当前位置:首页 >> 语文 >>

2016届高考语文一轮复习 第二部分 第一章 第一节 理解常见文言实词在文中的含义练习


第二部分 第一章 第一节 理解常见文言实词在文中的含义
[限时提升练] [限时 45 分钟] 一、基础知识 1.下列各句中,加点字的解释正确的一项是 A.求!无乃尔是过 与 . B.臣有客在市屠中,愿枉车骑过 之 . C.于是为长安君约车百乘,质 于齐 . D.君子疾 夫舍曰欲之而必为之辞 . 解析 A.责备;C.作人质;D.痛恨。 答案 B 2.下列各句中,加点词语不属于古今异义的一项是 A.微夫人 之力不及此 .. B.小人 实不才 .. C.欲流之远者,必浚其泉源 .. D.臣所以去亲戚 而事君者 .. 解析 A.那个人;B.自谦之词;D.指父母兄弟等。 答案 C 3.从词类活用的角度看,与例句中的加点词用法不相同的一项是 例句:夫以秦王之威,而相如廷 叱之 . A.能面 刺寡人之过者,受上赏 . B.朝 歌夜弦,辇来于秦 . C.六王毕,四海一 . D.上 食埃土,下饮黄泉 . 解析 例句中加点的“廷”,其用法为名词作状语。A、B、D 三项中加点词用法均为名词作状语,与例句相 同,分别解释为“当面”、“在早晨”、“向上”,只有 C 项加点的“一”,用法为数词作动词,解释为“统 一”。 答案 C 4.下列各句中,不含通假字的一项是 A. 以为轮 B.故木受绳则直 C.则知明而行无过矣 D.君子生非异也 解析 A 项“ ”同“煣”;C 项“知”同“智”;D 项“生”同“性”。 错误 访问 人质 疾病

答案 B 二、阅读下面的文言文,完成下题。 勃字子安,太原人,王通之孙也。六岁善辞章。麟德初,刘祥道表其材,对策 高第。未及冠,授朝散郎。 .. 沛王召署府修撰。时诸王斗鸡,勃戏为文檄英王鸡,高宗闻之怒,斥出府。勃既废,客剑南,登山旷望,慨然 思诸葛之功,赋诗见情。又尝匿 死罪官奴,恐事泄,辄杀之,事觉当诛,会赦除名。父福畤坐是左迁交趾令。 . 勃往省 觐,途过南昌。时都督阎公新修滕王阁成,九月九日,大会宾客,将令其婿作记,以夸盛事。勃至入谒 , . . 帅知其才,因请为之。勃欣然对客操 觚,顷刻而就,文不加点 ,满座大惊。酒酣辞别,师赠百缣,即举帆去。 . .... 至炎方,舟入洋海溺死,时年二十九。勃属文绮丽,请者甚多,金帛盈积,心织而衣,笔耕而食。然不甚精思 。 .. 先磨墨数升,则酣饮,引被覆面卧,及寤,援笔成篇,不易一字,人谓之“腹稿”。尝言人子不可不知医,时 长安曹元有秘方,勃尽得其术。又以虢州多药草,求补参军。倚才陵籍 ,僚吏疾之。有集三十卷及《舟中纂序》 .. 五卷,今行于世。 (节选自《唐才子传·王勃》) 5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 A.又尝匿 死罪官奴 . B.勃往省 觐 . C.勃至入谒 . D.勃欣然对客操 觚 . 解析 操:持,拿起。 答案 D 6.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是 A.对策 高第 .. B.文不加点 ,满座大惊 .... C.然不甚精思 .. D.倚才陵藉 .. 解析 精思:苦心思索。 答案 C 【参考译文】 王勃,字子安,太原人,王通的孙子。王勃六岁时就擅长辞章。麟德初年,刘祥道上表称赞他的才干,以 高名次对策及第。还没到二十岁,就授为朝散郎。沛王又把他招入府中做修撰。当时诸王斗鸡,王勃开玩笑写 了篇给英王的鸡的檄文,高宗知道了很生气,将他赶出沛王府。王勃罢官以后,客居剑南,登山望远,很感慨 地想起诸葛亮的功业,写诗表达情思。又曾经隐藏了一个犯了死罪的官奴,怕事情败露,就把这个官奴杀了, 事情被发觉该处死,正赶上大赦就只除名。父亲王福畤因为受牵连被贬为交趾县令。王勃前往探望,路过南昌。 当时都督阎公新修成滕王阁,九月九日,大宴宾客,准备让他的女婿写篇记,来夸耀这一盛事。王勃到此拜见 阎公,阎公知道他的才华,就请他来作记。王勃欣然对客提笔,一会就写成了,还不加修改,满座宾客大为惊 奇。酒酣辞别,阎公赠送他一百匹缣,他就扬帆离去。到了炎方,船没入大海,王勃被淹死,当时是二十九岁。 对策:科考中对答策问 文不加点:形容写文章很快,不用涂改就写成 精思:精于思考 陵籍:欺压 匿:隐藏 省:探望、问候 谒:进见 操:摇摆

王勃诗文华丽,请他作文的人很多,家里堆满了帛,靠心织来穿衣,靠笔耕来饮食。但也不用苦心思索。先磨 好几升墨,然后痛快饮酒,躺下拉过被子蒙面大睡,醒来后,提笔就写成,一个字也不须改动,人们称之为“腹 稿”。他曾说做儿子的不能不懂点医术,当时长安有个叫曹元的有秘方,王勃把他的本领统统学到手。又因为 虢州多产药草,王勃请求去虢州做参军。他倚仗有才欺凌人家,同事们都很讨厌他。他留下集子三十卷和《舟 中纂序》五卷,如今在世上流传。 三、阅读下面的文言文,完成下题。 通议大夫都察院左副都御史李公行状 归有光 公讳宪卿,字廉甫。世居苏州昆山之罗巷村,以耕农为业,父始入居县城。山阴萧御史鸣凤奇其姿貌,曰: “是子他日必贵,吾无事阅其卷矣。”选南京吏部验封司主事,历迁郎中。吏在司者,莫不怀其恩。江右田土 不相悬,而税入多寡殊绝。巡抚傅都御史议均之。公在粮储道,为法均派折衷,最为简易。 升山东按察司副使,兵备临清。先是虏薄京城,又数声言从井陉口入掠临清。临清绾漕道,商贾所凑 ,人 . 情恇惧,公处之宴然。或为公地,欲移任。公曰:“讵至于此?”境上屯兵数万,调度有方,虏亦竟不至。师 尚诏反河南,至五河,兵败散,独与数骑走莘县,擒获之。在镇三年,商民称其简静。瓯宁李尚书自吏部罢还, 所过颇懈慢。公劳送礼有加,李公甚喜,叹曰:“李君非世人情,吾因以是识其人。”景王封在汉东,未之国, 诏命德安造王府,公董其役。奏水灾,乞蠲贷。亲行鄂渚云梦间,拊循 之。 .. 公仕宦二十余年,未尝一日居家。山东获贼,湖广营造,东南平倭,累有白金文绮之赐。而提督采运之擢, 旨从中下,盖上所自简 也。公事母孝谨。每巡行,日遣人问安。还,辄拜堂下。母茹素,公跽以请者数,不得 . 已,为之进羞膳。 在江陵,有所使吏迟至。公问其故,言:“方食市肆中,又无马骑。”故事,台所使吏廪食与马,荆州夺 之。公曰:“彼少年,欲立名耳。”竟不复问。所居官,廉洁不苛。采办银无虑数百万,先时堆积堂中,公绝 不使入台门。第贮荆州府,募召商夷,赏购过当,人皆怀之。故总督三年,地穷边裔,而民夷不惊。以是为难。 余与公少相知,诸子来请撰述。因就其家得所遗文字,参以所见闻,稍加论次 ,上之史馆。谨状。 .. (选自归有光《震川先生集》 ,有删节) 7.对下列句子中加点字的解释,不正确的一项是 A.临清绾漕道,商贾所凑 . B.亲行鄂渚云梦间,拊循 之 .. C.盖上所自简 也 . D.稍加论次 ,上之史馆 .. 解析 简:选拔、选择。 答案 C 8.下列句子中,全都 能表现李宪卿一身廉洁为政不苛的一组是 .. ①吏在司者, 莫不怀其恩 ②公在粮储道, 为法均派折衷 ③累有白金文绮之赐 ④“彼少年, 欲立名耳。 ” 竟不复问 ⑤公绝不使入台门 ⑥募召商夷,赏购过当 A.①③⑤ B.②③④ 凑:会合、聚集 拊循:安抚、抚慰 简:简缩、精简 论次:论定编次

C.①②⑥

D.④⑤⑥

解析 ①写部下对李公的感激,指向不明朗;②写李公采取的均税措施;③写李公多次因功而受皇帝赏赐。 三句均未表现人物的“廉洁不苛”。 ④写李公对部下的“不苛”; ⑤写李公的“廉洁”; ⑥写李公对商夷的“不 苛”。 答案 D

9.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 A.李公祖上世代居住乡村,历以耕种为业,至其父方始迁入县城居住,山阴萧御史为李公的姿容相貌所惊 奇,对他很是赞赏,认定此人日后必定显贵。 B.李公任临清兵备之职时,面对人心惶惧的局势,毫不畏惧,泰然处之,拒绝了他人所作的调任安排,采 取措施积极防御,调度得法,最终俘获了虏帅。 C.李尚书自吏部被罢官还乡,沿途所到之处对他均怠慢无礼,惟李公的态度和行为与众不同,以礼迎送, 倍加热情,李尚书非常高兴,内心赞叹不已。 D.作者与李公相互接触并不多,行状应李公儿子之请,就其家所遗留下来的文字材料,并结合自己的所见 所闻撰写而成,从中可见李公的为人为官之道。 解析 最终是敌虏竟然不敢打进来。俘获的是在河南起兵谋反而兵败的师尚诏。 答案 B 10.把文中画线的句子翻译成现代汉语。 (1)先是虏薄京城,又数声言从井陉口入掠临清。 译文:________________________________________________________________________ (2)景王封在汉东,未之国,诏命德安造王府,公董其役。 译文:________________________________________________________________________ (3)母茹素,公跽以请者数,不得已,为之进羞膳。 译文:________________________________________________________________________ 答案 (1)在这之前,敌虏逼近京城,并多次扬言要从井陉口进兵掠夺临清。 (2)景王的封地在汉水以东,还没有到封地,皇帝下诏在德安建造王府,李公督察那里的工役。 (3)母亲吃素食,李公多次跪请她(吃些荤食),没有办法,她因此吃些美食(美味的食品)。 【参考译文】 李公名宪卿,字廉甫。世代居住在苏州昆山的罗巷村,以务农谋生,到他的父亲时开始入住县城。山阴萧 御史鸣凤认为他的外表奇特,就说:“这个孩子将来一定显达,我闲常时看过他写的文章了。”李公被选任南 京吏部验封司主事,多次升职担任了郎中。他属下的官吏,没有不感念他的恩德的。江南的土地情况相差不大, 可是税收差别悬殊。巡抚傅都御史商量对这些田地收相同的税收。李公当时在粮储道任职,制定法规摊派税收 适中,最是简便易行。 他升任山东按察司副使,担任临清兵备。在这之前,敌人逼近京城,并多次扬言要从井陉口进兵掠夺临清。

临清连结漕运通道,是商贾聚集的地方,人们惊惧恐慌,李公对此很镇定。有人因为李公任地动荡,想给他调 动。李公说:“哪里要紧张到这种地步?”他在其管辖的边境上驻扎了几万军队,调遣安排得法,敌人最终也 没有到来。师尚诏在河南造反,进攻到五河,军队失败溃散,他只跟几个骑兵逃到莘县,李公抓住了他。在任 三年,商民称赞他政令简便不苛刻。瓯宁李尚书从吏部被罢职还乡,经过的地方官员很是怠慢。李公却以礼迎 送,倍加热情。李尚书很高兴,赞叹说:“李君不像常人薄情,我通过这件事因此了解他的为人。”景王的封 地在汉水以东,还没有到封地,皇帝就下诏在德安建造王府,李公督察那里的工役。又因为水灾上奏,请求朝 廷减免租税,借放钱粮。他亲自在鄂渚云梦之间巡查,安抚当地的人民。 李公做官二十多年,不曾有一天住在家中。在山东捕拿盗贼,在湖广营建修造,在东南平定倭寇,多次获 得丰厚的赏赐。提拔他担任负责采运的提督,圣旨是从内廷下达的,因为这是皇上自己挑选的。李公对母亲非 常孝顺细心。每次出外巡行,每天派人问安。回来后,总是在堂下拜见。母亲吃素食,李公多次跪请她吃些荤 食,母亲没有办法,为此吃些美味的食品。 在江陵任职,有一个他下属的官吏迟到。李公问他原因,他说:“正在集市中吃饭,又没有马骑,(所以迟 到)。”按照惯例,衙门下属的官吏由公家供给口粮和马匹,荆州府改变了这样的惯例。李公就说:“他是个年 轻人,想要出名罢了。”最终也没有查问。担任官职,廉洁不苛刻。他负责采购的银两不下几百万,开始堆积 在公堂中,李公完全不让这些银钱搬进院子,只保存在荆州府中。招募人商量事务,奖赏总是超过他们的辛劳, 人们都很感激他。所以总管这项事务三年,即使身处边远地区,老百姓也不受惊扰。人们认为这样做很难。 我跟李公年轻时相互熟悉,他的儿子来请我撰写他的生平。就依据他们家能得到的遗留下来的文字,参照 自己的见闻,略加编排定稿,呈送给史馆。我恭敬地写下这篇行状。 四、阅读下面的文言文,完成下题。 周梅圃君家传 [清]姚鼐 梅圃君,长沙人,周氏,讳克开,字乾三,梅圃其自号也。以举人发甘肃,授陇西知县,调宁朔。其为人 明晓事理,敢任烦剧 ,耐勤苦。宁朔属宁夏府,并河有三渠:曰汉来、唐延、大清,皆引河水入渠,以灌民田。 . 唐延渠行地,多沙易漫,君治渠使狭而深,又颇改其水道,渠行得安,而渠有暗洞,以泄水于河,故旱涝皆赖 焉。唐延渠暗洞坏,宁夏县吏欲填暗洞,而引唐渠水尽入汉渠,以利宁夏民,而宁朔病矣。君力督工修复旧制 , . 两县皆利。大清渠者,康熙年始设,长三十余里,久而首尾石门皆坏,民失其利,君修复之,皆用日少而成功 远。君在宁夏多善政,而治水绩最巨,民以所建曰周公闸、周公桥云。 寻擢贵州都匀知府。从总督吴达善、侍郎钱维城治贵州逆苗狱,用法有失当者,力争无少逊 。调贵阳,亦 . 以强直忤巡抚宫兆麟,因公累解职。引见,复授山西蒲州知府,调太原。清厘积狱,修复风峪山堤堰,障山潦, 导之入汾,民德之。 累擢至江西吉南道,以过降官,复再擢为浙江粮储道。当是时,王亶望为浙江巡抚。吏以收粮毒民以媚上 官者,习为恒矣,君素闻,疾之。至浙,身自誓不取纤毫润,请于巡抚,约与之同心。抚臣姑应曰善,而厌君 甚,无术以去之也。反奏誉君才优,粮储常事易治,而其时海塘方急,请移使治海塘。于是调杭嘉湖海防道。 君改建海岸石塘,塘大治,被劳疚,卒于任,而王亶望在官卒以贪败。世言苟受君言,岂徒国利,亦其家之安 也。君卒后,家贫甚,天下称清吏者,曰周梅圃云。

姚鼐云:梅圃,乾隆间循吏也。夫为循吏传,史臣之职,其法甚严。不居史职,为相知 之家作家传,容有 . 泛滥辞焉。余嘉梅圃之治,为之传,取事简,以为后有良史,取吾文以登之列传,当无愧云。 (选自《惜抱轩全集》 ,有改动) 11.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是 A.敢任烦剧 . B.君力督工修复旧制 . C.力争无少逊 . D.为相知 之家作家传 . 解析 逊:退避,让步。 答案 C 12.下列句子中,全都表现周梅圃悉心为民的一组是 ①民失其利, 君修复之 ②以强直忤巡抚宫兆麟 ③君素闻, 疾之 君改建海岸石塘,塘大治 ⑥君卒后,家贫甚 A.①④⑥ C.①③⑤ B.②③⑥ D.②④⑤ ④而其时海塘方急, 请移使治海塘 ⑤ 剧:繁重 制:式样 逊:谦逊 知:交好

解析 ②说明其刚强耿直;④是王亶望所设奸计;⑥说明其清廉。 答案 C 13.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 A.针对唐延渠“多沙易漫”的特点,深谙治水之道的周梅圃采用深挖水道、改变水道走向、修复暗洞泄洪 等方法,有效整治了唐延渠。 B.周梅圃廉洁正直,作者虽未明说百姓因此如何感激、爱戴他,但从文中百姓把他主持的治水工程称为周 公闸、周公桥就可见一斑。 C.周梅圃就任浙江粮储道后,因为极力反对“毒民”恶政,成为贪官王亶望的眼中钉;调任杭嘉湖海防道 后,终因积劳成疾死在任上。 D.作者写作这篇文章,意在以家传的形式彰显传主周梅圃的政绩、人品,同时,期待以后有优秀的史官能 将本文收录到正史列传中。 解析 “百姓把他主持的治水工程称为周公闸、周公桥”是感激他兴修水利,造福于民,与周梅圃的“廉

洁正直”间并无因果关联。 答案 B 14.把文中画线的句子翻译成现代汉语。 (1)修复风峪山堤堰,障山潦,导之入汾,民德之。 译文:________________________________________________________________________ (2)吏以收粮毒民以媚上官者,习为恒矣。 译文:________________________________________________________________________ (3)世言苟受君言,岂徒国利,亦其家之安也。

译文:________________________________________________________________________ 答案 (1)(周梅圃)修复了风峪山堤坝,堵住山中积水,并疏导水流使它进入汾河,老百姓感激他。 (2)官吏中有人用征收粮食坑害百姓来取悦上级官员,(他们对这样的事)习以为常了。 (3)世人说(或:认为)王亶望如果能接受周梅圃的意见,哪里只是对国家有利,也有利于他自己的身家安全 啊。 【参考译文】 梅圃,长沙人,姓周,名克开,字乾三,梅圃是他的自号。他凭借举人的身份被派到甘肃,并被任命为陇 西知县,(后来)调往宁朔。他为人明白事理,敢于担当繁重的事务,做事情不辞劳苦。宁朔属于宁夏府,挨着 黄河的有三条水渠:叫做汉来渠,唐延渠、大清渠,都是引黄河水入渠,用来灌溉百姓的农田。唐延渠经过的 地方多沙而且容易泛滥,周梅圃整治该水渠使它变得狭长而且深邃,又稍微改变它水流方向,唐延渠的行水得 以安全畅通,而且渠道中设有暗洞,用来把过多的水排泄到黄河里,所以旱涝天气都依赖那条水渠。唐延渠的 暗洞坏了,宁夏县的官吏想填了暗洞,而把唐渠的水都引入到汉渠,以利于宁夏的百姓,但 (这样一来)宁朔就 受害了。周梅圃全力监工修复原来的式样,使两县都得到好处。大清渠,是康熙年才开凿的,长三十多里,时 间久了,首尾的石门都毁坏了,百姓不能再享受它的好处,周梅圃修复了它,都用时少但功效长远。周梅圃在 宁夏有很多良好的政绩,而以治水的功绩最大,百姓把他主持建造的治水工程称为周公闸、周公桥。 不久,周梅圃被提拔为贵州都匀知府。跟从总督吴达善、侍郎钱维城处理贵州苗族的叛乱案件,对依法断 案却处置不当的,他据理力争,毫不让步。被调往贵阳,也因为刚强耿直,触犯巡抚宫兆麟,因公事牵累被解 除职务。受到引见,又被任命为山西蒲州知府,被调往太原。清理积聚的案件,修复了风峪山堤坝,堵住山中 积水,并疏导水流使它进入汾河,老百姓感激他。 周梅圃经多次提拔,官至江西吉南道,因为犯了过错被降了官职,后又被提拔为浙江粮储道。在这个时候, 王亶望担任浙江巡抚。官吏中有人以征收粮食加害百姓来取悦上级官员,(他们对这样的事)习以为常了。周梅 圃早就听闻(这种事),对此深恶痛绝。周梅圃来到浙江,自己发誓不取丝毫好处,并向巡抚请求铲除积弊,与 他约定要同心同德。巡抚表面说“好”,而实际上十分讨厌周梅圃,只是没有办法使他离开。相反上奏朝廷赞 誉周梅圃有突出的才能,管理粮食储备是平常的政事,容易处理,而当时海塘正处在危急中,请求将周梅圃调 去治理海塘。于是(周梅圃)被调任杭嘉湖海防道。周梅圃改建海岸石塘,石塘得到大的整治,而周梅圃终因积 劳成疾死在任上,王亶望在官场中也最终因为贪婪而自毁。世人说(认为)王亶望如果能接受周梅圃的意见,哪 里只是对国家有利,也有利于他自己的身家安全啊。周梅圃死后,家中十分贫困,天下人称赞清廉的官吏,都 会提到周梅圃。 我认为:周梅圃,是乾隆年间一位守法循理的官吏。为守法循理的官吏写传,是史官的职责,撰写史传的 文法非常严谨。我不担任史官的职位,为相互交好的朋友写家传,或许会有不切实的言辞。我称赞周梅圃治理 政事的能力,为他作传,选事简单,我认为以后如有好的史官,选取我的文章并将它收录在循吏列传中,我也 应该不会感到惭愧了。相关文章:
...勤于积累,善于推断-理解常见文言实词在文中的含义专...
2016高考语文一轮复习 古代诗文 第1章 第1节 勤于积累,善于推断-理解常见文言实词在文中的含义专题测练_语文_高中教育_教育专区。第1节 勤于积累,善于推断 —...
...练+纠错练:专题2 理解常见文言实词在文中的含义(含...
2017(中山市四大名校)高考语文一轮复习即时练+纠错练:专题2 理解常见文言实词在文中的含义(含解析).doc_语文_高中教育_教育专区。专题二 理解常见文言实词在文...
...专题八文言文阅读1理解常见文言实词在文中的含义限...
2018年高考语文大一轮复习专题八文言文阅读1理解常见文言实词在文中的含义限时训练_语文_高中教育_教育专区。理解常见文言实词在文中的含义题组一 基础练 1.下列各...
2017届高三一轮复习 理解常见文言实词和虚词在文中的含...
2017 届高三一轮复习 理解常见文言实词和虚词在文中的含义和用法 单元测试 1.(2016 届江苏省清江中学高三下学期周练)阅读下面的文言文,完成文后各题。 记旧本...
2017年高考语文一轮复习(文言实词)教师版
2017年高考语文一轮复习(文言实词)教师版_高考_高中...(翻 2016 年 (先秦散文) 以、而) 、断句、分析...二、考点精讲 (一)理解常见文言实词在文中的含义 ...
...理解常见文言实词在文中的含义和虚词的用法、意义]
2015届高考语文一轮复习讲练测(测案):专题10 理解常见文言实词在文中的含义和虚词的用法、意义]_高中教育_教育专区。2015届高考语文一轮复习讲练测(测案):专题...
2017届高三一轮复习 理解常见文言实词和虚词在文中的含...
2017 届高三一轮复习 理解常见文言实词和虚词在文中的含义和用法 单元测试 1.(2016 届湖南省长沙市长郡中学高三上学期第四次月考)阅读下面的文言文,完成后面题 ...
2016高考语文大一轮复习 第二章 文言文阅读考点突破 专...
专题一 真题真练 ——精做江苏真题,把握复习方向 [考点要求] 阅读浅易的古代诗文。 1.理解 B (1)理解常见文言实词在文中的含义 (2)理解常见文言虚词在文中...
高三一轮复习 理解常见文言实词和文言虚词在文中的含义...
2017 高三一轮复习 理解常见文言实词和文言虚词在文中的含义和用法 学案 目标明讲 1.理解常见文言实词在文中的含义和用法,了解实词命题规律掌握答题技巧。 2....
...理解常见文言实词在文中的含义 教案
2016届一轮复习人教版全国通用 理解常见文言实词在文中的含义 教案_语文_高中教育_教育专区。——— 专题 1 理解常见文言实词在文中的含义 ——— 通假字是指...
更多相关标签: