当前位置:首页 >> 小学教育 >>

三字经拼音版


《三字经》全文带拼音 三字经》
Rén 人 zhī chū xìng běn shàn 初 , 之 性 本 善。 xí xiā yuǎ xí xiāng yuǎn 习 相 远。 xìng nǎi qiān nǎ 性 乃 迁。 guì zhuā guì yǐ zhuān 贵 以 专。 zé 择 lín 邻 chǔ chǔ 处。 zhù zhù 杼。

xiā jì xìng xiāng jìn 相 性 近 , g ǒu 苟 bú jiào 教 , 不

jià zhī jiào zhī dào 之 教 道 , xī 昔 zǐ 子 d òu 窦 mèng mǔ 孟 母 , xué bù xué 学 , 不 yān yā 燕 shān shā 山 , zǐ 子 ,

duà jī duàn jī 机 断

yǒu yì fāng yǒ yì 义 方。 有 jù míng jù 俱 名 yáng 扬。

jià wǔ jiào wǔ 五 教

yǎng bú 不 养 Jiào bù 不 教 zǐ 子 y òu 幼 yù 玉 rén 人 wèi 为 qīn 亲

jiào fù zhī 教 , 父 之 yán shī zhī 严 , 师 之

guò 过。 duò 惰。 yí 宜。

xué suǒ bù xué fēi suǒ 学 , 非 不 所 bù xué bù xué l ǎo 学 , 老 不 bù zhuó 不 琢 , bù 不 rén 人 shī 师 xué 学 ,

hé h é w éi 何 为。

bù chéng qì 成 不 器。 bù 不 zhī yì 知 义。

zǐ fāng shào shí 子 , 方 少 时。 yǒ u 友 , xí 习 lǐ 礼 yí 仪。

jiǔ xiāng jiǔ líng néng wēn xí 九 香 龄 , 能 温 席。

xià yú xiào yú 于 孝 Róng sì 四 融 Dì 弟

suǒ zhí qī n suǒ dāng zhí 亲 , 所 当 执。 suì néng ràng 岁 , 能 让 lí 梨。

zhǎ yí xiā zhī yú zhǎng yí xiān zhī 于 长 , 宜 先 知。 jià wé cì jiàn wén 见 次 闻。

shǒ xià tì shǒu xiào tì 孝 首 悌 ,

zhī zhī 知 yī 一 b ǎi 百 sān 三

mǒu 某

shù shí shù shí mǒu 数 , 识 某 ér 而

wé wén 文。 bǎi bǎ 百。 wà w àn 万。

ér shí shí shí shí 十 , 十 而

qiā qiā ér qiān qiān ér 千 , 千 而 而 cái 才

zhě tiān dì rén rén 者 , 天 地 人。

sān guāng zhě 光 三 者 , Sān 三 fù 父

rì yuè 月 日

xīng 星。

gāng zhě jūn chén yì 者 , 君 纲 臣 义。 z ǐ qī n 子 亲 , fū fū 夫 shù fù shùn 妇 顺。 dōng 冬。

Yuē chūn xià yuē qiū 春 曰 夏 , 曰 秋 cǐ 此 shí sì shí y ùn 时 , 运 四

bù qió bù qióng 不 穷。 xī dōng 西 东。

Yuē nán běi yuē 南 曰 北 , 曰 cǐ 此 yuē yuē 曰 cǐ 此

yì hū zhō sì fāng yìng hū zhōng 四 方 , 应 乎 中。 shuǐ huǒ shuǐ huǒ 火 , 水 wǔ xíng 五 行 , m ù j īn 金 木 tǔ tǔ 土。

hū shù běn hū shù 乎 本 数。

yuē 曰 cǐ 此 d ào 稻 cǐ 此 mǎ 马 cǐ 此 yuē yuē 曰 ài 爱 p áo 匏

rén 仁

yì lǐ zhì 义 , 礼 智

xìn 信。

chá wǔ cháng 常 , 五

bù wě bù róng wěn 容 不 紊。 jì 稷。 shí shí 食。

liá shū shǔ liáng shū mài shǔ 菽 , 麦 粱 黍 liù liù 六 suǒ gǔ rén suǒ 谷 , 人 所

niú niú yáng 牛 羊 ,

jī quǎ shǐ jī quǎn shǐ 犬 鸡 豕。 sì 饲。 jù jù 惧。

liù chù suǒ liù chù rén suǒ 畜 , 人 六 所 xǐ 喜 wù 恶 tǔ tǔ 土 yuē nù yuē 怒 , 曰 yù 欲 , gé 革 , āi 哀

qī qíng jù 情 七 具。 shí mù shí 石 木 jīn 金。

sī 丝 g āo 高

zhú yǔ zhú 竹, 与 zē zǔ zēng zǔ 祖 , 曾 zǐ zǐ 子 ,

bā n ǎi b ā y īn 乃 八 音。 fù 父 zǐ 子 shē ér shēn 而 身。 sū é r s ūn 而 孙。

shēn ér 而 身 zì 自 n ǎi 乃 fù 父

z ǐ sū n 子 孙 , jiǔ jiǔ 九 zǐ 子

zhì xuá zhì xuán zēng 玄 至 曾 zhī zhī lún 之 伦。 fù cóng 妇 从。 zé gōng 则 恭。 yǔ yǔ péng 与 朋。

zú r én 族 , 人 ēn 恩 , yǒ u 友 , fū fū 夫 dì 弟

xiōng zé 则 兄

zhǎ yò xù zhǎng yòu xù y ǒu 幼 长 序 , 友 jūn 君

zé jìng chén zé zhōng 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ 此 f án 凡

shí shí 十 xù xùn 训

suǒ yì rén suǒ 义 , 人 所 mé méng 蒙 ,

tóng 同。

xū jiǎ jiū xū jiǎng jiū 讲 须 究。

xiá xù gǔ jù xiáng xùn gǔ míng jù dòu 训 详 诂 , 明 句 读。 w éi 为 xué xué 学 zhě zhě 者 , b ì y ǒu 有 必 chū chū 初。

xiǎ xué zhō xiǎo xué zhōng 学 小 终 , l ún 论 q ún 群 yǔ zhě yǔ zhě 者 , 语 dì dì 弟 zǐ 子 , zhě zhě 者 ,

zhì shū zhì sì shū 四 至 书。 shí èr shí 十 二 piā piān 篇。

shà yá jì shàn yán 善 记 言。 piā zhǐ qī piān zhǐ 篇 七 止。

zǐ mèng zǐ 子 孟

jiǎ dà dé shuō yì jiǎng dào dé shuō rén yì 道 讲 德 , 说 仁 义。

zuò zhō yō zuò zhōng yōng 中 作 庸 , zhōng bù 不 中 zuò zuò 作 zì 自 dà 大 xiū 修

zǐ zǐ 子

sī 思

bǐ 笔。 yì 易。

piān yōng bú 偏 , 庸 不 xué xué 学 , qí 齐 ,

zē zǐ nǎi zēng zǐ 乃 曾 子。 zhì píng zhì 至 平 治。 sì 四 shū shú 书 熟。 dú 读。

xiào jīng tōng 经 孝 通 , rú 如 shī shī 诗 h ào 号 liù liù jīng 六 经 , shū shū 书 liù liù 六 yì 易 ,

shǐ shǐ kě 可 始

chū qiū lǐ chūn qiū 春 礼 秋。

dā jiǎ qiú jīng dāng jiǎng qiú 经 , 当 讲 求。 shā shān 山 , yǒ guī yǒu guī cáng 归 有 藏。

là y ǒu làn 有 连

y ǒu 有 y ǒu 有 y ǒu 有 wǒ 我 zhù zhù 著 dà 大

zhō yì zhōu yì s ān 易 , 三 周 diǎ mó diǎn mó 谟 , 典 shì shì 誓 mìng 命 ,

yì xiá yì xiáng 易 详。 gà gào 诰。

xù y ǒu x ùn 有 训

shū zhī shū zhī ào 之 书 奥。 zuò zhō lǐ zuò zhōu lǐ 周 作 礼。 zhì zhì tǐ 治 体。 lǐ 礼 jì 记。 bèi 备。

zhō gō zhōu gōng 公 , 周 liù liù 六

guā cú guān cún 官 , 存

xiǎ dà zhù xiǎo dài zhù 戴 , 注 小

shù shè yá shù shèng yán 圣 述 言 , yuē yuē 曰 h ào 号 guó guó 国 sì sì 四

lǐ yuè lǐ yuè 乐 礼

yuē fēng yuē 风 , 曰

yǎ sòng 雅 颂。

shī fě yǒ shī dāng fěng yǒng 诗 , 当 讽 咏。

shī 诗 yù 寓

jì wáng chūn qiū zuò 既 亡 , 春 秋 作。 biǎ bāo biǎn 贬 , 褒 bié shà bié shàn è 善 别 恶。

zhuà zhě gō yá sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 传 三 者 , 有 公 羊。 y ǒu 有 zuǒ zuǒ 左 shì shì y ǒu 氏 , 有 gǔ liá gǔ liáng 谷 梁。 zǐ 子。 shì 事。 yá yáng 扬。

jì jīng jì 既 经 cuō 撮 wǔ 五 w én 文 qí 其 zǐ 子

fā dú míng fāng dú 明 , 方 读 yào 要 , zhě zhě 者 jì 记 qí 其

xú yǒu x ún 有 荀

zhō zǐ zhōng zǐ 子 , 中 tōng 通 ,

zhuā jí lǎo zhuāng 老 及 庄。 dú zhū dú zhū 诸 读 shǐ shǐ 史。

zǐ jīng zǐ 子 经

k ǎo 考 zì 自 hào 号

shì shì xì 系 , 世 xī nóng 羲 农 , sān 三 huáng 皇 ,

zhī zhō shǐ zhī zhōng shǐ 终 知 始。 zhì huáng dì 黄 至 帝。 jū shàng shì 上 居 世。 h ào è r 二 号 dì dì 帝。

yǒ yú táng yǒu yú 有 唐 虞 , xiāng yī 揖 相 xià xià 夏 yǒu 有

xùn chēng shèng shì 逊 , 称 盛 世。 yǔ shā yǒ tā yǔ shāng yǒu tāng 禹 , 商 有 汤。 wá wáng 王。

zhō wé wǔ chē sā zhōu wén wǔ chēng sān 文 周 武 , 称 三 xià xià 夏 sì 四

chuá zǐ jiā tiā xià chuán zǐ jiā tiān xià 子 , 家 传 天 下。 zǎ qiā xià b ǎi zǎ i qiān xià 载 , 迁 百 夏 shè shè 社。

tāng fá 伐 汤 liù liù 六 bǎi 百

xià guó 夏 , 国

hào shāng 号 商。

zǎ zhì zhò wá zǎ i zhì zhòu wáng 载 , 至 纣 亡。 wáng 王 , shǐ zhū zhò shǐ zhū zhòu 诛 始 纣。

zhō wǔ zhōu wǔ 武 周 bā 八

zǎ zuì chá jiǔ b ǎi zǎ i zuì cháng jiǔ 载 , 最 百 长 久。 dōng wáng gāng zhuì 东 , 王 纲 坠。

zhōu zhé 辙 周

chěng gān gē shàng yóu shuì 干 逞 戈 , 尚 游 说。 shǐ shǐ 始 wǔ 五 chū qiū zhō zhà guó chūn qiū zhōng zhàn guó 秋 , 终 春 战 国。 qiá bà qiáng 强 , 霸 shì shì 氏 , qī xió chū qī xióng chū 雄 七 出。 shǐ jiā bì shǐ jiān bìng 兼 始 并。

qí yíng qín 秦 嬴

chuá shì chǔ zhē chuán èr shì chǔ hàn zhēng 二 传 世 , 楚 汉 争。 g āo 高 zhì zhì 至 zǔ hà zǔ xīng hàn 祖 兴 , 汉 yè jià yè jiàn 业 建。

xià ping mǎ cuà xiào ping wáng mǎng cuàn 平 , 王 孝 莽 篡。 xīng 兴 , wé dō hà wéi dōng hàn 东 为 汉。

guā wǔ guāng wǔ 武 光 sì 四 w èi 魏 h ào 号

niá zhō yú xià bǎi nián zhōng yú xiàn 年 , 终 百 于 献。 shǔ shǔ 蜀 sā sān 三 zhē hà dǐ wú zhēng hàn dǐng 吴 , 争 汉 鼎。 guó guó 国 , liǎ jì qì liǎng jìn 两 迄 晋。

sòng qí 齐 宋 wéi 为 nán 南

jì liáng chén chéng 继 , 梁 陈 承。 cháo 朝 , dū jīn 金 都 líng 陵。

běi 北 yǔ 宇 d ài 迨 bú 不

yuán wèi 魏 , 元 zhō wén zhōu 周 , 文 zhì zhì 至 suí suí 隋 ,

fēn dōng xi 东 分 西。 yǔ yǔ 与 yì 一 qí g āo qí 高 齐。 tǔ 土 yǔ 宇。

chuá zài chuán 传 , 再

shī xù shī tǒng xù 统 失 绪。 qǐ 起 shī yì shī 义 师。

gā zǔ táng gāo zǔ 高 唐 祖 , chú 除 èr 二 suí 隋

luàn chuàng guó jī 国 乱 , 创 基。 sā bǎ zǎ sā n b ǎi zǎ i 百 三 载。 guó gǎ guó nǎi gǎi 乃 国 改。 jí hàn 汉 及 zhōu 周。

shí chuá shí chuán 传 , 十

liá miè zhī liáng miè zhī 灭 梁 之 , liáng táng jìn 唐 梁 晋 ,

chē wǔ chēng wǔ 五 称 yán 炎 shí 十

jiē d ài jiē yǒu 代 , 皆 有

yó yóu 由。

sòng xīng shòu zhōu shàn 兴 , 受 宋 周 禅。 bā chuán nán běi hùn 传 , 南 八 北 混。 jīn dì 金 , 帝 hào fēn 号 纷。 cún 存。

liáo yǔ 与 辽 dài 迨 zhì 至 y ǒu 有 miè 灭

liáo sòng yóu 犹 辽 , 宋

yuán xīng jīn 兴 , 金 元 sò sòng 宋

xù xiē 绪 歇。

shì miè shì yì tong miè 世 , 一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí 中 并 国 , 兼 戎 狄。 tà míng tài 太 明 zǔ jiǔ zǔ jiǔ qīn 祖 , 久 亲 shī shī 师。

chuán jiàn wén fāng sì 建 传 文 , 方 四 qiā bě jī yǒ lè qiān běi jīng yǒng lè 北 迁 京 , 永 乐

sì 祀。 sì 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì 崇 迨 祯 , 煤 山 逝。 tà qīng tài 太 清 jìng sì 四 靖 zhì zhì 至 shí 十 dú 读 zǔ jǐ mì zǔ yīng jǐng mìng 祖 , 膺 景 命。 fāng kè 方 , 克 dà dìng 大 定。

xuā tǒ nǎ dà xuān tǒng nǎi dà tóng 统 , 乃 宣 大 同。 èr 二 shì qīng zuò 祚 世 , 清 zhōng 终。

shǐ zhě shí shǐ zhě kǎo shí lù 者 , 考 史 实 录。 ruò j īn ruò qīn 今 , 若 亲 mù mù 目。

gǔ tōng gǔ 古 通

k ǒu 口

ér 而

wé sòng xī n é r w éi 诵 , 心 而 维。 sī xī 斯 , 夕 yú 于 sī 斯。

zhāo yú 于 朝 zhòng xī zhòng 仲 昔

ní shī xiàng tuó 尼 , 师 项 橐。

shè xiá shà qí xué gǔ shèng xián shàng qín xué 圣 古 贤 , 尚 勤 学。 zhà zhō zhào zhōng lìng dú 中 赵 令 , 读 bǐ 彼 pī 披 bǐ 彼 tóu 头 jì 既 pú 蒲 wú 无 l ǔ l ún 鲁 论。 qín 勤。 jiǎ jiǎn 简。 miǎ miǎn 勉。 gǔ 股。

shì xué qiě 仕 , 学 且 biā xiā zhú biān xiāo zhú 竹 编 , 削 shū qiě zhī shū qiě zhī 知 书 , 且

xuán liáng zhuī cì 梁 , 锥 悬 刺

bǐ 彼 rú 如 jiā jiā 家 rú 如

bú 不

jià zì jiào zì q ín 教 , 自 勤

kǔ kǔ 苦。

náng yíng rú yìng xuě 萤 , 如 囊 映 雪。 suī 虽 fù 负 pín xué bú chuò 贫 , 学 不 辍。 rú guà x īn rú guà 薪 , 如 挂 jiǎ jiǎo 角。

shē suī shēn suī 虽 身 sū 苏 shǐ shǐ 始 bǐ 彼 ěr 尔 l ǎo 老 fā 发 jì 既

yó kǔ zhuó l áo yóu kǔ zhuó 劳 , 犹 苦 卓。 quá quán èr 泉 , 二 shí shí qī 十 七。 jí 籍。

dú shū f èn dú shū 奋 , 读 书

yó huǐ chí l ǎo yóu huǐ chí 老 , 犹 悔 迟。 sī sī 思。

xiǎ shē yí xiǎo shēng yí zǎo 生 , 宜 小 早

ruò liáng hào bā shí 梁 若 灏 , 八 十 duì 对 bǐ 彼 ěr 尔 dà 大 tíng kuí duō 廷 , 魁 多

èr 二。 shì 士。

ché zhò chē yì jì chéng zhòng chēng yì 成 , 众 既 称 异。 xiǎ xiǎo shēng yí 生 , 宜 小 lì 立 zhì 志。

bā yíng bā 八 莹 mì 泌 bǐ 彼 ěr 尔 cài 蔡 qī 七 yǐng 颖 yòu 幼 wén 文

suì yǒ shī suì néng yǒng shī 咏 岁 , 能 诗。 suì néng fù 赋 岁 , 能 qí 棋。

wù chē qí wù rén chēng qí 悟 , 人 称 奇。 xué dāng xiào zhī 学 , 当 效 之。 jī néng biàn qín 姬 , 能 辨 琴。

xiè xiè 谢 bǐ 彼 ěr 尔

dào 道 nǚ 女 ná n án 男

yù né yǒ yí y ùn néng yǒng yín 韫 , 能 咏 吟。 qiě mǐ zǐ qiě cōng mǐn 子 , 且 聪 敏。 zǐ zì zǐ dāng zì jǐng 子 , 当 自 警。 suì 岁。

táng liú yàn fāng qī 刘 唐 晏 , 方 七 jǔ 举 bǐ 彼 ěr 尔 y ǒu 有

shé tó zuò zhè zì shén tóng zuò zhèng zì 童 , 作 神 正 字。 suī suī 虽 yò y òu 幼 shē yǐ y òu shēn yǐ 幼 , 身 已 xué miǎ xué miǎn ér 学 , 勉 而 shì shì 仕。 zhì zhì 致。 shì shì 是。

wé zhě ruò wéi zhě yì ruò 者 , 亦 为 若 yè yè jī 夜 , 鸡

quǎ shǒ quǎn shǒu 守 犬

ché sī chén 司 晨。

g ǒu 苟 c án 蚕 rén 人 yòu 幼

bù bù 不 tǔ tǔ 吐 bù 不 ér 而

xué xué hé w éi 学 , 曷 为

ré rén 人。

nià mì sī fēng niàng mì 丝 , 蜂 酿 蜜。 xué bù 学 , 不 rú 如 wù 物。 xíng 行。 mín 民。 mǔ 母。 hòu 后。 yí yíng 赢。

xué zhuàng ér 学 , 壮 而 zé 泽

shàng zhì jūn xià 致 上 君 , 下

mí shē xiǎ fù yáng míng shēng xiǎn fù 名 扬 声 , 显 父 guāng yú 于 光 r én 人 wǒ 我 yí yí 遗 jià jiào 教 qián yù 前 , 裕 yú 于

mǎ zǐ j īn m ǎn 子 , 金 满

zǐ yì zǐ wéi yì jīng 子 , 惟 一 经。

q ín 勤 jiè jiè 戒

yǒ gō xì yǒu gōng xì 功 , 戏 有 zhī zhī 之

wú 无

yì 益。

yí miǎ lì z āi yí miǎn lì 哉 , 宜 勉 力。


相关文章:
三字经(拼音版)
三字经(拼音版)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。sün zì j?ng 三字经 r?n zh? chū xìng b?n shàn xìng xiüng jìn xí xiüng yuǎn 人之初 性本善 ...
《三字经》全文、拼音及注解
三字经拼音版 8页 5下载券 带拼音《三字经》全文 6页 1下载券 三字经带拼音可直接打印 10页 免费 《三字经》全文带拼音 6页 免费 《三字经》歌词 ...
《三字经》拼音拼音版
三字经》拼音拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。rén zhī chū xìng běn shàn人 之 初 , 性 本 善。《三字经》拼音拼音版 r?n zhī chū ...
三字经全文带拼音打印版---经典
三字经全文带拼音打印版---经典_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。三字经全文带拼音打印版---经典 三字经 rén zhī 人 gǒu 苟 xī 昔 dòu 窦 yǎng 养 zǐ ...
三字经全文带拼音---打印版
三字经全文带拼音---打印版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近...
三字经-全文【注音版】
三字经-全文【注音版】_幼儿读物_幼儿教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档三字经-全文【注音版】_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。sān zì jīnɡ 三...
三字经拼音版
三字经拼音版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经 rén zhī chūxìng běn shànxìng xiāng jìnxí xiāng yuǎn 人之初 性本善性相近习相远 gǒu bú ...
《三字经》全文带拼音 word版
三字经》全文带拼音 word版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经全文带拼音 rén zhī chū xìng běn shàn 人之初 , 性本善。 xì ng xiāng jìn xí xiān...
三字经全文(注音版)
三字经全文(注音版)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。2016 年 2 月 13 日 20:16:47 Ré n zhī chū xìng běn shàn 人之初 , 性本善。 xìng xiāng jìn...
三字经注音版(适合打印)
三字经注音版(适合打印)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。有孩子的家长可以直接下载打印,版面已经调好 1 r?n zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí ...
更多相关标签: