当前位置:首页 >> 四年级英语 >>

带拼音的小学必背古诗80首


01 咏鹅 骆宾王
é 鹅 , 鹅 , qū xià ng xià ng 曲 项 向 天 bái máo fú lǜ 白 毛 浮 绿 hōng zhǎng bō 红 掌 拨 清 ? é 鹅 , tiān gē 歌 。 shuǐ 水 , qīng bō 波 。

02 敕勒歌 北朝民歌
chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。 tiān sì qi?ng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。 tiān cāng cāng yě má ng má ng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03 春晓 孟浩然
chūn mián bù ju? xiǎo 春 眠 不 觉 晓 , chù chù w?n tí niǎo 处 处 闻 啼 鸟 。 y? lái fēng yǔ shēng 夜 来 风 雨 声 , huā lu? zhī duō shǎo 花 落 知 多 少 。

04 回乡偶书 贺知章
shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

?r

tó xiāng ng jià bù xiāng n shí 儿 童 相 见 不 相 识 , xià wè kè có hé chù lá o n ng i 笑 问 客 从 何 处 来 。

05 静夜思 李白
chuá ng qiá mí n ng yuè guāng 床 前 明 月 光 , yí shì dì shà ng shuāng 疑 是 地 上 霜 。 jǔ t?u wàng míng yu? 举 头 望 明 月 , dī tó sī gù xiāng u 低 头 思 故 乡 。

06 忆江南 白居易
jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù c?ng ān 江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。 rì chū jiāng huā h?ng sh?ng huǒ 日 出 江 花 红 胜 火 , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 春 来 江 水 绿 如 蓝 , né bù yì jiāngná ng n 能 不 忆 江 南 ?

07 游子吟 孟郊
cí mǔ shǒu zhōng xiàn 慈 母 手 中 线 , y?u zǐ shēn shàng yī 游 子 身 上 衣 。 lí xí mì mì fé n ng ng 临 行 密 密 缝 , yì kǒng chí chí quī 意 恐 迟 迟 归 。 shuí yán cùn cǎo xīn 谁 言 寸 草 心 , bà dé sān chūn huī o

报 得 三 春 晖 ?

08 古朗月行(节选)李白
xiǎo shí bù shí yu? 小 时 不 识 月 , hū zuò bá yù pá i n 呼 作 白 玉 盘 。 yò yí yá tá jì u o i ng 又 疑 瑶 台 境 , fēi zà qīng yú duān i n 飞 在 青 云 端 。

09 元日 王安石
bà zhú shēng o zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除 , chūn fēng s?ng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏 。 qiān mé wà hù tó tó rì n n ng ng 千 门 万 户 曈 曈 日 , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符 。

10 登鹳雀楼 王之涣
bá rì yī shān jì i n 白 日 依 山 尽 , huáng h? rù hǎi liú 黄 河 入 海 流 。 yù qi?ng qiān lǐ mù 欲 穷 千 里 目 , gè shà ng ng yī cé ló ng u 更 上 一 层 楼 。

11 望庐山瀑布 李白
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān 日 照 香 炉 生 紫 烟 , yá kà pù bù guà qiá chuān o n n

遥 看 瀑 布 挂 前 川 。 fēi liú zhí xià sān qiān chǐ 飞 流 直 下 三 千 尺 , yí shì yín h? lu? jiǔ tiān 疑 是 银 河 落 九 天 。

12 早发白帝城 李白
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān 朝 辞 白 帝 彩 云 间 , qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 千 里 江 陵 一 日 还 。 liǎng àn yuán shēng tí bù zhù 两 岸 猿 声 啼 不 住 , qīng zhōu yǐ gu? wàn ch?ng shān 轻 舟 已 过 万 重 山 。

13 江畔独步寻花 杜甫
huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 四 娘 家 花 满 蹊 , qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī 千 朵 万 朵 压 枝 低 。 liú lián xì di? shí shí wǔ 留 连 戏 蝶 时 时 舞 , zì zà jiāo yīng qià qià tí i 自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。 14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 hēi yú fān mò wè zhē shān n i 黑 云 翻 墨 未 遮 山 , bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 白 雨 跳 珠 乱 入 船 。 juǎn dì fēng lái hū chuī sàn 卷 地 风 来 忽 吹 散 , wàng hú l?u xià shuǐ rú tiān 望 湖 楼 下 水 如 天 。

15 小池 杨万里
quán yǎn wú shēng xī xì liú 泉 眼 无 声 惜 细 流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng r?u 树 荫 照 水 爱 晴 柔。 xiǎo h? cái lù jiān jiān jiǎo 小 荷 才 露 尖 尖 角, cǎo yǒu qīng ting lì shàng t?u 早 有 蜻 蜒 立 上 头。

16 四时田园杂兴 范成大
zhò chū yú tiá yè jī má u n n 昼 出 耘 田 夜 绩 麻 , cūn zhuāng ?r nǚ g? dāng jiā 村 庄 儿 女 各 当 家 。 tó sūn wè jiě gò ng i ng gēng zhī 童 孙 未 解 供 耕 织 , yě bà sāng yīn xué zhò ng ng guā 也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

17 悯农 李绅
chú H? rì dāng wǔ 锄 禾 日 当 午 , hàn dī h? xià tǔ 汗 滴 禾 下 土 。 shuízhī pá zhōng n cān 谁 知 盘 中 餐 , lì lì jiē xīn kǔ 粒 粒 皆 辛 苦

18 咏柳 贺知章
bì yù zhuāng ché ng yī shù gāo 碧 玉 妆 成 一 树 高 , wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 万 条 垂 下 绿 丝 绦 。 bù zhī xì yè shuícá chū i 不 知 细 叶 谁 裁 出 , ?r yu? chūn fēng sì jiǎn dāo 二 月 春 风 似 剪 刀 。 19 晓出净慈寺送林子方 杨万里 bì jì xī hú liù yuè zhōng ng

毕 竟 西 湖 六 月 中 , fēng guāng bù yǔ sì shí t?ng 风 光 不 与 四 时 同 。 jiē tiān liá yè wú qió n ng bì 接 天 莲 叶 无 穷 碧 , yì rì hé huā bié yà hó ng ng ng 映 日 荷 花 别 样 红 。

20 绝句 杜甫
chí rì jiāngshān lì 迟 日 江 山 丽 , chūn fēng huā cǎo xiāng 春 风 花 草 香 。 ní r?ng fēi yàn zǐ 泥 融 飞 燕 子 , shā nuǎn shuì yuān yāng 沙 暖 睡 鸳 鸯 。

21 送元二使安西 王维
wè ché i ng zhāo yù yì qīng ché n 渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 , k? sh? qīng qīng liǔ s? xīn 客 舍 青 青 柳 色 新 。 quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 劝 君 更 尽 一 杯 酒 , xī chū yá guān wú gù ré ng n 西 出 阳 关 无 故 人 。

22 赋得古原草送别 白居易
lí lí yuán shàng cǎo 离 离 原 上 草 , yì suì yì kū ró ng 一 岁 一 枯 荣 。 yě huǒ shāo bù jìn 野 火 烧 不 尽 , chūn fēng chuī yò shēng u 春 风 吹 又 生 。 yuǎn fāng qīn gǔ dào

远 芳 侵 古 道 , qí cuì jiē huāng ng ché ng 晴 翠 接 荒 城 , yò sò wá u ng ng sūn qù 又 送 王 孙 去 , qī qī mǎn bi? qíng 萋 萋 满 别 情 。

23 鹿柴 王维
kōng shān bù 空 山 不 见 dàn w?n r?n yǔ 但 闻 人 语 fǎn yǐng rù 返 景 入 深 fù zhà qīng tá o i 复 照 青 苔 jià ré n n 人 , xiǎng 响 。 shēn lín 林 , shà ng 上 。

24 凉州词
pú 葡 yú 欲 zuì 醉 gǔ 古 táo 萄 yǐn 饮 w? 卧 lái 来

王翰
běi , cuī 。 xiào , huí ?

měi jiǔ y? guāng 美 酒 夜 光 杯 pí pā mǎ shàng 琵 琶 马 上 催 shā chǎng jūn m? 沙 场 君 莫 笑 zhēng zhàn jǐ r?n 征 战 几 人 回

25 别董大 高适
qiān lǐ huáng yún bái rì xūn 千 里 黄 云 白 日 曛 , běi fēng chuī yà xuě fēn fēn n 北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。 m? ch?u qián lù wú zhī jǐ 莫 愁 前 路 无 知 己 , tiān xià shuíré bù shí jūn n 天 下 谁 人 不 识 君 。

26 出塞 王昌龄
qí shí mí n ng yuè hà shí guān n 秦 时 明 月 汉 时 关 , wàn lǐ cháng zhēng r?n w?i huán 万 里 长 征 人 未 还 。 dàn shǐ l?ng ch?ng fēi jiàng zài 但 使 龙 城 飞 将 在 , bù jiào hú mǎ dù yīn shān 不 教 胡 马 度 阴 山 。

27 望天门山 李白
tiān m?n zhōng duàn chǔ jiāng kāi 天 门 中 断 楚 江 开 , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 碧 水 东 流 至 此 回 。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 两 岸 青 山 相 对 出 , gū fān yí pià rì biān lá n i 孤 帆 一 片 日 边 来 。

28 山行 杜牧
tiān m?n zhōng duàn chǔ jiāng kāi 天 门 中 断 楚 江 开 , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 碧 水 东 流 至 此 回 。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 两 岸 青 山 相 对 出 , gū fān yí pià rì biān lá n i 孤 帆 一 片 日 边 来 。

29 长歌行 汉乐府
qīng qīng yuá zhōng n kuí 青 青 园 中 葵 , zhāo lù dà rì xī i 朝 露 待 日 晞 。 yá chūn bù dé zé ng

阳 春 布 德 泽 , wà wù shēng n guāng huī 万 物 生 光 辉 。 cháng kǒng qiū ji? zhì 常 恐 秋 节 至 , kūn huá ng huā yè shuāi 焜 黄 华 叶 衰 。 bǎi chuān dōng dào hǎi 百 川 东 到 海 , hé shí fù xī guī 何 时 复 西 归 ? shào zhuàng bù nǔ lì 少 壮 不 努 力 , lǎo dà tú shāng bēi 老 大 徒 伤 悲 。

30 绝句

杜甫

liǎng g? huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 , yī há bá lù shà ng i ng qīng tiān 一 行 白 鹭 上 青 天 。 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě 窗 含 西 岭 千 秋 雪 , m?n b? dōng wú wàn lǐ chuán 门 泊 东 吴 万 里 船 。

31 竹里馆 王维
dú zu? yōu huáng lǐ 独 坐 幽 篁 里 , tá qí fù chá n n ng xià o 弹 琴 复 长 啸 。 shēn lí ré bù zhī n n 深 林 人 不 知 , mí ng yuè lá xiāng i zhà o 明 月 来 相 照 。

32 梅花 王安石
qiáng jiǎo shù zhī m?i

墙 角 树 枝 梅 , lí há dú zì kāi ng n 凌 寒 独 自 开 。 yáo zhí bù shì xuǎ 遥 知 不 是 雪 , w?i yǒu àn xiāng lái 为 有 暗 香 来 。

33 石灰吟 于谦
qiān chuí n jī chū shēn shān wà 千 锤 万 击 出 深 山 , li? huǒ f?n shāo ru? děng xián 烈 火 焚 烧 若 等 闲 。 fěn shēn suì gǔ hún bù pà 粉 身 碎 骨 浑 不 怕 , yà liú qīng bá zà ré jiān o i i n 要 留 清 白 在 人 间 。

34 九月九日忆山东兄弟 王维
dú Zà yì xiāng i wé yì kè i 独 在 异 乡 为 异 客 , měi Fé ng jiā jié bè sī qīn i 每 逢 佳 节 倍 思 亲 。 yá Zhī xiōng o dì dēng gāo chù 遥 知 兄 弟 登 高 处 , bià Chā zhū yú shāo yì ré n n 遍 插 茱 萸 少 一 人 。

35 七步诗 曹植
zhǔ d?u rán d?u qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ w?i zhī 漉 豉 以 为 汁 。 qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dò zà fù zhōng u i qì 豆 在 釜 中 泣 。 běn shì tó gēn shēng ng

本 是 同 根 生 , xiāng jiān hé tà jí i 相 煎 何 太 急 。

36 望洞庭 刘禹锡
hú guāng Qiū yu? liǎng xiāng h? 湖 光 秋 月 两 相 和 , tá mià n nWú fēng jì wè mó ng i 潭 面 无 风 镜 未 磨 。 yáo wàng D?ng tíng shān shuǐ cuì 遥 望 洞 庭 山 水 翠 , bái yín Pán lǐ yī qīng lu? 白 银 盘 里 一 青 螺 。

37 惠崇《春江晓景》 苏轼
zhú wài Táo huā sān liǎng zhī 竹 外 桃 花 三 两 枝 , chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春 江 水 暖 鸭 先 知 。 l?u hāo mǎn dì lú yá duǎn 蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 , zhè ng shì hé tú yù shà n ng shí 正 是 河 豚 欲 上 时 。

38 题西林壁 苏轼
h?ng kàn Ch?ng lǐng c? ch?ng fēng 横 看 成 岭 侧 成 峰 , yuǎn jìn Gāo dī g? bù t?ng 远 近 高 低 各 不 同 。 bù shí Lú shān zhēn mià nmù 不 识 庐 山 真 面 目 , zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng 只 缘 身 在 此 山 中 。

39 乐游原 李商隐
xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán 驱 车 登 古 原 。 xī yáng wú xiàn hǎo 夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn 只 是 近 黄 昏 !

40 赠汪伦 李白
xiàng wǎn yì bù shì 向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán 驱 车 登 古 原 。 xī yáng wú xiàn hǎo 夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn 只 是 近 黄 昏 !

41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白
gù Ré xī cí huá n ng hè ló u 故 人 西 辞 黄 鹤 楼 , yān huā sān yuè xià yá zhōu ng 烟 花 三 月 下 扬 州 。 gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn 孤 帆 远 影 碧 空 尽 , wé jià chá i n ng jiāngtiān jì liú 惟 见 长 江 天 际 流 。

42 塞下曲 卢纶
jín àn cǎo jīng fēng 林 暗 草 惊 风 , jiāng jūn y? yǐn gōng 将 军 夜 引 弓 。 píng míng xún bái yǔ 平 明 寻 白 羽 , mò zà shí lé zhōng i ng 没 在 石 棱 中 。

43 浪淘沙 刘禹锡
jiǔ qū 九 曲 làng táo 浪 淘 rú jīn 如 今 t?ng dào 同 到 Huáng h? 黄 河 万 Fēng bǒ 风 簸 自 Zhí shà ng 直 上 银 Qiān niú 牵 牛 织 wàn lǐ shā 里 沙 , zì tiān yá 天 涯 。 yí hé qù n 河 去 , zhī nǚ jiā 女 家 。

44 渔歌子 张志和
xī sà Shān i qiá bá lù fēi n i 西 塞 山 前 白 鹭 飞 , táo huā Liú shuǐ guì yú f?i 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。 qīng ru? Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , xi? fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 。

45 江雪 柳宗元
qiān Shān niǎo fēi ju? 千 山 鸟 飞 绝 , wà jì ré zōng miè n ng n 万 径 人 踪 灭 。 gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 , dú dià há jiāngxuě o n 独 钓 寒 江 雪 。

46 游园不值 叶绍翁
yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái 应 怜 屐 齿 印 苍 苔 , xiǎo k?u chái fēi jiǔ bù kāi 小 扣 柴 扉 久 不 开 。 chūn s? mǎn yuán guān bù zhù

春 色 满 园 关 不 住 , yī zhī hó ng xì chū qiá ng ng lá i 一 枝 红 杏 出 墙 来 。

47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿
rì m? cāng shān yuǎn 日 暮 苍 山 远 , tiān há bá wū pí n i n 天 寒 白 屋 贫 。 chái m?n w?n quǎn f?i 柴 门 闻 犬 吠 , fēng xuě yè guī ré n 风 雪 夜 归 人 。

48 竹石 郑燮
yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng 咬 定 青 山 不 放 松 , lì gēn yuá zà pò yá zhōng n i n 立 根 原 在 破 岩 中 。 qiān mó wà jī há jiān jì n i n 千 磨 万 击 还 坚 劲 , rè ěr dōng n xī ná běi fēng n 任 尔 东 西 南 北 风 。

49 独坐敬亭山 李白
zh?ng niǎo gāo fēi jìn 众 鸟 高 飞 尽 , gū yú dù qù xiá n n 孤 云 独 去 闲 。 xiāng kàn liǎng bù yàn 相 看 两 不 厌 , zhǐ yǒu jìng tíng shān 只 有 敬 亭 山 。

50 枫桥夜泊 张继
yu? lu? Wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌 啼 霜 满 天 , jiāng fēng yú huǒ duì ch?u mián 江 枫 渔 火 对 愁 眠 。 gū sū ché ng wà há shān sì i n 姑 苏 城 外 寒 山 寺 , yè bà zhōng n shēng dà kè chuá o n 夜 半 钟 声 到 客 船 。

51 寻隐者不遇 贾岛
sōng xià w?n t?ng zǐ 松 下 问 童 子 , yán shī cǎi yào qù 言 师 采 药 去 。 zhǐ zài cǐ shān zhōng 只 在 此 山 中 , yú shēn bù zhī chù n 云 深 不 知 处 。

52 墨梅 王冕
wú jiā xǐ yàn chí t?u shù 吾 家 洗 砚 池 头 树 , gè gè huā kāi dà mò hé n n 个 个 花 开 淡 墨 痕 。 bù yào r?n kuā hǎo yán s? 不 要 人 夸 好 颜 色 , zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 只 留 清 气 满 乾 坤 。

53 悯农 李绅
chūn zhò ng yī lì sù 春 种 一 粒 粟 , qiū shōu wàn kē zǐ 秋 收 万 颗 子 。 sì hǎi wú xián tián 四 海 无 闲 田 , n?ng fū y?u ? sǐ 农 夫 犹 饿 死 !

54 清明 杜牧
qīng míng shí ji? yǔ fēn fēn 清 明 时 节 雨 纷 纷 , lù shà ng xí ré yù duà hú ng n n n 路 上 行 人 欲 断 魂 。 ji? w?n jiǔ jiā h? chù yǒu 借 问 酒 家 何 处 有 , mù t?ng yáo zhǐ xìng huā cūn 牧 童 遥 指 杏 花 村 。

55 寒食 韩翃
chūn ché ng wú 春 城 无 处 hán shí dōng 寒 食 东 风 rì mò hà gōng n 日 暮 汉 宫 qīng yān sàn 轻 烟 散 入 chù bù 不 飞 fēng yù 御 柳 chuá n 传 蜡 rù wǔ 五 侯 fēi huā 花 , liǔ xi? 斜 。 là zhú 烛 , h?u jiā 家 。

56 春日 朱熹
sh?ng rì xún fāng sì shuǐ bīn 胜 日 寻 芳 泗 水 滨 , wú biān guāng jǐng yī shí xīn 无 边 光 景 一 时 新 。 děng xiá shí dé dōng n fēng mià n 等 闲 识 得 东 风 面 , wàn zǐ qiān h?ng zǒng shì chūn 万 紫 千 红 总 是 春 。

57 宿建德江 孟浩然
yí zhōu b? yān zhǔ 移 舟 泊 烟 渚 , rì mù kè chó xīn u 日 暮 客 愁 新 。 yě kuà ng tiān dī shù

野 旷 天 低 树 , jiāngqīng yuè jì ré n n 江 清 月 近 人 。

58 饮湖上初晴后雨 苏轼
shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo 水 光 潋 滟 晴 方 好 , shān s? kōng m?ng yǔ yì qí 山 色 空 濛 雨 亦 奇 。 yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ 欲 把 西 湖 比 西 子 , dàn zhuāng n?ng mǒ zǒng xiāng yí 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

59 从军行 王昌龄
qīng hǎi cháng yún àn xuě shān 青 海 长 云 暗 雪 山 , gū ché ng yá wà o ng yù mé guān n 孤 成 遥 望 玉 门 关 。 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 黄 沙 百 战 穿 金 甲 , bù p? lǒu lán zhōng bù huán 不 破 楼 兰 终 不 还 。

60 凉州词

王之涣

huáng h? yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 , yī pià gū ché n ng wà rè shān n n 一 片 孤 城 万 仞 山 。 qiāng dí h? xū yuàn yáng liǚ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 , chūn fēng bù dù yù mé guān n 春 风 不 度 玉 门 关 。

61 秋浦歌 李白
bá fà sān qiān zhà i ng

白 发 三 千 yuá chó sì gè n u 缘 愁 似 个 bù zhī míng 不 知 明 镜 hé chù dé qiū 何 处 得 秋

丈 , chá ng 长 。 jìng lǐ 里 , shuāng 霜 。

62 商山早行 温庭筠
ch?n qǐ d?ng zhēng du? 晨 起 动 征 铎 , kè xí bēi gù xiāng ng 客 行 悲 故 乡 。 jī shēng má dià yuè o n 鸡 声 茅 店 月 , r?n jì bǎn qiáo shuāng 人 迹 板 桥 霜 。 hú yè luò shān lù 槲 叶 落 山 路 , zhǐ huā míng yì qiáng 枳 花 明 驿 墙 。 yīn sī dù lí mè ng ng 因 思 杜 陵 梦 , fú yàn mǎn huí táng 凫 雁 满 回 塘 。

63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄
hán yǔ lián jiāng y? rù wú 寒 雨 连 江 夜 入 吴 , píng míng s?ng k? chǔ shān gū 平 明 送 客 楚 山 孤 。 lu? yáng qīn yǒu rú xiāng w?n 洛 阳 亲 友 如 相 问 , yí pià bīng xīn zà yù hú n i 一 片 冰 心 在 玉 壶 。

64 江南逢李龟年 杜甫
qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn

岐 王 宅 里 寻 常 见 , cuī jiǔ táng qián jǐ dù w?n 崔 九 堂 前 几 度 闻 。 zh?ng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng 正 是 江 南 好 风 景 , luò huā shí jié yò fé jūn u ng 落 花 时 节 又 逢 君 。

65 滁州西涧 韦应物
dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng 独 怜 幽 草 涧 边 生 , shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí 春 潮 带 雨 晚 来 急 , yě dù wú ré zhōu zì hé n ng 野 渡 无 人 舟 自 横 。 66 乌衣巷 刘禹锡 zhū qu? qiáo biān yě cǎo huā 朱 雀 桥 边 野 草 花 , wū yī xiàng kǒu xī yáng xi? 乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。 jiù shí wá ng xiè tá qiá yà ng n n 旧 时 王 谢 堂 前 燕 , fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 飞 入 寻 常 百 姓 家 。

67 江南春 杜牧
qiān lǐ yīng tí lǜ yìng h?ng 千 里 莺 啼 绿 映 红 , shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 。 nán cháo sì bǎi bā shí sì 南 朝 四 百 八 十 寺 , duō shǎo l?u tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 。

68 竹枝词 刘禹锡
yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 杨 柳 青 青 江 水 平 , wé lá jiāngshà n ng ng chà ng gē shēng 闻 郎 江 上 唱 歌 声 。 dōng biān rì chū xī biān yǔ 东 边 日 出 西 边 雨 , dào shì wú qíng qu? yǎu qíng 道 是 无 晴 却 有 晴 。

69 秋夕 杜牧
yí zhú qiū guāng n lěng huà pí ng 银 烛 秋 光 冷 画 屏 , qīng lu? xiǎo shàn pū liú yíng 轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。 tiān jiē y? s? liáng rú shuǐ 天 阶 夜 色 凉 如 水 , zu? kàn qiān niú zhī nǔ xīng 坐 看 牵 牛 织 女 星 。

70 赠花卿 杜甫
jǐn ch?ng sī guǎn rì fēn fēn 锦 城 丝 管 日 纷 纷 , bà rù jiāngfēng bà rù yú n n n 半 入 江 风 半 入 云 。 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 此 曲 只 应 天 上 有 , r?n jiān n?ng d? jǐ huí w?n 人 间 能 得 几 回 闻 。

71 题临安邸 林升
shān wà Qīng i shān ló wà ló u i u 山 外 青 山 楼 外 楼 , xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 。 nuǎn fēng xūn d? y?u r?n zuì

暖 风 熏 得 游 人 醉 , zhí bǎ háng zhōu zu? biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 。

72 朝天子? 咏喇叭 王磐
lǎ bā suǒ nà 喇 叭 , 唢 呐 , qǔ ?r xiǎo qiāng ?r dà 曲 儿 小 , 腔 儿 大 。 guān chuán wǎng lái luàn rú má 官 船 往 来 乱 如 麻 , quán zhàng nǐ tái shēn jià 全 仗 你 抬 身 价 。 jūn tīng le jūn chó u 军 听 了 军 愁 , mí tīng le mí pà n n 民 听 了 民 怕 , nǎ lǐ qù biàn sh?n me zhēn g?ng jiǎ 哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ? yǎn jiàn de chuī fān le zh? jiā 眼 见 的 吹 翻 了 这 家 , chuī shāng le nà jiā 吹 伤 了 那 家 , zhǐ chuī de shuǐ jìn ? fēi bà 只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

73 示儿 陆游
sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 死 去 元 知 万 事 空 , dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu t?ng 但 悲 不 见 九 州 同 。 wá ng shī běi dì zhōng ng yuá rì n 王 师 北 定 中 原 日 , jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游
sān wàn lǐ h? dōng rù hǎi

三 万 里 河 东 入 海 , wǔ qiān r?n yu? shàng m? tiān 五 千 仞 岳 上 摩 天 。 yí mín l?i jìn hú ch?n lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 , ná wà n ng wá ng shī yò yī niá u n 南 望 王 师 又 一 年 。

75 菩萨蛮? 书江西造口壁 辛弃疾
yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ 郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōng jiān duō shǎo xíng r?n l?i 中 间 多 少 行 人 泪 。 xī běi wà ng chá ng ān 西 北 望 长 安 , kě liá wú shù shān n 可 怜 无 数 山 。 qīng shān zhē bù zhù 青 山 遮 不 住 , bì jì dōng ng liú qù 毕 竟 东 流 去 。 jiāng wǎn zh?ng ch?u yú 江 晚 正 愁 余 , shān shēn wé zhè gū n 山 深 闻 鹧 鸪 。

76 夏日绝句 李清照
shēng dāng zuò ré jié n 生 当 作 人 杰 , sǐ yì w?i guǐ xi?ng 死 亦 为 鬼 雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ 至 今 思 项 羽 , bù kěn guò jiāngdōng 不 肯 过 江 东 。

77 泊船瓜州 王安石
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān 京 口 瓜 洲 一 水 间 , zhōng shān zhǐ g? shù ch?ng shān 钟 山 只 隔 数 重 山 。 chūn fēng y?u lǜ jiāng nán àn 春 风 又 绿 江 南 岸 , míng yu? h? shí zhào wǒ huán 明 月 何 时 照 我 还 ?

78 闻官军收河南河北 杜甫
jià wà hū chuá n i n shōu jì běi 剑 外 忽 传 收 蓟 北 , chū w?n tì l?i mǎn yī shāng 初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。 qu? kàn qī zǐ ch?u h? zài 却 看 妻 子 愁 何 在 , màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng 漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。 bái rì fàng gē xū z?ng jiǔ 白 日 放 歌 须 纵 酒 , qīng chūn zu? bàn hǎo huán xiāng 青 青 作 伴 好 还 乡 。 jì có bā xiá chuá ng n wū xiá 即 从 巴 峡 穿 巫 峡 , bià xià xiāng n yá xià ng ng luò yá ng 便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

79 春夜喜雨 杜甫
hǎo yǔ zhī shí ji? 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qiá rù yè n 随 风 潜 入 夜 , rù wù xì wú shēng n 润 物 细 无 声 。 yě jì yú jù hēi ng n

野 径 云 俱 黑 jiāng chuán huǒ dú 江 船 火 独 明 xiǎo kàn h?ng shī 晓 看 红 湿 处 huā zh?ng jǐn guān 花 重 锦 官 城

, míng 。 chù , ch?ng 。

80 己亥杂诗 龚自珍
jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng l?i 九 州 生 气 恃 风 雷 , wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 万 马 齐 喑 究 可 哀 。 wǒ quàn tiān gōng ch?ng dǒu sǒu 我 劝 天 公 重 抖 擞 , bù jū yī gé jià n cá ngré i 不 拘 一 格 降 人 才 。

完!相关文章:
带拼音的小学必背古诗80首
带拼音的小学必背古诗80首_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档带拼音的小学必背古诗80首_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。01 咏鹅 ...
带拼音的小学必背古诗80首
带拼音的小学必背古诗80首_三年级语文_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 带拼音的小学必背古诗80首_三年级语文_语文_小学教育_教育...
新版__带拼音的小学必背古诗80首
新版__带拼音的小学必背古诗80首_小学作文_小学教育_教育专区。cháng gē xíng hàn yu? fǔ 01 长歌行青青园中 汉乐府葵 , qīng qīng yuá n zhōng ...
小学生必背古诗80首带拼音-有解释(完美版)
小学生必背古诗80首带拼音-有解释(完美版) - 长歌行 ——汉乐府 qīng 青 zhāo 朝 yáng 阳 wàn 万 cháng 常 kūn 焜 bǎi 百 h? 何 shào 少 lǎ...
小学必背古诗80首+带拼音
小学必背古诗80首+带拼音 - 1.长歌行 汉乐府 qīng 青 zhāo 朝 yáng 阳 wàn 万 cháng 常 kūn 焜 bǎi 百 h? 何 shào 少 lǎo 老 qīng 青...
新版__带拼音的小学必背古诗80首
新版__带拼音的小学必背古诗80首_二年级语文_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档新版__带拼音的小学必背古诗80首_二年级语文_语文_...
带拼音的小学必背古诗
带拼音的小学必背古诗_六年级语文_语文_小学教育_教育专区。小学必背古诗 ...80 己亥杂诗 龚自珍 jiǔ zhōu Shēng 九州生气 wàn mǎ qí yīn 万马齐...
小学必读80首古诗(带拼音版)
小学必读80首古诗(带拼音版)_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。带拼音的...小学必背古诗80首 带拼音... 28页 免费 小学 必背古诗80首(拼音... 28...
小学必背古诗80首 带拼音
小学生必背古诗八十首 93页 免费 古诗70首(拼音) 16页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...
小学必背古诗80首+带拼音(注释彩打版)
小学必背古诗80首+带拼音(注释彩打版)_语文_小学教育_教育专区。年 月 日 01 咏鹅 作者:骆宾王 朝代:唐代 ? 鹅 qū 曲 bái 白 hōng 红译文 ? ,鹅,鹅...
更多相关标签: