当前位置:首页 >> 高中教育 >>

2013-2014学年高二语文同步练习:1太史公自序(苏教版选修《史记》选读) Word版含解析]


(时间:45 分钟

分值:60 分)

积累与运用 1.下列各句中不含通假字的一项是 A.失之毫厘,差之千里 C.辅拂股肱之臣配焉 解析 答案 “拂”通“弼”。 D ( )(3 分) 而子迁适 使反 . 罔 疏则兽失 . 2.下列各项中加点词意义相同的一项是 A.司马氏去周适 晋 . B.泽流罔 极 . B.罔罗天下放失旧闻 D.以拾遗补艺 ( )(3 分)

A 项“豪”通“毫”;B 项“罔”通“网”,“失”通“佚”;C 项

C.孙子膑脚,而论 兵法 .

每与臣论 此事 . D.卒 三岁而迁为太史令 年六十二,永和四年卒 . . 解析 A 项分别为“到,去”,“恰逢”;B 项分别为“无,没有”“网”; C 项分别为“著述”“谈论”;D 项均为“死”。 答案 D ( )(3 分) 3.下列各项中加点词的意义和用法与例句相同的一项是 例句:以达王事而已矣 A.在赵者,以 传剑论显 . C.垂空文以 断礼义 . 解析 D 项连词。 答案 C ( )(3 分) B.整齐 其世传 .. D.忠信 行道,以奉主上 .. 4.下列各项中加点词的意义和现代汉语相同的一项是 A.不得与从事 .. C.故发愤 且卒 .. 解析 答案 D )(3 分) B.学者到今则 之 . B.以 其地为河内郡 . D.汉兴以 来,至明天子 .

例句和 C 项均为连词,表目的,来。A 项介词,凭借;B 项介词,把;

A 项指“参与其事”;B 项指“整理,归纳”;C 项指“愤懑”。

5.下列各句中加点词的活用方式与其它三句不同的一项是 ( A.坑 赵长平军 .

C.诸侯之相王 . 解析 答案 B

D.父不父 则无道 .

B 项为名词的意动用法,其他三项均为名词活用为动词。 ( )(3 分)

6.下列各句的句式和例句相同的一项是 例句:欲以何明 A.昔孔子何为而作《春秋》哉? B.显功名于虞夏 C.臣不臣则诛 D.浮于沅、湘 解析 答案

A 项和例句为宾语前置句,B、D 为状语后置句,C 项为被动句。 A ( )(3 分)

7.下列对课文内容的分析和概括不正确的一项是

A.司马迁的感叹表明,他对自己在汉武帝面前为李陵辩护一事深感后悔。 B.“身毁不用”的叹息表明,司马迁在遭祸前,还有著述以外的志向。 C.贤圣发愤著述的故事,给了司马迁巨大的精神动力 D.司马迁列举古圣先贤的事迹,从一个侧面表明了他想像古圣先贤一样创立 不朽业绩。 解析 答案 司马迁并未对辩护一事感到后悔。 A 阅读与鉴赏 一、课内精读 阅读下面的语段,完成 8~11 题。 于是论次 其文。七年而太史公遭李陵之祸,幽於缧绁。乃喟然而 叹曰:“是 . . 余之罪也夫 !是余之罪也夫!身毁不用矣。”退而深惟 曰:“夫 《诗》 《书》隐约 . .. . 者,欲遂其志之思也。昔西伯拘羑里,演《周易》 ;孔子厄 陈蔡,作《春秋》 ;屈 . 原放逐,著《离骚》 ;左丘失明,厥 有《国语》 ;孙子膑脚,而 论兵法;不韦迁蜀, . . 世传《吕览》 ;韩非囚秦, 《说难》 《孤愤》 ; 《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作 也。此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。 ”于是卒述陶唐以 来,至于麟止,自黄帝始。 8.下列各句中加点字的解释正确的一项是 A.于是论次 其文 . B.孔子厄 陈蔡 . C.厥 有国语 . D.退而深惟 曰 .. 次:顺序 厄:遭受困厄 厥:他 深惟:著述 ( )(3 分)

解析 答案

A 项应为“编排,整理”;C 项应为“才,乃”;D 项应为“深思”。 B ( )(3 分) ③是余之罪也夫 .

9.对下列句子中加点词的用法判断正确的一项是 ①乃喟然而 叹曰 ②孙子膑脚,而 论兵法 . . ④夫 《诗》 《书》隐约者 . A.两个“而”不同,两个“夫”也不同 B.两个“而”相同,两个“夫”不同 C.两个“而”不同,两个“夫”相同 D.两个“而”相同,两个“夫”也相同 解析 答案

“而”分别为①表修饰,②表顺承;“夫”分别为①表感叹语气,④ A ( )(3 分)

句首发语词。 10.下列对此段内容分析和概括不正确的一项是

A.司马迁的感叹表明,他对自己在武帝面前为李陵辩护一事深感后悔。 B.“身毁不用”的叹息表明,司马迁在遭祸前,还有著述以外的志向。 C.昔圣先贤发愤著述的故事,给了司马迁以巨大的精神动力。 D.司马迁列举古圣先贤的事迹,也从一个侧面表明了他想像古圣先贤一样创 立不朽业绩。 解析 答案 司马迁的感叹是对自己遭受不幸的慨叹,由此展开下文中的古人励志。 A

11.用现代汉语翻译文中画线的句子。 (8 分) (1)夫《诗》 《书》隐约者,欲遂其志之思也。 (3 分) 译文:_____________________________________________________ (2)《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。 (2 分) 译文:______________________________________________________ (3)于是卒述陶唐以来,至于麟止,自黄帝始。 (3 分) 译文:______________________________________________________ 答案 (1)《诗经》 《尚书》含义隐奥而言辞简约,是作者出于想表达他们心志 的一种考虑。 (2)《诗经》三百篇,大多是圣人贤士发泄愤懑而创作的。 (3)于是最终记述了陶唐以来的历史, 直到武帝获白麟铸黄金为麟趾的那一年, 而从黄帝开始。 二、课外拓展 阅读下面的文言文,完成 12~16 题。

申屠丞相嘉者,梁人,从高帝击项籍,迁为队率。从击黥布军,为都尉。孝 文时,嘉迁为御史大夫。张苍免相,孝文帝欲用皇后弟窦广国为丞相,曰:“恐 天下以吾私 广国。”广国贤有行,故欲相之,念久之不可。而高帝时大臣又皆多 . 死,余见无可者,乃以御史大夫嘉为丞相,因故邑封为故安侯。 嘉为人廉直,门不受私谒。是时太中大夫邓通方隆爱幸,赏赐累巨万。文帝 尝燕饮通家,其 宠如是。是时丞相入朝,而通居上傍,有怠慢之礼。丞相奏事毕, . 因言曰:“陛下爱幸臣,则富贵之。至于朝廷之礼,不可以不肃!”上曰:“君 勿言,吾私之。”罢朝坐府中,嘉为檄召邓通诣丞相府,不来,且 斩通。通恐, . 入言文帝。文帝曰:“汝第 往,吾今使人召若。”通至丞相府,免冠,徒跣,顿 . 首谢。嘉坐自如,故不为礼,责曰:“夫朝廷者,高皇帝之朝廷也。通小臣,戏 殿上,大不敬,当斩。吏今行斩之!”通顿首,首尽出血,不解。文帝度丞相已 困通,使使者持节召通,而谢丞相曰:“此吾弄臣 ,君释之。”邓通既至,为文 .. 帝泣曰:“丞相几杀臣。” 嘉为丞相五岁,孝文帝崩,孝景帝即位。二年,晁错为内史,贵幸用事 ,诸 .. 法令多所请变更,议以谪罚侵削诸侯。而丞相嘉自绌①所 言不用,疾错。错为内史, . 门东出,不便,更穿一门南出。南出者,太上皇庙堧垣②。嘉闻之,欲因此以法错 擅穿宗庙垣为门,奏请诛错。错客有语错,错恐,夜入宫上谒,自归景帝。至朝, 丞相奏请诛内史错。景帝曰:“错所穿非真庙垣,乃外堧垣,故他官居其中,且 又我使为之,错无罪。 ”罢朝,嘉谓长史曰:“吾悔不先斩错,乃 先请之,为错 . 所卖。”至舍,因呕血而死。谥为节侯。 太史公曰:“申屠嘉可谓刚毅守节矣,然无术学,殆与萧、曹、陈平异矣。” (节选自《史记· 张丞相列传》) 【注】 ①绌:不足,此处指不满。②堧垣:宫外的墙。 12.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是 A.恐天下以吾私 广国 . B.汝第 往,吾今使人召若 . C.此吾弄臣 ,君释之 .. 解析 私:偏爱 第:暂且 弄臣:帝王亲近狎玩之臣 ( ) (3 分)

D.晁错为内史,贵幸用事 .. 用事:凭感情做事 根据原文第三段“二年,晁错为内史,贵幸用事,诸法令多所请变更, 议以谪罚侵削诸侯”,可以推断这里的“用事”,是“实施变法改革”的意思, 而非“凭感情做事”。 答案 D )(3 分) ②其 意常在沛公也 . 13.下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( A.①文帝尝燕饮通家,其 宠如是 .

B.①不来,且 斩通 .

②固不如也,且 为之奈何 . C.①而丞相嘉自绌所 言不用 ②山峦为晴雪所 洗 . . D.①乃 先请之,为错所卖 . 解析 ②今其智乃 反不能及 . A 项中的两个“其”字,均为代词,都可以解释为“他(的)”。B 项的

两个“且”字,从词性上看,均为副词,表示“将要”。 C 项的两个“所”字, 前是“所”字的一种常见的用法, 与动词组成“所”字结构; 后一“所”与“为” 字组合,构成“为??所??”句式,表示被动关系。D 项的两个“乃”字,从 词性上看,都是副词,都解释为“竟、竟然”。 答案 C ( ①嘉为人廉直,门不受私谒。 ②嘉为檄召邓通诣丞相府,不来,且斩通。 ③(嘉)责曰:“??通小臣,戏殿上,大不敬,当斩。” ④而丞相嘉自绌所言不用,疾错。 ⑤欲因此以法错擅穿宗庙垣为门,奏请诛错。 ⑥因呕血而死。谥为节侯。 A.①②③ C.②④⑤ 解析 B.①③⑥ D.④⑤⑥ )(3 分) 14.以下句子分别编为四组,全部表现申屠嘉“刚毅守节”的一组是

①②③三句都能表现申屠嘉“刚毅守节”的品质:①“门不受私谒”

可见他的刚正清廉;②说明他对邓通的怠慢无礼的憎恶,表明他的耿直忠正; ③ 表明申屠嘉态度之果决,对礼法节度的重视; ④是讲申屠嘉自己的意见不为孝景 帝所采纳,而嫉恨晁错;⑤是讲申屠嘉与晁错之间的政治上的争权夺势; ⑥是讲 双方勾心斗角的结果,显然这些涉及到的是不同政治集团代表人物因政治主张不 一展开的争斗,而与个人品质“刚毅守节”与否无必然联系。 答案 A )(3 分) 15.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 (

A.申屠嘉早年随高帝征战,孝文帝时,旧大臣已多过世,余下的没有合适人 选,孝文帝又不愿因任用窦广国而招来非议,才让申屠嘉当了丞相。 B.申屠嘉为人廉直,不畏权贵。邓通在朝廷上傲慢无礼,皇上对他宠爱有加, 申屠嘉不顾皇上的袒护和求情,发文叫来邓通,严加斥责,并依法斩首。 C. 皇上重用晁错, 而申屠嘉提出的意见却不被采用。 申屠嘉就抓住晁错过失, 奏请皇上惩处,皇上不同意诛杀晁错,申屠嘉后悔没有先斩了晁错,回家后吐血 而死。

D.司马迁对申屠嘉做了评价,肯定了申屠嘉的刚毅守节,但又认为申屠嘉缺 乏韬略学识,因此难与萧何、曹参、陈平齐名。 解析 B 项中说“申屠嘉不顾皇上的袒护和求情,发文叫来邓通,严加斥责, 并依法斩首”,这与原文第二段的 “嘉为檄召邓通诣丞相府,不来,且斩通 ”的 叙述不符。 答案 B 16.把文中画线的句子翻译成现代汉语。 (1)陛下爱幸臣,则富贵之。(3 分) 译文:________________________________________________________ (2)文帝度丞相已困通,使使者持节召通。 (3 分) 译文:_______________________________________________________ (3)错客有语错,错恐,夜入宫上谒,自归景帝。 (4 分) 译文:_______________________________________________________ 答案 (1)陛下爱幸臣子.就可以让他富贵。 (2)文帝估计此时丞相已将邓通置于困境,便派使者带着符节去召邓通。 (3)晁错的宾客将此事告诉晁错,晁错非常害怕,连夜进宫觐见皇帝,把穿门 一事归于景帝的命令。 【参考译文】 丞相申屠嘉,是梁地人,他跟随高祖征伐项羽,被提升为队长。又随高祖征 讨黥布,被任命为都尉。孝文帝在位时,申屠嘉为御史大夫。张苍被免去丞相职 务,孝文帝打算任窦皇后的弟弟窦广国为丞相,但又顾虑说: “恐怕天下人说我 因私情任用广国。”窦广国有才有德,品行很好,所以文帝打算用他做丞相,但 考虑了很久,认为这样做不合适。而这时跟随高祖起义的大臣多数已去世,在世 的又没有可胜任的,于是便任命御史大夫申屠嘉为丞相,因他原来的封邑在故安, 便封他为故安侯。 申屠嘉为官清廉正直,家门不接待私人拜访。这时太中大夫邓通正承受文帝 的宠幸,前后赏给他的钱财累计万两。文帝还曾去邓通家饮宴,文帝对他的宠幸 到了这种地步。当时申屠嘉上朝拜见文帝时,邓通常在文帝身旁,他看到邓通在 礼数上有些怠慢放肆,不遵守君臣间的礼节。申屠嘉奏事完毕,乘机进言: “陛 下爱幸臣子,就可以让他富贵。至于在朝廷上的君臣礼节,则不可以不严肃! ” 文帝说:“你不要说了,我偏爱他。”申屠嘉下朝以后,端坐在丞相府,写了一 道文书,命令邓通到丞相府来,若不来,就要杀头。邓通非常恐惧,便进宫告诉 文帝。文帝对他说:“你只管前去,我即刻派人去把你召回来。 ”邓通来到丞相 府,摘掉帽子,打着赤脚,叩头向丞相谢罪。申屠嘉稳坐在上座,故意不还礼,

并斥责邓通说:“汉家的朝廷,是高祖皇帝的朝廷。你邓通不过是一个微不足道 的小臣,竟敢在殿上戏闹,犯了大不敬的罪,应当杀头。吏士们,马上把他推出 去斩首!”邓通吓得跪在地上叩头求饶,直碰得满头出血,仍然得不到申屠嘉的 宽恕。文帝估计此时丞相已将邓通置于困境,便派使者带着符节去召邓通,并且 向丞相表示歉意说:“他是我亲狎的臣子,您就饶了他吧!”邓通回到宫中之后, 哭着对文帝说:“丞相差点杀了我。” 申屠嘉担任丞相五年后,孝文帝去世,孝景帝即位。景帝二年(前 155),晁错 担任内史,很受景帝的信任,地位尊贵,专权行事,许多法令制度都经他请求而 变更,同时他还建议用贬降和处罚的办法削弱诸侯的势力。丞相申屠嘉自感被疏 远,他的意见不被景帝采纳,因而怨恨晁错。当时晁错担任内史,他的衙署大门 向东开,进出很不方便,就在南面另开一门。南面开门之处,正是太上皇宗庙的 外墙。申屠嘉得知这一情况,想借晁错擅自凿宗庙围墙为门一事法办晁错,他上 奏皇上,请求杀掉晁错。晁错的宾客将此事告诉晁错,晁错非常害怕,连夜进宫 拜见皇上,把穿门一事归于景帝的命令。第二天上朝,丞相申屠嘉奏请诛杀内史 晁错。景帝说:“晁错所凿穿的并不是真正的宗庙墙,而是宗庙外面的短墙,所 以其他官员在里面办公,况且这又是我让他这么做的,晁错没有什么过错。 ”退 朝以后,申屠嘉对长史说:“我真后悔没有先杀了晁错,却先报告给皇帝,结果 反被晁错给欺骗了。”回到相府之后,因气愤吐血而死。朝廷给他加封谥号为节 侯。 太史公说:“申屠嘉可算得上刚正有节操了,但是他却既不懂权术又没有学 问,与萧何、曹参、陈平相比,就要逊色多了。”


赞助商链接
相关文章:
...运城市康杰中学高二语文苏教版选修《<史记>选读》课...
【河东教育】2014年山西省运城市康杰中学高二语文苏教版选修《<史记>选读》课文全译 太史公自序]_高中教育_教育专区。【河东教育】2014年山西省运城市康杰中学高二...
苏教版选修《<史记>选读》高中语文太史公自序教案课时1
苏教版选修《<史记>选读》高中语文太史公自序教案课时1_语文_高中教育_教育专区。高中语文 太史公自序教案课时 1 苏教版选修《<史记>选读》 教学目标 1. 掌握...
苏教版选修《史记》课时同步训练 1太史公自序
苏教版选修《史记》课时同步训练 1太史公自序_语文...下列各句中不含通假字的一项是 A.失之毫厘,差之...
...语文苏教版同步练习《<史记>选读》 太史公自序]
【河东教育】2014年山西省运城市康杰中学高二语文苏教版同步练习《<史记>选读》 太史公自序]_高中教育_教育专区。【河东教育】2014年山西省运城市康杰中学高二语文...
苏教版选修《<史记>选读》高中语文太史公自序课文知识素材
苏教版选修《<史记>选读》高中语文太史公自序课文知识素材_语文_高中教育_教育专区。高中语文 太史公自序课文知识素材 苏教版选修《<史记>选读》 昔在颛顼【音:...
高中语文 太史公自序教案课时1 苏教版选修《<史记>选读》
高中语文 太史公自序教案课时1 苏教版选修《<史记>选读》_语文_高中教育_教育...2013-2014学年高二语文同... 暂无评价 63页 免费 语文:太史公自序》课....
...运城市康杰中学高二语文苏教版选修《<史记>选读》教...
【河东教育】2014年山西省运城市康杰中学高二语文苏教版选修《<史记>选读》教案...二 学习过程 《太史公自序》说: “子羽暴虐,汉行功德;愤发蜀汉,还定三秦; ...
苏教版选修《<史记>选读》高中语文太史公自序教案课时2
高中语文 太史公自序教案课时 2 苏教版选修《<史记>选读》 教学目标: 1.了解司马迁其人以及他创作《史记》的条件、指导思想。 2.学习司马迁高度的责任感和不屈...
...运城市康杰中学高二语文苏教版选修《<史记>选读》学...
【河东教育】2014年山西省运城市康杰中学高二语文苏教版选修《<史记>选读》学案...自主阅读导引 《太史公自序》说: “子羽暴虐,汉行功德,愤发蜀汉,还定三秦; ...
苏教版语文选修《太史公自序》word教案
苏教版语文选修《太史公自序word教案 - 太史公自序 学习目标: 1.了解司马迁其人以及他创作《史记》的条件、指导思想。 2.学习司马迁高度的责任感和不屈的人格...
更多相关标签: