当前位置:首页 >> 语文 >>

师说(注音)


师说

(韩愈)原文和译文

【原文】

古 之 学 者 必 有 师 。师 者 , 所以 传 道 受 业 解 惑 也。人 非 shēng ?r zhīzhīzhě shún?ng wú hu? hu??rbùc?ngshī qíw?ihu?yě zhōng 生 而 知 之 者 , 能 无 惑 ? 惑 而不 从 师 , 为

惑 也, 终 孰 其 bùjiěyǐ shēnghūwúqián qíw?ndàoyěgùxiānhūwú wúc?ng?rshīzhī 不 解 矣。 生 乎吾 前 , 闻 道 也固 先 乎吾, 从 而 师 之 ; 其 吾 shēnghūwúh?u qíw?ndàoyěyìxiānhūwú wúc?ng?rshīzhī wúshīdào 生 乎吾 后 ,其 闻 道 也亦 先 乎吾, 从 而 师 之 。吾 师 道 吾 yě fūyōngzhīqíniánzhīxiānh?ushēngyúwúhū shìgùwúguìwújiàn 也,夫 庸 知 其 年 之 先 后 生 于 吾乎? 是 故无 贵 无 贱 , wúchángwúshǎo dàozhīsuǒcún shīzhīsuǒcúnyě 无 长 无 少 , 道 之 所 存 , 师 之 所 存 也。

gǔ zhīxu?zhě bì yǒushī shīzhě suǒyǐchuándàosh?uy?jiěhu? yě r?nfēi

jiēhū shīdàozhībùchuányějiǔyǐ yùr?nzhīwúhu?yěnányǐ gǔ 嗟 乎!师 道 之 不 传 也 久 矣!欲 人 之 无 惑 也 难 矣! 古 zhīsh?ngr?n qíchūr?nyěyuǎnyǐ y?uqiěc?ngshī?rw?nyān jīnzhī 之 圣 人 ,其 出 人 也 远 矣,犹 且 从 师 而 问 焉 ;今 之 zh?ngr?n qíxiàsh?ngr?nyěyìyuǎnyǐ ?rchǐxu?yúshī shìgùsh?ng 众 人 ,其 下 圣 人 也亦 远 矣, 耻 学 于 师 。是 故 圣 而 yìsh?ng yúyìyú sh?ngr?nzhīsuǒyǐw?ish?ng yúr?nzhīsuǒyǐw?iyú 益 圣 , 益愚。圣 人 之 所 以 为 圣 , 人 之 所 以 为 愚, 愚 愚 qíjiēchūyúcǐhū àiqízǐ z?shī?rjiàozhī yúqíshēnyě z?chǐshī 其 皆 出 于 此乎?爱其子, 师 而 教 之 ;于其 身 也, 耻 师 择 则 yān hu?yǐ bǐt?ngzǐzhīshī sh?uzhīshū?rxíqíjùd?uzhě fēiwú 焉 , 惑 矣。彼 童 子 之 师 , 授 之 书 而习其 句 读 者 , 非 吾 suǒw?ichuánqídàojiěqíhu?zhěyě jùd?uzhībùzhī hu?zhībùjiě hu? 所 谓 传 其 道 解 其 惑 者 也。 读 之 不 知 , 之 不 解 , 句 惑 或 shīyān hu?bùyān xiǎoxu??rdàyí wúw?ijiànqímíngyě wūyīyu?shī 师 焉 ,或 不 焉 ,小 学 而大遗, 未 见 其 明 也。 吾 巫医 乐 师 bǎigōngzhīr?n bùchǐxiāngshī shìdàfūzhīzú yuēshīyuēdìzǐyún 百 工 之 人 ,不 耻 相 师 。士 大 夫 之 族, 曰 师 曰 弟子 云 zhě z?qúnjù?rxiàozhī w?nzhī z?yuē bǐyǔbǐniánxiāngru?yě 者 , 群 聚 而 笑 之 。问 之 , 曰 : 与彼 年 相 若 也, 则 则 “彼 dàoxiāngsìyě w?ibēiz?zúxiū guānsh?ngz?jìnyú wūhū shīdào 道 相 似 也。 位 卑 则足 羞 , 官 盛 则 近 谀。 ”呜呼!师 道

zhībùfùkězhīyǐ wūyīyu?shībǎigōngzhīr?n jūnzǐbùchǐ jīnqízhì 之 不复 可 知 矣。 巫医 乐 师 百 工 之 人 ,君 子 不 齿 ,今 其 智 nǎifǎnbùn?ngjí qíkěguàiyěyú 乃 反 不 能 及,其 可 怪 也欤! sh?ngr?nwúchángshī kǒngzǐshītánzǐ chángh?ng shīxiāng 圣 人 无 常 师 。孔 子 师 郯 子、 苌 弘 、 师 襄 、 lǎodān tánzǐzhītú qíxiánbùjíkǒngzǐ kǒngzǐyuē sānr?nháng 老 聃 。郯 子 之 徒, 贤 不及 孔 子 。孔 子 曰 : 三 人 行 , 其 “ z?bìyǒuwǒshī shìgùdìzǐbúbìbùrúshī shībúbìxiányúdìzǐ w?ndào 则 必 有 我 师 。 是 故弟子不必不如 师 , 不必 贤 于弟子, 道 ” 师 闻 yǒuxiānh?u shùy?yǒuzhuāngōng rúshì?ryǐ 有 先 后 , 术 业 有 专 攻 ,如 是 而已。 lǐshìzǐpán niánshíqī hǎogǔw?n liùyìjīngzhuànjiētōngxí 李 氏 子 蟠 , 年 十 七 , 好 古 文 ,六 艺 经 传 皆 通 习 zhī bùjūyúshí xu?yúyú yújiāqín?ngxínggǔdào zu? shīshuō 之 ,不拘于 时 ,学 于余。余 嘉 其 能 行 古 道 ,作 《 师 说 》 yǐyízhī 以贻 之 。

【译文】

古代求学的人必定有老师。老师,是用来传授道理、讲授学业、 解答疑难问题的。人不是一生下来就懂得道理的, 谁能没有疑惑?有 了疑惑, 如果不跟老师学习, 那些成为疑难的问题,就始终不能解开。 出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他,拜他为 老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他, 拜他为老师。我是向他学习道理的, 哪管他的年龄比我大还是小呢? 因此,无论高低贵贱,无论年长年幼,道理存在的地方,就是老师所 在的地方。

唉! 古代从师学习的风尚不流传已经很久了, 要人没有疑惑也难 了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他, 焉为代词) ;现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师 学习为耻。因此,圣人更加圣明,愚人更加愚昧。圣人之所以成为圣 人, 愚人之所以成为愚人, 大概都是由于这个原因吧? 爱自己的孩子, 选择老师来教他。但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,真是 糊涂啊!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的文句的停顿,并不 是我所说的传授道理, 解答疑难问题的老师。 不知句子停顿要问老师, 有疑惑不能解决却不愿问老师; 小的方面学习了大的却丢了[2]。 我没 有看到他的明达。 巫医、 乐师、 各种工匠这些人, 不以互相学习为耻。 士大夫这一类人,听到称“老师”称“弟子”的人,就聚在一起嘲笑 他们。问他们,就说: “他和他年龄差不多,懂得的道理也差不多。 把地位低的人当做老师,就足以感到耻辱;把官大的人当做老师,就 被认为近于谄媚。 哎! ” 求师的风尚难以恢复由此可以知道了! 巫医、 乐师、各种工匠这些人,君子不屑一提,现在他们的智慧竟然反而比 不上这些人了,这真是奇怪啊!

?圣人没有固定的老师, 孔子曾以郯子、 苌弘、 师襄、 老聃为师。 郯子这些人,贤能都比不上孔子。孔子说: “三人行,则必有我师。 ” 所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤明。接受道理有早有 晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此而已。

李家的孩子叫李蟠的,十七岁,喜欢古文,六艺的经文和传文都 普遍地学习了,没有被时代的风气所影响,向我学习。我赞赏他能履 行古人之道,写《师说》送给他。


相关文章:
师说答案
师说答案_高一语文_语文_高中教育_教育专区。《师说》答案 一、难字注音 句读 dòu 或不焉 fǒu 官盛择近谀 yú 郯子 tán 苌弘 cháng 老聃 dān 二. 通...
师说练习题及答案
师说练习 一、完成下列各题 1、生字注音 谀( 襄( ))欤( 聃( ))郯( 蟠( ))苌( 贻( )) 是故无贵无贱 彼童子之师,授之书而习其句读者 师道之不...
师说
师说_语文_高中教育_教育专区。《师说》导学案一、 作者及文体简介 1、作者...《师说》意思是解说关于“从师”的道理。 二、 注音 孰能( 郯子( )句读 ...
《师说》知识要点
师说》知识要点_语文_高中教育_教育专区。《师说》知识要点 一、难字注音 句读 d ò u 苌弘 cháng 老聃 dān 或不焉 f ǒ u 官盛择近谀 y ú 郯子 ...
师说答案
师说答案_语文_初中教育_教育专区。-第 11 课 师说 【预习自测】 1.给下列加点的词注音或根据拼音写出相应的汉 字: 愚(yú) 句读 (dòu) 谀(yú) 经传 ...
师说题
师说题_语文_初中教育_教育专区。师说练习题l.下列划横线字注音全部正确的一组是( ) A.郯子(tán) 六艺经传(zuàn) 贻(yí) B.句读(dòu) 苌弘(cháng) ...
《师说》练习题及答案 (1)
.. 4.下列加点词语的注音和解释正确的一项是: A.六艺经传 皆通习之 传:chuan,流传 . B.作《师说》以贻 之. C.授之书而习其句读 者. D.位卑则足羞...
《师说》练习题及答案
.. 4.下列加点词语的注音和解释正确的一项是: A.六艺经传皆通习之 传:chuan,流传 . B.作《师说》以贻之 . C.授之书而习其句读者 .贻:dai,赠送 读:...
《师说》同步练习(附答案)
4.下列加点词语的注音和解释正确的一项是: A.六艺经传皆通习之 B.作《师说》以贻之 C.授之书而习其句读者 D.位卑则足羞,官盛则近谀 二.填空题 5....
《师说》课堂练习
高一语文资料——(4) 《师说》练习 师说》 1、下列词语中加点字的注音全都正确的一组是( ) A、孰(shú) 苌弘(cháng) 韩愈(yú)... B、谀(yú). C、...
更多相关标签:
师说注音版 | 师说全文注音 | 师说ppt | 师说原文及翻译 | 师说翻译 | 师说教案 | 韩愈 师说 | 师说理解性默写 |