当前位置:首页 >> 学科竞赛 >>

北京市大兴区魏善庄中学2015届高三9月月考语文试题 无答案


高三 9 月月考语文试题
一、字音字形专项题(共 15 道题,每小题 3 分,共 45 分) 1.下列加点的字的读音,全都正确的一组是 教室 瑕疵 徜 徉 不落窠 曰 . . . . A. shǐ zī cháng B. shì cǐ cháng C. shì cǐ táng D. shǐ zī tang 2.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是 A、数落 (shǔ) 多财善贾 (gǔ) 传 记(zhuàn) . . . B、毗 邻(bì) . C、便笺 (qiān) . D、混淆 (xiáo) . 前后相属 (zhǔ) . 人才济 济(jǐ) . 侍 侯(shì) . 静谧 (mì) . cháo kē cháo kē

歌声粗犷 . kuàng guǎng kuàng guǎng

杳 无音信(miǎo) . 洁身自好 (hào) . 博闻强识 (zhì) . 稳操胜券 (quàn) . 愀 然不乐(qiǎo) . 自惭形秽 (huì) . 白头偕 老(xi?) . 探本溯 源(shu?) .

信手拈 来(niān) 徜 徉(cháng) . . 3.下列词语中划线的字,读音全都正确的一组是 A.刍 议(chú) 条分缕 析(lǚ) 圈 养(quān) . . . B.倏 忽(shū) . 越俎代庖 (páo) 牛虻 (mánɡ) . . C.靛 蓝(diàn) 毁家纾 难(shū) 干涸 (h?) . . . D.手帕 (pà) 相互龃龉 (yǔ) 麾 下(huī) . . .

4.下列词语中划线的字,读音全都正确的一组是 A.迸 发(b?nɡ) 不屈不挠 (ráo) 怆 然(chuànɡ) 婀 娜多姿(ē) . . . . B.跻 身(jī) 岿 然不动(kuī) 女娲 (wō) 谆谆 教导(zhūn) . . . .. C.恫吓 (xià) . 病入膏肓 (huānɡ) 浣 衣(huàn) 神情尴尬 (ɡà) . . . D.粗糙 (cāo) 徘徊 观望(huái) 糟粕 (p?) 锲 而不舍(qi?) . . . . 5.下列词语中划线的字,读音完全正确的一组是 A.菁 华 (qīng) 宁 可(nìng) 冠 心病(guān) 翘 首回望(qiáo) . . . . B.吐蕃 (fān) . C.请帖 (tiě) . D.链 接(liàn) . 庇 护(bì) . 梵 文(fán) . 歼 击机(jiān) . 发横 财(h?ng) . 呱 呱坠地(gū) . 按捺 不住(nà) .

创 口(chuāng) 倒 春寒(dào) 拈 花惹草(niān) . . . 6.下列词语中划线的字的读音,全都正确的一组是 A.揩 (kāi)油 痉 (jīng)挛 笑靥 (y?) 物阜 (fù)民安 . . . . B.泥 (ní)古 . C.滂 (pāng)沱 . D.洞穴 (xu?) . 诤 (zh?ng)友 . 摈 (bìng)弃 . 蹊 (qī)跷 . 聒 (guō)噪 . 羽扇纶 (guān)巾 . 悄 (qiǎo)然无声 .

糟粕 (p?) 酝酿 (niàng) 心广体胖 (pán) . . . 7.下列词语中划线的字,读音全都正确的一组是 A.泊 车(b?) 称 心(ch?n) 唱主角 (jiǎo) 弹 丸之地(dàn) . . . .
1

B.苍穹 (qi?ng) . C.梦魇 (yǎn) . D.祝祷 (dǎo) .

掺 和(cān) . 本埠 (bù) .

单行 本(xíng) . 黑魆魆 (xū) ..

不偏不倚 (yǐ) . 燕颔 虎颈(hàn) .

鞭笞 (chī) 便 利店(biàn) 名噪 一时(cào) . . . 8.下列词语中划线的字的读音,全都正确的一组是 A.奇葩 (pā) 哈 (hǎ)达 砧 (zhān)板 不胫 (jìng)而走 . . . . B.坎坷 (kě) 勖 (xù)勉 棘 (jí)手 . . . C.着 (zháo)重 巷 (hàng)道 混 (hùn) 沌 . . . 拾 (sh?)级而上 . 中规中矩 (jǔ) .

D.畸(jī)形 慰藉 (xiāo)勇 扺 (dǐ)掌而谈 . (ji?) 骁 . . 9.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是 A.逾 越(yú) 鸟瞰 (kàn) 一丘之貉 (lu?) 栩 栩如生(xǔ) . . . . B. 溃 败(kuì) 凹 陷(wā) . . C. 咀 嚼(zǔ) 桧 柏(guì) . . 贻 笑大方(yí) 兢 兢业业(jīng) . . 罄 竹难书(qìng) 饕餮 大餐(ti?) . .

D. 觊 觎(jì) 攻讦 (ji?) 光阴荏苒 (rǎn) 心怀叵 测(pǒ) . . . . 10.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是 A. 颀 长(qí ) . 悚 然(sù) . 彰善瘅 恶(dà n) . 寻瑕伺隙 (xì ) . 韬光养晦 (huì ) . 啮 臂为盟(niè ) . 筋 疲力尽(jīn) . 蜚 声中外(fēi) .

B. 人寰 (huá n) 攫 取(jué ) . . C.抵牾 (yǔ) . D.鞭挞 (tà ) .

横亘 (gèn) 造福桑梓 (zǐ) . . 骨骼 (gé) . 辗 转反侧(niǎn) .

11 下列各组词语中,加点的字读音全都相同的一组是 A. 秩 序井然 栉 风沐雨 卷帙 浩繁 独树一帜 . . . . B. 一泓 清泉 宏 观调控 曲肱 而枕 鸿 鹄之志 . . . . C. 樯桅毗 连 言论精辟 人物 嗜书成癖 . . 臧否 . . D. 欣 逢佳节 歆 慕不已 万马齐喑 香满院 . . .馨 . 12 下列各组词语中加点的字,读音全都相同的一组是 A.淤 积 迂 回 愚 昧无知 长吁 短叹 . . . . B.酬 谢 绸 缪 踌 躇满志 平畴 千里 . . . . C.韧 性 烹饪 高山 . . 色厉内荏 . 万仞 . D.偏 方 骈 文 翩 跹起舞 一叶扁 舟 . . . . 13.下列词语中加点字的读音全都相同的一组是 A. 舷 梯 娴 熟 悬 崖勒马 弦 外之音 . . . . B. 按捺 税 刚毅木讷 .纳 . . 方凿圆枘 . C. 静谧 猴 弥 天盖地 所向披靡 .猕 . . .
2

D. 皎 洁 缴 纳 狡 兔三窟 矫 揉造作 . . . . 14.下列词语中,字形和划线的字的读音全都正确的一项是 A.传媒 难以起齿 自诩 (yǔ) 闭目塞 (s?)听 . . B.芯片 C.转轨 D.幅射 钩玄题要 众口铄金 赋于重任 豢 (juàn)养 . 执拗 (niù) . 车载 (zài)斗量 . 半嗔 (chēn)半喜 .

补给 (jǐ) 便 (biàn)宜行事 . . 15.下列词语中,字形和划线的字的读音全部正确的一项是 A.诠释 出其制胜 瞩 (zhǔ)目 人才荟 ( kuài )萃 . . B.杀戳 C.平添 D.松弛 宁静致远 励精图治 老奸巨猾 莅 (w?i )临 . 缜 ( zhěn )密 . 揣度 ( du?) . 鸢 ( yuān )飞鱼跃 . 鹬 ( yù )蚌相争 . 深陷囹圄 ( wú ) .

二、基础知识综合试题(共 18 分) (一)阅读下面的文字,完成 1—3 题。 “千门万户曈曈日,总把新桃换日符。 ”贴春联是中国人过年时的一项传统民俗活动。 人们通常在除夕这天,将写好的春联贴于门上。春联的字数可多可少,但上下联必须构成对 仗,如四言联“春安夏泰,秋稔 (rěn)冬祥” ,六言联“冬尽梅花点点,□□□□□□” 。春 . 联寓意吉祥,言简意赅 (gāi) ,深受人们喜爱。 . 春联是仅在春节这一特定时节张贴的对联,而对联还有其他种类,如婚联、寿联、挽联, 以及为园林建筑 甲 (题写/题签) 的楹 (yí ng) 联等。 对联的撰 写, 往往注重其 乙 (蕴 . . 涵/内涵)与品位。尤其是名联佳对,文辞讲究,意蕴 丰富, 丙 (吟咏/涵咏)起来锒 . . 锒 上口,齿颊 留香。对联或镌 (jùn)刻或书写,楷行隶篆,其中不乏艺术精品。 . .. . 1.文中加点字的注音和字形都不正确 的一项是(2 分) ... A.秋稔 (rěn)冬祥 . B.楹 (yí ng)联 . C.言简意赅 (gāi) . D.镌 (jùn)刻 . 意蕴 . 齿颊 留香 .. 撰 写 . 锒锒 上口 ..

2.在文中方格处填入下列语句,恰当的一项是(2 分) A.万户栖柳依依 C.春回爆竹声声 B.千家喜气洋洋 D.春来微风缕缕

3.在文中甲乙丙处依次填入词语,恰当的一项是(2 分) A.题写 内涵 吟咏 B.题签
3

内涵

涵泳

C.题写

蕴涵

涵泳

D.题签

蕴涵

吟咏

4.下列句子中加点的俗语,使用不正确 的一项是(2 分) ... A.世界上热点问题不少,按下葫芦起了瓢 。解决这些问题要得理又得法,一味示强施压 ....... 不行,外部武力干预更要不得,政治解决是唯一出路。 B.河北省的领导在签约会上表示,为京津冀整体协同发展,一家人不说两家话 ,河北将 ........ 全力建好永清服装城,确保北京的服装商场如期迁入。 C.俗话说:兵马未动 ,粮草先行 。刚进入 4G 时代,抢占市场的“搏杀”已见端倪,几 .... .... 大运营商争相推出各种优惠套餐,在价格上做足了文章。 D. “今天请各位老同学来,为咱们县的发展献计献策,我只备下清茶一杯,君子之交淡 ..... 如水 嘛! ”县长话音一落,老同学们报以一片笑声和掌声。 .. (二)日常交际中, “得体”是语言表达的一项基本要求。完成①②题。 ① 下文是一份请柬中的四句话,其中表述不得体 的一句是(2 分) ... (甲)我校文学社定于本月 18 日晚 7 点在学校礼堂举行“民俗文化报告会” 。 (乙)您 是著名民俗专家,对民俗文化的研究造诣颇深。 (丙)今诚挚邀请您莅临会议,为我 社民俗文化活动的开展做出认真的指导。 (丁)敬请届时光临。 A. (甲) B. (乙) C. (丙) D. (丁)

② 午宴上,某中学生遇到父母的朋友劝酒,下列回应得体的一项是(2 分) A.下午还有两门考试呢,别劝了,行不? B.谢谢足下,家父从来不准许我喝酒。 C.不喝,不喝。中学生不是不能喝酒吗? D.谢谢,谢谢!我年龄还小,不能喝酒。

(三)文化常识 7. “月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关。完成①—③题。 ① 有些诗句无“明月”二字,却写出“明月”之景,下列不具有 这一特点的一项是(2 ... 分) A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。 B.有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。 C.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘 D.皓魄当空宝镜升,云间仙籁寂无声 ② “秦时明月汉时关”意思是“秦汉时的明月秦汉时的关” 。下列与这一表现手法相同 的一项是(2 分)
4

A.烟笼寒水月笼沙 C.一夜飞度镜湖月

B.明月楼高休独倚 D.夜吟应觉月光寒

③ 《红楼梦》中,两位才女中秋月下吟诗,其中一位被称作“多病西施” ,她所吟的“冷 月葬花魂”诗句,正是其诗意而悲剧的人生的写照。此才女是(2 分) A.史湘云 B.林黛玉 C.薛宝钗 D.妙玉

三、本大题共 3 小题,每小题 3 分,共 6 分。 阅读下面文字,回答 1—3 题。

王羲之字逸少,司徒导之从子也。羲之幼讷于言,人未之奇。及长,辩赡, 以骨鲠称。尤善隶书,为古今之冠。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙, 深为从伯王敦、 王导所器重。 时 陈留阮裕有重 名, 裕亦目羲之与王承、 王悦为 “王 . . 氏三少” 。时太尉郗鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴 曰: “王氏诸少并佳,然闻信 至,咸 自矜持。惟一人于东床坦袒腹,独若不闻。 ” . . 鉴曰: “正此佳婿邪! ”访之,乃羲之也,遂以女妻之。 羲之雅好服食养性,不乐在京师,初渡浙江,便有终焉之志。会稽有佳山水, 名士多居之,谢安未仕时亦居焉。孙绰、李充等皆以 文义冠 世,并筑室东土与羲 . . 之同好。尝与同志宴集于会稽山阴之兰亭,羲之自为序以申其志。 羲之性爱鹅,会稽有孤姥养一鹅,善鸣,羲之求市未能得,遂携亲友命驾就 赏。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹 惋 者弥日。又山阴一道士,养好鹅,之往 . . 观焉,意甚悦,固求市之。道士云: “为写《道德经》 ,当举群相送耳。 ”羲之欣 然写毕,笼鹅而归,甚以为乐。尝至门生家,见榧几滑净,因书之,真草相半。 后为其父误刮去之,门生惊懊者累日。羲之书为世所重,皆此类也。每自称: “我 ① 书比钟繇,当抗行;比张芝草书,犹当雁行 也。 ”曾与人书云: “张芝临池学书, 池水尽黑,使人耽 之若 是,未必后之也。 ” . . 时骠骑将军王述少有名誉,与羲之齐名,而羲之甚轻之,由是情好不协。述 先为会稽,以母丧居郡境,羲之代述,止一吊,遂不重诣。述每闻角声谓羲之当 候己辄洒扫而待之如是者累年而羲之竟不顾述深以为恨。 (取材于《晋书· 王羲之 传》 )
注:①抗行:并行,处于同列。雁行:指处于前列。 1.下列句子中加点词的解释,全都正确的一项是(2 分) A.时 陈留阮裕有重 名 时:过去 重:双重(两个) . . B.然闻信 至,咸 自矜持 . . C.孙绰、李充等皆以 文义冠 世 . . D.使人耽 之若 是 . . 信:书信 以:凭借 耽:沉迷 咸:全,都 冠:位居第一 若:你

2.对下列句子理解有误的一项是(2 分) A.羲之幼讷于言,人未之奇 王羲之从小就不善言谈,谁都没觉得他有什么奇异之处。
5

B.初渡浙江,便有终焉之志 刚刚渡浙江的时候,王羲之就萌生了在这里养老的想法。 C.遂携亲友命驾就赏 于是带亲友驾车前往观赏。 D.时骠骑将军王述少有名誉 当时骠骑将军王述名声不好。 3.下列对原文的叙述和分析,有误的一项是(2 分) A.王羲之是司徒王导的堂侄,特别擅长隶书,被称为古往今来的佼佼者。后来被太尉郗鉴 相中,成 为郗家的乘龙快婿。 B.王羲之淡泊名利,性喜自然,曾与谢安等文人雅士聚集在会稽郡山阴县的兰亭,写下著 名的《兰亭集序》以抒发自己的感受。 C.王羲之书法精湛,兼长隶书、真书和草书,为时人所重。他自己也颇为自负,认为和前 代书家相 比,自己远远超过他们。 D.骠骑将军王述在会稽任职时,恰逢母丧,王羲之因为与之感情上有隔阂,只去吊唁了一 次,就再也没有去拜访过他。

四、本大题共 3 小题,共 12 分。阅读下面的文章,完成 1--3 题。 《北京的古塔》 东汉时期洛阳白马寺建造了中国最早的佛塔,而北京地区最早修建的佛塔, 是隋朝幽州节制窦抗督建的悯忠寺的多宝木塔,不幸的是唐文宗太和八年(公元 834 年),木塔被火焚毁。 北京的佛塔在建筑材料的使用上,是随着建筑材料与建筑技术不断发展而变 化的,塔的形式和结构也随之在不断变化。 中国自东汉至南北朝时期,建塔用的材料多为木材,塔的结构也多是木制结 构。根据史料记载,北京早期的塔也为木塔,如法源寺就曾有一座隋朝的用来存 放佛舍利的五层木塔。木质结构的塔虽然具有抗震力强和便于登临远眺的特点, 但防火功能差,一旦遭受火焚,便无法扑救。 用砖石作为建筑材料来建塔,是中国建塔史上的一大进步。由于砖石具有防 火性好、不怕虫蛀等特点,从唐代以来使用砖石等建筑材料建筑的塔就越来越多 了。北京唐代石塔类型为密檐式和亭阁式两种。密檐式石塔由塔基、佛龛式塔檐 和宝瓶式塔刹组成,北京唐代密檐式石塔的塔基非常简单,只有两层相叠的四方 形石板组成,并且很矮小,很不显眼。檐与檐之间的塔身距离很短,各层檐下都 不开门窗,有的只开一个小孔。塔身为佛龛式,在龛门的两侧各雕刻一尊护法金 刚力士像,在塔身外侧石壁上,镌刻着碑文题记,这是唐代石塔的一大特点。亭 阁式的塔基和塔身比分与密檐式相同,塔顶部分为歇山庑殿式,顶上分为四条垂 脊,并雕刻瓦垄、勾头、滴水等构件。塔檐下雕刻仿木式椽头、角梁等。 辽金两代类型比较丰富,不但有楼阁式、亭阁式、密檐式、花式塔,还有经 幢式的石塔。在建筑材料上广泛使用砖、石、木等材料混合建造。唐代砖石结构 的塔几乎都是四方形,到了辽代由四方形发展到了六角形、八角形。 元代从尼泊尔引进一种覆钵式塔,还建造了造型独特的塔门。随着藏传佛教 的流行, 覆钵式塔开始成为元代的主流。 覆钵式塔身和塔基座上雕刻的装饰较少,
6

主要有狮子、大象等。北京地区的藏传佛塔主要用砖材建造,也有一部分用琉璃 材料,外表十分美观。大多数塔表面都涂饰白灰,成为白塔。 明清两代在建塔的形式上,在砖石砌成的楼阁式的基础上,在塔身外面贴以 无色琉璃砖,建造成新颖别致的楼阁式琉璃塔。 八大处灵光寺的佛牙舍利塔,是新中国成立之后北京建造的唯一一座佛塔。

1.下列对文章内容的理解,不恰当 的一项是(3 分) ... A、北京修建的最早的佛塔是窦抗督建的悯忠寺的多宝木塔。 B、唐代密檐式佛塔的塔身的龛门两侧各雕刻一尊金刚力士。 C、辽金石塔的类型有楼阁式、亭阁式、密檐式、花式四种。 D、元代佛塔建筑形式的主流是有藏传佛教风格的覆钵式塔。

2.下列对文章内容的理解和分析,不恰当 的一项是(3 分) ... A、北京古塔形制的变化是随着统治者的爱好而改变的。 B、中国唐以前的佛塔多为抗震功能好便于登临的木塔。 C、从唐代开始中国佛塔由木制发展为使用砖石等材料。 D、明清两代所建的佛塔多为新颖别致的楼阁式琉璃塔。 3.根据上文中对不同时期佛塔特点的介绍,下面材料中的佛塔应该属于哪个时代?请 简要说出你的依据。(6 分)

天宁寺塔,为八角十三层密檐式砖塔,各层塔檐的角梁皆为木质。天宁寺塔 建于一个方形砖砌的大平台上,平台上为八角形须弥座,下层基座各面以短柱隔 成六座壶门形龛,龛与龛之间雕缠枝莲,转角处浮雕金刚力士像;上层基座较小, 每面也以短柱隔为五座壶门形龛,龛内浮雕坐佛,龛与龛之间及转角处均浮雕金 刚力士像。塔顶的塔刹为砖制两层八角仰莲座上承宝珠。
五、阅读下面的材料,按要求完成微写作。 (20 分) 清晨,36 名身着戎装的国旗护卫队员和 62 名武警军乐团队员护卫着国旗从天安门拱形 门洞走出,跨过金水桥和长安街来到天安门广场举行升旗仪式。现场演奏三遍国歌,国旗升 起时,在四周观看的各族同胞,凡是军人要行军礼,少先队员要行队礼,其他人也应立正行 注目礼。 天安门广场的国旗从地面升到杆顶需 2 分零 7 秒,而这个时间正好是升旗时奏三遍国歌 的时间。 参照上述材料,写一段 200 字左右的描写天安门广场升旗仪式场景的文字。 (要注意描 写的对象和特定的氛围,要综合运用多种表达方式。 )

7


赞助商链接
相关文章:
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期期中考试语文...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期期中考试语文试题 Word版无答案_高三语文_语文_高中教育_教育专区。2014-2015 学年度第一学期期中试卷 高三语文 出题人:韩烈...
北京市大兴区魏善庄中学2014-2015学年高二9月月考语文...
北京市大兴区魏善庄中学2014-2015学年高二9月月考语文试题 Word版无答案_高考_高中教育_教育专区。高二 9 月月考语文试题 一、本大题共 7 小题,共 21 分。...
大兴区2015-2016学年度第一学期期末高三语文试题及答案
大兴区2015-2016学年度第一学期期末高三语文试题答案_语文_高中教育_教育专区。大兴区 2015-2016 学年第一学期期末试卷 高三语文 一、本大题共 7 小题,共 ...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期期中考试语文...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期期中考试语文试题 Word版无答案_高中教育_教育专区。2014-2015 学年度第一学期期中试卷 高三语文 一、 出题人:韩烈平 阅读...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期9月月考物理试卷
北京市大兴区魏善庄中学 2015 届高三上学期月考物理试卷(9 月份)一、单项选择题(每题 4 分) 1.一个物体沿某一方向做匀加速直线运动,某时刻速度为 5m/s,经...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期期中考试语文...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期期中考试语文试卷(无答案)_语文_高中教育_教育专区。一、 阅读下面文段,完成 1—5 题,每小题 3 分,共 15 分。 记得...
北京市大兴区魏善庄中学2014-2015学年高一9月月考语文
北京市大兴区魏善庄中学2014-2015高一9月月考语文_语文_高中教育_教育专区。北京市大兴区魏善庄中学 2014-2015高一 9 月月考语文一、基础知识(每小题 ...
大兴区2015-2016学年度第一学期期末高三语文试题及答案
大兴区2015-2016学年度第一学期期末高三语文试题答案_高考_高中教育_教育专区。北京市各区县2015-2016学年度第一学期期末高三试题答案word 2016.1 ...
北京市大兴区魏善庄中学2015届高三上学期9月月考物理试卷
北京市大兴区魏善庄中学 2015 届高三上学期月考物理试卷(9 月份)一、单项选择题(每题 4 分) 1.一个物体沿某一方向做匀加速直线运动,某时刻速度为 5m/s,经...
2015北京大兴初三一模语文试题及答案
2015北京大兴初三一模语文试题答案_初三语文_语文_初中教育_教育专区。北京中考初三一模语文大兴 北京市大兴区 2015 年中考模拟试卷 语考 1.本试卷共 12 页,共...
更多相关标签: