当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

《三字经》全文带拼音 word版


三字经全文带拼音
rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xì ng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xì ng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lí n chǔ 昔 孟 母 , 择 邻 处。 zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 , 断 机 杼。 dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 , 有 义 方。 jiào wǔ zǐ mí ng jù yáng 教 五 子 , 名 俱 扬。 Yǎng bú jiào fù zhī guò 养 不 教 , 父 之 过。 Jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí 子 不 学 , 非 所 宜。 yòu bù xué lǎo hé wéi 幼 不 学 , 老 何 为。 yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。 wèi rén zǐ fāng shào shí 为 人 子 , 方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 , 习 礼 仪。 Xiāng jiǔ lí ng néng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。 Xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 , 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 , 能 让 梨。 tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 , 宜 先 知。 Shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝 弟 , 次 见 闻。

zhī 知 yī 一 bǎi 百 sān 三 sān 三 sān 三 fù 父 Yuē 曰 cǐ 此 yuē 曰 cǐ 此

mǒu shù shí mǒu wén 某 数 , 识 某 文。 ér shí shí ér bǎi 而 十 , 十 而 百。 ér qiān qiān ér wàn 而 千 , 千 而 万。 cái zhě tiān dì rén 才 者 , 天 地 人。 guāng zhě rì yuè xīng 光 者 , 日 月 星。 gāng zhě jūn chén yì 纲 者 , 君 臣 义。 zǐ qīn fū fù shùn 子 亲 , 夫 妇 顺。 chūn xià yuē qiū dōng 春 夏 , 曰 秋 冬。 sì shí yùn bù qióng 四 时 , 运 不 穷。 nán běi yuē xī dōng 南 北 , 曰 西 东。 sì fāng yì ng hū zhōng 四 方 , 应 乎 中。

yuē 曰 cǐ 此 Yuē 曰 cǐ 此 dào 稻 cǐ 此 mǎ 马 cǐ 此 yuē 曰 ài 爱 páo 匏

shuǐ huǒ 水 火 , wǔ xí ng 五 行 , rén yì 仁 义 , wǔ cháng 五 常 , liáng shū 粱 菽 , liù gǔ 六 谷 , niú yáng 牛 羊 , liù chù 六 畜 , xǐ nù 喜 怒 , wù yù 恶 欲 , tǔ gé 土 革 ,

mù jīn tǔ 木 金 土。 běn hū shù 本 乎 数。 lǐ zhì xì n 礼 智 信。 bù róng wěn 不 容 紊。 mài shǔ jì 麦 黍 稷。 rén suǒ shí 人 所 食。 jī quǎn shǐ 鸡 犬 豕。 rén suǒ sì 人 所 饲。 yuē āi jù 曰 哀 惧。 qī qí ng jù 七 情 具。 mù shí jīn 木 石 金。

sī yǔ zhú nǎi 丝 与 竹, 乃 gāo zēng zǔ fù 高 曾 祖 , 父 shēn ér zǐ zǐ 身 而 子 , 子 zì zǐ sūn zhì 自 子 孙 , 至 nǎi jiǔ zú rén 乃 九 族 , 人 fù zǐ ēn fū 父 子 恩 , 夫 xiōng zé yǒu dì 兄 则 友 , 弟 zhǎng yòu xù yǒu 长 幼 序 , 友 jūn zé jì ng chén 君 则 敬 , 臣 cǐ shí yì rén 此 十 义 , 人 fán xùn méng xū 凡 训 蒙 , 须

bā yīn 八 音。 ér shēn 而 身。 ér sūn 而 孙。 xuán zēng 玄 曾 zhī lún 之 伦。 fù cóng 妇 从。 zé gōng 则 恭。 yǔ péng 与 朋。 zé zhōng 则 忠。 suǒ tóng 所 同。 jiǎng jiū 讲 究。

xiáng xùn gǔ mí ng jù dòu 详 训 诂 , 明 句 读。 wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。 lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 , 二 十 篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 , 记 善 言。 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 , 七 篇 止。 jiǎng dào dé shuō rén yì 讲 道 德 , 说 仁 义。 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。 zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。 大 小 戴 , 注 shù shèng yán lǐ 述 圣 言 , 礼 礼 记。 yuè bèi 乐 备。

yuē 曰 hào 号 shī 诗 yù 寓 Sān 三 yǒu 有 jīng 经 cuō 撮 wǔ 五 wén 文 jīng 经

guó fēng yuē yǎ sòng 国 风 , 曰 雅 颂。 sì shī dāng fěng yǒng 四 诗 , 当 讽 咏。 jì wáng chūn qiū zuò 既 亡 , 春 秋 作。 bāo biǎn bié shàn è 褒 贬 , 别 善 恶。 zhuàn zhě yǒu gōng yáng 传 者 , 有 公 羊。 zuǒ shì yǒu gǔ liáng 左 氏 , 有 谷 梁。 jì mí ng fāng dú zǐ 既 明 , 方 读 子。 qí yào jì qí shì 其 要 , 记 其 事。 zǐ zhě yǒu xún yáng 子 者 有 荀 扬。 zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 中 子 , 及 老 庄。 zǐ tōng dú zhū shǐ 子 通 , 读 诸 史。

考 世 系 , 知 终 始。 zì xī nóng zhi huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yu hào èr dì 唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì 相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。

bā bǎi zǎi zuìcháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 yí ng qí n shì shǐ jiān bì ng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 , 终 于 献。

wèi 魏 hào 号 song 宋 wéi 为 běi 北 yǔ 宇 dài 迨 bú 不 táng 唐 chú 除 èr 二

shǔ wú zhēng hàn dǐng 蜀 吴 , 争 汉 鼎。 sān guó qì liǎng jì n 三 国 , 迄 两 晋。 qí jì liáng chén chéng 齐 继 , 梁 陈 承。 nán cháo dū jīn lí ng 南 朝 , 都 金 陵。 yuán wèi fēn dōng xi 元 魏 , 分 东 西。 wén zhōu yǔ gāo qí 文 周 , 与 高 齐。 zhì suí yì tǔ yǔ 至 隋 , 一 土 宇。 zài chuan shī tǒng xù 再 传 , 失 统 绪。 gāo zǔ qǐ yì shī 高 祖 , 起 义 师。 suí luàn chuàng guó jī 隋 乱 , 创 国 基。 shí chuán sān bǎi zǎi 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi 梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jì n jí hàn zhōu 梁 唐 晋 , 及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎 宋 兴 , 受 周 禅。 shí bā chuán nán běi hùn 十 八 传 , 南 北 混。 liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài miè liáo sòng yóu cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 , 金 绪 歇。 yǒu sòng shì yì tong miè 有 宋 世 , 一 同 灭。 bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 mí ng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mì ng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jì ng sì fāng kè dà dì ng 靖 四 方 , 克 大 定。 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng 至 宣 统 , 乃 大 同。 shí èr shì qīng zuò zhōng 十 二 世 , 清 祚 终。 dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ruò qīn mù 通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ér song xīn ér wéi 口 而 诵 , 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼 , 师 项 橐。

gǔ shèng 古 圣 zhào zhōng 赵 中 bǐ jì 彼 既 pī pú 披 蒲 bǐ wú 彼 无 tóu xuán 头 悬 bǐ bú 彼 不 rú náng 如 囊 jiā suī 家 虽 rú fù 如 负 shēn suī 身 虽

xián shàng qí n xué 贤 , 尚 勤 学。 ling dú lǔ lún 令 , 读 鲁 论。 shì xué qiě qí n 仕 , 学 且 勤。 biān xiāo zhú jiǎn 编 , 削 竹 简。 shū qiě zhī miǎn 书 , 且 知 勉。 liáng zhuī cì gǔ 梁 , 锥 刺 股。 jiào zì qín kǔ 教 , 自 勤 苦。 yí ng rú yì ng xuě 萤 , 如 映 雪。 pín xué bú chuò 贫 , 学 不 辍。 xīn rú guà jiǎo 薪 , 如 挂 角。 láo yóu kǔ zhuó 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。 shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 , 八 十 二。 duì dà tí ng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。 bǐ jì chéng zhòng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 yí ng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。

ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài wén jī néng biàn qí n 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xiè dào yùn néng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。 yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。 gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 rén bù xué bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 yòu ér xué zhuàng ér xí ng 幼 而 学 , 壮 而 行。 shàng zhì jūn xià zé mín 上 致 君 , 下 泽 民。 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 扬 名 声 , 显 父 母。 guāng yú qián yù yú hòu 光 于 前 , 裕 于 后。 rén yí zǐ jīn mǎn yí ng 人 遗 子 , 金 满 赢。 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 我 教 子 , 惟 一 经。 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。相关文章:
小学经典诵读《三字经》全文word版
小学经典诵读《三字经》全文word版 - 三字经全文 人之初,性本善。性相近,习相远。 苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。 窦燕山...
小学经典诵读《三字经》全文word版
小学经典诵读《三字经》全文word版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。小学经典诵读《三字经》全文word版三字经全文人之初,性本善。性相近,习相远。 苟不教,性乃迁...
三字经word打印版
三字经word打印_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《三字经》人之初 教之道 窦燕山 教不严 玉不琢 亲师友 融四岁 知某数 三才者 父子亲 曰南北 此五行 稻粱菽 ...
小学诵读《三字经》word版~~已排版,下载直接打印
小学诵读《三字经》word版~~已排版,下载直接打印_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。打印版三字经,共三页,已排版。三字经全文人之初,性本善。性相近,习相远。苟...
完整三字经WORD版
完整三字经WORD版_其它_工作范文_实用文档。完整三字经WORD版 人之初 性本善 性...三字经全文带拼音Micros... 9页 免费 校本课程《三字经》教学... 10页 免费...
三字经 大字 带拼音 word版 适合亲子一起阅读
三字经全文带拼音Micros... 9页 免费 三字经大字带拼音 22页 免费 文字上方拼音版大字《三... 15页 2下载券 三字经拼音大字 3页 免费 三字经 拼音 大字 暂...
《三字经》(Word打印版)
《古千字文》、《叙古千字文》、《续千字文》、《新千字文》等不同版本)...三字经 Microsoft Word ... 8页 免费 三字经全文带拼音Micros... 9页 免费 ...
三字经+拼音+word横版+大字
普通话三字经大字拼音训... 9页 免费 三字经(WORD版) 3页 免费 《三字经》(...三字经大字带拼音 22页 免费 三字经拼音版 22页 1下载券 三字经全文带拼音 13...
三字经word版 自己复制
(闻种子) 174 及老庄 (鸡肋壮) -8- 175 经子通 (颈子痛) 176 读诸史 (...《三字经》(Word打印版) 5页 免费 三字经全文带拼音Micros... 9页 免费 ...
三字经(WORD版)
《三字经》(Word打印版) 5页 免费 弟子规全文注音WORD版 13页 免费 完整三字经WORD版 3页 2财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见...
更多相关标签: