当前位置:首页 >> 初中教育 >>

正气歌(注音.译文.典故解释)


正气歌(完美注音版+译文+典故解释)
南宋·文天祥 【序】 :余囚北庭,坐一土室,室广八尺,深可四寻,单扉低小, 白间短窄,污下而幽暗。 当此夏日,诸气萃然:雨潦四集,浮动 床几,时则为水气;涂泥半朝,蒸沤历澜,时 则为土气;乍晴暴 热,风道四塞,时则为日气;檐阴薪爨(cuàn) ,助长炎虐,时 则为火气; 仓腐寄顿,陈陈逼人,时则为米气;骈肩杂沓,腥臊 汗垢,时则为人

气;或圊(qīng)溷(hùn)、或 毁尸、或腐鼠, 恶气杂出,时则为秽气。叠是数气,当之者鲜不为厉。而予以孱 (chán)弱, 俯仰其间,于兹二年矣,幸而无恙,是殆有养致然 尔。然亦安知所养何哉?孟子曰: 「吾善养吾浩然之气。 」彼气 有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉!况浩然者,乃 天地之正 气也,作正气歌一首。
tiāndìyǒuzh?ngqì záránfùliúxíng

天地有正气,杂然赋流形。
xiàz?w?ih?yu? shàngz?w?irìxīng

下则为河岳,上则为日星。
yúr?nyuēhàorán p?ihūsāicāngmíng

于人曰浩然,沛乎塞苍冥。
huánglùdāngqīngyí hánh?tǔmíngtíng

皇路当清夷,含和吐明庭。

s h í qi?ng j i ? n ǎ i xiàn

yīyīchuídānqīng

时 穷 节乃见,一一垂丹青:
zàiqítàishǐjiǎn zàijìndǒnghúbǐ

在齐太史简,在晋董狐笔.
zàiqínzhāngliángzhuī zàihànsūwǔji?

在秦张良椎,在汉苏武节;
w?iyǎnjiāngjūnt?u w ? i j ī shìzhōngxu?

为严将军头,为嵇侍中血,
w?izhāngsuī yángchǐ w?iyánchángshānsh?

为张睢阳齿,为颜常山舌;
hu?w?iliáodōngmào qīngcāolìbīngxuě

或为辽东帽,清操厉冰雪;
hu?w?ichūshībiǎo guǐsh?nqìzhuàngli?

或为出师表,鬼神泣壮烈。
hu?w?idùjiāngjí kāngkǎitūnhúji?

或为渡江楫,慷慨吞胡羯,
hu?w?ijīz?ihù nìshùt?up?li?

或为击贼笏,逆竖头破裂。
shìqìsuǒpángb? lǐnránwàngǔcún

是气所磅礴,凛然万古存。
dāngqíguànrìyu? shēngsǐānzúlùn

当其贯日月,生死安足论!

dìw?ilàiyǐlì

tiānzhùlàiyǐzūn

地维赖以立,天柱赖以尊。
sāngāngshíxìmìng dàoyìw?izhīgēn

三纲实系命,道义为之根。
c u ō y ú g ? u yángjiǔ l ì y ě s h í b ú l ì

磋余遘阳九,隶也实不力。
chǔqiúyīngqíguàn chuánchēs?ngqi?ngběi

楚囚缨其冠,传车送穷北。
dǐnghu? g ā n r ú x i à n qiúzhībùkěd?

鼎镬甘如馅,求之不可得。
yīnfángmíngguǐhuǒ chūnyuànbìtiānhēi

阴房冥鬼火,春院閟天黑。
n i ú j ì t?ngyīzào jīqīf?nghuángshí

牛骥同一皂,鸡栖凤凰食。
yìzhāom?ngwùlù fēnzu?gōuzhōngjí

一朝蒙雾露,分作沟中瘠。
rúcǐzàihánshǔ bǎilì z ì p ì y ì

如此再寒暑,百沴自辟易。
ā i z ā i j ǔ r ù chǎng w?iwǒānl?gu?

哀哉沮洳 场 ,为我安乐国。
qǐyǒutāmiùqiǎo yīnyángbùn?ngz?i

岂有他谬巧,阴阳不能贼!

gùcǐgěnggěngzài

yǎngshìfúyúnbái

顾此耿耿在,仰视浮云白。
yōuyōuwǒxīnyōu cāngtiānh? y ǒ u j í

悠悠我心忧,苍天曷有极!
zh?r?nrìyǐyuǎn diǎnxíngzàisù x ī

哲人日已远,典刑在夙昔。
fēng y á n zhǎn s h ū d ú g ǔ d à o zhào y á n s ?

风檐展书读,古道照颜色。
【译文】: 我囚困在燕京,坐在一间土室里。土室宽有八尺,深有四寻。 一扇单门很低,窗户短小狭窄,屋里低洼幽暗。赶上这个夏天, 各种气味都聚集在一起;雨水从四面涌来,浮动了床几,这时就 是水气;泥巴占了半间屋,水中热气、沤气上涌,泥潦翻滚,这 时就是土气;突然天晴暴热,室内四面阻塞,风不畅通,这时就 是日气;屋檐下烧火做饭,加剧了炎热,这时就是火气;仓库里 储存腐烂的粮食,层层堆积,气味逼人,这时就是米气;摩肩接 踵、纷纷攘攘,一片腥臊味和污秽尘垢,这时就是人气;或者是 厕所,或者是毁坏的尸体,或者是腐烂的老鼠,杂乱地散发出恶 气,这时就是秽气。这几种恶气集在一起,受其侵袭,很少有不 为之所病的,但我却以孱弱的身体,住在这里,到现在已有两年 了,仍然没有病。这大概是有所修养而导致的,但是,人们又哪 里知道我所修养的是什么呢?孟子说: ?我善于养我的浩然之气。 ?

那种恶气有七种,我的气只有一种,以一种对付七种,我有什么 担心的呢!况且,浩然之气乃是天地间的正气。作《正气歌》一首。 天地间有股正气,纷纷赋予了万物之身。在地上,就是江河 山岳,在天上,就是太阳星辰;在人就是浩然之气,一种充塞宇 宙的精神。国运清明太平时,它含着祥和吐露于圣明的朝廷;时 运窘迫时,就显出忠贞节义,而都一一名垂后世。在齐国,化为 太史的书简,在晋国,化为董狐正直的笔,在秦朝,化为张良报 仇的铁椎,在汉朝,化为苏武手持的旄节;它是汉末严将军宁断 不降的头,是晋代嵇侍中以死救君的血,是唐朝张巡击贼时所嚼 碎的牙齿,是唐时颜常山骂贼被割的舌头;它或者是管宁隐居辽 东的帽子, 以冰雪般的清操自励; 或者是诸葛亮北伐曹魏前的 《出 师表》,壮烈之情令鬼神哭泣;或者是祖逖渡江发誓的舟楫,慷 慨之气足以吞灭胡羯;或者是段秀实击打叛贼朱泚的朝笏,使逆 贼小人头破血流。这种充满宇宙的浩然正气,凛烈万古长存。当 它横贯日月时,生死又何足论!地维依靠它而耸立,天柱依靠它而 长尊。三纲五常靠它维系生命,道义是它的根本。嗟叹我身遭厄 运,无力挽救国家。被俘后戴着南冠,被驿车送到荒远的北方。 对我来说,鼎镬酷刑有如糖浆,我求之而不可得。囚室死寂,鬼 火闪烁,春院紧闭,一片漆黑。牛和骏马同食于一个马槽,凤凰 在鸡窝里进食。如果一旦蒙受雾露侵袭,理当成沟中的尸体。而 我在这里安然度过两个寒暑,各种恶气都自然退避。哀哉,这种 低湿的地方,竟然是我的安乐之国。难道有什么智谋巧计,能使

阴阳之气不伤害自己。看看我光明磊落地生存,再抬头看天上洁 白的浮云,那正是我悠悠的悲伤之情,苍天又哪里有终极!前代忠 义之人渐渐远去,但他们的楷模仍存于朝夕。风檐边,展读圣贤 书籍,古代的道义照亮了我的颜色。 【评论】: 今〃马祖熙:?全诗集中、强烈地表现出作者光辉的思想和 高尚的胸怀,展示了诗人崇高的精神面貌,把爱国主义精神,发 扬到前所未有的高度。特别是诗中展现的浩然的正气和坚贞的节 操,对后世志士仁人有巨大的影响。全诗不尚雕饰而大气包举, 感情真挚而韵味深厚,显受杜甫诗的启发。诗中虽有大段议论, 但是读来不觉得有高头讲章式的腐气,而只觉得真力弥漫、大气 磅礴。?(《宋诗鉴赏辞典》第 1373 页) 今〃吴熊和:?前半首历叙乾坤正气的历史表现,后半首为 自叙。诗中写正气一点也不抽象。浩然正气就具体表现在太史简、 董狐笔、张良椎、苏武节等夙昔典型和作者自己的斗争上。这些 斗争代表了我们民族讲气节的传统,有人称之为民族魂。……天 地是否有正气,这个问题可以存而不论。但文天祥人有正气,诗 有正气,这首诗就写出了斗争中的人们最需要的气节和气概。他 尽管国亡家破,兵败被俘,困辱于牢狱之中,却始终精神百倍, 神气飞扬,就来源于这种巨大的精神力量。这首诗直叙而下,一 如正气运行,诗中也不故作豪言壮语,却使人肃然起敬,这也可

