当前位置:首页 >> 机械/仪表 >>

宝色霞板样本--著名密封品牌O


O-krou?ky
pr?vodce materiály

Inovace v konstrukci, materiálech a v aplikaci těsnění

Vlastní v?voj materiál?
Disponujeme jedine?nou databází více ne? 2000 materiálov?ch receptur zalo?en?ch na elastomerech, PTFE a termoplastick?ch technologiích. Sem pat?í i nejodolněj?í polymery ur?ené pro vysoké zatí?ení v prost?edí s teplotami od –254°C do +325°C. Pokra?ující v?zkum nám zaji??uje p?ední místo ve v?voji nov?ch materiál?, které by odpovídaly vysok?m po?adavk?m na funkci i nejp?ísněj?ím nárok?m na bezpe?nost a ekologii. K námi vyvinut?m materiál?m pat?í Isolast ?, Turcon ?, Turcite ?, Zurcon ?, Orkot ?, Luytex ? a HiMod ?.

Záruka kvality
Zárukou kvality na?ich v?robk? je stálá inovace v?robních prost?edk? a postup? a oddanost zásadě bezchybné produkce. V?echny na?e závody splňují po?adavky norem ISO 9000, QS 9000, AS 9000 nebo Ford Q1.

Vlastní testovací za?ízení
Nejmoderněj?í zku?ební laborato?e nám umo?ňují rozsáhlé testy materiál? i hotov?ch v?robk? s cílem vyhovět rostoucím po?adavk?m na tlak a teplotu, poskytovat ?pi?kov? v?kon a minimalizovat riziko závad. To rovně? zahrnuje hodnocení pracovních kapalin. Na?e v?vojová a testovací za?ízení vyhovují ekologick?m p?edpis?m EC a EPA.

?daje v katalogu vycházejí ze zku?eností mnoha desítek let v?roby a pou?ívání těsnicích prvk? a plastick?ch hmot. P?esto v?ak mohou některé neznámé parametry a podmínky ovlivnit v?eobecně platná pravidla takov?m zp?sobem, ?e je nutné, aby u?ivatel sám prováděl pot?ebné zkou?ky. Z tohoto d?vodu, a také proto, ?e oblast aplikací na?ich v?robk? je velice rozsáhlá, Busak+Shamban nem??e p?evzít záruky za správn? v?běr údaj? a doporu?ení katalogu v těchto jednotliv?ch p?ípadech pou?ití. Mezní hodnoty tlaku, teploty a rychlosti uvedené v katalogu jsou maximální hodnoty namě?ené v laborato?i. P?i pou?ití musí b?t pamatováno na to, ?e vlivem st?ídav?ch změn provozních podmínek se tyto hodnoty odpovídajícím zp?sobem sni?ují. P?i mimo?ádn?ch provozních podmínkách se obra?te na na?e odborníky. Toto vydání nahrazuje v?echna p?edchozí. Tento katalog nebo jakákoliv jeho ?ást nesmí b?t dále rozmno?ován bez na?eho svolení. ? V?echny ochranné známky jsou majetkem Busak+Shamban, Dowty Engineered Seals, Forsheda. QUAD-RING? je ochranná známka Quadion Corporation. ? Busak+Shamban 2004. V?echna práva vyhrazena. Tyrkysová barva je ochrannou známkou Busak+Shamban.

Efektivní v?roba
Díky strategickému rozmístění v?robních závod? a ?pi?kov?m technologiím jsme schopni zajistit moderní a efektivní v?robu ve v?ech oblastech po celém světě. Jednotně organizované v?robní jednotky jsou zárukou té nejlep?í kvality v procesu od návrhu v?robku a materiálu a? po v?robu, finální montá? a dopravu.

Pr?vodce materiályObsah

?vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Elastomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Parametry pou?ití elastomer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Chemická kompatibilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Standardní materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Materiály pro v?eobecné pou?ití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Materiály pro speciální pou?ití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Speciální po?adavky – certifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Certifikované materiály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kritéria kvality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pokyny pro skladování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1

Pr?vodce materiály

2

Pr?vodce materiály

!

?vod
Na základě mnohalet?ch zku?eností s v?robou, v?vojem a navrhováním těsnicích systém? m??e na?e firma nabídnout ?irokou paletu vysoce v?konn?ch materiál?. Nezbytnou podporu pro správn? v?běr materiálu O-krou?ku poskytuje tento katalog.

V?robci p?íslu?enství a cíloví u?ivatelé o?ekávají těsnicí systémy pracující po dlouhou dobu bez prosak? a bez údr?by. Rozhodující je spolehlivost vedoucí ke sní?ení náklad? na údr?bu. Pro ka?dou individuální aplikaci je velmi d?le?ité najít dokonalé ?e?ení těsnicího systému. To znamená zvolit vhodné materiály a ideální sestavu těsnicích, vodicích a stíracích prvk?. Jedním ze základních a nej?astěji pou?ívan?ch těsnicích prvk? je O-krou?ek. P?i jeho pou?ití je velmi d?le?it? návrh vhodného materiálu pro danou aplikaci.

!

Elastomery
Následující tabulka poskytuje p?ehled nejbě?něji pou?ívan?ch elastomerov?ch skupin. Na?e firma m??e nabídnout velké mno?ství materiál? v ka?dé skupině.

Jedna z hlavních materiálov?ch skupin vyu?ívan?ch pro v?robu těsnění jsou elastomery. Vykazují dobré vlastnosti jako jsou pru?nost nebo dobrá chemická odolnost. Tabulka I P?ehled elastomer?
Ozna?ení

Obchodní název* ISO 1629
?

Zkratka podle ASTM 1418 ACM B+S A

Polyakrylátov? elastomer

Noxtite Hytemp? Nipol AR? Adiprene? Pellethan? Vulcollan? Desmopan? Hydrin? Baypren? Neoprene? Hypalon? Dutral Keltan? Vistalon? Buna EP? Aflas? Isolast
? ?

ACM

Polyesterov? uretan Polyeterov? uretan

AU EU

AU EU

WU WU

Epichlorhydrinov? elastomer Chloroprenov? elastomer Chlorsulfonovan? polyethylenov? elastomer Ethylen-propylen dien elastomer

CO CR CSM EPDM

CO CR CSM EPDM

WO WC WM E

Kopolymer tetrafluoroethylen-propylenového elastomeru Perfluorovan? elastomer Fluorouhlíkov? elastomer

FEPM FFKM FKM

TFE/P** FFKM FKM

WT J V

Dai–El? Fluorel? Tecnoflon? Viton? Silastic? Therban? Zetpol? Esso Butyl? Europrene Krynac? Nipol N? Perbunan NT? Breon?
?

Fluorosilikonov? elastomer Hydrogenovan? akrylonitril-butadienov? elastomer Butylov? elastomer Akrylonitril-butadienov? elastomer (Nitrilová pry?)

FVMQ HNBR IIR NBR

FVMQ HNBR IIR NBR

F H WI N

P?írodní pry?

NR

NR

WR

3

Pr?vodce materiály

Ozna?ení

Obchodní název* ISO 1629 Buna S? Europrene? Polysar S? Thiokol? Elastoseal Rhodorsil? Silastic? Silopren?
?

Zkratka podle ASTM 1418 SBR B+S WB

Styren-butadienov? elastomer

SBR

Polysulfidov? elastomer Metyl-vinyl silikonov? elastomer

– VMQ

TWT VMQ

WY S

* ** ASTM ISO

V?běr registrovan?ch obchodních názv? Zatím nenormalizovaná zkratka = American Society for Testing and Materials = International Organisation for Standardisation

Tabulka II

Nejd?le?itěj?í typy syntetick?ch kau?uk?, jejich skupiny a ozna?ení
Chemick? název Zkratka podle ISO 1629 (?SN 62 0004) ASTM 1418

Skupina M (nasycen? uhlíkov? ?etězec v hlavním makromolekulárním ?etězci) – Polyakrylátov? kau?uk – Ethylen-akrylátov? kau?uk – Chlorsulfonovan? polyethylenov? kau?uk – Ethylen-propylen dien kau?uk – Ethylen-propylenov? kau?uk – Fluorouhlíkov? kau?uk – Perfluorovan? kau?uk Skupina O (molekuly kyslíku v hlavním makromolekulárním ?etězci) – Epichlorhydrinov? kau?uk – Kopolymer epichlorhydrinového kau?uku Skupina R (nenasycen? uhlovodíkov? ?etězec v hlavním makromolekulárním ?etězci) – Chloroprenov? kau?uk – Butylov? kau?uk – Hydrogenovan? akrylonitril-butadienov? kau?uk – Akrylonitril-butadienov? kau?uk – P?írodní kau?uk – Styren-butadienov? kau?uk Skupina Q (molekuly k?emíku a kyslíku v hlavním makromolekulárním ?etězci) – Fluorosilikonov? kau?uk – Metyl-vinyl silikonov? kau?uk Skupina U (molekuly uhlíku, kyslíku a dusíku v hlavním makromolekulárním ?etězci) – Polyesterov? uretan – Polyeterov? uretan

ACM AEM CSM EPDM EPM FKM FFKM

ACM CSM EPDM EPM FKM FFKM

CO ECO

CO ECO

CR IIR HNBR NBR NR SBR

CR IIR HNBR NBR NR SBR

FVMQ VMQ

FVMQ VMQ

AU EU

AU EU

4

Pr?vodce materiály

!

Parametry pou?ití elastomer?
tvrdnout, bobtnat nebo se smr??ovat, co? vyvolá trhliny nebo dokonce i destrukci materiálu. Následující informace ilustrují rozdílné parametry pou?ití jednotliv?ch materiál?.

Elastomery, jako v?echny organické látky, mají omezené pou?ití. Na vlastnosti materiál? a tedy i na jejich těsnicí schopnosti p?sobí ?ada vněj?ích vliv?, nap?. r?zná média, kyslík, ozon a dále teplota a tlak. Jejich p?sobením budou elastomery mimo jiné

Teplotní odolnost/bobtnání elastomer? v oleji

Maximální pracovní teplota [?C]
max. 325

V závislosti na mno?ství ACN

FFKM VMQ FKM FVMQ
nov?

225 200

175

star?

ACM
150 125

AEM HNBR ECO

AEM EPDM

IIR
100 75 0 0 20 40 60 80 120 140 160

NBR

CR

SBR NR

Změna objemu po 70 hodinách [%] Obrázek 1 Změna objemu v oleji IRM 903

5

Pr?vodce materiály

Rozsah teplot

Teplotní rozsahy platí pouze pro média která jsou slu?itelná s?dan?mi elastomery

–100

–50

0

50

100
Teplota [°C]

150

200

250

300

350

Rozsah provozních teplot Obrázek 2

Speciální materiály a?p?esně vymezené provozní podmínky

Teplotní rozsah jednotliv?ch elastomer?

V?eobecné oblasti pou?ití
Elastomery se pou?ívají ve velmi ?irokém spektru aplikací. Odolnosti elastomer? ve speciálních médiích jsou popsány v kapitole ?Chemická kompatibilita“ (str. 7–23). Jednotlivé elastomerové skupiny mohou b?t charakterizovány následovně: ACM (Polyakrylátov? elastomer) ACM vykazuje vynikající odolnost v??i ozónu, povětrnostním vliv?m a horkému vzduchu, i kdy? má pouze pr?měrnou mez pevnosti, pru?nost a poměrně omezené schopnosti p?i nízk?ch teplotách. Rozsah provozních teplot je od –20 °C do +150 °C (krátkodobě a? do +175 °C). Speciální směsi mohou b?t pou?ity a? do –35 °C. Pou?ívá se p?edev?ím v automobilov?ch aplikacích, které vy?adují odolnost v??i maziv?m, jejich? sou?ástí je mnoho p?ísad (nap?. síra) a ve kter?ch jsou vysoké teploty. CR (Chloroprenov? elastomer): CR vykazuje poměrně dobrou odolnost v??i chemikáliím, ozónu, povětrnostním vliv?m a stárnutí. Jeho dal?ími v?hodami jsou dobré mechanické vlastnosti, pru?nost i p?i nízk?ch teplotách a neho?lavost. Rozsah provozních teplot je od –40 °C do +100 °C (krátkodobě a? do +120 °C). Speciální směsi mohou b?t pou?ity a? do –55 °C. Pou?ívá se p?edev?ím v chladírenské technice, aplikacích kde je těsnění vystaveno vněj?ím povětrnostním vliv?m a p?i v?robě a zpracování lepidel. EPDM (Etylen-propylen dien elastomer) EPDM vykazuje dobrou odolnost v??i vysok?m teplotám, ozonu a stárnutí. Je vysoce elastick?, zachovává si dobré vlastnosti i p?i nízk?ch teplotách a má dobré izola?ní schopnosti. Rozsah provozních teplot je od –45 °C do +150 °C (krátkodobě a? do +175 °C). Typy vulkanizované sírou mají rozsah zredukovan? od –45 °C do +120 °C (krátkodobě a? do +150 °C).

6

Pr?vodce materiály

Pou?ívá se p?edev?ím v aplikacích s brzdov?mi kapalinami (na bázi glykolu) a s horkou vodou. FFKM (Perfluorovan? elastomer) Perfluoroelastomery vykazují ?irokou chemickou odolnost srovnatelnou s PTFE a zároveň vynikající teplotní odolnost. Témě? ve v?ech médiích málo bobtnají. Rozsah provozních teplot je od –25 °C do +240 °C. Speciální směsi mohou b?t pou?ity a? do +325 °C. Jsou ur?eny pro vět?inu aplikací v chemickém a zpracovatelském pr?myslu a pro aplikace s agresivním prost?edím nebo vysok?mi teplotami. FKM (Fluorouhlíkov? elastomer) FKM vykazuje, v závislosti na struktu?e a obsahu fluoru v dané směsi, rozdílnou chemickou odolnost a rozdílnou pru?nost p?i záporn?ch teplotách. FKM je znám p?edev?ím pro svou neho?lavost, nízkou propustnost plyn?, vynikající odolnost v??i ozonu, povětrnostním vliv?m a stárnutí. Rozsah provozních teplot je od –20 °C do +200 °C (krátkodobě a? do + 230 °C). Speciální směsi FKM mohou b?t pou?ity a? do –35 °C. Pou?ívá se p?edev?ím v aplikacích s médii na bázi minerálních olej? a tuk? za vysok?ch teplot. HNBR (Hydrogenovan? akrylonitril-butadienov? elastomer) HNBR se vyrábí pomocí selektivní hydrogenace butadienov?ch

skupin NBR. Vlastnosti HNBR závisí na obsahu ACN, kter? se pohybuje v rozmezí od 18 % do 50 %, a také na stupni nasycení dané směsi. HNBR vykazuje dobré mechanické vlastnosti. Rozsah provozních teplot je od –30 °C do +140 °C (krátkodobě a? do +160 °C). Speciální směsi HNBR mohou b?t pou?ity a? do –40 °C. Pou?ívá se p?edev?ím v aplikacích s médii na bázi minerálních olej? a tuk?. NBR (Akrylonitril-butadienov? elastomer) Vlastnosti NBR závisí p?edev?ím na obsahu ACN (ACryloNitril) v dané směsi. Mno?ství ACN se pohybuje v rozmezí od 18 % do 50 %. NBR vykazuje dobré mechanické vlastnosti. Rozsah provozních teplot je od –30 °C do +100 °C (krátkodobě a? do +120 °C). Speciální směsi NBR mohou b?t pou?ity a? do –60 °C. Pou?ívá se p?edev?ím v aplikacích s médii na bázi minerálních olej? a tuk?. VMQ (Metyl-vinyl silikonov? elastomer) VMQ vykazuje vynikající tepelnou odolnost, je vysoce elastick? i p?i nízk?ch teplotách, má dobré dielektrické vlastnosti a mimo?ádně dobrou odolnost v??i kyslíku a ozónu. Rozsah provozních teplot je od –60 °C do +200 °C (krátkodobě a? do +230 °C). Speciální směsi mohou b?t pou?ity a? do –90 °C, existují také směsi s u??ím teplotním rozsahem. Pou?ívá se p?edev?ím v léka?ství a potraviná?ském pr?myslu.

!

Chemická kompatibilita
v konkrétních aplikacích kontaktujte, prosím, na?e technické oddělení. Systém hodnocení A Velmi dobrá pou?itelnost. P?sobení média nemá ?ádn? nebo jen minimální vliv na v?konnost a fyzikální vlastnosti elastomeru. Velmi dobrá odolnost. B Dobrá pou?itelnost. P?sobení média má vliv na elastomer projevující se mírnou ztrátou fyzikálních vlastností. Dochází k chemickému bobtnání. C Omezená pou?itelnost. P?sobení média má vliv na elastomer projevující se v?znamnou ztrátou fyzikálních vlastností a podstatn?m bobtnáním. Pou?itelnost musí prokázat dodate?né zkou?ky. U Nepou?iteln?. Elastomer je nevhodn? pro pou?ití v tomto médiu. – Informace o pou?ití v tomto médiu jsou nedostate?né.

P?i pou?ití tohoto pr?vodce je d?le?ité mít na paměti, ?e uvedená hodnocení vycházejí z obecně publikovan?ch údaj? a zkou?ky ponorem. Tyto testy jsou prováděny v laboratorních podmínkách a nemusí dostate?ně vyjad?ovat skute?né provozní podmínky. Relativně krátké doby laboratorních zkou?ek nemusí zachytit v?echny vlivy, nap?. p?ísady a ne?istoty, které mohou existovat v dlouhodobém provozu. P?ed kone?n?m v?běrem je t?eba věnovat velkou pozornost v?em podmínkám aplikace a je t?eba d?kladně zvá?it jejich dopad na vybíran? materiál. Kup?íkladu u někter?ch agresivních médií m??e jejich vy??í teplota zv??it jejich nep?ízniv? dopad na materiál. Je pot?eba brát v úvahu nejen kompatibilitu materiálu s médiem, ale stejně tak jeho fyzikální vlastnosti. Trvalá deformace, tvrdost, odolnost v??i opot?ebení nebo tepelná rozta?nost mohou také ovlivnit pou?itelnost materiálu pro konkrétní aplikaci. Doporu?uje se, aby u?ivatelé prováděli svoje vlastní zkou?ky, které potvrdí vhodnost vybraného materiálu pro danou aplikaci. Pro detailněj?í informace o chování jednotliv?ch materiál?

7

Pr?vodce materiály

Tabulka III

Chemická kompatibilita
FVMQ HNBR EPDM Chemikálie Ambrex 830 (Mobile) FVMQ HNBR EPDM Amoniak, bezvod? VMQ NBR Amoniak, kapaln? Amoniak, plynn? (?pavek) Amoniak plynn?, hork? Amoniak, roztok Amoniak, vodn? roztok Amoniak – lithium Amylalkohol Amylnaftalen Ananasová ??áva Anderol L-774 Anhydrid kyseliny ftalové Anhydrid kyseliny maleinové Anhydrid kyseliny octové Anilin, kapaln? Anisol Ara?idov? olej Argon, plynn? Aromatické pohonné látky (a? 50 % aromatick?ch uhlovodík?) Aromatické uhlovodíky (100 % aromatick?ch uhlovodík?) Arseni?nan olovnat? Asfalt (?ivice) Asfalt, emulse ASTM olej ?. 1 U U U – U A U U U U U B C U A U C B A U A U A U U A B – U A U A U – U U C U B U U A C U B U U A U U U A B U ASTM olej ?. 2 ASTM olej ?. 3 ASTM olej IRM 902 ASTM olej IRM 903 ASTM testovací palivo A ASTM testovací palivo B ASTM testovací palivo C VMQ B B – A U – C U U U A U – – B U U B A U U A U U A B B B B U U U ACM FKM NBR A A B A U B C B B U A A – U U U U A A A U A U B A A A A A A A B AU A U U U U U U U U U U U – – U U U A A B CR B A – A B – A U B U A U – U C U U U A U

A

A U U U U U U U U U U A – U U U U A A B

U A A A B A A B A U A U A U B A U U A U

A U U U U U U U B A A A – B U U U A A A

A U – U U – U U B A A A – – C U U A A A

A A B A U B C B B U A A – U U U U A A A

ACM

Chemikálie Acetaldehyd Acetamid Acetát amonomědnat? Acetát celulósy Acetofenon Aceton Acetylaceton Acetylén, plynn? Acetyléntetrabromid Acetylchlorid Aero Lubriplate Aero safe 2300 Aero safe 2300 W Aero Shell 1 AC, tuk Aero Shell 4, kapalina Aero Shell 7 A, tuk Aero Shell 17, tuk Aero Shell 750 Aerozene 50 (50 % hydrazin, 50 % UDMH) Akrolein Akrylonitril Akumulátorová kyselina (z?eděná kyselina sírová) Alkohol (methanol) Alkylaryl kyseliny sulfonové Alkylbenzen Allylalkohol (2-propen-1-ol) Allylchlorid (3-chlor-1-propen) Allylketon Ambrex 33 (Mobile)

U – U – U U U A – U A U U A B A A B – U U U U

U – U A U U U – U U A U U A B A A U U U U U U

– A C U U U U B B U A U U B U B B U U C U U A

B A B B A A A A A U U A A U U U U U A A U A A

U U U U U U U A A A A U U A A A A A U U U A U

FKM

AU

CR

U A U – U U U A – A A U U A A A A B U – U U A

U A U A U U U A U U A U U A A A A B U C U U A

U A U A U U U A U U A U U A A A A B U C U U A

– B U A U U U B – U B U U B U B B U U – U U A

U

U

U

U

A

A

U

– U B A A A A A B U U

A B B B B B B B A U U

– U B B B U B U B U U

A U U U U U U U U U U

– A A A A A A A A A A

– A B A A A A A A A B

A U B A A A A A A A B

8

Pr?vodce materiály

FVMQ

HNBR

EPDM

Chemikálie Borax, roztok FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR AU Boritan amylnat? Boritan draseln? Boritan sodn? (Borax) Borovicov? olej Bróm Bróm, páry Bróm, vodn? roztok Brómbenzen Brómchlortriflóroethan Bromi?nan draseln? Bromid draseln? Bromid hlinit? Bromid litn?, soln? roztok Bromovodík, bezvod? Brzdová kapalina ATM (na bázi glykolu) Brzdové kapaliny (na bázi glykolether?) Brzdové kapaliny (na bázi minerálních olej?) Butadien Benzín 60/Benzen 40 Benzín 70/Benzen 30 Benzín 80/Benzen 20 Benzín 50/Benzen 30/ Ethnanol 20 Benzín/alkohol, směs Benzoan butylnat? Benzoát sodn? Benzofenon Benzylalkohol Benzylchlorid Bifenyl Bitumen (asfalt) Borax (Tetraboritan disodn?) U U U U U U U U U U U U U U U U U U – U U U U – B U U U U U U U B – B U U U B U U U U U A A B B U U U A B A A B B A A A A A A A A B A A B U A A A B A B A A U B B U B U A – U U U U B U B B U B U A – U U U U B U Butan U Butandiol U Butanol U U – A – B U U U Butylether A Butylfenol Butantriol Buten Butylakrylát Butylalkohol Butylamin Butyldiglycol Butylen Butylester kyseliny máselné CR

U – C U A U U U U U C U A U U U U – U A – U A U U U U – B U U U

U – U U A U U U U U U U U U U U U A U B U U B B – U U – B – U U

U A B B U U U U U U B B A A U B B B U B B B B U U B U – C U U U

A U A A U U U U U U A A A A U A A – U U A B A U U A – A U B U U

B – A A A B B A A A A A A A A U U A B A U A A A U A U A A B U B

B – B A A B B B B B B U A A U A U – B A U A A B U A U – A B U –

B A A B B U U U U U A A A A U U U A U A A A A B U A U A A U U U

B A A B B U U U U U A A A A U U U A U A A A A B U A U A A U U U

B – B A U U U U U U B U A A B A U – U U U B A U – B C – U – U U

Chemikálie 1-butanthiol 2-butyxyethanol Bavlníkov? olej Bavlníkov? olej (semena) Bělicí roztok Bělicí vápno, roztok Benzaldehyd Benzen (benzol) Benzín Benzín, 100 oktanov? Benzín, 130 oktanov? Benzín, aromatick? Benzín, ethylovan? a oby?ejn? Benzín, rafinovan? Benzín, s merkaptanem Benzín, surov? Benzín 50/Benzen 50

U U A A U U U U C U U U U U U U U

– U A A U U U U B B B A B B B B U

U C C B U B U U U U U U U U U U U

U A C U A A B U U U U U U U U U U

A U A A A A U B A A A A A A A A B

U U A A B B U B A A A A A A A A B

U C A A U C U U A A A A A A A A U

U C A A U C U U A A A A A A A A U

U – A B U B B U U U U U U U U U U

VMQ

ACM

FKM

NBR

B

AU

CR

9

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

Chemikálie Butylftalát Butylkarbitol Butylpyrokatechin Butylstearát Butyraldehyd

Chemikálie 1,4-Dihydroxybenzen DDT, roztok (Rozpou?tědlo kerosin) DDT, roztok (Rozpou?tědlo toulen) Dehet Dekalin (Dekahydronaftalen)

U U U – U

U – – A –

U C – U U

A A B U B

U C A A U

A U B B U

U U U B U

U U U B U

A U – B U

B B U U B A U B – U U – C U U U U U U U U U – – U U U U U U U U

– B U U U U U B B U U – B B U U U U – U U U – U U U U U U U B U

U C U U U U A – – B U U – U U U U U U U U U – – U U U U A U U U

B U U U U U A A A A A U B B B U U U B B U B A – U B A U A A U A

U A A B A A A A U U U B C B – A U U C B U U U U A U U A A U U U

B A A C A A A A U U U B – U U B U U B B U U – – B U U A A U U U

U A U U U A A A – U U U U U U U U U U U U U U U U U U U A U U U

U A U U U A A A – U U U U U U U U U U U U U U U U U U U A U U U

U U U – U B A A – U U U B U U U U U C B U U – U U B U U B U U U

C, ?

Dekan Dextrin Dextrósa FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR Diaceton Diacetonalkohol Diamylamin Diazinon Dibenzylether Dibenzylsebakát Dibromodifluoromethan Dibromomethylbenzen Dibutylamin Dibutylether Dibutylftalát Dibutylsebakát Dicyklohexylamin Diethanolamin Diethyl ester kyseliny adipové Diethyl ester kyseliny sírové Diethyl ester kyseliny uhli?ité AU

Chemikálie Celulósa Citrónová ??áva Citrusové oleje Coca-Cola Cukerná ??áva Cukr, roztok Cyklohexamin Cyklohexan Cyklohexanol Cyklohexanon ?ern? louh ?ilsk? ledek (Dusi?nan sodn?) ?ilsk? ledek (Dusi?nan sodn?), roztok ?ínsk? d?evn? olej

U U – U U U U B – U U U U –

B – U B U U U A – U U U U C

B B B B B B U C U U B B B B

CR

B A U A A A C U U U B A A U

U A A B A A U A A U B A A A

B – – A A A U A A U – A A A

B A B A A A U A B U B B B A

B A B A A A U A B U B B B A

B A B A A A U U – U – B B U

D

Diethylamin Diethylanilin Diethylbenzen FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR Diethylenglykol Diethylentriamin Diethylether Diethylformaldehyd

AU

Chemikálie 1,2-Diaminoethan 1,3- Dichlorpropen

U –

U U

B U

CR

A U

U –

U –

B U

B U

U A

10

VMQ

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Diethylhydrazin Diethylmaleát Diethylsebakát Difenyl Difenylether Difenyloxid Dihexyl ester kyseliny ftalové Dihydroxy vinná kyselina (Kyselina vinná) Dichlorbenzen Dichlorbutan Dichlorbutylen Dichlorethan Dichlorethylen Dichlorisopropylether Dichlormethan Dichlorpentan Dichroman draseln? Dichroman sodn? Diisobutylen Diisobutylketon Diisooktylsebakát Diisopropylbenzen Diisopropylketon Dimethylamin Dimethylanilin Dimethylbutan Dimethylether Dimethylfenol Dimethylformamid Dimethylftalát Dimethylhydrazin Dimethylketon Dimethyltereftalát

Chemikálie Dinitrochlorbenzen Dinitrotoluen Dioktylamin Dioktylftalát Dioktylsebakát Dioxan Dioxolan Dipenten

U U U U U – U U U U U U – U U U U U U U U U U U U A U – U U – U U

U U U U U U – U U U U U U B U U C U U U U U U U U – B – U U – U U

C C U U U – U B U U U U U U U U B A U U U U U U U B U U U U B U U

A A B U U U – B U U U U U U U U A A U A B U A B B U B U B B A A A

U U B A B A U A A A B B B U B A A A A U B A U U U A U U U B U U A

U U B B B B – A B B U U – U B C U – C U U A U U U A U U B B U U B

C C U U U U U A U B U U U U U U A B B U U U U U U A U U B U B U U

C C U U U U U A U B U U U U U U A B B U U U U U U A U U B U B U U

U U B U U U U A U U U U U U U U B B U U U U U U U U U U B – U U U

U U U U U U – U B U U U – U U U A U U C U – – – – U B B B A – U U

U U U B B U U U B U U U – U U U U – A C U – U – – U – B B A – U U

U U U U U U U U B U U U A U U U B A A B B A B A A B B A A A B A B

U U A B B B B U B U A U B U U B U A A A A A A A A A A A A A A A A

A U U B B U U A B A A A A A A U A – A A A A A – – A A A A A – A A

B U U B U U U U B B B B – B B U B – A A U – A A – A A A A A – – U

U U U U U U U B B U U U B U U U A A A B B A A A A B B A A A A A U

U U U U U U U B B U U U B U U U A A A B B A A A A B B A A A A A U

U U U B U U U U B U U U – U U – B – A A U A B B A B A B B A B B U

Dipropylenglykol Divinylbenzen DMT (Dimethyltereftalát) DNCB (Dinitrochlorbenzen) Dodekanol Dowtherm A Dowtherm E D?evn? líh D?lní plyn (methan) Dusi?nan amonn?, roztok Dusi?nan barnat?, roztok Dusi?nan draseln? Dusi?nan mědnat? Dusi?nan nikelnat? Dusi?nan olovnat? Dusi?nan olovnat?, roztok Dusi?nan rtu?nat? Dusi?nan sodn? Dusi?nan st?íbrn? Dusi?nan vápenat? Dusi?nan ?elezit? Dusík, plynn? Dusitan amonn? Dusitan hlinit? Dusitan sodn?

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

11

Pr?vodce materiály

E

F

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie 2-ethoxyethanol Epichlorhydrin Esenciální oleje Ethan Ethanolamin Ether Ethyl kyseliny chloroctové Ethylacetát Ethylakrylát Ethylalkohol, ethanol Ethylbenzen Ethylbromid Ethylceluloza Ethylén Ethylénbromid Ethyléndiamin Ethyléndibromid Ethyléndichlorid Ethylénglykol Ethylénglykolethylether (Cellosolve) Ethylénchlorhydrin Ethylénchlorid Ethylénoxid Ethylester kyseliny chloroctové Ethylester kyseliny monochloroctové Ethylhexanol Ethylchlorid Ethylpentachlorbenzen Ethylpyridin Ethylsulfát (Diethylsulfát)

Chemikálie Fenol Fenylbenzen Fenylether Fenylhydrazin Fluór Fluórbenzen Fluorid amonn? Fluorid hlinit? Fluorid mědnat? Fluorid sírov? (SF6) Fluorid sodn? Fluorovodík Formaldehyd (Methanal) Formaldehyd (roztok formalínu) Formamid Fosfin Fosfore?nan amonn?, jednosycen?, atd. Fosfore?nan draseln? Fosfore?nan hlinit?

U U U A U U – U U U U U U B U U U U C U U – U U U U U U U U

U U B B U U U U U U U U U B U U U U B U U – U U U U U U U U

U U U B C U B U U A U U B C U U U U B U B B U U U A B U U A

B B U U B C B B – A U U B U C A U U A B B B B U B A B U A A

U U B A U U A U U U B A U A A U A A A U U B U A U A B A U U

U U B A U U U U U A B A U A C U C C A U B – U B U A A B U C

U U U A C U B U U A U B B A U U U U A U U – U U U A U U U U

U U U A C U B U U A U B B A U U U U A U U – U U U A U U U U

U U U B C U U U U B U U U U U U U U C U

C – U U U U U – U B – U U U – U – – A – C U – – – – – – U B

U U U U – – U U – – B U U U U U – – U – B U B U B B B A B U

U U U U – U B A B A – U U U U B A – A B B B A U A A A A B A

U U U U U U A A A A A B A A B A A A A A A A B U B A A A U A

B B U B C B B A A B A – B U B B – A A A A A A B B B B B U U

– – U U U B B A U B – U U U – U – – A – A A A B U U U B B U

U U U U U U A A B B A U B C B U A A A A A A A A B A A A U U

U U U U U U A A B B A U B C B U A A A A A A A A B A A A U U

U – U U U U A B U – B U B C – – A U A U A A A U U U U U U U

Fosfore?nan sodn? U U U U U B U U U A Fosfore?nan sodn?, roztok Fosfore?nan vápenat?, kaly Fotografická vyvolávací lázeň Freon 11 Freon 12 Freon 13 Freon 13 B1 Freon 14 Freon 21 Freon 22

12

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Freon 31 Freon 32 Freon 112 Freon 113 Freon 114 Freon 114 B2 Freon 115 Freon 134 a Freon 142 b Freon 152 a Freon 218 Freon 502 Freon BF Freon C316 Freon C318 Freon MF Freon PCA Freon TA Freon TC Freon TF Freon TMC Freon T-P35 Freon TWD602 Furan Furfural (Furfurylaldehyd) Furfurylalkohol

Chemikálie Glukosa, roztok Glukosa, vodná Glycerin Glycerintrinitrát (nitoglycerin) Glycerol (Glycerin)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – U – –

B B B B A B B – – – – – U – – B A A A A B A A U C C

A A B A A B A – A A A A B A A U A A A A B A B U – –

A A U U A U A A A A A A U A A U U A B U B A A U – –

U U B B B B B – U U A B A – B B B U A A A A A U – –

B B B U B B B – – – – – – – B – – – – U – – U U – –

U A B A A B A A A A A B B A A B A A A A B A B U C –

U A B A A B A – A A A B B A A B A A A A B A B U C –

U U U U U

U C U U U U U C U

U A U U U U U B U

A A A C A A A B A

A A A A A A A A A

A A A A A A A A A

A A A U A U A A –

A A A U A B A A A

A A A U A B A A A

A A A U A U B C –

U Glycin U Glykol, diethylen – U – – A U U HNBR EPDM VMQ – U A C U U U B – U C B A U B B U U ACM FKM NBR A B A A U U – U B U A – A B A A B B U U U A U U U A – U Hexaldehyd – Hexalin, cyklohexanol – Hexamin Hexan Hexanal (Kapronaldehyd) U A U B A U C C C U B U U B U – U U U B – B B B B B B A U B A U B U A A U A U A A A A C C U A U A A B B B B U A – A B A A B B – – U U A A B – U B A U U U Chemikálie 1-hexadekanol HEF3 Helium, plyn Heptan Hexachloraceton Hexachlorbutadien Hexachlorcyklohexan (Lindan) FVMQ Glykol, ethylen Glykol, propylen

H

AU

– U A A U U U

– U A B U B B

A U A B U U U

CR

A U A U A U U

– A A A U A A

– B A A U U U

A B A A U U –

G

Hexantriol Hexen FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM Hexylalkohol Hovězí l?j Hydrazin Hydrazin hydrát FKM NBR

AU

Chemikálie Generátorov? plyn Glauberova s?l

B U

A U

B B

CR

U B

A A

B A

A U

A U

B B

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

13

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Hydrogenchinon Hydrogenchlorid anilínu Hydrogensíran draseln? Hydrogensíran sodn?, roztok Hydrogensíran vápenat? Hydrogensi?i?itan Hydrogensi?i?itan, v?luh Hydrogensi?i?itan sodn?, roztok Hydrogensulfid vápenat?, roztok Hydrogenuhli?itan draseln? Hydrogenuhli?itan sodn?, roztok Hydroxid amonn? Hydroxid amonn?, roztok Hydroxid barnat?, roztok Hydroxid draseln? (50 % roztok) Hydroxid draseln? (Draseln? louh) Hydroxid hlinit?, roztok Hydroxid ho?e?nat? (roztok) Hydroxid litn? Hydroxid sodn?, louh sodn? Hydroxid vápenat?, roztok Hydroxylamin

Chemikálie Chlor, plynn?, bezvod? Chloracetaldehyd Chloraceton Chloramin Chlorbenzen

B U U U – – B U C U U U U U U U U U U C U –

– U U U A – U U C U U U U U U U U U U C B –

U B B A – B B A B A A A A A B B A B U B A –

B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

U B A A A A A A B A A U U A C U A B C C A A

B B B A A U – A C A A – – A C U A B U C A A

U B A A A B U A B A A U U A B B A B U B A A

U B A A A B U A B A A U U A B B A B U B A A

U U B A A

– U B U U U U U U U – B – U B B U – C U A – B U U U U C – U U – U

– U U U U U U U B U – U – U U B A – C U C U B U U U B C – U U – U

C U U A U U U B B U U A A U B A A U B U A A A U A A B B A U A A B

A A A A U B U A A U B A A U A A A A A A A A A U A A A A A U A A B

A U U U B B B A A B B A – A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B

– C U U B B B – U B – A – B A A A A A – A A A A A A A A A B A – B

C U U A U U U U B U U A A U A A A A A U A A A U A A A A A U A A B

C U U A U U U U B U U A A U A A A A A U A A A U A A A A A U A A B

– U U U U U U – U U – A – U B A A B A U B A B U A A A A A U A – U

Chlorbrómmethan U Chlorbutadien – Chlore?nan draseln? A C B A – – A C U A B U C A A Chlore?nan sodn? Chlorethen Chlorhydrin glycerinu Chlorid amonn? Chlorid amonn?, roztok Chlorid amylnat? Chlorid antimonit? Chlorid antimonit?, bezvod? Chlorid barnat?, roztok Chlorid cíni?it?, roztok Chlorid draseln? Chlorid fosforit? Chlorid hlinit?, roztok Chlorid ho?e?nat?, roztok Chlorid kobalnat? Chlorid kyseliny octové Chlorid litn? Chlorid manganat? (roztok) Chlorid mědnat?, roztok Chlorid nikelnat?

CH

Chlorid rtu?nat?, roztok Chlorid si?i?it? FVMQ Chlorid sodn? (Kuchyňská s?l) Chlorid sodn?, roztok Chlorid titani?it?

HNBR

EPDM

Chemikálie Chlor, kapaln?

U

U

U

B

A

C

U

U

U

14

VMQ

ACM

FKM

NBR

AU

CR

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Chlorid uhli?it? (Tetrachlormethan) Chlorid vápenat? Chlorid vápenat?, soln? roztok Chlorid zine?nat?, roztok Chlorid ?elezit?, roztok Chloristan draseln? Chloritan sodn? Chlormethylether Chlornaftalen Chlornan draseln? (Javelsk? louh) Chlornan sodn?, roztok Chlornan vápenat?, roztok Chloroform Chlorová voda Chlorové vápno Chlorovodík, plynn? Chlortoluen Chroman draseln?

Chemikálie Isooktan Isopentan

– B U U – U – U U U U U U U U – U U

U B B U A U – U U U U U U U U – U U

U A A A B B U U U – B B U U U C U B

U A A A A A A C U B A A U B A A A A

A A A A A A A U A A A A B A A A B A

B A A A A – – U B B B A C U A U U –

U A A A A U U U U B B C U U U U U B

U A A A A U U U U B B C U U U U U B

U A A – B – – U U B

A A U U U U U

B B U U U U U

B U U B U U U

U U B A U – U

A A U A A U A

A A U A B U B

A A U B U U U

A A U B U U U

U U U A U U U

Isopropylacetát Isopropylalkohol Isopropylbenzen Isopropylether Isopropylchlorid

J

FVMQ

Chemikálie B Jable?né víno U U B U U – Jedlov? olej Jod Jodid draseln? Jodoform Jodová tinktura JP3 (leteck? petrolej) JP4 (leteck? petrolej) JP5 (leteck? petrolej)

U U – U – U U U U B –

U B – U – U B B B B –

B U U B – B U U U U B

A U B A A B U U U U U

B A A A A A A A A A U

A A A A – B A B B B U

A B B A – B A A A A A

A B B A – B A A A A A

B U – A – B U U U U U

I

JP6 (leteck? petrolej) JPX (leteck? petrolej) FVMQ HNBR

EPDM

Chemikálie Inkoust Isobutan Isobutylalkohol Isobutylen Isobutylmethylketon Isobutyraldehyd Isododekan Isokyanát

VMQ

ACM

FKM

NBR

AU

CR

K

A A U U U U U –

A A U U U U U –

A U A U U U B –

A U A U A A U A

B A B A U U A –

A A A A U U A –

A A B A U U A –

A A B A U U A –

A U HNBR EPDM VMQ U – C A ACM FKM NBR A A A A A U U U U – Chemikálie Kafr Kafrov? olej Kakaové máslo Kalafuna (prysky?ice) FVMQ

AU

U – – U

U – B U

B U B A

CR

U U U A

B B A A

U – B A

A A A A

VMQ

ACM

FKM

NBR

B

HNBR

EPDM

AU

CR

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

15

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Kamenec chromit? Kamenouheln? dehet Kapalina do automatick?ch p?evodovek Kapronaldehyd (Hexanal) Karbitol Karbolineum Karboxylové kyseliny Kasein Káva Kávov? v?ta?ek Ke?up Kerosin (petrolej) Kokosová mastná kyselina Kokosov? olej Kokosov? tuk Koksárensk? plyn Kostní olej Kresol Krotonaldehyd K?emi?itan ethylnat? K?emi?itan ho?e?nat? (mastek) K?emi?itan sodn?, roztok (vodní sklo) K?emi?itan vápenat? Kuku?i?n? olej Kumen Kvasinky Kyanid draseln? Kyanid mědnat? Kyanid st?íbrn?, roztok Kyanid vápenat? Kyselina adipová Kyselina aminooctová Kyselina arzeni?ná

Chemikálie Kyselina arzeni?ná, roztok Kyselina benzensulfonová

U – U U – U – – U U U C A A A U A U U – – – – B U B U A U – U U C

– U A U U U A – U U B B A A B U A U U B A – – A U U U B U – U U C

A – B – B – A A A A A U B B B U U U U A – A A B U A B A A A A A A

A U U B B B A B A A A U U U U U U U A A A A A U U A A A U A A A A

A B A U B A A A A A A A A A A A A A U A A A A A A A A A A – A A A

– A A U B U A A A A A B A A A B A C U A A – – A U A A A A – A U A

A B A – B B A A A A A A A A A U A U U A A A A A U A A A U A A B A

A B A – B B A A A A A A A A A U A U U A A A A A U A A A U A A B A

A B B B B U A A A A A U A A A B U U U – A – – B U A A A U A A U A

C U B U U U U U U U – U U – C – U U U U U U U U U U U U U U

C U U B U U – U U U – U U U U – – U U U U U U – U U U U U U

A B B B U A B U U U B U – U B B B B B B U U B U U U – U U U

A – B A A A A U U U A B U B A A – B A B A B B B A C B B C U

A A A A A A A U B B A B U A A B A A B A/B U B A A U U A A A A

A B A A C A U – U U U U U C A – A A A – U U C – B U – U C U

A U B A U A U U U U B U U U B B A A A B U U U U U U U U U U

A U B A U A U U U U B U U U B B A A A B U U U U U U U U U U

A U B A U A U U U U U U U C B A B A A U B U U – U U U U C U

Kyselina benzoová, roztok Kyselina boritá Kyselina bromovodíková Kyselina citrónová Kyselina diglykolová Kyselina dichloroctová Kyselina dusi?ná, d?mavá Kyselina dusi?ná, koncentrovaná Kyselina fluorok?emi?itá Kyselina fluorovodíková (studená) Kyselina fluorovodíková (teplá) Kyselina fosfore?ná Kyselina fosfore?ná 45 % Kyselina ftalová Kyselina fumarová Kyselina gallová Kyselina glykolová Kyselina hexafluorok?emi?itá Kyselina hydroxyoctová Kyselina chlore?ná Kyselina chloristá Kyselina chlorná Kyselina chloroctová Kyselina chlorsulfonová Kyselina chlorovodíková (kyselina solná) Kyselina chlorovodíková 37 % Kyselina chromová Kyselina chromsírová

16

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Kyselina jable?ná Kyselina jantarová Kyselina karbolová (fenol) Kyselina k?emi?itá Kyselina kyanovodíková (kyanovodík) Kyselina kyanovodíková, roztok Kyselina linolová Kyselina maleinová Kyselina máselná Kyselina methakrylová Kyselina mlé?ná Kyselina monochloroctová Kyselina mraven?í Kyselina naftalenová Kyselina octová Kyselina octová, 96–99,5 % (ledová) Kyselina octová, páry Kyselina olejová Kyselina palmitová Kyselina pikrová, vodn? roztok Kyselina propionová Kyselina salycilová Kyselina sírová (0 a? 50%) Kyselina sírová, d?mavá, 0 a? 50 %, (oleum) Kyselina sírová, z?eděná Kyselina si?i?itá Kyselina solná (HCl) (Chlorovodíková kyselina) Kyselina solná (HCl), z?eděná Kyselina stearová Kyselina ??avelová

Chemikálie Kyselina trichloroctová Kyselina uhli?itá Kyselina vinná

U U U U U U – C U U U U U – C U U – U – C – U U U U U U A –

U U C – – – B C U U B U U – U U U – B B U A U U U U U U A –

B B U B B B – B C U A U B U B U C U B A B A

B A B A A A U A U B B A B U A B A U C B – A

A A A A A A B A A U A U U A C U U A A A A A

A – A – B B – B B U A U U A C U C – A B U –

A A U A B B B B B U B U U B C U U A B B A B U U B – U B B B

A A U A B B B B B U B U U B C U U A B B A B U U B – U B B B

B A U – –

U U U

U B U

U B B

B A B

U A A

U B A

B A A

B A A

B B A

L
– B ACM AU Chemikálie Lakov? benzín Lanolin Latex Levandulov? olej Leteck? petrolej JP3 Leteck? petrolej JP4 Leteck? petrolej JP5 Leteck? petrolej JP6 Leteck? petrolej JPX Ligroin Lihoviny U Likéry – U – U U U U U B B B Lindol Lněn? olej Louh sodn?, hydroxid sodn? Lu?avka královská (kyselina dusi?ná/ kyselina chlorovodíková) L?j U – – B B B A B B A B A A A A A A A U – – – A A B U B C B U B C A U B B A A C A A U A C A C B C A U A B A U A B A C B C CR C U U B U U – B B U U

FVMQ

HNBR

EPDM

C A U B U U U B – – B

B A U U B B B B – B B

C B A U U U U U B B A

U U A U U U U U U U A

A A A A A A A A U A A

A A A B A B B B U A B

A A A B A A A A A A A

A A A B A A A A A A A

U B A U U U U U U U A

U A/B A/B U U A A U

U U

U B

U B

U B

U A

U U

U A

U A

U B

VMQ

FKM

NBR

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

17

Pr?vodce materiály

FVMQ

HNBR

EPDM

Chemikálie Methylester kyseliny uhli?ité Methylethylketon Methylfenylether (anisol) Methylglykol Methylglykolacetát (ethylénglykol) Methylchlorid Methylisobutylketon Methylisopropylketon Methylmetakrylát Methylmethakrylát kyseliny metakrylové Methylpyrolidon Minerální olej Mlé?nany Mléko Mo?ovina Modrá skalice, (síran mědnat?, roztok) Monobrombenzen Monoetanolamin Monochlorbenzen Mononitrochlorbenzen Morfolin Mo?ská voda Motorová nafta Motorov? benzín Motorov? olej Mraven?an methylnat? M?dlov? roztok

FVMQ

HNBR

U U U U U U U U U U – A U U B U U U U U U U U C B – B

U U U U U U U U U U U A U B U U U U U U U U B B A – B

U U U U U U U U U U – B C A B A U U U U C B U U U U B

U B U B B U B B U U A U U A A A U B U U B A U U U B A

U U U U U B U U U U U A U A A A B U B A – B A A A U A

B U U U – B U U U U –

U U U U U U U U U U U

U U U U U U U U U U U

U U U U B U U U U U B B U A A A U U U U U B U U U – A

EPDM

Chemikálie 2-methylpentan + A2 3-methylpentan Majonéza Manganistan draseln? Margarín Máslo Mastek (talek) Mastné kyseliny Melasa Mentol Merkaptany Mesityloxid Methan Methanal (formaldehyd) Methanol Methoxybenzen Methoxybutanol Methylacetát Methylacetoacetát Methylakrylát Methylalkohol Methylamin Methylanilin Methylbromid Methylbutylketon Methylcellosolve Methylcelulosa Methylcyklopentan Methylenchlorid Methylester kyseliny dichloroctové Methylester kyseliny olejové

A A – C A B – A U U U U A U U U – U U U U U U U U U U U U U –

U U U B B B A A U U U U U U U U – U U U U U U U U U B U U U –

– – U B B B – B B B U U B U B U B B C U B U U U U U B U U U –

U U U A U B A U A B A A U A A U B B B B A A B U A B B U U A B

A A U A A A A A A A U U A B U U A U U U U U B A U U B B B U A

U U U U A A A A A U U U B U A U – U U U A U – A U U U B C U B

A A A U A A A B A B U U A B B U A U U U B U U U U U B U U U U

A A A U A A A B A B U U A B B U A U U U B U U U U U B U U U U

U U A U B B A B A U U U B B A U – U U U A U – U U U B U U U –

VMQ

ACM

FKM

NBR

AU

CR

A A/B A/B U A A A U U B A – A A A A – A U A A A U U U U U A A A A U A U A A A U U U U U A A A A U A

18

VMQ

ACM

FKM

NBR

M

AU

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

HNBR

EPDM

Chemikálie Octan vápenat? FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR AU Chemikálie Nafta Naftalen Naftalen ZD Napájecí voda pro kotle Neon, plyn Nitra?ní směsi Nitrobenzen Nitroglycerin Nitroglykol Nitromethan Nitropropan Nitrotoluen Nonyl alkohol CR Octan zine?nat? o-dichlorbenzen B U U U A U U U U U U U – B U – U A U U U U U U U U U U U C A U U C B U U U – U U U A A A U A A B B U A A A A B A U U A A U U U A B B – B A U U U U U U U – U U B B A U U U U U U U U U U B B A U U U U U U U U U U U C A U U U U U U U Odpadní vody B o-chlorfenol Oktadekan Odpadní plyn (obs. fluorovodík) Odpadní plyn (obs. chlorovodík) Odpadní plyn (obs. kyselinu sírovou) Odpadní plyn (obs. nitrózní plyny) Odpadní plyn (obs. oxid si?i?it?) Odpadní plyn (obs. oxid uhelnat?) Odpadní plyn (obs. oxid uhli?it?)

U U U – – – U – A A – U B U U U U A U U A A U U A A U – U U

B U U – – – – – A – – U B U U B U A U U U B U U A A – A U –

B B U A A B A A A A B U B U B U U U A U B B B U A A U – U U

A A U A A A A A A A A U U U A B U U A A U U A U B B C A A A

U U A A A A A A A A A A A A A B B A A A A A B U A A A A B U

U U B – – – B – A A A U A B B C U A A U B A A U A A B – B B

B B U A B U – B A A A U A B B U C A A U A A B U A A U A U U

B B U A B U – B A A A U A B B U C A A U A A B U A A U A U U

U U U A – – U – A A A U U U B C U U U U B B A U A A – A B B

O

Oktan Oktanol (oktylalkohol) Oktylaldehyd FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR Oktylkresol Olefin, surov? 9-oktadecen-1-ol Oleum (d?mavá kyselina sírová, 0 a? 50 %) Olivov? olej O?echov? olej Ovocné ??ávy Oxid dusi?it? Oxid dusnat? Oxid dusn? (rajsk? plyn) Oxid chlori?it? Oxid k?emi?it? Oxid si?i?it? (SO2) Oxid si?i?it?, kapaln? (bezvod?)

AU

Chemikálie Ocet Octan amonn? Octan amonomě?nat?, roztok Octan amylnat? Octan butylnat? Octan draseln? Octan hlinit? Octan ho?e?nat?, roztok Octan mědnat?, roztok Octan nikelnat? Octan olovnat?, roztok soli Octan sodn?

U – U U U U U U U U U U

U U U U U B U U U U U U

B B U U U B B U C B U B

CR

A A A A B A A A B A A A

B U U U U B U U U U U U

B – U U U U U U U U U U

B A U U U B B U U B C B

B A U U U B B U U B C B

A – U U U U U U U U U B

VMQ

ACM

FKM

NBR

N

AU

CR

19

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Oxid si?i?it?, plynn? Oxid uhlenat? Oxid uhli?it?, such? Oxid uhli?it?, vlhk? Oxid vápenat? Ozon

Chemikálie Piperidin Pivo Podmáslí Polyvinylacetát Pra?n? plyn (such?) Primární aminy (jako jsou Metyl, Etyl, Propyl, Allyl) Propan

U A B U U B

– A U U A A

U B B B – B

A A B B A A

U B A A A A

B B B B A

U A A A A

U A A A A

B A B B B A

U U U – A U B U U U U U U U – U U U U U U

U C A – – U B U – U U U U U – U U U U U U

U A A B B U B A A U U U U U – A U U A U U

U A A A A A U A A A B A U U U A B B A U U

U A A U A U A A A U U U U A – A U U A U U

U A A – A U B A – U U U U B – – U U A U B

U A A – A U A B A U U U U U U A U U A U U

U A A – A U A B A U U U U U U A U U A U U

U A A – A C U B – U U U U U U – U U A U B

A B/C U

P

Propanol Propinylalkohol Propionaldehyd FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR Propylacetát Propylaceton Propylamin Propylen Propylen dichlorid Propylen glykol Propylen oxid Propylnitrát Prysky?ice (kalafuna) Pyridin Pyrol

AU

Chemikálie 2-propanal (aceton) 2-propen-ol Palmojádrov? olej Palmov? olej Parafín Parafínov? olej p-cymen p-dichlorbenzen Pektin Pentachlordifenyl Pentachlorfenol Pentan Pentanol Perfluóroctan draseln? Perchlorethylén Peroxid sodn?, roztok Peroxid vodíku, koncentrovan? Peroxosíran draseln? Petrolej (kerosin) Petrolether Pikolin, alfa Pinen

U U A A A A U U A U – A U – U U U U C A – U

U U – A B B U U A U U U U – U U U U B B – B

U A A U A A U – A U – B A B U B U B U B – B

CR

A A U U U U U U A U B U A A U A U A U U A U

U A A A A A A A A C – A B U B A A A A A U A

U U – A A A B B A U – U A U B A B U B B – B

U B A A A A U U A U U A B B U B U U A A – B

U B A A A A U U A U U A B B U B U U A A – B

U U – U B B U U A U U U U –

R, ?

FVMQ

HNBR

EPDM

AU

U B U U U – U

Chemikálie Rajsk? plyn (Oxid dusn?) Ricinov? olej Rohovinov? olej Ropa Ropa, surová (mazut) Rostlinné oleje Rtu?

A A A B – B A

A A A B U – A

A A U B U B A

CR

U

B B B U U U A

A A A A A A A

A A A B A A A

A A A A B A A

A A A A B A A

A A B B U B A

20

VMQ

ACM

FKM

NBR

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Rybí tuk ?epkov? olej

Chemikálie Si?i?itan sodn?, roztok Si?i?itan vápenat? Skydrol 500 Skydrol 7000

A B

B B

B B

U U

A A

A B

A B

A B

U U

U U U U U B U – A A U U U U U U U U B U U U

U A U U U B U – A A U U – U A U A U B – – A

A A U U A B A – B B U B A B A B A U A B – U

A A A A A U A U U U U B A A A A A U A A A B

A A U B A A A A A A A B A U A A A A A A A A

A A U U A A A – A A C – A B A A A B A A A B

A A U U A A A A A A U B A B A B A B A A A U

A A U U A A A A A A U B A B A B A B A A A U

A A U U A B A – U B U – A B A B B B A A A U

S, ?

Soda (Uhli?itan sodn?) Sojov? olej Soli st?íbra FVMQ HNBR EPDM VMQ ACM FKM NBR AU

Chemikálie Salicylát methylnat? Silikonov? olej Silkonov? tuk Síra Síran amonn?, roztok Síran barnat? Síran draseln? Síran draselnohlinit? Síran draselnohlinit?, roztok Síran hlinit? Síran hlinit?, roztok Síran ho?e?nat? (ho?ká s?l) Síran hydroxylaminu Síran mědnat?, roztok (Modrá skalice) Síran nikelnat? Síran olovnat? Síran sodn? (Glauberova s?l) Síran vápenat? Síran zine?nat? Síran ?elezit? (?elezitá skalice) Síran ?elezit?, roztok Sirouhlík Sirovodík Si?i?itan draseln?

CR

Spermacetov? olej Stoddardovo rozpu?tědlo Strojní olej (minerální) Styren Sulfátov?/natronov? v?luh Sulfhydrát sodn?, roztok Sulfid amonn? Sulfid barnat?, roztok Sulfid sodn? Sulfid vápenat?

– A A U U A U – – U U U – U U U U – U B – U U U

– A A – U A C – – U – U – U C A U A U B A U U C

U A A A A A B – – A A A B A A A B – A A A U B A

B A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A U A A

– A A A U A A – – A A A A A A A A A A A A A A A

– A A B B A B – – A A A A A A A A A A A A C U A

U A A U A A A – – A A A A A A B U A A A A U C A

U A A U A A A – – A A A A A A B U A A A A U C A

– U U B B A B – –

Svítiplyn A A A A A A B B ?krob ??áva z cukrové ?epy ??áva z t?tinového cukru ??avelan ethylnat?

T

FVMQ

HNBR

EPDM

AU

Chemikálie Taniny Terpent?n Terpent?nov? olej Tetraboritan sodn?, roztok Tetraethyl olova Tetrahydrofuran

A B B U U A

U B U U – U

B C U – U U

B U U B U U

CR

A

B U U A U U

A A A A A U

A A B A B U

B A B B B U

B A B B B U

B U U B U U

VMQ

ACM

FKM

NBR

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

21

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Tetrachlorethan Tetrachlorethylen Tetrachlormethan (chlorid uhli?it?) Tě?k? topn? olej Thiofen Thiokyanatan amonn? Thionylchlorid Thiosíran sodn? (antichlor) Thiosíran vápenat? Toluen Topn? olej Transformátorov? olej Triacetát glycerinu Triacetin (Glycerintriacetát) Triacylfosfát Triarylfosfát Tributoxyethylfosfát Tributylfosfát Tributylmerkaptan Triethanolamin Triethylaluminium Triethylbór Triethylénglykol Trifluorethan Trichlorbenzen Trichlorethan Trichlorethylén Trichlorethylfosfát Triisopropylbenzen Trikresylfosfát Trinitrotoluen (TNT) Tuk z tres?ích jater

Chemikálie Tuk z vorvaně (spermacet) Tuky (?ivo?i?né/rostlinné)

U U – A U – U – U U A B U U U U B U U U – – C U U U U – A U U A

U U U B U B U – A U A A U U B U – U – U – – – U U U U – A U B A

U U U U U – U A A U B U B B B U B U U – – – – U U U U U U U B B

U U U U U A B A A U U U A A U A B B U A U – A U – U U – U B U B

B A A A U – A A A B A A U U B B B U A – B A A A A A B U A B B A

C B B A U – U – A B A A U U B B – U U – – – – B U B B – – B B A

U U U B U A U B B U A B B B U U U U U – – – A U – U U U A U U A

U U U B U A U B B U A B B B U U U U U – – – A U – U U U A U U A

U U

– A

– A

– A

U U

A A

– A

A A

A A

– B

U B U A FVMQ HNBR EPDM U ACM AU – A U B B B B – U U U U FVMQ U EPDM ACM FKM AU Chemikálie Vápenné mléko Vazelína Vazelínov? olej Víno Vinylacetát Vinylchlorid, kapaln? Vinylidinchlorid Voda 80 °C Voda 135 °C Vodík, plynn? Vodní pára <140 °C CR – – A U U U U – U U – B HNBR Chemikálie Uhli?itan amonn? Uhli?itan amonn?, roztok Uhli?itan barnat? Uhli?itan draseln? Uhli?itan sodn? (Pota?) Uhli?itan sodn?, roztok Uhli?itan vápenat? Uhli?itan vápenat?, kaly CR

U

– – – C U – – U

U – A U U – A U

B B – B A A A A

A A A A A A A A

U – A A A A A A

– – A A A A – A

A U A A A A A A

A U A A A A A A

– – A A A A A A

V

U B U U – – U U U B U

U B U U – – U U U A U

B B B A – – U B C A U

A U U A – – U A A A A

B A A A – – B B C A U

B A B A – – U A A C B

U A A A – – U A C A C

U A A A – – U B U A U

B B B A – – U B U C B

22

VMQ

NBR

VMQ

FKM

NBR

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

FVMQ

FVMQ

HNBR

HNBR

EPDM

EPDM

VMQ

Chemikálie Vodní pára <150 °C Vodní pára >140 °C Vodní pára >150 °C Vodní sklo (k?emi?itan sodn?), roztok Vysokopecní plyn, ?kychtov? plyn“ Vy??í alkoholy Vzduch

Chemikálie ?elatina ?ivice (asfalt) ?ivo?i?n? tuk

U U U – B A A

U U U – U – A

U U U A U B A

A B B A U U A

U U U A A A A

B B U – B – A

U U U A U A A

U U U A U A A

B B U – A A A

U U A

U B A

A U B

A U B

A A A

A A A

A U A

A U A

A U B

W

FVMQ

HNBR

EPDM

Chemikálie Whisky

U

U

A

A

A

A

A

A

A

X

FVMQ

HNBR

EPDM

Chemikálie Xenon Xylen (Xylol) Xylidiny (aromatické aminy)

A U U

A U U

A U U

A U B

A B U

A U U

A U U

A U U

A U U

Z, ?

FVMQ

HNBR

EPDM

Chemikálie Zeleninové ??ávy Zemní plyn Zeolity

U A –

U B –

B B A

A U A

A A A

A A –

A A A

A A A

A A –

VMQ

ACM

FKM

NBR

AU

CR

VMQ

ACM

FKM

NBR

AU

CR

VMQ

ACM

FKM

NBR

AU

CR

23

VMQ

ACM

ACM

FKM

FKM

NBR

NBR

AU

AU

CR

CR

Pr?vodce materiály

!

Materiály
dujících certifikované materiály, jsou tyto materiály uvedeny v hlavních seznamech a navíc v samostatné p?ehledné tabulce certifikovan?ch materiál?. Vlastnosti materiál? mohou b?t ovlivněny nebo se mohou měnit, p?sobením rozdíln?ch podmínek v jednotliv?ch aplikacích, nap?. p?i pou?ití r?zn?ch médií. Proto by měly b?t pro ka?dou aplikaci prováděny provozní zkou?ky.

Následující tabulky ukazují nejd?le?itěj?í materiály pro r?zné aplikace. Mimo nich máme k dispozici ?adu dal?ích materiál? pro speciální pou?ití. Pro dal?í informace kontaktujte, prosím, na?e technické oddělení. Uvedené materiály jsou ?azeny podle elastomerov?ch skupin, proto?e pro jejich mnohostranné pou?ití je toto uspo?ádání nejvhodněj?í. V p?ípadě speciálních pr?myslov?ch aplikací vy?a-

!

Standardní materiály
Jestli?e ve va?ich po?adavcích nebudou uvedeny speciální po?adavky na materiál, bude automaticky dodán, v souladu s uveden?m materiálem, jeden ze standardních materiál? (viz tabulka IX).

Následující tabulky uvádí fyzikální vlastnosti standardních materiál? na?í firmy. Tabulky ukazují minimální hodnoty kter?ch musí standardní materiály p?inejmen?ím dosáhnout. Mnohé z na?ich materiál? (i kdy? definované jako standard) nabízejí lep?í fyzikální vlastnosti.

Tabulka IV

Specifikace standardních materiál? EPDM
EPDM 70 Shore A vulkanizace sírou EPDM 70 Shore A vulkanizace peroxidem 70 ±5 >10 >125 EPDM 75 Shore A vulkanizace peroxidem 75 ±5 >10 >125

Tvrdost Pevnost v tahu Ta?nost, poměrné prodlou?ení p?i p?etr?ení Trvalá deformace 24h/100 °C 24h/150 °C Tepelné stárnutí 72h/100 °C 72h/150 °C Změna tvrdosti Změna pevnosti v tahu Změna ta?nosti Odolnost ve vodě Změna tvrdosti Změna objemu Rozsah teplot Maximální a minimální provozní teploty jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách. 72h/100 °C

DIN 53 505 ASTM D 2240 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN ISO 815B ASTM D 395B DIN 53 508 ASTM D 573

Shore A MPa N/mm2 % % %

70 ±5 >10 >150 <20

<30 x x

<30

x max +10 max –20 max –20

Shore A % % DIN 53 521 ASTM D 471

max +10 max –10 max –20

max +10 max –20 max –20

Shore A % [°C]

max –10 max +10 –45 a? 120

max –3 max +3 –45 a? +140

max –3 max +3 –45 a? +140

24

Pr?vodce materiály

Tabulka V

Specifikace standardních materiál? FKM
FKM 70 Shore A FKM 75 Shore A 75 ±5 >10 >125 <20 FKM 80 Shore A 80 ±5 >10 >120 <20 FKM 90 Shore A 90 ±5 >10 >100 <20

Tvrdost Pevnost v tahu Ta?nost, poměrné prodlou?ení p?i p?etr?ení Trvalá deformace Tepelné stárnutí Změna tvrdosti Změna pevnosti v tahu Změna ta?nosti Odolnost podle ASTM v oleji ?.3 Změna tvrdosti Změna objemu Odolnost podle ASTM v palivu C Změna tvrdosti Změna objemu Rozsah teplot Maximální a minimální provozní teploty jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách. 72h/RT 72h/150 °C 24h/175 °C 72h/250 °C

DIN 53 505 ASTM D 2240 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN ISO 815B ASTM D 395B DIN 53 508 ASTM D 573

Shore A MPa N/mm2 % %

70 ±5 >10 >125 <20

Shore A % %

max +10 max –25 max –25

max +10 max –25 max –25

max +10 max –25 max –25

max +10 max –25 max –25

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A %

max –5 max +5

max –5 max +5

max –5 max +5

max –5 max +5

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A % [°C]

max –5 max +10

max –5 max +10

max –5 max +10

max –5 max +10

–18 a? +200 –18 a? +200 –18 a? +200 –15 a? +200

Tabulka VI

Specifikace standardních materiál? HNBR
HNBR 70 Shore A ?áste?ně nasycen? HNBR 75 Shore A ?áste?ně nasycen? 75 ±5 >15 >250 <35

Tvrdost Pevnost v tahu Ta?nost, poměrné prodlou?ení p?i p?etr?ení Trvalá deformace Tepelné stárnutí Změna tvrdosti Změna pevnosti v tahu Změna ta?nosti Odolnost podle ASTM v oleji ?.1 Změna tvrdosti Změna objemu Odolnost podle ASTM v oleji ?.3 Změna tvrdosti Změna objemu Rozsah teplot Maximální a minimální provozní teploty jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách. 72h/150 °C 72h/150 °C 24h/125 °C 72h/150 °C

DIN 53 505 ASTM D 2240 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN ISO 815B ASTM D 395B DIN 53 508 ASTM D 573

Shore A MPa 2 N/mm % %

70 ±5 >15 >250 <35

Shore A % %

max +10 max –30 max –30

max +10 max –30 max –30

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A %

max +10 max –10

max +10 max –10

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A % [°C]

max –15 max +20 –30 a? +130

max –15 max +20 –30 a? +130

25

Pr?vodce materiály

Tabulka VII

Specifikace standardních materiál? NBR
NBR 70 Shore A NBR 80 Shore A 80 ±5 >12 >150 <30 NBR 90 Shore A 90 ±5 >10 >100 <30

Tvrdost Pevnost v tahu Ta?nost, poměrné prodlou?ení p?i p?etr?ení Trvalá deformace Tepelné stárnutí Změna tvrdosti Změna pevnosti v tahu Změna ta?nosti Odolnost podle ASTM v oleji ?.1 Změna tvrdosti Změna objemu Odolnost podle ASTM v oleji ?.3 Změna tvrdosti Změna objemu Rozsah teplot Maximální a minimální provozní teploty jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách. 72h/100 °C 72h/100 °C 24h/100 °C 72h/100 °C

DIN 53 505 ASTM D 2240 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN ISO 815B ASTM D 395B DIN 53 508 ASTM D 573

Shore A MPa N/mm2 % %

70 ±5 >14 >200 <25

Shore A % %

max +8 max –25 max –25

max +8 max –25 max –25

max +8 max –30 max –30

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A %

max +6 max –8

max +6 max –8

max +6 max –8

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A % [°C]

max –10 max +15 –30 a? +100

max –10 max +15 –25 a? +100

max –10 max +15 –25 a? +100

Tabulka VIII

Specifikace standardních silikonov?ch materiál? VMQ
VMQ 60 Shore A VMQ 70 Shore A 70 ±5 >5 >100 <35

Tvrdost Pevnost v tahu Ta?nost, poměrné prodlou?ení p?i p?etr?ení Trvalá deformace Tepelné stárnutí Změna tvrdosti Změna pevnosti v tahu Změna ta?nosti Odolnost podle ASTM v oleji ?.1 Změna tvrdosti Změna objemu Rozsah teplot Maximální a minimální provozní teploty jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách. 72h/100 °C 24h/175 °C 72h/225 °C

DIN 53 505 ASTM D 2240 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN 53 504 ASTM D 412 DIN ISO 815B ASTM D 395B DIN 53 508 ASTM D 573

Shore A MPa N/mm2 % %

60 ±5 >5 >100 <35

Shore A % %

max +15 max –40 max –40

max +15 max –40 max –40

DIN 53 521 ASTM D 471

Shore A % [°C]

max –10 max +20 –55 a? +200

max –10 max +20 –55 a? +200

26

Pr?vodce materiály

Tabulka IX
Typ materiálu NBR Akrylonitril-butadienov? elastomer

Standardní materiály
Ozna?ení materiálu N7003 Ozna?ení Skega – Ozna?ení Dowty – Barva Tvrdost Shore A (±5) 70 Pracovní teplota [°C] –30 a? +100 Popis

?erná

Standardní NBR, dobré v?eobecné vlastnosti, p?edev?ím metrické rozměry Standardní NBR, dobré v?eobecné vlastnosti Standardní NBR, dobré v?eobecné vlastnosti, schváleno KTW (rovně? i provedení s úpravou DF) Standardní FKM, dobré v?eobecné vlastnosti, schváleno DVGW Standardní FKM, dobré v?eobecné vlastnosti Standardní FKM, dobré v?eobecné vlastnosti Standardní FKM, dobré v?eobecné vlastnosti, p?edev?ím palcové rozměry

N7024 N7027

– –

– –

?erná ?erná

70 70

–30 a? +100 –30 a? +100

FKM Fluorouhlíkov? elastomer

V70G1 V70G2 V8003 V80G2

– – – –

– – – –

zelená zelená ?erná zelená

70 70 80 80

–18 a? +200 –18 a? +200 –18 a? +200 –18 a? +200

27

Pr?vodce materiály

!

Materiály pro v?eobecné pou?ití
myslové aplikace. O-krou?ky vyrobené z těchto materiál? jsou k dispozici v r?zn?ch velikostech a mno?stvích.

Tyto materiály vy?nívají nad ostatními sv?m ?irok?m spektrem pou?ití. Mohou b?t pou?ity pro standardní ale i speciální pr?Tabulka X
Typ materiálu ACM Polyakrylátov? elastomer CR Chloroprenov? elastomer EPDM Ethylen-propylen dien elastomer

Materiály pro v?eobecné pou?ití
Ozna?ení materiálu A7002 Ozna?ení Skega – Ozna?ení Dowty – Barva Tvrdost Shore A (±5) 70 Pracovní teplota [°C] –15 a? +150 Popis

?erná

Materiál s dobrou odolností v??i oleji.

C6T40 C7T40 E6T40

6460047 6470049 7060011

– – –

?erná ?erná ?erná

60 70 60

–40 a? +100 –35 a? +100 –50 a? +125

Dobré v?eobecné vlastnosti. Dobré v?eobecné vlastnosti. Materiál vulkanizovan? peroxidem s velmi nízkou trvalou deformací a odolností v horké vodě a pá?e. Vynikající odolnost v??i ozónu a venkovním povětrnostním podmínkám. M??e b?t pou?it v kontaktu s mědí a mosazí. Materiál vulkanizovan? sírou. Dobré v?eobecné vlastnosti. Materiál vulkanizovan? peroxidem s velmi nízkou trvalou deformací a odolností v horké vodě a pá?e. Vynikající odolnost v??i ozónu a venkovním povětrnostním podmínkám. M??e b?t pou?it v kontaktu s mědí a mosazí.

E7002 E762A

– 7070012

– –

?erná ?erná

70 70

–45 a? +125 –45 a? +125

ECT312064

?erná

75

–40 a? +135 Materiál vulkanizovan? peroxidem, dobrá odolnost v??i chladicím kapalinám, vysoká odolnost v??i kyslíku, ozónu a povětrnostním vliv?m, vynikající odolnost v??i vodě a pá?e, dobrá odolnost v??i chemikáliím. Schváleno WRAS. ASTM D2000 M2: DA 710 A26 B36 EA14 Z1 –20 a? +200 –20 a? +200 –20 a? +200 –20 a? +225 Dobré v?eobecné vlastnosti. Schváleno DVGW, BAM. P?edev?ím palcové rozměry. Dobré v?eobecné vlastnosti. Dobré v?eobecné vlastnosti. ASTM D2000 M2: HK 710 A1-10 B37 EF31 F15 Materiál s kombinovanou odolností v??i vysok?m teplotám a zároveň s dobrou odolností v??i oleji, paliv?m a chemikáliím. Omezená pru?nost za nízk?ch teplot. Schváleno WRAS. Dobré v?eobecné vlastnosti. Dobrá odolnost v??i mnoha chemikáliím, minerálním olej?m, paliv?m a zemnímu plynu. ASTM D2000 M2: HK 710 A1-10 B37 EF31 F15 Z1 Dobré v?eobecné vlastnosti. Materiál s kombinovanou odolností v??i vysok?m teplotám a zároveň s dobrou odolností v??i oleji, paliv?m a chemikáliím. Zdokonalená odolnost v??i opot?ebení. Dobré v?eobecné vlastnosti. Zdokonalená odolnost v??i paliv?m.

FKM Fluorouhlíkov? elastomer

V70GA V7671 V7T30 V7T40

– – – 6770025

– – 9770 –

zelená ?erná ?erná zelená

70 70 70 70

VCT339775

?erná

75

–20 a? +200

VCT37 V8T40

– 6780026

9732 –

?erná ?erná

75 80

–20 a? +200 –18 a? +225

V90G1 HNBR Hydrogenovan? akrylonitril-butadienov? elastomer H7001

– –

– –

zelená ?erná

90 70

–15 a? +200 –30 a? +130

28

Pr?vodce materiály

Typ materiálu NBR Akrylonitril-butadienov? elastomer

Ozna?ení materiálu N5T30

Ozna?ení Skega –

Ozna?ení Dowty 4450

Barva

Tvrdost Shore A (±5) 50

Pracovní teplota [°C]

Popis

?erná

–30 a? +100 Pneumatické aplikace, hydraulické kapaliny na bázi minerálních olej? a tuk?, motorové oleje SAE 10-40. St?ední obsah ACN. ASTM D2000 M2: BG 510 A14 B14 EO34 –30 a? +100 Měkk? NBR/PVC materiál vhodn? pro v?robky vst?ikované do formy.

N5T4P N6T30

635051 –

– 4460

?erná ?erná

50 60

–30 a? +100 Pneumatické aplikace, hydraulické kapaliny na bázi minerálních olej? a tuk?, motorové oleje SAE 10-40. St?ední obsah ACN. ASTM D2000 M2: BG 610 A14 B14 EO34 –30 a? +100 –30 a? +100 –35 a? +100 –30 a? +100 Dobré v?eobecné vlastnosti. Obvykl? obsah ACN. Dobré v?eobecné vlastnosti. Vysok? obsah ACN. Dobré v?eobecné vlastnosti. Zdokonalená pru?nost p?i nízk?ch teplotách. Standardní NBR materiál, velmi dobré v?eobecné vlastnosti, p?edev?ím palcové rozměry.

N6T40 N6T41 N7017 N7083 N762A

6360028 6360037 – – 6370001

– – – – –

?erná ?erná ?erná ?erná ?erná

60 60 70 70 70

–30 a? +100 Dobré v?eobecné vlastnosti, odpovídá ?védské normě SMS 1587 pro O-krou?ky a jejich materiály. –30 a? +100 Dobré vlastnosti ve vodě, mo?ské vodě, emulzních olejích a směsích vody s ethylen-glykolem. St?ední obsah ACN. ASTM D2000 M2: BG 710 A14 B14 EO14 EO34. –30 a? +100 P?evodové oleje SAE 70–120, maziva na esterové bázi, petrolej, benzin a zemní plyn. Vysok? obsah ACN.

N7T304470

?erná

70

NCT31

5575

?erná

75

N862A N8T30

6380038 –

– 4480

?erná ?erná

80 80

–35 a? +100 Dobré v?eobecné vlastnosti, st?ední a? nízk? obsah ACN, dobrá odolnost v??i opot?ebení. –30 a? +100 Pneumatické aplikace, hydraulické kapaliny na bázi minerálních olej? a tuk?, motorové oleje SAE 10–40. St?ední obsah ACN. ASTM D2000 M2: BG 810 A14 B14 EO14 EO34 –30 a? +100 Pneumatické aplikace, hydraulické kapaliny na bázi minerálních olej? a tuk?, motorové oleje SAE 10–40. St?ední obsah ACN. ASTM D2000 M2: BG 910 A14 B14 EO14 EO34 –20 a? +100 Tvrd? NBR materiál se standardním obsahem ACN, ur?en? pro vst?ikování do forem. –50 a? +200 Vynikající odolnost v??i stárnutí v suchém vzduchu a p?i vysok?ch teplotách. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách. –50 a? +200 Vynikající odolnost v??i stárnutí v suchém vzduchu a p?i vysok?ch teplotách. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách. –50 a? +200 Vynikající odolnost v??i stárnutí v suchém vzduchu a p?i vysok?ch teplotách. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách. –50 a? +200 Dobré v?eobecné vlastnosti. –50 a? +200 Vynikající odolnost v??i stárnutí v suchém vzduchu a p?i vysok?ch teplotách. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách. –50 a? +200 Vynikající odolnost v??i stárnutí v suchém vzduchu a p?i vysok?ch teplotách. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách.

N9T304490

?erná

90

N9T40 VMQ Metyl-vinyl silikonov? elastomer S4T40

6390097 6840012

– –

?erná hnědo?ervená

90 40

S5T40

6850013hnědo?ervená

50

S6T40

6860014hnědo?ervená

60

S70R2 S76RC

– 6870015

– –

?ervená hnědo?ervená

70 70

S8T40

6880016hnědo?ervená

80

29

Pr?vodce materiály

!

Materiály pro speciální pou?ití
Uvedené materiály jsou opět ?azeny podle elastomerov?ch skupin, proto?e pro jejich mnohostranné pou?ití není jiné p?esné uspo?ádání mo?né.

Tyto specializované materiály jsou ur?eny pro aplikace s náro?něj?ími podmínkami. V následujícím ?lenění jsou rozděleny do dvou skupin: materiály pro zvlá?tní pr?myslové aplikace a materiály pro automobilov? pr?mysl.

Materiály pro zvlá?tní pr?myslové aplikace
Tabulka XI
Typ materiálu CR Chloroprenov? elastomer

Speciální materiály pro pr?myslové aplikace
Ozna?ení materiálu C7T80 Ozna?ení Skega – Ozna?ení Dowty 7770 Barva Tvrdost Shore A (±5) 70 Pracovní teplota [°C] –30 a? +80 Popis

?erná

Materiál odoln? v??i povětrnostním vliv?m, oxidaci a ozónu. Dále odolává lehk?m olej?m a tuk?m. Dobrá odolnost v??i chladicím médiím, dobré v?eobecné vlastnosti. Materiál vulkanizovan? peroxidem s velmi nízkou trvalou deformací a odolností v horké vodě a pá?e. Vynikající odolnost v??i ozónu a venkovním povětrnostním podmínkám. M??e b?t pou?it v kontaktu s mědí a mosazí. Materiál vynikající pro pou?ití ve farmaceutick?ch, potraviná?sk?ch a kosmetick?ch procesech, v medicíně a biotechnologiích. Schváleno FDA podle § 21 CFR 177.2400 (d) + 177.2600 (e,f). Schváleno USP t?ída VI. Vynikající chemická odolnost díky systému inertních plniv. Materiál vynikající pro pou?ití ve farmaceutick?ch, potraviná?sk?ch a kosmetick?ch procesech, v medicíně a biotechnologiích. Schváleno FDA podle § 21 CFR 177.2400 (d) + 177.2600 (e,f). Schváleno USP t?ída VI. Velmi ?iroká chemická odolnost v??i prakticky v?em chemikáliím, v?etně ethylen/ propylen oxidu, amin?m a horké vodě/pá?e. Odolává horké vodě a pá?e, hork?m koncentrovan?m kyselinám a? do teploty +260 °C. Mimo?ádně nízká trvalá deformace. Materiál pro extrémně vysoké teploty. Není vhodn? pro ethylen/propylen oxid, aminy a horkou vodu/páru. Ultra ?ist? materiál, speciálně vyvinut? pro aplikace mokr?ch proces? p?i v?robě polovodi??. Ultra ?ist? materiál, speciálně vyvinut? pro aplikace s vysok?mi teplotami v polovodi?ovém pr?myslu. Ultra ?ist? materiál, speciálně vyvinut? pro aplikace agresivních plazmov?ch proces? p?i v?robě polovodi??. Vynikající chemická odolnost díky systému inertních plniv.

WC704 EPDM Ethylen-propylen dien elastomer E7T41

– 7070017

– –

?erná ?erná

75 70

–40 a? +100 –40 a? +150

FFKM Perfluorovan? elastomer Isolast?

J9515

?erná

73

–10 a? +250

J9505 J9516

– –

– –

bílá bílá

70 70

–20 a? +240 –10 a? +250

J9503

?erná

75

–25 a? +240

J9512

?erná

75

–5 a? +260

J8325

?erná

75

–15 a? +325

J9610

?erná

75

–25 a? +235

J9650

?erná

75

–15 a? +320

J9630

?erná

80

–15 a? +260

J9501

bílá

80

–20 a? +240

30

Pr?vodce materiály

Typ materiálu FFKM Perfluorovan? elastomer Isolast?

Ozna?ení materiálu J9509

Ozna?ení Skega –

Ozna?ení Dowty –

Barva

Tvrdost Shore A (±5) 90

Pracovní teplota [°C] –20 a? +240

Popis

?erná

Velmi ?iroká chemická odolnost v??i prakticky v?em chemikáliím, v?etně ethylen/ propylen oxidu, amin?m a horké vodě/pá?e. Materiál pro tě?ební a zpracovatelsk? pr?mysl. Odoln? v??i horké vodě, pá?e, kysel?m plyn?m a antikorozním chemikáliím na bázi amin?. Testovan? a schválen? firmou Shell. Materiál s dobr?mi vlastnostmi za nízk?ch teplot. Vysoce fluorovan? materiál s dobrou pru?ností p?i nízk?ch teplotách a zároveň s dobrou chemickou odolností. Materiál s velmi dobrou a ?irokou chemickou odolností. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách, odolnost v??i paliv?m. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách a dobrá odolnost v??i olej?m. Dobré vlastnosti p?i nízk?ch teplotách. Nízká trvalá deformace a zároveň dobré vlastnosti jak p?i nízk?ch tak i vysok?ch teplotách. Doporu?en? pro aplikace v klimatiza?ních jednotkách. Dobrá odolnost v??i minerálním olej?m a tuk?m za vy??ích teplot, dobrá odolnost v??i horké vodě, vynikající odolnost v??i p?ísadám a aminov?m antikorozním inhibitor?m v olejích. Vynikající nepropustnost plynn?ch médií a vody. Zdokonalená odolnost v??i ozónu a tepelnému stárnutí. Do teploty +140 °C lep?í vlastnosti ne? FKM. Zdokonalená pru?nost p?i nízk?ch teplotách, odolnost v??i ozónu a tepelnému stárnutí. Materiál se zdokonalenou odolností v??i paliv?m. Velmi dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách. Dobrá pru?nost p?i nízk?ch teplotách, vhodn? pro minerální hydraulické oleje. Schválen? ?védsk?m královsk?m letectvem. ?Polární“ materiál s vynikajícími vlastnosti p?i nízk?ch teplotách. Vhodn? pro statické aplikace a minerální olej. Materiál vulkanizovan? peroxidem, dobrá odolnost v??i tepelnému stárnutí, nízká trvalá deformace. Vodiv? materiál, vnit?ní odpor 5 × 10
–3

J9510

?erná

95

–5 a? +250

FKM Fluorouhlíkov? elastomer

V7T41 VC302

6770020 –

– –

?erná ?erná

70 75

–30 a? +225 –25 a? +200

VC602 FVMQ Fluorosilikonov? elastomer F76L1 F76L3 H7201 H7503

– – – – –

– – – – –

?erná modrá modrá ?erná ?erná

75 70 70 70 70

–5 a? +200 –55 a? +175 –55 a? +175 –40 a? +130 –35 a? +140

HNBR Hydrogenovan? akrylonitril-butadienov? elastomer

H7T302716

?erná

70

–30 a? +140

H7T40

6370087?erná

70

–15 a? +140

H7T41

6370098?erná

70

–30 a? +140

NBR Akrylonitril-butadienov? elastomer

N7013 N7201 N762C

– – 6370003

– – –

?erná ?erná ?erná

70 70 70

–30 a? +100 –50 a? +80 –40 a? +100

N7T40

6370084?erná

70

–50 a? +100

N7T41

6370015?erná

70

–20 a? +110

VMQ Metyl-vinyl silikonov? elastomer

S76I1 S7T31

– –

– 8858

slonová kost ?edá

70 70

–55 a? +200 –60 a? +200

?cm.

Materiál s extrémním teplotním rozsahem, ale s limitovanou odolností v??i olej?m a paliv?m. Dobrá odolnost v??i horkému vzduchu a dostate?ná odolnost v??i horké vodě.

31

Pr?vodce materiály

Tabulka XII
Typ materiálu AU Polyesterov? uretan

Materiály pro O-krou?ky vyráběné speciálními v?robními procesy
Ozna?ení materiálu WU7T1 Ozna?ení Skega – Ozna?ení Dowty – Barva Tvrdost Shore A (±5) 70 Pracovní teplota [°C] –30 a? +80 Popis

bezbarvá

Pro polyuretanové O-krou?ky (viz katalog O-krou?ky). Krátkodobě a? do teplot +110 °C/+120 °C. Pro polyuretanové O-krou?ky (viz katalog O-krou?ky). Krátkodobě a? do teplot +110 °C/+120 °C. Materiál pro O-krou?ky vyráběné ze ?ň?ry (viz katalog O-krou?ky). Vulkanizovan? peroxidem, velmi dobrá odolnost v??i ozónu a povětrnostním vliv?m, dobré chemické a mechanické vlastnosti, speciální rozměry. Materiál pro O-krou?ky vyráběné ze ?ň?ry (viz katalog O-krou?ky). Velmi dobrá odolnost v??i ozónu a povětrnostním vliv?m, speciální rozměry. Materiál pro O-krou?ky vyráběné ze ?ň?ry (viz katalog O-krou?ky). Krátkodobě pou?iteln? a? do +130 °C, velmi dobrá odolnost v??i minerálním olej?m a tuk?m, speciální rozměry. Materiál pro O-krou?ky vyráběné ze ?ň?ry (viz katalog O-krou?ky). Schváleno FDA, vhodn? pro medicínsko-technické aplikace a pro potraviná?sk? pr?mysl. Fyziologicky ne?kodn?.

WU9T2

bezbarvá

92

–30 a? +80

EPDM Ethylen-propylen dien elastomer FKM Fluorouhlíkov? elastomer NBR Akrylonitril-butadienov? elastomer VMQ Metyl-vinyl silikonov? elastomer

E7665

?erná

70

–25 a? +125

VC665

?erná

75

–10 a? +200

N7665

?erná

70

–30 a? +100

SE6R5

?ervená

55

–40 a? +200

32

Pr?vodce materiály

Materiály pro automobilov? pr?mysl
Tyto materiály jsou p?evá?ně pou?ívány v automobilovém pr?myslu. V men?ích mno?stvích nejsou obvykle dostupné.

Tabulka XIII
Typ materiálu EPDM Ethylen-propylen dien elastomer

Materiály pro automobilov? pr?mysl
Ozna?ení materiálu E7T30 EC5V1 Ozna?ení Skega – – Ozna?ení Dowty 2662 – Barva Tvrdost Shore A (±5) 70 75 Pracovní teplota [°C] –40 a? +150 –50 a? +150 Popis

?erná fialová

Brzdné systémy, ABS systémy. Klimatiza?ní jednotky, odolnost v??i R 134 A a PAG olej?m. Klimatiza?ní jednotky. Speciální materiál pro brzdné systémy, vyhovuje DOT 4. Brzdné systémy, ABS systémy. Brzdné systémy, ABS systémy. Rychlospojky palivového vedení. Vst?ikování paliva. Nemazané kompresory. ?erpadla vst?ikování paliva. Zdokonalená odolnost v??i paliv?m. Vst?ikování paliva. Vst?ikování paliva. Vst?ikování paliva. Vst?ikování paliva. Naftová ?erpadla. Vst?ikování paliva. Vst?ikování paliva. Rychlospojky palivového vedení. Rychlospojky palivového vedení, CNG vozidla. Vst?ikování paliva, CNG vozidla. Rychlospojky palivového vedení. Rychlospojky palivového vedení. Klimatiza?ní jednotky. Klimatiza?ní jednotky. Klimatiza?ní jednotky.

ECT3V E8503

– –

2907 –

fialová ?erná

75 80

–40 a? +150 –45 a? +150

E8T30 E8T31 FKM Fluorouhlíkov? elastomer V6T30 V7T33 V7T34 VC301

– – – – – –

2700 2772 9706 9761 9700 –

?erná ?erná zelená ?erná zelená ?erná

80 80 60 70 70 75

–40 a? +150 –40 a? +150 –20 a? +200 –30 a? +200 –20 a? +200 –18 a? +200

VCT31 VCT32 VCT34 VCT38 VCT72 VCT73 VCT7B FVMQ Fluorosilikonov? elastomer F7T31 F7T32 FCTV1 FBTV1 HNBR Hydrogenovan? akrylonitril-butadienov? elastomer H7T33 H7T3R HCT31

– – – – – – – – – – – – – –

2666 2777 9787 9788 2888 9777 9800 8975 8970 9809 9807 2709 2920 3055

zelená ?erná modrá zelená hnědá ?erná zelená ?lutá modrá hnědo?ervená ?erná světle zelená ?ervená ?erná

75 75 75 75 75 75 75 70 70 75 85 70 70 75

–30 a? +200 –30 a? +200 –40 a? +200 –20 a? +200 –30 a? +200 –40 a? +200 –20 a? +200 –60 a? +200 –60 a? +200 –50 a? +200 –50 a? +200 –30 a? +135 –20 a? +140 –25 a? +140

33

Pr?vodce materiály

!

Speciální po?adavky – certifikace
né po?adavky. To se stává ?asto v aplikacích, kde těsnění p?ichází do styku s potravinami, vodou nebo plynem. Následující tabulka vyjmenovává bě?né schvalovací spole?nosti a jejich po?adavky.

Těsnicí prvky musí ?asto vyhovět speciálním provozním podmínkám a těm nejtvrd?ím bezpe?nostním po?adavk?m, v?etně po?adavk? na ochranu ?ivotního prost?edí. Rovně? schvalovací orgány a asociace p?sobící v jednotliv?ch odvětvích pr?myslu mají na pou?ívané materiály těsnění zna?Tabulka XIV Certifikáty a schvalovací spole?nosti
Aplikace Kritéria/normy

Uvolnění/ově?ení/ certifikát/ doporu?ení ACS licence

Zkou?ky/ově?ení/rozsah

Instituce/ spole?nost ACS (Accréditation de conformité sanitaire) BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung

Institut/laborato?

Pitná voda

Francouzská norma AFNOR XP P41-250, díl 1–3 – reakce na maziva – tlakové a teplotní limity (DIN 4060) – těsnění a komponenty Směrnice BfR ?Polymery vystavené vlivu potravin“v?etně mnoha dal?ích norem, v závislosti na aplikaci EN 549 EN 682

– anal?za uvolňování ?Synoptic Documents“ – skladovací testy (mikrobiologick? rozbor)

T?i certifikované zku?ební laborato?e ve Francii (Pa?í?, Vandoevre, Lille) Institut BAM v Německu (Berlín)

BAM povolení

Plyn, kyslík

BfR povolení (d?ívěj?í BgVV certifikát)

Potraviny

– – – –

chemické a fyzikální zkou?ky biologické rozbory steriliza?ní testy zkou?ky na ovlivnění chuti

BfR (Bundesamt für Risikobewertung)

Institut BAM v Německu (Berlín) Institut hygieny a ekologie v Německu (Gelsenkirchen) Institut TZW v Německu (Karlsruhe)

DVGW povolení pro plyn

Plyn, plynárenské slu?by

DVGW, Bonn (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e.V.) – rozdílné zat?ídění a testování, v závislosti na aplikaci DVGW, Bonn (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e.V.) DVGW, Bonn (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e.V.) FDA (Food and Drug Administration)

DVGW povolení pro pitnou vodu

Zpracování, skladování a distribuce pitné vody Pitná voda

Směrnice BfR ?Polymery vystavené vlivu potravin“ DVGW pracovní list W 270

Institut hygieny a ekologie v Německu (Gelsenkirchen) Institut TZW v Německu (Karlsruhe) Institut hygieny a ekologie v Německu (Gelsenkirchen) Institut TZW v Německu (Karlsruhe) Vlastní nebo externí zku?ební laborato?e

DVGW W 270 povolení

– mikrobiologické testy zamě?ené na mno?ení mikroorganism? v materiálech – zkou?ky komponent? podle ?White list“ – roz?í?ené pro potraviny obsahující vodu nebo olej – vyluhovací zkou?ky polárních i nepolárních rozpou?tědel – v závislosti na aplikaci a p?edpisech

FDA doporu?ení

Potraviny a farmacie

?White list“ rejst?ík komponent? s udělen?m povolením podle 21. CFR, díl 177.2600 Mno?ství vojensk?ch specifikací a standard? v závislosti na aplikaci Směrnice BfR ?Polymery vystavené vlivu potravin“ díl 1.3.13

Mezinárodní vojenská povolení

Vojenská za?ízení

R?zné zku?ební laborato?e

KTW certifikát

Studená, teplá a horká pitná voda

– anal?za uvolňování – zkou?ky pachu a chuti – rejst?ík uvolněn?ch komponent?

DVGW, Bonn (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches e.V.)

Institut hygieny a ekologie v Německu (Gelsenkirchen) Institut TZW v Německu (Karlsruhe) Institut BAM v Německu (Berlín)

34

Pr?vodce materiály

Uvolnění/ově?ení/ certifikát/ doporu?ení NSF certifikát

Aplikace

Kritéria/normy

Zkou?ky/ově?ení/rozsah

Instituce/ spole?nost NSF (National Sanitation Foundation)

Institut/laborato?

Potraviny a sanitární za?ízení

Kritéria normy NSF

V závislosti na aplikaci: – testy jednotliv?ch komponent? – testy skupin komponent? – fyzikální a chemické materiálové zkou?ky – toxikologické a mikrobiologické zkou?ky – srovnávací chemické zkou?ky – dal?í doplňkové zkou?ky v závislosti na aplikaci V závislosti na specifikaci: – testy na intrakutální reakce – svalové implantáty – systémové injekce – – – – anal?za uvolňování mikrobiologické zkou?ky vyluhovací zkou?ky zkou?ky v horké vodě

Nadace NSF v USA Laborato?e UL v USA

UL Index

Elektrická za?ízení a spot?ebi?e Farmacie a medicínská technika

Doporu?ení UL

UL (Under writers Laboratory) USP (United States Pharmacopeia) v USA WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)

Laborato?e UL v Anglii a USA R?zné zku?ební laborato?e

USP osvěd?ení

R?zné p?edpisy, nap?.: USP t?ída I a? VI USP t?ída 26 Britské normy BS 6920 a BS 2494

WRAS povolení (d?ívěj?í WRC cerifikát)

Pitná voda

R?zné akreditované zku?ební laborato?e v Anglii

35

Pr?vodce materiály

!

Certifikované materiály
?ována. Proto v p?ípadě po?adavku na certifikovan? materiál, kontaktujte, prosím, na?i technickou kancelá?, která Vám podá aktuální informace o platnosti jednotliv?ch osvěd?ení.

V?echny následující osvěd?ení mají platnost k datu vydání tohoto katalogu. Doba a platnost jednotliv?ch osvěd?ení jsou omezené. Pokud je to nutné jsou osvěd?ení podle pot?eby prodlu-

Tabulka XV
Typ materiálu CR Chloroprenov? elastomer EPDM Ethylen-propylen dien elastomer

Certifikované materiály
Ozna?ení materiálu C6T40 Ozna?ení Skega 6460047 Ozna?ení Dowty – Barva Tvrdost Shore A (+/–5) 60 Pracovní teplota [°C] –40 a? +100 Osvěd?ení

?erná

UL 50 § 43,2. Aplikováno na bobtnání v oleji IRM 903 < 25 % KTW, WRAS, FDA KTW, FDA Vulkanizovan? peroxidem, dobré v?eobecné vlastnosti. KTW, WRAS, NSF 61, NSF 51, FDA, W270 Obsah změk?ovadel v materiálu < 1 %. Velmi dobrá odolnost v??i horké vodě. WRAS, FDA, DIN EN 681-1, BgVV XXI doporu?ená kategorie 4, ACS ?Synoptic paper“. Neobsahuje změk?ovadla, proto se v?borně hodí pro těsnění plastick?ch komponent?. Velmi dobrá odolnost v??i horké vodě. KTW, WRAS, NSF WRAS Materiál vulkanizovan? peroxidem s velmi nízkou trvalou deformací a odolností v horké vodě a pá?e. Vynikající odolnost v??i ozónu a venkovním povětrnostním podmínkám. M??e b?t pou?it v kontaktu s mědí a mosazí. FDA, KTW Vlastnosti viz materiál E7T42. DVGW, BAM. Dobré v?eobecné vlastnosti, p?edev?ím palcové rozměry. WRAS WRAS FDA Vhodn? pro plnicí za?ízení v potraviná?ském pr?myslu a pro pitnou vodu. FDA, BGA; díl A silikon BG BI

E7502 E7515 E7518

– – –

– – –

?erná ?erná ?erná

70 70 70

–45 a? +150 –45 a? +140 –45 a? +140

E7575

?erná

70

–45 a? +140

E7594 E7T42

– 7070026

– –

?erná ?erná

70 70

–45 a? +150 –50 a? +120

E7T43 FKM Fluorouhlíkov? elastomer V70GA

7070007 –

– –

?erná zelená

70 70

–45 a? +125 –20 a? +200

V7T40 V7T43 V8605

6770025 6770018 –

– – –

zelená ?erná ?erná

70 70 80

–20 a? +225 –20 a? +200 –20 a? +200

FVMQ Fluorosilikonov? elastomer NBR Akrylonitril-butadienov? elastomer

F6T40

6860018bílá

60

–60 a? +175

N7007 N7027

– –

– –

?erná ?erná

70 70

–30 a? +100 –30 a? +100

DVGW, KTW, WRAS, FDA, NWC, DIN 3335/142 KTW, NSF 61, NSF 51, FDA, W270, DIN EN 549 (0 °C a? +80 °C), ACS ?Synoptic paper“ SMS 1587 FDA (pro tuky) FDA Dobré v?eobecné vlastnosti. FDA

N762A N7T43 VMQ Metyl-vinyl silikonov? elastomer S70RA S7T41

6370001 6370019 – 6870024

– – – –

?erná ?erná ?ervená transparentní

70 70 70 70

–35 a? +100 –40 a? +100 –55 a? +200 –50 a? +200

36

Pr?vodce materiályKritéria kvality
Tyto směrnice poskytují p?íslu?ná doporu?ení pro skladování a skladovací doby elastomer? v závislosti na materiálov?ch t?ídách. Následující doporu?ení jsou zalo?ena na p?íslu?n?ch normách a jejich ú?elem je zaji?tění nejvhodněj?ích podmínek pro skladování pry?í. Pro uchování optimálních fyzikálních a chemick?ch vlastností jednotliv?ch v?robk? by měla b?t zachována následující doporu?ení: Teplo Optimální teplota pro skladování je mezi +5°C a? +25°C. Je t?eba zamezit p?ímému kontaktu s topn?mi tělesy, jako jsou nap?. radiátory, oh?íva?e vody a p?ímému slune?nímu zá?ení. Jestli?e je skladovací teplota ni??í ne? +15°C, m??e vlivem nízké teploty dojít k ztuhnutí stíracích krou?k?. Pak je jim t?eba věnovat vět?í pé?i a zabránit jejich deformování. P?ed montá?í těsnění by měla b?t jeho teplota zv??ena p?ibli?ně na +20°C. Vlhkost Relativní vlhkost ve skladovacím prostoru by měla b?t ni??í ne? 70 %. Velká vlhkost nebo p?íli? suché prost?edí nejsou vhodné. Kondenzace par není p?ípustná. Světlo Elastomerová těsnění by měla b?t chráněna p?ed světeln?mi zdroji, zejména p?ed p?ím?m slune?ním zá?ením a náhradními zdroji s ultrafialov?m zá?ením. Nejlep?í ochranu zajistí individuální balení do plastov?ch sá?k? s UV filtrem. Okna skladovacích místností je vhodné opat?it ?aluziemi nebo ochrann?mi foliemi. Radiace Aby nedo?lo k po?kození uskladněn?ch v?robk? je t?eba je preventivně chránit p?ed v?emi zdroji ioniza?ního zá?ení. Kyslík a ozón Elastomerové materiály by měly b?t chráněny p?ed cirkulujícím vzduchem. Měly by tedy b?t skladovány v originálním balení nebo ve vzduchotěsn?ch obalech, p?ípadně v jin?ch k tomu vhodn?ch prost?edcích. Také ozon je velmi ?kodliv?. Proto skladovací prostory nesmí obsahovat ?ádná za?ízení která generují ozon, jako nap?. rtu?ové v?bojky, vysokonapě?ová elektrická za?ízení, elektromotory, a dal?í za?ízení, která jsou zdrojem elektrického jisk?ení nebo elektrického v?boje. Rovně? je nutné zabránit vniknutí zplodin ho?ení a organick?ch v?par? do skladov?ch prostor, proto?e zvy?ují nep?íznivé p?sobení ozónu. Deformace Elastomerová těsnění by měla b?t skladována, je-li to mo?né, ve volném stavu bez nata?ení, stla?ení nebo jiné deformace. Díly balené ve volném stavu (bez deformace) by měly b?t skladovány v originálním obalu.

Definice kritéria kvality podstatně ovlivňuje efektivní náklady na pou?it? těsnicí systém. O-krou?ky vyráběné na?í firmou jsou nep?etr?itě kontrolovány podle p?ísn?ch norem jakosti od opat?ování materiál? a? po dodávání. Certifikace na?ich v?robních závod? probíhá podle norem QS 9000/ISO 9000 a splňuje specifické po?adavky na ?ízení jakosti a proces nákupu, v?roby a marketingu tak, aby byla zaji?těna kvalita v?robk?. Na?e politika jakosti je ?ízena a uskute?ňována nep?etr?itě prost?ednictvím organiza?ní struktury a formou pracovních a zku?ebních postup? ve v?ech strategick?ch a rozhodujících oblastech. V?echny testy materiál? a v?robk? jsou prováděny podle p?íslu?n?ch mezinárodních norem a zku?ebních p?edpis? ur?en?ch pro jednotlivé skupiny v?robk?, jako nap?. zku?ební metoda náhodn?m v?běrem podle DIN ISO 2859 ?ást 1 nebo ISO 3601 (ur?ená pro O-krou?ky). Na?e materiály jsou vyráběny bez chlorofluorov?ch uhlovodík? a karcinogenních látek. Znak na desáté pozici na?eho typového ozna?ení charakterizuje kvalitu daného O-krou?ku. Oddělovací znaménko na této pozici potvrzuje standardní kvalitu a vyhovění v?em údaj?m v tomto katalogu. Specifické po?adavky zákazník? na kvalitu jsou indikovány jin?m znakem na této pozici. Pokud vy?adujete jinou ne? standardní kvalitu, kontaktujte, prosím, na?i firmu. Máme zku?enosti s mnoha zákaznick?mi kvalitativními po?adavky.Pokyny pro skladování

O-krou?ky jsou ?asto skladovány jako náhradní díly velmi dlouho. Vět?ina pry?í mění během skladování svoje fyzikální vlastnosti a stává se v podstatě nepou?itelná. To je zp?sobeno nap?. p?íli?n?m tvrdnutím nebo měknutím, tvorbou trhlin a prasklin a dal?ími změnami povrchu. Tyto změny mohou b?t v?sledkem p?sobení jednotliv?ch faktor?, jako nap?. kyslík, ozón, světlo, teplo, vlhkost, deformace nebo styk s oleji a rozpou?tědly nebo kombinací těchto faktor?. Jestli?e je dodr?eno několik zásadních pravidel, jejich pou?itelnost m??e b?t udr?ena po dlouhou dobu. Základní pokyny pro skladování, ?i?tění a udr?ování těsnicích prvk? z elastomer? jsou popsány v následujících mezinárodních normách: DIN 7716 BS 3F 68:1977 ISO 2230 DIN 9088

37

Pr?vodce materiály

Kontakt s kapalinami a polotekut?mi látkami Během skladování není p?ípustn? kontakt elastomerov?ch těsnění s kapalinami a polotekut?mi látkami, jako jsou rozpou?tědla, oleje, tuky a dal?í, kromě p?ípad? kdy jsou takto dodána p?ímo v?robcem. Kontakt s kovy a nekovy Ur?ité kovy, nap?. mangan, ?elezo a p?edev?ím mě? a slitiny mědi (nap?. mosaz a kompozity z těchto materiál?), jsou známy sv?m ?kodliv?m vlivem na některé pry?e. Elastomerová těsnění by tedy neměla b?t skladována v kontaktu s takov?mi kovy. Vzhledem k mo?nému p?enosu změk?ovadel nebo i ostatních p?ísad nesmí b?t pry? skladována v kontaktu s PVC. Rozdílné pry?e by měly b?t skladovány odděleně od sebe. ?i?tění Pokud je pot?eba, mohou b?t těsnicí prvky o?i?těny. ?i?tění je mo?né provádět m?dlov?mi prost?edky a vodou nebo metylalkoholem (denaturovan?m lihem). Av?ak do kontaktu s vodou nesmí p?ijít díly vyztu?ené tkaninou, těsnění s kovov?mi ?ástmi (nebezpe?í koroze) a stírací krou?ky z polyuretanu. Také nesmí b?t k ?i?tění pou?ity dezinfek?ní prost?edky a jiná organická rozpou?tědla. K ?i?tění nesmí b?t pou?ito ?ádn?ch p?edmět? s ostr?mi hranami. O?i?těné díly by měly b?t vysu?eny p?i pokojové teplotě a neměly by b?t p?i vysou?ení umístěny u zdroj? tepla.

Doba skladovatelnosti a ?ízená skladovatelnost Pokud jsou O-krou?ky skladovány podle doporu?en?ch podmínek (viz p?edchozí odstavce), m??eme brát v úvahu ní?e zmíněné celkové skladovací doby jednotliv?ch materiál?.
Polyuretan, Termoplasty NBR, HNBR EPDM FKM, VMQ, FVMQ FFKM, Isolast? PTFE, Turcon?, Turcite? 4 roky 6 let 8 let 10 let 18 let neomezeně

Elastomerové O-krou?ky, které p?ekro?í stanovenou dobu (po?ítáno od data v?roby), mohou b?t p?ezkoumány a eventuálně uvolněny pro dal?í pou?ití. Pry?ové díly a komponenty s tlou??kou men?í ne? 1,5 mm jsou daleko více náchylné k degradaci oxidací, i kdy? jsou skladovány podle doporu?en?ch podmínek. Proto by měly b?t kontrolovány a testovány ?astěji, ne? je uvedeno v??e. Pry?ové díly/O-krou?ky v zastavěném stavu Je doporu?eno, aby za?ízení se zabudovan?mi O-krou?ky bylo uvedeno do provozu nejpozději do 6 měsíc? po montá?i. Maximální doba, po kterou smí pry?ové díly bez kontroly z?stat namontované uvnit? uskladněného za?ízení, nesmí b?t del?í ne? v??e uvedená skladovací doba. Samoz?ejmě to také závisí na konstrukci daného za?ízení.

38

Pr?vodce materiály

Poznámky

39

Pr?vodce materiály

Poznámky

40

Literatura Busak+Shamban

K dispozici je mnoho dal?ích publikací usnadňujících v?běr těsnění. V p?ípadě zájmu kontaktujte na?i kancelá?.

Dostupné speciální katalogy
● ● ● ● ● ● ●

O-krou?kyO-krou?ky, pr?vodce materiály

● ● ● ● ● ● ● ●

QUAD-RING ? Seal Kompletní pneumatick? píst PK Letecké těsnicí systémy Varilip ? Těsnění pro tě?ké provozní podmínky Wills Rings ? Airseal Turcon ? Variseal ? Turcite ? – B Slydway ? Kompozitové materiály Luytex ? Ventseal Durobal HiMod ? Těsnění pneumatikyTěsnění hydrauliky (díl I.–V.)Rota?ní těsněníStatická těsněníIsolast ? perfluorelastomerová těsnění

Belgie / Lucembursko Busak+Shamban S.A./N.V. Boulevard du Centenaire 4 1325 Dion-Valmont Tel +32 (10) 225750 Fax +32 (10) 226931 BSBelgium@busakshamban.com Bulharsko / Rumunsko Busak+Shamban EOOD ul. Alexandrovska 1, P.O. Box 75 7000 Rousse Tel +359 (82) 271175 Fax +359 (82) 271142 BSBulgaria@busakshamban.com ?eská republika / Slovensko Busak+Shamban CZ s.r.o. Náb?e?í Dr. Bene?e 2354 26901 Rakovník Tel +420 313 529 111 Fax +420 313 529 529 BSCzech@busakshamban.com Dánsko Busak+Shamban A/S Frydenborgvej 27 N 3400 Hiller?d Tel +45 (48) 228080 Fax +45 (48) 228090 BSDanmark@busakshamban.com

Finsko / Estonsko / Loty?sko / Litva Busak+Shamban Oy Koivuhaankuja 1 01510 Vantaa Tel +358 (9) 8256 110 Fax +358 (9) 8256 1166 BSFinland@busakshamban.com Francie Busak+Shamban S.A. 38 ā 46, rue Calmette et Guérin B.P.74 78501 Sartrouville Cedex Tel +33 (1) 30865600 Fax +33 (1) 39135606 BSFrance@busakshamban.com Holandsko Busak+Shamban B.V. Zeemanstraat 33 2991 XR Barendrecht Tel +31 (10) 2922111 Fax +31 (10) 2922133 BSNederland@busakshamban.com Itálie Busak+Shamban S.r.l. Via G.March 11 57121 Livorno Tel +39 0586 226111 Fax +39 0586 424381 BSItalia@busakshamban.com

Německo Busak+Shamban GmbH Handwerkstra?e 5 - 7 70565 Stuttgart Tel +49 (711) 7864 - 0 Fax +49 (711) 7864344 BSDeutschland@busakshamban.com Norsko Busak+Shamban A/S Brobekkveien 40 Postboks 188 - ?kern 0510 Oslo Tel +47 22646080 Fax +47 22648796 BSNorge@busakshamban.com Polsko Busak+Shamban Sp.z o.o. ul. Wilczycka 31 02 - 488 Warsaw Tel +48 (22) 8633011 Fax +48 (22) 8633014 BSPolska@busakshamban.com Rakousko Busak+Shamban GmbH Blumengasse 15 1170 Vienna Tel +43 (1) 4064733 Fax +43 (1) 4055123 BSAustria@busakshamban.com

Rusko Busak+Shamban Technical Office “Machmir” 2 - n Frunzenskaya Str. 8 119146 Moscow Tel +7 095 2422270 Fax +7 095 2302851 ?panělsko Busak+Shamban S.A. Parque Tecnológico Európolis Calle A, N° 24 28230 Las Rozas - Madrid Tel +34 91 7105730 Fax +34 91 6371652 BSSpain@busakshamban.com ?védsko Busak+Shamban AB Huskvarnav?gen 62 Box 5046 550 05 J?nk?ping Tel +46 (36) 341500 Fax +46 (36) 341525 BSSverige@busakshamban.com ?v?carsko Busak+Shamban S.A. Route Sous-Riette 29 1023 Crissier Tel +41 (21) 631 4111 Fax +41 (21) 631 4144 BSSuisse@busakshamban.com

Velká Británie / Irsko Busak+Shamban Ltd. Focus House, Ashbourne Way Solihull West Midlands B90 4QU Tel +44 (121) 744 1221 Fax +44 (121) 733 2442 BSUK@busakshamban.com Pro v?echny ostatní státy v Evropě, Africe a Blízkém V?chodě je kontaktní adresa: R,G, Busak+Shamban Export S.A. Route Sous-Riette 29 1023 Crissier ? Switzerland Tel +41 (21) 631 4111 Fax +41 (21) 631 4145 RGBSExport@busakshamban.com

www.busakshamban.cz
Evropa Regionální centrála Polymer Sealing Solutions Crossbow House 40 Liverpool Road Slough, SL1 4QX United Kingdom Tel +44 (1753) 221200 Fax +44 (1753) 221221 Severní Amerika Regionální centrála Polymer Sealing Solutions 39810 Grand River Avenue Suite 200 Novi, MI 48375 USA Tel +1 (248) 888 8100 Fax +1 (248) 888 9670 Latinská Amerika Regionální centrála Polymer Sealing Solutions Rua Bandeira Paulista 600 cj.23 S?o Paulo SP 04532-001 Brazil Tel +55 (11) 3845 4146 Fax +55 (11) 3849 8270 Asie a Tichomo?í Regionální centrála Polymer Sealing Solutions 3904 Del Amo Blvd Suite # 805 Torrance, California 90503 USA Tel +1 (310) 371 1025 Fax +1 (310) 371 3135

www.trelleborg.com

1348/CZ/PLOK/0604/0,5


赞助商链接
相关文章:
密封件简介
密封件主要品牌 美国:派克主要产品是:液压油缸、液压...瑞典:宝色霞板产品:油封、液压系统密封件,主要给...德国:德氏封,产品,O 型圈、液压系统密封件,旋转...
密封件分类知识
按材料分类:分为 橡胶、聚氨酯、工程塑料等 1、 O 形圈:一般作为静密封使用,...(见下图) 组合密封圈的型式很多, 很多厂家都是模仿宝色霞板公司的 DAS 型...
Sealing ring brand
八、德国 HUNGER 德国 HUNGER 是德国著名企业,德国 ...锁定滑座和 O 形圈密封, 阶 形断面:改良后的滑...宝色霞板德国 Busak+Shamban 宝色霞板附属于瑞典...
山西鑫飞能源贾家沟煤矿总体方案0520
以专用控制器为核心, 配以智能I/O模块, 形成CAN总线式控 液压系统采用防污染...世界著名品牌(SKF、FAG、TIMKEN) 世界著名品牌(SKF、宝色霞板) 密封结构适用...
O型圈标准
O 型圈标准 主营业务产品: 1.日本 NOK、华尔卡 VALQUA、台湾 DZ(鼎基)、美国 MPI 纯正油 封等系列密封件; 2.德国宝色霞板 KDAS 组合密封,空压机不锈钢...
工程机械液压缸的装配与密封
之间的静密封性能,除选择合理的静配合间隙、合适的O形圈外,最 好在O形圈的...目前国内已引进了以美国霞板、德国宝色和洪格尔等 密封件为代表的滑环密封技术...
CMZY1-70-10岩巷钻装机营销指导书2012[1].8_图文
(请各营销经理注意:因技术不断进步,产品宣传样本及...宝色霞板等公司)产品,以品牌和三一数十年工程机械...均采用进口 24 度锥+O 形圈 不漏油 密封结构接头...
工程机械液压缸的装配与密封
的静密封性能,除选择合理的静配合间隙、合适的 O 型圈外, 最好在 O 型圈...目前国内已引进了以美国霞板、德国宝色(现为宝色 霞板—录者注)和洪格尔等...
2K型斯特封的问世与应用
宝色霞板公司新近又发布了新一代杆用密封专利产品...(主密封件) 与一个 O 形圈(弹性施力及副密封)...实例 III:打桩锤液压油缸密封系统 国际知名打桩锤...
mechanical words
bearing X 型密封圈 X-shape seal ring 非标 non-standard 宝色霞板 Busak+Shamban O密封圈 O-shape seal ring 双唇包胶油封 oil seal 滚动轴承 roller ...
更多相关标签: