当前位置:首页 >> 政史地 >>

第一届中国汉字听写大赛试题


第一届中国汉字听写大赛试题
所有汉语拼音均根据现代汉语词典(第 6 版,商务印书馆 2012 年版)进行校对。

第1期

复赛第一场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 词语 光绪 甲胄 梧桐 秋毫无犯 间歇 味同嚼蜡 陡峭 荷尔蒙 雾凇 颠茄 熨帖 猢狲 图们江 恃才傲物 腭裂 秃鹫 癞蛤蟆 惴惴不安 髋关节 繁文缛节 咋舌 裘皮 沟壑 日臻完善 恽代英 矫揉造作 镪水 炉箅子 分道扬镳 黑曜石 攥拳头 黏稠 三聚氰胺 汉语拼音 Guāng Xù jiǎ zhòu wú tóng qiū háo wú fàn jiàn xiē wèi tóng jiáo là dǒu qiào hé ěr méng wù sōng diān qié yù tiē hú sūn Tú Mén Jiāng shì cái ào wù è liè tū jiù lài há ma zhuì zhuì bù ān kuān guān jié fán wén rù jié zé shé qiú pí gōu hè rì zhēn wán shàn Yùn Dài Yīng jiǎo róu zào zuò qiāng shuǐ lú bì zi fēn dào yáng biāo hēi yào shí zuàn quán tou nián chóu sān jù qíng àn

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 第2期 复赛第二场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9

暴殄天物 拾掇 束河 瓮中捉鳖 驽马 曾国藩 枭首示众 谥号 襁褓 核苷酸 溘然长逝 摩羯座 陀螺 桀纣 馥郁 斧钺 貔貅 汗水涔涔 尥蹶子 万目睚眦 嬷嬷 神龛 郫县豆瓣 兄弟阋墙 荦荦大端(注)

bào tiǎn tiān wù shí duo Shù Hé wèng zhōng zhuō bi ē nǔ mǎ Zēng Guó Fān xiāo shǒu shì zhò ng shì hào qiǎng bǎo hé gān suān kè rán cháng shì mó jié zuò tuó luó Jié Zhòu fù yù fǔ yuè pí xiū hàn shuǐ cén cén liào juě zi wàn mù yá zì mó mo shén kān Pí Xiàn dòu bàn xiōng dì xì qiáng luò luò dà duān

词语 蜈蚣 破绽 驿站 矫健 焦炭 涉密 耳熟能详 隔膜 造次

汉语拼音 wú gōng pò zhàn yì zhàn jiǎo jiàn jiāo tàn shè mì ěr shú néng xiáng gé mó zào cì

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

青涩 方兴未艾 诧异 反刍 沉湎 烙饼 华尔兹 捉襟见肘 萧瑟 怄气 椭圆 通牒 辍学 墩布 揉搓 蜥蜴 端倪 尔虞我诈 禁锢 炮仗 殒命 择菜 凋敝 扑尔敏 毕肖 造诣 天赋异禀 跋扈 桔梗 皴裂 颐指气使 苔藓 蚩尤 火铳 囿于成见 嵇康 草菅人命

qīng sè fāng xīng wèi ài chà yì fǎn chú chén miǎn lào bǐng huá ěr zī zhuō jīn jiàn zhǒ u xiāo sè òu qì tuǒ yuán tōng dié chuò xué dūn bù róu cuo xī yì duān ní ěr yú wǒ zhà jìn gù pào zhang yǔn mìng zhái cài diāo bì pū ěr mǐn bì xiào zào yì tiān fù yì bǐng bá hù jié gěng cūn liè yí zhǐ qì shǐ tái xiǎn Chī Yóu huǒ chòng yòu yú chéng jiàn Jī Kāng cǎo jiān rén mìng

47 48 49 50 51 52 53 54 第3期 复赛第三场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

槽子糕 蘸水钢笔 壅塞 日冕 岱宗 攫取 瓜瓤 插科打诨(注)

cáo zi gāo zhàn shuǐ gāng bǐ yōng sè rì miǎn Dài Zōng jué qǔ guā ráng chā kē dǎ hùn