使我们懂得诗的真正的生命到底是什么了。?(《唐宋诗词探胜》 第 385 页) 今〃范宁、华岩:?大量的典故运用并没有让人感到堆砌过 多;而是增强了诗歌的厚重感,使人们深知他的这种‘正气’是 植根于中华民族坚持正义,敢于斗争的传统精神之中的。?(《宋 辽金诗选注》第 471-472 页) 【鉴赏】: 宋代理学发展得很精深,给士人的内心以深切的影响。道德 的自觉赋予他们刚正不阿正气凛然的性格。理学家的这种气质常 使他们说出一些包罗宇宙的话,如张载说:?为天地立心,为生 民立命,为圣人继绝学,为万世开太平。?他们所理解的充满宇 宙的气不是自然之气,而是人的高尚的道德精神。这一切也培养 了他们成仁取义的宗教情感。文天祥在国家危难之际,始终以这 种气节支撑自己履践这种崇高的道德,在临终之时,臵生死于度 外,从内心扩充这种浩然正气,达到精神上的圆满境界。《正气 歌》作为他的述志之作,融汇了他的血肉生命,故说理之中,充 满情感,贯充信念,显得气势磅礴。这首诗显示了人类精神的崇 高与伟大,体现了人的尊严。激励了后代无数的仁人志士,对铸 造中华民族的性格起了很大的作用,是一首不朽的诗篇。

对诗中历史典故的解释
1、“在齐太史简”: 见于《左传·襄公二十五年》,春秋时,齐灵公有病,崔杼 迎立了前太子姜光,史称齐庄公。崔杼娶了一女子为妻,但庄公 与她私通。崔怒,派人包围了庄公。庄公想和解,崔不许;想自 杀于太庙,崔不许。庄公翻墙逃跑,被崔手下射中腿部,掉下墙 摔死了。齐国的史官写史时直书“崔杼弑其君”,崔知道后,一 怒之下把史官杀了,然而史官的弟弟接着写,也被杀,另一个弟 弟再接着写,最后,权臣杀不下去而作罢。当时还有一位史官准 备好竹简,如果史官再被杀,他将前往继续写。这是齐国史官的 不屈精神。 2、“在晋董狐笔”: 见于《左传·宣公二年》,春秋时,晋灵公昏庸无道,作为 相国的赵盾多次劝说,灵公非但不听,还多次派人设计刺杀赵盾。 赵盾被迫出逃,途中遇见灵公的姐夫赵穿,赵穿听说后,前去找 灵公评理。灵公不听,且恶声恶语,最后赵穿命令卫士杀死了灵 公。赵盾听说后,返回晋国,把灵公的儿子拥立为王,即晋成公。 赵盾很想知道史官如何评价此事,就把太史令董狐找来询问,董 狐让赵看记录上写道“秋七月,赵盾弑其君”。赵质问董,董狐 回答“你身居相位,曾经逃亡而没有走出国境;回来后又不惩办 凶杀,这难道不是你的责任吗?”董狐据法直书的精神为后世所 传诵。

3、“在秦张良椎”: 张良,字子房,战国末年韩国人,秦始皇统一六国后,为了 防止天下再乱,把天下的兵器收起来,铸成铜人 12 个(每个重达 24 万斤),威摄天下 ,无人敢反对。唯张良不惜毁家抒难,雇了 一个力士,铸了一个 120 斤(相当于现在的 60 斤)的大椎子,攻 击出巡的秦始皇于博浪沙(今河南阳武县),误中副车,没有击 中秦始皇,秦始皇大怒,下令捉拿,张良被迫流亡各地。体现出 他敢于挑战强权的大无畏精神。 4、“在汉苏武节”: 苏武,字子卿,西汉时杜陈(今陕西长安县)人,武帝时出 使匈奴被扣留,先是自杀而未遂,而后被关在冰冷的大窖中,不 给食物,他只好吞食雪水和旃毛,几日不死,单于大惊,以为神 助,把他解往北海(今贝加尔湖),要他放牧公羊,直到公羊产 乳才让回来。苏武在北海常挖野鼠藏的草籽为食,过了 19 年艰苦 生活。后来,汉与匈奴和亲,他才被放回。回来时,须发尽白。 他面对富贵志不移,历经苦难骨不屈,他的气节和精神常留天地。 5、“为严将军头”: 严将军,指后汉的严颜 ,忠州(今重庆忠县)人,时任巴蜀 太守。与张飞大战,被擒获。在堂上,拒不下跪,张飞怒目咬牙, “大将到此,何为不降,而敢拒敌?”严颜答“汝等无义,擒我 州郡,但有断头将军,无降将军!”最后,张飞因严颜的凛然正 气,亲自解缚,义释了严颜。(《三国演义》中说严颜投降,不

足为信。)今天“宁可站着死,也不跪着生”,正是其正气的翻 唱。 6、“为嵇侍中血”: 嵇侍中,指西晋的嵇绍,嵇康之子。晋帝北征,征召嵇绍同 行,在荡阴(今河南汤阴县)兵败,百官与侍卫统统溃逃,唯有 嵇绍只身护主,敌人射箭如雨,嵇绍中箭死于皇帝身旁,血溅御 衣。事后,皇帝舍不得让人洗去血迹。嵇绍的忠义之气,贯长虹, 昭日月。 7、“为张睢阳齿”: 张雎阳,指唐代的张巡,邓州南阳人.安史之乱中,张巡坚守 睢阳,守城已久,粮草皆尽,他就杀了家人给军士吃,惨烈可以 想见。每次打仗,张巡都咬牙切齿,甚至把牙齿咬碎,城破后, 敌将尹子奇很是奇怪,问张巡,张巡答曰:“吾欲气吞逆贼,但 力不遂耳!”尹子奇用大刀将张的嘴剔开,口内果然只剩下几颗 牙齿。 (另有说法:城破后大骂安禄山,牙齿被敲掉,也不投降。) 他咬牙切齿,痛恨叛贼的形象跃然纸上,他为国家为民族的气概 足以感天动地。 8、“为颜常山舌”: 颜常山,指唐代的颜杲卿,大书法家颜真卿的堂兄。颜本来 是安禄山的部下,安禄山叛乱后,颜因为力量不够,假装投降, 镇守常山(今河北正定),后招募人马,攻占井陉关,截断安禄 山的后路。安怒,派史思明围常山,颜杲卿被抓。安责问颜背叛

他, 颜说“我世为唐臣, 常守忠义, 怎么会跟一个牧羊羯奴叛乱。 ” 安大怒,命令割掉颜的舌头,颜仍大骂不止,直至气绝。他受着 断舌的剧痛,仍然追求着忠义的信念。 9、“或为辽东帽,清操厉冰雪”: 说的是汉末的管宁,字幼安,春秋管仲之后。他一生不慕名 利,清寒自处,高风亮节为世人所称赞。《世说新语》中记载, 管宁和华歆同窗读书,街上有贵人车队经过,华歆坐不住,跑去 看热闹。 管宁认为华歆心存富贵, 不配与他交友, 就“割席断交”。 黄巾起义后,同友人避居辽东,过隐居生活。皇帝屡次征召他为 官,他坚决不受官位,视黄金如粪土。后辽东战乱,他返回故里, 建一小楼,整日戴着一顶高高的白帽子在楼上安居,终生不踏魏 地。他禁得起富贵利禄的诱惑,禁得起寂寞的考验,得到“清虚 足以侔(mou)古,廉白可以当世”的名声。 10、“或为出师表,鬼神泣壮烈”: 说的是三国时的诸葛亮,他在乱世中隐居, 为刘备求才若渴, 不惜三顾茅庐的诚意所打动,走出隆中,尽心汉业,助刘备,辅 刘禅,写下感人至诚的《出师表》。《出师表》之所以壮烈,其 实不在他的文章,而在于他的所为,他明白汉、贼不两立的大义, 明知不可为而为之,鞠躬尽瘁,死而后已。 11、“或为渡江楫,慷慨吞胡羯”: 说的是东晋的祖逖,西晋时,诸王争权,自相残杀,五胡乘 机入侵,政权东移,东晋建立。此时无暇北伐,祖逖上书自荐北

伐,被授为奋威将军,自己招募部将渡江北伐。祖逖于中流击楫 (船桨)发誓,如果不能收复中原失地,有如大江东流,一去不 返,以示决心。他壮烈的决心,爱国的大志,使他名垂青史。 12、“或为击贼笏,逆竖头破裂”: 说的是唐代的段秀实,安史之乱后,唐德宗年间,朱涛造反, 其兄朱 此在京师乘机造反,皇帝被迫出逃。段秀实假装服从,暗 中与人商量谋杀朱 此。有一天,朱 此召段秀实议事,谈到“僭 位”(僭,古代指地位在下的冒用在上的名义或器物等。)秀实 怒,夺取身边人的象笏,袭击朱 此,朱 此头被击中,流血不止。 因同谋者没有来,段秀实被捕,后被杀害。他不顾自己的性命, 视逆竖如无人,宁可死也不做不忠不义之事。(朱此的“此”字应 该加上三点水。) 12 个历史人物在文天祥的头脑中闪烁,正气在文天祥的眉宇 间回荡。文天祥不亚于他所敬佩的先辈,他的一颗赤诚之心必将 永恒于人间。 也许古人的事迹在今人眼中已经过时,所谓的忠义也只是为 阶级服务的代名词,但中华民族“仰不愧于天,俯不祚于地”的魂魄 永远不能丢。 中国传统文化在今人的身上还能体现出多少?历史典故、历 史文化我们还知道多少?我们如果丢掉了它们,忘记了它们,中 华民族还能称其为中华民族吗?——“民族的才是世界的”。 我多么 希望中国人身上能够体现出中国人应有的特色,应有的内涵。加 强历史文化熏陶,中国才能有特色的生存于世界。


相关文章:
正气歌(注音.译文.典故解释)
正气歌(完美注音版+译文+典故解释)南宋·文天祥 【序】 :余囚北庭,坐一土室,室广八尺,深可四寻,单扉低小, 白间短窄,污下而幽暗。 当此夏日,诸气萃然:...
正气歌注音
正气歌注音_二年级语文_语文_小学教育_教育专区。大学之道 dàxu? zhīdào ...正气歌(注音.译文.典故解... 12页 1下载券 《正气歌》文天祥 10页 免费...
正气歌典故
正气歌典故_高三语文_语文_高中教育_教育专区。二、对诗中历史典故的解释 1、...正气歌的翻译及解析 2页 免费 正气歌(注音.译文.典故解... 12页 1下载券 ...
正气歌中的典故
正气歌中的典故_五年级语文_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档正气歌中的典故_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。文天祥的正气歌背后...
正气歌译文
正气歌译文_其它课程_高中教育_教育专区。余囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。当此夏日, 诸气萃然:雨潦四集,浮动床...
过零丁洋
正气歌(注音.译文.典故解释... 12页 2财富值 船舶柴油机A(新五) 暂无评价 6页 8财富值 2011湖北襄阳物理中考试题 8页 2财富值 风电场电能质量分析与评估 ...
正气歌 典故
正气歌 典故_语文_高中教育_教育专区。正气歌 或为出师表,鬼神泣壮烈。 有时...正气歌(注音.译文.典故解... 12页 免费 正气歌典故 5页 2下载券 正气歌...
文言文成语典故阅读【含译文、注释、寓意、练习】
文言文成语典故阅读【含译文、注释、寓意、练习】_初一语文_语文_初中教育_教育...】 1.用现代汉语解释文中加点的词语。 (1)徙衽以从阴 ( . ) (2)其阴...
《笠翁对韵》全文解释
《笠翁对韵》全文解释_语文_初中教育_教育专区。《笠翁对韵》全文解释 一东...文天祥《正气歌》“或为击贼笏,逆竖头破裂” : ,即用此典故。泚(c?此) ...
更多相关标签:
正气歌注音版 | 正气歌注音 | 正气歌典故 | 正气歌 文天祥注音 | 正气歌的注音板 | 正气歌译文 | 文天祥正气歌参考译文 | 离骚原文注音及译文 |