个世界上, 包括人类在内的一切事物都要按照自然的规律来发展,人类应当维护生命自然的和谐状态。庄子也 认为,美并不仅仅是人的专利,天下万物都有自己的美,这种美就是万物对自己生命本性的顺应或 伸张,简称“适性为美” 。庄子主张人要站在不同物种生命本性的立场,追求和维护天下万物顺应各 自本性之美的共生共在,达到天人和谐,万物共荣。 生态美学研究的核心是人与自然,人与环境之间的生态审美关系。生态美学不同于过去的传统 美学,它拥有独特的价值观和价值立场。它认为,在生物圈大家庭中,所有生物和实体作为与整体 不可分割的部分,它们的生命价值是均等的,生存和发展的权力是相同的。人类作为众多生命形式 中的一种,并没有凌驾于其它物种之上,可以对天地万物任意宰割剥夺的特权。生态美学注重各种 生命的关联,并将生命视为人与自然万物共有的属性,从生命间的普遍联系来强调对生命的肯定。 它从自然与人共生共存的关系出发来探究美的内涵,提倡要顺应自然,尊重每一个生命,要像爱自 己一样去爱天地万物。 (节选,有删改) 17.下列有关“生态美学”的理解,表述不正确的一项是(3 分) A.生态美学由生态学和美学结合而成,它用审美的眼光审视,用审美的情感观照,重构了人与 自然相互一体的和谐关系。 B.生态美学“生态中心主义”的建立,否定了西方自启蒙以来崇尚的“人是机器”的观念,突 破了长期居于主导地位的“人类中心主义” 。 C.生态美学认为只要具备了生态审美能力,就能欣赏以优美形式和崇高形式出现的自然美,并 能通过劳动实践创造出更“人化的”自然美。 D.生态美学独特的价值观和价值立场,表现为它认为生物圈中所有生命的价值和权力都是相同 的,生命是人与自然万物共有的属性。 18.下列理解不正确的一项是(3 分) A.人们常用“生态”一词来定义美好的事物,随着时代的发展,生态旅游、生态工程、生态农 业、生态住宅、生态餐厅等词语将陆续进入人们的生活。 B. “人类中心主义”和“生态中心主义”的最大区别在于,前者强调以人类为中心,后者则强 调人类要以爱护、欣赏和利用大自然为自己的职责。 C.早在两千多年前,老子和庄子就提出了对生命万物本性的维护、顺应和伸张,这开创了世界 历史上生态美学的先河。 D.生态美学与传统美学是有区别的,它爱天地万物,尊重每一个生命,而且注重各种生命的关 联;在探究美的内涵上,是从自然与人共生共存的关系出发的。 19.请从上述阅读材料之外,任举一例阐述庄子“适性为美”的观点。 (3 分)

(五)阅读下面的作品,回答 20-23 题。 (共 20 分)
·5 ·

羞涩是灵魂的镜子 李琬 ①入夏的夜晚,空气闷热起来,天空同样沉郁。爱散步的人本来想寻一点闲谈的兴致,可街市 的灯火已把天空映得发红,不见星辰。我胸中气闷,只想:就像城市夜晚的星星一样,如今真正的 羞涩已不多见。 ②学校要搞话剧表演。那天我们几个在讨论剧本的事。有个情节是少女说出自己爱人的名字, 我原本想要让少女羞涩些,结果是这一设想获得了一致的揶揄与批驳。只是一件小事,他们大概是 混淆了羞涩与做作。 ③但这小事,不能不提醒我认识到一个巨大的现实:在这个被利益和欲望裹挟着、在大量信息 里高速运行的现代社会里,羞涩没有地位,甚至不再有容身之地。现代社会是反浪漫的,而羞涩正 是罗曼司的一个侧脸。人们用冷眼瞥着这张曾经令人感动的面庞。人们不再关心内心曾有的不安与 生涩,只是直露着一切。这一切快乐、痛苦、渴求、怨恨,它们的根系都是欲望,并最终汇入欲望 的洪流里。 ④俗世夹杂着几吨烟尘让我看不分明,至少我看不见真正的羞涩。我一次次问道,难道那素白 衬衣、扎麻花辫的女子,深埋着头拉着旧手风琴默默做梦的羞涩,一去不返了吗? ⑤羞涩是可贵的。我之所以热爱少数民族的原生态音乐,是因为这些音乐才包含了最纯粹的羞 涩。听苗歌,歌声轻快飞过山头又在情人的吊脚楼外敛足,盘桓着低回着,诉说内心迟迟未发出的 感叹;听维吾尔民歌,那声音的源头是来自大漠的荒凉,唱歌的人用鼓声与歌喉的苍茫、词句与情 感的炽烈来抵御荒凉,这是对生命与自然的羞涩;听蒙古歌谣,唱着刚出生的小羊,把不肯喂奶的 母羊唱得内心柔软了,唱出了晶莹的泪珠;最让我倾心的还是彝族的海菜腔,飘忽不定,尽是善良 灵秀的男女内心的吟咏与欢歌,蒙上了沉静素美的纱……没有丢失羞涩的民族,让我心生敬意与倾 慕。 ⑥羞涩是质朴的,而质朴的品质在我们生活里稀缺;虽然我未曾事农桑,却常常渴望一个温厚 纯良庄稼人那样的质朴和羞涩。对于羞涩的人,外部世界里种种功利的繁芜丛杂、根根攀攀令他不 安,他只想着,哦,看这庄稼多高多壮实,都是我的双手耕作的,哦,此刻炊烟正在唤我回去。我 应当回家。羞涩让人回归生命的本质,静好,朴实,真切自然。 ⑦羞涩是灵魂的镜子。面对着心爱的人,羞涩的女子低垂下头,此刻内心奔涌如大海而嘴唇缄 默;此时她的羞涩让她清楚地看见自己的热恋、矜持与纯真,她读到自己内心的诗句。是的,羞涩 就在你的体内,只对着你的灵魂,照见你灵魂的真相。有了这镜子,人才得以自知,才明了这人间 的真情意,才坚定对艰辛生活的信念,恪守那易碎的脆弱的纯洁理想。没有羞涩或故作羞涩的人就 没有这面镜子,他看见的只能是自己生命虚无空洞的幻影。 ⑧作为灵魂的一面镜子,真正的羞涩绝非扭捏的做作、矫情的粉饰。如同一个远古的女子艰难 跋涉途中,在清晨醒来坐在山头,望见前方葱郁的水草,脸颊被圆满火红的太阳映热,有了微醉般 的羞涩。羞涩是我们生命里的大气象,我祈望着它不再衰败也不会死灭,执拗地坚韧地活在这越来 越拥挤的世界上。 20.下列对文章的理解,不正确的两项是( ) (4 分) A.文章从话剧表演的小事洞察到现代社会羞涩缺失的重大社会现象。 B.文章首尾均提到“羞涩”和“做作” ,表明文章主旨是批评那些混淆了羞涩与做作的人。 C.本文的羞涩既指女子的表情,还包含人间真情以及人们对生命本质的回归。 D.第⑥段作者向往庄稼和炊烟,表明羞涩的质朴、真切与自然。 E.第⑧段描述远古女子的羞涩,旨在表现火红太阳映照下女子跋涉的艰难。 21.文中第①段对夏夜的描写有什么作用?(5 分)
·6 ·

22.阅读文章,回答下面的问题。 (7 分) (1)理解第③段画线句子“现代社会是反浪漫的,而羞涩正是罗曼司的一个侧脸”的含意。 (3 分)

(2)文章第⑤段为什么说“少数民族的原生态音乐”才包含了“最纯粹的羞涩”?(4 分)

23.本文认为羞涩丧失的原因是现代社会利益与欲望的驱使,除此以外,你认为还有其它什么原因? 请任选一点阐述你的看法。 (4 分)

三、表达与交流(60 分) 24.阅读下面材料,按照要求作文。 (60 分) 米兰〃昆德拉在小说《慢》中写道: “我还要瞧一瞧我的骑士,他慢慢走向马车。我要玩味 他走路的节奏;他愈往前走步子愈慢。这种慢,我相信是一种幸福的标志。 ” 请根据阅读材料后的感悟和联想写一篇文章。要求:①自选角度,自定立意,自选文体,自拟 标题;②不要脱离材料的含意,不得套作,不得抄袭;③用规范汉字书写;④不少于 800 字。

·7 ·

·8 ·

·9 ·

·10·

·11·

·12·

·13·


相关文章:
四川省成都市2013届高三摸底考试语文试卷
四川省成都市2013届高三摸底考试语文试卷_高三语文_语文_高中教育_教育专区。四川省成都市2013届高三摸底考试语文试卷四川省成都市 2013 届高三摸底考试 语文试题...
2013届成都市高三零诊语文试题
2013届成都市高三零诊语文试题_语文_高中教育_教育专区。成都市 2 0 1 3 届高三摸底测试语文试卷试卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页,满分 150 分,考试...
成都市2013届高三摸底测试语文试卷及答案
成都市2013届高三摸底测试语文试卷及答案_高三语文_语文_高中教育_教育专区。高二(下)期末统考语文试卷成都市 2013 届高三摸底测试 语注意事项: 文 本试卷分选择题...
四川省成都市2013届高三第一次诊断性考试 语文 Word版...
四川省成都市2013届高三第一次诊断性考试 语文 Word版含答案 隐藏>> 成都市 ...“中美两国高中生使用电脑功能”的凋查,根据表 语文“一诊”考试题第 7 页(...
2013四川省成都市高三摸底测试语文试卷
2013 四川省成都市高三摸底测试语文试卷 新高考新题目 2012-07-29 1228 成都市 2013 届高三摸底测试语文试卷试卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页,满分 ...
成都市2013届高三二诊语文试题及参考答案(全word版)
成都市2013届高三二诊语文试题及参考答案(全word版)_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载 成都市2013届高三二诊语文试题及参考答案(全word版)_高中教育...
四川省成都市2013届高三摸底考试语文试题(扫描版)
四川省成都市2013届高三摸底考试语文试题(扫描版)_高三语文_语文_高中教育_教育专区。四川省成都市2013届高三摸底考试试题(扫描版)今日...
四川省成都市2013届高三摸底考试语文试题(扫描版)
百度文库 教育专区 高中教育 语文 高三语文1/2 相关文档推荐 四川省成都市2013届高三... 11页 免费 四川省成都市2013届高三... 8页 免费 四川成都2013届高三...
...高三第二次诊断性考试 语文(2013成都二诊)
2013届高三语文模拟试卷及参考答案四川省成都市2013届高三第二次诊断性考试 语文(2013成都二诊) 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 2013届高三语文模拟试卷及参考...
2013届高三语文模拟试卷及参考答案四川省成都七中2013...
2013届高三语文模拟试卷及参考答案四川省成都七中2013届高三3月二诊模拟考试 语文_语文_高中教育_教育专区。2013届高三语文模拟试卷及参考答案成都...
更多相关标签:
衡水2017高三摸底联考 | 2017届新高三摸底联考 | 2017高三摸底语文试题 | 2017届高三摸底考试 | 石家庄2017高三摸底 | 成都摸底河公园规划图 | 成都摸底河 | 2016 徐州高三摸底 |