词语 滂沱 妖孽 嘉陵江 疮痂 暮霭 杯盘狼藉 湿疹 饶恕 惆怅 盘桓 层峦叠嶂 范畴 杂烩 蝉蜕 淤积 扎筏子 装裱 中流砥柱 翘楚 余烬 疑窦丛生 摒除 杀手锏 鼹鼠 喇嘛 鳜鱼

汉语拼音 pāng tuó yāo niè Jiā Líng Jiāng chuāng jiā mù ǎi bēi pán láng jí shī zhěn ráo shù chóu chàng pán huán céng luán dié zhà ng fàn chóu zá huì chán tuì yū jī zā fá zi zhuāng biǎo zhōng liú dǐ zhù qiáo chǔ yú jìn yí dòu cóng shēng bìng chú shā shǒu jiǎn yǎn shǔ lǎ ma guì yú

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

赭石 淄博 腌臜 奉为圭臬 矽肺病 自惭形秽 虫豸 乌桕 轮毂 每况愈下 瞿塘峡 犰狳 踽踽独行 宁馨儿 糨糊 趔趄 温庭筠 穷兵黩武 伽马刀 喷嚏 藿香 遒劲 居心叵测 剐蹭 黑黢黢 商榷 纵横捭阖 白垩纪 缫丝 滁州 烤麸 梦魇 苜蓿 弄璋之喜 顶礼膜拜 阴霾 虢国夫人 厉兵秣马

zhě shí Zī Bó ā zā fèng wéi guī niè xī fèi bìng zì cán xíng huì chóng zhì wū jiù lún gǔ měi kuàng yù xià Qú Táng Xiá qiú yú jǔ jǔ dú xíng níng xīn ér jiàng hu liè qie Wēn Tíng Yún qióng bīng dú wǔ gā mǎ dāo pēn tì huò xiāng qiú jìng jū xīn pǒ cè guǎ cèng hēi qū qū shāng què zòng héng bǎi hé bái è jì sāo sī Chú Zhōu kǎo fū mèng yǎn mù xu nòng zhāng zhī xǐ dǐng lǐ mó bài yīn mái Guó Guó Fū Ren lì bīng mò mǎ

65 66 67 68 69 70 71 72 第4期 复赛第四场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

岳麓书院 伽倻琴 隋炀帝 蹴鞠 熠熠生辉 犟嘴 崴脚 户枢不蠹(注)

Yuè Lù Shū Yuàn jiā yē qín Suí Yáng Dì cù jū yì yì shēng huī jiàng zuǐ wǎi jiǎo hù shū bù dù

词语 扭捏 蒲扇 乾坤 按图索骥 煽情 推卸 眼花缭乱 电饭煲 瓜葛 昙花一现 次生林 干涸 稚嫩 紫檀 怨天尤人 搭档 手榴弹 漕运 颤颤巍巍 硌牙 日珥 擀面杖 撂挑子 鸢尾花 硒鼓 灯芯绒 虹吸

汉语拼音 niǔ nie pú shàn qián kūn àn tú suǒ jì shān qíng tuī xiè yǎn huā liáo luàn diàn fàn bāo guā gé tán huā yī xiàn cì shēng lín gān hé zhì nèn zǐ tán yuàn tiān yóu rén dā dàng shǒu liú dàn cáo yùn chàn chan wēi wēi gè yá rì ěr gǎn miàn zhàng liào tiāo zi yuān wěi huā xī gǔ dēng xīn róng hóng xī

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

磨刀霍霍 荨麻疹 猕猴 万马齐喑 虱子 矢量 辎重 美轮美奂 梭镖 器宇轩昂/气宇轩昂 嘎嘣脆 皂荚 掣肘 煊赫 捋虎须 黄疸 璞玉 豢养 炭疽杆菌 鬃毛 紧箍咒 镍币 坩埚 犁铧 龋齿 整饬 绥靖 朝觐 诡谲 茱萸 尺蠖 陶埙 赳赳武夫 丙烷 襄樊 糗事 妆奁 箭镞

mó dāo huò huò xún má zhěn mí hóu wàn mǎ qí yīn shī zi shǐ liàng zī zhòng měi lún měi huàn suō biāo qì yǔ xuān áng gā bēng cuì zào jiá chè zhǒu xuān hè luō hǔ xū huáng dǎn pú yù huàn yǎng tàn jū gǎn jūn zōng máo jǐn gū zhòu niè bì gān guō lí huá qǔ chǐ zhěng chì suí jìng cháo jìn guǐ jué zhū yú chǐ huò táo xūn jiū jiū wǔ fū bǐng wán Xiāng Fán qiǔ shì zhuāng lián jiàn zú

