当前位置:首页 >> 语文 >>

新版 带拼音的小学必背古诗80首


12 出
xiǎo xué gǔ shī mù


塞 行

王 昌 龄
wáng chāng líng

shǒu

cóng jūn xíng

小 学 古诗 80 首13 从军fu róng lóu sòng xīn jiàn

cháng gē xíng
01 长 歌 行

hàn yuè fǔ
汉 乐 府

14 芙 蓉 楼 送 辛 渐 王 昌 龄 wáng chāng líng
lù zhài wáng wéi

qī bù shī cáo zhí
02 七 步 诗 曹 植

15 鹿 柴 16 竹里 馆 17 送 元
wáng wéi

zhú lǐ guǎn

chì

lè gē

běi cháo mín gē
wáng wéi

03 敕 勒 歌
yǒng é

北 朝 骆 宾王

sòng yuán èr shǐ ān xī

luò bīn wáng

二 使 安西 王维 东 兄 弟

04 咏 鹅 05 回 乡

jiǔ yuèjiǔ rì yì shān dōng xiōng dì

húi xiāng ǒu shū

18 九月九日忆山

偶 书(少小离家老大回) 贺知章 hè zhī zhāng
h? zhī zhāng

王维 wáng wéi
bié dǒng dà gāo shì

yǒng liǔ

19 别 董
jìng yè sī高 适
lǐ bái

06 咏 柳 07 凉

贺知章
wáng zhī huàn

liáng zhōu cí

20 静 夜 思
lǐ bái

州 词

王 之 涣
wáng zhī huàn

gǔlǎng yuèxíng jiéxuǎn

dēng guàn què lóu

21 古朗 月行(节选)
wàng lú shān pù bù lǐ bái

李白
bái

08 登 鹳 雀 楼
chūn xiǎo

王 之mèng hào rán

22 望

庐山 瀑 布


李 白 李 白
lǐ bái

09 春 晓 10 宿建 德 江
liáng zhōu cí

孟 浩 然 孟 浩 然
wáng hàn

zèng wāng lún

sù jiàn dé jiāng mèng hào rán

23 赠 汪

伦 山

dúzuòjìng tíng shān

24 独坐敬 亭

李白

huáng hèlóu sòng mèng hào rán zhīguǎng líng

11 凉 州 词
chū sài


wáng


chāng líng

25 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 lǐ bái
zǎo fābái dìchéng lǐ bái

26 早发白帝 城
qiū pǔ gē lǐ bái

李 白

chúzhōu xī jiàn

wéi yìng wù

42 滁州 西 涧
sài xià qǔ lǐ bái

韦 应 物

27 秋浦歌 28 望天 门

李白 山 李白

lú lún

wàng tiān mén shān

43 塞下曲
yóu zǐ yín

卢纶
mèng jiāo

wén guān jūn shōu hénán hé běi

44 游子吟
zhú zhīcí

孟 郊

29 闻 官 军 收 河南 河北 杜甫 dùfǔ
jué jù

30 绝句(两个黄鹂鸣翠柳) 杜甫 dùfǔ
fēng qiáo yè bó zhāng jì

45 竹枝词(杨柳青青江水平) 刘禹锡 liú yǔ xī
wūyīxiàng liú yǔ xī

46 乌衣巷 47 望洞 庭
làng táo shā

刘禹锡 刘禹锡

31 枫桥 夜泊

张 继
dù fǔ

wàng dòng tíng liú yǔ xī

jiāng nán féng lǐguīnián

32 江南逢 李龟 年
chūn yèxǐyǔ

杜甫

dù fǔ

48 浪淘沙(九曲黄河万里沙) 刘禹锡 liú yǔ xī
fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié

33 春夜喜雨
jué jù

杜甫
dù fǔ dù fǔ

34 绝句(迟日江山丽) 杜甫
jiāng pàn dú bù xún huā

49 赋得 古原 草 送 别 白居易 bái jūyì
yìjiāng nán bái jū yì

35 江畔 独步 寻 花

杜甫

50 忆 江 南
mǐn nóng mǐn nóng shān xíng

白 居 易
lǐshēn lǐshēn dù mù

féng xuě sù fū róng shān zhǔ rén

36 逢雪宿芙 蓉 山 主 人 刘长卿 liú cháng qīng
jiāng xuě liǔ zōng yuán

51 悯农(锄禾日当午)李绅 52 悯农(春种一粒粟) 李绅 53 山 行
qīng míng

37 江雪

柳宗元
jiǎ dǎo

xún yǐn zhě bú yù

38 寻隐 者 不遇
zèng huā qīng dù fǔ

贾岛

杜牧
dù mù

39 赠花 卿
yú gē zǐ

杜甫
zhāng zhìhé

54 清明
jiāng nán chūn

杜牧
dù mù

40 渔歌子
hán shí

张 志 和
hán hóng

55 江南春
qiū xī dù mù

杜牧 杜牧
lǐshāng yǐn
2

41 寒食

韩 翃

56 秋夕


yóu yuán

57 乐 游 原 58 商 山
yuán rì

李 商 隐
wēn tíng yún

shāng shān zǎo xíng

70 晓出净 慈寺送 林 子方 杨万里 yáng wàn lǐ
sìshítián yuán zá xìng fàn chéng dà

早 行庭 筠

wáng ān shí

71 四时田园 杂 兴
chūn rì zhū xi

范 成 大

59 元 日
í

王 安 石
wáng ān sh

bóchuán guā zhōu

72 春 日

朱熹

pú sà mán shūjiāng xīzào kǒu bì

60 泊 船
méi huā

瓜 州

王 安 石

wáng ān shí

73 菩萨蛮?书 江 西造口壁 辛弃疾 xīn qìjí
tílín ān dǐ lín shēng

61 梅 花

王 安 石
zuìshū

liù yuè èr shíqī rì wàng hú lóu

74 题临安邸
yóu yuán bù zhí

林 升
yè shào wēng

62 六月二十七日望湖楼 醉 书 苏轼 sūshì
yǐn húshàng chū qíng hòu yǔ sūshì

75 游园 不 值
mò méi

叶 绍 翁 冕

wáng miǎn

63 饮湖上 初 晴 后 雨 64 惠崇《春江晓景》
tí xī lín bì sū shì

苏轼 苏轼

76 墨梅huìchóng chūn jiāng xiǎo jǐng sūshì

shí huī yín

yú qiān

77 石 灰 吟

于 谦
wáng pán

cháo tiān zǐ yǒng lǎ bā

65 题西林壁
xià rì jué jù

苏轼
lǐqīng zhào

78 朝天子?咏 喇 叭
zhú shí zhèng xiè

王 磐

66 夏日绝句
shìér

李 清 照 陆游

79 竹石
gōng zìzhēn

lù yóu

jǐ hài zá shī

67 示儿

80 己亥杂 诗

龚 自 珍

qiūyèjiāng xiǎo chūlímén yíng liáng yǒu gǎn

68 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游 lùyóu
xiǎo chí yáng wàn lǐ

69 小池

杨 万 里

xiǎo chū jìng císìsòng lín zǐfāng

3

cháng gē xíng

hàn yu? fǔ

01 长 歌 行
青 青 园 中

汉乐府
葵 ,

qīng qīng yuá zhōng kuí n

zhāo lù dà rì xī i 朝 露 待 日 晞。 bù dé zé 布 德 泽 ,

yá ng chūn 阳 春

wà wù shēng guāng huī n 万 物 生 光 辉 。

cháng kǒng qiū ji? zhì 常 恐 秋 节 至,

kūn huá huā yè shuāi ng 焜 黄 华 叶
4

衰 。

bǎi chuān dōng dào hǎi 百 川 东 xī 西 到 guī 归 ? 海 ,

hé shí fù 何 时 复

shào zhuàng bù nǔ lì 少 壮 不 努 力,

lǎo dà tú shāng bēi 老 大 徒 伤 悲 。

qī bù shī cáo zhí

02 七 步 诗
zhǔ dò chízhùo gēng u 煮 豆 持 作 羹,

曹植

lù chǐ yǐ wé zhī i 漉 豉 以 为 汁 。
5

qí zà i 萁xià rá n

在 釜 下 燃 ,

dò zà fù zhōng qì u i 豆 在 釜 中 泣 。

běn shìtó gēn shēng ng 本 是 同 根 生 ,

xiāng jiān hé tà jí i 相 煎 何 太 急 。

chì l? gē

běi cháo mín gē

03 敕勒歌
chìlè chuān 敕 勒 川,

北朝民歌
yīn shān xià 阴 山 下 。

tiān sì qi?ng lú lǒng gài sì yǎ 天 似 穹 庐 ,笼
6

盖 四

野。

tiān cāng cāng 天 苍

yě má má ng ng 茫 茫 ,

苍 , 野

fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 。

yǒng ?

lu? bīn wáng

04 咏鹅---骆宾王
? ? ? 鹅, 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 Bái 白 向 天 歌 。

máo fú lǜ shuǐ 毛 浮 绿 水 ,

h?ng zhǎng 红 掌

bō qīng bō 拨 清
7

波。

húi xiāng ǒu shū

h? zhī zhāng

05 回乡偶书
少 小 离 家 老

贺知章
大 回 ,

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

Xiāng yīn wú gǎi bìn máo cuī 乡 音 无 改 鬓 毛 衰。

?r tó xiāng jià bù xiāng shí ng n 儿 童 相 见 不 相 识 ,

xià wè kè có hé chù lá o n ng i 笑 问 客 从 何 处 来。

yǒng liǔ

h? zhī zhāng

06 咏柳

贺知章

bì yù zhuāng ché yī shù gāo ng
8

碧 玉 wàn 万

一 树 高 ,

tiáo chuí xià lǜ sī tāo 条 垂 下 绿 丝 绦。

bù zhī xì yè shuí cá chū i 不 知 细 叶 谁 裁 出 ,

?r yu? chūn fēng sì jiǎn dāo 二月 春 风 似 剪 刀 。

liáng zhōu cí wáng zhī huàn

07 凉州词
黄 河 远 上

王之涣
白 云 间 ,

huáng h? yuǎn shàng bái yún jiān

yī pià gū ché wà rè shān n ng n n 一 片 孤 城
9

万 仞

山 。

qiāng dí h? xū yuàn yáng liǚ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,

chūn fēng bù dù yù mé guān n 春 风 不 度 玉 门 关。

dēng guàn qu? l?u wáng zhī huàn

08 登鹳雀楼
bá rìyī shān jì i n 白 日 依 山

王之涣
尽 , liú 流 。 mù

huáng h? rù hǎi 黄 河 入 海

yù qi?ng qiān lǐ 欲 穷 千

里 目, ló u 楼。

gè shà yī cé ng ng ng 更 上 一 层
10

chūn xiǎo

m?ng hào rán

09 春晓
春 眠 不 觉

孟浩然
晓 ,

chūn mián bù ju? xiǎo

chù chù 处 处

w?n tí niǎo 闻 啼 鸟 。

y? lái fēng yǔ shēng 夜 来 风 雨 声 ,

huā lu? zhī duō shǎo 花落 知 多 少 。

sù jiàn d? jiāng m?ng hào rán

10 宿建德江
11

孟浩然

yí zhōu b? yān zhǔ 移 舟 泊 烟 渚,

rì mù kè chó xīn u 日 暮 客 愁 新 。 yě kuà tiān dī shù ng 野 旷 天 低 树,

jiāng qīng yuè jì ré n n 江 清 月 近 人 。

liáng zhōu cí

wáng hàn

11 凉 州 词
葡 萄 美 酒 夜
12

王 翰
光 杯 , cuī

pú táo měi jiǔ y? guāng běi

yú yǐn pí pā mǎ shàng

欲 饮

琵 琶 马催。

zuì w? shā chǎng jūn m? xiào 醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , r?n huí 人 回?

gǔ lái zhēng zhàn jǐ 古 来 征 战 几

chū sài

wáng chāng líng

12 出塞
秦 时 明 月

王昌龄
汉 时 关 ,

qí shí mí yuè hà shíguān n ng n

wàn lǐ cháng zhēng r?n w?i huán 万 里 长 征 人 未 还 。 zài

dàn shǐ l?ng ch?ng fēi jiàng
13

但 使

在 ,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān 不 教 胡 马 度 阴 山 。

c?ng jūn xíng wáng chāng líng

13 从军行
青 海 长

王昌龄
云 暗 雪 山 ,

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān

gū ché yá wà yù mé guān ng o ng n 孤 成 遥 望 玉 门 关 。

huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 黄 沙 百 战 穿 金 甲,

bù p? lǒu lán zhōng bù huán 不 破 楼 兰 终
14还。

fu r?ng l?u s?ng xīn jiàn

14 芙 蓉 楼 送 辛 渐 王昌龄 wáng chāng líng
hán yǔ lián jiāng y? rù wú 寒 雨 连 江 夜 入 吴 , píng míng s?ng k? chǔ shān gū 平 明 送 客 楚 山 孤 。

lu? yáng qīn yǒu rú xiāng w?n 洛 阳 亲 友 如 相 问 ,

yí pià bīng xīn zà yù hú n i 一 片 冰 心 在 玉 壶。

15

lù zhài

wáng w?i

15 鹿柴
空 山 不

王维
见 人,

kōng shān bù jià ré n n

dàn w?n r?n yǔ xiǎng 但 闻 人 语 响 。

fǎn yǐng rù shēn lín 返 景 入 深 林 ,

fù zhà qīng tá shà o i ng 复 照 青 苔 上 。

zhú lǐ guǎn

wáng w?i

16 竹里馆
16

王维

dú 独 tá n 弹

zu? 坐 qí n 琴

yōu 幽

huáng 篁

lǐ 里 ,

fù chá xià ng o 复 长 啸。

shēn lí n 深 林

ré bù zhī n 人 不 知 ,

mí yuè lá xiāng zhà ng i o 明 月 来 相 照。

s?ng yuán ?r shǐ ān xī wáng w?i

17 送元二使安西
渭 城 朝 雨 浥 轻

王维
尘 ,

wè ché zhāo yù yì qīng ché i ng n

k? sh? qīng qīng liǔ s? xīn 客 舍 青 青
17

柳 色 新。

quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,

xī chū yá guān wú gù ré ng n 西 出 阳 关 无 故 人 。

jiǔ yu?jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì

18 九月九日忆山东兄弟 王维
dú zà yìxiāng wé yì kè i i 独 在 异 乡 为 异 客 ,

měi fé jiā jié bè sī qīn ng i 每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

yá zhī xiōng dìdēng gāo chù o 遥 知 兄 弟 登
18

高 处,

bià chā zhū n 遍 插 茱

yú shāo yìré n 萸 少 一 人 。

bié dǒng dà

gāo shì

19 别 董 大
千 里 黄 云

高 适
白 日 曛,

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

běi fēng chuī yà xuě fēn fēn n 北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

m? ch?u qián lù wú zhī jǐ 莫 愁 前 路 无 知 己,

tiān xià shuí ré bù shíjūn n 天 下 谁 人 不 识 君 。

19

jìng y? sī

lǐ bái

20 静夜思
床 前 明

李 白
月 光,

chuá qiá mí yuè guāng ng n ng

yí shì dìshà shuāng ng 疑 是 地 上 霜 。

jǔ t?u wàng míng yu? 举 头 望 明 月 ,

dī tó sī u 低 头 思

gù xiāng 故 乡 。

gǔ lǎng yu? háng 21 古 朗 月 行
作(zuò )者(zhě)-- 李(lǐ)白(bá i)
20

xiǎo shí 小 时

bù shí yu? 不 识 月

(hū) (zu?) (bái) (yù) (pán)。 呼 作 白 玉 盘

(yò (yí (yá (tá (jì u) ) o) i) ng), 又 疑 瑶 台 镜

(fēi) (zà (qīng) (yú (duān)。 i) n) 飞 在 青 云 端

(xiān) (ré (chuí (liǎng) (zú n) ) ), 仙 人 垂 两 足

(guì (shù (hé (tuá (tuá ) ) ) n) n)。 桂 树 何 团 团

(bá (tù (dǎo) (yà (ché i) ) o) ng), 白 兔 捣 药 成

(wè (yá (yǔ) (shuí (cān)? n) n) )
21(chán) (chú) (shí) (yuán) (yǐng), 蟾 蜍 蚀 圆 影 (dà) (míng) (y?) (yǐ) (cán)。 大 明 夜 已 残 (yì) (xī) (lu?) (jiǔ) (wū), 羿 昔 落 九 乌 (tiān r?n) (qīng) (qiě) (ān)。 天 人 清 且 安 (yīn) (jīng) (cǐ) (lún) (hu?), 阴 精 此 沦 惑 (qù qù) (bù zú) (guān)。 去 去 不 足 观 (yōu) (lái) (qí) (rú h?), 忧 来 其 如 何 (qī chuàng) (cuī) (xīn gān 凄 怆 摧 心 肝

wàng lú shān pù bù

lǐ bái

22 望庐山瀑布

李白

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān 日 照 香 炉 生 紫 烟 , yá kà pù bù guàqiá chuān o n n 遥 看 瀑 布 挂 前 川 。
22

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ 飞 流 直 下 三 千 尺 , yí shì yín h? lu? jiǔ tiān 疑 是 银 河 落 九 天 。

z?ng wāng lún

lǐ bái

23 赠 汪 伦
李 白 乘 舟 将

李白
欲 行 ,

lǐ bái ch?ng zhōu jiāng yù xíng

hū w?n àn shàng tà 忽 闻 岸 上 踏

gē shēng 歌 声 。

táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ 桃 花 潭 水
23

尺 ,

bù jí wāng lún s?ng wǒ qíng 不 及 汪 伦 送 我 情 。

dúzu?jìng tíng shān

lǐ bái

24 独坐敬亭山
众 gū 孤 鸟 yú n 云 高 飞

李白
尽,

zh?ng niǎo gāo fēi jìn

dù qù xiá n 独 去 闲 。

xiāng kàn liǎng bù yàn 相 看 两 不 厌,

zhǐ yǒu jìng tíng shān 只 有 敬 亭
24

山 。

huáng h? l?u s?ng m?ng hào rán zhī guǎng líng

25 黄
gù r?n 故 人

鹤楼送孟浩然之广陵
李 白

lǐ bái
楼 ,

xī 西

cí huáng h? l?u 辞 yu? 月 黄 鹤

yān huā sān 烟 花 三

xià yáng zhōu 下 扬 州 。

gū fān yuǎn yǐng 孤 帆 远 影

bì kōng jìn 碧 空 尽 ,

w?i jiàn cháng jiāng tiān jì liú 惟 见 长 江 天 际 流 。

zǎo fābái dìch?ng

lǐ bái

26 早发白帝城

李白

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān 朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,
25

qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 千 里 江 陵 一 日 还 。 liǎngàn yuán shēng tí bù zhù 两 岸 猿 声 啼 不 住 , qīng zhōu yǐ gu? wàn ch?ng shān 轻 舟 已 过 万 重 山 。

qiū pǔ gē

lǐ bái

27 秋浦歌

李白

bái fà sān qiān zhàng 白 发 三 千 丈 , yuán ch?u sì g? cháng 缘 愁 似 个 长 。 bù zhī míng jìng lǐ 不 知 明 镜 里 ,
26

h? chù d? qiū shuāng 何 处 得 秋 霜 。
wàng tiān m?n shān lǐ bái

28 望天门山
天 门 中 断 楚

李白
江 开 ,

tiān m?n zhōng duàn chǔ jiāng kāi

bì shuǐ dōng liú zhì 碧 水 东 流 至

cǐ huí 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 两 gū 孤 岸 fān 帆 青 山 相 对 出 ,

yí piàn rì 一 片 日

biān lái 边 来 。

27

w?n guān jūn shōu h?nán h? běi

29 闻官军收河南河北
杜甫
jiàn wài 剑 外 忽 tì 涕 qī 妻 传 l?i 泪 zǐ 子 shū 书 gē 歌
28

dùfǔ
běi 北 ,

hū chuán shōu jì 收 mǎn 满 蓟

chū w?n 初 闻

yī shāng 衣 裳 。 zài 在 ,

qu? kàn 却 看

ch?u h? 愁 xǐ 喜 何

màn juǎn shī 漫 卷 诗

yù kuáng 欲 狂 。

bái rì fàng 白 日 放

xū z?ng jiǔ 须 纵 酒 ,

qīng chūn zu? 青 青 作

bàn 伴

hǎo huán xiāng 好 还 乡 。 xiá 峡 ,

jì c?ng bā 即 从 巴

xiá chuán wū 峡 穿 巫

biàn xià xiāng yáng xiàng lu? yáng 便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

ju? jù

dù fǔ

30 绝句

杜甫

liǎng g? huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 , yī háng bái lù shàng qīng tiān 一 行 白 鹭 上 青 天 。 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě 窗 含 西 岭 千 秋 雪 , m?n b? dōng wú wàn lǐ chuán
29

船 。

fēng qiáo y? b?

zhāng jì

31 枫桥夜泊

张 继

yu? lu? wū tí shuāng mǎn tiān 月 落 乌 啼 霜 满 天 , jiāng fēng yú huǒ duì ch?u mián 江 枫 渔 火 对 愁 眠 。 gū sū ch?ng wài hán shān sì 姑 苏 城 外 寒 山 寺 , y? bàn zhōng shēng dào k? chuán 夜 半 钟 声 到 客 船 。

jiāng nán f?ng lǐguīnián dù fǔ

32 江南逢李龟年
岐 王 宅 里 寻
30

杜甫
常 见 ,

qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn

cuī jiǔ táng qián jǐ 崔 九 堂 前 几

dù 度

w?n 闻 。

zh?ng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng 正 是 江 南 好 风 景 ,

lu? huā shí ji? y?u f?ng jūn 落 花 时 节 又 逢 君 。

chūn y? xǐ yǔ

dù fǔ

33 春夜喜雨
hǎo yǔ zhī 好 雨 知 dāng chūn nǎi 当 春 乃
31

杜甫
shí ji? 时 节 , fā shēng 发 生 。

suí fēng qián rù y? 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 。 xiǎo kàn h?ng shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zh?ng jǐn guān ch?ng 花 重 锦 官 城 。

32

ju? jù

dù fǔ

34 绝句

杜甫

chí rì jiāng shān lì 迟 日 江 山 丽 , chūn fēng huā cǎo xiāng 春 风 花 草 香 。 ní r?ng fēi yàn zǐ 泥 融 飞 燕 子 , shā nuǎn shuì yuān yāng 沙 暖 睡 鸳 鸯 。
jiāng pàn dú bù xún huā dù fǔ

35 江畔独步寻花
33

杜甫

huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 千 留 zì 自 四 朵 连 在 娘 万 戏 娇 家 花 满 蹊, 朵 压 枝 低。 di? shí shí wǔ 蝶 时 时 舞, 莺 恰 恰 啼。 qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī liú lián xì

zài jiāo yīng qià qià tí

f?ng xuě sù fū r?ng shān zhǔ r?n

36 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿 liú cháng qīng
34

rì m? cāng shān yuǎn 日 暮 苍 天 寒 白 柴 门 闻 风 雪 夜
jiāng xuě

山 屋 犬 归

远 , 贫 。 吠 , 人 。

tiān hán bái wū pín chái m?n w?n quǎn f?i fēng xuě y? guī r?n

liǔ zōng yuán

37 江雪
35

柳 宗 元

qiān shān niǎo fēi ju? 千 山 鸟 飞 绝 ,

wàn jìng r?n zōng mi? 万 径 人 踪 灭 。

gū zhōu suō 孤 舟 蓑

lì wēng 笠 翁 ,

dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 。

36

xún yǐn zhě bú yù

jiǎ dǎo

38 寻隐者不遇
sōng xià w?n t?ng zǐ 松 下 问 童 子,

贾岛

yán shī cǎi 言 师 采

yào qù 药 去 。

zhǐ zài cǐ shān zhōng 只 在 此 山 中 ,

yú shēn bù zhī chù n 云 深 不 知 处。

z?ng huā qīng

dù fǔ

39 赠 花卿
jǐn ch?ng sī guǎn rì 锦 城 丝 管
37

杜甫
fēn fēn 纷 纷 , 日

bàn rù jiāng fēng bàn 半 cǐ 此 入 qǔ 曲 江 风 半

rù yún 入 云 。

zhǐ yīng tiān shàng yǒu 只 应 天 jǐ 几 上 有 ,

r?n jiān n?ng d? 人 间 能 得

huí w?n 回 闻 。

yú gē zǐ

zhāng zhìh?

40 渔歌子
西 桃 塞 花 山 流

张志和
前 白 鹭 飞 , 水 鳜 鱼 肥 。
38

xī sài shān qián bái lù fēi táo huā liú shuǐ guì yú f?i

qīng ru? lì 青 斜 箬 风 笠 细 xi? fēng xì

lǜ suō yī , 绿 蓑 衣 , yǔ bù xū guī 雨 不 须 归 。

hán shí

hánh?ng

41 寒 食
chūn ch?ng wú chù 春 城 无 处

韩翃
bù fēi huā 不 飞 花 ,

hán shí dōng fēng yù liǔ xi? 寒 rì 日 食 m? 暮 东 风 御 柳 斜 。

hàn gōng chuán là zhú 汉 宫
39蜡 烛 ,

qīng yān sàn rù 轻 烟 散 入

wǔ h?u jiā 五 侯 家 。

chúzhōu xī jiàn

w?i yìng wù

42 滁州西涧
独 怜 幽 草 涧

韦应物
边 生 ,

dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng

shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。 jí 急 ,

chūn cháo dài yǔ wǎn lái 春 yě 野 潮 dù 渡 带 雨 晚 来

wú r?n zhōu zì h?ng 无 人 舟 自 横 。

40

sài xià qǔ

lú lún

43 塞下曲
jín 林

卢纶
风 ,

àn cǎo jīng fēng 暗 草 惊

jiāng jūn y? yǐn gōng 将 军 夜 引 弓 。 yǔ 羽 ,

píng míng xún bái 平 m? 没 明 寻 白

zài shí l?ng zhōng 在 石 棱 中 。

41

y?u zǐ yín

m?ng jiāo

44 游子吟
cí 慈 游 临 意 谁 母 子 行 恐 言 手 身 密 迟 寸
42

孟郊
中 上 密 迟 草 线 , 衣 。 缝 , 归 。 心 ,

mǔ shǒu zhōng xiàn

y?u zǐ shēn shàng yī lín xíng mì mì f?ng

yì kǒng chí chí quī shuí yán cùn cǎo xīn

bào d? sān chūn huī 报 得 三 春 晖 ?

zhú zhīcí

liú yǔ xī

45 竹枝词
杨 柳 青 青 江

刘禹锡
水 平 ,

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng

w?n láng jiāng shàng chàng gē shēng 闻 郎 江 上 chū 出 唱 歌 声 。

dōng biān rì 东 边 日 wú 无

xī biān yǔ 西 边 雨 ,

dào shì 道 是

qíng qu? yǎu qíng 晴
43

晴 。

wū yī xiàng

liú yǔ xī

46 乌衣巷
朱 雀 桥 边

刘禹锡
野 草 花 ,

zhū qu? qiáo biān yě cǎo huā

wū yī xiàng kǒu 乌 衣 巷 口

xī yáng xi? 夕 阳 斜 。

jiù shí wáng xi? táng qián yàn 旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,

fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 飞 入 寻 常 百 姓 家 。

wàng d?ng tíng

liú yǔ xī

47 望洞庭
44

刘禹锡

hú guāng qiū yu? liǎng xiāng h? 湖 光 秋 月 两 相 和 ,

tán miàn wú fēng jìng w?i m? 潭 面 无 风 镜 未 磨 。

yáo wàng d?ng tíng shān shuǐ cuì 遥 望 洞 庭 山 yī 一 水 翠 ,

bái yín pán lǐ 白 银 盘 里

qīng lu? 青 螺 。

làng táo shā

liú yǔ xī

48 浪淘沙
九 曲 黄 河
45

刘禹锡
万 里 沙 ,

jiǔ qū huáng h? wàn lǐ shā

làng táo fēng 浪 淘 风

bǒ 簸

zì tiān yá 自 天 涯 。

rú jīn zhí shàng yín h? qù 如 今 直 上 银 河 去 ,

t?ng dào qiān niú zhī nǚ jiā 同 到 牵 牛 织 女 家 。

fù d? gǔ yuán cǎo s?ng bi? báijūyì

49 赋得古原草送别
lí lí yuán shàng 离 离 原 上 yì suì yì kū 一 岁 一 枯
46

白居易

cǎo 草 , r?ng 荣 。

yě huǒ shāo bù jìn 野 火 烧 不 尽 , chūn fēng chuī y?u shēng 春 风 吹 又 生 。 yuǎn fāng qīn gǔ dào 远 芳 侵 古 道 , qíng cuì jiē huāng ch?ng 晴 翠 接 荒 城 , y?u s?ng wáng sūn qù 又 送 王 孙 去 , qī qī mǎn bi? qíng 萋 萋 满 别 情 。

47

yìjiāng nán

bái jū yì

50 忆江南
jiāng nán hǎo 江 日 春 能 南 出 来 不 好 江 江 yì 忆 , 花 水 江 风 红 lǜ 绿 南

白居易
fēng jǐng jiù c?ng ān 景 胜 如 ? 旧 曾 谙。 火 , 蓝 ,

rì chū jiāng huā h?ng sh?ng huǒ chūn lái jiāng shuǐ n?ng bù rú lán

jiāng nán

mǐn n?ng

lǐ shēn

51 悯 农

李绅

chú h? rì dāng wǔ 锄 禾 日
48午,

hàn dī h? xià tǔ 汗 滴 禾 谁 知 盘 粒 粒 皆
mǐn n?ng

下 中 辛

土。 餐, 苦。

shuí zhī pán zhōng cān lì lì jiē xīn kǔ

lǐ shēn

52 悯农

李绅
sù 粟 ,

chūn zh?ng yī lì 春 种 一 粒
49

qiū 秋 sì 四 n?ng 农

shōu 收 hǎi 海 fū 夫

wàn kē zǐ 万 颗 子 。 wú xián tián 无 闲 田 , y?u ? sǐ 犹 饿 死 !
dù mù

shān xíng

53 山行
远 bái 白 上 寒 山

杜牧
石 径 斜 ,

yuǎn shàng hán shān shí jìng xi?

yún shēng chù yǒu r?n jiā 云 生 处
50人 家 。

tíng 停

chē 车

zu? 坐

ài fēng lín wǎn 爱 枫 林 晚 ,

shuāng y? 霜 叶

h?ng yú 红 于

?r yu? huā 二 月 花 。

qīng míng

dù mù

54


清明


杜牧
纷 纷 ,

qīng míng shí ji? yǔ fēn fēn 时 节 雨

lù shàng xíng r?n yù duàn hún 路 上 行 人 欲 断 魂 。

ji? w?n jiǔ jiā h? chù yǒu 借 问 酒 家 何
51

处 有 ,

mù t?ng yáo zhǐ xìng huā cūn 牧 童 遥 指 杏 花 村 。

jiāng nán chūn

dù mù

55 江南春
千 里

杜牧
红 ,

qiān lǐ yīng tí lǜ yìng h?ng 莺 啼 绿 映

shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 。 sì 寺 ,

nán cháo sì bǎi bā shí 南 朝 四 百 八 十

duō shǎo l?u tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 。

52

qiū xī

dù mù

56 秋夕
银 烛 秋 光

杜牧
冷 画 屏 ,

yín zhú qiū guāng lěng huà píng

qīng lu? xiǎo shàn 轻 罗 小 tiān jiē y? 天 阶 夜 扇

pū liú yíng 扑 流 萤 。

s? liáng rú shuǐ 色 凉 如 水 ,

zu? kàn qiān niú 坐 看 牵 牛

zhī nǔ xīng 织 女 星 。

l? y?u yuán

lǐshāng yǐn

57 乐游原
53

李商隐

xiàng wǎn yì bù shì 向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán 驱 车 登 古 原 。 xī yáng wú xiàn hǎo 夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn 只 是 近 黄 昏 !
shāng shān zǎo xíng wēn tíng yún

58 商山早行
晨 起 动
54

温庭筠
征 铎 ,

ch?n qǐ d?ng zhēng du?

k? xíng bēi 客 鸡 r?n 人 hú 槲 枳 yīn 因 fú 行 声 jì 迹 y? 叶 花 sī 思 悲 茅 板 落 明 杜

gù 故 店 桥 山 驿 陵

xiāng 乡 yu? 月 霜 lù 路 qiáng 墙 梦 táng 。 , , , 。 。

jī shēng máo diàn

bǎn qiáo shuāng lu? shān

zhǐ huā míng yì

dù líng m?ng

yàn mǎn huí
55

yuán rì

wáng ān shí

59 元日
爆 竹 声 中

王安石
一 岁 除 , tú sū 屠 苏 。

bào zhú shēng zhōng yī suì chú

chūn fēng s?ng nuǎn rù 春 风 送 暖 入

qiān m?n wàn 千 门 万 xīn 新

hù t?ng t?ng rì 户 曈 曈 日 ,

zǒng bǎ 总 把

táo huàn jiù fú 桃 换 旧 符 。

b?chuán guā zhōu

wáng ān shí

60 泊船瓜州
56

王安石

jīng kǒu guā zhōu yī 京 口 瓜 洲 一

shuǐ jiān 水 间 ,

zhōng shān zhǐ g? 钟 山 只 隔

shù ch?ng shān 数 重 山 。 àn 岸 ,

chūn fēng y?u lǜ jiāng nán 春 风 又 绿 江 南

míng yu? h? shí zhào 明 月 何 时 照

wǒ huán 我 还 ?

m?i huā

wáng ān shí

61 梅花
墙 角 树
57

王安石
枝 梅,

qiáng jiǎo shù zhī m?i

líng hán dú 凌 遥 为 寒 独 知 不 有 暗

zì kāi 自 是 香 开。 雪, 来。

yáo zhí bù shì xuǎ w?i yǒu àn xiāng lái

liù yu? ?r shíqī rì wàng hú l?u zuìshū

62 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 sūshì
hēi yún fān m? w?i zhē shān 黑 云 翻 墨 未
58山 ,

bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 白 雨 跳 珠 乱 入 船 。

juǎn dì fēng lái hū chuī sàn 卷 地 风 来 忽 吹 散 ,

nwàg hú l?u xià shuǐ rú tiān 望 湖 楼 下 水 如 天 。

yǐn húshàng chū qíng h?u yǔ sūshì

63 饮湖上初晴后雨 苏轼
shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo 水 shān 山 yì 光 s? 色 bǎ 潋 滟 晴 方 yì 亦 xī 好 , qí 奇 。 zǐ

kōng m?ng yǔ 空 xī 濛 hú
59

雨 bǐ

西

西

子 ,

dàn zhuāng n?ng mǒ zǒng xiāng yí 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

huìch?ng chūn jiāng xiǎo jǐngsūshì

64 惠崇《春江晓景》苏轼
zhú 竹 wài táo huā sān liǎng zhī 外 桃 花 三 两 枝 ,

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春 l?u 蒌 江 水 暖 鸭 先 知 。

hāo mǎn dì lú 蒿 满 地 芦

yá duǎn 芽 短 ,

zh?ng shì 正 是

h? tún yù shàng shí 河 豚 欲
60时 。

tí xī lín bì

sū shì

65 题西林壁
横 看 成 岭 dī 低 侧 g? 各

苏轼
成 bù 不 峰 , t?ng 同 。 mù 目 ,

h?ng kàn ch?ng lǐng c? ch?ng fēng

yuǎn jìn gāo 远 近 高

bù shí 不 识

lú shān zhēn miàn 庐 山 真 面

zhǐ yuán shēn zài cǐ shān zhōng 只 缘 身 在 此 山 中 。

xià rì ju? jù

lǐ qīng zhào

66 夏日绝句
61

李清照

shēng dāng zu? r?n ji? 生 当 作 人 杰 , sǐ yì w?i guǐ xi?ng 死 亦 为 鬼 雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ 至 今 思 项 羽 , bù kěn gu? jiāng dōng 不 肯 过 江 东 。
shì?r lù y?u

67 示儿
死 去 元 知
62

陆游
万 事 空 ,

sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng

dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu t?ng 但 悲 不 见 九 州 同 。

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 王 师 北 定 中 原 日 ,

jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

qiūy?jiāng xiǎo chūlím?n yíng

68 秋夜将晓出篱门迎凉 有感 liáng yǒu gǎn 陆游
sān wàn lǐ h? dōng rù hǎi 三 万 里 河 东 入 海 ,

wǔ qiān r?n yu? shàng m? tiān 五 千 仞 岳
63

天 。

yí mín l?i jìn hú ch?n lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,

nán wàng wáng shī y?u 南 望 王 师 又

yī nián 一 年 。

xiǎo chí

yáng wàn lǐ

69 小池
泉 眼 无 声

杨万里
xī 细 liú 流 , 惜

quán yǎn wú shēng xī

shù yīn zhào shuǐ ài qíng r?u 树 阴 照 水 爱 晴 柔 。

xiǎo h? cái l?u jiān jiān jiǎo 小 荷 才 露
64

角 ,

zǎo yǒu qīng tíng lì shàng t?u 早 有 蜻 蜓 立 上 头 。

xiǎo chū jìng císìs?ng lín zǐfāng

70 晓出净慈寺送林子方 杨万里 yáng wàn lǐ
bì jìng xī hú liù yu? zhōng 毕 竟 西 湖 六 月 中 ,

fēng guāng bù yǔ sì shí t?ng 风 光 不 与 四 时 同 。

jiē tiān lián y? wú qi?ng bì 接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,

yìng rì 映 日

h? huā bi? yàng h?ng 荷 花 别
65红 。

sìshítián yuán zá xìng fàn ch?ng dà

71 四时田园杂兴 范成大
zh?u chū 昼 出 yún tián y? 耘 田 nǚ 女 夜 jī 绩 má 麻 ,

cūn zhuāng ?r 村 庄 儿

g? dāng jiā 各 当 家 。

t?ng sūn 童 yě 也 孙

w?i jiě g?ng gēng zhī 未 解 供 耕 织 ,

bàng sāng yīn xu? zh?ng guā 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

chūn rì

zhū xi

72 春日

朱熹
66

sh?ng rì 胜 日

xún fāng sì shuǐ bīn 寻 芳 泗 水 滨 ,

wú biān guāng jǐng yī shí xīn 无 边 光 景 一 时 新 。

děng xián shí 等 wàn 万 闲 识

d? dōng fēng miàn 得 东 风 面 ,

zǐ qiān h?ng zǒng shì chūn 紫 千 红 总 是 春 。

pú sà mán shūjiāng xīzào kǒu bì

73 菩萨蛮? 书江西造口壁 辛弃疾 xīn qìjí
yù 郁 gū 孤 tái 台 xià qīng jiāng shuǐ 下 清 江 水 ,
67

zhōng jiān 中 间 xī běi 西 北 kě lián 可 怜 qīng shān 青 山 bì jìng 毕 竟 jiāng wǎn 江 晚 shān shēn 山 深

duō shǎo xíng 多 少 行 wàng cháng ān 望 长 安 wú shù shān 无 数 山 zhē bù zhù 遮 不 住 dōng liú qù 东 流 去 zh?ng ch?u yú 正 愁 余 w?n zh? gū 闻 鹧 鸪

r?n l?i 人 泪 。 , 。 , 。 , 。

tílín ān dǐ

lín shēng

74 题临安邸
68

林升

shān wài qīng shān l?u wài l?u 山 xī 西 外 hú 湖 青 gē 歌 山 楼 外 楼 ,

wǔ jǐ shí xiū 舞 几 时 休 。

nuǎn fēng xūn d? y?u r?n zuì 暖 风 熏 得 游 人 醉 ,

zhí bǎ háng zhōu zu? biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 。

y?u yuán bù zhí

y? shào wēng

75 游园不值
应 怜 屐 齿
69

叶绍翁
印 苍 苔 ,

yīng lián jī chǐ yìn cāng tái

xiǎo k?u chái fēi jiǔ 小 扣 柴 扉 久

bù kāi 不 开 。

chūn s? mǎn yuán guān bù zhù 春 色 满 园 关 不 住 ,

yī zhī h?ng xìng chū qiáng lái 一 枝 红 杏 出 墙 来 。

m? m?i

wáng miǎn

76 墨梅

王冕

wú jiā xǐ yàn chí t?u shù 吾 家 洗 砚 池 头 树, g? g? huā kāi dàn m? h?n 个 个 花 开 淡 墨 痕。
70

bù yào r?n kuā hǎo yán s? 不 要 人 夸 好 颜 色, zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 只 留 清 气 满 乾 坤。
shí huī yín yú qiān

77 石灰吟
千 锤 万

于谦
击 出 深 山 ,

qiān chuí wàn jī chū shēn shān

li? huǒ f?n shāo ru? děng xián 烈 火 焚 烧 若 等 闲 。 pà 怕 ,

fěn shēn suì gǔ hún bù 粉 身 碎 骨 浑 不
71

yào liú qīng bái zài r?n jiān 要 留 清 白 在 人 间 。
wáng pán

cháo tiān zǐ yǒng lǎ bā

78 朝天子? 咏喇叭
lǎ 喇 qǔ 曲 官 全 军 民 nǎ bā 叭 儿 船 仗 听 听 lǐ , 小 往 你 了 了 ?r xiǎo , 来 抬 军 民 suǒ 唢 nà 呐 腔 乱 身 愁 pà 怕 , , 儿 大 如 麻 价 。 , qiāng ?r dà

王磐

。 ,

guān chuán wǎng lái luàn rú má quán zhàng nǐ tái shēn jià jūn tīng le jūn ch?u mín tīng le mín

qù biàn sh?n me zhēn g?ng jiǎ
72

哪 眼 吹 只

里 见 伤 吹

去 的 了 的

辨 吹 nà 那 水

什 翻 jiā 家 尽

么 真 了 这 ,

共 假 ? 家 ,

yǎn jiàn de chuī fān le zh? jiā chuī shāng le

zhǐ chuī de shuǐ jìn

? fēi bà 鹅 飞 罢 !

zhú shí

zh?ng xi?

79 竹石
咬 定 青

郑燮
山 不 放 松 ,

yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng

lì gēn yuán zài p? yán zhōng 立 根 原 在 破 岩 中 。

qiān m? wàn jī hái jiān jìn 千 磨 万 击 还 坚
73

劲 ,

r?n ěr dōng xī nán běi fēng 任 尔 东 西 南 北 风 。

jǐ hài zá shī

gōng zìzhēn

80 己亥杂诗
jiǔ zhōu shēng qì 九 州 wàn mǎ 万 马 生 qí 齐 气

龚自珍
shì fēng l?i 恃 风 雷 , kě āi 可 哀 。

yīn jiū 喑 究

wǒ quàn tiān gōng ch?ng dǒu sǒu 我 劝 bù jū 不 拘 天 yī 一
完!
74

抖 擞 ,

g? jiàng r?n cái 格 降 人 才 。

75相关文章:
新版__带拼音的小学必背古诗80首
新版__带拼音的小学必背古诗80首_小学作文_小学教育_教育专区。cháng gē xíng hàn yu? fǔ 01 长歌行青青园中 汉乐府葵 , qīng qīng yuá n zhōng ...
带拼音的小学必背古诗80首
带拼音的小学必背古诗80首_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。01 咏鹅 骆宾王 ? ...新版 带拼音的小学必背... 75页 免费 人教新课标_小学生必背古... 38页...
小学生必背古诗80首(带拼音)_图文
小学生必背古诗80首(带拼音) - 11 凉州词王翰 xiǎo xué gǔ shī 小学古诗 80 首 mù lù 目录 cháng gē xíng 01 长歌行汉乐府 qī bù shī 0...
小学必备古诗八十首(带拼音)
小学必备古诗八十首(带拼音)_重点中学资料_小升初_小学教育_教育专区。新版小学生必背80首古诗,带拼音,打印版 小学必背古诗词 80 首(带拼音) 01 咏鹅 骆宾王...
小学生必背古诗80首带拼音-有解释(完美版)
小学生必背古诗80首带拼音-有解释(完美版) - 长歌行 ——汉乐府 qīng 青 zhāo 朝 yáng 阳 wàn 万 cháng 常 kūn 焜 bǎi 百 h? 何 shào 少 lǎ...
小学必背古诗80首(带拼音)
小学必背古诗80首(带拼音)_小学作文_小学教育_教育专区。小学必背古诗80首(带...新版 带拼音的小学必背... 75页 免费 人教新课标_小学生必背古... 38页...
小学必背古诗80首+带拼音
小学必背古诗80首+带拼音_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。1.长歌行 汉乐府 qīng 青 zhāo 朝 yáng 阳 wàn 万 cháng 常 kūn 焜 bǎi 百 h? 何 ...
小学生必背古诗80首带拼音 有解释(完美版)
小学生必背古诗80首带拼音 有解释(完美版) - 长歌行 ——汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰(cui) 。 ...
小学必读80首古诗(带拼音版)
小学必读80首古诗(带拼音版)_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。带拼音的...小学必背古诗80首 带拼音... 28页 免费 小学 必背古诗80首(拼音... 28...
带拼音的小学必背古诗80首
新版 带拼音的小学必背... 75页 免费 小学必背古诗80首+带拼音... 28页 4下载券 小学必背古诗80首%20带拼... 暂无评价 28页 免费 小学 必背古诗80首...
更多相关标签: