ตฑวฐฮปึรฃบสืาณ >> ลฉมึฤมำๆ >>

ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํำฆืขาโตฤฮสฬโ


2008 ฤ๊ตฺ 20 ฦฺ
าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต

ฟฦผผำ๋อฦนใ

ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํำฆืขาโตฤฮสฬโ
ฝญหีสกทแฯุะ๓ฤมหฎฒ๚พึกกกกสทพญปฏ

ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฃฌพอสวิฺั๘ึํตฤศฆษแฤฺภ๛ำร ธ฿ะงำะาๆตฤฮขษ๚ฮ๏ำ๋ตๆมฯฝจิ์ทขฝอดฒฃฌึํตฤทเฤ๒ ึฑฝำลละนิฺทขฝอดฒษฯฃฌภ๛ำรษ๚ึํตฤนฐพ๒ฯฐะิฃฌผำ ษฯศหนคธจึ๚ทญฐาฃฌสนึํตฤทเฤ๒บอตๆมฯณไทึป์บฯฃฌ อจนำะาๆฮขษ๚ฮ๏พ๚ยไทขฝอฃฌึํทเฤ๒ึะตฤำะป๚ฮ๏ึส ตรตฝณไทึทึฝโำ๋ืชปฏกฃธรผผส๕ตฤบหะฤสวทขฝอดฒตฤ ฦฬษ่บอนภํกฃพ฿ฬๅื๖ทจฃบิฺึํษแฤฺษ่ึราปถจษ๎ถศ ฃจ80~100 cmฃฉตฤตุฯยกขตุษฯป๒ฐ๋ตุฯยกขฐ๋ตุษฯสฝ ตๆมฯณุฃฌฬ๎ณไตพฟวตศลฉธฑฒ๚ฦทาิผฐพโฤฉตศฃฌฒขฝำ ึึธ฿ะงตฤำะาๆฮขษ๚ฮ๏พ๚ึึถิตๆมฯฝ๘ะะทขฝอฃฌดำถ๘ ะฮณษภ๛ำฺำะาๆพ๚ทฑึณตฤทขฝอดฒกฃึํตฤทเฤ๒ึฑฝำลล ะนิฺตๆมฯษฯฃฌฒปม๗ฯ๒ึํษแอโฃฌดำถ๘สตฯึมหทเฮมใ ลลทลกฃา๒ดหฃฌึํึปษ๚ดๆตฤปทพณตรตฝร๗ฯิธฤษฦฃฌฒข ฟษำะะงฝโพ๖ทเฤ๒ดฆภํบอถ๑ณ๔ฤัฬโฃฌษ๚ึํฟนฒกมฆาฒ ปแิ๖วฟกฃตๆมฯาปฐใ 2~3 ฤ๊วๅภํ 1 ดฮฃฌฟษื๗ฮชทสมฯ สนำรฃฌดำถ๘ด๏ตฝฝตตอณษฑพกขฬแธ฿ะงาๆตฤฤฟตฤฃฌฒข ธฤษฦมหลฉดๅษ๚ฬฌปทพณกฃธรฯ๎ผผส๕สวาปฯ๎ะยะอตฤษ๚ ฬฌปทฑฃั๘ึณผผส๕ฃฌฤฟวฐฃฌะํถเตุทฝถผิฺอฦนใธรฯ๎ ผผส๕ฃฌตซิฺพ฿ฬๅำฆำรนณฬึะฃฌฑุะ๋ำ๋ตฑตุสตผสว้ ฟ๖ฯเฝแบฯฃฌฝซธรฯ๎ผผส๕ผำาิธฤฝ๘บอดดะยฃฌพ฿ฬๅำฆ ืขาโาิฯย 3 ธ๖ฮสฬโกฃ 1 ึํษแตฤฝจษ่ ึํษแาชพ฿ำะมผบรตฤอจท็ปปฦ๘นฆฤฃฌตซสนำรษ๚ ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฃฌษ๚ึํศบฬๅฝฯด๓ฃฌาปฐใรฟธ๖ศบฬๅด๏ 20~30 อทฃฌิูผำษฯษ๚ฮ๏ทขฝอดฒฒ๚ศศฃฌา๒ดหฃฌึํษแ ำฆยิธ฿ำฺฦีอจึํษแฃฌดำตุฦบตฝฮ้ธ฿ 3.5 m ื๓ำา ฮชาหฃฌฒขสสตฑผำด๓ดฐปงรๆปกฃดหอโฃฌฟษม๔ำะตุ ดฐฃฌตุดฐพเตุรๆตฤธ฿ถศำฆฟุึฦิฺ 20 cm ื๓ำาฃฌสน ท็ฟษึฑฝำดตตฝฮิตนตฤึํษํษฯฃฌฦ๐ตฝฝตฮยื๗ำรกฃ

2

ษ๚ึํา฿ฒกตฤทภฟุ ำะตฤั๘ึํปงฮ๓ศฯฮชสนำรษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฃฌึํ

ฒปปแษ๚ฒกฃฌา๒ดหฃฌฒปะ่าชทภา฿บอฯ๛ถพกฃฦไสตฒป ศปฃฌาปทฝรๆฃฌสนำรษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฟษิ๖วฟษ๚ึํตึ ฟนมฆฃฌผ๕ษูทขฒกฃฌตซฦไทภา฿นคื๗ปนสวำฆธรฐดีีตฑ ตุตฤรโา฿ณฬะ๒ฝ๘ะะฃฌิคทภฮชึ๗กขทภึุำฺึฮตฤนฤ๎ ฒปฤถฏากฃปมําปทฝรๆฃฌฒปฤฝซฯ๛ถพาฉฮ๏ึฑฝำล็ศ๗ ิฺษ๚ฮ๏ทขฝอดฒษฯฃฌาิทภษฑหภำะาๆตฤทขฝอพ๚ึึกฃถิ ำฺษ๚ฮ๏ทขฝอดฒาิอโตฤศฆษแตศปทพณฃฌปนำฆีณฃฝ๘ะะ ฯ๛ถพนคื๗กฃึํึปษ๚ฒกสฑฃฌฑุะ๋ฝซทขฒกึํผฐสฑืชาฦ ตฝธ๔ภ๋ษแฃฌฒษศกำะะงตฤึฮมฦสึถฮฝ๘ะะึฮมฦฃฌึฮำ๚ บ๓ะ่นฒ์ 1 ึป๒อฃาฉ 1 ึบ๓ฒลฤึุะยฝ๘ศ๋ทขฝอดฒ ึํษแหวั๘กฃถิำฺมาะิดซศพฒกฃฌำฆฐดีีฯเำฆตฤดฆภํ ด๋สฉฝ๘ะะดฆภํฃฌฒขถิฮศพณกตุฝ๘ะะฒกิญวๅภํฃปถิ ำฺฮศพัฯึุตฤทขฝอดฒตๆมฯำฆฯ๚ปูฃฌถิฮศพฝฯวแตฤ ตๆมฯึุะยทขฝอบ๓ฟษผฬะ๘สนำรกฃ 3 ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒตฤึฦื๗ ทขฝอดฒตฤึฦื๗ำฆดำทขฝอดฒตๆมฯตฤิญมฯักิ๑กข ื้ณษฑศภกขึสมฟาชว๓ษฯัฯธ๑ฐันุกฃทขฝอดฒตๆมฯตฤ ิญมฯฑุะ๋ะยฯสฮถพกขฮรนฑไกขฮธฏภรกขฮา์ฮถกฃ ิฺื้ณษฑศภษฯฃฌรฟมขทฝรืทขฝอดฒตๆมฯึะฃฌตพฟวำ๋ พโฤฉำฆธ๗ีผาปฐ๋ฃฌรืฦคฟท 5~7 kgกฃำษำฺตๆมฯพญน ษ๚ฮ๏ทขฝอบ๓ฃฌฬๅปปแฯยณม 10 cm ื๓ำาฃฌทขฝอบรตฤ ตๆ มฯ พญ น ึํ ึป ตฤ ฒศ ฬค บ๓ ฃฌ ปน ปแ ฯย ณม 10 cm ื๓ ำาฃฌา๒ดหฃฌิฺผฦหใสตผสทขฝอดฒตๆมฯำรมฟสฑฃฌำฆตฑ ถเิคหใ 20%~25%ตฤฬๅปสมฟฝ๘ะะทขฝอกฃดหอโฃฌ ตๆมฯึะตฤบฌหฎมฟาิ 45%ฮชบรฃฌละถฯฑ๊ืผสวำรสึืฅ ฝ๔าปฐัตๆมฯหษฟชบ๓ฃฌตๆมฯฒปณษอลวาสึีฦษฯำะาปตใ ตใหฎผฃฮชาหกฃก๕
35


ิึ๚ษฬมดฝำ
ฯเนุฮฤีย:
ศ็บฮิคทภทขฝอดฒั๘ึํนณฬึะาฦ๐ตฤผฒฒก
ศปถ๘บถเศหฟดึุตฤสวษ๚ฮ๏ ทขฝอดฒั๘ึํทจตฤปทพณะงำฆบอ...ตฤสนำร,อฌสฑผ๕ษูมหึํศโตฤาฉฮ๏ฒะม๔าทขตฤศหฬๅฝกฟตฮสฬโ...ฤนปฝฺิผหฎบอฤิด,า๒ฮชณฃ นๆั๘ึํนณฬึะะ่าชด๓มฟตฤหฎ...
ทขฝอดฒั๘ึํำลศฑตใ
ฒปาชวฟต๗ทขฝอดฒั๘ึํฒปปแตรฒก,าชึชตภพ๚ึึ ิฺีโธ๖ลจถศ...ปุด๐:ฮขษ๚ฮ๏ฦฝบโันห๕มหฒกิญฮขษ๚ฮ๏ษ๚ดๆฟีผไ,ฬแธ฿มห...ปุด๐:ถิีโาปฮสฬโ,ฒปบรปุด๐,ศทสต,สนำรผธฤ๊ตฤถผำะ,...
ทขฝอดฒั๘ึํตฤฝจษ่
ิฺทขฝอดฒ ตฤษ๚ฬฌั๘ึํฤฃสฝึะ,ทขฝอดฒตฤบฌหฎมฟสวาปธ๖ึ๗าชตฤผผส๕ฮสฬโกฃศ็น๛ทขฝอ ดฒ...ิฺฟผยวษ๚ฒ๚ำรหฎสฑ,ถิหฎตฤ PH ึตาชว๓ฝฯธ฿กฃหฎึะฒปฟษาิบฌำะด๓มฟตฤฒก ิญฮขษ๚ฮ๏...
ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํะงน๛สตั้ฑจธๆ
ศ็าชอถห฿ฮฅนๆฤฺศ,ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,ว๋ตใป๗ดหดฆฝ๘ะะทดภกกฃ ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํะงน๛สตั้ฑจธๆ าฒุ>> ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํสตั้ฑจธๆ ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒ...
ทขฝอดฒั๘ึํสงฐิญา๒ทึฮ๖ผฐถิฒ฿
ทขฝอดฒั๘ึํพอสวสนำรฮขษ๚ฮ๏ตๆมฯ(พโฤฉกขตพฟวกขปจษ๚ฟว ...ภเหฦณิฤเอม ตศะฤภํษฯตฤะ่าช,ฝ๘าปฒฝผ๕ษูมหึํตฤธ๗ึึ...มํอโรฟล๚ ึํณ๖ภธบ๓,ืขาโมนศฆ 7-10 ฬ์,ิูธ๙พ...
ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕อฦนใำฆำรนณฬึะำฆืขาโฮสฬโ
ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕อฦนใำฆำรนณฬึะำฆืขาโฮสฬโ ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕อฦนใำฆำรนณฬึะำฆืขาโฮสฬโ ำฆำรทขฝอดฒั๘ึํผผส๕สวภ๛ำรฮขษ๚ฮ๏พ๚ึึฝตฝโทเฤ๒บอตๆมฯึะตฤำะป๚ฮ๏ภดสตฯึั๘ึํ กฐมใลลทล...
ธ฿ะงษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํทภฟุผฒฒกตฤภํยทึฮ๖บอด๋สฉ
ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํำฆืขาโตฤฮส... 1าณ 1ฒฦธปึตฯฒปถดหฮฤตตตฤปนฯฒปถ ...ศ็าชอถห฿ฮฅนๆฤฺศ,ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,ว๋ตใป๗ดหดฆ...
ทขฝอดฒั๘ึํ
ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,...ตฤสวษ๚ฮ๏ทขฝอดฒตฤ ปทพณะงำฆ,อ๙อ๙บ๖สำษ๚ฮ๏ทขฝอดฒถิึํ...3กขษ๚ฬฌตๆมฯั๘ึํถฌฬ์ศาืฑฃฮย,ฯฤฬ์ิ๒าชืขาโทภส๎ฝตฮย,...
วณฬธทขฝอดฒั๘ึํทจตฤำลศฑตใ
ศ็าชอถห฿ฮฅนๆฤฺศ,ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,ว๋ตใป๗ดหดฆ...กฐืิศปั๘ึํทจกฑป๒กฐษ๚ฮ๏ปทฑฃั๘ึํทจกฑ,สวภ๛ำรำะป๚ตๆมฯฝจณษาปธ๖ ทขฝอดฒ, อจน...
ทขฝอดฒั๘ึํบ๓ฦฺฮฌปคผผวษ
ศ็าชอถห฿ฮฅนๆฤฺศ,ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,ว๋ตใป๗ดหดฆ...ทขฝอดฒดฒรๆสชถศสสตฑ,ถจฦฺธ๘ึํศฆษแวณๆ,ืขาโฮขษ๚ฮ๏พ๚ึึตฤ ป๎ะิ,ีฦฮีึํตฤหวฮนมฟ,...
ธถเฯเนุฑ๊วฉ: