当前位置:首页 >> 小学教育 >>

人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习四年级下册日积月累复习题 第一单元 1 拼音写词语
dò nɡ tí nɡ jiānɡ nán wán shǎnɡ wú xiá kuò sàn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tài shān luò tuo pí nɡ zhànɡ zhè jiānɡ yó u tó nɡ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kǒnɡ xì yǎnɡ wò tú n bù shāo wēi é jiǎo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) w ān y á n yī jù cā shānɡ pān dēnɡ yōnɡ jǐ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fēnɡ luán xi?nɡ wěi h?nɡ y? sì huǒ bá dì ? r q ǐ ( ) ( ) ( ) xínɡ tài wàn qiān s? cǎi mínɡ lì wēi fēnɡ wū lì ( ) ( ) ( ) tū wū sēn yù lián mián bú duàn jìng tíng shān ( ) ( ) ( ) bō lán zhuànɡ ku? qí fēnɡ lu? li? shuǐ pínɡ rú jìnɡ ( ) ( ) ( )

2 日积月累 __________________,长河落日圆。 (王维) 几行红叶树,__________________。 (王士祯) __________________,澄江一道月分明。 (黄庭坚) 浮天水送无穷树,__________________。 (辛弃疾) __________________,海上明月共潮生。 (张若虚) 第二单元 1 拼音写词语
w?i chí cái fù jīnɡ zhàn qì zh?nɡ shǔ yú bǎi hu?

(
dào d?

)

(
hào mǎ

) (
xiànɡ pí

)

(
zūn yán

) (
t áo nàn

) (
shàn liánɡ

)

(
kuǎn dài

) (
lì wài

) (
h?u ji?

)

(
zàn shǎnɡ

)(

)
chuí b?i

(

)
jiānɡ yìnɡ

(

) (
bō diàn huà

) (

)

(

)

(

) (
mí hu? bù jiě

)

huán huǎn shǐ ɡu?

m?n m?n bú l?

(

)

(

) (
1

)(

)

miàn ch?nɡ cài s?

p?i b?i bù kān

lánɡ tūn hǔ yàn

ɡǔ sh?u rú chái

(
xǔ p?i

)

(

)(
qínɡ xínɡ

)

(

)

pǔ shí

(

)

(

)

(

)

2 日积月累 言必信,__________________。 (论语、子路) 与朋友交,__________________。 (论语、学而) __________________,勿施于人。 (论语、颜渊) __________________,金石为开。 (后汉书) 第三单元 1 拼音写词语
lǚ ( y?u ) chǔn shì ( bǔ ( cānɡ ( yinɡ ) ( zhuō )( jiē kāi ) ( )( fēi ? )( tuī jìn ) ( yú ɡuàn ?r chū ) ( ) ( ( fǎn huí )( w? n zǐ ) ( y?u ɡuī ) ( hǎi ōu ) ( bì kāi )( zhànɡ ài wù ) ( yú bù kě jí )( qì chuǎn xū xū ) shā tān ) bǔ ( jiù )( mǐn ruì ) ( yínɡ ɡuānɡ pínɡ ) qínɡ yuàn ) biān zhēn chá ) fú ) ( línɡ dānɡ ) ( qīnɡ qǐ tú ) lǎnɡ )

ru? wú qí shì ( ) (

jiàn sǐ bú jiù

xiǎnɡ ch? yún xiāo ( ) (

h?nɡ qī shù bā ) (

zhēnɡ xiān kǒnɡ h?u ) (

2 日积月累 清明前后,____________。 春雾风,__________,秋雾阴,____________。 天上鱼鳞斑,_________________。 鸡迟宿,鸭欢叫,_______________。 _________________,明日必有大雨到。朝霞不出门,_________________。

第四单元 1 拼音写词语
ch?n jì pán w?n kǒu shào
2

mái fu

nínɡ sh?n

shāo huǐ

( w?i hù ( kǎi xuán ( ɡ?nɡ xiàn (

)( zhuànɡ )( zhēnɡ )( sh?nɡ ) ( zá cǎo c?nɡ shēnɡ tán )( yī li?

)( xī shēnɡ )( nínɡ )( zuì ? )( ɡù

) ( xi? )( ā )( hū yù )( yí yì

)( ch?n jìn ) ( jīnɡ tōnɡ ) ( jiàn kānɡ )(

)( shēn qínɡ ) ( jīnɡ ) ( jì

)

)

)

bù huānɡ bù mánɡ )

jù jīnɡ huì sh?n )( ) ( duàn duàn xiù xiù ) (

m? m? hū hū )

yǐ fánɡ wàn yī ( )

(

yǒnɡ zhù r?n jiān (

)

2 日积月累 知( )知( ) 百( )百( ) ( )帷幄 决( )千( ) 出其( ) 攻其( ) 围( )救( ) ( )东( )西 四面( ) ( )受敌 草木( ) ( )鹤唳 兵贵( ) 突然( ) ( )出( )没 所向( ) 词语中有反义词是:____________________________________________________ 词语中有近义词是:____________________________________________________ 第五单元 1 拼音写词语
n?nɡ yù ( línɡ xìnɡ ( fēi xiánɡ ( chōnɡ p? ( zāo tà ( )( ) ( duǎn zàn )( )( jiān yìnɡ )( yǒu xiàn )(
3

liú )(

lián )(

xiǎo jìnɡ )( shùn jiān )( ) ( bīn fēn ) ( bù qū )( )(

liú

chànɡ )(

yǐn dǎo )( ɡài niàn )(

qiǎo rán ) hú )( xiàn ) yù w àn ɡ )( ) zh?n hàn )( ) mào )

jīnɡ )(

shǎn

quán lì

ɡǔ

d?nɡ )(

yu? d?nɡ

zhu? zhuànɡ )( zhēn xī )(

ch?n wěn

huá

fán y?

kē (bàn bàn ) (

duō zī duō cǎi )

2 日积月累 人 的 使 命 是 有 限 的 , 可 是 , _________________ 。 我 要 把 有 限 的 生 命 , __________________________________。 (雷峰) 我的一生始终保持着这样一个信念,_________________________ __________________________________。 (巴金) 对 于 我 来 说 , 生 命 的 意 义 在 于 _________________ , _______________ , _________________。(爱因斯坦)

第六单元 1 拼音写词语
p?nɡ jià ( ) ( shuài lǐnɡ ( xīn ( cuī mián qǔ ( kǔ ) ( ) ( cán sānɡ ) ( fánɡ qián wū h?u ) ( ) ( mì shí ) ( ɡēnɡ tián ) ( tiān gāo dì ku? ) ( fēnɡ qù ) ( dǎo yī ) ( bái lù ) ( yu? mínɡ r?n jìnɡ ) zhuānɡ shì ) ( xiànɡ wǎn ) ( jī ɡuān huā ) ( shùn xù ) ( ɡuī cháo ) ( dà lì jú ) zhào lì ) ( h? xi? ) qiáo jiàn )

2 日积月累 采 菊 东 篱 下 , _________________ 。 (陶渊明) 人闲桂花落, _________________。 (王维) 竹外桃花三两枝,_________________。 (苏轼) 黄梅时节家家雨,_________________。 (赵师秀) _________________,豚 栅鸡栖半掩扉。 (王驾) _________________,月明荞麦花如雪。 (白居易) 这些诗句都是描写:__________________________________。

第六单元

4

1 拼音写词语
p?nɡ jià ( ) ( shuài lǐnɡ ( xīn ( cuī mián qǔ ( kǔ ) ( ) ( cán sānɡ ) ( fánɡ qián wū h?u ) ( ) ( mì shí ) ( ɡēnɡ tián ) ( tiān gāo dì ku? ) ( fēnɡ qù ) ( dǎo yī ) ( bái lù ) ( yu? mínɡ r?n jìnɡ ) zhuānɡ shì ) ( xiànɡ wǎn ) ( jī ɡuān huā ) ( shùn xù ) ( ɡuī cháo ) ( dà lì jú ) zhào lì ) ( h? xi? ) qiáo jiàn )

2 日积月累 ( )心( )志 坚( )不( ) 聚( )成( ) 集( )成( ) ( )而进 无( )不( ) 一( )十( ) 寸( )尺( ) 从以上词语中找出三对近义词: ( ( )— ( 从以上词语中找出三对近义词: ( ( )— ( 我也能写出一对近义词的四字成语: ( 我也能写出一对反义词的四字成语: (

坚( )不( ) ( )不息 ( )之以( ) 全力( ) ( )而退 ( )无为 有( )无( ) 半( )而( ) )— ( ) ) ( )— ( ) )— ( ) ) ( )— ( ) )— ( ) )— ( )

第七单元 1 拼音写词语 biàn lùn
( )

xún cháng
( ) (

jiě dá
) (

xìn fèng
) (

róng xǔ
) (

wéi bèi
)

céng jīng
( )

tuō zhù
( ) (

jiě shì
) (

jiào shòu
) (

xuān bù
) (

gù zhí
)

lán gān
( ) (

bà le
) (

jìng jiè
) (
5

xiù huā

chǎng huī
) (

long yǎrén
)

) (

dǎn dà
( ) (

wàng wéi
) (

qīng chè
) (

jiàn dǐ
) (

shǎng xīn
) (

yuè mù
)

yì sī bù gǒu
( ) (

róng wéi yì tǐ
)

2 日积月累 水滴石穿——( 砌墙的石头——( 王羲之写字——( 语文园地一(古诗词)
1. 大漠孤烟直, 2.几行红叶树, 3. 落木千山天远大, 4. 浮天水送无穷树, 5. 春江潮水连海平,

) 早开的红梅——( ) 关羽失荆州——( ) 周瑜打黄盖——(

) ) )

。 。 。 。 。

(辛弃疾) (张若虚) (王士禛) (王 维)

(黄庭坚)

语文园地六(古诗词)
1.采菊东篱下, 2. 人闲桂花落, 3.竹外桃花三两枝, 4.黄梅时节家家雨, 5.鹅湖山下稻粱肥, 6.独出前门望野田, 。 。 。 。 。 。 (王 (苏 维) 轼)

(赵师秀) (陶渊明) (白居易) (王 驾)

语文园地一(古诗词)
1. 2. ,长河落日圆。 ,无数夕阳山。
6

(王士禛) (黄庭坚)

3. 4. 5.

,澄江一道月分明。 ,带雨云埋一半山。 ,海上明月共潮生

(张若虚) (辛弃疾) (王 维)

语文园地六(古诗词)
1. 2. 3. 4. 5. 6. ,悠然见南山。 ,夜静春山空。 (陶渊明) (王 驾)

,春江水暖鸭先知。 (赵师秀) ,青草池塘处处蛙。 (苏 轼)

,豚栅鸡栖半掩扉。 (白居易) ,月明荞麦花如雪。 (王 维)

语文园地二(为人之道)
1.言 2.与朋友交, 3.己 4. 5.爱人者, 6.老吾老,以及人之老; , , ,行 。 。 人。 为开。 ;敬人者, 《论语 《论语 《论语 》 》 》

《后汉书?广陵思王荆传》 。 《孟子 。 《孟子 》 》

语文园地三(气象谚语)
1. 2. ,种瓜点豆。 不出门, 。
7

行千里。

3.天上鱼鳞斑,

4. 5. 6.春,风雨不久到。 ,明日必有大雨到。

风,夏

晴,秋

阴,冬

雪。

八、语文园地八(歇后语)
1.水滴石穿--2.早开的红梅---3.砌墙的石头---4.关羽失荆州---5.王羲之写字----

6.周瑜打黄盖---五、语文园地五(生命格言)
1.人的生命是 务中去。 ( ,可是,为人民服务是 ) ,而不是 ,也不是 。我要把有限的生命,投入到无限的为人民服

2.我的一生始终保持着这样一个信念,生命的意义在于付出,在于 在于 。 ( )

3.对于我来说, 生命的意义在于

替人着想, 忧他人之忧, 乐他人之乐。 (语文园地四(关系成语)
1.知 3.出 5.四面 7.兵贵 突然 知 不 百 攻 百 不 受敌 2.运 4.围 6.草木 8. 出 没 帷 救 风声 所向 东 千里 西

8

语文园地七(关系成语)
1. 3. 5. 7. 壮志 成塔 而进 十寒 不移 成裘 不摧 尺退 2. 4. 8. 9.有 无 不拔 以恒 而退 不息 以赴 无为 而废

语文园地四(关系成语)
1. 3. 5. 7. 己 其 彼 意 楚歌 神速 攻 腹背 袭击 战 不 胜 2. 4. 6. 8.神 鬼 筹 魏 幄 赵 皆兵 决胜 声 击 鹤唳 无敌

语文园地(关系成语)
1.雄心 3.聚沙 5.知难 7.一暴 集腋 无坚 寸进 不移 2.坚忍 4.持之 8.知难 9. 始 终 自强 全力 碌碌 而废

人教版四年级下册语文日积月累复习(全选,改变字体颜色就有答案) 一、我会补充描写自然风光的古诗名句,并知道各诗句的作者。

9

①大漠孤烟直,(长河落日圆 ②(几行红叶树

)。 )。 )。

(王 维) (王士禛) (黄庭坚) (辛弃疾) (张若虚)

),无数夕阳山。

③落木千山天远大,(澄江一道月分明 ④浮天水送无穷树,(带雨云埋一半山 ⑤(春江潮水连海平

),海上明月共潮生。

二、我会补充关于诚信的名言,并知道出处。 1、(言必信 ),行必果。 )。 《论语.子路》 《论语.学而》 《论语.颜渊》 《后汉书.广陵思王荆传》 《孟子.离娄下》 《孟子.梁惠王上》

2、与朋友交,(言而有信 3、(己所不欲 4、(精诚所加 ),勿施于人。 ),金石为开。

5、爱人者,(人恒爱之 );(敬人者 ),人恒敬之。 6、老吾老,(以及人之老);幼吾幼,(以及人之幼)。 三、农业谚语 1、我知道的农时谚语 (清明 )前后,种瓜点豆。

2、我知道的气象谚语: ①朝霞(不出门 ),晚霞(行千里 )。 ②天上鱼鳞斑,(晒谷不用翻 ③鸡迟宿,鸭欢叫,(风雨不久到 ④(蚂蚁搬家蛇过道 ⑤春雾(风 )。 )。

),明日必有大雨到。 ),秋雾(阴 ),冬雾(雪 )。

),夏雾(晴

四、我知道的关于战争的成语

10

知己知彼 ( 百战百胜 ) 运筹帷幄 (决胜千里 (声东击西 ) 四面楚歌 (腹背受敌 ) 袭击 ) 神出鬼没 (所向无敌) (5)我知道的关于生命感悟的名人名言 1、人的生命是有限的,可是,(为人民服务 服务中去 )。 (雷锋)

)

(出其不意 ) 攻其不备 风声鹤唳

围魏救赵 兵贵神速(突然

(草木皆 兵 )

)是无限的。我要把有限的生命投入到(无限的为人民

2、我的一生始终保持着这样一个信念,生命的意义在于(付出 ),在于(给予),而不是(接受),也 不是在于(争取)。 (巴金) 3、对于我来说,生命的意义在于(设身处地地替人着想),(忧他人之忧), (爱因斯坦) 五、我会补充关于乡村田园生活的诗句 1、(采菊东篱下),悠然见南山。(陶渊明)(秋天) 2、(人闲桂花落),夜静春山空。(秋天)(王维) 3、竹外桃花三两枝,(春江水暖鸭先知)。(春天)(苏轼) 4、黄梅时节家家雨,(青草池塘处处蛙)。(夏天)(赵师秀) 5、鹅湖山下稻粱肥,(豚栅鸡栖半掩扉)。(王驾) 6、(独出门前望野田),月明荞麦花如雪。(白居易) 六、我会补充形容人的精神和意志的成语: 1、褒义: 雄(心)壮(志) 坚(定)不(移) 坚(忍)不(拔) (自)强不(息) (聚)沙(成)塔 裘 持 (之)以(恒) 全(力)以(赴 ) 2、贬义: 知 (难) 而 (退) (碌) (碌) 无为 (进)尺(退) 有(始)无(终) 一 (曝) 十 (寒) 半(途)而(废) 寸 知(难)而(进) 无(坚)不(摧 ) (集)腋(成) (乐他人之乐)。

七、我会补充歇后语:
11

滴水石穿——(非一日之功 ) (早开的红梅)-------一枝独秀 (砌墙的石头)----后来居上 关羽失荆州-----(骄兵必败) 王羲之写字----(入木三分) ( 周瑜打黄盖)-----一个愿打,一个愿挨 八、成语故事 手不释卷——手里的书舍不得放下,形容勤学或看书入迷。 鹏程万里——相传鹏鸟能飞万里路程,比喻前程远大。 九、资料袋与宽带网 1、五岳:东岳(泰山)、西岳(华山)、南岳(衡山)、北岳(恒山)、中岳(嵩山),其中(东岳泰山) 为五岳之首。 2、五大淡水湖:(洞庭湖)、(鄱阳湖)、(洪泽湖)、(太湖)、(巢湖)。 3、仿生学:从青蛙的眼睛得到启示发明了(“电子蛙眼”)、从蝙蝠的身上得到启示发明了(“雷达”)、 从蜻蜓身上得到启示发明了(“飞机”)?? 4、战争中涌现出为和平而战的英雄人物: ①抗日英雄:杨靖宇、赵一曼、 ②英勇献身:方志敏、董存瑞、 ③保家卫国:黄继光、邱少云?? 我还知道其它的英雄:刘胡兰、李大钊、王二小 5、荷兰以(郁金香)、(风车)、(牧场)和(运河)而闻名天下。(郁金香)是荷兰国花,品种达二 百多种,荷兰是鲜花之国,它因此获得了“欧洲花园”、“花卉王国”的美誉。 6、罗丹是(法国)著名的(雕塑)家,代表作有《青铜时代》《思想者》《雨果》《巴尔扎克》。罗丹说: “美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少(美),而是缺少(发现)。”
12

7、普罗米修斯是古希腊神话中的一个( 神),在古希腊神话中,还有众神之王(宙斯),太阳神(阿 波罗),海神(波塞冬),冥王神(哈德斯),智慧女神(雅 典娜)等。和他们有关的故事也很多:金 羊毛的故事、特洛亚战争的故事、俄狄浦斯王的故事、忒修斯为民除害的故事。 8、《渔夫的故事》选自古代(阿拉伯)著名的民间故事集《一千零一夜》,这本书又叫 《三个苹果的故事》、《阿拉丁和神灯的故事》都出自这本书。 《一千零一夜》被誉为世界民间文学创作中的“最壮丽的一座纪念碑”。 十一、我会写出本学期学过的古诗词,要写出题目、作者及作者所属朝代。(共六首) 《天

方夜谭》是由 264 个小故事组成。著名的《阿里巴巴和四十大盗的故事》、《辛伯达航海旅行飞故事》、

《望洞庭》 唐 刘禹锡 湖光秋月两相和, 潭面无风镜未磨。 遥望洞庭山水翠, 白银盘里一青螺。

《忆江南》 唐· 白居易 江南好, 风景旧曾谙。 日出江花红胜火, 春来江水绿如蓝。 能不忆江南?

13相关文章:
人教版四年级下册语文词语盘点及日积月累
人教版四年级下册语文词语盘点及日积月累 - 2014 年语文人教版四年级下册词语盘点及日积月累 第一单元 读读写写: 洞庭 江南 玩赏 无瑕 扩散 攀登泰山 骆驼 ...
语文人教版四年级下册词语盘点及日积月累
语文人教版四年级下册词语盘点及日积月累 - 语文人教版四年级下册词语盘点及日积月累 第一单元 读读写写: 洞庭 江南 玩赏 无瑕 扩散 攀登泰山 骆驼 屏障 ...
语文人教版四年级下册词语盘点及日积月累
语文人教版四年级下册词语盘点及日积月累 - 人教版语文四年级下册词语盘点及日积月累 第一单元 读读写写: 洞庭 江南 玩赏 无瑕 扩散 攀登 泰山 骆驼 屏障 ...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习_语文_小学教育_教育专区。人教版四...始终 自强 全力 碌碌 而废 人教版四年级下册语文日积月累复习(全选,改变字体...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习_语文_小学教育_教育专区。四年级下册日积月累复习题 第一单元 1 拼音写词语 dò nɡ tí nɡ jiānɡ nán ...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习_语文_小学教育_教育专区。dò nɡ tí nɡ jiānɡ nán wán shǎnɡ wú xiá kuò sàn )()()()() ...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习_四年级语文_语文_小学教育_教育专区...(王士祯) ___,澄江一道月分明。 (黄庭坚) 浮天水送无穷树,___。 (辛弃...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习 - 四年级下册日积月累复习题第一单元 1 拼音写词语 d?nɡ tínɡ jiānɡ nán wán shǎnɡ wú xiá ku?...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习_小学教育_教育专区。四年级下册日积月累复习题 第一单元 1 拼音写词语 dò nɡ tí nɡ jiānɡ nán wán sh...
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习
人教版四年级语文下册词语盘点及日积月累练习_语文_小学教育_教育专区。四年级下册...5. 6.春, 八、语文园地八(歇后语) 1.水滴石穿--- 6 2.早开的红梅--...
更多相关标签: