当前位置:首页 >> 语文 >>

深圳市2015届高三第二次调研考试语文试题


绝密★启用前

试卷类型:A

2015 年深圳市高三年级第二次调研考试 语 文 试 题
2015. 4
本试卷共 10 页,包括六个部分 24 小题,满分 150 分。考试用时 150 分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生首先检查答题卡是否整洁无缺损,监考教师分发的考生信息条形码是否 正确;之后务必用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔在答题卡指定位置填写自己的学校、姓名和考 生号,同时,将监考教师发放的条形码正向准确粘贴在答题卡的贴条形码区。请保持条形码 整洁、不污损。 2.选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改 动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,答案不能答在试卷上。不按要求填涂的答案无效。 3.非选择题必须用 0.5 毫米黑色字迹的签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区 域内相应位置上。请注意每题答题空间,预先合理安排;如需改动,先划掉原来的答案,然 后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。 4.作答选做题时,请先用 2B 铅笔填涂选做题的题号对应的信息点,再作答。漏涂、错 涂、多涂的答案无效。 5.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将答题卡交回。

一、本大题 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。
1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同 的一组是( ... A.拱 手/供 述 . . B.湛 蓝/斟 酌 . . C.杠 杆/内讧 . . D.精粹 /猝 然 . . 揭 榜/劫 难 . . 憋 闷/别 扭 . . 舐 犊/伺 机 . . 稽 查/畸 形 . . ) 强 行/强 制 . . 量 力/量 刑 . . 螳臂当 车/安步当 车 . . 冠 冕堂皇/张冠 李戴 . . )

2.下面语段中画线的词语,使用不恰当 的一项是( ...

羊年的春节,派发微信红包成为让老百姓大快人心的问候新方式。诚然,互联网红包 的走俏和盛行捕捉到了大众的心理与趣味,却在一定程度上冲淡了传统节庆的味道,模糊 了传统红包那份真挚祝福、祝愿的内涵,使得人与人之间多了小屏幕上的互动,少了现实 中的交流。其实,任何一种新民俗若不能稳固亲情,恐怕只会昙花一现。 A.大快人心 B.诚然 C.冲淡 D.昙花一现

3.下列句子中,没有 语病的一项是( ..A.在“一带一路”国家战略影响下,未来 5 年,中国对外投资将超过 5000 亿美元以上, 出境游客数量约 5 亿人次,周边国家以及丝绸之路沿线国家将率先受益。 B.亚洲基础设施投资银行不仅将经济增长动力引擎的基础设施建设,还会提高亚洲资本 的利用效率及对区域发展的贡献水平。 C.2014“寻找最美乡村教师”活动继续围绕中国梦为主题开展,在推选出“最美乡村教 师”的同时,特别增设一个团队奖,授予那些积极参与志愿支教的大学生团队。 D.李光耀是深谙东西方文化的政治家,他将东方的儒家文化和西方现代的法制、民主思 想融合,创立了别具一格的新加坡发展模式。 4.在横线处填入下列语句,衔接最恰当 的一项是( ) ...
-1-

①去年刚一胜利,不用说是想回来的。 ②然而我终于回来了。 ③飞机过北平城上时,那棋盘似的房屋,那点缀着的绿树,那紫禁城,那一片黄琉璃瓦, 在晚秋的夕阳里,真美。 ④可是这一年来的情形使我回来的心淡了,想象中的北平,物价像潮水一般涨,整个的 北平也像在潮水里晃荡着。 ⑤回到北平来,回到原来服务的学校里,好些老工友见了面用道地的北平话道: “您回来 啦! ”是的,回来啦。 ⑥在飞机上看北平市,我还是第一次。 ______________________________________________________ 。这一看使我联带的想起 北平的多少老好处,我忘怀一切,重新爱起北平来了。 A.①②⑥⑤④③ B.⑤①④②③⑥ C.①②④③⑤⑥ D.⑤①④③②⑥

二、本大题 7 小题,共 35 分。
阅读下面的文言文(文中三个“□”是为考查而设) ,完成 5~9 小题。 ① 杨时字中立,南剑 将乐人。幼颖异,能属文。稍长,潜心经史。熙宁九年,中进士第。 河南程颢与弟颐讲孔、孟绝学于熙、丰之际,河、洛之士翕然师之。时调官不赴,以师礼见 颢于颍昌,相得甚欢。其归也,颢目送之曰: “吾道南矣。 ”四年而颢死,时闻之,设位哭寝 门,而□书赴告同学者。至是,又见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时侍 立不去,颐既觉,则门外雪深一尺矣。关西张载尝著《西铭》 ,二程深推 服之,时疑其近于兼 . 爱,与其师颐辨论往复,始豁然无疑。 杜 门不仕者十年,久之,历知浏阳、余杭、萧山三县,皆有惠政,民思之不忘。张舜民 . 在谏垣,荐之,得荆州教授。时安于州县,未尝求闻达,而德望日重,四方之士不远千里从 之游,号曰龟山先生。会有使高丽者,国主问龟山安在,使回以闻。召为秘书郎,迁著作郎。 李纲之罢,太学生伏阙②上书,乞留纲,军民集□数十万,朝廷欲防禁之。吴敏乞用 时以靖太学,时得召对,言: “诸生伏阙纷纷忠于朝廷非有他意但择老成有行谊者为之长则将 自定。 ”钦宗曰: “无逾于卿。 ”遂以时兼国子祭酒。 高宗即位,除工部侍郎。陛对言: “自古圣贤之君,未有不以典学为务。 ”除兼侍读。连 章丐外,以龙图阁直学士提举杭州洞霄宫。已而告老,致仕,优游林泉,以著书讲学为事。 卒年八十三,谥文靖。 时在东郡,□交皆天下士,先达陈瓘、邹浩皆以师礼事 时。暨渡江,东南学者推时为程 . 氏正宗。晚居谏省,仅九十日,凡所论列皆切 于世道。凡绍兴初崇尚元祐学术,而朱熹、张 . 栻之学得程氏之正,其源委脉络皆出于时。 (选自《宋史·列传第一百八十七》 ,有删改)
【注】①南剑:今属福建省。②伏阙:拜伏于宫阙下,多指直接向皇帝上书奏事。

5.对下列句子中加点词的解释,不正确 的一项是( ... A.二程深推 服之 . B.杜 门不仕者十年 . C.先达陈瓘、邹浩皆以师礼事 时 . D.凡所论列皆切 于世道 . ①而□书赴告同学者 ②军民集□数十万 ③时在东郡,□交皆天下士 A.①于 ②然 ③所
-2-

) (3 分)

推:推行 杜:阻塞,关闭 事:侍奉 切:切合 ) (3 分)

6.填入下列句子“□”中的词语,最恰当 的一项是( ...

B.①以

②然 ③则

C.①于

②者

③则

D.①以 ) (3 分)

②者 ③所

7.下列文句中,断句正确 的一项是( ..

A.诸生伏阙/纷纷忠于朝廷/非有他/意但择老成有行谊者为之/长则将自定 B.诸生伏阙纷纷/忠于朝廷/非有他意/但择老成有行谊者为之长/则将自定 C.诸生伏阙纷纷忠/于朝廷/非有他意/但择老成有行谊者为之长/则将自定 D.诸生伏阙纷纷/忠于朝廷/非有他/意但择老成有行谊者为之/长则将自定 8.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确 的一项是( ) (3 分) ... A.杨时用心于经史,他弃官不做,到颍昌拜程颐为师,师生相处很是快乐。 B.杨时任浏阳、余杭、萧山等地的地方官,都有好的政绩,民众对他始终不忘。 C.杨时任州县官职从不寻求闻达显贵,各地士大夫都乐意和他交游,称他龟山先生。 D.杨时对李纲被免引发的太学生伏阙事件的处理方式,获得钦宗皇帝的赞赏。 9.根据具体要求,分别完成下列各题。 (10 分) (1)将下列句子翻译为现代汉语。 (7 分) ①时侍立不去,颐既觉,则门外雪深一尺矣。 (3 分)

②会有使高丽者,国主问龟山安在,使回以闻。 (4 分)

(2)在中国历史上曾经有过“吾道东矣”的佳话,思想家程颢望着自己学生杨时远去的 背影又说出“吾道南矣”的名言。请结合文章内容,简析程颢说这句话的心情和根据。 (3 分)

10.阅读下面诗作,然后回答问题。(7 分) 阻郁达夫移家杭州 ①

鲁迅 钱王登假仍如在,伍相随波不可寻。② 平楚日和憎健翮,小山香满蔽高岑。


坟坛冷落将军岳,梅鹤凄凉处士林。④ 何似举家游旷远,风波浩荡足行吟。⑤
【注释】①此诗写于 1933 年。②首联是说,暴君钱镠虽死,但今日杭州却如钱王仍在般黑暗,连忠臣伍子胥 也无处安身。登假:旧称帝王的死亡。③平楚:树木连成一片,像平地一样。楚,丛木。憎:使??厌恶。 健翮:矫健的翅膀,借指雄鹰之类的鸟。岑:小而高的山。④颈联是说,岳飞的墓和林逋的寓所都被冷落, 一片荒凉。意谓文化环境恶劣。⑤尾联是说,不如留在环境宽松一些的上海。

(1)著名科学家钱学森先生最喜欢这首诗,尤其喜欢颔联。请你先说说颔联文字的大意, 然后分析鲁迅在这一联诗句中所推崇的是一种怎样的人生境界。 (4 分)

(2)这首诗运用了钱王、伍相、将军岳、梅鹤林等典故。请结合诗歌的具体内容谈谈用典 的作用。 (3 分)
-3-

11.补写出下列句子中的空缺部分。 (任选 3 题,多选只按前 3 题计分) (6 分) (1)____________,____________;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。 ( 《孟子·梁惠王上》 ) (2)五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。____________,____________。 (白居易《琵琶行》 ) (3)况吾与子渔樵于江渚之上,____________。驾一叶之扁舟,____________。 (苏轼《赤 壁赋》 ) (4)经过多年的艰苦奋斗,终有所成的他在登顶泰山之际,忽然想起荀子关于高山与风雨 的论述: “____________,____________。 ”顿悟了它所描绘的不仅是一种自然现象,更是一 种人生境界。

三、本大题 4 小题,共 16 分。
阅读下面的文字,完成 12~15 小题。 人生价值 (台湾)贾馥茗 有人称人的价值为生命价值,是人所追求的本身价值,可以说是个人价值。这种价值的 特性,一是必须依个人的行为表现或作为而定;二是要有持久而一致的表现历程。虽然单一 行为也可做价值判断,但若这个行为不足为终生的定凭时,便不能执一而定。故而就一个人 在求得自己的人生价值历程中,从开始探察,选择,决定,到终身奉行,是一段长久的时间。 人之所以要追求本身的价值,可能是想在茫茫人海中,为自己定一个位置;也就是要在 茫茫大地上,为自己找一个立足点。有了这样一个位置或立足点,可以在意识中确定自己的 存在。 其次是从人的力争上游之先天倾向来说,或者从人的自卑心理来说,有一种期望超拔的 愿望。超拔是向上的,高出于一个层次, “上”和“高”如同“优”或“好” ,含着尊贵和重 要,有值得欣羡和追求的意义,这种价值的命义也就在这里。一个人要出人头地做人上人, 无论所指的出人头地之处或在人之上是什么,这个意向就在决定自己的价值。所谓英雄、豪 杰、忠臣、义士、圣、贤、才、哲都在这个方向之中。这些人之为价值典范是因为得到了一 般人的推崇和尊敬,在崇敬中所含的便是价值。 由此可以了解人生价值必须从个人出发,因为每个人都可有自己的表现,而所表现的是 否有价值却不同。更重要的是,倘若一个人只单独存在(再也没有第二个人) ,则是否还会出 现人的价值,可能大有疑问。所以人的价值判断有群体因素或社会条件。因为人的价值即使 不用数量衡量,也有品质的比较,所谓优、高、好都要在比较之下显示出来,何况还有相对 的劣、低和坏对照。 这种自求超拔的意向也代表人不以自己当前的状况为满足而生——当前的状况只指本身 状况,特别指所能为的,即是要做多些,做好些。这个意向使人类走向进步之路,纵然只有 少数人成就不凡,却带动了全体人类的进步。 由此多数哲学家认为,有价值的人,是以全人类的福祉为目的,致自己毕生力量、孜孜 矻矻①、全力以赴的人,也就是历史所讴歌的人。在这个定义之下的有价值的人,可以看出其 人生历程相当辛苦,然则其辛苦之本身受益的是什么?答案只有人生的意义;其个人价值不 在个人享受,如果是享受,则必然是精神的。由此可以确定人生价值在于精神方面,与物质 和身体的享乐全然无关。哲学家们相信(也可能是经验证明) ,有意义的人生才有价值;有这 样的生活才会快乐和幸福。这是要靠个人自行体验的。

-4-

再次,人之追求人生价值,可能和人的生命有限有关。西方哲学家和宗教家对不朽或永 生讨论得相当多,但都从生命着眼。人早就从自然中学到,生命是一个有期限的历程,个体 生命从生到死是必然的。可是人对自己生命之有限似乎并不甘心。希腊哲学家如柏拉图等都 提出了灵魂不死之说。这种说法也可视为人对自己不免于死的自慰之辞。宗教之往生或转世 说也有相同的作用。 比较起来,儒家似乎深明生死之理,接受了有生必有死的事实,所以把努力都放在现世, 只求尽一己之力, “为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平” ,以负起自己 生而为人的责任,以造福天下后世为职志。且以贯彻今古的历史使命来建立自己的人生价值, 为自己的生命建立了意义,其不朽和永生决定于自己的作为,自己可以控制,也能够改变。 我们必须承认,是否要追求人生价值取决于个人,而人各不同,在追求人生价值的人中, 是否都得到了所求的价值,也结果不一。且在同一群人中,更有多数人不知道有人生价值, 自然不会去追求。更多的人知道“价值” ,但不是人生价值,因此他们的生命意义和生命价值, 就不在本题讨论之中了。 (选自贾馥茗《教育的本质》 ,世界图书出版公司 2007 年版,有删改)
【注】①矻矻(kū) :勤勉不懈的样子。

12~13 题为选择题,请在答题卡“选择题答题区”作答。 (12 题选对一项给 2 分,选对 两项给 5 分,多选不给分) 12.下列说法符合 文意的两项是( ) ( ) (5 分) .. A.一个人求得自己的人生价值,大概要经历一段长久的时间,只有这个行为成为终生的 定凭,才可以说是具有生命价值。 B.社会上有些人成为价值典范是因为得到了一般人的推崇和尊敬,比如称之为英雄、豪 杰、忠臣、义士等,这些推崇和尊敬就包含了人生价值。 C.人的价值在于品质的比较,因为优、好等都要在和劣、坏等比较之下,才能显示出来, 这说明人的价值判断既要有群体因素,还要有社会条件。 D.人们不满足自己当前的状况,会不停地自我超拔,有所追求,最终使得人类能够走向 进步之路。 E.人生价值在于精神方面,与物质和身体的享乐全然无关,因为中国哲学家认为有价值 的人,是以全人类的福祉为目的而全力以赴的人。 13.下列说法不符合 作者肯定的人生价值的一项是( ) (3 分) ... A.舍生而取义者也。 (孟子) B.他人即地狱。 (萨特) C.在短暂的生命里寻找永恒。 (柏拉图) D.生命的长短以时间来计算,生命的价值以贡献来计算。 (裴多菲) 14.比较西方哲学家和中国儒家对“人生价值与不朽”问题认识的本质区别。 (4 分)

15.从孔子、司马迁、钱学森、纳尔逊·曼德拉等人中任选其一,运用本文的观点,分析其 实现人生价值的原因。 (4 分)

四、本大题为选考内容的两组试题。每组试题 3 小题,共 15 分。
选考内容的两组试题分别为“文学类文本阅读”试题组和“实用类文本阅读”试题组, 考生任选一组作答。 作答前, 务必用 2B 黑色铅笔在答题卡上填涂与所选试题组对应的信息点; 信息点漏涂、错涂、多涂的,答案无效。 (一)文学类文本阅读 阅读下面的文字,完成 16~18 题。

-5-

牛虻就义 ① (爱尔兰)伏尼契 星期三早晨,①太阳刚升起,他们就把他押到院子里来了。这时他的腿瘸得比往常格外 显著,走起路来显然十分痛楚、艰难,身体很重地靠在军曹的臂膀上;但他脸上那种疲 惫驯服的表情已经完全没有了。那些曾在空虚寂静之中将他压服了的幽灵似的恐怖,那些阴 影世界的幻象和梦境,都已随着产生它们的黑夜一同消逝了。②太阳一旦放光,他的敌人一 经当面鼓起他的战斗精神,他就什么都不怕了。 那奉命执行死刑的六名掮马枪的士兵,沿着布满常青藤的墙壁排了队。就是这百孔千疮 正在坍塌的墙壁,那不幸的越狱的一晚,牛虻曾从那上面爬下来。六个士兵各人拿着一支枪, 好容易熬住眼泪才排成了队。他们被派来枪毙牛虻,在他们是一种难以想象的恐怖。牛虻和 他那种尖刻的对答的才能,那种无穷无尽的狂笑,那种光明磊落的、能够感染人的勇气,曾 经像阳光一般直透到他们的麻木而悲惨的生活中去;这样的一个人竟不得不死去,而且是死 在他们的手里,那在他们说来,简直就等于去扑灭天上皎洁的明星了。 在院子里那棵硕大的无花果树下,他的坟墓在那儿等着他。那是昨天夜里由一些很不愿 意的人用手掘成的;泪水曾经落在铁铲上。当他经过那儿,他向下望了一望,对那黑沉沉的 土坑以及周围正在枯萎的野草微笑着;闻着那新翻泥土的香味,他深深吸了一口气。 简短的准备工作迅速完成了,牛虻自动站在指定的位置,只是微微转过头来,向③初升 的朝阳那一片红黄交融的美景望了一会。他再一次提出不要蒙住眼睛的要求,那一脸挑战的 神色,直逼得上校只有勉强答应。双方都忘记了这会使得士兵们十分难受。 他面对着士兵站着,脸上在微笑,马枪在士兵的手里不住地抖动。 “我已经完全准备好了。 ”他说。 上校向前跨了一步,也激动得有点颤抖了。他从来还没有发过执行死刑的口令。 “预备——瞄准——放! ” 牛虻稍稍摇晃了一下,随即恢复了平衡。一颗没有定准的子弹擦破了他的面颊,一滴滴 血滴在他的白领结上。另外一枪打在他的膝盖上边。火药的烟雾消散之后,士兵望着他,看 见他仍旧在微笑,用残缺的手抹去脸上的血。 “枪法坏透了呢,伙计们! ”他说着;那响亮而清晰的声音,把那些可怜的士兵的目瞪口 呆的窘态打断了。 “再试一下看。 ” 士兵们发出一阵共同的呻吟。原先每个人都故意向旁边瞄准,暗中希望那致命的一弹不 是从自己手里而是从旁人手里发出去的。现在呢,牛虻仍旧站在那儿,对他们微笑;他们只 不过把行刑变成了屠宰,那可怕的一套又得从头做一遍。他们都吓得不知怎么办才好,把枪 口垂下来,无可奈何地听着军官狠声的咒骂和斥责,用麻木的惶恐的眼光瞠视着那个已被他 们枪杀但又还没有死的人。 统领向他们的脸上挥着拳头,发狂似的嚷着,叫他们立正,举枪,赶快把事情结束。他 也已跟他们一样完全丧失“士气”了,再也不敢去看那个可怕的形象老是那么站着、站着, 不肯倒下去。等到牛虻对他说话,那嘲弄的声音使他吓了一跳,而且簌簌发抖。 “今天早晨你派的这一队人真不行,上校!让我来试试看,看能不能使他们搞得像样些。 来吧,伙计们!把你们的家伙举高一点,向左边移一移。啊呀,朋友,你手里拿的是马枪不 是油锅呀!都对准了吗?那么来吧!预备——瞄准——” “放! ”上校向前一冲,抢先发出了最后一声口令。要是竟让犯人发口令去枪毙自己,那 还像什么话呢! 又一阵紊乱而无组织的排枪,随即那队士兵乱做一堆,大家簌簌发抖,睁着发狂似的眼 睛瞪视前面。其中一个士兵甚至没有发射,把家伙往地下一扔,就蹲下去低声哼起来: “我可 不行——我可不行! ” 硝烟慢慢散了,漂浮到空中和④晨曦融成一片;他们看见牛虻已经倒下去了,可是也看 出他仍旧没有死。最初一刹那间,士兵和军官们都呆呆站在那儿,好像变成了石像,眼睁睁 注视着那可怕的东西在地上扭动、挣扎。然后医生和上校同时叫了一声,冲上前来。因为牛 虻已经拖着一条腿跪起来,而且仍旧面对着士兵在发笑。 “又打歪了!试试——再来一下看,孩子们——看——看成不成??” 他突然摇晃起来,随后就向一旁倒在草地上。 (节选自伏尼契《牛虻》 ,李俍民译,中国青年出版社 1958 年版)
-6-

【注】①小说《牛虻》取材于十九世纪意大利民族运动产生的很多爱国志士的故事,通过塑造牛虻等人物形 象,表现了仁人志士的爱国精神和革命热情,全书闪耀着革命的英雄主义之光。

16.文中有四处写到阳光,除了交代故事发生的时间之外,还有什么作用? (4 分)

17. 文中第三段写行刑手 “泪水曾经落在铁铲上” , 这有什么作用?请结合文本内容简要分析。 (5 分)

18.牛虻这个人物形象最吸引你的是什么?这一点为什么最吸引你?(6 分)

(二)实用类文本阅读 阅读下面的文字,完成 l9~21 小题。 “怪人”龚自珍 陈益 正当万马齐喑、异常烦闷的暴风雨来临前夕,晚年龚自珍自京城南下,居住在昆山羽琌 山馆。好友魏源在扬州仓巷有一座絜园,每次经过扬州,便寓居于絜园秋实轩。龚自珍为絜 园题写过一副对联: “读万卷书,行万里路;总一代典,成一家言。 ”从中可以读出很多含义。 有一次,龚自珍与客人在秋实轩高谈阔论,手舞足蹈间,竟然将靴子踢飞了。送客时到处寻 找靴子,怎么也找不到。几天后,才发现靴子在帐子顶上。 魏源的孙子魏季子,写有《羽琌山民逸事》 ,记载了龚自珍许多奇闻逸事, “飞靴”就是 其中一则。 龚自珍一直渴望能有经世济民、安邦定国的机会。他投身于科举,固然这是读书人的唯 一途径,但更为了藉此进入国家权力的核心,实现自己的政治理想。清道光三年,叔父龚守 正任会试同考官,龚自珍照例回避,不能参加会试,母亲段训还专门写诗,以“会见天街汝 遍看” ( 《珍儿不予会试,试以慰之》 )来劝慰他。己丑年四月二十八日,龚自珍应廷试,第一 个交卷出场,友人恭维他“君定大魁” 。他却嗤鼻说道: “看伊家国运何如。 ”自己能否夺魁, 却是关乎清王朝国运的事。可见龚自珍抱负之大、自视之高。 对于科举,龚自珍有自己的看法。有一次,他去拜访身为礼部尚书的叔父龚守正。叔侄 尚未寒暄几句,就有人通报,有一位门生求见。来人新近点了翰林,正春风得意呢。龚自珍 只好暂去耳房回避,外间的交谈倒是听得很清楚。尚书问门生最近忙些什么,门生回答,也 没啥要紧的事,平日只是临摹字帖,在书法上用点工夫。尚书夸奖道: “朝考无论 大小,首要的是字体端庄,墨迹浓厚,点画工稳。若是书法一流,博得功名直如探囊取物! ” 门生正恭聆教诲,龚自珍却忍不住在隔壁哂笑道: “翰林学问,不过如此! ”听到这话,那位 门生很是窘迫,慌忙告辞。尚书勃然大怒,将龚自珍训斥了一番,叔侄间闹翻了脸。 龚自珍未入翰苑,抑郁不平,他干脆让女儿、媳妇、小妾、婢女都每天临池,专练馆阁 体。若是有人说翰林如何了不起,他便嗤之以鼻: “如今的翰林还值得一提吗?我家的女流之 辈,没有一人不可入翰林。不凭别的,单凭那手馆阁体的毛笔字,就绝对够格! ” 从青少年时代起,龚自珍就随从父亲奔走南北,与硕学名士、潦倒文人、草野侠客、山 林隐士、市井小民、勾栏歌妓都有往来。他挥金如土,待等囊中羞涩,又向友人告贷。在扬 州,不但吃喝都在好友魏源的絜园,甚至连身上的衣服,脚上的靴子,也是魏源的。有一次, 他从金陵回扬州,身上的白狐裘上半部挺新,下半截却都是泥污。原来,这两天雪雨交加,
-7-

寒风彻骨,朋友送给他白狐裘御寒。他身材短小,又不知裁改,拖在泥水中竟浑然不觉。 魏季子还记述了这样一则故事,羽琌山民龚自珍“有异表,四顶中凹,额罄下而颏上卬, 短矮精悍,两目炯炯,语言多滑稽,面常数日弗盥沐” 。这位思想家、大诗人是不喜欢盥洗的, 甚至一连几天都不洗脸。魏源让仆人端了脸盆恭伺,他竟大发雷霆,说我一向不喜欢盥洗, 你让仆人这样做,不是轻侮我吗?魏源只好赔着笑脸道歉。 龚自珍爱读书。每天早晨, “仆人置槃香一,淡巴姑一,巨罂旁置一烟筒而计甚巨,山民 日坐其间,无他事焉” 。看书看得倦了,即沉沉睡去。虽穿衣戴帽,仍不管不顾。仆人如果要 为他解脱,反而被他呵斥驱赶。这才真正是手不释卷。 龚自珍作文写诗时嬉笑怒骂,纵横恣肆,字里行间洋溢激情,在生活中也是“性不喜修 饰,故衣残履,十年不更” ,被称为龚呆子,更有人说他是狂士、怪物。然而他怪得有理而有 节。众所周知, “我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”是龚自珍的名句。假如他始终拘拘谨谨, 能在近代中国“大变忽开”之际,写出如此振聋发聩的诗句吗? (选自 2014 年 11 月 14 日《北京青年报》 ,有删改) 19.请结合全文内容,概括“怪人”龚自珍之“怪”的具体表现。 (4 分)

20.文中说,龚自珍为絜园题写的对联“读万卷书,行万里路;总一代典,成一家言”,可 以读出很多含义。请说说你从中读出了哪些含义。(5 分)

21.文章标题中的引号可否去掉?为什么?请结合文本内容分析。 (6 分)

五、本大题 2 小题,每小题 6 分,共 12 分。
22.根据下列材料,给学校广播站写一篇小报道。要求拟出标题,新闻要素齐备,不包括标 题字数,80 字以内。(6 分) ①中国工程院、何梁何利基金、中国科学院紫金山天文台 3 月 16 日共同举办“宋健星” 命名仪式,宣读“宋健星”国际命名公报。 ②宋健是中国两院院士,著名的控制论、系统工程和航空航天技术专家。国际小行星中心 给他颁发了“宋健星”铜匾和证书,宋健院士正式获得永久性小行星命名。 ③小行星是目前各类天体中唯一可以根据发现者意愿进行提名,并经国际组织审核批准从 而得到国际公认的天体。在浩瀚的宇宙星空中,已有约 120 颗以中国人名、地名、机构 等命名的小行星。 ④命名为“宋健星”的这颗小行星是由中国科学院紫金山天文台盱眙天文观测站赵海斌研 究员等于 2007 年 8 月 16 日发现的,其运行轨道位于火星和木星轨道中间,已经于 2014 年 10 月 8 日获国际小行星命名委员会批准和正式命名,国际编号为 210210 号。

-8-

23.就你在生活中做的一件错事,向你的父亲或母亲写一封道歉信。要求叙述清楚,语言得 体,格式规范,不超过 100 字。(6 分)

六、本大题 1 小题,60 分。
24.阅读下面文字,从材料内含的丰富意蕴中选择一个角度作文。题目自拟,文体自选,字 数不少于 800 字。 一只四处漂泊的老鼠在佛塔顶上安了家。佛塔里的生活实在是幸福极了,它既可以在各 层之间随意穿越,又可以享受到丰富的供品。它甚至还享有别人所无法想象的特权,那些不 为人知的秘笈,它可以随意咀嚼;人们不敢正视的佛像,它可以自由休闲,兴起之时,甚至 还可以在佛像头上留些排泄物。每当善男信女们烧香叩头的时候,这只老鼠总是看着那令人 陶醉的烟气,慢慢升起,它猛抽着鼻子,心中暗笑: “可笑的人类,膝盖竟然这样柔软,说跪 就跪下了! ”有一天,一只饿极了的野猫闯了进来,它一把将老鼠抓住。 “你不能吃我!你应 该向我跪拜!我代表着佛! ”这位高贵的俘虏抗议道。 “人们向你跪拜,只是因为你所占的位 置,不是因为你! ”野猫讥讽道,然后,它像掰开一个汉堡包那样把老鼠掰成了两半。

-9-

2015 年深圳市高三年级第二次调研考试语文试题参考答案
题号 考点 答案 分值 语音 辨析 答案解析 A.gǒng/gòng jiē/ji? qiáng liàng C.gàng/hòng shì/sì D.cuì/cù jī guān B.zhàn/zhēn dāng/dàng biē/bi?

1

C

3

A.大快人心:指坏人受到惩戒或打击,使大家非常痛快。此句运 2 词语 运用 A 3 用这个词语感情色彩不符。 B. 诚然:副词, 实在; 连词, 固然 (引 起下文转折) 。 C. 冲淡: 使某种气氛、 感情、 效果等减弱。 D . 昙 花一现:比喻稀有的事物或显赫一时的人物出现不久就消失。 A.“超过 5000 亿美元以上”不合逻辑。B.句子成分残缺。“不 仅将经济增长??”改为“不仅将加强经济增长??” C.句子 杂糅。句子将“围绕中国梦的主题”和“以中国梦为主题”两个 意思糅杂在一起。 ⑤回到北平来,回到原来服务的学校里,好些老工友见了面用道 地的北平话道:“您回来啦!”是的,回来啦。①去年刚一胜利, 不用说是想回来的。④可是这一年来的情形使我回来的心淡了, 想象中的北平,物价像潮水一般涨,整个的北平也像在潮水里晃 荡着。②然而我终于回来了。③飞机过北平城上时,那棋盘似的 房屋,那点缀着的绿树,那紫禁城,那一片黄琉璃瓦,在晚秋的 夕阳里,真美。⑥在飞机上看北平市,我还是第一次。这一看使 我联带的想起北平的多少老好处,我忘怀一切,重新爱起北平来 了。(朱自清《回来杂忆》) 5 文言 实词 A 3 推:尊崇,称誉 ①句“而以书赴告同学者”,此处用介词“以”,“用”的意思。 6 文言 虚词 D 3 ②句“军民集者数十万”中“者”为定语后置的用法。③句“所 交皆天下士”为以“皆”为标志的判断句,“所”与“交”形成 “所”字结构,意为“所交往的人”,作主语;句中没有因果关 系,用“则”不妥。 本句断句可从句意判断,“各位太学生纷纷俯伏于宫阙之前,是 7 断句 B 3 忠于朝廷,并没有别的用意,只要选择老成持重而有行谊的人担 任将帅,那么这件事就会自然平息。” 杨时当时到颍昌拜的老师是程颢,不是程颐;拜程颐是在洛地。 A 项原文为“故而就一个人在求得自己的人生价值历程中,从开 始探察、选择、决定,到终身奉行,是一段长久的时间”,选项

3

语病 辨析

D

3

4

衔接 连贯

B

3

8

分析 概括 分析 概括

A

3

12

BD

5

- 10 -

“大概是一段长久的时间”,变确然为或然,故错。B 原文为“有 一种期望超拔的愿望??含着尊贵和重要,有值得欣羡和追求的 意义,这种价值的命义也就在这里。??所谓英雄、豪杰、忠臣、 义士、圣、贤、才、哲都在这个方向之中。这些人之为价值典范 是因为得到了一般人的推崇和尊敬, 在崇敬中所含的便是价值” , 选项转述正确。C 项原文为“所以人的价值判断有群体因素或社 会条件”,题干转述为“既有群体因素和社会条件”,故错误。 D 项原文为“这种自求超拔的意向也代表人不以自己当前的状况 为满足而生——当前的状况只指本身状况(不含任何领有物), 特别指所能为的,即是要做多些,做好些。这个意向使人类走向 进步之路,纵然只有少数人成就不凡,却带动了全体人类的进 步”,转换后语意没有发生变化,故正确。E 项原文为“所以, 一个人的知识,不外直接经验的和间接经验的两部分。而且在我 为间接经验者, 在人则仍为直接经验。 因此, 就知识的总体说来, 无论何种知识都是不能离开直接经验的”, “由此多数哲学家 认为?”转换后为“中国哲学家认为”,故错误。 分析 概括 B 项 “他人即地狱”这是西方存在主义哲学的核心思想。大意是 出于人性恶的考虑,认为他人是不可靠的,人和人之间是一种血 腥和残酷的关系。与全文讲人生价值的主旨不一致,故错。

13

B

3

9.翻译(10 分) (1)①杨时侍立(在门外),没有离开。程颐醒来之后,就发现门外的雪已经一尺多深 了。 (评分标准:去,离开;觉,睡醒。各 1 分。 句意 1 分。) ②正逢有使节出使高丽,高丽国主询问龟山先生在哪里,使者回来后把这个情况(高丽国主 询问杨时情况的事)向皇上禀报。 (评分标准:会,正逢,恰逢,正赶上;安在,在哪里,倒装句;闻,使动,使之闻,翻译 为“告诉”“禀报”即可,各 1 分。句意 1 分。) (2)“心情”包括两个方面: ①程颢对自己理论的自信;②对自己的思想能薪火相传的欣慰。 (“自信”与“欣慰”答出一个点即可得 1 分) “自信”的根据有二: ①河南程颢与弟颐讲孔、孟绝学于熙、丰之际,河、洛之士翕然师之。表示从者之众。 ②朱熹、张栻之学得程氏之正,其源委脉络皆出于时。表示影响之深广。 (可以用原文回答,也可以自己概括。答对两点即可得 2 分。) “欣慰”的根据有四(从杨时的德、才这两个角度)分析: ①杨时的求学态度“诚心正意”(可靠); ②师生关系融洽(“相得甚欢”); ③吾爱吾师,吾更爱真理(“关西张载尝著《西铭》,二程深推服之,时疑其近于兼爱, 与其师颐辨论往复,始豁然无疑”); ④弃官不做,专心向学。(“时调官不赴,以师礼见颢于颍昌”) ⑤学术发展史间接证明他讲这个话是有根据的。(朱熹、张栻之学得程氏之正,其源委 脉络皆出于时) (答对两点即可得 2 分。答出“可靠”即得 1 分。)

- 11 -

(附:《后汉书?郑玄传》 “﹝玄﹞乃西入关,因涿郡卢植,事扶风马融??因从质诸疑义, 问毕辞归。融喟然谓门人曰:‘郑生今去,吾道东矣。’”后因用为感叹己之学术东流或同 道东去的语典。) 10.(7 分) (1)大意:杭州日暖风和,不适搏击的雄鹰展翅。小山香气醉人容易让人沉迷其中,而让人 看不见远处高山的风景。(2 分)境界:推崇的是一种目标远大、理想崇高并且为之奋斗不息 的人生境界。(2 分) (2)本诗多处用典,以委婉含蓄的手法(1 分)劝阻郁达夫迁居杭州,(1 分)多为用典暗 示启发,不是生硬命令,这样更容易让郁达夫接受自己的建议。(1 分) (以下分析供讲评参考:首联用典, 写五代十国时的暴君钱镠虽死, 可钱镠式的暴君仍然存在; 良臣伍子胥为吴王所杀,尸体被钱塘江卷走,无迹可寻。这两个典故,通过反面人物钱镠和 正面人物伍子胥的遭遇,暗示当时杭州政治环境恶劣,旨在强调杭州不宜移家。颈联用典, 写爱国武将岳飞被执政者谋害,而今日杭州西湖畔的岳坟落败不堪,无人凭吊。高士文人林 逋不与黑暗势力同流合污,隐居杭州,而今日的梅林鹤冢荒芜凄凉,无人问津。通过用典, 抒发了对杭州文化环境恶劣的悲慨,批评了杭州执政当局对正直人士的忌恨,告诫郁达夫不 应移家杭州。) 11.(6 分) (1)数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。(《孟子?梁惠王上》) (2)钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。(白居易《琵琶行》) (3)侣鱼虾而友麋鹿;举匏尊(或“樽”)以相属。(苏轼《赤壁赋》) (4)积土成山,风雨兴焉(《荀子?劝学》) 14.(4 分) 西方哲学家注重追求“灵魂不死”来达到不朽。(注重来世 )(2 分) .. 中国儒家注重追求现世 的“立德立功立言”(摘抄原文相关语句也可)(2 分) .. 15.(4 分) ①为人生找准定位;②有超拔的愿望; ③生命有限,追求不朽。 (找出文中的观点,结合具体言行分析即可。答出 1 点得 2 分,答出 2 点得 4 分) 16.(4 分) (1)象征革命事业的光明前途; (2)象征牛虻的英雄主义之光,衬托英雄就义的悲壮; (3)突出人物形象的精神亮度,增强艺术感染力。 (答出一点 1 分,两点 2 分,三点 4 分) 17.(5 分) “泪水曾经落在铁铲上”这个细节描写,借行刑手面对杀死牛虻所产生的敬畏、感动的复 杂心理感受,从侧面烘托写出英雄牛虻从容、无惧的形象;更写出了人性的丰富与复杂,超 越了阶级情感。 (“细节描写”“侧面烘托”1 分,分析牛虻形象 2 分,分析人性复杂 2 分) 18.(6 分) (1)从容、乐观;舍生取义;笑傲生死;超越人性的神性。 (答对一点得 2 分,解说合理得 3 分,语言组织 1 分) 19.(4 分) 怪在有异表,有异言,有异形。(答一点得 1 分,两点得 2 分;三点并具体分析得满分) 20.(5 分) ①第一层含义:上联含读书和实践的道理;下联有做学问的追求; (3 分)

- 12 -

②第二层含义:包含了龚自珍的人生理想:读书、游历,立言;

(1 分)

③第三层含义:自我期许,自我写照。 (1 分) 21.(6 分) 回答思路:不可以,用引号表明其“不怪”(1 分)“怪”是以当时世俗的标准来看;“不 怪”是以未来社会发展的要求来看。(“怪”是以表面的言行来看;“不怪”是从思想的影响 来看。) 分析: ①他的“不拘一格降人才”等思想超越时代,契合中华民族未来发展的内在需要。(符合 未来强国梦的需要)。 ②龚自珍渴望能有经世济民、安邦定国的机会。他投身于科举,想进入国家权力的核心,实 现自己的政治理想。有大抱负、自视之高。这些在别人眼里是狂士、怪物。 ③他处在近代中国大变忽开之际,他的行为和思想是时代所造成的;他也有“不拘一格降 人才”的理想,怪得有理有节。 (评分标准: 答出第①点可以直接给 4 分, 在此基础上再答出②③任一点, 可得满分 6 分; 如果学生答出第①点并有括号内“强国梦”的内容,可直接给 5 分;没答出第①点,只答出② ③ ,最高只 5 分。) 22.(6 分) 中国科学家宋健获永久性小行星命名 2015 年 3 月 16 日,中国著名科学家宋健在北京举行的命名仪式上,接过国际小行星 命名委员会颁发的“宋健星”证书,正式获得永久性小行星命名。 (答案要点:标题和五个要素各 1 分,如果表达有问题,酌情扣分) 23.(6 分) 爸: 您好!<, /FONT> 昨天我吃完西瓜后把瓜皮从阳台扔到了楼下。您批评了我不文明的行为,我粗暴地跟 您顶嘴。经过反思,我深刻认识到了自己的不文明、不礼貌的错误。我向您真诚道歉,并 努力改正这类错误。 某某 某月某日 (答案要点:称呼、问候 1 分,事情经过 2 分,道歉 1 分,改正的态度 1 分,落款 1 分) 24.(60 分) 作文等级评分标准 一等(25-21 二等(20-16 分) 三等(15-11 分) 四等(10-0 分) 分) 内 基 础 等 级 容 25 分 表 达 25 分 切合题意 中心突出 内容充实 思想健康 感情真挚 符合文体要求 绪构严谨 语言流畅 字迹工整 符合题意 中心明确 内容较充实 思想健康 感情真实 符合文体要求 结构完整 语言通顺 字迹清楚 基本符合题意 中心基本明确 内容单薄 思想基本健康 感情基本真实 基本符合文体要求 结构基本完整 语文基本通顺 字迹基本清楚 偏离题意 中心不明确 内容不当 思想不健康 感情虚假 不符合文体要求 结构混乱 语言不通顺, 语病多 迹潦草难辨

- 13 -

一等(25-21 分) 发 展 等 级 特 征 10 分 深刻丰富 有文采 有创意

二等(20-16 分) 三等(15-11 分) 四等(10-0 分) 较深刻 较丰富 较有文采 较有创意 略显深刻 略显丰富 略有文采 略有创意 个别语句有深意 个别例子较好 个别语句较精彩 个别地方有新意

【说明】 ①基础等级评分以题意、内容、语言、文体为重点,全面衡量。符合文体要求,指符合考 生所选文体的要求。 ②发展等级评分,依据 4 个评分点,不求全面,只需一点突出,即可按等级评分,直至满 分。 ③未拟标题扣 2 分。出现错别字,1-2 个不扣分,3 个扣 1 分,4 个扣 2 分,5 个扣 3 分, 6 个以上(含 6 个)扣 4 分。重复的不计。不足字数者,每少 50 字扣 1 分。 ④抄袭的文章,“基础等级”在四等之内评分;“发展等级”不给分。 【关于扣字数分的评分细则】(高考补充细则) ①写了 400 字以上的文章,按评分标准评分,扣字数分。(少 50 个字扣 1 分。) ②写了 400 字的文章,20 字以下评分,不再扣字数分。 ③写了 300 字的文章,15 字以下评分,不再扣字数分。 ④写了 200 字的文章,10 字以下评分,不再扣字数分。 ⑤写了 100 字的文章,5 字以下评分,不再扣字数分。 ⑥只写一两句话的,给 1 分或 2 分,不评 0 分。 ⑦只写标题的,给 1 分,不评 0 分。 ⑧完全空白的,评 0 分。 附录:文言文译文: 杨时,字中立,南剑州将乐县人。幼年时特别聪明,能做文章,稍长大以后,潜心于经 典史书。熙宁九年(1076),考中进士。河南人程颢与弟弟程颐讲授孔子、孟子绝学于熙宁、 元丰之际,河、洛一带的读书人都集结那里拜他们为师。杨时被选调官职却不赴任,以学生 拜见老师的礼仪在颍昌谒见程颢,师生相处很是快乐。到他回家的时候,程颢目送他时说: “我的道学思想现在向南传播了。”四年以后程颢去世,杨时知道这件事后,就在寝门设灵 位哭祭,并又用书信转告他的同学们。到这时,又到洛阳拜见程颐,杨时大概已有四十岁了。 有一天去见程颐,程颐偶然闭目休息而坐,杨时侍立门外一直没有离开,程颐醒来后,就发 现门外下雪已深至一尺了。关西张载曾经写作《西铭》,二程很推崇(称誉)它,杨时怀疑 它近于(墨家的)兼爱之论,与他的老师程颐多次辩论,才豁然开朗没有疑问。 杨时闭门读书不去做官有十年,很久以后,才历任浏阳、余杭、萧山三县知县,都有好的政 绩,民众思念他始终不忘。张舜民在谏司,推荐他做了荆州教授职。杨时安心在州县任职, 从没有想到寻求闻达显贵,而他的品德越来越好,声望越来越高,四方各地的士大夫们不远 千里都来跟着他学习,称他“龟山先生”。正逢有使节出使高丽,高丽国主询问龟山先生在 哪里,使者回来后把这个情况(高丽国主询问杨时情况的事)向皇上禀报。杨时因此被召任 为秘书郎,迁任著作郎。 李纲被罢免之后,太学生跪伏于宫廷前上书,请求留任李纲,集合在一起的军民有几十 万,朝廷想禁止他们集中。吴敏请求任命用杨时来平息太学生的集结事件,杨时得以被召到 朝廷谈论对策,他说:“各位太学生纷纷俯伏在宫阙之前,这是忠于朝廷,并没有其他的用 意,只要选择老成持重而有品行、道义的人担任主帅,那么这件事就会自然平息。”钦宗皇 帝说:“大臣中没有谁比你说的更有道理。”于是任命杨时兼任国子祭酒。
- 14 -

高宗即位,杨时担任工部侍郎。他与陛下论对时说道:“自古圣贤的君王,没有不以致 力于圣贤之学为首要任务的。”授命兼任侍读。杨时连续上章请求外任,以龙图阁直学士职 提举杭州洞霄宫。不久告老,以本官辞职家居,优游于山林名胜之地,把著书讲学当作自己 的主要事务。去世时八十三岁,谥号“文靖”。 杨时在东郡,交往的人都是天下的名士,先贤显达之士陈瓘、邹浩都以老师的礼仪事奉 杨时。宋室南渡长江以后,东南的学者都推举杨时为程氏的学问正统传人。晚年居任谏省, 才九十天,他所论说列举的都切中时弊世道。并且南宋绍兴初年崇尚元祐时期的学术,而朱 熹、张栻的学问之所以能够得到程氏的正统之传,它的源委脉络相承都是出于杨时。

- 15 -相关文章:
广东省深圳市2015届高三第二次调研考试语文试题
广东省深圳市 2015 届高三第二次调研考试语文试题 高三 2013-04-27 14:41 、广东省深圳市 2015 届高三第二次调研考试 语文试题 本试卷包括六个部分 24 小题...
广东省深圳市2015届高三第二次调研考试语文试题(扫描版...
广东省深圳市2015届高三第二次调研考试语文试题(扫描版)_语文_高中教育_教育专区。 [来源:Zxxk.Com] 2015 年深圳市高三年级第二次调研考试语文试题参考答案 题号...
2015届广东省深圳市高三第二次调研考试语文试卷(带解析)
2015届广东省深圳市高三第二次调研考试语文试卷(带解析) - ………○………外………○………装………○………订………...
2015届广东省深圳市高三第二次调研考试语文试题
2015届广东省深圳市高三第二次调研考试语文试题_高中教育_教育专区。绝密★启用前 试卷类型:A 2015 届广东省深圳市高三第二次调研考试语文试题 2015. 4 本试卷共...
2015年深圳市高三年级第二次调研考试语文试题参考答案...
2015年深圳市高三年级第二次调研考试语文试题参考答案及评分标准(最终版)_语文_高中教育_教育专区。题号 考点 答案 分值 答案解析 A.gǒng/gòng jiē/jié qiá...
2015年深圳市高三年级第二次调研考试语文试卷
绝密★启用前试卷类型:A 2015 年深圳市高三年级第二次调研考试 语文试题 2015.4 本试卷共 10 页,包括六个部分 24 小题,满分 150 分。考试用时 150 分钟。...
深圳市2015届高三第二次调研考试语文试题 Word版含答案
暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 深圳市2015届高三第二次调研考试语文试题 Word版含答案_数学_高中教育_教育专区。绝密★启用前 试卷类型:A 2015 年深圳市高...
2015届高三第二次调研考试语文试题(含答案)
2015届高三第二次调研考试语文试题(含答案)_高三语文_语文_高中教育_教育专区。惠州市 2015 届高三第二次调研考试 语文试卷(2014.10)本试卷分必考和选考两部分,...
广东省深圳市2015届高三二模语文试卷及答案
广东省深圳市 2015 届高三二模语文试卷及答案 广东省深圳市 2015 届高三第二次调研考试语文试题 2015.4 满分 150 分。考试用时 150 分钟。 一、本大题 4 小...
深圳市2016年高三年级第二次调研考试语文试题及答案
深圳市2016年高三年级第二次调研考试语文试题及答案 - 绝密★启用前 试卷类型:A 深圳市 2016 年高三年级第二次调研考试 语 注意事项: 文 1.本试卷分第Ⅰ卷(...
更多相关标签: