当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

《三字经》全文带拼音 word版


三字经全文带拼音
rén zhī chū xìng běn shàn 人 之 初 , 性 本 善。 xì ng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相 近 , 习 相 远。 gǒu bú jiào xì ng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lí n chǔ 昔 孟 母 , 择 邻 处。 zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 , 断 机 杼。 dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 , 有 义 方。 jiào wǔ zǐ mí ng jù yáng 教 五 子 , 名 俱 扬。 Yǎng bú jiào fù zhī guò 养 不 教 , 父 之 过。 Jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí 子 不 学 , 非 所 宜。 yòu bù xué lǎo hé wéi 幼 不 学 , 老 何 为。 yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。 wèi rén zǐ fāng shào shí 为 人 子 , 方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 , 习 礼 仪。 Xiāng jiǔ lí ng néng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。 Xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 , 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 , 能 让 梨。 tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 , 宜 先 知。 Shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝 弟 , 次 见 闻。

zhī 知 yī 一 bǎi 百 sān 三 sān 三 sān 三 fù 父 Yuē 曰 cǐ 此 yuē 曰 cǐ 此

mǒu shù shí mǒu wén 某 数 , 识 某 文。 ér shí shí ér bǎi 而 十 , 十 而 百。 ér qiān qiān ér wàn 而 千 , 千 而 万。 cái zhě tiān dì rén 才 者 , 天 地 人。 guāng zhě rì yuè xīng 光 者 , 日 月 星。 gāng zhě jūn chén yì 纲 者 , 君 臣 义。 zǐ qīn fū fù shùn 子 亲 , 夫 妇 顺。 chūn xià yuē qiū dōng 春 夏 , 曰 秋 冬。 sì shí yùn bù qióng 四 时 , 运 不 穷。 nán běi yuē xī dōng 南 北 , 曰 西 东。 sì fāng yì ng hū zhōng 四 方 , 应 乎 中。

yuē 曰 cǐ 此 Yuē 曰 cǐ 此 dào 稻 cǐ 此 mǎ 马 cǐ 此 yuē 曰 ài 爱 páo 匏

shuǐ huǒ 水 火 , wǔ xí ng 五 行 , rén yì 仁 义 , wǔ cháng 五 常 , liáng shū 粱 菽 , liù gǔ 六 谷 , niú yáng 牛 羊 , liù chù 六 畜 , xǐ nù 喜 怒 , wù yù 恶 欲 , tǔ gé 土 革 ,

mù jīn tǔ 木 金 土。 běn hū shù 本 乎 数。 lǐ zhì xì n 礼 智 信。 bù róng wěn 不 容 紊。 mài shǔ jì 麦 黍 稷。 rén suǒ shí 人 所 食。 jī quǎn shǐ 鸡 犬 豕。 rén suǒ sì 人 所 饲。 yuē āi jù 曰 哀 惧。 qī qí ng jù 七 情 具。 mù shí jīn 木 石 金。

sī yǔ zhú nǎi 丝 与 竹, 乃 gāo zēng zǔ fù 高 曾 祖 , 父 shēn ér zǐ zǐ 身 而 子 , 子 zì zǐ sūn zhì 自 子 孙 , 至 nǎi jiǔ zú rén 乃 九 族 , 人 fù zǐ ēn fū 父 子 恩 , 夫 xiōng zé yǒu dì 兄 则 友 , 弟 zhǎng yòu xù yǒu 长 幼 序 , 友 jūn zé jì ng chén 君 则 敬 , 臣 cǐ shí yì rén 此 十 义 , 人 fán xùn méng xū 凡 训 蒙 , 须

bā yīn 八 音。 ér shēn 而 身。 ér sūn 而 孙。 xuán zēng 玄 曾 zhī lún 之 伦。 fù cóng 妇 从。 zé gōng 则 恭。 yǔ péng 与 朋。 zé zhōng 则 忠。 suǒ tóng 所 同。 jiǎng jiū 讲 究。

xiáng xùn gǔ mí ng jù dòu 详 训 诂 , 明 句 读。 wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。 lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 , 二 十 篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 , 记 善 言。 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 , 七 篇 止。 jiǎng dào dé shuō rén yì 讲 道 德 , 说 仁 义。 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。 zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。 大 小 戴 , 注 shù shèng yán lǐ 述 圣 言 , 礼 礼 记。 yuè bèi 乐 备。

yuē 曰 hào 号 shī 诗 yù 寓 Sān 三 yǒu 有 jīng 经 cuō 撮 wǔ 五 wén 文 jīng 经

guó fēng yuē yǎ sòng 国 风 , 曰 雅 颂。 sì shī dāng fěng yǒng 四 诗 , 当 讽 咏。 jì wáng chūn qiū zuò 既 亡 , 春 秋 作。 bāo biǎn bié shàn è 褒 贬 , 别 善 恶。 zhuàn zhě yǒu gōng yáng 传 者 , 有 公 羊。 zuǒ shì yǒu gǔ liáng 左 氏 , 有 谷 梁。 jì mí ng fāng dú zǐ 既 明 , 方 读 子。 qí yào jì qí shì 其 要 , 记 其 事。 zǐ zhě yǒu xún yáng 子 者 有 荀 扬。 zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 中 子 , 及 老 庄。 zǐ tōng dú zhū shǐ 子 通 , 读 诸 史。

考 世 系 , 知 终 始。 zì xī nóng zhi huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yu hào èr dì 唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì 相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。

bā bǎi zǎi zuìcháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 yí ng qí n shì shǐ jiān bì ng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 , 终 于 献。

wèi 魏 hào 号 song 宋 wéi 为 běi 北 yǔ 宇 dài 迨 bú 不 táng 唐 chú 除 èr 二

shǔ wú zhēng hàn dǐng 蜀 吴 , 争 汉 鼎。 sān guó qì liǎng jì n 三 国 , 迄 两 晋。 qí jì liáng chén chéng 齐 继 , 梁 陈 承。 nán cháo dū jīn lí ng 南 朝 , 都 金 陵。 yuán wèi fēn dōng xi 元 魏 , 分 东 西。 wén zhōu yǔ gāo qí 文 周 , 与 高 齐。 zhì suí yì tǔ yǔ 至 隋 , 一 土 宇。 zài chuan shī tǒng xù 再 传 , 失 统 绪。 gāo zǔ qǐ yì shī 高 祖 , 起 义 师。 suí luàn chuàng guó jī 隋 乱 , 创 国 基。 shí chuán sān bǎi zǎi 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi 梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jì n jí hàn zhōu 梁 唐 晋 , 及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎 宋 兴 , 受 周 禅。 shí bā chuán nán běi hùn 十 八 传 , 南 北 混。 liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài miè liáo sòng yóu cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 , 金 绪 歇。 yǒu sòng shì yì tong miè 有 宋 世 , 一 同 灭。 bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 mí ng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mì ng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jì ng sì fāng kè dà dì ng 靖 四 方 , 克 大 定。 zhì xuān tǒng nǎi dà tóng 至 宣 统 , 乃 大 同。 shí èr shì qīng zuò zhōng 十 二 世 , 清 祚 终。 dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者 , 考 实 录。 tōng gǔ jīn ruò qīn mù 通 古 今 , 若 亲 目。 kǒu ér song xīn ér wéi 口 而 诵 , 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝 于 斯 , 夕 于 斯。 xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼 , 师 项 橐。

gǔ shèng 古 圣 zhào zhōng 赵 中 bǐ jì 彼 既 pī pú 披 蒲 bǐ wú 彼 无 tóu xuán 头 悬 bǐ bú 彼 不 rú náng 如 囊 jiā suī 家 虽 rú fù 如 负 shēn suī 身 虽

xián shàng qí n xué 贤 , 尚 勤 学。 ling dú lǔ lún 令 , 读 鲁 论。 shì xué qiě qí n 仕 , 学 且 勤。 biān xiāo zhú jiǎn 编 , 削 竹 简。 shū qiě zhī miǎn 书 , 且 知 勉。 liáng zhuī cì gǔ 梁 , 锥 刺 股。 jiào zì qín kǔ 教 , 自 勤 苦。 yí ng rú yì ng xuě 萤 , 如 映 雪。 pín xué bú chuò 贫 , 学 不 辍。 xīn rú guà jiǎo 薪 , 如 挂 角。 láo yóu kǔ zhuó 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán èr shí qī 苏 老 泉 , 二 十 七。 shǐ fā fèn dú shū jí 始 发 奋 , 读 书 籍。 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 彼 既 老 , 犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ruò liáng hào bā shí èr 若 梁 灏 , 八 十 二。 duì dà tí ng kuí duō shì 对 大 廷 , 魁 多 士。 bǐ jì chéng zhòng chēng yì 彼 既 成 , 众 称 异。 ěr xiǎo shēng yí lì zhì 尔 小 生 , 宜 立 志。 yí ng bā suì néng yǒng shī 莹 八 岁 , 能 咏 诗。 mì qī suì néng fù qí 泌 七 岁 , 能 赋 棋。 bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。

ěr yòu xué dāng xiào zhī 尔 幼 学 , 当 效 之。 cài wén jī néng biàn qí n 蔡 文 姬 , 能 辨 琴。 xiè dào yùn néng yǒng yín 谢 道 韫 , 能 咏 吟。 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 彼 女 子 , 且 聪 敏。 ěr nán zǐ dāng zì jǐng 尔 男 子 , 当 自 警。 táng liú yàn fāng qī suì 唐 刘 晏 , 方 七 岁。 jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 彼 虽 幼 , 身 已 仕。 ěr yòu xué miǎn ér zhì 尔 幼 学 , 勉 而 致。 yǒu wéi zhě yì ruò shì 有 为 者 , 亦 若 是。 quǎn shǒu yè jī sī chén 犬 守 夜 , 鸡 司 晨。 gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 , 曷 为 人。 cán tǔ sī fēng niàng mì 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。 rén bù xué bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 yòu ér xué zhuàng ér xí ng 幼 而 学 , 壮 而 行。 shàng zhì jūn xià zé mín 上 致 君 , 下 泽 民。 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 扬 名 声 , 显 父 母。 guāng yú qián yù yú hòu 光 于 前 , 裕 于 后。 rén yí zǐ jīn mǎn yí ng 人 遗 子 , 金 满 赢。 wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 我 教 子 , 惟 一 经。 qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jiè zhī zāi yí miǎn lì 戒 之 哉 , 宜 勉 力。


赞助商链接
相关文章:
三字经全文带拼音Word版
三字经全文带拼音Word版 - 三字经全文带拼音 rén zhī chū 人 xìng běn shàn 之初 , 性本善。 xí xiāng yuǎn xìng xiāng jìn ...
三字经全文带拼音Microsoft Word 文档
三字经全文带拼音Microsoft Word 文档_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。三字经全文带拼音 rén zhī chū xìng běn shàn 人之初 , 性本善。 xìng xiāng jì...
word版三字经带拼音
word版三字经带拼音_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。全部只有6页zhī...带拼音《三字经》全文 6页 免费 三字经全文带拼音Micros... 9页 免费 三字经带...
《三字经》全文带拼音(国学经典)
《三字经》全文带拼音(国学经典)_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《三字经》全文带拼音(国学经典) 《三字经》全文带拼音(国学经典) r?n 人 gǒu 苟 xī 昔 d?...
三字经完整版全文带拼音
三字经完整版全文带拼音 - 三字经 rén 人 zhī chū xìng běn shàn 之初 ,性本善。 yǎng bú jiào 养不 fù zhī gu? 过。 duò 惰。 s...
三字经全文带拼音完整版---打印版
三字经全文带拼音完整版---打印版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近 , bú ji...
三字经全文带拼音---打印版
《三字经》带拼音全文 8页 1下载券喜欢此文档的还喜欢 三字经完整版全文带拼音...三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 dòu 窦 ...
三字经全文带拼音---打印版(1)
三字经全文带拼音---打印版(1) - rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 三字经 zhī chū xìng běn shàn 之初 , 性本善。...
三字经大字全文(注音加注解)
三字经大字全文(注音加注解) 三字经全文〖 隐藏解释文字 〗〖 下载 Word 版〗...xiün 尔雅者 善辨言 求经训 此莫先 【解释】《尔雅》一部分辨别古今文学的...
三字经全文带拼音完整版---打印版
三字经全文带拼音完整版---打印版 - 三字经 第一部分 注: 本部分讲述的是教育和学习对儿童成长的重要性,后天教育及时,方法正确,可以使儿童成为有用之材 rén ...
更多相关标签: