当前位置:首页 >> 小学教育 >>

三字经拼音版


《三字经》全文带拼音 三字经》
Rén 人 zhī chū xìng běn shàn 初 , 之 性 本 善。 xí xiā yuǎ xí xiāng yuǎn 习 相 远。 xìng nǎi qiān nǎ 性 乃 迁。 guì zhuā guì yǐ zhuān 贵 以 专。 zé 择 lín 邻 chǔ chǔ 处。 zhù zhù 杼。

xiā jì xìng xiāng jìn 相 性 近 , g ǒu 苟 bú jiào 教 , 不

jià zhī jiào zhī dào 之 教 道 , xī 昔 zǐ 子 d òu 窦 mèng mǔ 孟 母 , xué bù xué 学 , 不 yān yā 燕 shān shā 山 , zǐ 子 ,

duà jī duàn jī 机 断

yǒu yì fāng yǒ yì 义 方。 有 jù míng jù 俱 名 yáng 扬。

jià wǔ jiào wǔ 五 教

yǎng bú 不 养 Jiào bù 不 教 zǐ 子 y òu 幼 yù 玉 rén 人 wèi 为 qīn 亲

jiào fù zhī 教 , 父 之 yán shī zhī 严 , 师 之

guò 过。 duò 惰。 yí 宜。

xué suǒ bù xué fēi suǒ 学 , 非 不 所 bù xué bù xué l ǎo 学 , 老 不 bù zhuó 不 琢 , bù 不 rén 人 shī 师 xué 学 ,

hé h é w éi 何 为。

bù chéng qì 成 不 器。 bù 不 zhī yì 知 义。

zǐ fāng shào shí 子 , 方 少 时。 yǒ u 友 , xí 习 lǐ 礼 yí 仪。

jiǔ xiāng jiǔ líng néng wēn xí 九 香 龄 , 能 温 席。

xià yú xiào yú 于 孝 Róng sì 四 融 Dì 弟

suǒ zhí qī n suǒ dāng zhí 亲 , 所 当 执。 suì néng ràng 岁 , 能 让 lí 梨。

zhǎ yí xiā zhī yú zhǎng yí xiān zhī 于 长 , 宜 先 知。 jià wé cì jiàn wén 见 次 闻。

shǒ xià tì shǒu xiào tì 孝 首 悌 ,

zhī zhī 知 yī 一 b ǎi 百 sān 三

mǒu 某

shù shí shù shí mǒu 数 , 识 某 ér 而

wé wén 文。 bǎi bǎ 百。 wà w àn 万。

ér shí shí shí shí 十 , 十 而

qiā qiā ér qiān qiān ér 千 , 千 而 而 cái 才

zhě tiān dì rén rén 者 , 天 地 人。

sān guāng zhě 光 三 者 , Sān 三 fù 父

rì yuè 月 日

xīng 星。

gāng zhě jūn chén yì 者 , 君 纲 臣 义。 z ǐ qī n 子 亲 , fū fū 夫 shù fù shùn 妇 顺。 dōng 冬。

Yuē chūn xià yuē qiū 春 曰 夏 , 曰 秋 cǐ 此 shí sì shí y ùn 时 , 运 四

bù qió bù qióng 不 穷。 xī dōng 西 东。

Yuē nán běi yuē 南 曰 北 , 曰 cǐ 此 yuē yuē 曰 cǐ 此

yì hū zhō sì fāng yìng hū zhōng 四 方 , 应 乎 中。 shuǐ huǒ shuǐ huǒ 火 , 水 wǔ xíng 五 行 , m ù j īn 金 木 tǔ tǔ 土。

hū shù běn hū shù 乎 本 数。

yuē 曰 cǐ 此 d ào 稻 cǐ 此 mǎ 马 cǐ 此 yuē yuē 曰 ài 爱 p áo 匏

rén 仁

yì lǐ zhì 义 , 礼 智

xìn 信。

chá wǔ cháng 常 , 五

bù wě bù róng wěn 容 不 紊。 jì 稷。 shí shí 食。

liá shū shǔ liáng shū mài shǔ 菽 , 麦 粱 黍 liù liù 六 suǒ gǔ rén suǒ 谷 , 人 所

niú niú yáng 牛 羊 ,

jī quǎ shǐ jī quǎn shǐ 犬 鸡 豕。 sì 饲。 jù jù 惧。

liù chù suǒ liù chù rén suǒ 畜 , 人 六 所 xǐ 喜 wù 恶 tǔ tǔ 土 yuē nù yuē 怒 , 曰 yù 欲 , gé 革 , āi 哀

qī qíng jù 情 七 具。 shí mù shí 石 木 jīn 金。

sī 丝 g āo 高

zhú yǔ zhú 竹, 与 zē zǔ zēng zǔ 祖 , 曾 zǐ zǐ 子 ,

bā n ǎi b ā y īn 乃 八 音。 fù 父 zǐ 子 shē ér shēn 而 身。 sū é r s ūn 而 孙。

shēn ér 而 身 zì 自 n ǎi 乃 fù 父

z ǐ sū n 子 孙 , jiǔ jiǔ 九 zǐ 子

zhì xuá zhì xuán zēng 玄 至 曾 zhī zhī lún 之 伦。 fù cóng 妇 从。 zé gōng 则 恭。 yǔ yǔ péng 与 朋。

zú r én 族 , 人 ēn 恩 , yǒ u 友 , fū fū 夫 dì 弟

xiōng zé 则 兄

zhǎ yò xù zhǎng yòu xù y ǒu 幼 长 序 , 友 jūn 君

zé jìng chén zé zhōng 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ 此 f án 凡

shí shí 十 xù xùn 训

suǒ yì rén suǒ 义 , 人 所 mé méng 蒙 ,

tóng 同。

xū jiǎ jiū xū jiǎng jiū 讲 须 究。

xiá xù gǔ jù xiáng xùn gǔ míng jù dòu 训 详 诂 , 明 句 读。 w éi 为 xué xué 学 zhě zhě 者 , b ì y ǒu 有 必 chū chū 初。

xiǎ xué zhō xiǎo xué zhōng 学 小 终 , l ún 论 q ún 群 yǔ zhě yǔ zhě 者 , 语 dì dì 弟 zǐ 子 , zhě zhě 者 ,

zhì shū zhì sì shū 四 至 书。 shí èr shí 十 二 piā piān 篇。

shà yá jì shàn yán 善 记 言。 piā zhǐ qī piān zhǐ 篇 七 止。

zǐ mèng zǐ 子 孟

jiǎ dà dé shuō yì jiǎng dào dé shuō rén yì 道 讲 德 , 说 仁 义。

zuò zhō yō zuò zhōng yōng 中 作 庸 , zhōng bù 不 中 zuò zuò 作 zì 自 dà 大 xiū 修

zǐ zǐ 子

sī 思

bǐ 笔。 yì 易。

piān yōng bú 偏 , 庸 不 xué xué 学 , qí 齐 ,

zē zǐ nǎi zēng zǐ 乃 曾 子。 zhì píng zhì 至 平 治。 sì 四 shū shú 书 熟。 dú 读。

xiào jīng tōng 经 孝 通 , rú 如 shī shī 诗 h ào 号 liù liù jīng 六 经 , shū shū 书 liù liù 六 yì 易 ,

shǐ shǐ kě 可 始

chū qiū lǐ chūn qiū 春 礼 秋。

dā jiǎ qiú jīng dāng jiǎng qiú 经 , 当 讲 求。 shā shān 山 , yǒ guī yǒu guī cáng 归 有 藏。

là y ǒu làn 有 连

y ǒu 有 y ǒu 有 y ǒu 有 wǒ 我 zhù zhù 著 dà 大

zhō yì zhōu yì s ān 易 , 三 周 diǎ mó diǎn mó 谟 , 典 shì shì 誓 mìng 命 ,

yì xiá yì xiáng 易 详。 gà gào 诰。

xù y ǒu x ùn 有 训

shū zhī shū zhī ào 之 书 奥。 zuò zhō lǐ zuò zhōu lǐ 周 作 礼。 zhì zhì tǐ 治 体。 lǐ 礼 jì 记。 bèi 备。

zhō gō zhōu gōng 公 , 周 liù liù 六

guā cú guān cún 官 , 存

xiǎ dà zhù xiǎo dài zhù 戴 , 注 小

shù shè yá shù shèng yán 圣 述 言 , yuē yuē 曰 h ào 号 guó guó 国 sì sì 四

lǐ yuè lǐ yuè 乐 礼

yuē fēng yuē 风 , 曰

yǎ sòng 雅 颂。

shī fě yǒ shī dāng fěng yǒng 诗 , 当 讽 咏。

shī 诗 yù 寓

jì wáng chūn qiū zuò 既 亡 , 春 秋 作。 biǎ bāo biǎn 贬 , 褒 bié shà bié shàn è 善 别 恶。

zhuà zhě gō yá sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 传 三 者 , 有 公 羊。 y ǒu 有 zuǒ zuǒ 左 shì shì y ǒu 氏 , 有 gǔ liá gǔ liáng 谷 梁。 zǐ 子。 shì 事。 yá yáng 扬。

jì jīng jì 既 经 cuō 撮 wǔ 五 w én 文 qí 其 zǐ 子

fā dú míng fāng dú 明 , 方 读 yào 要 , zhě zhě 者 jì 记 qí 其

xú yǒu x ún 有 荀

zhō zǐ zhōng zǐ 子 , 中 tōng 通 ,

zhuā jí lǎo zhuāng 老 及 庄。 dú zhū dú zhū 诸 读 shǐ shǐ 史。

zǐ jīng zǐ 子 经

k ǎo 考 zì 自 hào 号

shì shì xì 系 , 世 xī nóng 羲 农 , sān 三 huáng 皇 ,

zhī zhō shǐ zhī zhōng shǐ 终 知 始。 zhì huáng dì 黄 至 帝。 jū shàng shì 上 居 世。 h ào è r 二 号 dì dì 帝。

yǒ yú táng yǒu yú 有 唐 虞 , xiāng yī 揖 相 xià xià 夏 yǒu 有

xùn chēng shèng shì 逊 , 称 盛 世。 yǔ shā yǒ tā yǔ shāng yǒu tāng 禹 , 商 有 汤。 wá wáng 王。

zhō wé wǔ chē sā zhōu wén wǔ chēng sān 文 周 武 , 称 三 xià xià 夏 sì 四

chuá zǐ jiā tiā xià chuán zǐ jiā tiān xià 子 , 家 传 天 下。 zǎ qiā xià b ǎi zǎ i qiān xià 载 , 迁 百 夏 shè shè 社。

tāng fá 伐 汤 liù liù 六 bǎi 百

xià guó 夏 , 国

hào shāng 号 商。

zǎ zhì zhò wá zǎ i zhì zhòu wáng 载 , 至 纣 亡。 wáng 王 , shǐ zhū zhò shǐ zhū zhòu 诛 始 纣。

zhō wǔ zhōu wǔ 武 周 bā 八

zǎ zuì chá jiǔ b ǎi zǎ i zuì cháng jiǔ 载 , 最 百 长 久。 dōng wáng gāng zhuì 东 , 王 纲 坠。

zhōu zhé 辙 周

chěng gān gē shàng yóu shuì 干 逞 戈 , 尚 游 说。 shǐ shǐ 始 wǔ 五 chū qiū zhō zhà guó chūn qiū zhōng zhàn guó 秋 , 终 春 战 国。 qiá bà qiáng 强 , 霸 shì shì 氏 , qī xió chū qī xióng chū 雄 七 出。 shǐ jiā bì shǐ jiān bìng 兼 始 并。

qí yíng qín 秦 嬴

chuá shì chǔ zhē chuán èr shì chǔ hàn zhēng 二 传 世 , 楚 汉 争。 g āo 高 zhì zhì 至 zǔ hà zǔ xīng hàn 祖 兴 , 汉 yè jià yè jiàn 业 建。

xià ping mǎ cuà xiào ping wáng mǎng cuàn 平 , 王 孝 莽 篡。 xīng 兴 , wé dō hà wéi dōng hàn 东 为 汉。

guā wǔ guāng wǔ 武 光 sì 四 w èi 魏 h ào 号

niá zhō yú xià bǎi nián zhōng yú xiàn 年 , 终 百 于 献。 shǔ shǔ 蜀 sā sān 三 zhē hà dǐ wú zhēng hàn dǐng 吴 , 争 汉 鼎。 guó guó 国 , liǎ jì qì liǎng jìn 两 迄 晋。

sòng qí 齐 宋 wéi 为 nán 南

jì liáng chén chéng 继 , 梁 陈 承。 cháo 朝 , dū jīn 金 都 líng 陵。

běi 北 yǔ 宇 d ài 迨 bú 不

yuán wèi 魏 , 元 zhō wén zhōu 周 , 文 zhì zhì 至 suí suí 隋 ,

fēn dōng xi 东 分 西。 yǔ yǔ 与 yì 一 qí g āo qí 高 齐。 tǔ 土 yǔ 宇。

chuá zài chuán 传 , 再

shī xù shī tǒng xù 统 失 绪。 qǐ 起 shī yì shī 义 师。

gā zǔ táng gāo zǔ 高 唐 祖 , chú 除 èr 二 suí 隋

luàn chuàng guó jī 国 乱 , 创 基。 sā bǎ zǎ sā n b ǎi zǎ i 百 三 载。 guó gǎ guó nǎi gǎi 乃 国 改。 jí hàn 汉 及 zhōu 周。

shí chuá shí chuán 传 , 十

liá miè zhī liáng miè zhī 灭 梁 之 , liáng táng jìn 唐 梁 晋 ,

chē wǔ chēng wǔ 五 称 yán 炎 shí 十

jiē d ài jiē yǒu 代 , 皆 有

yó yóu 由。

sòng xīng shòu zhōu shàn 兴 , 受 宋 周 禅。 bā chuán nán běi hùn 传 , 南 八 北 混。 jīn dì 金 , 帝 hào fēn 号 纷。 cún 存。

liáo yǔ 与 辽 dài 迨 zhì 至 y ǒu 有 miè 灭

liáo sòng yóu 犹 辽 , 宋

yuán xīng jīn 兴 , 金 元 sò sòng 宋

xù xiē 绪 歇。

shì miè shì yì tong miè 世 , 一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí 中 并 国 , 兼 戎 狄。 tà míng tài 太 明 zǔ jiǔ zǔ jiǔ qīn 祖 , 久 亲 shī shī 师。

chuán jiàn wén fāng sì 建 传 文 , 方 四 qiā bě jī yǒ lè qiān běi jīng yǒng lè 北 迁 京 , 永 乐

sì 祀。 sì 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì 崇 迨 祯 , 煤 山 逝。 tà qīng tài 太 清 jìng sì 四 靖 zhì zhì 至 shí 十 dú 读 zǔ jǐ mì zǔ yīng jǐng mìng 祖 , 膺 景 命。 fāng kè 方 , 克 dà dìng 大 定。

xuā tǒ nǎ dà xuān tǒng nǎi dà tóng 统 , 乃 宣 大 同。 èr 二 shì qīng zuò 祚 世 , 清 zhōng 终。

shǐ zhě shí shǐ zhě kǎo shí lù 者 , 考 史 实 录。 ruò j īn ruò qīn 今 , 若 亲 mù mù 目。

gǔ tōng gǔ 古 通

k ǒu 口

ér 而

wé sòng xī n é r w éi 诵 , 心 而 维。 sī xī 斯 , 夕 yú 于 sī 斯。

zhāo yú 于 朝 zhòng xī zhòng 仲 昔

ní shī xiàng tuó 尼 , 师 项 橐。

shè xiá shà qí xué gǔ shèng xián shàng qín xué 圣 古 贤 , 尚 勤 学。 zhà zhō zhào zhōng lìng dú 中 赵 令 , 读 bǐ 彼 pī 披 bǐ 彼 tóu 头 jì 既 pú 蒲 wú 无 l ǔ l ún 鲁 论。 qín 勤。 jiǎ jiǎn 简。 miǎ miǎn 勉。 gǔ 股。

shì xué qiě 仕 , 学 且 biā xiā zhú biān xiāo zhú 竹 编 , 削 shū qiě zhī shū qiě zhī 知 书 , 且

xuán liáng zhuī cì 梁 , 锥 悬 刺

bǐ 彼 rú 如 jiā jiā 家 rú 如

bú 不

jià zì jiào zì q ín 教 , 自 勤

kǔ kǔ 苦。

náng yíng rú yìng xuě 萤 , 如 囊 映 雪。 suī 虽 fù 负 pín xué bú chuò 贫 , 学 不 辍。 rú guà x īn rú guà 薪 , 如 挂 jiǎ jiǎo 角。

shē suī shēn suī 虽 身 sū 苏 shǐ shǐ 始 bǐ 彼 ěr 尔 l ǎo 老 fā 发 jì 既

yó kǔ zhuó l áo yóu kǔ zhuó 劳 , 犹 苦 卓。 quá quán èr 泉 , 二 shí shí qī 十 七。 jí 籍。

dú shū f èn dú shū 奋 , 读 书

yó huǐ chí l ǎo yóu huǐ chí 老 , 犹 悔 迟。 sī sī 思。

xiǎ shē yí xiǎo shēng yí zǎo 生 , 宜 小 早

ruò liáng hào bā shí 梁 若 灏 , 八 十 duì 对 bǐ 彼 ěr 尔 dà 大 tíng kuí duō 廷 , 魁 多

èr 二。 shì 士。

ché zhò chē yì jì chéng zhòng chēng yì 成 , 众 既 称 异。 xiǎ xiǎo shēng yí 生 , 宜 小 lì 立 zhì 志。

bā yíng bā 八 莹 mì 泌 bǐ 彼 ěr 尔 cài 蔡 qī 七 yǐng 颖 yòu 幼 wén 文

suì yǒ shī suì néng yǒng shī 咏 岁 , 能 诗。 suì néng fù 赋 岁 , 能 qí 棋。

wù chē qí wù rén chēng qí 悟 , 人 称 奇。 xué dāng xiào zhī 学 , 当 效 之。 jī néng biàn qín 姬 , 能 辨 琴。

xiè xiè 谢 bǐ 彼 ěr 尔

dào 道 nǚ 女 ná n án 男

yù né yǒ yí y ùn néng yǒng yín 韫 , 能 咏 吟。 qiě mǐ zǐ qiě cōng mǐn 子 , 且 聪 敏。 zǐ zì zǐ dāng zì jǐng 子 , 当 自 警。 suì 岁。

táng liú yàn fāng qī 刘 唐 晏 , 方 七 jǔ 举 bǐ 彼 ěr 尔 y ǒu 有

shé tó zuò zhè zì shén tóng zuò zhèng zì 童 , 作 神 正 字。 suī suī 虽 yò y òu 幼 shē yǐ y òu shēn yǐ 幼 , 身 已 xué miǎ xué miǎn ér 学 , 勉 而 shì shì 仕。 zhì zhì 致。 shì shì 是。

wé zhě ruò wéi zhě yì ruò 者 , 亦 为 若 yè yè jī 夜 , 鸡

quǎ shǒ quǎn shǒu 守 犬

ché sī chén 司 晨。

g ǒu 苟 c án 蚕 rén 人 yòu 幼

bù bù 不 tǔ tǔ 吐 bù 不 ér 而

xué xué hé w éi 学 , 曷 为

ré rén 人。

nià mì sī fēng niàng mì 丝 , 蜂 酿 蜜。 xué bù 学 , 不 rú 如 wù 物。 xíng 行。 mín 民。 mǔ 母。 hòu 后。 yí yíng 赢。

xué zhuàng ér 学 , 壮 而 zé 泽

shàng zhì jūn xià 致 上 君 , 下

mí shē xiǎ fù yáng míng shēng xiǎn fù 名 扬 声 , 显 父 guāng yú 于 光 r én 人 wǒ 我 yí yí 遗 jià jiào 教 qián yù 前 , 裕 yú 于

mǎ zǐ j īn m ǎn 子 , 金 满

zǐ yì zǐ wéi yì jīng 子 , 惟 一 经。

q ín 勤 jiè jiè 戒

yǒ gō xì yǒu gōng xì 功 , 戏 有 zhī zhī 之

wú 无

yì 益。

yí miǎ lì z āi yí miǎn lì 哉 , 宜 勉 力。相关文章:
三字经全文带拼音完整版---打印版
三字经全文带拼音完整版---打印版 - 三字经 第一部分 注: 本部分讲述的是教育和学习对儿童成长的重要性,后天教育及时,方法正确,可以使儿童成为有用之材 rén ...
三字经全文带拼音完整版---正确版
三字经全文带拼音完整版---正确版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近 , bú ji...
《三字经》拼音拼音版
三字经》拼音拼音版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《三字经》拼音拼音版 rén zhī chū xì ng běn shà n xì ng xiāng jì n xí xiāng yuǎn 人之初...
《三字经》—现代完整版、全文带拼音
三字经》—现代完整版、全文带拼音_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《三字经》 rén zhī chū xìng běn shàn 人之初 , 性本善。 xìng xiāng jìn xí ...
三字经全文带拼音打印版---经典
三字经全文带拼音打印版---经典 - 三字经 rén zhī 人 gǒu 苟 xī 昔 dòu 窦 yǎng 养 zǐ 子 yù 玉 wèi 为 xiāng 香 róng 融 zhī 知 bǎi...
三字经-拼音版(内容全)
三字经-拼音版(内容全)_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。小学一年级使用三字经拼音版 1 三字经-王应麟拼音版(内容全) rén zhī chū 人 gǒu 苟 xī 昔之初 ,...
三字经拼音版
三字经拼音版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经 rén zhī chūxìng běn shànxìng xiāng jìnxí xiāng yuǎn 人之初 性本善性相近习相远 gǒu bú ...
三字经全文带拼音---打印版
三字经全文带拼音---打印版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近...
三字经完整版全文带拼音
三字经完整版全文带拼音_三年级数学_数学_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档三字经完整版全文带拼音_三年级数学_数学_小学教育_教育专区。这是...
三字经-王应麟拼音版(内容全)
三字经-王应麟拼音版(内容全)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。网上看到的三字经拼音版,内容不全,排版不规整。正好帮小孩子买了本三字经,就自己把内容输入,另外附件...
更多相关标签: