当前位置:首页 >> 语文 >>

中国汉字听写大赛全部词汇


复赛第一场 1 光绪 Guāng Xù 2 甲胄 jiǎ zh?u 3 梧桐 wú t?ng4 秋毫无犯 qiū háo wú fàn 5 间歇 jiàn xiē6 味同嚼蜡 w?i t?ng jiáo là 7 陡峭 dǒu qiào 8 荷尔蒙 h? ěr m?ng 9 雾凇 wù sōng 10 颠茄 diān qi? 11 熨帖 yù tiē 12 猢狲 hú sūn13

图们江 Tú M?n Jiāng 14 恃才傲物 shì cái ào wù 15 腭裂 ? li? 16 秃鹫 tū jiù 17 癞蛤蟆 lài há ma 18 惴惴不安 zhuì zhuì bù ān 19 髋关节 kuān guān ji? 20 繁文缛节 fán w?n rù ji? 21 咋舌 z? sh? 22 裘皮 qiú pí 23 沟壑 gōu h? 24 日臻完善 rì zhēn wán shàn 25 恽代英 Yùn Dài Yīng 26 矫揉造作 jiǎo rouzào zu? 27 镪水 qiāng shuǐ 28 炉箅子 lú bì zi 29 分道扬镳 fēn dào yáng biāo30 黑曜石 hēi yào shí 31 攥拳头 zuàn quán tou 32 黏稠 nián ch?u 33 三聚氰胺 sān jù qíng àn 34 暴殄天物 bào tiǎn tiān wù 35 拾掇 shí duo 36 束河 Shù H? 37 瓮中捉鳖 w?ng zhōng zhuō biē 38 驽马 nǔ mǎ39 曾国藩 Zēng Gu? Fān 40 枭首示众 xiāo shǒu shì zh?ng 41 谥号 shì hào 42 襁褓 qiǎng bǎo 43 核苷酸 h? gān suān 44 溘然长逝 k? rán cháng shì45 摩羯座 m? ji? zu? 46 陀螺 tu? lu? 47 桀纣 Ji? Zh?u 48 馥郁 fù yù 49 斧钺 fǔ yu? 50 貔貅 pí xiū51 汗水涔涔 hàn shuǐ c?n c?n 52 尥蹶子 liào juě zi 53 万目睚眦 wàn mù yá zì 54 嬷嬷 m? mo 55 神龛 sh?n kān 56 郫县豆瓣 Pí Xiàn d?u bàn 57 兄弟阋墙 xiōng dì xì qiáng 58 荦荦大端(注) lu? lu? dà duān 复赛第二场

1 蜈蚣 wú gōng 2 破绽 p? zhàn 3 驿站 yì zhàn 4 矫健 jiǎo jiàn 5 焦炭 jiāo tàn 6 涉密 sh? mì7 耳熟能详 ěr shú n?ng xiáng 8 隔膜 g? m? 9 造次 zào cì 10 青涩 qīng s?11 方兴未艾 fāng xīng w?i ài 12 诧异 chà yì 13 反刍 fǎn chú 14 沉湎 ch?n miǎn15 烙饼 lào bǐng 16 华尔兹 huá ěr zī 17 捉襟见肘 zhuō jīn jiàn zhǒu 18 萧瑟 xiāo s? 19 怄气 ?u qì 20 椭圆 tuǒyuán 21 通牒 tōng di? 22 辍学 chu? xu? 23 墩布 dūn bù 24 揉搓 r?u cuo 25 蜥蜴 xī yì 26 端倪 duān ní 27 尔虞我诈 ěr yú wǒ zhà 28 禁锢 jìn gù 29 炮仗 pào zhang30 殒命 yǔn mìng 31 择菜 zhái cài 32 凋敝 diāo bì 33 扑尔敏 pū ěr mǐn 34 毕肖 bì xiào 35 造诣 zào yì 36 天赋异禀 tiān fù yì bǐng 37 跋扈 bá hù 38 桔梗 ji? gěng 39 皴裂 cūn li?40 颐指气使 yí zhǐ qì shǐ 41 苔藓 tái xiǎn 42 蚩尤 Chī Y?u 43 火铳 huǒ ch?ng44 囿于成见 y?u yú ch?ng jiàn 45 嵇康 Jī Kāng46 草菅人命 cǎo jiān r?n mìng 47 槽子糕 cáo zi gāo 48 蘸水钢笔 zhàn shuǐ gāng bǐ 49 壅塞 yōng s? 50 日冕 rì miǎn 51 岱宗 Dài Zōng 52 攫取 ju? qǔ 53 瓜瓤 guā rang 54 插科打诨(注) chā kē dǎ hùn 复赛第三场 1 滂沱 pāng tu? 2 妖孽 yāo ni?3 嘉陵江 Jiā Líng Jiāng 4 疮痂 chuāng jiā 5 暮霭 mù ǎi6 杯盘狼藉 bēi pán láng jí 7 湿疹 shī zhěn 8 饶恕 ráo shù 9 惆怅 ch?u chàng 10 盘桓 pán huán11 层峦叠嶂 c?ng luán di? zhàng 12 范畴 fàn ch?u 13 杂烩 zá huì 14 蝉蜕 chán tuì15 淤积 yū jī 16 扎筏子 zā fá zi 17 装裱 zhuāng biǎo 18 中流砥柱 zhōng liú dǐ zhù

19 翘楚 qiáo chǔ 20 余烬 yú jìn21 疑窦丛生 yí d?u c?ng shēng 22 摒除 bìng chú 23 杀手锏 shā shǒu jiǎn 24 鼹鼠 yǎn shǔ 25 喇嘛 lǎ ma 26 鳜鱼 guì yú 27 赭石 zhě shí 28 淄博 Zī B? 29 腌臜 ā zā30 奉为圭臬 f?ng w?i guī ni? 31 矽肺病 xī f?i bìng 32 自惭形秽 zì cán xíng huì 33 虫豸 ch?ng zhì 34 乌桕 wū jiù 35 轮毂 lún gǔ36 每况愈下 měi kuàng yù xià 37 瞿塘峡 Qú Táng Xiá 38 犰狳 qiú yú39 踽踽独行 jǔ jǔ dú xíng 40 宁馨儿 níng xīn ?r 41 糨糊 jiàng hu 42 趔趄 li? qie43 温庭筠 Wēn Tíng Yún 44 穷兵黩武 qi?ng bīng dú wǔ45 伽马刀 gā mǎ dāo 46 喷嚏 pēn tì 47 藿香 hu? xiāng 48 遒劲 qiú jìng 49 居心叵测 jū xīn pǒ c? 50 剐蹭 guǎ c?ng 51 黑黢黢 hēi qū qū 52 商榷 shāng qu? 53 纵横捭阖 z?ng h?ng bǎi h?54 白垩纪 bái ? jì 55 缫丝 sāo sī 56 滁州 Chú Zhōu 57 烤麸 kǎo fū 58 梦魇 m?ng yǎn 59 苜蓿 mù xu 60 弄璋之喜 n?ng zhāng zhī xǐ 61 顶礼膜拜 dǐng lǐ m? bài 62 阴霾 yīn má6 3 虢国夫人 Gu? Gu? Fū Ren 64 厉兵秣马 lì bīng m? mǎ 65 岳麓书院 Yu? Lù Shū Yuàn 66 伽倻琴 jiā yē qín 67 隋炀帝 Suí Yáng Dì 68 蹴鞠 cù jū69 熠熠生辉 yì yì shēng huī 70 犟嘴 jiàng zuǐ 71 崴脚 wǎi jiǎo 72 户枢不蠹(注)hù shū bù dù 复赛第四场 1 扭捏 niǔ nie 2 蒲扇 pú shàn 3 乾坤 qián kūn 4 按图索骥 àn tú suǒ jì 5 煽情 shān qíng 6 推卸 tuī xi?7 眼花缭乱 yǎn huā liáo luàn 8 电饭煲 diàn fàn bāo 9 瓜葛 guā g?10 昙花一现 tán huā yī xiàn

11 次生林 cì shēng lín12 干涸 gān h? 13 稚嫩 zhì n?n14 紫檀 zǐ tán 15 怨天尤人 yuàn tiān y?u r?n 16 搭档 dā dàng 17 手榴弹 shǒu liú dàn 18 漕运 cáo yùn19 颤颤巍巍 chàn chan wēi wēi 20 硌牙 g? yá 21 日珥 rì ěr 22 擀面杖 gǎn miàn zhàng 23 撂挑子 liào tiāo zi 24 鸢尾花 yuān wěi huā 25 硒鼓 xī gǔ26 灯芯绒 dēng xīn r?ng 27 虹吸 h?ng xī 28 磨刀霍霍 m? dāo hu? hu? 29 荨麻疹 xún má zhěn30 猕猴 mí h?u 31 万马齐喑 wàn mǎ qí yīn 32 虱子 shī zi 33 矢量 shǐ liàng 34 辎重 zī zh?ng 35 美轮美奂 měi lún měi huàn 36 梭镖 suō biāo 37 器宇轩昂/气宇轩昂 qì yǔ xuān áng 38 嘎嘣脆 gā bēng cuì 39 皂荚 zào jiá 40 掣肘 ch? zhǒu 41 煊赫 xuān h? 42 捋虎须 luō hǔ xū 43 黄疸 huáng dǎn 44 璞玉 pú yù45 豢养 huàn yǎng 46 炭疽杆菌 tàn jū gǎn jūn 47 鬃毛 zōng máo 48 紧箍咒 jǐn gū zh?u 49 镍币 ni? bì 50 坩埚 gān guō 51 犁铧 lí huá 52 龋齿 qǔ chǐ 53 整饬 zhěng chì 54 绥靖 suí jìng 55 朝觐 cháo jìn 56 诡谲 guǐ ju? 57 茱萸 zhū yú 58 尺蠖 chǐ hu? 59 陶埙 táo xūn60 赳赳武夫 jiū jiū wǔ fū 61 丙烷 bǐng wán 62 襄樊 Xiāng Fán 63 糗事 qiǔ shì 64 妆奁 zhuāng lián 65 箭镞 jiàn zú 66 眄视 miàn shì 67 觊觎 jì yú 68 僭越 jiàn yu? 69 呦呦鹿鸣 yōu yōu lù míng 70 醍醐灌顶 tí hú guàn dǐng 71 蛏子 chēng zi 72 束脩 shù xiū 73 郓城 Yùn Ch?ng 74 踆乌(注) cūn wū1 凭证 píng zh?ng 2 吝啬 lìn s? 3 坍塌 tān tā 4 拨浪鼓 bō lang gǔ 5 闰年 rùn nián 6 胖墩墩 pàng dūn dūn 7 荆轲 Jīng Kē 8 荠菜 jì cài 9 诅咒 zǔ zh?u

10 感激涕零 gǎn jī tì líng 11 钝器 dùn qì 12 缅甸 Miǎn Diàn 13 拼凑 pīn c?u 14 牙龈 yá yín15 清冽 qīng li? 16 晕厥 yūn ju? 17 抑郁 yì yù18 亦步亦趋 yì bù yì qū 19 橄榄 gǎn lǎn 20 水泵 shuǐ b?ng 2 1 嗅觉 xiù ju?22 众口铄金 zh?ng kǒu shu? jīn 23 日薄西山 rì b? xī shān24 冰激凌 bīng jī líng 25 斑鸠 bān jiū26 炙手可热 zhì shǒu kě r? 27 轻佻 qīng tiāo 28 纽扣 niǔ k?u29 寅吃卯粮 yín chī mǎo liáng 30 愁肠百结 ch?u cháng bǎi ji? 31 挟持/胁持 xi? chí32 钙化 gài huà 33 秤砣 ch?ng tu? 34 扫帚 sào zhou 35 琵琶 pí pa 36 窃据要津 qi? jù yào jīn 37 宁缺毋滥 nìng quē wú làn 38 纨绔子弟 wán kù zǐ dì 39 涣散 huàn sàn 40 黄芪 huáng qí 41 腱鞘炎 jiàn qiào yán 42 凌霄花 líng xiāo huā 43 改锥 gǎi zhuī 44 品脱 pǐn tuō45 浑浑噩噩 hún hún ? ? 46 崔嵬 cuī w?i 47 油渍 y?u zì 48 疖子 jiē zi 49 揣度 chuǎi du?50 嗲声嗲气 diǎ shēng diǎ qì 51 荏苒 rěn rǎn 52 自刎 zì wěn 53 苋菜 xiàn cài 54 吞噬 tūn shì 55 虔诚 qián ch?ng 56 瑕不掩瑜 xiá bù yǎn yú 57 阻尼 zǔ ní 58 上颚/上腭 shàng ?59 岑寂 c?n jì60 僳僳族 Lì Sù Zú 61 盥洗室 guàn xǐ shì 62 马褂 mǎ guà63 自怨自艾 zì yuàn zì yì 64 蟠桃 pán táo 65 镌刻 juān k?6 6 诳语 kuáng yǔ 67 搪瓷 táng cí68 蕨类植物 ju? l?i zhí wù 69 烤馕 kǎo náng 70 社稷 sh? jì71 滹沱河(注) Hū Tu? H? 复赛第六场 1 意蕴 yì yùn 2 扼腕 ? wàn 3 瑰宝 guī bǎo4 浑天仪 hún tiān yí 5 蚯蚓 qiū yǐn 6 密密匝匝 mì mi zā zā 7 金銮殿 jīn luán diàn

8 兆赫 zhào h? 9 门槛/门坎 m?n kǎn10 阡陌 qiān m? 11 楔形文字 xiē xíng w?n zì 12 诙谐 huī xi? 13 洗漱 xǐ shù 14 斑驳陆离 bān b? lù lí15 臼齿 jiù chǐ 16 肱骨 gōnggǔ 17 番石榴 fān shí liu 18 座头鲸 zu? t?u jīng 19 阑尾炎 lán wěi yán 20 糍粑 cí bā21 触类旁通 chù l?i páng tōng 22 告罄 gào qìng 23 蓦然回首 m?rán huí shǒu 24 跷跷板 qiāo qiāo bǎn 25 羌笛 qiāng dí 26 考妣 kǎo bǐ27 蒸馏水 zhēng liú shuǐ 28 煞有介事 shà yǒu ji? shì 29 怪癖 guài pǐ30 岐黄 qí huáng 31 耳蜗 ěr wō 32 遴选 lín xuǎn 33 消弭 xiāo mǐ 34 怂恿 sǒng yǒng 35 犹豫不决 y?u yù bù ju? 36 腈纶 jīng lún37 卿卿我我 qīng qīng wǒwǒ38 滑熘 huá liū 39 阑珊 lán shān 40 舍利子 sh? lì zǐ 41 蹙额 cù ? 42 螟蛉 míng líng 43 铩羽而归 shā yǔ ?r guī 44 癔症 yì zh?ng45 木铎 mù du? 46 嘎达梅林 Gā Dá M?i Lín 47 瘐毙 yǔ bì48 胱氨酸 guāng ān suān 49 箪食瓢饮 dān sì piáo yǐn 50 沉疴 ch?n kē 51 裙裾 qún jū 52 廉颇 Lián Pō 53 蔺相如 Lìn Xiàng Rú 54 邋遢 lā ta 55 鞑靼 Dá Dá 56 鳏寡孤独 guān guǎ gū dú 57 兖州 Yǎn Zhōu 58 翁同龢 Wēng T?ng H? 59 齑粉(注) jī fěn 复赛第七场 1 集腋成裘 jí y? ch?ng qiú 2 危如累卵 wēi rú lěi luǎn 3 蹿红 cuān h?ng 4 拓扑学 tu? pū xu? 5 菽粟 shū sù 6 刮痧 guā shā 7 鳕鱼 xuě yú 8 芦笙 lú shēng 9 羸弱 l?i ru? 10 豇豆 jiāng d?u 11 荸荠 bí qi 12 锒铛入狱 láng dān rù yù13 莞尔一笑 wǎn ěr yī xiào

14 金兀术 Jīn Wù Zhú 15 甘霖 gān lín16 怙恶不悛 hù ? bù quān 17 蛲虫 náo ch?ng 18 苏洵 Sū Xún 19 髭须 zī xū 20 耄耋之年 mào di? zhī nián 21 鳄梨 ? lí22 戗面馒头 qiàng miàn mán tou2 3 戎马倥偬 r?ng mǎ kǒng zǒng 24 谄谀 chǎn yú 25 痈疽 yōng jū 26 扶乩 fújī27 东施效颦 dōng shī xiào pín28 缱绻 qiǎn quǎn 29 膻腥 shān xīng30 蓬荜生辉 p?ng bì shēng huī 31 旖旎 yǐ nǐ 32 忝列门墙 tiǎn li? m?n qiáng 33 鸸鹋 ?r miáo 34 卖官鬻爵 mài guān yù ju? 35 芒砀山 Máng Dàng Shān 36 荫翳/阴翳 yīn yì37 礌石 l?i shí 38 皋陶 Gāo Yáo 39 袍笏登场 páo hù dēng chǎng 40 干哕 gān yue 41 祭酹 jì l?i 42 龙骧虎峙 l?ng xiāng hǔ zhì43 谢道韫 Xi? Dào Yùn 44 浮槎 fú chá 45 耆寿耇老 qí sh?u gǒu lǎo 46 瓮牖绳枢 w?ng yǒu sh?ng shū47 耒耜 lěi sì48 俟河之清 sì h? zhī qīng 49 斫轮老手 zhu? lún lǎo shǒu 50 水螅 shuǐ xī51 越俎代庖 yu? zǔ dài páo 52 栉风沐雨 zhì fēng mù yǔ 53 亵渎 xi? dú 54 饿殍/饿莩 ? piǎo55 稗官野史 bài guān yě shǐ 56 卷帙浩繁 juàn zhì hào fán 57 九省通衢 jiǔ shěng tōng qú 58 饾饤 d?u dìng 59 裂璺(注) li? w?n 复赛第八场 1 奚落 xī lu?2 结缔组织 ji? dì zǔ zhī 3 逻辑 lu? jí 4 搭讪 dā shàn 5 肄业 yì y?6 始作俑者 shǐ zu? yǒng zhě 8 豆蔻 d?u k?u 9 肇事 zhào shì 10 信手拈来 xìn shǒu niān lái 11 普惠制 pǔ huì zhì 12 痉挛 jìng luán 13 秦桧 Qín Huì14 纷至沓来 fēn zhì tà lái 15 泯灭 mǐn mi?

16 毽子 jiàn zi 17 玉玺 yù xǐ 18 柴扉 chái fēi 19 针灸 zhēn jiǔ 20 橛子 ju? zi 21 忖度 cǔn du?22 众目睽睽 zh?ng mù kuí kuí 23 犄角 jī jiǎo 24 傀儡 kuǐ lěi25 振聋发聩 zh?n l?ng fā kuì 26 卜筮 bǔ shì 27 乖戾 guāi lì28 籼稻 xiān dào 29 蓖麻 bì má 30 涞源 Lái Yuán 31 达斡尔族 Dá W? ?r Zú 32 巉岩 chán yán 33 渊薮 yuān sǒu 34 玳瑁 dài mào35 剜肉补疮 wān r?u bǔ chuāng 36 嵯峨 cu? ?37 锱铢必较 zī zhū bì jiào 38 狷介 juàn ji? 39 仡佬族 Gē Lǎo Z 40 醪糟 láo zāo41 双髻鲨 shuāng jì shā 42 尘寰 ch?n huán43 佞臣 nìng ch?n 44 燧石 suì shí 45 婺源 Wù Yuán 46 趸船 dǔn chuán 47 篦子 bì zi 48 骰子 t?u zi49 煮豆燃萁 zhǔ d?u rán qí 5 0 鼙鼓 pí gǔ 51 禳解 ráng jiě 52 傩戏 nu? xì 53 拓跋氏(注)tu? bá 复赛第九场 1 舴艋 z? měng 2 曳光弹 y? guāng dàn 3 颉颃 xi? hang 4 探囊取物 tàn náng qǔ wù 5 戆直 zhuàng zhí6 戳脊梁骨 chuō jǐ liang gǔ 7 饥肠辘辘 jī cháng lù lù 8 徽号 huī hào 9 虹鳟鱼 h?ng zūn yú 10 鏖战 áo zhàn 11 料峭 liào qiào 12 饸饹 h? le 13 合卺 h?jǐn 14 蟊贼 máo z?i15 骶骨 dǐ gǔ 16 罅隙 xià xì 17 碌碡 liù zhou 18 芝罘山 Zhī Fú Shān19 旱魃 hàn bá20 歃血为盟 shà xu? w?i m?ng 21 保墒 bǎo shāng 22 嫘祖 L?i Zǔ 23 出粜 chū tiào 24 倥侗 kōng t?ng 25 铁蒺藜 tiě jí li 26 楞严经 L?ng Yán Jīng 27 悭吝 qiān lìn 28 酬酢 ch?u zu? 29 誊录 t?ng lù 30 瘰疬 luǒ lì 31 鲥鱼 shí yú 32 得鱼忘筌 d? yú wàng quán 33 蝾螈 r?ng yuán

34 以儆效尤 yǐ jǐng xiào y?u 35 五蕴皆空 wǔ yùn jiē kōng 36 乜斜 miē xie 37 窨井 yìn jǐng38 寤寐求之 wù m?i qiú zhī 39 飨宴 xiǎng yàn 40 擤鼻涕 xǐng bí tì 41 柽柳 chēng liǔ 42 牛蒡 niú bang 43 年高德劭 nián gāo d? shào 44 斑蝥 bān máo 45 桁架 h?ng jià 46 薅草 hāo cǎo 47 袼褙 gē bei48 转捩点 zhuǎn li? diǎn49 糌粑 zān ba 50 符箓 fú lù 51 凼肥 dàng f?i 52 玉墀 yù chí 53 瞀儒 mào rú 54 欸乃 ǎi nǎi 55 清癯 qīng qú 56 匏瓜 páo guā 57 纡尊降贵 yū zūn jiàng guì 58 鞣制 r?u zhì 59 喟然长叹 kuì rán cháng tàn 60 怨怼 yuàn duì 61 芫荽 yán suī 62 砥砺 dǐ lì 63 氤氲 yīn yūn64 撷英 xi? yīng 65 伏羲 Fú Xī 66 胶柱鼓瑟(注) jiāo zhù gǔ s? 67 绾发 wǎn fà 复赛第十场 1 延宕 yán dàng 2 刨花板 bào huā bǎn 3 下巴颏儿 xià ba kē r 4 打醮 dǎ jiào 5 馏馒头 liù mán tou 6 稼穑 jià s? 7 蟾宫折桂 chán gōng zh? guì 8 铣床 xǐ chuáng 9 酚酞 fēn tài 10 罪愆 zuì qiān11 仓廪 cāng lǐn 12 胡子拉碴 hú zi lā chā 13 龃龉 jǔ yǔ 14 一绺 yī liǔ 15 骈体文 pián tǐ w?n 16 鬼蜮伎俩 guǐ yù jì liǎng 17 嘧啶 mì dìng 18 撅断 juē duàn 19 朗姆酒 lǎng mǔ jiǔ 20 汜水关 Sì Shuǐ Guān 21 溽暑 rù shǔ 22 刀俎 dāo zǔ 23 臧否 zāng pǐ 24 猞猁 shē lì 25 螺钿 lu? diàn 26 草履虫 cǎo lǚ ch?ng 27 酯化反应 zhǐ huà fǎn yìng 28 鳗鲡 mán lí 29 铴锣 tāng lu? 30 菟丝子 tù sī zǐ 31 毛茛 máo g?n

32 会稽山 Kuài Jī Shān 33 贻害无穷 yí hài wú qi?ng 34 胼手胝足 pián shǒu zhī zú 35 掮客 qián k? 36 鸣镝 míng dí 37 鹭鸶 lù sī 38 趿拉 tā la 39 山魈 shān xiāo 40 笸箩 pǒ luo 41 一抔黄土 yī p?u huáng tǔ 42 甾醇 zāi chún 43 蕴藉 yùn ji? 44 玉簪 yù zān 45 玉箧 yù qi? 46 宽宥 kuān y?u 47 髯口 rán kou 48 老媪 lǎo ǎo49 蓬头跣足 p?ng t?u xiǎn zú 50 如椽之笔 rú chuán zhī bǐ 5 1 云岫 yún xiù52 云谲波诡 yún ju? bō guǐ 53 关心民瘼 54 贲门 bēn m?n 55 玉樽 yù zūn56 暴戾恣睢 bào lì zì suī 57 流睇 liú dì 58 缟素 gǎo sù 59 咂啖 zā dàn 60 籀文 zh?u w?n 61 悒悒不欢 yì yì bù huān 62 酆都城/丰都城 Fēng Dū Ch?ng 63 滟滪堆 Yàn Yù Duī 64 鞋襻 xi? pàn 薨殁 hōng m? 66 颛顼(注) Zhuān Xū

m?


相关文章:
2015中国汉字听写大赛词语总汇
2015中国汉字听写大赛词语总汇_语文_初中教育_教育专区。第一期 谈笑风生 tán xiào f?ng sh?ng 三部曲 sün bù qǔ 蹉跎 cuō tu? 炙热 zhì r? 螟蛉 ...
2015中国汉字听写大会词语(官方完整含释义版)
2015中国汉字听写大会词语(官方完整含释义版)_语文_高中教育_教育专区。2015 第...和中牟的徐子比赛力 气,比不过中牟的徐子,就进去对赵襄子说,让徐子代替自己...
中国汉字听写大会所有出现了的词语
中国汉字听写大会所有出现了的词语_军事/政治_人文社科_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 中国汉字听写大会所有出现了的词语_军事/政治_人文社科_专业...
2015中国汉字听写大会复习专用词汇表
2015中国汉字听写大会复习专用词汇表_语文_初中教育_教育专区。2015中国汉字听写...斗: 搏斗比赛;格斗 201.接踵(zhǒnɡ)摩肩: 形容人多拥挤 202.锦绣前程: ...
2014中国汉字听写大赛词语总汇带拼音
2014中国汉字听写大赛词语总汇带拼音_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档2014中国汉字听写大赛词语总汇带拼音_语文_高中教育_教育专区。第...
2014中国汉字听写大会所有词语
2014中国汉字听写大会所有词语_高三语文_语文_高中教育_教育专区。2014汉字听写大会所有词语,随时更新。2014 中国汉字听写大会词语 1 2014 年 7 月 13 日 1 校(...
中国汉字听写大会词汇列表和题目大全
中国汉字听写大会词汇列表和题目大全_英语考试_外语学习_教育专区。中国汉字听写大会词汇列表和题目大全 中国汉字听写大会 在此列出电视台所播出中国汉字听写大会 的题目...
《中国汉字听写大会》词汇表
中国汉字听写大会》词汇表_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 《中国汉字听写大会》词汇表_语文_小学教育_教育专区。...
2014年中央电视台中国汉字听写大会所有词语(一)
2014 年中央电视台中国汉字听写大会所有词语 (一) 高考研究 2014-12-31 2020 2014 年中央电视台中国汉字听写大会所有词语(一) 1场 光绪:(ɡuāng xù)即“...
中国汉字听写大赛词语
中国汉字听写大赛词语_教育学_高等教育_教育专区。甲胄 jiǎ zh?u 古代将士的防护性兵器。 雾凇 wù sōng 俗称树挂。 熨帖 yù ti? 指用字、词等妥当、合适...
更多相关标签:
四年级汉字听写词汇 | 小学生汉字听写词汇 | 中国汉字听写大会词汇 | 汉字听写大赛题库 | 汉字听写大赛 | 汉字听写大赛主持串词 | 汉字听写大赛通知 | 河南汉字听写大赛 |