66 67 68 69 70 71 72 73 74 第5期 复赛第五场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

眄视 觊觎 僭越 呦呦鹿鸣 醍醐灌顶 蛏子 束脩 郓城 踆乌
(注)

miàn shì jì yú jiàn yuè yōu yōu lù míng tí hú guàn dǐng chēng zi shù xiū Yùn Chéng cūn wū

词语 凭证 吝啬 坍塌 拨浪鼓 闰年 胖墩墩 荆轲 荠菜 诅咒 感激涕零 钝器 缅甸 拼凑 牙龈 清冽 晕厥 抑郁 亦步亦趋 橄榄 水泵 嗅觉 众口铄金 日薄西山 冰激凌 斑鸠

汉语拼音 píng zhèng lìn sè tān tā bō lang gǔ rùn nián pàng dūn dūn Jīng Kē jì cài zǔ zhòu gǎn jī tì líng dùn qì Miǎn Diàn pīn còu yá yín qīng liè yūn jué yì yù yì bù yì qū gǎn lǎn shuǐ bèng xiù jué zhòng kǒu shuò jī n rì bó xī shān bīng jī líng bān jiū

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

炙手可热 轻佻 纽扣 寅吃卯粮 愁肠百结 挟持/胁持 钙化 秤砣 扫帚 琵琶 窃据要津 宁缺毋滥 纨绔子弟 涣散 黄芪 腱鞘炎 凌霄花 改锥 品脱 浑浑噩噩 崔嵬 油渍 疖子 揣度 嗲声嗲气 荏苒 自刎 苋菜 吞噬 虔诚 瑕不掩瑜 阻尼 上颚/上腭 岑寂 僳僳族 盥洗室 马褂

zhì shǒu kě rè qīng tiāo niǔ kòu yín chī mǎo liáng chóu cháng bǎi ji é xié chí gài huà chèng tuó sào zhou pí pa qiè jù yào jīn nìng quē wú làn wán kù zǐ dì huàn sàn huáng qí jiàn qiào yán líng xiāo huā gǎi zhuī pǐn tuō hún hún è è cuī wéi yóu zì jiē zi chuǎi duó diǎ shēng diǎ qì rěn rǎn zì wěn xiàn cài tūn shì qián chéng xiá bù yǎn yú zǔ ní shàng è cén jì Lì Sù Zú guàn xǐ shì mǎ guà

63 64 65 66 67 68 69 70 71 第6期 复赛第六场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

自怨自艾 蟠桃 镌刻 诳语 搪瓷 蕨类植物 烤馕 社稷 滹沱河
(注)

zì yuàn zì yì pán táo juān kè kuáng yǔ táng cí jué lèi zhí wù kǎo náng shè jì Hū Tuó Hé

词语 意蕴 扼腕 瑰宝 浑天仪 蚯蚓 密密匝匝 金銮殿 兆赫 门槛/门坎 阡陌 楔形文字 诙谐 洗漱 斑驳陆离 臼齿 肱骨 番石榴 座头鲸 阑尾炎 糍粑 触类旁通 告罄 蓦然回首 跷跷板 羌笛 考妣

汉语拼音 yì yùn è wàn guī bǎo hún tiān yí qiū yǐn mì mi zā zā jīn luán diàn zhào hè mén kǎn qiān mò xiē xíng wén zì huī xié xǐ shù bān bó lù lí jiù chǐ gōng gǔ fān shí liu zuò tóu jīng lán wěi yán cí bā chù lèi páng tōng gào qìng mò rán huí shǒu qiāo qiāo bǎn qiāng dí kǎo bǐ

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 第7期 复赛第七场 顺序 1 2

蒸馏水 煞有介事 怪癖 岐黄 耳蜗 遴选 消弭 怂恿 犹豫不决 腈纶 卿卿我我 滑熘 阑珊 舍利子 蹙额 螟蛉 铩羽而归 癔症 木铎 嘎达梅林 瘐毙 胱氨酸 箪食瓢饮 沉疴 裙裾 廉颇 蔺相如 邋遢 鞑靼 鳏寡孤独 兖州 翁同龢 齑粉
(注)

zhēng liú shuǐ shà yǒu jiè shì guài pǐ qí huáng ěr wō lín xuǎn xiāo mǐ sǒng yǒng yóu yù bù jué jīng lún qīng qīng wǒ wǒ huá liū lán shān shè lì zǐ cù é míng líng shā yǔ ér guī yì zhèng mù duó Gā Dá Méi Lín yǔ bì guāng ān suān dān sì piáo yǐn chén kē qún jū Lián Pō Lìn Xiàng Rú lā ta Dá Dá guān guǎ gū dú Yǎn Zhōu Wēng Tóng Hé jī fěn

词语 集腋成裘 危如累卵

汉语拼音 jí yè chéng qiú wēi rú lěi luǎn

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

蹿红 拓扑学 菽粟 刮痧 鳕鱼 芦笙 羸弱 豇豆 荸荠 锒铛入狱 莞尔一笑 金兀术 甘霖 怙恶不悛 蛲虫 苏洵 髭须 耄耋之年 鳄梨 戗面馒头 戎马倥偬 谄谀 痈疽 扶乩 东施效颦 缱绻 膻腥 蓬荜生辉 旖旎 忝列门墙 鸸鹋 卖官鬻爵 芒砀山 荫翳/阴翳 礌石 皋陶 袍笏登场 干哕

cuān hóng tuò pū xué shū sù guā shā xuě yú lú shēng léi ruò jiāng dòu bí qi láng dāng rù yù wǎn ěr yī xiào Jīn Wù Zhú gān lín hù è bù quān náo chóng Sū Xún zī xū mào dié zhī nián è lí qiàng miàn mán tou róng mǎ kǒng zǒng chǎn yú yōng jū fú jī dōng shī xiào pín qiǎn quǎn shān xīng péng bì shēng huī yǐ nǐ tiǎn liè mén qiáng ér miáo mài guān yù jué Máng Dàng Shān yīn yì léi shí Gāo Yáo páo hù dēng chǎng gān yue

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 第8期 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 复赛第八场

祭酹 龙骧虎峙 谢道韫 浮槎 耆寿耇老 瓮牖绳枢 耒耜 俟河之清 斫轮老手 水螅 越俎代庖 栉风沐雨 亵渎 饿殍/饿莩 稗官野史 卷帙浩繁 九省通衢 饾饤 裂璺(注)

jì lèi lóng xiāng hǔ zhì Xiè Dào Yùn fú chá qí shòu gǒu lǎo wèng yǒu shéng shū lěi sì sì hé zhī qīng zhuó lún lǎo shǒu shuǐ xī yuè zǔ dài páo zhì fēng mù yǔ xiè dú è piǎo bài guān yě shǐ juàn zhì hào fán jiǔ shěng tōng qú dòu dìng liè wèn

词语 奚落 结缔组织 逻辑 搭讪 肄业 始作俑者 岳阳楼 豆蔻 肇事 信手拈来 普惠制 痉挛 秦桧 纷至沓来

汉语拼音 xī luò jié dì zǔ zhī luó jí dā shàn yì yè shǐ zuò yǒng zhě Yuè Yáng Lóu dòu kòu zhào shì xìn shǒu niān lái pǔ huì zhì jìng luán Qín Huì fēn zhì tà lái

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

泯灭 毽子 玉玺 柴扉 针灸 橛子 忖度 众目睽睽 犄角 傀儡 振聋发聩 卜筮 乖戾 籼稻 蓖麻 涞源 达斡尔族 巉岩 渊薮 玳瑁 剜肉补疮 嵯峨 锱铢必较 狷介 仡佬族 醪糟 双髻鲨 尘寰 佞臣 燧石 婺源 趸船 篦子 骰子

mǐn miè jiàn zi yù xǐ chái fēi zhēn jiǔ jué zi cǔn duó zhòng mù kuí kuí jī jiǎo kuǐ lěi zhèn lóng fā kuì bǔ shì guāi lì xiān dào bì má Lái Yuán Dá Wò ? r Zú chán yán yuān sǒu dài mào wān ròu bǔ chuāng cuó é zī zhū bì jiào juàn jiè Gē Lǎo Zú láo zāo shuāng jì shā chén huán nìng chén suì shí Wù Yuán dǔn chuán bì zi tóu zi

49 50 51 52 53 第9期 半决赛第一场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

煮豆燃萁 鼙鼓 禳解 傩戏 拓跋氏(注)

zhǔ dòu rán qí pí gǔ ráng jiě nuó xì Tuò Bá Shì

词语 舴艋 曳光弹 颉颃 探囊取物 戆直 戳脊梁骨 饥肠辘辘 徽号 虹鳟鱼 鏖战 料峭 饸饹 合卺 蟊贼 骶骨 罅隙 碌碡 芝罘山 旱魃 歃血为盟 保墒 嫘祖 出粜 倥侗 铁蒺藜 楞严经 悭吝 酬酢 誊录 瘰疬

汉语拼音 zé měng yè guāng dàn xié háng tàn náng qǔ wù zhuàng zhí chuō jǐ liang gǔ jī cháng lù lù huī hào hóng zūn yú áo zhàn liào qiào hé le hé jǐn máo zéi dǐ gǔ xià xì liù zhou Zhī Fú Shān hàn bá shà xuè wéi méng bǎo shāng Léi Zǔ chū tiào kōng tóng tiě jí li Léng Yán Jīng qiān lìn chóu zuò téng lù luǒ lì

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 第 10 期 半决赛第二场

鲥鱼 得鱼忘筌 蝾螈 以儆效尤 五蕴皆空 乜斜 窨井 寤寐求之 飨宴 擤鼻涕 柽柳 牛蒡 年高德劭 斑蝥 桁架 薅草 袼褙 转捩点 糌粑 符箓 凼肥 玉墀 瞀儒 欸乃 清癯 匏瓜 纡尊降贵 鞣制 喟然长叹 怨怼 芫荽 砥砺 氤氲 撷英 伏羲 胶柱鼓瑟 综发
(注)

shí yú dé yú wàng quán róng yuán yǐ jǐng xiào yóu wǔ yùn jiē kōng miē xie yìn jǐng wù mèi qiú zhī xiǎng yàn xǐng bí tì chēng liǔ niú bàng nián gāo dé shào bān máo héng jià hāo cǎo gē bei zhuǎn liè diǎn zān ba fú lù dàng féi yù chí mào rú ǎi nǎi qīng qú páo guā yū zūn jiàng guì róu zhì kuì rán cháng tàn yuàn duì yán suī dǐ lì yīn yūn xié yīng Fú Xī jiāo zhù gǔ sè wǎn fà

顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

词语 延宕 刨花板 下巴颏儿 打醮 馏馒头 稼穑 蟾宫折桂 铣床 酚酞 罪愆 仓廪 胡子拉碴 龃龉 一绺 骈体文 鬼蜮伎俩 嘧啶 撅断 朗姆酒 汜水关 溽暑 刀俎 臧否 猞猁 螺钿 草履虫 酯化反应 鳗鲡 铴锣 菟丝子 毛茛 会稽山 贻害无穷 胼手胝足 掮客 鸣镝 鹭鸶

汉语拼音 yán dàng bào huā bǎn xià ba kē r dǎ jiào liù mán tou jià sè chán gōng zhé guì xǐ chuáng fēn tài zuì qiān cāng lǐn hú zi lā chā jǔ yǔ yī liǔ pián tǐ wén guǐ yù jì liǎng mì dìng juē duàn lǎng mǔ jiǔ Sì Shuǐ Guān rù shǔ dāo zǔ zāng pǐ shē lì luó diàn cǎo lǚ chóng zhǐ huà fǎn yìng mán lí tāng luó tù sī zǐ máo gèn Kuài Jī Shān yí hài wú qióng pián shǒu zhī zú qián kè míng dí lù sī

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 第 11 期 附加赛(上半场) 顺序 1 2 3 4 5 6

趿拉 山魈 笸箩 一抔黄土 甾醇 蕴藉 玉簪 玉箧 宽宥 髯口 老媪 蓬头跣足 如椽之笔 云岫 云谲波诡 关心民瘼 贲门 玉樽 暴戾恣睢 流睇 缟素 咂啖 籀文 悒悒不欢 酆都城/丰都城 滟滪堆 鞋襻 薨殁 颛顼
(注)

tā la shān xiāo pǒ luo yī póu huáng tǔ zāi chún yùn jiè yù zān yù qiè kuān yòu rán kou lǎo ǎo péng tóu xiǎn zú rú chuán zhī bǐ yún xiù yún jué bō guǐ guān xīn mín mò bēn mén yù zūn bào lì zì suī liú dì gǎo sù zā dàn zhòu wén yì yì bù huān Fēng Dū Chéng Yàn Yù Duī xié pàn hōng mò Zhuān Xū

词语 嗜好 剽窃 蛊惑 摩挲 闭门羹 蹚水/趟水

汉语拼音 shì hào piāo qiè gǔ huò mā sa bì mén gēng tāng shuǐ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

黏土 尺牍 鱼鳍 鳞次栉比 腮腺炎 蝼蛄 棉铃虫 腹诽心谤 动辄得咎 粮秣 迷迭香 摽劲儿 桑葚/桑椹 胃脘 庸庸碌碌 竹篾 张骞 韬光养晦 隽永 肘腋之患 痼疾 朱雀玄武 缪斯 严惩不贷 砒霜 放浪形骸 檀越 逼仄 龅牙 潸然泪下 视如敝屣 编纂 鸬鹚 饕餮 日晷 鹞子 纰漏 捯饬

nián tǔ chǐ dú yú qí lín cì zhì bǐ sāi xiàn yán lóu gū mián líng chóng fù fěi xīn bàng dòng zhé dé jiù liáng mò mí dié xiāng biào jìn r sāng shèn wèi wǎn yōng yōng lù lù zhú miè Zhāng Qiān tāo guāng yǎng huì juàn yǒng zhǒu yè zhī huàn gù jí zhū què xuán wǔ Miù Sī yán chéng bù dài pī shuāng fàng làng xíng hái tán yuè bī zè bāo yá shān rán lèi xià shì rú bì xǐ biān zuǎn lú cí tāo tiè rì guǐ yào zi pī lòu dáo chi

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第 12 期 附加赛(下半场)

马嵬坡 时乖命蹇 潭柘寺 人中骐骥 筢子/耙子 水俣病 鞋楦 王翦 钣金 瘴疠

Mǎ Wéi Pō shí guāi mìng jiǎn Tán Zhè Sì rén zhōng qí jì pá zi Shuǐ Yǔ bìng xié xuàn Wáng Jiǎn bǎn jīn zhàng lì

顺序(接上期) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

词语 金匮要略 漾奶 瓦楞纸 漫漶 深山野墺 讣告 戽斗 怒艴 畛畦 皴法 瘗玉埋香 暑雨祁寒 便妍 诚笃 裨补 含萼(注) 黜陟幽明 遄飞 干戈载戢 膏良(注)

汉语拼音 Jīn Guì Yào Lüè yàng nǎi wǎ léng zhǐ màn huàn shēn shān yě ào fù gào hù dǒu nù fú zhěn qí cūn fǎ yì yù mái xiāng shǔ yǔ qí hán pián yán chéng dǔ bì bǔ hán è chù zhì yōu míng chuán fēi gān gē zài jí gāo liáng

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 第 13 期总决赛 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

赓续(注) 兢惧 命薄缘悭 搦战 泞淖 骈拇枝指 穷蹙 日堙月塞 入苙 圩顶 兀兀穷年 匣剑帷灯 枵腹从公 小簟 勖勉(注) 阴鸷 鹓动鸾飞 轸怀 踵见(注) 舳舻千里

gēng xù jīng jù mìng báo yuán qiān nuò zhàn nìng nào pián mǔ zhī zhǐ qióng cù rì yīn yuè sè rù lì yú dǐng wù wù qióng nián xiá jiàn wéi dēng xiāo fù cóng gōng xiǎo diàn xù miǎn yīn zhì yuān dòng luán fēi zhěn huái zhǒng jiàn zhú lú qiān lǐ

词语 噘嘴 船坞 冷飕飕 招赘 哂笑 讪笑 抽抽噎噎 噤若寒蝉 韬略 偏袒

汉语拼音 juē zuǐ chuán wù lěng sōu sōu zhāo zhuì shěn xiào shàn xiào chōu chōu yē yē jìn ruò hán chán tāo lüè piān tǎn

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

棒槌 缜密 殚精竭虑 打烊 豆豉 丘壑 骅骝 蝇营狗苟 箴言 抓阄 罗敷 镂空 弹劾 撺掇 懵懂 蹒跚/盘跚 赵匡胤 幢幢 帆樯 周穷恤匮/赒穷恤匮 跬步不离 罹罪 蹊跷 轩轾 啁啾 仵作 充赡 捍蔽 愣葱 络头 一大趸儿 叱拨 铲刈 裂罅 卮言 识荆 倚徙 鸱吻/螭吻

bàng chui zhěn mì dān jīng jié lǜ dǎ yàng dòu chǐ qiū hè huá liú yíng yíng gǒu gǒu zhēn yán zhuā jiū Luó Fū lòu kōng tán hé cuān duo měng dǒng pán shān Zhào Kuāng Yìn chuáng chuáng fān qiáng zhōu qióng xù kuì kuǐ bù bù lí lí zuì qī qiao xuān zhì zhōu jiū wǔ zuò chōng shàn hàn bì lèng cōng luò tou yī dà dǔn r chì bō chǎn yì liè xià zhī yán shí jīng yǐ xǐ chī wěn

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

公廨 溪刻 河汾门下 凫趋雀跃 服膺 海晏河清 游弋 提掖 辖制 曲水流觞 式微 逸飞 马驮子 秫秸 斗箕 峨冠博带 瞋目切齿 鸡枞菌 伊犁河 秕糠 锋镝 珉玉 及笄 婉娈 佯嗔
(注)

gōng xiè xī kè Hé Fén mén xià fú qū què yuè fú yīng hǎi yàn hé qīng yóu yì tí yè xiá zhì qū shuǐ liú shāng shì wēi yì fēi mǎ duò zi shú jie dǒu jī é guān bó dài chēn mù qiè chǐ jī zōng jūn Yī Lí Hé bǐ kāng fēng dí mín yù jí jī wǎn luán yáng chēn


赞助商链接
相关文章:
2015中国汉字听写大会第一期题库
暂无评价|0人阅读|0下载|举报文档2015中国汉字听写大会第一期题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。2015 中国汉字听写大会第一期题库 1.【谈笑风生】 拼音:tá...
中国汉字听写大赛试题(含解释)
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档中国汉字听写大赛试题(含解释)_语文_初中教育_教育专区。中国汉字听写大赛试题 第 1 期 复赛第一场 1 光绪 Guāng Xù 注释...
中国汉字听写大赛全部试题
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档中国汉字听写大赛全部试题_初三语文_语文_初中教育_教育专区。18 惴惴不安 复赛第一场 1 光绪 Guāng Xù 2 甲胄 jiǎ zhòu...
2016中国汉字听写大赛题库
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档2016中国汉字听写大赛题库_语文_初中教育_教育...第一对足有毒腺﹐能分泌毒液。捕食小昆虫。中医入 药。 破绽 pòzhà n :...
中国汉字听写大赛全部试题[1]
中国汉字听写大赛全部试题[1]_教育学_高等教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 中国汉字听写大赛全部试题[1]_教育学_高等教育_教育专区。复赛第一...
中国汉字听写大赛全部试题
中国汉字听写大赛全部试题_英语考试_外语学习_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档中国汉字听写大赛全部试题_英语考试_外语学习_教育专区。复赛第一场 1 ...
2015中国汉字听写大会一至三期试题
暂无评价|0人阅读|0下载|举报文档2015中国汉字听写大会一至三期试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2015 中国汉字听写大会一至三期试题 第一期: 1.【谈...
中国汉字听写大会题目(2014)
中国汉字听写大会题目全集(一至十三场) 中国汉字听写大会(第二季,2014) 2014 年 7 月 13 日中国汉字听写大会题目(第一场) 1.【校验】 拼音:jiào/yàn 释义...
中国汉字听写大赛试题
中国汉字听写大赛试题 - 中国汉字听写大赛三年级题库 1 挨打 1 ái dǎ 遭打 2 情绪 1 qí ng xù 情丝,缠绵的情意 3 静寂 1 jì ng jì沉寂无声;...
2014中国汉字听写大会总决赛题库
2014 中国汉字听写大会总决赛题库 1.寻物启事 拼音:xún/wù/qǐ/shì 释义:...例句: 《读书》1993 年第 7 期:百花洲文艺出版社有识,编辑《国学大师丛 书...
更多相关标签: