当前位置:首页 >> 语文 >>

师说(注音)


师说

(韩愈)原文和译文

【原文】

古 之 学 者 必 有 师 。师 者 , 所以 传 道 受 业 解 惑 也。人 非 shēng ?r zhīzhīzhě shún?ng wú hu? hu??rbùc?ngshī qíw?ihu?yě zhōng 生 而 知 之 者 , 能 无 惑 ? 惑 而不 从 师 , 为

惑 也, 终 孰 其 bùjiěyǐ shēnghūwúqián qíw?ndàoyěgùxiānhūwú wúc?ng?rshīzhī 不 解 矣。 生 乎吾 前 , 闻 道 也固 先 乎吾, 从 而 师 之 ; 其 吾 shēnghūwúh?u qíw?ndàoyěyìxiānhūwú wúc?ng?rshīzhī wúshīdào 生 乎吾 后 ,其 闻 道 也亦 先 乎吾, 从 而 师 之 。吾 师 道 吾 yě fūyōngzhīqíniánzhīxiānh?ushēngyúwúhū shìgùwúguìwújiàn 也,夫 庸 知 其 年 之 先 后 生 于 吾乎? 是 故无 贵 无 贱 , wúchángwúshǎo dàozhīsuǒcún shīzhīsuǒcúnyě 无 长 无 少 , 道 之 所 存 , 师 之 所 存 也。

gǔ zhīxu?zhě bì yǒushī shīzhě suǒyǐchuándàosh?uy?jiěhu? yě r?nfēi

jiēhū shīdàozhībùchuányějiǔyǐ yùr?nzhīwúhu?yěnányǐ gǔ 嗟 乎!师 道 之 不 传 也 久 矣!欲 人 之 无 惑 也 难 矣! 古 zhīsh?ngr?n qíchūr?nyěyuǎnyǐ y?uqiěc?ngshī?rw?nyān jīnzhī 之 圣 人 ,其 出 人 也 远 矣,犹 且 从 师 而 问 焉 ;今 之 zh?ngr?n qíxiàsh?ngr?nyěyìyuǎnyǐ ?rchǐxu?yúshī shìgùsh?ng 众 人 ,其 下 圣 人 也亦 远 矣, 耻 学 于 师 。是 故 圣 而 yìsh?ng yúyìyú sh?ngr?nzhīsuǒyǐw?ish?ng yúr?nzhīsuǒyǐw?iyú 益 圣 , 益愚。圣 人 之 所 以 为 圣 , 人 之 所 以 为 愚, 愚 愚 qíjiēchūyúcǐhū àiqízǐ z?shī?rjiàozhī yúqíshēnyě z?chǐshī 其 皆 出 于 此乎?爱其子, 师 而 教 之 ;于其 身 也, 耻 师 择 则 yān hu?yǐ bǐt?ngzǐzhīshī sh?uzhīshū?rxíqíjùd?uzhě fēiwú 焉 , 惑 矣。彼 童 子 之 师 , 授 之 书 而习其 句 读 者 , 非 吾 suǒw?ichuánqídàojiěqíhu?zhěyě jùd?uzhībùzhī hu?zhībùjiě hu? 所 谓 传 其 道 解 其 惑 者 也。 读 之 不 知 , 之 不 解 , 句 惑 或 shīyān hu?bùyān xiǎoxu??rdàyí wúw?ijiànqímíngyě wūyīyu?shī 师 焉 ,或 不 焉 ,小 学 而大遗, 未 见 其 明 也。 吾 巫医 乐 师 bǎigōngzhīr?n bùchǐxiāngshī shìdàfūzhīzú yuēshīyuēdìzǐyún 百 工 之 人 ,不 耻 相 师 。士 大 夫 之 族, 曰 师 曰 弟子 云 zhě z?qúnjù?rxiàozhī w?nzhī z?yuē bǐyǔbǐniánxiāngru?yě 者 , 群 聚 而 笑 之 。问 之 , 曰 : 与彼 年 相 若 也, 则 则 “彼 dàoxiāngsìyě w?ibēiz?zúxiū guānsh?ngz?jìnyú wūhū shīdào 道 相 似 也。 位 卑 则足 羞 , 官 盛 则 近 谀。 ”呜呼!师 道

zhībùfùkězhīyǐ wūyīyu?shībǎigōngzhīr?n jūnzǐbùchǐ jīnqízhì 之 不复 可 知 矣。 巫医 乐 师 百 工 之 人 ,君 子 不 齿 ,今 其 智 nǎifǎnbùn?ngjí qíkěguàiyěyú 乃 反 不 能 及,其 可 怪 也欤! sh?ngr?nwúchángshī kǒngzǐshītánzǐ chángh?ng shīxiāng 圣 人 无 常 师 。孔 子 师 郯 子、 苌 弘 、 师 襄 、 lǎodān tánzǐzhītú qíxiánbùjíkǒngzǐ kǒngzǐyuē sānr?nháng 老 聃 。郯 子 之 徒, 贤 不及 孔 子 。孔 子 曰 : 三 人 行 , 其 “ z?bìyǒuwǒshī shìgùdìzǐbúbìbùrúshī shībúbìxiányúdìzǐ w?ndào 则 必 有 我 师 。 是 故弟子不必不如 师 , 不必 贤 于弟子, 道 ” 师 闻 yǒuxiānh?u shùy?yǒuzhuāngōng rúshì?ryǐ 有 先 后 , 术 业 有 专 攻 ,如 是 而已。 lǐshìzǐpán niánshíqī hǎogǔw?n liùyìjīngzhuànjiētōngxí 李 氏 子 蟠 , 年 十 七 , 好 古 文 ,六 艺 经 传 皆 通 习 zhī bùjūyúshí xu?yúyú yújiāqín?ngxínggǔdào zu? shīshuō 之 ,不拘于 时 ,学 于余。余 嘉 其 能 行 古 道 ,作 《 师 说 》 yǐyízhī 以贻 之 。

【译文】

古代求学的人必定有老师。老师,是用来传授道理、讲授学业、 解答疑难问题的。人不是一生下来就懂得道理的, 谁能没有疑惑?有 了疑惑, 如果不跟老师学习, 那些成为疑难的问题,就始终不能解开。 出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他,拜他为 老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他, 拜他为老师。我是向他学习道理的, 哪管他的年龄比我大还是小呢? 因此,无论高低贵贱,无论年长年幼,道理存在的地方,就是老师所 在的地方。

唉! 古代从师学习的风尚不流传已经很久了, 要人没有疑惑也难 了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他, 焉为代词) ;现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师 学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣 人, 愚人之所以成为愚人, 大概都是由于这个原因吧? 爱自己的孩子, 选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,真是 糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句的停顿,并不 是我所说的传授道理, 解答疑难问题的老师。 不知句子停顿要问老师, 有疑惑不能解决却不愿问老师; 小的方面学习了大的却丢了[2]。 我没 有看到他的明达。 巫医、 乐师、 各种工匠这些人, 不以互相学习为耻。 士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”的人,就聚在一起嘲笑 他们。问他们,就说: “他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。 把地位低的人当做老师,就足以感到耻辱;把官大的人当做老师,就 被认为近于谄媚。 哎! ” 求师的风尚难以恢复由此可以知道了! 巫医、 乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比 不上这些人了,这真是奇怪啊!

?圣人没有固定的老师, 孔子曾以郯子、 苌弘、 师襄、 老聃为师。 郯子这些人,贤能都比不上孔子。孔子说: “三人行,则必有我师。 ” 所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤明。接受道理有早有 晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此而已。

李家的孩子叫李蟠的,十七岁,喜欢古文,六艺的经文和传文都 普遍地学习了,没有被时代的风气所影响,向我学习。我赞赏他能履 行古人之道,写《师说》送给他。


相关文章:
师说答案
师说答案_高一语文_语文_高中教育_教育专区。《师说》答案 一、难字注音 句读 dòu 或不焉 fǒu 官盛择近谀 yú 郯子 tán 苌弘 cháng 老聃 dān 二. 通...
师说试题及答案
师说试题及答案_语文_高中教育_教育专区。《师说》试卷一、双基夯实 1.选出注音完全正确的一项( A.贻(yí . ) 嗟乎(jiē) . ) 针砭时弊(biǎn) . B.郯...
《师说》练习题及答案
师说》巩固及拓展性练习一、选择题(共 36 分,每题 3 分) 1.下列加点字读音正确的一项是( C .. A.数罟(ɡǔ )). B.跬步(guǐ ). C.骐骥(qí)...
师说
师说_高一语文_语文_高中教育_教育专区。师说一、语言文字运用 1.下列各组词语中,加点字的读音与所给注音完全相同的一项 是( ) A.yú 阿谀 论 气宇 轩昂 ....
11师说(附答案)
11师说(附答案)_数学_初中教育_教育专区。11师说(附答案) 1.给下列加点的字注音。 句读( ) 或不焉( ) 阿谀( ) 苌弘( ) 老聃( ) 经传( ) 李氏子蟠(...
师说练习题及答案
师说练习 一、完成下列各题 1、生字注音 谀( 襄( ))欤( 聃( ))郯( 蟠( ))苌( 贻( )) 是故无贵无贱 彼童子之师,授之书而习其句读者 师道之不...
《师说》练习题及答案 (1)
师说》巩固及拓展性练习一、选择题(共 36 分,每题 3 分) 1.下列加点字读音正确 的一项是( C .. A.数罟 (ɡǔ )). B.跬步(guǐ ). C.骐骥(...
师说练习题及答案
师说练习题及答案_语文_高中教育_教育专区。一、完成下列各题 1、生字注音 谀( )欤( )郯( 襄( )聃( )蟠( 2、多音字辨析 读: ()()相:(()()( 3、...
语拼音6
拼音6_法律资料_人文社科_专业资料。语拼音 6 教学重点: 1.学会"j、q、x...(二)学习音节"ci si " 1、师说:我们都知道"c s"是声母,不能给汉字注音。...
师说学案(有答案)
师说》学案设计(人教版高二必修三) 第一课时 【学习目标】 1.读准字音,...读准字音,给下列加点的字注音: 句读 ( dòu ) 乐师(yu? ) 阿谀(yú ) ...
更多相关标签:
师说注音版 | 师说原文及翻译 | 化妆师说明星真实皮肤 | 韩愈 师说 | 师说gl 流鸢长凝 | 泰州师说 | 师说翻译 | 师说gl |