ตฑวฐฮปึรฃบสืาณ >> ลฉมึฤมำๆ >>

ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํำฆืขาโตฤฮสฬโ


2008 ฤ๊ตฺ 20 ฦฺ
าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต าตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต าต

ฟฦผผำ๋อฦนใ

ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํำฆืขาโตฤฮสฬโ
ฝญหีสกทแฯุะ๓ฤมหฎฒ๚พึกกกกสทพญปฏ

ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฃฌพอสวิฺั๘ึํตฤศฆษแฤฺภ๛ำร ธ฿ะงำะาๆตฤฮขษ๚ฮ๏ำ๋ตๆมฯฝจิ์ทขฝอดฒฃฌึํตฤทเฤ๒ ึฑฝำลละนิฺทขฝอดฒษฯฃฌภ๛ำรษ๚ึํตฤนฐพ๒ฯฐะิฃฌผำ ษฯศหนคธจึ๚ทญฐาฃฌสนึํตฤทเฤ๒บอตๆมฯณไทึป์บฯฃฌ อจนำะาๆฮขษ๚ฮ๏พ๚ยไทขฝอฃฌึํทเฤ๒ึะตฤำะป๚ฮ๏ึส ตรตฝณไทึทึฝโำ๋ืชปฏกฃธรผผส๕ตฤบหะฤสวทขฝอดฒตฤ ฦฬษ่บอนภํกฃพ฿ฬๅื๖ทจฃบิฺึํษแฤฺษ่ึราปถจษ๎ถศ ฃจ80~100 cmฃฉตฤตุฯยกขตุษฯป๒ฐ๋ตุฯยกขฐ๋ตุษฯสฝ ตๆมฯณุฃฌฬ๎ณไตพฟวตศลฉธฑฒ๚ฦทาิผฐพโฤฉตศฃฌฒขฝำ ึึธ฿ะงตฤำะาๆฮขษ๚ฮ๏พ๚ึึถิตๆมฯฝ๘ะะทขฝอฃฌดำถ๘ ะฮณษภ๛ำฺำะาๆพ๚ทฑึณตฤทขฝอดฒกฃึํตฤทเฤ๒ึฑฝำลล ะนิฺตๆมฯษฯฃฌฒปม๗ฯ๒ึํษแอโฃฌดำถ๘สตฯึมหทเฮมใ ลลทลกฃา๒ดหฃฌึํึปษ๚ดๆตฤปทพณตรตฝร๗ฯิธฤษฦฃฌฒข ฟษำะะงฝโพ๖ทเฤ๒ดฆภํบอถ๑ณ๔ฤัฬโฃฌษ๚ึํฟนฒกมฆาฒ ปแิ๖วฟกฃตๆมฯาปฐใ 2~3 ฤ๊วๅภํ 1 ดฮฃฌฟษื๗ฮชทสมฯ สนำรฃฌดำถ๘ด๏ตฝฝตตอณษฑพกขฬแธ฿ะงาๆตฤฤฟตฤฃฌฒข ธฤษฦมหลฉดๅษ๚ฬฌปทพณกฃธรฯ๎ผผส๕สวาปฯ๎ะยะอตฤษ๚ ฬฌปทฑฃั๘ึณผผส๕ฃฌฤฟวฐฃฌะํถเตุทฝถผิฺอฦนใธรฯ๎ ผผส๕ฃฌตซิฺพ฿ฬๅำฆำรนณฬึะฃฌฑุะ๋ำ๋ตฑตุสตผสว้ ฟ๖ฯเฝแบฯฃฌฝซธรฯ๎ผผส๕ผำาิธฤฝ๘บอดดะยฃฌพ฿ฬๅำฆ ืขาโาิฯย 3 ธ๖ฮสฬโกฃ 1 ึํษแตฤฝจษ่ ึํษแาชพ฿ำะมผบรตฤอจท็ปปฦ๘นฆฤฃฌตซสนำรษ๚ ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฃฌษ๚ึํศบฬๅฝฯด๓ฃฌาปฐใรฟธ๖ศบฬๅด๏ 20~30 อทฃฌิูผำษฯษ๚ฮ๏ทขฝอดฒฒ๚ศศฃฌา๒ดหฃฌึํษแ ำฆยิธ฿ำฺฦีอจึํษแฃฌดำตุฦบตฝฮ้ธ฿ 3.5 m ื๓ำา ฮชาหฃฌฒขสสตฑผำด๓ดฐปงรๆปกฃดหอโฃฌฟษม๔ำะตุ ดฐฃฌตุดฐพเตุรๆตฤธ฿ถศำฆฟุึฦิฺ 20 cm ื๓ำาฃฌสน ท็ฟษึฑฝำดตตฝฮิตนตฤึํษํษฯฃฌฦ๐ตฝฝตฮยื๗ำรกฃ

2

ษ๚ึํา฿ฒกตฤทภฟุ ำะตฤั๘ึํปงฮ๓ศฯฮชสนำรษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฃฌึํ

ฒปปแษ๚ฒกฃฌา๒ดหฃฌฒปะ่าชทภา฿บอฯ๛ถพกฃฦไสตฒป ศปฃฌาปทฝรๆฃฌสนำรษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํฟษิ๖วฟษ๚ึํตึ ฟนมฆฃฌผ๕ษูทขฒกฃฌตซฦไทภา฿นคื๗ปนสวำฆธรฐดีีตฑ ตุตฤรโา฿ณฬะ๒ฝ๘ะะฃฌิคทภฮชึ๗กขทภึุำฺึฮตฤนฤ๎ ฒปฤถฏากฃปมําปทฝรๆฃฌฒปฤฝซฯ๛ถพาฉฮ๏ึฑฝำล็ศ๗ ิฺษ๚ฮ๏ทขฝอดฒษฯฃฌาิทภษฑหภำะาๆตฤทขฝอพ๚ึึกฃถิ ำฺษ๚ฮ๏ทขฝอดฒาิอโตฤศฆษแตศปทพณฃฌปนำฆีณฃฝ๘ะะ ฯ๛ถพนคื๗กฃึํึปษ๚ฒกสฑฃฌฑุะ๋ฝซทขฒกึํผฐสฑืชาฦ ตฝธ๔ภ๋ษแฃฌฒษศกำะะงตฤึฮมฦสึถฮฝ๘ะะึฮมฦฃฌึฮำ๚ บ๓ะ่นฒ์ 1 ึป๒อฃาฉ 1 ึบ๓ฒลฤึุะยฝ๘ศ๋ทขฝอดฒ ึํษแหวั๘กฃถิำฺมาะิดซศพฒกฃฌำฆฐดีีฯเำฆตฤดฆภํ ด๋สฉฝ๘ะะดฆภํฃฌฒขถิฮศพณกตุฝ๘ะะฒกิญวๅภํฃปถิ ำฺฮศพัฯึุตฤทขฝอดฒตๆมฯำฆฯ๚ปูฃฌถิฮศพฝฯวแตฤ ตๆมฯึุะยทขฝอบ๓ฟษผฬะ๘สนำรกฃ 3 ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒตฤึฦื๗ ทขฝอดฒตฤึฦื๗ำฆดำทขฝอดฒตๆมฯตฤิญมฯักิ๑กข ื้ณษฑศภกขึสมฟาชว๓ษฯัฯธ๑ฐันุกฃทขฝอดฒตๆมฯตฤ ิญมฯฑุะ๋ะยฯสฮถพกขฮรนฑไกขฮธฏภรกขฮา์ฮถกฃ ิฺื้ณษฑศภษฯฃฌรฟมขทฝรืทขฝอดฒตๆมฯึะฃฌตพฟวำ๋ พโฤฉำฆธ๗ีผาปฐ๋ฃฌรืฦคฟท 5~7 kgกฃำษำฺตๆมฯพญน ษ๚ฮ๏ทขฝอบ๓ฃฌฬๅปปแฯยณม 10 cm ื๓ำาฃฌทขฝอบรตฤ ตๆ มฯ พญ น ึํ ึป ตฤ ฒศ ฬค บ๓ ฃฌ ปน ปแ ฯย ณม 10 cm ื๓ ำาฃฌา๒ดหฃฌิฺผฦหใสตผสทขฝอดฒตๆมฯำรมฟสฑฃฌำฆตฑ ถเิคหใ 20%~25%ตฤฬๅปสมฟฝ๘ะะทขฝอกฃดหอโฃฌ ตๆมฯึะตฤบฌหฎมฟาิ 45%ฮชบรฃฌละถฯฑ๊ืผสวำรสึืฅ ฝ๔าปฐัตๆมฯหษฟชบ๓ฃฌตๆมฯฒปณษอลวาสึีฦษฯำะาปตใ ตใหฎผฃฮชาหกฃก๕
35ฯเนุฮฤีย:
ทขฝอดฒั๘ึํั๘ึณผผส๕
ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕ฟด ทจฐฑแฒปาป,ถิทขฝอดฒั๘ึํตฤฮสฬโ,...ำะาๆฮขษ๚ฮ๏พ๚ศบฤฝซตๆมฯกขทเฑใบฯณษฟษนฉษะ๓สณ ำร...ีโธ๖สฑผไึมษูาชตฝศตฝหฤฤ๊บ๓ ฒลปแณ๖ฯึ,ฟษาิฟผยวฝ๘ะะ...
ทขฝอดฒั๘ึํ
ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,...ตฤสวษ๚ฮ๏ทขฝอดฒตฤ ปทพณะงำฆ,อ๙อ๙บ๖สำษ๚ฮ๏ทขฝอดฒถิึํ...3กขษ๚ฬฌตๆมฯั๘ึํถฌฬ์ศาืฑฃฮย,ฯฤฬ์ิ๒าชืขาโทภส๎ฝตฮย,...
2012ฤ๊ฮขษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕อฦนใฯ๎ฤฟสตสฉทฝฐธ
(ถ)ฮขษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕ำฆำระงน๛ 1กขฝโพ๖มหทเฤ๒ฮศพฮสฬโ ิฺทขฝอดฒฤฺ, ึํลละนตฤทเฤ๒อจนฮขษ๚ฮ๏ฝตฝโกข ฯ๛ปฏ, หฎทฑปี๔ทข, ฒปิูะ่าชถิึํทเฤ๒ฝ๘ะะวๅษจลลทล,ดำิดอท...
ทขฝอดฒั๘ึํำลศฑตใ
ฒปาชวฟต๗ทขฝอดฒั๘ึํฒปปแตรฒก,าชึชตภพ๚ึึ ิฺีโธ๖ลจถศ...ปุด๐:ฮขษ๚ฮ๏ฦฝบโันห๕มหฒกิญฮขษ๚ฮ๏ษ๚ดๆฟีผไ,ฬแธ฿มห...ปุด๐:ถิีโาปฮสฬโ,ฒปบรปุด๐,ศทสต,สนำรผธฤ๊ตฤถผำะ,...
วณฬธทขฝอดฒั๘ึํตฤำลศฑตใ
ฟฟืลอมศภฮขษ๚ฮ๏ตฤื๗ำรทึฝโกขืชปฏ,ถ๘ึํษแถภฬุตฤืิำษ...ทขฝอดฒฤฺตฤผฒฒกฟุึฦฮสฬโ 2.1.1 ึํษแฤฺฒปฤสนำร...ผดสนสวถิฤฟวฐนๆฤฃปฏั๘ึํตฤึํษแฝ๘ะะธฤิ์,าฒสวะ่าชาปด๓...
ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํะงน๛สตั้ฑจธๆ
ศ็าชอถห฿ฮฅนๆฤฺศ,ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,ว๋ตใป๗ดหดฆฝ๘ะะทดภกกฃ ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํะงน๛สตั้ฑจธๆ าฒุ>> ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํสตั้ฑจธๆ ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒ...
ทขฝอดฒั๘ึํตฤฑืถห
ศ็าชอถห฿ฮฅนๆฤฺศ,ว๋ตฝฐูถศฮฤฟโอถห฿ึะะฤ;ศ็าชฬแณ๖นฆฤฮสฬโป๒าโผ๛ฝจา้,ว๋ตใป๗ดหดฆฝ๘ะะทดภกกฃ ทขฝอดฒั๘ึํตฤฑืถห าฒุ>> ทขฝอดฒั๘ึํตฤฑืถห 1กขทขฝอดฒตๆมฯึ๗าชฒษำรพโฤฉ...
กฐฮขษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕อฦนใกฑฯ๎ฤฟนคื๗ืฝแ
ฒขถิ ฯ๎ฤฟอฦนใะงน๛กข ฯศฝ๘พญั้ผฐดๆิฺตฤฮสฬโผฐสฑฝ๘ะะืฝแฝปม๗, ศทฑฃฯ๎ฤฟอฦนในคื๗...2010 ฤ๊ณ๕อจนฒฮนกขังฯฐกขลเัต,ธรณกฑปศทถจฮชษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํอฦนใสพทถณก,ิฺฑฑ ...
ป๎มฆทขฝอดฒั๘ึํฒูื๗ำ๋นภํผผส๕นๆทถ
นุำฺนๆฤฃทขฝอหวมฯดๆิฺศหนคมฟด๓กขทขฝอฒปาืฑฃดๆฮสฬโ,...หวมฯึะำฆืขาโฬํผำฮฌษ๚หุ Eกขบ๚ยฒทหุกขตฐฐืึสกขฟ๓...ษ๚ฮ๏ทขฝอดฒั๘ึํผผส๕ตฤฒู... ิฮฦภผ 2าณ ¥1....
ทขฝอดฒษ๚ฬฌั๘ึํดๆิฺตฤฮ๓ว๘บอฝโพ๖ฐ์ทจผฐทขฝอดฒษ๚ฬฌั๘ึํ...
ทขฝอดฒตฤธ๙ฑพื๗ำรสวทึฝโึํทเ,ฮขษ๚ฮ๏าภฟฟึํทเษ๚ ดๆ,ทขฝอดฒตๆมฯตฤลไฑศฒปำฆธราชว๓ถจฦฺผำบ์ฬวกขำชั๘ผม,ีโะฉถซฮ๗ถผิ๖ผำณษฑพกฃ 3.นุผศ:บ๓ะ๘นภํฮสฬโกฃทขฝอดฒบ๓ะ๘นภํ...
ธถเฯเนุฑ๊วฉ: