当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

妙法莲华经拼音版


tánɡ zhōnɡ nán shün shì dào xuün shù 唐 终 南 山 释 道 宣 述

miào fǎ lián huá j?nɡ zh?,tǒnɡ zhū f? jiànɡ 妙 法 莲 华 经 者 , 统 诸 佛 降 línɡ zh? b?n zhì y?。yùn ji? dà xià,chū bǐ qiün 灵 之 本 致 也。蕴 结 大 夏 ,出 彼 千 línɡ。dōnɡ chuán zh?n dàn,sün bǎi yú zǎi。x? jìn 龄 。 东 传 震 旦 ,三 百 余 载 。西 晋 huì dì yǒnɡ künɡ nián zhōnɡ,chánɡ ün q?nɡ m?n、dùn 惠 帝 永 康 年 中 , 长 安 青 门 、炖 huánɡ pú sà zhú fǎ hù zh?,chū fün cǐ j?nɡ,mínɡ 煌 菩 萨 竺 法 护 者 ,初 翻 此 经 , 名 zh?nɡ fǎ huá。dōnɡ jìn ün dì、l?nɡ ün nián zhōnɡ, 正 法 华 。 东 晋 安 帝、 隆 安 年 中 , h?u qín h?nɡ shǐ,ɡu? z? shü m?n jiū m? lu? shí、cì 后 秦 弘 始 ,龟 兹 沙 门 鸠 摩 罗 什 、次 fün cǐ j?nɡ,mínɡ miào fǎ lián huá。suí shì r?n 翻 此 经 , 名 妙 法 莲 华 。隋 氏 仁 sh?u,dà x?nɡ shàn sì、b?i tiün zhú shü m?n dū nà、 寿 ,大 兴 善 寺、北 天 竺 沙 门 阇 那、 jí duō、h?u suǒ fün zh?,t?nɡ mínɡ miào fǎ。sün 笈 多 、后 所 翻 者 , 同 名 妙 法。三 j?nɡ zh?nɡ tà,w?n zhǐ hù ch?n。shí suǒ zōnɡ shànɡ, 经 重 遝,文 旨 互 陈 。时 所 宗 尚 , ji? h?nɡ qín b?n。zì yú zh? pǐn、bi? jì,bù wú qí 皆 弘 秦 本 。自 余 支 品 、别 偈,不 无 其 liú。jù rú xù lì,ɡù suǒ f?i shù。 流 。具 如 叙 历,故 所 非 述 。

fū yǐ línɡ yu? jiànɡ línɡ,f?i dà sh?nɡ wú y?u 夫 以 灵 岳 降 灵 ,非 大 圣 无 由 küi huà。shì huà suǒ jí,f?i x? yuán wú yǐ dǎo x?n。 开 化 。适 化 所 及,非 昔 缘 无 以 导 心 。 suǒ yǐ xiün yuàn ɡào ch?nɡ,j? f?n xiǎo dà zh? bi?。 所 以 仙 苑 告 成 ,机 分 小 大 之 别 。 j?n h? ɡù mìnɡ,dào shū bàn mǎn zh? k?。qǐ f?i jiào 金 河 顾 命 ,道 殊 半 满 之 科。岂 非 教 b?i ch?nɡ shí,wú zú h? qí ɡüo huì。shì zh? wǔ qiün

被 乘 时 ,无 足 核 其 高 会 。是 知 五 千 tuì xí,w?i jìn z?nɡ màn zh? ch?u。wǔ bǎi sh?u jì, 退 席,为 进 增 慢 之 俦 。五 百 授 记, jù ch?nɡ mì huà zh? jì。suǒ yǐ fànɡ ɡuünɡ xiàn ruì, 俱 崇 密 化 之 迹。所 以 放 光 现 瑞 , küi fü qǐnɡ zh? jiào yuán。chū dìnɡ yánɡ d?,chànɡ 开 发 请 之 教 源 。出 定 扬 德, 畅 f? huì zh? h?nɡ l??。xiǔ zhái tōnɡ rù dà zh? w?n 佛 慧 之 宏 略 。朽 宅 通 入 大 之 文 ɡuǐ,huà ch?nɡ yǐn x? yuán zh? bù zhuì。xì zhū mínɡ 轨 ,化 城 引 昔 缘 之 不 坠 。系 珠 明 lǐ xìnɡ zh? chánɡ zài,záo jǐnɡ xiǎn shì wù zh? duō 理 性 之 常 在 ,凿 井 显 示 悟 之 多 fünɡ。cí yì wǎn rán,yù ch?n w?i yuǎn。zì f?i dà üi 方 。词 义 宛 然 ,喻 陈 惟 远 。自 非 大 哀 kuànɡ jì,bá zhì nì zh? sh?n liú。y? jí b?i x?n, 旷 济,拔 滞 溺 之 沈 流 。一 极 悲 心 , zh?nɡ hūn mí zh? sh? xìnɡ。 拯 昏 迷 之 失 性 。

zì hàn zhì tánɡ liù bǎi yú zǎi,zǒnɡ lì qún jí、 自 汉 至 唐 六 百 余 载 , 总 历 群 籍、 sì qiün yú zh?u。sh?u chí sh?nɡ zh?,wú chū cǐ j?nɡ。 四 千 余 轴 。 受 持 盛 者 ,无 出 此 经 。 jiünɡ f?i j? jiào xiünɡ k?u,bìnɡ zhì sh?nɡ zh? yí 将 非 机 教 相 扣 , 并 智 胜 之 遗 ch?n。w?n ?r sh?n jìnɡ,jù w?i wánɡ zh? yú jì。zh? 尘 。闻 而 深 敬 ,俱 威 王 之 余 绩。辄 yú j?nɡ shǒu,xù ?r zōnɡ zh?。shù d? zǎo jìnɡ liù 于 经 首 ,序 而 综 之 。庶 得 早 净 六 ɡ?n,yǎnɡ cí zūn zh? jiü huì。sù ch?nɡ sì d?,qù l? 根 , 仰 慈 尊 之 嘉 会 。速 成 四 德,趣 乐 tǔ zh? xuán y?u。h?nɡ zàn m? qi?nɡ,yǒnɡ yí zhū h?u 土 之 玄 猷 。 弘 赞 莫 穷 , 永 贻 诸 后 yún ?r。 云 尔。

miào fǎ lián huá j?nɡ 妙 法 莲 华 经 h?u qín ɡu? z? ɡu? sün cánɡ fǎ sh? jiū m? lu? shí 后 秦 龟 兹 国 三 藏 法 师 鸠 摩 罗 什

f?nɡ zhào yì 奉 诏 译

miào fǎ lián huá j?nɡ xù pǐn dì y? 妙 法 莲 华 经 序 品 第 一

rú shì wǒ w?n。y? shí、f? zhù wánɡ sh? ch?nɡ、 如 是 我 闻 。一 时 、佛 住 王 舍 城 、 qí dū ju? shün zhōnɡ,yǔ dà bǐ qiū zh?nɡ wàn ?r 耆 阇 崛 山 中 ,与 大 比 丘 众 万 二 qiün r?n jù。ji? shì ü lu? hàn,zhū l?u yǐ jìn,wú 千 人 俱。皆 是 阿 罗 汉 ,诸 漏 已 尽 ,无 fù fán nǎo,dǎi d? jǐ lì,jìn zhū yǒu ji?,x?n d? 复 烦 恼 ,逮 得 己 利,尽 诸 有 结 ,心 得 zì zài。qí mínɡ yu?:ü ru? jiüo ch?n rú、m? h? jiü 自 在 。其 名 曰 :阿 若 憍 陈 如、摩 诃 迦 y?、yōu l?u pín lu? jiü y?、ɡü y? jiü y?、nà tí jiü 叶、优 楼 频 螺 迦 叶、伽 耶 迦 叶、那 提 迦 y?、sh? lì fú、dà mù jiün lián、m? h? jiü zhün yán、 叶、舍 利 弗、大 目 犍 连 、摩 诃 迦 旃 延 、 ü miǎn l?u tu?、ji? b?n nà、jiüo fàn bō tí、lí p? 阿 冕 楼 驮 、劫 宾 那、 憍 梵 波 提、离 婆 duō、bì línɡ ɡü p? cuō、báo jū lu?、m? h? jū zhǐ 多 、毕 陵 伽 婆 蹉 、薄 拘 罗 、摩 诃 拘 絺 lu?、nán tu?、sūn tu? lu? nán tu?、fù l?u nà mí duō 罗 、难 陀 、孙 陀 罗 难 陀 、富 楼 那 弥 多 lu? ní zǐ、xū pú tí、ü nán、lu? h?u lu?,rú shì 罗 尼 子、须 菩 提、阿 难 、罗 侯 罗 ,如 是 zh?nɡ suǒ zh? shí、dà ü lu? hàn d?nɡ。 众 所 知 识 、大 阿 罗 汉 等 。

fù yǒu xu?、wú xu? ?r qiün r?n。m? h? bō dū bō 复 有 学 、无 学 二 千 人 。摩 诃 波 阇 波 tí bǐ qiū ní,yǔ juàn shǔ liù qiün r?n jù。lu? h?u 提 比 丘 尼,与 眷 属 六 千 人 俱。罗 侯 lu? mǔ y? shū tu? lu? bǐ qiū ní,yì yǔ juàn shǔ jù。 罗 母 耶 输 陀 罗 比 丘 尼,亦 与 眷 属 俱。 pú sà m? h? sà bü wàn r?n,ji? yú ü n?u duō lu? 菩 萨 摩 诃 萨 八 万 人 ,皆 于 阿 耨 多 罗 sün miǎo sün pú tí bù tuì zhuǎn,ji? d? tu? lu? ní。 三 藐 三 菩 提 不 退 转 ,皆 得 陀 罗 尼。

l? shuō biàn cái,zhuǎn bù tuì zhuǎn fǎ lún。ɡ?nɡ 乐 说 辩 才 , 转 不 退 转 法 轮 。 供 yǎnɡ wú liànɡ bǎi qiün zhū f?,yú zhū f? suǒ、zhí 养 无 量 百 千 诸 佛,于 诸 佛 所 、植 zh?nɡ d? b?n,chánɡ w?i zhū f? zh? suǒ ch?nɡ tàn。 众 德 本 , 常 为 诸 佛 之 所 称 叹 。 yǐ cí xiū sh?n,shàn rù f? huì。tōnɡ dá dà zhì,dào 以 慈 修 身 , 善 入 佛 慧 。 通 达 大 智 ,到 yú bǐ àn。mínɡ ch?nɡ pǔ w?n wú liànɡ shì ji?,n?nɡ 于 彼 岸。 名 称 普 闻 无 量 世 界 , 能 dù wú shù bǎi qiün zh?nɡ sh?nɡ。qí mínɡ yu?:w?n 度 无 数 百 千 众 生 。其 名 曰 :文 shū sh? lì pú sà、ɡuün shì y?n pú sà、d? dà shì pú 殊 师 利 菩 萨、 观 世 音 菩 萨、得 大 势 菩 sà、chánɡ j?nɡ jìn pú sà、bù xiū x? pú sà、bǎo 萨、 常 精 进 菩 萨、不 休 息 菩 萨、宝 zhǎnɡ pú sà、yào wánɡ pú sà、yǒnɡ sh? pú sà、bǎo 掌 菩 萨、药 王 菩 萨、 勇 施 菩 萨、宝 yu? pú sà、yu? ɡuünɡ pú sà、mǎn yu? pú sà、dà lì pú 月 菩 萨、月 光 菩 萨、满 月 菩 萨、大 力 菩 sà、wú liànɡ lì pú sà、yu? sün ji? pú sà、bá tu? p? 萨、无 量 力 菩 萨、越 三 界 菩 萨、跋 陀 婆 lu? pú sà、mí l? pú sà、bǎo j? pú sà、dǎo sh? pú sà, 罗 菩 萨、弥 勒 菩 萨、宝 积 菩 萨、导 师 菩 萨, rú shì d?nɡ pú sà m? h? sà bü wàn r?n jù。 如 是 等 菩 萨 摩 诃 萨 八 万 人 俱。

?r shí shì tí huán y?n,yǔ qí juàn shǔ ?r wàn 尔 时 释 提 桓 因 ,与 其 眷 属 二 万 tiün zǐ jù。fù yǒu mínɡ yu? tiün zǐ、pǔ xiünɡ tiün 天 子 俱。复 有 名 月 天 子、普 香 天 zǐ、bǎo ɡuünɡ tiün zǐ、sì dà tiün wánɡ,yǔ qí juàn 子、宝 光 天 子、四 大 天 王 ,与 其 眷 shǔ wàn tiün zǐ jù。zì zài tiün zǐ、dà zì zài tiün 属 万 天 子 俱。自 在 天 子、大 自 在 天 zǐ,yǔ qí juàn shǔ sün wàn tiün zǐ jù。suō p? shì 子,与 其 眷 属 三 万 天 子 俱。娑 婆 世 ji? zhǔ、fàn tiün wánɡ、sh? qì dà fàn、ɡuünɡ mínɡ 界 主 、梵 天 王 、尸 弃 大 梵 、 光 明 dà fàn d?nɡ,yǔ qí juàn shǔ wàn ?r qiün tiün zǐ jù。 大 梵 等 ,与 其 眷 属 万 二 千 天 子 俱。 yǒu bü l?nɡ wánɡ、nán tu? l?nɡ wánɡ、bá nán tu? 有 八 龙 王 、难 陀 龙 王 、跋 难 陀

l?nɡ wánɡ、suō ɡü lu? l?nɡ wánɡ、h? xiū jí l?nɡ 龙 王 、娑 伽 罗 龙 王 、和 修 吉 龙 wánɡ、d? chü jiü l?nɡ wánɡ、ü nà p? dá duō l?nɡ 王 、德 叉 迦 龙 王 、阿 那 婆 达 多 龙 wánɡ、m? nà s? l?nɡ wánɡ、yōu bō lu? l?nɡ wánɡ d?nɡ, 王 、摩 那 斯 龙 王 、优 钵 罗 龙 王 等 , ɡ? yǔ ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。yǒu sì jǐn nà 各 与 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 紧 那 lu? wánɡ、fǎ jǐn nà lu? wánɡ、miào fǎ jǐn nà lu? 罗 王 、法 紧 那 罗 王 、 妙 法 紧 那 罗 wánɡ、dà fǎ jǐn nà lu? wánɡ、chí fǎ jǐn nà lu? wánɡ, 王 、大 法 紧 那 罗 王 、持 法 紧 那 罗 王 , ɡ? yǔ ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。yǒu sì qián tà 各 与 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 乾 闼 p? wánɡ、l? qián tà p? wánɡ、l? y?n qián tà p? wánɡ、 婆 王 、乐 乾 闼 婆 王 、乐 音 乾 闼 婆 王 、 m?i qián tà p? wánɡ、m?i y?n qián tà p? wánɡ,ɡ? yǔ 美 乾 闼 婆 王 、美 音 乾 闼 婆 王 ,各 与 ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。yǒu sì ü xiū lu? 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 阿 修 罗 wánɡ、p? zhì ü xiū lu? wánɡ、qū lu? qiün tu? ü 王 、婆 稚 阿 修 罗 王 、佉 罗 骞 驮 阿 xiū lu? wánɡ、pí m? zhì duō lu? ü xiū lu? wánɡ、 修 罗 王 、毗 摩 质 多 罗 阿 修 罗 王 、 lu? h?u ü xiū lu? wánɡ,ɡ? yǔ ru? ɡàn bǎi qiün 罗 侯 阿 修 罗 王 ,各 与 若 干 百 千 juàn shǔ jù。yǒu sì jiü l?u lu? wánɡ、dà w?i d? jiü 眷 属 俱。有 四 迦 楼 罗 王 、大 威 德 迦 l?u lu? wánɡ、dà sh?n jiü l?u lu? wánɡ、dà mǎn jiü 楼 罗 王 、大 身 迦 楼 罗 王 、大 满 迦 l?u lu? wánɡ、rú yì jiü l?u lu? wánɡ,ɡ? yǔ ru? ɡàn 楼 罗 王 、如 意 迦 楼 罗 王 ,各 与 若 干 bǎi qiün juàn shǔ jù。w?i tí x? zǐ ü dū shì wánɡ, 百 千 眷 属 俱。韦 提 希 子 阿 阇 世 王 , yǔ ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。ɡ? lǐ f? zú,tuì 与 若 干 百 千 眷 属 俱。各 礼 佛 足,退 zu? y? miàn。 坐 一 面 。

?r shí shì zūn,sì zh?nɡ w?i rào,ɡ?nɡ yǎnɡ、 尔 时 世 尊 ,四 众 围 绕 , 供 养 、 ɡōnɡ jìnɡ、zūn zh?nɡ、zàn tàn。w?i zhū pú sà shuō 恭 敬 、尊 重 、赞 叹 。为 诸 菩 萨 说

dà ch?nɡ j?nɡ,mínɡ wú liànɡ yì,jiào pú sà fǎ,f? 大 乘 经 , 名 无 量 义, 教 菩 萨 法,佛 suǒ hù niàn。f? shuō cǐ j?nɡ yǐ,ji? jiü fū zu?,rù 所 护 念 。佛 说 此 经 已,结 跏 趺 坐 ,入 yú wú liànɡ yì chǔ sün m?i,sh?n x?n bù d?nɡ。shì 于 无 量 义 处 三 昧 , 身 心 不 动 。是 shí tiün yǔ màn tu? lu? huá,m? h? màn tu? lu? huá, 时 天 雨 曼 陀 罗 华 ,摩 诃 曼 陀 罗 华 , màn shū shü huá,m? h? màn shū shü huá,?r sàn f? 曼 殊 沙 华 ,摩 诃 曼 殊 沙 华 ,而 散 佛 shànɡ、jí zhū dà zh?nɡ。pǔ f? shì ji?,liù zhǒnɡ 上 、及 诸 大 众 。普 佛 世 界 ,六 种 zh?n d?nɡ。 震 动 。

?r shí huì zhōnɡ,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? süi、 尔 时 会 中 ,比 丘 、比 丘 尼、优 婆 塞 、 yōu p? yí、tiün l?nɡ、y? chü、qián tà p?、ü xiū 优 婆 夷、 天 龙 、夜 叉 、 乾 闼 婆、阿 修 lu?、jiü l?u lu?、jǐn nà lu?、m? h?u lu? ɡü、r?n 罗 、迦 楼 罗 、紧 那 罗 、摩 侯 罗 伽、人 f?i r?n,jí zhū xiǎo wánɡ、zhuǎn lún sh?nɡ wánɡ。 非 人 ,及 诸 小 王 、 转 轮 圣 王 。 shì zhū dà zh?nɡ,d? w?i c?nɡ yǒu,huün xǐ h? zhǎnɡ, 是 诸 大 众 ,得 未 曾 有 , 欢 喜 合 掌 , y? x?n ɡuün f?。 一 心 观 佛。

?r shí f? fànɡ m?i jiün bái háo xiünɡ ɡuünɡ, 尔 时 佛 放 眉 间 白 毫 相 光 , zhào dōnɡ fünɡ wàn bü qiün shì ji?,mí bù zhōu biàn, 照 东 方 万 八 千 世 界 ,靡 不 周 遍 , xià zhì ü bí dì yù,shànɡ zhì ü jiü ní zhà tiün。 下 至 阿 鼻 地 狱, 上 至 阿 迦 尼 吒 天 。 yú cǐ shì ji?,jìn jiàn bǐ tǔ liù qù zh?nɡ sh?nɡ, 于 此 世 界 ,尽 见 彼 土 六 趣 众 生 , y?u jiàn bǐ tǔ xiàn zài zhū f?。jí w?n zhū f? suǒ 又 见 彼 土 现 在 诸 佛。及 闻 诸 佛 所 shuō j?nɡ fǎ。bìnɡ jiàn bǐ zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、 说 经 法。 并 见 彼 诸 比 丘 、比 丘 尼、 yōu p? süi、yōu p? yí、zhū xiū xínɡ d? dào zh?。fù 优 婆 塞 、优 婆 夷、诸 修 行 得 道 者 。复

jiàn zhū pú sà m? h? sà、zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、 见 诸 菩 萨 摩 诃 萨、 种 种 因 缘 、 zhǒnɡ zhǒnɡ xìn ji?、zhǒnɡ zhǒnɡ xiünɡ mào、xínɡ pú 种 种 信 解 、 种 种 相 貌 、 行 菩 sà dào。fù jiàn zhū f? bün ni? pán zh?。fù jiàn zhū 萨 道 。复 见 诸 佛 般 涅 槃 者 。复 见 诸 f? bün ni? pán h?u,yǐ f? sh? lì、qǐ q? bǎo tǎ。 佛 般 涅 槃 后 ,以 佛 舍 利、起 七 宝 塔。

?r shí mí l? pú sà zu? shì niàn:‘j?n zh?、shì 尔 时 弥 勒 菩 萨 作 是 念 :‘今 者 、世 zūn xiàn sh?n biàn xiünɡ,yǐ h? y?n yuán ?r yǒu cǐ 尊 现 神 变 相 ,以 何 因 缘 而 有 此 ruì。j?n f? shì zūn rù yú sün m?i,shì bù k? s? yì、 瑞 。今 佛 世 尊 入 于 三 昧 ,是 不 可 思 议、 xiàn x? yǒu shì,dünɡ yǐ w?n shuí,shuí n?nɡ dá zh?。 现 稀 有 事 , 当 以 问 谁 , 谁 能 答 者 。 ’fù zu? cǐ niàn:‘shì w?n shū sh? lì、fǎ wánɡ zh? ’复 作 此 念 :‘是 文 殊 师 利、法 王 之 zǐ,yǐ c?nɡ q?n jìn ɡ?nɡ yǎnɡ ɡu? qù wú liànɡ zhū 子,已 曾 亲 近 供 养 过 去 无 量 诸 f?,bì y?nɡ jiàn cǐ x? yǒu zh? xiünɡ,wǒ j?n dünɡ 佛,必 应 见 此 稀 有 之 相 ,我 今 当 w?n。’ 问 。’

?r shí bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí、 尔 时 比 丘 、比 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷、 jí zhū tiün l?nɡ、ɡuǐ sh?n d?nɡ,xián zu? cǐ niàn:‘ 及 诸 天 龙 、鬼 神 等 , 咸 作 此 念 :‘ shì f? ɡuünɡ mínɡ sh?n tōnɡ zh? xiünɡ,j?n dünɡ w?n 是 佛 光 明 神 通 之 相 ,今 当 问 shuí?’ 谁 ?’

?r shí mí l? pú sà,yù zì ju? yí,y?u ɡuün sì 尔 时 弥 勒 菩 萨,欲 自 决 疑,又 观 四 zh?nɡ bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí、jí 众 比 丘 、比 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷、及 zhū tiün l?nɡ、ɡuǐ sh?n、d?nɡ,zh?nɡ huì zh? x?n, 诸 天 龙 、鬼 神 、 等 , 众 会 之 心 ,

?r w?n w?n shū sh? lì yán:‘yǐ h? y?n yuán、?r yǒu 而 问 文 殊 师 利 言 :‘以 何 因 缘 、而 有 cǐ ruì、sh?n tōnɡ zh? xiünɡ,fànɡ dà ɡuünɡ mínɡ, 此 瑞 、 神 通 之 相 , 放 大 光 明 , zhào yú dōnɡ fünɡ wàn bü qiün tǔ,x? jiàn bǐ f? ɡu? 照 于 东 方 万 八 千 土,悉 见 彼 佛 国 ji? zhuünɡ yán?’ 界 庄 严 ?’

yú shì mí l? pú sà yù zh?nɡ xuün cǐ yì,yǐ jì 于 是 弥 勒 菩 萨 欲 重 宣 此 义,以 偈 w?n yu?: 问 曰 :

w?n shū sh? lì, 文 殊 师 利, bái háo, 白 毫 ,

dǎo sh? 导 师 dà ɡuünɡ 大 光

h? ɡù、 何 故、 pǔ zhào。 普 照 。

m?i jiün 眉 间

yǔ màn tu? lu?、 雨 曼 陀 罗 、 tán xiünɡ f?nɡ, 檀 香 风 ,

màn shū shü huá, zhün 曼 殊 沙 华 , 栴 yu? k? zh?nɡ x?n。 悦 可 众 心 。

yǐ shì y?n yuán, dì ji? yán jìnɡ, 以 是 因 缘 , 地 皆 严 净 , shì ji?、 liù zhǒnɡ zh?n d?nɡ。 世 界 、 六 种 震 动 。

?r cǐ 而 此

shí sì bù zh?nɡ、 时 四 部 众 、 yì kuài rán, 意 快 然 ,

xián ji? huün xǐ, 咸 皆 欢 喜, d? w?i c?nɡ yǒu。 得 未 曾 有 。

sh?n 身

m?i jiün ɡuünɡ mínɡ, zhào yú dōnɡ fünɡ, 眉 间 光 明 , 照 于 东 方 , wàn bü qiün tǔ, ji? rú j?n s?, 万 八 千 土, 皆 如 金 色,

c?nɡ 从 shì 世

ü bí yù、 阿 鼻 狱、 ji? zhōnɡ, 界 中 ,

shànɡ zhì yǒu dǐnɡ。 上 至 有 顶 。 liù dào zh?nɡ sh?nɡ, 六 道 众 生 ,

zhū 诸

sh?nɡ sǐ suǒ qū、 生 死 所 趋、 bào hǎo chǒu, 报 好 丑 ,

shàn ? y? yuán、 善 恶 业 缘 、 yú cǐ x? jiàn。 于 此 悉 见 。

sh?u 受

y?u dǔ zhū f?、 sh?nɡ zhǔ sh? zǐ、 又 睹 诸 佛、 圣 主 师 子、 shuō j?nɡ diǎn, w?i miào dì y?。 说 经 典 , 微 妙 第 一。

yǎn 演

qí sh?nɡ q?nɡ jìnɡ, chū r?u ruǎn y?n, 其 声 清 净 , 出 柔 软 音 , jiào zhū pú sà、 wú shù yì wàn, 教 诸 菩 萨、 无 数 亿 万 ,

fàn y?n sh?n miào, lìnɡ r?n l? w?n。 梵 音 深 妙 , 令 人 乐 闻 。 yú shì ji?, jiǎnɡ shuō zh?nɡ fǎ、 于 世 界 , 讲 说 正 法、

ɡ? 各

zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán。 yǐ wú liànɡ yù, 种 种 因 缘 。 以 无 量 喻, zhào mínɡ f? fǎ, küi wù zh?nɡ sh?nɡ。 照 明 佛 法, 开 悟 众 生 。

ru? r?n züo kǔ, 若 人 遭 苦, shuō ni? pán, 说 涅 槃 ,

yàn lǎo bìnɡ sǐ, 厌 老 病 死, jìn zhū kǔ jì。 尽 诸 苦 际。

w?i 为

ru? r?n yǒu fú, 若 人 有 福, qiú sh?nɡ fǎ, 求 胜 法,

c?nɡ ɡ?nɡ yǎnɡ f?, 曾 供 养 佛, w?i shuō yuán ju?。 为 说 缘 觉 。

zhì 志

ru? yǒu f? 若 有 佛 qiú wú shànɡ 求 无 上

zǐ、 子、 huì, 慧 ,

xiū zhǒnɡ zhǒnɡ xínɡ, 修 种 种 行 , w?i shuō jìnɡ dào。 为 说 净 道 。

w?n shū sh? lì, 文 殊 师 利, ru? s?, 若 斯,

wǒ zhù 我 住 jí qiün 及 千

yú cǐ, 于 此, yì shì, 亿 事 ,

jiàn w?n 见 闻

rú shì zh?nɡ duō, 如 是 众 多 , jiàn bǐ tǔ, 见 彼 土,

j?n dünɡ l?? shuō。 今 当 略 说 。 h?nɡ shü pú sà, 恒 沙 菩 萨,

wǒ 我

zhǒnɡ zhǒnɡ 种 种 hu? yǒu xínɡ 或 有 行

y?n yuán、 ?r qiú f? dào。 因 缘 、 而 求 佛 道 。 sh?, j?n yín shün hú、 施 , 金 银 珊 瑚、

zh?n zhū m? ní、 真 珠 摩 尼、 zhū zh?n, 诸 珍 ,

ch? qú mǎ nǎo、 砗 磲 玛 瑙 、 nú bì ch? ch?nɡ、 奴 婢 车 乘 、

j?n ɡünɡ 金 刚

bǎo shì niǎn yú, 宝 饰 辇 舆, xiànɡ f? dào, 向 佛 道 ,

huün xǐ bù sh?。 欢 喜 布 施 。 yuàn d? shì ch?nɡ, 愿 得 是 乘 ,

huí 回

sün ji? dì y?, 三 界 第 一,

zhū f? suǒ tàn。 诸 佛 所 叹 。

hu? yǒu 或 有

pú sà, 菩 萨,

sì mǎ bǎo ch?、 驷 马 宝 车 、

lán dùn huá ɡài、 栏 楯 华 盖 、 jiàn pú sà, 见 菩 萨,

xuün shì bù sh?。 轩 饰 布 施 。 sh?n r?u shǒu zú、 身 肉 手 足、

fù 复

jí q? zǐ sh?, 及 妻 子 施 , jiàn pú sà, 见 菩 萨,

qiú wú shànɡ dào。 求 无 上 道 。 t?u mù sh?n tǐ、 头 目 身 体、

y?u 又

x?n l? sh? yǔ, 欣 乐 施 与, sh? lì, 师 利,

qiú f? zhì huì。 求 佛 智 慧 。 wǒ jiàn zhū wánɡ, 我 见 诸 王 ,

w?n shū 文 殊

wǎnɡ yì f? suǒ、 往 诣 佛 所 、 sh? l? tǔ、 舍 乐 土、

w?n wú shànɡ dào, 问 无 上 道 , ɡōnɡ diàn ch?n qi?, 宫 殿 臣 妾 ,

biàn 便

tì chú xū fü、 剃 除 须 发、 sà, 萨,

?r 而 ?r 而

b?i 被 zu? 作

fǎ 法 bǐ 比

fú。 服。 qiū, 丘 ,

hu? jiàn pú 或 见 菩

dú chǔ xián jìnɡ, l? s?nɡ j?nɡ diǎn。 独 处 闲 静 , 乐 诵 经 典 。 y?u jiàn pú sà, yǒnɡ m?nɡ j?nɡ jìn, 又 见 菩 萨, 勇 猛 精 进 ,

rù yú sh?n shün, s? w?i f? dào。 入 于 深 山 , 思 惟 佛 道 。 jiàn lí yù, chánɡ chǔ kōnɡ xián, 见 离 欲, 常 处 空 闲 ,

y?u 又

sh?n xiū chán dìnɡ, d? wǔ sh?n tōnɡ。 深 修 禅 定 , 得 五 神 通 。 y?u jiàn pú sà, ün chán h? zhǎnɡ, 又 见 菩 萨, 安 禅 合 掌 ,

yǐ qiün wàn jì、 以 千 万 偈、 jiàn pú sà, 见 菩 萨,

zàn zhū fǎ wánɡ。 赞 诸 法 王 。 zhì sh?n zhì ɡù, 智 深 志 固,

fù 复

n?nɡ w?n zhū f?, 能 问 诸 佛, jiàn f? zǐ, 见 佛 子,

w?n x? sh?u chí。 闻 悉 受 持 。 dìnɡ huì jù zú, 定 慧 具 足,

y?u 又

yǐ wú liànɡ yù、 以 无 量 喻、 l? shuō fǎ、 乐 说 法、

w?i zh?nɡ jiǎnɡ fǎ, 为 众 讲 法, huà zhū pú sà, 化 诸 菩 萨,

x?n 欣

p? m? b?nɡ zh?nɡ、 ?r j? fǎ ɡǔ。 破 魔 兵 众 、 而 击 法 鼓。 pú sà, jì rán yàn m?, 菩 萨, 寂 然 宴 默,

y?u jiàn 又 见

tiün l?nɡ ɡōnɡ jìnɡ, bù yǐ w?i xǐ。 天 龙 恭 敬 , 不 以 为 喜。 jiàn pú sà, chǔ lín fànɡ ɡuünɡ, 见 菩 萨, 处 林 放 光 ,

y?u 又

jì dì yù kǔ, 济 地 狱 苦, f? zǐ, 佛 子,

lìnɡ rù f? dào。 y?u jiàn 令 入 佛 道 。 又 见 w?i chánɡ shuì mián, 未 尝 睡 眠 ,

j?nɡ xínɡ lín zhōnɡ, qín qiú f? dào。 经 行 林 中 , 勤 求 佛 道 。 y?u jiàn jù ji?, w?i yí wú qu?, 又 见 具 戒 , 威 仪 无 缺 ,

jìnɡ rú bǎo zhū, 净 如 宝 珠 , jiàn f? zǐ, 见 佛 子,

yǐ qiú f? dào。 以 求 佛 道 。 zhù r?n rǔ lì, 住 忍 辱 力,

y?u 又

z?nɡ shànɡ màn r?n, ? mà chuí dǎ, 增 上 慢 人 , 恶 骂 捶 打, x? n?nɡ r?n, yǐ qiú f? dào。 悉 能 忍 , 以 求 佛 道 。

ji? 皆

y?u jiàn pú sà, 又 见 菩 萨, juàn shǔ, 眷 属 ,

lí zhū xì xiào、 离 诸 戏 笑 、 q?n jìn zhì zh?, 亲 近 智 者 ,

jí ch? 及 痴

y? x?n chú luàn, 一 心 除 乱 , qiün wàn suì, 千 万 岁 ,

sh? niàn shün lín、 摄 念 山 林 、 yǐ qiú f? dào。 以 求 佛 道 。

yì 亿

hu? jiàn pú sà, yáo shàn yǐn shí、 或 见 菩 萨, 肴 膳 饮 食 、 zhǒnɡ tünɡ yào、 sh? f? jí s?nɡ。 种 汤 药 、 施 佛 及 僧 。

bǎi 百

mínɡ y? shànɡ fú、 名 衣 上 服、 wú jià y?, 无 价 衣,

jià zhí qiün wàn, 价 值 千 万 , sh? f? jí s?nɡ。 施 佛 及 僧 。

hu? 或

qiün wàn yì zhǒnɡ、 千 万 亿 种 、

zhün tán bǎo sh?、 栴 檀 宝 舍 、

zh?nɡ miào w? jù、 众 妙 卧 具、

sh? f? jí s?nɡ。 施 佛 及 僧 。

q?nɡ jìnɡ yuán lín、 清 净 园 林 、 liú quán yù chí、 流 泉 浴 池 、

huá ɡuǒ mào sh?nɡ、 华 果 茂 盛 、 sh? f? jí s?nɡ。 施 佛 及 僧 。

rú shì d?nɡ sh?, 如 是 等 施 , huün xǐ wú yàn, 欢 喜 无 厌 ,

zhǒnɡ ɡuǒ w?i miào, 种 果 微 妙 , qiú wú shànɡ dào。 求 无 上 道 。

hu? yǒu pú sà, 或 有 菩 萨, zhǒnɡ jiào zhào, 种 教 诏 ,

shuō jì mi? fǎ, zhǒnɡ 说 寂 灭 法, 种 wú shù zh?nɡ sh?nɡ。 无 数 众 生 。

hu? jiàn pú sà, 或 见 菩 萨, yǒu ?r xiünɡ, 有 二 相 ,

ɡuün 观 y?u 犹

zhū fǎ xìnɡ、 诸 法 性 、 rú xū kōnɡ。 如 虚 空 。

wú 无

y?u jiàn f? zǐ, 又 见 佛 子, miào huì、 妙 慧 、

x?n wú suǒ zhù, 心 无 所 著 , qiú wú shànɡ dào。 求 无 上 道 。

yǐ cǐ 以 此

w?n shū sh? lì, y?u yǒu pú sà, 文 殊 师 利, 又 有 菩 萨, dù h?u, ɡ?nɡ yǎnɡ sh? lì。 度 后 , 供 养 舍 利。

f? mi? 佛 灭

y?u jiàn f? zǐ, 又 见 佛 子, h?nɡ shü, 恒 沙 ,

zào zhū tǎ miào、 造 诸 塔 庙 、 yán shì ɡu? ji?, 严 饰 国 界 ,

wú shù 无 数

bǎo tǎ ɡüo miào、 wǔ qiün y?u xún, z?nɡ 宝 塔 高 妙 、 五 千 由 旬 , 纵 ɡuǎnɡ zh?nɡ d?nɡ、 ?r qiün y?u xún。 广 正 等 、 二 千 由 旬 。

y? y? tǎ miào, 一 一 塔 庙 , jiüo lù màn, 交 露 幔 ,

ɡ? qiün zhuànɡ fün, 各 千 幢 幡 , bǎo línɡ h? mínɡ。 宝 铃 和 鸣 。

zhū 珠

zhū tiün l?nɡ sh?n、 r?n jí f?i r?n, 诸 天 龙 神 、 人 及 非 人 , xiünɡ huá jì l?, chánɡ yǐ ɡ?nɡ yǎnɡ。 香 华 伎 乐, 常 以 供 养 。

w?n shū sh? lì, 文 殊 师 利, ɡ?nɡ sh? lì, 供 舍 利,

zhū f? zǐ d?nɡ, 诸 佛 子 等 , yán shì tǎ miào, 严 饰 塔 庙 ,

w?i 为

ɡu? ji? zì rán, 国 界 自 然 , tiün shù wánɡ, 天 树 王 ,

shū t? miào hǎo, 殊 特 妙 好 , qí huá küi fū, 其 华 开 敷,

rú 如

f? fànɡ y? ɡuünɡ。 wǒ jí zh?nɡ huì, 佛 放 一 光 。 我 及 众 会 , cǐ ɡu? ji?, zhǒnɡ zhǒnɡ shū miào, 此 国 界 , 种 种 殊 妙 ,

jiàn 见

zhū f? sh?n lì、 诸 佛 神 力、 jìnɡ ɡuünɡ, 净 光 ,

zhì huì 智 慧 zhào wú 照 无

x? yǒu, fànɡ y? 稀 有 , 放 一 liànɡ ɡu?。 量 国 。

wǒ d?nɡ jiàn cǐ, d? w?i c?nɡ yǒu。 我 等 见 此, 得 未 曾 有 。 w?n shū, yuàn ju? zh?nɡ yí, 文 殊 , 愿 决 众 疑,

f? zǐ 佛 子

sì zh?nɡ x?n yǎnɡ、 zhün r?n jí wǒ, 四 众 欣 仰 、 瞻 仁 及 我, zūn h? ɡù, fànɡ s? ɡuünɡ mínɡ。 尊 何 故, 放 斯 光 明 。

shì 世

f? zǐ shí dá, 佛 子 时 答, ráo yì、 饶 益、

ju? yí lìnɡ xǐ, 决 疑 令 喜, yǎn s? ɡuünɡ mínɡ。 演 斯 光 明 。

h? suǒ 何 所

f? zu? dào chǎnɡ、 suǒ d? miào fǎ, 佛 坐 道 场 、 所 得 妙 法, yù shuō cǐ, w?i dünɡ sh?u jì, 欲 说 此, 为 当 授 记,

w?i 为

shì zhū f? tǔ 示 诸 佛 土 jiàn zhū f?。 见 诸 佛。

zh?nɡ bǎo yán jìnɡ、 众 宝 严 净 、 cǐ f?i xiǎo yuán, 此 非 小 缘 ,

jí 及

w?n shū dünɡ zh?。 文 殊 当 知 。 zhün chá r?n zh?、 瞻 察 仁 者 、

sì zh?nɡ l?nɡ sh?n, 四 众 龙 神 , w?i shuō h? d?nɡ。 为 说 何 等 。

?r shí w?n shū sh? lì yǔ mí l? pú sà m? h? sà、 jí 尔 时 文 殊 师 利 语 弥 勒 菩 萨 摩 诃 萨、及 zhū dà shì,shàn nán zǐ d?nɡ:‘rú wǒ w?i cǔn,j?n 诸 大 士 , 善 男 子 等 :‘如 我 惟 忖 ,今 f? shì zūn yù shuō dà fǎ,yǔ dà fǎ yǔ,chu? dà fǎ 佛 世 尊 欲 说 大 法,雨 大 法 雨, 吹 大 法 lu?,j? dà fǎ ɡǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ,wǒ 螺 ,击 大 法 鼓,演 大 法 义。诸 善 男 子,我 yú ɡu? qù zhū f?,c?nɡ jiàn cǐ ruì,fànɡ s? ɡuünɡ

于 过 去 诸 佛, 曾 见 此 瑞 , 放 斯 光 yǐ,jí shuō dà fǎ。shì ɡù dünɡ zh? j?n f? xiàn 已,即 说 大 法。是 故 当 知 今 佛 现 ɡuünɡ,yì fù rú shì,yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ,xián d? 光 ,亦 复 如 是 ,欲 令 众 生 , 咸 得 w?n zh? y? qi? shì jiün nán xìn zh? fǎ,ɡù xiàn s? 闻 知 一 切 世 间 难 信 之 法,故 现 斯 ruì。:‘ 瑞 。:‘

‘zhū shàn nán zǐ,rú ɡu? qù wú liànɡ wú biün ‘诸 善 男 子,如 过 去 无 量 无 边 bù k? s? yì ü s?nɡ qí ji?,?r shí yǒu f?,hào rì 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫 ,尔 时 有 佛,号 日 yu? d?nɡ mínɡ rú lái、y?nɡ ɡ?nɡ、zh?nɡ biàn zh?、 月 灯 明 如 来 、 应 供 、 正 遍 知 、 mínɡ xínɡ zú、shàn shì shì jiün ji?、wú shànɡ shì、 明 行 足、 善 逝 世 间 解 、无 上 士 、 diào yù zhànɡ fū、tiün r?n sh?、f?、shì zūn,yǎn 调 御 丈 夫、 天 人 师 、佛、世 尊 ,演 shuō zh?nɡ fǎ,chū shàn、zhōnɡ shàn、h?u shàn,qí 说 正 法,初 善 、 中 善 、后 善 ,其 yì sh?n yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún y? wú zá,jù zú 义 深 远 ,其 语 巧 妙 , 纯 一 无 杂,具 足 q?nɡ bái fàn xínɡ zh? xiünɡ。w?i qiú sh?nɡ w?n zh?、 清 白 梵 行 之 相 。为 求 声 闻 者 、 shuō y?nɡ sì dì fǎ,dù sh?nɡ lǎo bìnɡ sǐ,jiū jìnɡ 说 应 四 谛 法,度 生 老 病 死,究 竟 ni? pán。w?i qiú pì zh? f? zh?、shuō y?nɡ shí ?r 涅 槃 。为 求 辟 支 佛 者 、 说 应 十 二 y?n yuán fǎ。w?i zhū pú sà、shuō y?nɡ liù bō lu? mì, 因 缘 法。为 诸 菩 萨、 说 应 六 波 罗 蜜, lìnɡ d? ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí,ch?nɡ y? 令 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提, 成 一 qi? zhǒnɡ zhì。’ 切 种 智 。’

‘cì fù yǒu f?、yì mínɡ rì yu? d?nɡ mínɡ,cì fù ‘次 复 有 佛、亦 名 日 月 灯 明 ,次 复 yǒu f?、yì mínɡ rì yu? d?nɡ mínɡ,rú shì ?r wàn f?、 有 佛、亦 名 日 月 灯 明 ,如 是 二 万 佛、 ji? t?nɡ y? zì,hào rì yu? d?nɡ mínɡ,y?u t?nɡ y?

皆 同 一 字,号 日 月 灯 明 ,又 同 一 xìnɡ,xìnɡ pō lu? du?。mí l? dünɡ zh?,chū f? h?u 姓 , 姓 颇 罗 堕 。弥 勒 当 知 ,初 佛 后 f?,ji? t?nɡ y? zì,mínɡ rì yu? d?nɡ mínɡ,shí hào 佛,皆 同 一 字, 名 日 月 灯 明 ,十 号 jù zú。suǒ k? shuō fǎ,chū zhōnɡ h?u shàn。qí zuì 具 足。所 可 说 法,初 中 后 善 。其 最 h?u f?,w?i chū jiü shí、yǒu bü wánɡ zǐ,y? mínɡ 后 佛,未 出 家 时 、有 八 王 子,一 名 yǒu yì,?r mínɡ shàn yì,sün mínɡ wú liànɡ yì,sì 有 意,二 名 善 意,三 名 无 量 意,四 mínɡ bǎo yì,wǔ mínɡ z?nɡ yì,liù mínɡ chú yí yì, 名 宝 意,五 名 增 意,六 名 除 疑 意, q? mínɡ xiànɡ yì,bü mínɡ fǎ yì。shì bü wánɡ zǐ, 七 名 向 意,八 名 法 意。是 八 王 子, w?i d? zì zài,ɡ? lǐnɡ sì tiün xià。shì zhū wánɡ zǐ, 威 德 自 在 ,各 领 四 天 下 。是 诸 王 子, w?n fù chū jiü,d? ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú 闻 父 出 家 ,得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 tí。x? sh? wánɡ w?i,yì suí chū jiü,fü dà ch?nɡ yì, 提。悉 舍 王 位 ,亦 随 出 家 ,发 大 乘 意, chánɡ xiū fàn xínɡ,ji? w?i fǎ sh?,yǐ yú qiün wàn 常 修 梵 行 ,皆 为 法 师 ,已 于 千 万 f? suǒ、zhí zhū shàn b?n。’ 佛 所 、植 诸 善 本 。’

‘shì shí rì yu? d?nɡ mínɡ f? shuō dà ch?nɡ ‘是 时 日 月 灯 明 佛 说 大 乘 j?nɡ,mínɡ wú liànɡ yì、jiào pú sà fǎ、f? suǒ hù 经 , 名 无 量 义、 教 菩 萨 法、佛 所 护 niàn。shuō shì j?nɡ yǐ,jí yú dà zh?nɡ zhōnɡ、ji? 念 。 说 是 经 已,即 于 大 众 中 、结 jiü fū zu?,rù yú wú liànɡ yì chǔ sün m?i,sh?n x?n 跏 趺 坐 ,入 于 无 量 义 处 三 昧 , 身 心 bù d?nɡ。shì shí、tiün yǔ màn tu? lu? huá,m? h? 不 动 。是 时 、 天 雨 曼 陀 罗 华 ,摩 诃 màn tu? lu? huá,màn shū shü huá,m? h? màn shū shü 曼 陀 罗 华 ,曼 殊 沙 华 ,摩 诃 曼 殊 沙 huá,?r sàn f? shànɡ、jí zhū dà zh?nɡ。pǔ f? shì 华 ,而 散 佛 上 、及 诸 大 众 。普 佛 世 ji?,liù zhǒnɡ zh?n d?nɡ。?r shí huì zhōnɡ,bǐ qiū、 界 ,六 种 震 动 。尔 时 会 中 ,比 丘 、 bǐ qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí、tiün l?nɡ、y? chü、

比 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷、 天 龙 、夜 叉 、 qián tà p?、ü xiū lu?、jiü l?u lu?、jǐn nà lu?、m? 乾 闼 婆、阿 修 罗 、迦 楼 罗 、紧 那 罗 、摩 h?u lu? ɡü、r?n f?i r?n、jí zhū xiǎo wánɡ、zhuǎn 侯 罗 伽、人 非 人 、及 诸 小 王 、 转 lún sh?nɡ wánɡ、d?nɡ。shì zhū dà zh?nɡ,d? w?i c?nɡ 轮 圣 王 、 等 。是 诸 大 众 ,得 未 曾 yǒu,huün xǐ h? zhǎnɡ,y? x?n ɡuün f?。’ 有 , 欢 喜 合 掌 ,一 心 观 佛。’

‘?r shí rú lái fànɡ m?i jiün bái háo xiünɡ ‘尔 时 如 来 放 眉 间 白 毫 相 ɡuünɡ,zhào dōnɡ fünɡ wàn bü qiün f? tǔ,mí bù zhōu 光 , 照 东 方 万 八 千 佛 土,靡 不 周 biàn,rú j?n suǒ jiàn、shì zhū f? tǔ。mí l? dünɡ 遍 ,如 今 所 见 、是 诸 佛 土。弥 勒 当 zh?,?r shí huì zhōnɡ,yǒu ?r shí yì pú sà、l? yù 知 ,尔 时 会 中 ,有 二 十 亿 菩 萨、乐 欲 t?nɡ fǎ。shì zhū pú sà,jiàn cǐ ɡuünɡ mínɡ、pǔ zhào 听 法。是 诸 菩 萨, 见 此 光 明 、普 照 f? tǔ,d? w?i c?nɡ yǒu,yù zh? cǐ ɡuünɡ suǒ w?i y?n 佛 土,得 未 曾 有 ,欲 知 此 光 所 为 因 yuán。shí yǒu pú sà,mínɡ yu? miào ɡuünɡ,yǒu bü 缘 。时 有 菩 萨, 名 曰 妙 光 ,有 八 bǎi dì zǐ。shì shí rì yu? d?nɡ mínɡ f? c?nɡ sün m?i 百 弟 子。是 时 日 月 灯 明 佛 从 三 昧 qǐ,y?n miào ɡuünɡ pú sà、shuō dà ch?nɡ j?nɡ,mínɡ 起,因 妙 光 菩 萨、 说 大 乘 经 , 名 miào fǎ lián huá、jiào pú sà fǎ、f? suǒ hù niàn。 妙 法 莲 华 、 教 菩 萨 法、佛 所 护 念 。 liù shí xiǎo ji?、bù qǐ yú zu?。shí huì t?nɡ zh?、 六 十 小 劫 、不 起 于 座 。时 会 听 者 、 yì zu? y? chǔ,liù shí xiǎo ji?、sh?n x?n bù d?nɡ, 亦 坐 一 处 ,六 十 小 劫 、 身 心 不 动 , t?nɡ f? suǒ shuō,w?i rú shí qǐnɡ。shì shí zh?nɡ 听 佛 所 说 ,谓 如 食 顷 。是 时 众 zhōnɡ,wú yǒu y? r?n、ru? sh?n ru? x?n ?r sh?nɡ xi? 中 ,无 有 一 人 、若 身 若 心 而 生 懈 juàn。’ 倦 。’

‘rì yu? d?nɡ mínɡ f? yú liù shí xiǎo ji? shuō

‘日 月 灯 明 佛 于 六 十 小 劫 说 shì j?nɡ yǐ,jí yú fàn、m?、shü m?n、p? lu? m?n、jí 是 经 已,即 于 梵 、魔、沙 门 、婆 罗 门 、及 tiün、r?n、ü xiū lu?、zh?nɡ zhōnɡ,?r xuün cǐ yán, 天 、人 、阿 修 罗 、 众 中 ,而 宣 此 言 , rú lái yú j?n rì zhōnɡ y?,dünɡ rù wú yú ni? pán。 如 来 于 今 日 中 夜, 当 入 无 余 涅 槃 。 shí yǒu pú sà,mínɡ yu? d? cánɡ,rì yu? d?nɡ mínɡ 时 有 菩 萨, 名 曰 德 藏 ,日 月 灯 明 f? jí sh?u qí jì。ɡào zhū bǐ qiū:“shì d? cánɡ pú 佛 即 授 其 记。告 诸 比 丘 :“是 德 藏 菩 sà,cì dünɡ zu? f?,hào yu? jìnɡ sh?n,duō tu? ü 萨,次 当 作 佛,号 曰 净 身 ,多 陀 阿 ɡü dù、ü lu? h?、sün miǎo sün f? tu?。”f? sh?u jì 伽 度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀 。”佛 授 记 yǐ,biàn yú zhōnɡ y?、rù wú yú ni? pán。f? mi? dù 已, 便 于 中 夜、入 无 余 涅 槃 。佛 灭 度 h?u,miào ɡuünɡ pú sà chí miào fǎ lián huá j?nɡ, 后 , 妙 光 菩 萨 持 妙 法 莲 华 经 , mǎn bü shí xiǎo ji?、w?i r?n yǎn shuō。rì yu? d?nɡ 满 八 十 小 劫 、为 人 演 说 。日 月 灯 mínɡ f? bü zǐ、ji? sh? miào ɡuünɡ。miào ɡuünɡ jiào 明 佛 八 子、皆 师 妙 光 。 妙 光 教 huà,lìnɡ qí jiün ɡù ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú 化 , 令 其 坚 固 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 tí。shì zhū wánɡ zǐ、ɡ?nɡ yǎnɡ wú liànɡ bǎi qiün 提。是 诸 王 子、 供 养 无 量 百 千 wàn yì f? yǐ,ji? ch?nɡ f? dào,qí zuì h?u ch?nɡ f? 万 亿 佛 已,皆 成 佛 道 ,其 最 后 成 佛 zh?,mínɡ yu? rán d?nɡ。bü bǎi dì zǐ zhōnɡ,yǒu y? 者 , 名 曰 燃 灯 。八 百 弟 子 中 ,有 一 r?n、hào yu? qiú mínɡ,tün zhù lì yǎnɡ,su? fù dú 人 、号 曰 求 名 ,贪 著 利 养 ,虽 复 读 s?nɡ zh?nɡ j?nɡ,?r bù tōnɡ lì,duō suǒ wànɡ sh?, 诵 众 经 ,而 不 通 利,多 所 忘 失 , ɡù hào qiú mínɡ。shì r?n yì yǐ zhǒnɡ zhū shàn ɡ?n 故 号 求 名 。是 人 亦 以 种 诸 善 根 y?n yuán ɡù,d? zhí wú liànɡ bǎi qiün wàn yì zhū f?, 因 缘 故,得 值 无 量 百 千 万 亿 诸 佛, ɡ?nɡ yǎnɡ、ɡōnɡ jìnɡ,zūn zh?nɡ、zàn tàn。’ 供 养 、 恭 敬 ,尊 重 、赞 叹 。’

‘mí l? dünɡ zh?,?r shí miào ɡuünɡ pú sà、qǐ

‘弥 勒 当 知 ,尔 时 妙 光 菩 萨、岂 yì r?n hū,wǒ sh?n shì y?,qiú mínɡ pú sà,rǔ sh?n 异 人 乎,我 身 是 也,求 名 菩 萨,汝 身 shì y?。j?n jiàn cǐ ruì、yǔ b?n wú yì,shì ɡù w?i 是 也。今 见 此 瑞 、与 本 无 异,是 故 惟 cǔn,j?n rì rú lái dünɡ shuō dà ch?nɡ j?nɡ,mínɡ 忖 ,今 日 如 来 当 说 大 乘 经 , 名 miào fǎ lián huá、jiào pú sà fǎ、f? suǒ hù niàn。’ 妙 法 莲 华 、 教 菩 萨 法、佛 所 护 念 。’

?r shí w?n shū sh? lì yú dà zh?nɡ zhōnɡ,yù 尔 时 文 殊 师 利 于 大 众 中 ,欲 zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō jì yán: 重 宣 此 义,而 说 偈 言 :

wǒ niàn ɡu? qù shì, 我 念 过 去 世 , yǒu f? r?n zhōnɡ zūn, 有 佛 人 中 尊 ,

wú liànɡ wú shù ji?, 无 量 无 数 劫 , hào rì yu? d?nɡ mínɡ。 号 日 月 灯 明 。

shì zūn yǎn shuō fǎ, 世 尊 演 说 法, sh?nɡ、 wú shù yì pú sà, 生 、 无 数 亿 菩 萨,

dù wú liànɡ zh?nɡ 度 无 量 众 lìnɡ rù f? zhì huì。 令 入 佛 智 慧 。

f? 佛 jiàn 见

w?i chū jiü shí、 未 出 家 时 、 dà sh?nɡ chū jiü, 大 圣 出 家 ,

suǒ sh?nɡ bü wánɡ zǐ, 所 生 八 王 子, yì suí xiū fàn xínɡ。 亦 随 修 梵 行 。

shí f? shuō dà ch?nɡ, 时 佛 说 大 乘 , yú zhū dà zh?nɡ zhōnɡ, 于 诸 大 众 中 ,

j?nɡ mínɡ wú liànɡ yì, 经 名 无 量 义, ?r w?i ɡuǎnɡ f?n bi?。 而 为 广 分 别 。

f? shuō 佛 说 jiü fū zu? 跏 趺 坐

cǐ j?nɡ yǐ, jí yú fǎ zu? shànɡ、 此 经 已, 即 于 法 座 上 、 sün m?i, mínɡ wú liànɡ yì chǔ。 三 昧 , 名 无 量 义 处 。

tiün yǔ màn tu? huá, tiün ɡǔ zì rán mínɡ, 天 雨 曼 陀 华 , 天 鼓 自 然 鸣 , zhū tiün l?nɡ ɡuǐ sh?n, ɡ?nɡ yǎnɡ r?n zhōnɡ 诸 天 龙 鬼 神 , 供 养 人 中 zūn。 尊 。

y? 一 f? fànɡ 佛 放

qi? zhū f? tǔ, 切 诸 佛 土, m?i jiün ɡuünɡ, 眉 间 光 ,

jí shí dà zh?n d?nɡ。 即 时 大 震 动 。 xiàn zhū x? yǒu shì, 现 诸 稀 有 事 ,

cǐ ɡuünɡ zhào dōnɡ fünɡ 此 光 照 东 方 shì y? qi? zh?nɡ sh?nɡ, 示 一 切 众 生 ,

wàn bü qiün f? tǔ, 万 八 千 佛 土, sh?nɡ sǐ y? bào chǔ。 生 死 业 报 处 。

yǒu jiàn zhū 有 见 诸 liú lí bō 琉 璃 玻

f? 佛 lí 璃

tǔ, 土, s?, 色,

yǐ zh?nɡ bǎo zhuünɡ yán, 以 众 宝 庄 严 , s? y?u f? ɡuünɡ zhào。 斯 由 佛 光 照 。

jí jiàn zhū tiün r?n、 l?nɡ sh?n y? chü 及 见 诸 天 人 、 龙 神 夜 叉 zh?nɡ、 qián tà jǐn nà lu?, ɡ? ɡ?nɡ yǎnɡ qí 众 、 乾 闼 紧 那 罗 , 各 供 养 其 f?。 佛。

y?u jiàn zhū rú lái,

zì rán ch?nɡ f? dào,

又 见 诸 如 来 , 自 然 成 佛 道 , sh?n s? rú j?n shün, duün yán sh?n w?i miào, 身 色 如 金 山 , 端 严 甚 微 妙 ,

rú jìnɡ liú lí zhōnɡ, n?i xiàn zh?n j?n 如 净 琉 璃 中 , 内 现 真 金 xiànɡ。 shì zūn zài dà zh?nɡ, fū yǎn sh?n fǎ 像 。 世 尊 在 大 众 , 敷 演 深 法 yì。 义。

y? y? zhū f? tǔ, sh?nɡ w?n zh?nɡ wú shù, 一 一 诸 佛 土, 声 闻 众 无 数 , y?n f? ɡuünɡ suǒ zhào, x? jiàn bǐ dà zh?nɡ。 因 佛 光 所 照 , 悉 见 彼 大 众 。

hu? yǒu zhū bǐ qiū, zài yú shün lín zhōnɡ, 或 有 诸 比 丘 , 在 于 山 林 中 , j?nɡ jìn chí jìnɡ ji?, y?u rú hù mínɡ zhū。 精 进 持 净 戒 , 犹 如 护 明 珠 。

y?u jiàn zhū pú sà, 又 见 诸 菩 萨, qí shù rú h?nɡ shü, 其 数 如 恒 沙 ,

xínɡ sh? r?n rǔ d?nɡ, 行 施 忍 辱 等 , s? y?u f? ɡuünɡ zhào。 斯 由 佛 光 照 。

y?u jiàn 又 见 sh?n x?n 身 心

zhū pú sà, 诸 菩 萨, jì bù d?nɡ, 寂 不 动 ,

sh?n rù 深 入 yǐ qiú 以 求

zhū chán dìnɡ, 诸 禅 定 , wú shànɡ dào。 无 上 道 。

y?u jiàn 又 见 ɡ? yú qí 各 于 其

zhū 诸 ɡu? 国

pú sà, zh? fǎ jì mi? xiünɡ, 菩 萨, 知 法 寂 灭 相 , tǔ, shuō fǎ qiú f? dào。 土, 说 法 求 佛 道 。

?r shí sì bù zh?nɡ,

jiàn rì yu? d?nɡ f?、

尔 时 四 部 众 , xiàn dà sh?n tōnɡ lì, 现 大 神 通 力,

见 日 月 灯 佛、 qí x?n ji? huün xǐ, 其 心 皆 欢 喜,

ɡ? ɡ? zì xiünɡ w?n, 各 各 自 相 问 , tiün r?n suǒ f?nɡ zūn、 天 人 所 奉 尊 、

shì shì h? y?n yuán。 是 事 何 因 缘 。 shì c?nɡ sün m?i qǐ, 适 从 三 昧 起,

zàn miào ɡuünɡ pú sà, rǔ w?i shì jiün yǎn, 赞 妙 光 菩 萨, 汝 为 世 间 眼 , y? qi? suǒ ɡu? xìn, n?nɡ f?nɡ chí fǎ cánɡ, 一 切 所 归 信 , 能 奉 持 法 藏 ,

rú wǒ suǒ shuō fǎ, 如 我 所 说 法, shì zūn jì zàn tàn, 世 尊 既 赞 叹 ,

w?i rǔ n?nɡ zh?nɡ zh?。 唯 汝 能 证 知 。 lìnɡ miào ɡuünɡ huün xǐ, 令 妙 光 欢 喜,

shuō shì fǎ huá j?nɡ, mǎn liù shí xiǎo ji?、 说 是 法 华 经 , 满 六 十 小 劫 、 bù qǐ yú cǐ zu?。 suǒ shuō shànɡ miào fǎ, 不 起 于 此 座 。 所 说 上 妙 法,

shì miào ɡuünɡ fǎ sh?、 是 妙 光 法 师 、 f? shuō shì fǎ huá, 佛 说 是 法 华 ,

x? ji? n?nɡ sh?u 悉 皆 能 受 lìnɡ zh?nɡ huün xǐ 令 众 欢 喜

chí。 持 。 yǐ, 已,

xún jí yú shì rì, 寻 即 于 是 日, zhū fǎ shí xiünɡ yì, 诸 法 实 相 义,

ɡào yú tiün r?n zh?nɡ, 告 于 天 人 众 , yǐ w?i rǔ d?nɡ shuō, 已 为 汝 等 说 ,

wǒ j?n yú zhōnɡ y?, 我 今 于 中 夜, rǔ y? x?n j?nɡ jìn,

dünɡ rù yú ni? pán。 当 入 于 涅 槃 。 dünɡ lí yú fànɡ yì,

汝 一 心进 ,离 于逸,

zhū f? sh?n nán zhí, yì ji? shí y? yù。 诸 佛 甚 难 值 , 亿 劫 时 一 遇。 shì zūn zhū zǐ d?nɡ、 w?n f? rù ni? pán, 世 尊 诸 子 等 、 闻 佛 入 涅 槃 ,

ɡ? ɡ? huái b?i nǎo, f? mi? y? h? sù。 各 各 怀 悲 恼 , 佛 灭 一 何 速。 sh?nɡ zhǔ fǎ zh? wánɡ, ün w?i wú liànɡ zh?nɡ, 圣 主 法 之 王 , 安 慰 无 量 众 ,

wǒ ru? mi? dù shí, rǔ d?nɡ wù yōu bù, 我 若 灭 度 时 , 汝 等 勿 忧 怖, shì d? cánɡ pú sà, yú wú l?u shí xiünɡ、 是 德 藏 菩 萨, 于 无 漏 实 相 、

x?n yǐ d? tōnɡ dá, 心 已 得 通 达, hào yu? w?i jìnɡ sh?n, 号 曰 为 净 身 ,

qí cì dünɡ zu? f?, 其 次 当 作 佛, yì dù wú liànɡ zh?nɡ。 亦 度 无 量 众 。

f? cǐ y? mi? dù, 佛 此 夜 灭 度, f?n bù zhū sh? lì, 分 布 诸 舍 利,

rú x?n jìn huǒ mi?, 如 薪 尽 火 灭 , ?r qǐ wú liànɡ tǎ。 而 起 无 量 塔。

bǐ 比 b?i fù 倍 复

qiū bǐ qiū ní, 丘 比 丘 尼, jiü j?nɡ jìn, 加 精 进 ,

qí shù rú h?nɡ 其 数 如 恒 yǐ qiú wú shànɡ 以 求 无 上

shü, 沙 , dào。 道 。

shì miào ɡuünɡ fǎ sh?, f?nɡ chí f? fǎ cánɡ, 是 妙 光 法 师 , 奉 持 佛 法 藏 , bü shí xiǎo ji? zhōnɡ、 ɡuǎnɡ xuün fǎ huá 八 十 小 劫 中 、 广 宣 法 华 j?nɡ。

经 。

shì zhū bü wánɡ zǐ, miào ɡuünɡ suǒ küi huà, 是 诸 八 王 子, 妙 光 所 开 化 , jiün ɡù wú shànɡ dào, dünɡ jiàn wú shù f?。 坚 固 无 上 道 , 当 见 无 数 佛。

ɡ?nɡ yǎnɡ zhū f? yǐ, 供 养 诸 佛 已, xiünɡ jì d? ch?nɡ f?, 相 继 得 成 佛,

suí shùn xínɡ dà dào, 随 顺 行 大 道 , zhuǎn cì ?r sh?u jì。 转 次 而 授 记。

zuì h?u tiün zhōnɡ tiün, 最 后 天 中 天 , f?, zhū xiün zh? dǎo sh?, 佛, 诸 仙 之 导 师 , zh?nɡ。 众 。

hào yu? rán d?nɡ 号 曰 燃 灯 dù tuō wú liànɡ 度 脱 无 量

shì miào ɡuünɡ fǎ sh?, shí yǒu y? dì zǐ, 是 妙 光 法 师 , 时 有 一 弟 子, x?n chánɡ huái xi? dài, tün zhù yú mínɡ lì, 心 常 怀 懈 怠 , 贪 著 于 名 利,

qiú mínɡ 求 名 qì sh? suǒ 弃 舍 所

lì wú yàn, 利 无 厌 , xí s?nɡ, 习 诵 ,

duō y?u zú xìnɡ jiü, 多 游 族 姓 家 , f?i wànɡ bù tōnɡ lì。 废 忘 不 通 利。

yǐ shì y?n yuán ɡù, 以 是 因 缘 故, yì xínɡ zh?nɡ shàn y?, 亦 行 众 善 业,

hào zh? w?i qiú mínɡ。 号 之 为 求 名 。 d? jiàn wú shù f?, 得 见 无 数 佛,

ɡ?nɡ yǎnɡ yú zhū f?, 供 养 于 诸 佛, jù liù bō lu? mì,

suí shùn xínɡ dà dào, 随 顺 行 大 道 , j?n jiàn shì sh? zǐ。

具 六

波 罗

蜜,

子。

qí h?u dünɡ zu? f?, 其 后 当 作 佛, ɡuǎnɡ dù zhū zh?nɡ sh?nɡ, 广 度 诸 众 生 ,

hào mínɡ yu? mí l?, 号 名 曰 弥 勒, qí shù wú yǒu liànɡ。 其 数 无 有 量 。

bǐ f? mi? dù h?u, 彼 佛 灭 度 后 , miào ɡuünɡ fǎ sh? zh?, 妙 光 法 师 者 ,

xi? dài zh? rǔ shì, 懈 怠 者 汝 是 , j?n z? wǒ sh?n shì。 今 则 我 身 是 。

wǒ jiàn d?nɡ mínɡ f?, 我 见 灯 明 佛, yǐ shì zh? j?n f?、 以 是 知 今 佛、

b?n ɡuünɡ ruì rú cǐ, 本 光 瑞 如 此, yù shuō fǎ huá j?nɡ。 欲 说 法 华 经 。

j?n xiünɡ rú b?n ruì, 今 相 如 本 瑞 , j?n f? fànɡ ɡuünɡ mínɡ, 今 佛 放 光 明 ,

shì zhū f? fünɡ biàn, 是 诸 佛 方 便 , zhù fü shí xiünɡ yì。 助 发 实 相 义。

zhū r?n j?n dünɡ zh?, h? zhǎnɡ y? x?n dài, 诸 人 今 当 知 , 合 掌 一 心 待 , f? dünɡ yǔ fǎ yǔ, chōnɡ zú qiú dào zh?。 佛 当 雨 法 雨, 充 足 求 道 者 。

zhū qiú 诸 求 f? dünɡ 佛 当

sün ch?nɡ r?n, 三 乘 人 , w?i chú duàn, 为 除 断 ,

ru? 若 lìnɡ 令

yǒu 有 jìn 尽

yí 疑 wú 无

huǐ 悔 yǒu 有

zh?, 者 , yú。 余。

miào fǎ lián huá j?nɡ fünɡ biàn pǐn dì ?r 妙 法 莲 华 经 方 便 品 第 二

?r shí,shì zūn c?nɡ sün m?i ün xiánɡ ?r qǐ, 尔 时 ,世 尊 从 三 昧 安 详 而 起, ɡào sh? lì fú:‘zhū f? zhì huì,sh?n sh?n wú liànɡ, 告 舍 利 弗:‘诸 佛 智 慧 , 甚 深 无 量 , qí zhì huì m?n,nán ji? nán rù,y? qi? sh?nɡ w?n、 其 智 慧 门 ,难 解 难 入,一 切 声 闻 、 pì zh? f?、suǒ bù n?nɡ zh?。suǒ yǐ zh? h?。f? c?nɡ 辟 支 佛、所 不 能 知 。所 以 者 何。佛 曾 q?n jìn bǎi qiün wàn yì wú shù zhū f?,jìn xínɡ zhū 亲 近 百 千 万 亿 无 数 诸 佛,尽 行 诸 f? wú liànɡ dào fǎ,yǒnɡ m?nɡ j?nɡ jìn,mínɡ ch?nɡ 佛 无 量 道 法, 勇 猛 精 进 , 名 称 pǔ w?n。ch?nɡ jiù sh?n sh?n w?i c?nɡ yǒu fǎ,suí yí 普 闻 。 成 就 甚 深 未 曾 有 法,随 宜 suǒ shuō,yì qù nán ji?。sh? lì fú,wú c?nɡ ch?nɡ 所 说 ,意 趣 难 解 。舍 利 弗,吾 从 成 f? yǐ lái,zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán,zhǒnɡ zhǒnɡ pì yù, 佛 已 来 , 种 种 因 缘 , 种 种 譬 喻, ɡuǎnɡ yǎn yán jiào,wú shù fünɡ biàn、yǐn dǎo zh?nɡ 广 演 言 教 ,无 数 方 便 、引 导 众 sh?nɡ,lìnɡ lí zhū zhù。suǒ yǐ zh? h?。rú lái fünɡ 生 , 令 离 诸 著 。所 以 者 何。如 来 方 biàn zh? jiàn bō lu? mì、ji? yǐ jù zú。sh? lì fú, 便 知 见 波 罗 蜜、皆 已 具 足。舍 利 弗, rú lái zh? jiàn,ɡuǎnɡ dà sh?n yuǎn,wú liànɡ wú ài, 如 来 知 见 , 广 大 深 远 ,无 量 无 碍, lì、wú suǒ w?i、chán dìnɡ、ji? tuō sün m?i、sh?n rù 力、无 所 畏 、 禅 定 、解 脱 三 昧 、 深 入 wú jì,ch?nɡ jiù y? qi? w?i c?nɡ yǒu fǎ。sh? lì fú, 无 际, 成 就 一 切 未 曾 有 法。舍 利 弗, rú lái n?nɡ zhǒnɡ zhǒnɡ f?n bi?,qiǎo shuō zhū fǎ, 如 来 能 种 种 分 别 , 巧 说 诸 法, yán cí r?u ruǎn,yu? k? zh?nɡ x?n。sh? lì fú,qǔ 言 辞 柔 软 ,悦 可 众 心 。舍 利 弗,取 yào yán zh?,wú liànɡ wú biün w?i c?nɡ yǒu fǎ,f? 要 言 之 ,无 量 无 边 未 曾 有 法,佛 x? ch?nɡ jiù。’ 悉 成 就 。’

‘zhǐ,sh? lì fú,bù xū fù shuō。suǒ yǐ zh? h?。 ‘止 ,舍 利 弗,不 须 复 说 。所 以 者 何。 f? suǒ ch?nɡ jiù dì y? x? yǒu nán ji? zh? fǎ,w?i

佛 所 成 就 第 一 稀 有 难 解 之 法,唯 f? yǔ f?、nǎi n?nɡ jiū jìn zhū fǎ shí xiünɡ。suǒ 佛 与 佛、乃 能 究 尽 诸 法 实 相 。所 w?i zhū fǎ、rú shì xiünɡ,rú shì xìnɡ,rú shì tǐ, 谓 诸 法、如 是 相 ,如 是 性 ,如 是 体, rú shì lì,rú shì zu?,rú shì y?n,rú shì yuán,rú 如 是 力,如 是 作 ,如 是 因 ,如 是 缘 ,如 shì ɡuǒ,rú shì bào,rú shì b?n m? jiū jìnɡ d?nɡ。’ 是 果 ,如 是 报 ,如 是 本 末 究 竟 等 。’

?r shí shì zūn yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō jì 尔 时 世 尊 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yán: 言 :

shì xi?nɡ bù k? liànɡ, 世 雄 不 可 量 , y? qi? zh?nɡ sh?nɡ l?i, 一 切 众 生 类 ,

zhū tiün jí shì r?n、 诸 天 及 世 人 、 wú n?nɡ zh? f? zh?。 无 能 知 佛 者 。

f? lì wú suǒ w?i、 ji? tuō zhū sün m?i, 佛 力 无 所 畏 、 解 脱 诸 三 昧 , jí f? zhū yú fǎ, wú n?nɡ c? liànɡ zh?。 及 佛 诸 余 法, 无 能 测 量 者 。

b?n c?nɡ wú shù f?, 本 从 无 数 佛, sh?n sh?n w?i miào fǎ, 甚 深 微 妙 法,

jù zú xínɡ zhū dào, 具 足 行 诸 道 , nán jiàn nán k? le。 难 见 难 可 了。

yú wú liànɡ yì ji?, 于 无 量 亿 劫 , dào chǎnɡ d? ch?nɡ ɡuǒ, 道 场 得 成 果 ,

xínɡ cǐ zhū dào yǐ, 行 此 诸 道 已, wǒ yǐ x? zh? jiàn。 我 已 悉 知 见 。

yì, 义,

rú shì dà ɡuǒ bào, 如 是 大 果 报 , wǒ jí shí fünɡ f?, 我 及 十 方 佛,

zhǒnɡ zhǒnɡ xìnɡ xiünɡ 种 种 性 相 nǎi n?nɡ zh? shì shì。 乃 能 知 是 事 。

shì fǎ bù k? shì, 是 法 不 可 示 , zhū yú zh?nɡ sh?nɡ l?i, 诸 余 众 生 类 ,

yán cí xiünɡ jì mi?, 言 辞 相 寂 灭 , wú yǒu n?nɡ d? ji?, 无 有 能 得 解 ,

chú 除 zhū f? 诸 佛

zhū pú sà zh?nɡ、 xìn lì jiün ɡù 诸 菩 萨 众 、 信 力 坚 固 dì zǐ zh?nɡ, c?nɡ ɡ?nɡ yǎnɡ zhū 弟 子 众 , 曾 供 养 诸

zh?。 者 。 f?, 佛,

y? qi? l?u yǐ jìn, 一 切 漏 已 尽 , rú shì zhū r?n d?nɡ, 如 是 诸 人 等 ,

zhù 住 qí 其

shì zuì h?u sh?n, 是 最 后 身 , lì suǒ bù kün。 力 所 不 堪 。

jiǎ shǐ mǎn shì jiün, ji? rú sh? lì fú, 假 使 满 世 间 , 皆 如 舍 利 弗, jìn s? ɡ?nɡ dù liànɡ, bù n?nɡ c? f? zhì。 尽 思 共 度 量 , 不 能 测 佛 智 。

zh?nɡ shǐ mǎn 正 使 满 jí yú zhū dì 及 余 诸 弟

shí fünɡ、 ji? rú sh? lì fú, 十 方 、 皆 如 舍 利 弗, zǐ、 yì mǎn shí fünɡ shü, 子、 亦 满 十 方 刹 ,

jìn s? ɡ?nɡ 尽 思 共 pì zh? f? lì 辟 支 佛 利

dù liànɡ, yì fù 度 量 , 亦 复 zhì, wú l?u zuì 智 , 无 漏 最

bù n?nɡ zh?。 不 能 知 。 h?u sh?n, 后 身 ,

yì mǎn shí fünɡ ji?, qí shù rú zhú lín, 亦 满 十 方 界 , 其 数 如 竹 林 , s? d?nɡ ɡ?nɡ y? x?n, yú yì wú liànɡ ji?、 斯 等 共 一 心 , 于 亿 无 量 劫 、

yù 欲 x?n 新

s? 思 fü 发

f? 佛 yì 意

shí zhì, 实 智 , pú sà, 菩 萨,

m? n?nɡ zh? shǎo f?n。 莫 能 知 少 分 。 ɡ?nɡ yǎnɡ wú shù f?, 供 养 无 数 佛,

le dá zhū yì qù, 了 达 诸 义 趣, rú dào má zhú w?i, 如 稻 麻 竹 苇 ,

y?u n?nɡ shàn shuō fǎ, 又 能 善 说 法, chōnɡ mǎn shí fünɡ shü, 充 满 十 方 刹 ,

y? x?n yǐ miào zhì, 一 心 以 妙 智 , xián ji? ɡ?nɡ s? liànɡ, 咸 皆 共 思 量 ,

yú h?nɡ h? shü ji?、 于 恒 河 沙 劫 、 bù n?nɡ zh? f? zhì。 不 能 知 佛 智 。

bù tuì zhū pú sà, 不 退 诸 菩 萨, y? x?n ɡ?nɡ s? qiú, 一 心 共 思 求 ,

qí shù rú h?nɡ shü, 其 数 如 恒 沙 , yì fù bù n?nɡ zh?。 亦 复 不 能 知 。

y?u ɡào sh? lì fú, 又 告 舍 利 弗, sh?n sh?n w?i miào fǎ, 甚 深 微 妙 法,

wú l?u bù s? yì、 无 漏 不 思 议、 wǒ j?n yǐ jù d?, 我 今 已 具 得,

w?i wǒ zh? shì xiünɡ, 唯 我 知 是 相 , sh? lì fú dünɡ zh?, 舍 利 弗 当 知 ,

shí fünɡ f? yì rán。 十 方 佛 亦 然 。 zhū f? yǔ wú yì, 诸 佛 语 无 异,

yú f? suǒ shuō fǎ,

dünɡ sh?nɡ dà xìn lì,

于 佛 所 说 法, 当 生 大 信 力, shì zūn fǎ jiǔ h?u, yào dünɡ shuō zh?n shí。 世 尊 法 久 后 , 要 当 说 真 实 。

ɡào zhū sh?nɡ w?n zh?nɡ、 告 诸 声 闻 众 、 ch?nɡ, wǒ lìnɡ tuō kǔ fù, 乘 , 我 令 脱 苦 缚, zh?, 者 ,

jí qiú yuán 及 求 缘 dǎi d? ni? 逮 得 涅

ju? 觉 pán 槃

f? yǐ fünɡ biàn lì, shì yǐ sün ch?nɡ jiào, 佛 以 方 便 力, 示 以 三 乘 教 , zh?nɡ sh?nɡ chǔ chǔ zhù, yǐn zh? lìnɡ d? chū。 众 生 处 处 著 , 引 之 令 得 出 。

?r shí dà zh?nɡ zhōnɡ,yǒu zhū sh?nɡ w?n l?u 尔 时 大 众 中 ,有 诸 声 闻 漏 jìn ü lu? hàn ü ru? jiüo ch?n rú、d?nɡ,qiün ?r 尽 阿 罗 汉 阿 若 憍 陈 如、 等 , 千 二 bǎi r?n,jí fü sh?nɡ w?n pì zh? f? x?n、bǐ qiū、bǐ 百 人 ,及 发 声 闻 辟 支 佛 心 、比 丘 、比 qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí,ɡ? zu? shì niàn:‘ 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷,各 作 是 念 :‘ j?n zh?、shì zūn h? ɡù y?n qín ch?nɡ tàn fünɡ biàn、 今 者 、世 尊 何 故 殷 勤 称 叹 方 便 、 ?r zu? shì yán,f? suǒ d? fǎ,sh?n sh?n nán ji?, 而 作 是 言 ,佛 所 得 法, 甚 深 难 解 , yǒu suǒ yán shuō,yì qù nán zh?,y? qi? sh?nɡ w?n、 有 所 言 说 ,意 趣 难 知 ,一 切 声 闻 、 pì zh? f?、suǒ bù n?nɡ jí。f? shuō y? ji? tuō yì, 辟 支 佛、所 不 能 及。佛 说 一 解 脱 义, wǒ d?nɡ yì d? cǐ fǎ,dào yú ni? pán,?r j?n bù zh? 我 等 亦 得 此 法,到 于 涅 槃 ,而 今 不 知 shì yì suǒ qū。’ 是 义 所 趋。’

?r shí sh? lì fú zh? sì zh?nɡ x?n yí,zì yì w?i

尔 时 舍 利 弗 知 四 众 心 疑,自 亦 未 le,?r bái f? yán:‘shì zūn,h? y?n h? yuán,y?n 了,而 白 佛 言 :‘世 尊 ,何 因 何 缘 ,殷 qín ch?nɡ tàn zhū f? dì y? fünɡ biàn、sh?n sh?n w?i 勤 称 叹 诸 佛 第 一 方 便 、 甚 深 微 miào、nán ji? zh? fǎ。wǒ zì x? lái,w?i c?nɡ c?nɡ 妙 、难 解 之 法。我 自 昔 来 ,未 曾 从 f?、w?n rú shì shuō,j?n zh?、sì zh?nɡ xián ji? yǒu 佛、闻 如 是 说 ,今 者 、四 众 咸 皆 有 yí。w?i yuàn shì zūn fū yǎn s? shì,shì zūn h? ɡù 疑。惟 愿 世 尊 敷 演 斯 事 ,世 尊 何 故 y?n qín ch?nɡ tàn sh?n sh?n w?i miào nán ji? zh? fǎ。 殷 勤 称 叹 甚 深 微 妙 难 解 之 法。 ’ ’

?r shí sh? lì fú yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yán: 偈 言 :

huì rì dà sh?nɡ zūn, 慧 日 大 圣 尊 , zì shuō d? rú shì 自 说 得 如 是

jiǔ nǎi shuō 久 乃 说 lì wú w?i sün 力 无 畏 三

shì fǎ, 是 法, m?i、 昧 、

chán dìnɡ ji? tuō d?nɡ, bù k? s? yì fǎ。 禅 定 解 脱 等 , 不 可 思 议 法。 dào chǎnɡ suǒ d? fǎ, wú n?nɡ fü w?n zh?。 道 场 所 得 法, 无 能 发 问 者 。

wǒ yì nán k? c?, 我 意 难 可 测, w?n ?r zì shuō, 问 而 自 说 ,

yì wú n?nɡ w?n zh?。 wú 亦 无 能 问 者 。 无 ch?nɡ tàn suǒ xínɡ dào, 称 叹 所 行 道 ,

zhì huì sh?n w?i miào, zhū f? zh? suǒ d?。 智 慧 甚 微 妙 , 诸 佛 之 所 得。 wú l?u zhū lu? hàn、 jí qiú ni? pán zh?,

无 漏

汉 、

及 求

者 ,

j?n ji? du? yí wǎnɡ, 今 皆 堕 疑 网 , qí qiú yuán ju? zh?、 其 求 缘 觉 者 、

f? h? ɡù shuō shì。 佛 何 故 说 是 。 bǐ qiū bǐ qiū ní、 比 丘 比 丘 尼、

zhū tiün l?nɡ ɡuǐ sh?n、 诸 天 龙 鬼 神 、 xiünɡ shì huái y?u yù, 相 视 怀 犹 豫, zūn, 尊 ,

jí qián tà p? d?nɡ, 及 乾 闼 婆 等 , zhün yǎnɡ liǎnɡ zú 瞻 仰 两 足

shì shì w?i 是 事 为 yú zhū sh?nɡ 于 诸 声

yún h?, yuàn f? w?i ji? shuō。 云 何, 愿 佛 为 解 说 。 w?n zh?nɡ, f? shuō wǒ dì y?。 闻 众 , 佛 说 我 第 一。

wǒ 我 w?i shì 为 是

j?n zì yú zhì、 今 自 于 智 、 jiū jìnɡ fǎ, 究 竟 法,

yí hu? bù n?nɡ le, 疑 惑 不 能 了, w?i shì suǒ xínɡ dào。 为 是 所 行 道 。

f? kǒu suǒ sh?nɡ zǐ, h? zhǎnɡ zhün yǎnɡ dài, 佛 口 所 生 子, 合 掌 瞻 仰 待 , yuàn chū w?i miào y?n, shí w?i rú shí shuō。 愿 出 微 妙 音 , 时 为 如 实 说 。

zhū tiün l?nɡ sh?n d?nɡ, qí shù rú h?nɡ shü, 诸 天 龙 神 等 , 其 数 如 恒 沙 , qiú f? zhū pú sà, dà shù yǒu bü wàn, 求 佛 诸 菩 萨, 大 数 有 八 万 ,

y?u zhū wàn yì ɡu?、

zhuǎn lún sh?nɡ wánɡ

又 zhì, 至 ,

诸 万 亿 国 、 转 轮 圣 王 h? zhǎnɡ yǐ jìnɡ x?n, yù w?n jù zú dào。 合 掌 以 敬 心 , 欲 闻 具 足 道 。

?r shí f? ɡào sh? lì fú:‘zhǐ,zhǐ,bù xū fù 尔 时 佛 告 舍 利 弗:‘止 ,止 ,不 须 复 shuō。ru? shuō shì shì,y? qi? shì jiün zhū tiün、 说 。若 说 是 事 ,一 切 世 间 诸 天 、 jí r?n、ji? dünɡ j?nɡ yí。’sh? lì fú zh?nɡ bái f? 及 人 、皆 当 惊 疑。’舍 利 弗 重 白 佛 yán:‘shì zūn,w?i yuàn shuō zh?,w?i yuàn shuō 言 :‘世 尊 ,惟 愿 说 之 ,惟 愿 说 zh?。suǒ yǐ zh? h?。shì huì wú shù bǎi qiün wàn yì 之 。所 以 者 何。是 会 无 数 百 千 万 亿 ü s?nɡ qí zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ jiàn zhū f?,zhū ɡ?n 阿 僧 祇 众 生 , 曾 见 诸 佛,诸 根 m?nɡ lì,zhì huì mínɡ le,w?n f? suǒ shuō,z? n?nɡ 猛 利,智 慧 明 了,闻 佛 所 说 ,则 能 jìnɡ xìn。’ 敬 信 。’

?r shí sh? lì fú yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yán: 偈 言 :

fǎ wánɡ wú shànɡ zūn, w?i shuō yuàn wù lǜ。 法 王 无 上 尊 , 惟 说 愿 勿 虑。 shì huì wú liànɡ zh?nɡ, yǒu n?nɡ jìnɡ xìn 是 会 无 量 众 , 有 能 敬 信 zh?。 者 。

f? fù zhǐ sh? lì fú:‘ru? shuō shì shì,y? qi? 佛 复 止 舍 利 弗:‘若 说 是 事 ,一 切 shì jiün tiün、r?n、ü xiū lu?、ji? dünɡ j?nɡ yí, 世 间 天 、人 、阿 修 罗 、皆 当 惊 疑, z?nɡ shànɡ màn bǐ qiū、jiünɡ zhuì yú dà k?nɡ。’比 丘 、 将于 大

坑 。’

?r shí shì zūn zh?nɡ shuō jì yán: 尔 时 世 尊 重 说 偈 言 :

zhǐ zhǐ bù xū shuō, 止 止 不 须 说 , zhū z?nɡ shànɡ màn zh?, 诸 增 上 慢 者 ,

wǒ fǎ miào nán s?, 我 法 妙 难 思, w?n bì bù jìnɡ xìn。 闻 必 不 敬 信 。

?r shí sh? lì fú zh?nɡ bái f? yán:‘shì zūn, 尔 时 舍 利 弗 重 白 佛 言 :‘世 尊 , w?i yuàn shuō zh?,w?i yuàn shuō zh?。j?n cǐ huì 惟 愿 说 之 ,惟 愿 说 之 。今 此 会 zhōnɡ,rú wǒ d?nɡ bǐ、bǎi qiün wàn yì,shì shì yǐ 中 ,如 我 等 比、百 千 万 亿,世 世 已 c?nɡ c?nɡ f? sh?u huà。rú cǐ r?n d?nɡ,bì n?nɡ jìnɡ 曾 从 佛 受 化 。如 此 人 等 ,必 能 敬 xìn,chánɡ y? ün yǐn,duō suǒ ráo yì。’ 信 , 长 夜 安 隐 ,多 所 饶 益。’

?r shí sh? lì fú yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yán: 偈 言 :

wú shànɡ liǎnɡ zú zūn, yuàn shuō dì y? fǎ, 无 上 两 足 尊 , 愿 说 第 一 法, wǒ w?i f? chánɡ zǐ, w?i chuí f?n bi? shuō。 我 为 佛 长 子, 惟 垂 分 别 说 。

shì huì wú liànɡ zh?nɡ, n?nɡ jìnɡ xìn cǐ fǎ, 是 会 无 量 众 , 能 敬 信 此 法, f? yǐ c?nɡ shì shì, jiào huà rú shì d?nɡ, 佛 已 曾 世 世 , 教 化 如 是 等 ,

ji? y? x?n h? zhǎnɡ,

yù t?nɡ sh?u f? yǔ。

皆 一 心 合 掌 , wǒ d?nɡ qiün ?r bǎi、 我 等 千 二 百 、

欲 听 受 佛 语。 jí yú qiú f? zh?, 及 余 求 佛 者 ,

yuàn w?i cǐ zh?nɡ 愿 为 此 众 shì d?nɡ w?n cǐ 是 等 闻 此

ɡù, 故, fǎ, 法,

w?i chuí 惟 垂 z? sh?nɡ 则 生

f?n bi? shuō。 分 别 说 。 dà huün xǐ。 大 欢 喜。

?r shí shì zūn ɡào sh? lì fú:‘rǔ yǐ y?n qín 尔 时 世 尊 告 舍 利 弗:‘汝 已 殷 勤 sün qǐnɡ,qǐ d? bù shuō。rǔ j?n dì t?nɡ,shàn s? 三 请 ,岂 得 不 说 。汝 今 谛 听 , 善 思 niàn zh?,wú dünɡ w?i rǔ f?n bi? ji? shuō。’shuō 念 之 ,吾 当 为 汝 分 别 解 说 。’ 说 cǐ yǔ shí,huì zhōnɡ yǒu bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? 此 语 时 ,会 中 有 比 丘 、比 丘 尼、优 婆 süi、yōu p? yí、wǔ qiün r?n d?nɡ,jí c?nɡ zu? qǐ, 塞 、优 婆 夷、五 千 人 等 ,即 从 座 起, lǐ f? ?r tuì。suǒ yǐ zh? h?。cǐ b?i zuì ɡ?n sh?n 礼 佛 而 退 。所 以 者 何。此 辈 罪 根 深 zh?nɡ,jí z?nɡ shànɡ màn,w?i d? w?i d?,w?i zh?nɡ 重 ,及 增 上 慢 ,未 得 谓 得,未 证 w?i zh?nɡ,yǒu rú cǐ sh?,shì yǐ bù zhù。shì zūn m? 谓 证 ,有 如 此 失 ,是 以 不 住 。世 尊 默 rán ?r bù zhì zhǐ。 然 而 不 制 止 。

?r shí f? ɡào sh? lì fú:‘wǒ j?n cǐ zh?nɡ,wú 尔 时 佛 告 舍 利 弗:‘我 今 此 众 ,无 fù zh? y?,chún yǒu zh?n shí。sh? lì fú,rú shì 复 枝 叶, 纯 有 贞 实 。舍 利 弗,如 是 z?nɡ shànɡ màn r?n,tuì yì jiü yǐ。rǔ j?n shàn t?nɡ, 增 上 慢 人 ,退 亦 佳 矣。汝 今 善 听 , dünɡ w?i rǔ shuō。sh? lì fú yán,w?i、rán,shì zūn, 当 为 汝 说 。舍 利 弗 言 ,唯 、然 ,世 尊 , yuàn l? yù w?n。’ 愿 乐 欲 闻 。’

f? ɡào sh? lì fú:

佛 告利 弗:

‘rú shì miào fǎ,zhū f? rú lái、shí nǎi shuō ‘如 是 妙 法,诸 佛 如 来 、时 乃 说 zh?,rú yōu tán bō huá,shí y? xiàn ?r。sh? lì fú, 之 ,如 优 昙 钵 华 ,时 一 现 耳。舍 利 弗, rǔ d?nɡ dünɡ xìn f? zh? suǒ shuō,yán bù xū wànɡ。 汝 等 当 信 佛 之 所 说 ,言 不 虚 妄 。 sh? lì fú,zhū f? suí yí shuō fǎ,yì qù nán ji?。 舍 利 弗,诸 佛 随 宜 说 法,意 趣 难 解 。 suǒ yǐ zh? h?。wǒ yǐ wú shù fünɡ biàn、zhǒnɡ zhǒnɡ 所 以 者 何。我 以 无 数 方 便 、 种 种 y?n yuán、pì yù yán cí、yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、 因 缘 、譬 喻 言 辞、演 说 诸 法,是 法、 f?i s? liànɡ f?n bi? zh? suǒ n?nɡ ji?,w?i yǒu zhū 非 思 量 分 别 之 所 能 解 ,唯 有 诸 f? nǎi n?nɡ zh? zh?。suǒ yǐ zh? h?。zhū f? shì zūn 佛 乃 能 知 之 。所 以 者 何。诸 佛 世 尊 w?i yǐ y? dà shì y?n yuán ɡù、chū xiàn yú shì。sh? 唯 以 一 大 事 因 缘 故、出 现 于 世 。舍 lì fú,yún h? mínɡ zhū f? shì zūn w?i yǐ y? dà shì 利 弗,云 何 名 诸 佛 世 尊 唯 以 一 大 事 y?n yuán ɡù、chū xiàn yú shì。zhū f? shì zūn yù 因 缘 故、出 现 于 世 。诸 佛 世 尊 欲 lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ küi f? zh? jiàn、shǐ d? q?nɡ jìnɡ 令 众 生 开 佛 知 见 、使 得 清 净 ɡù,chū xiàn yú shì。yù shì zh?nɡ sh?nɡ、f? zh? zh? 故,出 现 于 世 。欲 示 众 生 、佛 之 知 jiàn ɡù,chū xiàn yú shì。yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ wù f? 见 故,出 现 于 世 。欲 令 众 生 悟 佛 zh? jiàn ɡù,chū xiàn yú shì。yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ 知 见 故,出 现 于 世 。欲 令 众 生 rù f? zh? jiàn dào ɡù,chū xiàn yú shì。sh? lì fú, 入 佛 知 见 道 故,出 现 于 世 。舍 利 弗, shì w?i zhū f? yǐ y? dà shì y?n yuán ɡù、chū xiàn 是 为 诸 佛 以 一 大 事 因 缘 故、出 现 yú shì。’ 于 世 。’

f? ɡào sh? lì fú:‘zhū f? rú lái dàn jiào huà 佛 告 舍 利 弗:‘诸 佛 如 来 但 教 化 pú sà,zhū yǒu suǒ zu?,chánɡ w?i y? shì,w?i yǐ f?

菩 萨,诸 有 所 作 , 常 为 一 事 ,唯 以 佛 zh? zh? jiàn、shì wù zh?nɡ sh?nɡ。sh? lì fú,rú lái 之 知 见 、示 悟 众 生 。舍 利 弗,如 来 dàn yǐ y? f? ch?nɡ ɡù,w?i zh?nɡ sh?nɡ shuō fǎ,wú 但 以 一 佛 乘 故,为 众 生 说 法,无 yǒu yú ch?nɡ,ru? ?r、ru? sün。sh? lì fú,y? qi? 有 余 乘 ,若 二、若 三 。舍 利 弗,一 切 shí fünɡ zhū f?,fǎ yì rú shì。’ 十 方 诸 佛,法 亦 如 是 。’

‘sh? lì fú,ɡu? qù zhū f?,yǐ wú liànɡ wú shù ‘舍 利 弗,过 去 诸 佛,以 无 量 无 数 fünɡ biàn、zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、?r 方 便 、 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、而 w?i zh?nɡ sh?nɡ yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、ji? w?i y? 为 众 生 演 说 诸 法,是 法、皆 为 一 f? ch?nɡ ɡù。shì zhū zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ zhū f? w?n 佛 乘 故。是 诸 众 生 , 从 诸 佛 闻 fǎ,jiū jìnɡ ji? d? y? qi? zhǒnɡ zhì。sh? lì fú, 法,究 竟 皆 得 一 切 种 智 。舍 利 弗, w?i lái zhū f?、dünɡ chū yú shì,yì yǐ wú liànɡ wú 未 来 诸 佛、 当 出 于 世 ,亦 以 无 量 无 shù fünɡ biàn、zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、 数 方 便 、 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、 ?r w?i zh?nɡ sh?nɡ yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、ji? w?i 而 为 众 生 演 说 诸 法,是 法、皆 为 y? f? ch?nɡ ɡù。shì zhū zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ f? w?n fǎ, 一 佛 乘 故。是 诸 众 生 , 从 佛 闻 法, jiū jìnɡ ji? d? y? qi? zhǒnɡ zhì。sh? lì fú,xiàn 究 竟 皆 得 一 切 种 智 。舍 利 弗, 现 zài shí fünɡ wú liànɡ bǎi qiün wàn yì f? tǔ zhōnɡ、 在 十 方 无 量 百 千 万 亿 佛 土 中 、 zhū f? shì zūn,duō suǒ ráo yì、ün l? zh?nɡ sh?nɡ, 诸 佛 世 尊 ,多 所 饶 益、安 乐 众 生 , shì zhū f?、yì yǐ wú liànɡ wú shù fünɡ biàn、zhǒnɡ 是 诸 佛、亦 以 无 量 无 数 方 便 、 种 zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、?r w?i zh?nɡ sh?nɡ 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、而 为 众 生 yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、ji? w?i y? f? ch?nɡ ɡù。 演 说 诸 法,是 法、皆 为 一 佛 乘 故。 shì zhū zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ f? w?n fǎ,jiū jìnɡ ji? 是 诸 众 生 , 从 佛 闻 法,究 竟 皆 d? y? qi? zhǒnɡ zhì。sh? lì fú,shì zhū f?、dàn

得 一 切 种 智 。舍 利 弗,是 诸 佛、但 jiào huà pú sà,yù yǐ f? zh? zh? jiàn、shì zh?nɡ 教 化 菩 萨,欲 以 佛 之 知 见 、示 众 sh?nɡ ɡù,yù yǐ f? zh? zh? jiàn、wù zh?nɡ sh?nɡ ɡù, 生 故,欲 以 佛 之 知 见 、悟 众 生 故, yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ rù f? zh? zh? jiàn ɡù。sh? lì 欲 令 众 生 入 佛 之 知 见 故。舍 利 fú,wǒ j?n yì fù rú shì,zh? zhū zh?nɡ sh?nɡ yǒu 弗,我 今 亦 复 如 是 ,知 诸 众 生 有 zhǒnɡ zhǒnɡ yù,sh?n x?n suǒ zhù,suí qí b?n xìnɡ, 种 种 欲, 深 心 所 著 ,随 其 本 性 , yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、fünɡ biàn lì、 以 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、 方 便 力、 ?r w?i shuō fǎ。sh? lì fú,rú cǐ,ji? w?i d? y? f? 而 为 说 法。舍 利 弗,如 此,皆 为 得 一 佛 ch?nɡ、y? qi? zhǒnɡ zhì ɡù。’ 乘 、一 切 种 智 故。’

‘sh? lì fú,shí fünɡ shì ji? zhōnɡ,shànɡ wú ‘舍 利 弗,十 方 世 界 中 , 尚 无 ?r ch?nɡ,h? kuànɡ yǒu sün。sh? lì fú,zhū f? chū 二 乘 ,何 况 有 三 。舍 利 弗,诸 佛 出 yú wǔ zhu? ? shì,suǒ w?i ji? zhu?、fán nǎo zhu?、 于 五 浊 恶 世 ,所 谓 劫 浊 、烦 恼 浊 、 zh?nɡ sh?nɡ zhu?、jiàn zhu?、mìnɡ zhu?。rú shì sh? 众 生 浊 、 见 浊 、 命 浊 。如 是 舍 lì fú,ji? zhu? luàn shí,zh?nɡ sh?nɡ ɡ?u zh?nɡ, 利 弗,劫 浊 乱 时 , 众 生 垢 重 , qiün tün jí dù,ch?nɡ jiù zhū bù shàn ɡ?n ɡù,zhū 悭 贪 嫉 妒, 成 就 诸 不 善 根 故,诸 f? yǐ fünɡ biàn lì,yú y? f? ch?nɡ、f?n bi? shuō 佛 以 方 便 力,于 一 佛 乘 、分 别 说 sün。sh? lì fú,ru? wǒ dì zǐ,zì w?i ü lu? hàn、pì 三 。舍 利 弗,若 我 弟 子,自 谓 阿 罗 汉 、辟 zh? f? zh?,bù w?n bù zh? zhū f? rú lái、dàn jiào 支 佛 者 ,不 闻 不 知 诸 佛 如 来 、但 教 huà pú sà shì,cǐ f?i f? dì zǐ,f?i ü lu? hàn,f?i 化 菩 萨 事 ,此 非 佛 弟 子,非 阿 罗 汉 ,非 pì zh? f?。’ 辟 支 佛。’

‘y?u、sh? lì fú,shì zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、zì

‘又 、舍 利 弗,是 诸 比 丘 、比 丘 尼、自 w?i yǐ d? ü lu? hàn,shì zuì h?u sh?n,jiū jìnɡ 谓 已 得 阿 罗 汉 ,是 最 后 身 ,究 竟 ni? pán,biàn bù fù zhì qiú ü n?u duō lu? sün miǎo 涅 槃 , 便 不 复 志 求 阿 耨 多 罗 三 藐 sün pú tí,dünɡ zh? cǐ b?i ji? shì z?nɡ shànɡ màn 三 菩 提, 当 知 此 辈 皆 是 增 上 慢 r?n。suǒ yǐ zh? h?。ru? yǒu bǐ qiū、shí d? ü lu? 人 。所 以 者 何。若 有 比 丘 、实 得 阿 罗 hàn,ru? bù xìn cǐ fǎ,wú yǒu shì chǔ。chú f? mi? 汉 ,若 不 信 此 法,无 有 是 处 。除 佛 灭 dù h?u,xiàn qián wú f?。suǒ yǐ zh? h?。f? mi? dù 度 后 , 现 前 无 佛。所 以 者 何。佛 灭 度 h?u,rú shì d?nɡ j?nɡ、sh?u chí dú s?nɡ ji? yì zh?, 后 ,如 是 等 经 、 受 持 读 诵 解 义 者 , shì r?n nán d?。ru? yù yú f?,yú cǐ fǎ zhōnɡ、biàn 是 人 难 得。若 遇 余 佛,于 此 法 中 、 便 d? ju? le。sh? lì fú,rǔ d?nɡ dünɡ y? x?n xìn ji? 得 决 了。舍 利 弗,汝 等 当 一 心 信 解 sh?u chí f? yǔ。zhū f? rú lái、yán wú xū wànɡ,wú 受 持 佛 语。诸 佛 如 来 、言 无 虚 妄 ,无 yǒu yú ch?nɡ,w?i y? f? ch?nɡ。’ 有 余 乘 ,唯 一 佛 乘 。’
ěr shí shì zūn yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō jì 尔 时 世 尊 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yá n: 言 :

bǐ qiū bǐ qiū ní, yǒu huái zēnɡ shà nɡ mà n, 比 丘 比 丘 尼, 有 怀 增 上 慢 , yōu pó sāi wǒ màn, yōu pó yí bù xìn, 优 婆 塞 我 慢 , 优 婆 夷 不 信 ,

rúshì sì zhò nɡ děnɡ, qí shù yǒu wǔ qiān, 如 是 四 众 等 , 其 数 有 五 千 , bùzì jià n qíɡuò , yú jiè yǒu quē lòu, 不 自 见 其 过 , 于 戒 有 缺 漏 ,

hù xī qí xiá cī。 护 惜 其 瑕 疵。

shì xiǎo zhì yǐ chū, 是 小 智 已 出 ,

zhò nɡ zhōnɡ zhī zāo kānɡ, 众 中 之 糟 糠 ,

fó wēi dé ɡùqù , 佛 威 德 故 去,

sī rén xiān fú dé, bù kān shòu shì fǎ。 斯 人 鲜 福 德, 不 堪 受 是 法。 cǐ zhònɡ wú zhī yè, wéi yǒu zhū zhēn shí。 此 众 无 枝 叶, 唯 有 诸 贞 实 。

shě lì fú shàn tīnɡ, zhū fó suǒ dé fǎ, 舍 利 弗 善 听 , 诸 佛 所 得 法, wúlià nɡ fānɡ bià n lì , é r wé i zhò nɡ shēnɡ shuō。 无 量 方 便 力, 而 为 众 生 说 。

zhò nɡ shēnɡ xīn suǒ niàn, zhǒnɡ zhǒnɡ suǒ 众 生 心 所 念 , 种 种 所 xí nɡ dà o, ruò ɡàn zhū yù xìnɡ, xiān shì 行 道 , 若 干 诸 欲 性 , 先 世 shà n è yè 。 善 恶 业。

fó xī zhī shì yǐ, 佛 悉 知 是 已, yán cí fānɡ bià n lì , 言 辞 方 便 力,

yǐ zhū yuá n pì yù 、 以 诸 缘 譬 喻、 lì nɡ yī qiē huān xǐ。 令 一 切 欢 喜。

huò shuō xiū duō luó、 ɡā tuó jí běn shì、 或 说 修 多 罗 、 伽 陀 及 本 事 、 běn shēnɡ wè i cé nɡ yǒu。 yì shuō yú yīn yuán、 本 生 未 曾 有 。 亦 说 于 因 缘 、

pì yùbì nɡ qí yè 、 yōu bō tí shě jīnɡ。 譬 喻 并 祇 夜、 优 波 提 舍 经 。 dù n ɡēn lè xiǎo fǎ, tān zhù yú shēnɡ sǐ, 钝 根 乐 小 法, 贪 著 于 生 死,

yú zhū wú liànɡ fó , bùxí nɡ shēn miào dào, 于 诸 无 量 佛, 不 行 深 妙 道 , zhò nɡ kǔ suǒ nǎo luàn, wé i shì shuō niè pán。 众 苦 所 恼 乱 , 为 是 说 涅 槃 。

wǒ shè shì fānɡ bià n, lì nɡ dérùfóhuì , 我 设 是 方 便 , 令 得 入 佛 慧 , wè i cé nɡ shuō rǔ děnɡ、 dānɡ déché nɡ fódà o。 未 曾 说 汝 等 、 当 得 成 佛 道 。

suǒ yǐ wèi cénɡ shuō, shuō shí wèi zhì ɡù , 所 以 未 曾 说 , 说 时 未 至 故, jīn zhènɡ shì qí shí , juédì nɡ shuō dà chénɡ。 今 正 是 其 时 , 决 定 说 大 乘 。

wǒ cǐ jiǔ bù fǎ, suí shù n zhò nɡ shēnɡ shuō, 我 此 九 部 法, 随 顺 众 生 说 , rùdàché nɡ wéi běn, yǐ ɡù shuō shì jīnɡ。 入 大 乘 为 本 , 以 故 说 是 经 。

yǒu fó zǐ xīn jìnɡ, róu ruǎn yì lì ɡēn, 有 佛 子 心 净 , 柔 软 亦 利 根 , wúlià nɡ zhū fó suǒ, é r xí nɡ shēn miào dào。 无 量 诸 佛 所 , 而 行 深 妙 道 。

wéi cǐ zhū fó zǐ, 为 此 诸 佛 子, wǒ jì rú shì rén, 我 记 如 是 人 ,

shuō shì dà chénɡ jīnɡ。 说 是 大 乘 经 。 lá i shì ché nɡ fódà o, 来 世 成 佛 道 ,

yǐ shēn xīn niàn fó, xiū chí jìnɡ jiè ɡù 。 以 深 心 念 佛, 修 持 净 戒 故。 cǐ děnɡ wé n défó , dà xǐ chōnɡ biàn shēn, 此 等 闻 得 佛, 大 喜 充 遍 身 ,

fó zhī bǐ xīn xínɡ, 佛 知 彼 心 行 , shēnɡ wé n ruòpúsà , 声 闻 若 菩 萨,

ɡù wéi shuō dà chénɡ。 故 为 说 大 乘 。 wén wǒ suǒ shuō fǎ, 闻 我 所 说 法,

nǎi zhì yú yī jì, 乃 至 于 一 偈, shí fānɡ fó tǔ zhōnɡ, 十 方 佛 土 中 ,

jiē chénɡ fówúyí 。 皆 成 佛 无 疑。 wéi yǒu yī chénɡ fǎ, 唯 有 一 乘 法,

wú èr yì wú sān。 无 二 亦 无 三 。 dàn yǐ jiǎ mínɡ zì , 但 以 假 名 字,

chúfó fānɡ biàn shuō, 除 佛 方 便 说 , yǐn dǎo yú zhònɡ shēnɡ, 引 导 于 众 生 ,

shuō fó zhì huì ɡù 。 zhū fó chū yú shì, 说 佛 智 慧 故。 诸 佛 出 于 世 , wéi cǐ yī shì shí, yú èr zé fēi zhēn, 唯 此 一 事 实 , 余 二 则 非 真 ,

zhōnɡ bù yǐ xiǎo chénɡ、 终 不 以 小 乘 、 shēnɡ。 fózì zhùdàché nɡ, 生 。 佛 自 住 大 乘 ,

jì dùyúzhò nɡ 济 度 于 众 rú qí suǒ dé fǎ、 如 其 所 得 法、

dì nɡ huì lì zhuānɡ yá n, yǐ cǐ dù zhònɡ 定 慧 力 庄 严 , 以 此 度 众 shēnɡ。 zì zhè nɡ wúshà nɡ dà o, dàché nɡ pí nɡ 生 。 自 证 无 上 道 , 大 乘 平 děnɡ fǎ, 等 法,

ruò yǐ xiǎo chénɡ huà 、 若 以 小 乘 化 、

nǎi zhì yú yī rén, 乃 至 于 一 人 ,

wǒ zé duò qiān tān, 我 则 堕 悭 贪 ,

cǐ shì wéi bù kě。 此 事 为 不 可。

ruòré n xì n ɡuī fó, rú lái bù qī kuánɡ, 若 人 信 归 佛, 如 来 不 欺 诳 , yì wú tān jí yì, duàn zhū fǎ zhōnɡ è 。 亦 无 贪 嫉 意, 断 诸 法 中 恶。

ɡù fó yú shí fānɡ, ér dú wú suǒ wèi。 wǒ 故 佛 于 十 方 , 而 独 无 所 畏 。 我 yǐ xiānɡ yán shēn, ɡuānɡ mí nɡ zhào shì jiān, 以 相 严 身 , 光 明 照 世 间 ,

wúlià nɡ zhò nɡ suǒ zūn, 无 量 众 所 尊 , yì n。 shě lì fú dānɡ zhī, 印 。 舍 利 弗 当 知 ,

wéi shuō shí xiānɡ 为 说 实 相 wǒ běn lì shì yuàn, 我 本 立 誓 愿 ,

yùlì nɡ yī qiē zhònɡ、 rú wǒ děnɡ wúyì 。 欲 令 一 切 众 、 如 我 等 无 异。 rú wǒ xī suǒ yuàn, jīn zhě yǐ mǎn zú, 如 我 昔 所 愿 , 今 者 已 满 足,

huà yī qiē zhònɡ shēnɡ, 化 一 切 众 生 , ruò wǒ yù zhònɡ shēnɡ, 若 我 遇 众 生 ,

jiē lìnɡ rùfódà o。 皆 令 入 佛 道 。 jìn jiào yǐ fó dào, 尽 教 以 佛 道 ,

wú zhì zhě cuò luàn, 无 智 者 错 乱 , wǒ zhī cǐ zhònɡ shēnɡ, 我 知 此 众 生 ,

mí huòbùshò u jià o。 迷 惑 不 受 教 。 wè i cé nɡ xiū shàn běn, 未 曾 修 善 本 ,

jiān zhù yú wǔ yù, 坚 著 于 五 欲, yǐ zhū yù yīn yuán, 以 诸 欲 因 缘 ,

chī ài ɡù shēnɡ nǎo。 痴 爱 故 生 恼 。 zhuì duò sān è dà o, 坠 堕 三 恶 道 ,

lún huí liù qù zhōnɡ, bè i shòu zhū kǔ dú, 轮 回 六 趣 中 , 备 受 诸 苦 毒, shòu tāi zhī wēi xínɡ, shì shì chá nɡ zēnɡ 受 胎 之 微 形 , 世 世 常 增 chá nɡ。 长 。

báo dé shǎo fú rén, zhò nɡ kǔ suǒ bī pò, 薄 德 少 福 人 , 众 苦 所 逼 迫, rùxiéjià n chó u lí n, ruò yǒu ruò wú děnɡ。 入 邪 见 稠 林 , 若 有 若 无 等 。

yī zhǐ cǐ zhū jiàn, jùzúliùshí è r, 依 止 此 诸 见 , 具 足 六 十 二, shēn zhù xū wànɡ fǎ, jiān shòu bù kě shě, 深 著 虚 妄 法, 坚 受 不 可 舍 ,

wǒ màn zì jīn ɡāo, chǎn qǔ xīn bù shí, 我 慢 自 矜 高 , 谄 曲 心 不 实 , yú qiān wàn yì jié、 bùwé n fómí nɡ zì , 于 千 万 亿 劫 、 不 闻 佛 名 字,

yì bùwé n zhè nɡ fǎ, rúshì ré n ná n dù 。 亦 不 闻 正 法, 如 是 人 难 度。 shìɡù shě lì fú, wǒ wéi shè fānɡ bià n, 是 故 舍 利 弗, 我 为 设 方 便 ,

shuō zhū jìn kǔ dào, shì zhī yǐ niè pán。 说 诸 尽 苦 道 , 示 之 以 涅 槃 。 wǒ suī shuō niè pán, shì yì fēi zhēn miè, 我 虽 说 涅 槃 , 是 亦 非 真 灭 ,

zhū fǎ cónɡ běn lái, 诸 法 从 本 来 , fó zǐ xínɡ dào yǐ, 佛 子 行 道 已,

chá nɡ zì jì miè xiānɡ。 常 自 寂 灭 相 。 lá i shì dézuòfó , 来 世 得 作 佛,

wǒ yǒu fānɡ bià n lì , kāi shì sān chénɡ fǎ。 我 有 方 便 力, 开 示 三 乘 法。 yī qiē zhū shì zūn, jiē shuō yī chénɡ dà o, 一 切 诸 世 尊 , 皆 说 一 乘 道 ,

jīn cǐ zhū dà zhònɡ, jiē yīnɡ chúyí huò , 今 此 诸 大 众 , 皆 应 除 疑 惑 , zhū fó yǔ wú yì, wéi yī wú èr chénɡ。 诸 佛 语 无 异, 唯 一 无 二 乘 。

ɡuòqùwúshùjié , 过 去 无 数 劫 , bǎi qiān wàn yì zhǒnɡ, 百 千 万 亿 种 ,

wúlià nɡ mièdùfó , 无 量 灭 度 佛, qí shù bù kě liànɡ。 其 数 不 可 量 。

rú shì zhū shì zūn, zhǒnɡ zhǒnɡ yuá n pì yù , 如 是 诸 世 尊 , 种 种 缘 譬 喻, wú shù fānɡ bià n lì , yǎn shuō zhū fǎ xiānɡ。 无 数 方 便 力, 演 说 诸 法 相 。

shì zhū shì zūn děnɡ, jiē shuō yī chénɡ fǎ, 是 诸 世 尊 等 , 皆 说 一 乘 法, huàwúlià nɡ zhò nɡ shēnɡ, lì nɡ rùyúfódà o。 化 无 量 众 生 , 令 入 于 佛 道 。

yòu zhū dà shènɡ zhǔ, 又 诸 大 圣 主 , tiān rén qún shēnɡ lè i, 天 人 群 生 类 ,

zhī yī qiē shì jiān、 知 一 切 世 间 、 shēn xīn zhī suǒ yù, 深 心 之 所 欲,

ɡè nɡ yǐ yì fānɡ bià n, 更 以 异 方 便 , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ lè i, 若 有 众 生 类 ,

zhù xiǎn dì yī yì。 助 显 第 一 义。 zhí zhū ɡuòqùfó , 值 诸 过 去 佛,

ruò wén fǎ bù shī, huò chí jiè rěn rǔ、 若 闻 法 布 施 , 或 持 戒 忍 辱、 jīnɡ jìn chán zhì děnɡ, zhǒnɡ zhǒnɡ xiū fú huì。 精 进 禅 智 等 , 种 种 修 福 慧 。

rú shì zhū rén děnɡ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道 。 zhū fó miè dù yǐ, ruò rén shàn ruǎn xīn, 诸 佛 灭 度 已, 若 人 善 软 心 ,

rú shì zhū zhònɡ shēnɡ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 如 是 诸 众 生 , 皆 已 成 佛 道 。 zhū fó miè dù yǐ, ɡò nɡ yǎnɡ shě lì zhě, 诸 佛 灭 度 已, 供 养 舍 利 者 ,

qǐ wàn yì zhǒnɡ tǎ, jīn yín jí bō lí、 起 万 亿 种 塔, 金 银 及 玻 璃、 chē qú yǔ mǎ nǎo、 mé i ɡuī liú lí zhū, 砗 磲 与 玛 瑙 、 玫 瑰 琉 璃 珠 ,

qīnɡ jì nɡ ɡuǎnɡ yá n shì , 清 净 广 严 饰 , tǎ。 huò yǒu qǐ shí miào, 塔。 或 有 起 石 庙 , shuǐ, 水 ,

zhuānɡ xiào yú zhū 庄 校 于 诸 zhān tán jí chén 栴 檀 及 沉

mùmì bì nɡ yúcá i, 木 蜜 并 余 材 , ruòyúkuà nɡ yě zhōnɡ, 若 于 旷 野 中 ,

tuán wǎ ní tǔ děnɡ。 塼 瓦 泥 土 等 。 jī tǔ chénɡ fómià o。 积 土 成 佛 庙 。

nǎi zhì tónɡ zǐ xì, jù shā wéi fó tǎ。 乃 至 童 子 戏, 聚 沙 为 佛 塔。 rú shì zhū rén děnɡ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道 。

ruòré n wé i fó ɡù , jiàn lì zhū xínɡ xià nɡ, 若 人 为 佛 故, 建 立 诸 形 像 , kè diāo chénɡ zhò nɡ xiānɡ, jiē yǐ chénɡ fó 刻 雕 成 众 相 , 皆 已 成 佛 dà o。 道 。

huò yǐ qī bǎo chénɡ, 或 以 七 宝 成 , bái là jí qiān xī, 白 镴 及 铅 锡,

dò u shí chì bá i tó nɡ、 鋀 石 赤 白 铜 、 tiě mù jí yǔ ní, 铁 木 及 与 泥,

huò yǐ jiāo qī bù、 或 以 胶 漆 布、 rú shì zhū rén děnɡ, 如 是 诸 人 等 ,

yá n shì zuòfóxià nɡ, 严 饰 作 佛 像 , jiē yǐ chénɡ fódà o。 皆 已 成 佛 道 。

cǎi huà zuò fó xiànɡ, bǎi fú zhuānɡ yá n 彩 画 作 佛 像 , 百 福 庄 严 xiānɡ, zì zuò ruò shǐ rén, jiē yǐ chénɡ fó 相 , 自 作 若 使 人 , 皆 已 成 佛 dà o。 道 。

nǎi zhì tónɡ zǐ xì, ruò cǎo mù jí bǐ、 乃 至 童 子 戏, 若 草 木 及 笔、 huò yǐ zhǐ zhǎo jiǎ、 é r huàzuòfóxià nɡ, 或 以 指 爪 甲 、 而 画 作 佛 像 ,

rú shì zhū rén děnɡ, 如 是 诸 人 等 , jù zú dà bēi xīn, 具 足 大 悲 心 ,

jiàn jiàn jī ɡōnɡ dé , 渐 渐 积 功 德, jiē yǐ chénɡ fódà o。 皆 已 成 佛 道 。

dàn huà zhū pú sà, 但 化 诸 菩 萨, ruò rén yú tǎ miào、 若 人 于 塔 庙 、

dù tuō wú liànɡ zhò nɡ。 度 脱 无 量 众 。 bǎo xiànɡ jí huàxià nɡ, 宝 像 及 画 像 ,

yǐ huá xiānɡ fān ɡà i、 以 华 香 幡 盖 、 ruò shǐ rén zuò lè, 若 使 人 作 乐,

jì nɡ xīn ér ɡò nɡ yǎnɡ。 敬 心 而 供 养 。 jī ɡǔ chuī jiǎo bèi, 击 鼓 吹 角 贝 ,

xiāo dí qín kōnɡ hó u、 pí páná o tó nɡ bó , 箫 笛 琴 箜 篌 、 琵 琶 铙 铜 钹, rúshì zhò nɡ miào yīn, jìn chí yǐ ɡò nɡ yǎnɡ。 如 是 众 妙 音 , 尽 持 以 供 养 。

huò yǐ huān xǐ xīn, ɡē bei0 sònɡ fódé , 或 以 欢 喜 心 , 歌 呗 颂 佛 德, nǎi zhì yī xiǎo yīn, jiē yǐ chénɡ fódà o。 乃 至 一 小 音 , 皆 已 成 佛 道 。

ruòré n sà n luàn xīn, 若 人 散 乱 心 , ɡò nɡ yǎnɡ yúhuàxià nɡ, 供 养 于 画 像 ,

nǎi zhì yǐ yī huá, 乃 至 以 一 华 , jià n jià n wúshùfó 。 渐 见 无 数 佛。

huò yǒu rén lǐ bài, 或 有 人 礼 拜 , nǎi zhì jǔ yī shǒu, 乃 至 举 一 手 ,

huò fù dàn hé zhǎnɡ, 或 复 但 合 掌 , huò fù xiǎo dī tóu, 或 复 小 低 头 ,

yǐ cǐ ɡò nɡ 以 此 供 fó 。 zì ché nɡ 佛。 自 成

yǎnɡ xià nɡ, jià n jià n wúlià nɡ 养 像 , 渐 见 无 量 wúshà nɡ dà o, ɡuǎnɡ dùwúshù 无 上 道 , 广 度 无 数 zhò nɡ、 众 、

rùwúyúnièpá n, 入 无 余 涅 槃 , ruò rén sàn luàn xīn, 若 人 散 乱 心 ,

rú xīn jìn huǒ miè。 如 薪 尽 火 灭 。 rù yú tǎ miào zhōnɡ, 入 于 塔 庙 中 ,

yī chēnɡ ná n wúfó , jiē yǐ chénɡ fódà o。 一 称 南 无 佛, 皆 已 成 佛 道 。 yú zhū ɡuòqùfó , zà i shì huòmièhò u, 于 诸 过 去 佛, 在 世 或 灭 后 ,

ruò yǒu wén shì fǎ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 若 有 闻 是 法, 皆 已 成 佛 道 。 wèi lái zhū shì zūn, qí shù wú yǒu liànɡ, 未 来 诸 世 尊 , 其 数 无 有 量 ,

shì zhū rú lái děnɡ, yì fānɡ biàn shuō fǎ。 是 诸 如 来 等 , 亦 方 便 说 法。 yī qiē zhū rú lái, yǐ wú liànɡ fānɡ bià n、 一 切 诸 如 来 , 以 无 量 方 便 、

dù tuō zhū zhònɡ shēnɡ, rùfówúlò u zhì , 度 脱 诸 众 生 , 入 佛 无 漏 智 , ruò yǒu wén fǎ zhě, wú yī bù chénɡ fó 。 若 有 闻 法 者 , 无 一 不 成 佛。

zhū fó běn shì yuàn, 诸 佛 本 誓 愿 , pǔ yù lìnɡ zhò nɡ shēnɡ、 普 欲 令 众 生 、

wǒ suǒ xínɡ fódà o, 我 所 行 佛 道 , yì tó nɡ dé cǐ dào。 亦 同 得 此 道 。

wèi lái shì zhū fó, 未 来 世 诸 佛, wú shù zhū fǎ mén, 无 数 诸 法 门 ,

suī shuō bǎi qiān yì、 虽 说 百 千 亿、 qí shí wéi yī chénɡ。 其 实 为 一 乘 。

zhū fó liǎnɡ zú zūn, 诸 佛 两 足 尊 , fó zhǒnɡ có nɡ yuán qǐ, 佛 种 从 缘 起,

zhī fǎ chánɡ wúxì nɡ, 知 法 常 无 性 , shìɡù shuō yī chénɡ。 是 故 说 一 乘 。

shì fǎ zhù fǎ wèi, shì jiān xiānɡ chá nɡ zhù , 是 法 住 法 位 , 世 间 相 常 住 , yú dào chǎnɡ zhī yǐ, dǎo shī fānɡ biàn shuō。 于 道 场 知 已, 导 师 方 便 说 。

tiān rén suǒ ɡò nɡ yǎnɡ、 天 人 所 供 养 、 fó , qí shùrúhé nɡ shā, 佛, 其 数 如 恒 沙 , jiān, 间 ,

xiàn zài shí fānɡ 现 在 十 方 chū xiàn yú shì 出 现 于 世

ān yǐn zhònɡ shēnɡ ɡù , yì shuō rú shì fǎ。 安 隐 众 生 故, 亦 说 如 是 法。 zhī dì yī jì miè, yǐ fānɡ bià n lìɡù , 知 第 一 寂 灭 , 以 方 便 力 故,

suī shì zhǒnɡ zhǒnɡ dà o, qí shí wé i fó 虽 示 种 种 道 , 其 实 为 佛 ché nɡ。 zhī zhònɡ shēnɡ zhū xínɡ, shēn xīn 乘 。 知 众 生 诸 行 , 深 心 zhī suǒ niàn, 之 所 念 ,

ɡuò qù suǒ xí yè, yùxì nɡ jīnɡ jì n lì , 过 去 所 习 业, 欲 性 精 进 力, jí zhū ɡēn lì dùn, yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yīn yuán、 及 诸 根 利 钝 , 以 种 种 因 缘 、

pì yùyì yá n cí , 譬 喻 亦 言 辞, jīn wǒ yì rú shì, 今 我 亦 如 是 ,

suí yīnɡ fānɡ biàn shuō。 随 应 方 便 说 。 ān yǐn zhònɡ shēnɡ ɡù , 安 隐 众 生 故,

yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ fǎ mén、 xuān shì yú fó dào。 以 种 种 法 门 、 宣 示 于 佛 道 。 wǒ yǐ zhì huì lì, zhī zhònɡ shēnɡ xì nɡ yù , 我 以 智 慧 力, 知 众 生 性 欲,

fānɡ biàn shuō zhū fǎ, 方 便 说 诸 法, shě lì fú dānɡ zhī, 舍 利 弗 当 知 ,

jiē lìnɡ dé huān xǐ。 皆 令 得 欢 喜。 wǒ yǐ fó yǎn ɡuān, 我 以 佛 眼 观 ,

jià n liùdà o zhò nɡ shēnɡ, pí n qió nɡ wúfú 见 六 道 众 生 , 贫 穷 无 福 huì , rù shēnɡ sǐ xiǎn dào, xiānɡ xù kǔ bù 慧 , 入 生 死 险 道 , 相 续 苦 不 duà n, 断 ,

shēn zhù yú wǔ yù, rú máo niú ài wěi、 深 著 于 五 欲, 如 牦 牛 爱 尾 、 yǐ tān ài zì bì, má nɡ mí nɡ wú suǒ jiàn。 以 贪 爱 自 弊, 盲 瞑 无 所 见 。

bùqiúdàshì fó 、 不 求 大 势 佛、 shēn rù zhū xié jiàn, 深 入 诸 邪 见 ,

jí yǔ duàn kǔ fǎ, 及 与 断 苦 法, yǐ kǔ yù shě kǔ。 以 苦 欲 舍 苦。

wé i shì zhò nɡ shēnɡ ɡù 、 ér qǐ dà bēi xīn。 为 是 众 生 故、 而 起 大 悲 心 。 wǒ shǐ zuò dào chǎnɡ, ɡuān shù yì jīnɡ xí nɡ, 我 始 坐 道 场 , 观 树 亦 经 行 ,

yú sān qī rì zhōnɡ, sī wéi rú shì shì。 于 三 七 日 中 , 思 惟 如 是 事 。 wǒ suǒ dé zhì huì, wēi miào zuì dì yī。 我 所 得 智 慧 , 微 妙 最 第 一。

zhò nɡ shēnɡ zhū ɡēn dùn, zhù lè chī suǒ 众 生 诸 根 钝 , 著 乐 痴 所 má nɡ, rú sī zhī děnɡ lè i, yún hé ér kě dù, 盲 , 如 斯 之 等 类 , 云 何 而 可 度,

ěr shí zhū fàn wánɡ, jí zhū tiān dì shì、 尔 时 诸 梵 王 , 及 诸 天 帝 释 、 hù shì sì tiān wánɡ, jí dà zì zài tiān, 护 世 四 天 王 , 及 大 自 在 天 ,

bì nɡ yú zhū tiān zhònɡ、 juàn shǔ bǎi qiān 并 余 诸 天 众 、 眷 属 百 千 wà n, ɡōnɡ jì nɡ hé zhǎnɡ lǐ, qǐnɡ wǒ zhuǎn 万 , 恭 敬 合 掌 礼, 请 我 转 fǎ lún。 法 轮 。

wǒ jí zì sī wéi, ruòdà n zà n fóché nɡ, 我 即 自 思 惟 , 若 但 赞 佛 乘 , zhò nɡ shēnɡ méi zài kǔ, bùné nɡ xìn shì fǎ, 众 生 没 在 苦, 不 能 信 是 法,

pò fǎ bù xìn ɡù , zhuì yú sān è dà o。 wǒ 破 法 不 信 故, 坠 于 三 恶 道 。 我 ní nɡ bù shuō fǎ, jí rùyúnièpá n。 宁 不 说 法, 疾 入 于 涅 槃 。

xú n nià n ɡuòqùfó 、 suǒ xínɡ fānɡ bià n lì , 寻 念 过 去 佛、 所 行 方 便 力, wǒ jīn suǒ dé dào, yì yīnɡ shuō sān chénɡ。 我 今 所 得 道 , 亦 应 说 三 乘 。

zuò shì sī wéi shí, 作 是 思 惟 时 , fàn yīn wèi yù wǒ, 梵 音 慰 喻 我,

shí fānɡ fó jiē xiàn, 十 方 佛 皆 现 , shàn zāi shì jiā wén, 善 哉 释 迦 文 ,

dì yī zhī dǎo shī, déshì wúshà nɡ fǎ, 第 一 之 导 师 , 得 是 无 上 法, suí zhū yī qiē fó、 é r yò nɡ fānɡ bià n lì 。 随 诸 一 切 佛、 而 用 方 便 力。

wǒ děnɡ yì jiē dé 我 等 亦 皆 得 wéi zhū zhònɡ shēnɡ lè i、 为 诸 众 生 类 、

zuì miào dì yī fǎ, 最 妙 第 一 法, fēn bié shuō sān chénɡ。 分 别 说 三 乘 。

shǎo zhì lè xiǎo fǎ, bùzì xì n zuòfó , 少 智 乐 小 法, 不 自 信 作 佛, shìɡù yǐ fānɡ bià n、 fēn bié shuō zhū ɡuǒ。 是 故 以 方 便 、 分 别 说 诸 果 。

suī fù shuō sān chénɡ, dà n wé i jià o púsà 。 虽 复 说 三 乘 , 但 为 教 菩 萨。 shě lì fú dānɡ zhī, wǒ wén shènɡ shī zǐ、 舍 利 弗 当 知 , 我 闻 圣 师 子、

shēn jìnɡ wēi miào yīn, xǐ chēnɡ ná n wúfó 。 深 净 微 妙 音 , 喜 称 南 无 佛。 fùzuòrúshì nià n, wǒ chū zhuó è shì , 复 作 如 是 念 , 我 出 浊 恶 世 ,

rú zhū fó suǒ shuō, 如 诸 佛 所 说 , sī wéi shì shì yǐ, 思 惟 是 事 已,

wǒ yì suí shùn xínɡ。 我 亦 随 顺 行 。 jí qū bō luó nai, 即 趋 波 罗 奈 ,

zhū fǎ jì miè xiānɡ, bù kě yǐ yán xuān。 诸 法 寂 灭 相 , 不 可 以 言 宣 。 yǐ fānɡ bià n lìɡù , wéi wǔ bǐ qiū shuō。 以 方 便 力 故, 为 五 比 丘 说 。

shì mí nɡ zhuǎn fǎ lún, biàn yǒu niè pán yīn, 是 名 转 法 轮 , 便 有 涅 槃 音 , jí yǐ ā luóhà n, fǎ sēnɡ chàbiémí nɡ。 及 以 阿 罗 汉 , 法 僧 差 别 名 。

có nɡ jiǔ yuǎn jié lái, zàn shì niè pán fǎ, 从 久 远 劫 来 , 赞 是 涅 槃 法, shēnɡ sǐ kǔ yǒnɡ jì n, wǒ chánɡ rú shì shuō。 生 死 苦 永 尽 , 我 常 如 是 说 。

shě lì fú dānɡ zhī, wǒ jiàn fó zǐ děnɡ, 舍 利 弗 当 知 , 我 见 佛 子 等 , zhì qiú fó dào zhě, wúlià nɡ qiān wàn yì, 志 求 佛 道 者 , 无 量 千 万 亿,

xián yǐ ɡōnɡ jì nɡ xīn, jiē lái zhì fó suǒ, 咸 以 恭 敬 心 , 皆 来 至 佛 所 , cé nɡ có nɡ zhū fó wén, fānɡ biàn suǒ shuō fǎ。 曾 从 诸 佛 闻 , 方 便 所 说 法。

wǒ jí zuò shì niàn, rú lái suǒ yǐ chū, 我 即 作 是 念 , 如 来 所 以 出 , wéi shuō fó huì ɡù , jīn zhènɡ shì qí shí 。 为 说 佛 慧 故, 今 正 是 其 时 。

shě lì fú dānɡ zhī, dù n ɡēn xiǎo zhì rén、 舍 利 弗 当 知 , 钝 根 小 智 人 、 zhù xiānɡ jiāo màn zhě, bùné nɡ xìn shì fǎ。 著 相 憍 慢 者 , 不 能 信 是 法。

jīn wǒ xǐ wú wèi, 今 我 喜 无 畏 , zhè nɡ zhí shě fānɡ bià n, 正 直 舍 方 便 ,

yú zhū pú sà zhōnɡ, 于 诸 菩 萨 中 , dàn shuō wú shà nɡ dà o。 但 说 无 上 道 。

pú sà wén shì fǎ, 菩 萨 闻 是 法, qiān èr bǎi luó hàn、 千 二 百 罗 汉 、

yí wǎnɡ jiē yǐ chú, 疑 网 皆 已 除 , xī yì dānɡ zuòfó 。 悉 亦 当 作 佛。

rú sān shì zhū fó, shuō fǎ zhī yí shì, 如 三 世 诸 佛, 说 法 之 仪 式 , wǒ jīn yì rú shì, shuō wú fēn bié fǎ。 我 今 亦 如 是 , 说 无 分 别 法。

zhū fó xīnɡ chū shì, 诸 佛 兴 出 世 , zhè nɡ shǐ chū yú shì, 正 使 出 于 世 ,

xuán yuǎn zhí yù nán, 悬 远 值 遇 难 , shuō shì fǎ fù nán, 说 是 法 复 难 ,

wúlià nɡ wúshùjié , 无 量 无 数 劫 , né nɡ tīnɡ shì fǎ zhě, 能 听 是 法 者 ,

wén shì fǎ yì ná n, 闻 是 法 亦 难 , sī rén yì fù nán。 斯 人 亦 复 难 。

pì rú yōu tán huā, yī qiē jiē ài lè, 譬 如 优 昙 花 , 一 切 皆 爱 乐, tiān rén suǒ xī yǒu, shí shí nǎi yī chū。 天 人 所 稀 有 , 时 时 乃 一 出 。

wén fǎ huān xǐ zàn, nǎi zhì fā yī yán, 闻 法 欢 喜 赞 , 乃 至 发 一 言 , zé wéi yǐ ɡò nɡ yǎnɡ, yī qiē sān shì fó, 则 为 已 供 养 , 一 切 三 世 佛,

shì rén shèn xī yǒu, ɡuò yú yōu tán huā。 是 人 甚 稀 有 , 过 于 优 昙 花 。 rǔ děnɡ wù yǒu yí, wǒ wéi zhū fǎ wánɡ, 汝 等 勿 有 疑, 我 为 诸 法 王 ,

pǔ ɡào zhū dà zhònɡ, dàn yǐ yī chénɡ dà o、 普 告 诸 大 众 , 但 以 一 乘 道 、 jiào huà zhū pú sà, wú shēnɡ wén dì zǐ。 教 化 诸 菩 萨, 无 声 闻 弟 子。

rǔ děnɡ shě lì fú, 汝 等 舍 利 弗, dānɡ zhī shì miào fǎ, 当 知 是 妙 法,

shēnɡ wé n jí púsà , 声 闻 及 菩 萨, zhū fó zhī mì yào。 诸 佛 之 秘 要 。

yǐ wǔ zhuó è shì , 以 五 浊 恶 世 , rú shì děnɡ zhò nɡ shēnɡ, 如 是 等 众 生 ,

dàn lè zhù zhū yù, 但 乐 著 诸 欲, zhōnɡ bùqiúfódà o。 终 不 求 佛 道 。

dānɡ lá i shì è ré n, 当 来 世 恶 人 , mí huòbùxì n shò u, 迷 惑 不 信 受 ,

wén fó shuō yī chénɡ, 闻 佛 说 一 乘 , pò fǎ duò è dà o。 破 法 堕 恶 道 。

yǒu cán kuì qīnɡ jì nɡ、 zhì qiú fó dào zhě, 有 惭 愧 清 净 、 志 求 佛 道 者 , dānɡ wéi rú shì děnɡ、 ɡuǎnɡ zàn yī chénɡ dà o。 当 为 如 是 等 、 广 赞 一 乘 道 。

shě lì fú dānɡ zhī, zhū fó fǎ rú shì, 舍 利 弗 当 知 , 诸 佛 法 如 是 , yǐ wàn yì fānɡ bià n、 suí yí ér shuō fǎ, 以 万 亿 方 便 、 随 宜 而 说 法,

qí bù xí xué zhě, 其 不 习 学 者 , rǔ děnɡ jì yǐ zhī, 汝 等 既 已 知 ,

bùné nɡ xiǎo le cǐ。 不 能 晓 了 此。 zhū fó shì zhī shī, 诸 佛 世 之 师 ,

suí yí fānɡ bià n shì , wú fù zhū yí huò, 随 宜 方 便 事 , 无 复 诸 疑 惑 , xīn shēnɡ dà huān xǐ, zì zhī dānɡ zuòfó 。 心 生 大 欢 喜, 自 知 当 作 佛。 miào fǎ lián huá jīnɡ pì yù pǐn dì sān 妙 法 莲 华 经 譬 喻 品 第 三

ěr shí shě lì fú yǒnɡ yuè huān xǐ,jí qǐ、hé 尔 时 舍 利 弗 踊 跃 欢 喜,即 起、合 zhǎnɡ、zhān yǎnɡ zūn yán、é r bá i fóyá n:?jīn cónɡ 掌 、 瞻 仰 尊 颜 、而 白 佛 言 :?今 从 shì zūn wén cǐ fǎ yīn,xīn huái yǒnɡ yuè ,déwè i 世 尊 闻 此 法 音 ,心 怀 踊 跃 ,得 未 cé nɡ yǒu。suǒ yǐ zhě hé。wǒ xī cónɡ fówé n rúshì 曾 有 。所 以 者 何。我 昔 从 佛 闻 如 是 fǎ,jiàn zhū pú sà shòu jì zuò fó,ér wǒ děnɡ bù yǔ 法, 见 诸 菩 萨 授 记 作 佛,而 我 等 不 与 sī shì,shè n zìɡǎn shānɡ、shī yú rú lái wú liànɡ 斯 事 , 甚 自 感 伤 、失 于 如 来 无 量 zhī jiàn。shì zūn,wǒ chánɡ dú chǔ shān lín shù xià, 知 见 。世 尊 ,我 常 独 处 山 林 树 下 , ruòzuòruòxí nɡ,měi zuò shì niàn:“wǒ děnɡ tó nɡ 若 坐 若 行 ,每 作 是 念 :“我 等 同 rù fǎ xìnɡ,yún hé rú lái yǐ xiǎo chénɡ fǎ ér jiàn 入 法 性 ,云 何 如 来 以 小 乘 法 而 见 jì dù ?”shì wǒ děnɡ jiù ,fēi shì zūn yě。suǒ yǐ 济 度?”是 我 等 咎 ,非 世 尊 也。所 以 zhě hé。ruò wǒ děnɡ dài shuō suǒ yīn,ché nɡ jiù ā 者 何。若 我 等 待 说 所 因 , 成 就 阿 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,bì yǐ dà chénɡ

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 者 ,必 以 大 乘 ér dé dù tuō。rán wǒ děnɡ bù jiě fānɡ bià n suí yí 而 得 度 脱 。然 我 等 不 解 方 便 随 宜 suǒ shuō,chū wén fó fǎ,yù 、bià n xì n shò u、sī wéi 所 说 ,初 闻 佛 法,遇、 便 信 受 、思 惟 qǔ zhènɡ。shì zūn,wǒ cónɡ xī lái,zhōnɡ rì jì nɡ yè 、 取 证 。世 尊 ,我 从 昔 来 , 终 日 竟 夜、 měi zì kè zé。ér jīn cónɡ fó ,wén suǒ wèi wén、wè i 每 自 克 责。而 今 从 佛,闻 所 未 闻 、未 cé nɡ yǒu fǎ,duàn zhū yí huǐ,shēn yì tài rán,kuà i 曾 有 法, 断 诸 疑 悔 , 身 意 泰 然 , 快 dé ān yǐn。jīn rì nǎi zhī zhēn shì fó zǐ,có nɡ fó 得 安 隐 。今 日 乃 知 真 是 佛 子, 从 佛 kǒu shēnɡ,có nɡ fǎ huà shēnɡ,dé fó fǎ fēn。? 口 生 , 从 法 化 生 ,得 佛 法 分 。?

ěr shí shě lì fú yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yá n: 偈 言 :

wǒ wén shì fǎ yīn, 我 闻 是 法 音 , xīn huái dà huān xǐ, 心 怀 大 欢 喜,

dé suǒ wèi cénɡ yǒu, 得 所 未 曾 有 , yí wǎnɡ jiē yǐ chú。 疑 网 皆 已 除 。

xī lái ménɡ fójià o, bù shī yú dà chénɡ, 昔 来 蒙 佛 教 , 不 失 于 大 乘 , fó yīn shèn xī yǒu, né nɡ chúzhò nɡ shēnɡ nǎo, 佛 音 甚 稀 有 , 能 除 众 生 恼 ,

wǒ yǐ dé lòu jìn, wén yì chú yōu nǎo。 wǒ 我 已 得 漏 尽 , 闻 亦 除 忧 恼 。 我 chǔ yú shān ɡǔ, huòzà i shùlí n xià , 处 于 山 谷, 或 在 树 林 下 ,

ruò zuò ruò jīnɡ xí nɡ, 若 坐 若 经 行 , wū hū shēn zì zé ,

chá nɡ sī wéi shì shì, 常 思 惟 是 事 , yún hé ér zì qī。

呜 呼 深 自 责,

云 何 而 自 欺。

wǒ děnɡ yì fó zǐ, tó nɡ rù wú lòu fǎ, bù 我 等 亦 佛 子, 同 入 无 漏 法, 不 né nɡ yúwè i lá i、 yǎn shuō wú shànɡ dà o。 能 于 未 来 、 演 说 无 上 道 。

jīn sè sān shí èr, shí lì zhū jiě tuō, 金 色 三 十 二, 十 力 诸 解 脱 , tó nɡ ɡò nɡ yī fǎ zhōnɡ, ér bù dé cǐ shì, 同 共 一 法 中 , 而 不 得 此 事 ,

bā shí zhǒnɡ miào hǎo, shí bā bù ɡò nɡ fǎ, 八 十 种 妙 好 , 十 八 不 共 法, rú shì děnɡ ɡōnɡ dé , ér wǒ jiē yǐ shī, 如 是 等 功 德, 而 我 皆 已 失 ,

wǒ dú jīnɡ xí nɡ shí , jià n fózà i dàzhò nɡ, 我 独 经 行 时 , 见 佛 在 大 众 , mí nɡ wén mǎn shí fānɡ, ɡuǎnɡ rá o yì zhò nɡ shēnɡ。 名 闻 满 十 方 , 广 饶 益 众 生 。

zì wéi shī cǐ lì, wǒ wéi zì qī kuánɡ。 wǒ 自 惟 失 此 利, 我 为 自 欺 诳 。 我 chá nɡ yúrì yè , měi sī wéi shì shì, 常 于 日 夜, 每 思 惟 是 事 ,

yù yǐ wèn shì zūn, 欲 以 问 世 尊 , chá nɡ jiàn shì zūn, 常 见 世 尊 ,

wéi shī wéi bù shī, wǒ 为 失 为 不 失 , 我 chēnɡ zàn zhū pú sà, 称 赞 诸 菩 萨,

yǐ shì yú rì yè, chó u lià nɡ cǐ shì shì。 以 是 于 日 夜, 筹 量 此 是 事 。 jīn wén fó yīn shēnɡ, suí yí ér shuō fǎ,

今 闻 佛 音

声 ,

随 宜 而 说 法,

wú lòu nán sī yì, lì nɡ zhò nɡ zhì dào chǎnɡ。 无 漏 难 思 议, 令 众 至 道 场 。 wǒ běn zhù xié jiàn, wéi zhū fàn zhì shī, 我 本 著 邪 见 , 为 诸 梵 志 师 ,

shì zūn zhī wǒ xīn, bá xié shuō niè pán。 世 尊 知 我 心 , 拔 邪 说 涅 槃 。 wǒ xī chú xiéjià n, yú kōnɡ fǎ dé zhènɡ, 我 悉 除 邪 见 , 于 空 法 得 证 ,

ěr shí xīn zì wèi, dézhì yúmièdù 。 é r 尔 时 心 自 谓 , 得 至 于 灭 度。 而 jīn nǎi zì jué, fēi shì shí miè dù, 今 乃 自 觉 , 非 是 实 灭 度,

ruòdézuòfóshí , jù sān shí èr xiānɡ, 若 得 作 佛 时 , 具 三 十 二 相 , tiān rén yè chā zhònɡ、 ló nɡ shén děnɡ ɡōnɡ jì nɡ, 天 人 夜 叉 众 、 龙 神 等 恭 敬 ,

shì shí nǎi kě wèi, 是 时 乃 可 谓 , yúdàzhò nɡ zhōnɡ, 于 大 众 中 ,

yǒnɡ jì n mièwúyú 。 fó 永 尽 灭 无 余。 佛 shuō wǒ dānɡ zuòfó , 说 我 当 作 佛,

wén rú shì fǎ yīn, yí huǐ xī yǐ chú。 chū 闻 如 是 法 音 , 疑 悔 悉 已 除 。 初 wén fó suǒ shuō, xīn zhōnɡ dà jīnɡ yí , 闻 佛 所 说 , 心 中 大 惊 疑,

jiānɡ fēi mó zuò fó, 将 非 魔 作 佛, fó yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yuá n、

nǎo luàn wǒ xīn yē。 恼 乱 我 心 耶。 pì yù qiǎo yán shuō,

佛 以 种缘 、

譬 喻 巧 言

说 ,

qí xīn ān rú hǎi, wǒ wén yí wǎnɡ duà n。 fó 其 心 安 如 海 , 我 闻 疑 网 断 。 佛 shuō ɡuòqùshì 、 wúlià nɡ mièdùfó , 说 过 去 世 、 无 量 灭 度 佛,

ān zhù fānɡ biàn zhōnɡ, yì jiē shuō shì fǎ。 安 住 方 便 中 , 亦 皆 说 是 法。 xià n zà i wè i lá i fó , qí shùwú yǒu liànɡ, 现 在 未 来 佛, 其 数 无 有 量 ,

yì yǐ zhū fānɡ bià n, yǎn shuō rú shì fǎ。 亦 以 诸 方 便 , 演 说 如 是 法。 rú jīn zhě shì zūn, có nɡ shēnɡ jí chū jiā、 如 今 者 世 尊 , 从 生 及 出 家 、

dé dào zhuǎn fǎ lún, 得 道 转 法 轮 , shì zūn shuō shí dào, 世 尊 说 实 道 ,

yì yǐ fānɡ biàn shuō。 亦 以 方 便 说 。 bō xún wú cǐ shì, 波 旬 无 此 事 ,

yǐ shì wǒ dìnɡ zhī、 fēi shì mó zuò fó。 wǒ 以 是 我 定 知 、 非 是 魔 作 佛。 我 duò yí wǎnɡ ɡù , wèi shì mó suǒ wéi, 堕 疑 网 故, 谓 是 魔 所 为 ,

wén fó róu ruǎn yīn, shēn yuǎn shèn wēi mià o, 闻 佛 柔 软 音 , 深 远 甚 微 妙 , yǎn chànɡ qīnɡ jì nɡ fǎ。 wǒ xīn dà huān xǐ, 演 畅 清 净 法。 我 心 大 欢 喜,

yí huǐ yǒnɡ yǐ jìn, ān zhù shí zhì zhōnɡ。 疑 悔 永 已 尽 , 安 住 实 智 中 。 wǒ dìnɡ dānɡ zuòfó , wéi tiān rén suǒ jìnɡ, 我 定 当 作 佛, 为 天 人 所 敬 ,

zhuǎn wú shànɡ fǎ lún, 转 无 上 法 轮 ,

jiào huà zhū pú sà。 教 化 诸 菩 萨。

ěr shí fó ɡào shě lì fú:?wú jīn yú tiān、ré n、 尔 时 佛 告 舍 利 弗:?吾 今 于 天 、人 、 shā mén、póluómé n、děnɡ,dàzhò nɡ zhōnɡ shuō,wǒ 沙 门 、婆 罗 门 、 等 ,大 众 中 说 ,我 xī cénɡ yúè r wàn yì fó suǒ,wé i wúshà nɡ dà o ɡù , 昔 曾 于 二 万 亿 佛 所 ,为 无 上 道 故, chá nɡ jiào huà rǔ,rǔ yì chánɡ yè suí wǒ shòu xué。 常 教 化 汝,汝 亦 长 夜 随 我 受 学 。 wǒ yǐ fānɡ biàn yǐn dǎo rǔ ɡù ,shēnɡ wǒ fǎ zhōnɡ。 我 以 方 便 引 导 汝 故, 生 我 法 中 。 shě lì fú,wǒ xī jiào rǔ zhì yuàn fó dà o,rǔ jīn xī 舍 利 弗,我 昔 教 汝 志 愿 佛 道 ,汝 今 悉 wà nɡ,é r bià n zì wè i、yǐ dé miè dù。wǒ jīn hái yù 忘 ,而 便 自 谓 、已 得 灭 度。我 今 还 欲 lì nɡ rǔ yì niàn běn yuàn suǒ xínɡ dà o ɡù ,wéi zhū 令 汝 忆 念 本 愿 所 行 道 故,为 诸 shēnɡ wén shuō shì dà chénɡ jīnɡ,mí nɡ miào fǎ lián 声 闻 说 是 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 huá 、jiào pú sà fǎ、fó suǒ hù niàn。? 华 、 教 菩 萨 法、佛 所 护 念 。?

?shě lì fú,rǔ yú wèi lái shì,ɡuòwúlià nɡ wú ?舍 利 弗,汝 于 未 来 世 ,过 无 量 无 biān、bù kě sī yì jié,ɡò nɡ yǎnɡ ruò ɡàn qiān wàn 边 、不 可 思 议 劫 , 供 养 若 干 千 万 yì fó ,fè nɡ chí zhè nɡ fǎ,jù zú pú sà suǒ xínɡ zhī 亿 佛, 奉 持 正 法,具 足 菩 萨 所 行 之 dà o,dānɡ dézuòfó ,hào yuē huá ɡuānɡ rúlá i、yīnɡ 道 , 当 得 作 佛,号 曰 华 光 如 来 、 应 ɡò nɡ、zhè nɡ biàn zhī、mí nɡ xí nɡ zú 、shà n shì shì 供 、 正 遍 知 、 明 行 足、 善 逝 世 jiān jiě、wúshà nɡ shì 、dià o yùzhà nɡ fū、tiān rén 间 解 、无 上 士 、 调 御 丈 夫、 天 人 shī、fó 、shì zūn。ɡuómí nɡ líɡò u,qí tǔ pínɡ zhè nɡ, 师 、佛、世 尊 。国 名 离 垢 ,其 土 平 正 , qīnɡ jì nɡ yá n shì ,ān yǐn、fēnɡ lè ,tiān rén chì

净 严 饰 ,安 隐 、 丰 乐, 天 人 炽 shè nɡ。liúlí wé i dì ,yǒu bā jiāo dào,huá nɡ jīn 盛 。琉 璃 为 地,有 八 交 道 , 黄 金 wé i shé nɡ、yǐ jiè qí cè。qí bà nɡ、ɡè yǒu qī bǎo 为 绳 、以 界 其 侧。其 傍 、各 有 七 宝 xí nɡ shù ,chá nɡ yǒu huá ɡuǒ。huá ɡuānɡ rúlá i、yì 行 树 , 常 有 华 果 。华 光 如 来 、亦 yǐ sān chénɡ jià o huàzhò nɡ shēnɡ。? 以 三 乘 教 化 众 生 。??shě lì fú,bǐ fó chū shí,suī fēi è shì ,yǐ ?舍 利 弗,彼 佛 出 时 ,虽 非 恶 世 ,以 běn yuàn ɡù ,shuō sān chénɡ fǎ。qí jié 、mí nɡ dà bǎo 本 愿 故, 说 三 乘 法。其 劫 、 名 大 宝 zhuānɡ yá n。hé ɡùmí nɡ yuē dà bǎo zhuānɡ yá n,qí 庄 严 。何 故 名 曰 大 宝 庄 严 ,其 ɡuó zhōnɡ yǐ pú sà wéi dà bǎo ɡù 。bǐ zhū pú sà,wú 国 中 以 菩 萨 为 大 宝 故。彼 诸 菩 萨,无 lià nɡ wú biān,bù kě sī yì,suàn shù pì yù suǒ bù 量 无 边 ,不 可 思 议, 算 数 譬 喻 所 不 né nɡ jí ,fēi fó zhì lì、wúné nɡ zhī zhě。ruòyù 能 及,非 佛 智 力、无 能 知 者 。若 欲 xí nɡ shí ,bǎo huá chénɡ zú 。cǐ zhū pú sà,fēi chū 行 时 ,宝 华 承 足。此 诸 菩 萨,非 初 fā yì,jiē jiǔ zhí dé běn,yúwúlià nɡ bǎi qiān wàn 发 意,皆 久 植 德 本 ,于 无 量 百 千 万 yì fó suǒ、jì nɡ xiū fàn xínɡ,hé nɡ wéi zhū fó zhī 亿 佛 所 、 净 修 梵 行 , 恒 为 诸 佛 之 suǒ chēnɡ tà n。chá nɡ xiū fó huì,jù dà shén tōnɡ, 所 称 叹 。 常 修 佛 慧 ,具 大 神 通 , shàn zhī yī qiē zhū fǎ zhī mén,zhì zhí wú wěi,zhì 善 知 一 切 诸 法 之 门 ,质 直 无 伪 ,志 niàn jiān ɡù 。rúshì púsà 、chōnɡ mǎn qí ɡuó 。? 念 坚 固。如 是 菩 萨、 充 满 其 国 。?

?shě lì fú,huá ɡuānɡ fó 、shòu shí èr xiǎo jié, ?舍 利 弗,华 光 佛、 寿 十 二 小 劫 , chúwé i wá nɡ zǐ、wè i zuòfóshí 。qíɡuóré n mí n, 除 为 王 子、未 作 佛 时 。其 国 人 民 , shòu bā xiǎo jié。huá ɡuānɡ rúlá i ɡuò shí èr xiǎo 寿 八 小 劫 。华 光 如 来 过 十 二 小 jié ,shòu jiān mǎn pú sà、ā nòu duō luó sān miǎo

劫 , 授 坚 满 菩 萨、阿 耨 多 罗 三 藐 sān pú tí jì。ɡào zhū bǐ qiū,shì jiān mǎn pú sà、 三 菩 提 记。告 诸 比 丘 ,是 坚 满 菩 萨、 cì dānɡ zuòfó ,hào yuē huá zú ān xínɡ、duō tuó ā 次 当 作 佛,号 曰 华 足 安 行 、多 陀 阿 ɡā dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,qí fó ɡuó tǔ, 伽 度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀 ,其 佛 国 土, yì fùrúshì 。shě lì fú,shì huá ɡuānɡ fómièdù 亦 复 如 是 。舍 利 弗,是 华 光 佛 灭 度 zhī hòu,zhè nɡ fǎ zhù shì、sān shí èr xiǎo jié, 之 后 , 正 法 住 世 、三 十 二 小 劫 , xià nɡ fǎ zhù shì、yì sān shí èr xiǎo jié。? 像 法 住 世 、亦 三 十 二 小 劫 。?

ěr shí shì zūn yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō jì 尔 时 世 尊 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yá n: 言 :

shě lì fú lái shì, ché nɡ fó pǔ zhì zūn, 舍 利 弗 来 世 , 成 佛 普 智 尊 , hà o mí nɡ yuē huá ɡuānɡ, dānɡ dùwúlià nɡ zhò nɡ。 号 名 曰 华 光 , 当 度 无 量 众 。

ɡò nɡ yǎnɡ wúshùfó , jùzúpúsàxí nɡ、 shí 供 养 无 数 佛, 具 足 菩 萨 行 、 十 lì děnɡ ɡōnɡ dé , zhè nɡ yúwúshà nɡ dà o。 力 等 功 德, 证 于 无 上 道 。

ɡuòwúlià nɡ jié yǐ, jiémí nɡ dà bǎo yán, 过 无 量 劫 已, 劫 名 大 宝 严 , shì jièmí nɡ líɡò u, qīnɡ jì nɡ wúxiáhuì 。 世 界 名 离 垢 , 清 净 无 瑕 秽 。

yǐ liú lí wéi dì, jīn shénɡ jièqí dà o, qī 以 琉 璃 为 地, 金 绳 界 其 道 , bǎo zá sè shù, chá nɡ yǒu huá ɡuǒ shí。 宝 杂 色 树 , 常 有 华 果 实 。bǐ ɡuó zhū pú sà, zhì nià n chá nɡ jiān ɡù , 彼 国 诸 菩 萨, 志 念 常 坚 固, shén tōnɡ bō luó mì, jiē yǐ xī jù zú。 神 通 波 罗 蜜, 皆 已 悉 具 足。

yú wú shù fó suǒ, shà n xuépúsàdà o, rú 于 无 数 佛 所 , 善 学 菩 萨 道 , 如 shì děnɡ dàshì , huá ɡuānɡ fó suǒ huà。 是 等 大 士 , 华 光 佛 所 化 。

fówé i wá nɡ zǐ shí, qìɡuó shě shì rónɡ, 佛 为 王 子 时 , 弃 国 舍 世 荣 , yú zuì mò hòu shēn, chū jiā chénɡ fódà o。 于 最 末 后 身 , 出 家 成 佛 道 。

huá ɡuānɡ fózhùshì 、 shòu shí èr xiǎo jié, 华 光 佛 住 世 、 寿 十 二 小 劫 , qíɡuóré n mí n zhò nɡ, shò u mì nɡ bā xiǎo jié。 其 国 人 民 众 , 寿 命 八 小 劫 。

fó miè dù zhī hòu, zhè nɡ fǎ zhù yú shì, 佛 灭 度 之 后 , 正 法 住 于 世 , sān shí èr xiǎo jié, ɡuǎnɡ dù zhū zhònɡ shēnɡ。 三 十 二 小 劫 , 广 度 诸 众 生 。

zhè nɡ fǎ miè jìn yǐ, xià nɡ fǎ sān shí èr, 正 法 灭 尽 已, 像 法 三 十 二, shě lì ɡuǎnɡ liúbù , tiān rén pǔ ɡò nɡ yǎnɡ。 舍 利 广 流 布, 天 人 普 供 养 。

huá ɡuānɡ fó suǒ wéi, qí shì jiē rú shì, 华 光 佛 所 为 , 其 事 皆 如 是 , qí liǎnɡ zúshè nɡ zūn, zuì shè nɡ wú lún pǐ。 其 两 足 圣 尊 , 最 胜 无 伦 匹。

bǐ jí shì rǔ shēn,

yí yīnɡ zì xīn qìnɡ。

彼 即 是 汝 身 ,

宜 应 自 欣

庆 。

ěr shí sì bù zhònɡ,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó 尔 时 四 部 众 ,比 丘 、比 丘 尼、优 婆 sāi、yōu pó yí,tiān lónɡ、yè chā、qiá n tàpó 、ā 塞 、优 婆 夷, 天 龙 、夜 叉 、 乾 闼 婆、阿 xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó 、móhò u luó ɡā、 修 罗 、迦 楼 罗 、紧 那 罗 、摩 侯 罗 伽、 děnɡ dàzhò nɡ,jiàn shě lì fú yú fó qián shòu ā 等 大 众 , 见 舍 利 弗 于 佛 前 受 阿 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,xīn dà huān xǐ, 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 记,心 大 欢 喜, yǒnɡ yuèwúlià nɡ,ɡè ɡè tuō shēn suǒ zhù shànɡ yī、 踊 跃 无 量 ,各 各 脱 身 所 著 上 衣、 yǐ ɡò nɡ yǎnɡ fó 。shì tí huán yīn、fàn tiān wánɡ、 以 供 养 佛。释 提 桓 因 、梵 天 王 、 děnɡ,yǔ wú shù tiān zǐ,yì yǐ tiān miào yī、tiān 等 ,与 无 数 天 子,亦 以 天 妙 衣、 天 mà n tuóluóhuá 、mó hē màn tuó luó huá、děnɡ,ɡò nɡ 曼 陀 罗 华 、摩 诃 曼 陀 罗 华 、 等 , 供 yǎnɡ yúfó 。suǒ sàn tiān yī,zhù xū kōnɡ zhōnɡ,é r 养 于 佛。所 散 天 衣,住 虚 空 中 ,而 zì huí zhuǎn。zhū tiān jì lè、bǎi qiān wàn zhǒnɡ, 自 回 转 。诸 天 伎 乐、百 千 万 种 , yú xū kōnɡ zhōnɡ、yī shí jù zuò,yǔ zhònɡ tiān huá。 于 虚 空 中 、一 时 俱 作 ,雨 众 天 华 。 é r zuòshì yá n:?fó xī yú bō luó nai、chū zhuǎn fǎ 而 作 是 言 :?佛 昔 于 波 罗 奈 、初 转 法 lú n,jīn nǎi fù zhuǎn wú shànɡ zuì dà fǎ lún。? 轮 ,今 乃 复 转 无 上 最 大 法 轮 。?

ěr shí zhū tiān zǐ yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō 尔 时 诸 天 子 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yá n: 偈 言 :

xī yú bō luó nai、 zhuǎn sì dì fǎ lún, fēn 昔 于 波 罗 奈 、 转 四 谛 法 轮 , 分 bié shuō zhū fǎ, wǔ zhònɡ zhī shēnɡ miè 。 别 说 诸 法, 五 众 之 生 灭 。

jīn fù zhuǎn zuì miào, wúshà nɡ dà fǎ lún, 今 复 转 最 妙 , 无 上 大 法 轮 , shì fǎ shèn shēn ào, shǎo yǒu nénɡ xìn zhě。 是 法 甚 深 奥, 少 有 能 信 者 。

wǒ děnɡ có nɡ xī lái, shù wén shì zūn shuō, 我 等 从 昔 来 , 数 闻 世 尊 说 , wè i cé nɡ wé n rúshì , shēn miào zhī shànɡ fǎ。 未 曾 闻 如 是 , 深 妙 之 上 法。

shì zūn shuō shì fǎ, wǒ děnɡ jiē suí xǐ。 世 尊 说 是 法, 我 等 皆 随 喜。 dà zhì shě lì fú, jīn dé shòu zūn jì, 大 智 舍 利 弗, 今 得 受 尊 记,

wǒ děnɡ yì rúshì , bì dānɡ dézuòfó , yú 我 等 亦 如 是 , 必 当 得 作 佛, 于 yī qiē shì jiān, zuì zūn wú yǒu shànɡ。 一 切 世 间 , 最 尊 无 有 上 。

fó dào pǒ sī yì, 佛 道 叵 思 议, suǒ yǒu fú yè, 所 有 福 业,

fānɡ biàn suí yí shuō。 wǒ 方 便 随 宜 说 。 我 jīn shì ruò ɡuòshì , 今 世 若 过 世 ,

jí jià n fó ɡōnɡ dé , 及 见 佛 功 德,

jì n huí xià nɡ fódà o。 尽 回 向 佛 道 。

ěr shí shě lì fú bái fó yán:?shì zūn,wǒ jīn 尔 时 舍 利 弗 白 佛 言 :?世 尊 ,我 今 wú fù yí huǐ,qīn yú fó qián、dé shòu ā nò u duō 无 复 疑 悔 ,亲 于 佛 前 、得 受 阿 耨 多 luó sān miǎo sān pú tí jì。shì zhū qiān èr bǎi xīn 罗 三 藐 三 菩 提 记。是 诸 千 二 百 心 zì zài zhě,xī zhù xué dì,fóchá nɡ jià o huà ,yá n 自 在 者 ,昔 住 学 地,佛 常 教 化 ,言 wǒ fǎ、né nɡ lí shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ,jiū jìnɡ nièpá n。

我 法、 能 离 生 老 病 死,究 竟 涅 槃 。 shì xuéwúxuéré n,yìɡè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu 是 学 无 学 人 ,亦 各 自 以 离 我 见 及 有 wú jiàn děnɡ、wè i dénièpá n。ér jīn yú shì zūn 无 见 等 、谓 得 涅 槃 。而 今 于 世 尊 qiá n、wén suǒ wèi wén,jiē duò yí huò。shàn zāi、 前 、闻 所 未 闻 ,皆 堕 疑 惑 。 善 哉 、 shì zūn,yuà n wé i sì zhò nɡ shuō qí yīn yuán,lì nɡ 世 尊 , 愿 为 四 众 说 其 因 缘 , 令 lí yí huǐ。? 离 疑 悔 。?

ěr shí fó ɡào shě lì fú:?wǒ xiān bù yán、zhū 尔 时 佛 告 舍 利 弗:?我 先 不 言 、诸 fó shì zūn、yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yīn yuán、pì yùyá n cí 、 佛 世 尊 、以 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、 fānɡ biàn shuō fǎ,jiē wéi ā nòu duō luó sān miǎo 方 便 说 法,皆 为 阿 耨 多 罗 三 藐 sān pú tí yē。shì zhū suǒ shuō,jiē wéi huà pú sà 三 菩 提 耶。是 诸 所 说 ,皆 为 化 菩 萨 ɡù 。rán shě lì fú,jīn dānɡ fù yǐ pì yù、ɡè nɡ mí nɡ 故。然 舍 利 弗,今 当 复 以 譬 喻、 更 明 cǐ yì,zhū yǒu zhì zhě、yǐ pì yù dé jiě。? 此 义,诸 有 智 者 、以 譬 喻 得 解 。?

?shě lì fú,ruò ɡuóyì jùluò ,yǒu dà chánɡ ?舍 利 弗,若 国 邑 聚 落 ,有 大 长 zhě、qí nián shuāi mài,cá i fùwúlià nɡ,duō yǒu 者 、其 年 衰 迈 ,财 富 无 量 ,多 有 tiá n zhá i、jí zhū tónɡ pú 。qí jiā ɡuǎnɡ dà ,wéi yǒu 田 宅 、及 诸 僮 仆。其 家 广 大,唯 有 yī mén,duō zhū rén zhònɡ,yī bǎi、èr bǎi、nǎi zhì 一 门 ,多 诸 人 众 ,一 百 、二 百 、乃 至 wǔ bǎi rén、zhǐ zhù qí zhōnɡ。tá nɡ ɡé xiǔ ɡù ,qiá nɡ 五 百 人 、止 住 其 中 。 堂 阁 朽 故, 墙 bì tuí luò ,zhù ɡēn fǔ bài,liá nɡ dò nɡ qīnɡ wēi, 壁 隤 落 ,柱 根 腐 败 , 梁 栋 倾 危 , zhōu zā jù shí、xū rán huǒ qǐ,fén shāo shě zhái。 周 匝 俱 时 、欻 然 火 起,焚 烧 舍 宅 。 chá nɡ zhě zhū zǐ,ruòshí 、è r shí 、huò zhì sān shí、 长 者 诸 子,若 十 、二 十 、或 至 三 十 、 zài cǐ zhái zhōnɡ。chá nɡ zhě jiàn shì dà huǒ cónɡ

在 此 宅 中 。 长 者 见 是 大 火 从 sì miàn qǐ,jí dà jīnɡ bù ,é r zuòshì nià n:“wǒ 四 面 起,即 大 惊 怖,而 作 是 念 :“我 suī nénɡ yú cǐ suǒ shāo zhī mén、ān yǐn dé chū,é r 虽 能 于 此 所 烧 之 门 、安 隐 得 出 ,而 zhū zǐ děnɡ,yú huǒ zhái nèi、lè zhù xī xì,bùjué 诸 子 等 ,于 火 宅 内 、乐 著 嬉 戏,不 觉 bù zhī,bù jīnɡ bùbù ,huǒ lái bī shēn,kǔ tònɡ qiē 不 知 ,不 惊 不 怖,火 来 逼 身 ,苦 痛 切 jǐ,xīn bùyà n huà n,wú qiú chū yì。”? 己,心 不 厌 患 ,无 求 出 意。”?

?shě lì fú,shì chá nɡ zhě zuò shì sī wéi:“wǒ ?舍 利 弗,是 长 者 作 是 思 惟 :“我 shēn shǒu yǒu lì,dānɡ yǐ yī ɡāi、ruò yǐ jǐ àn、 身 手 有 力, 当 以 衣 祴 、若 以 几 案、 có nɡ shě chū zhī。”fù ɡè nɡ sī wéi:“shì shě、wé i 从 舍 出 之 。”复 更 思 惟 :“是 舍 、唯 yǒu yī mén,ér fù xiá xiǎo。zhū zǐ yòu zhì,wèi yǒu 有 一 门 ,而 复 狭 小 。诸 子 幼 稚 ,未 有 suǒ shí,liàn zhù xì chǔ,huò dānɡ duòluò ,wéi huǒ 所 识 , 恋 著 戏 处 ,或 当 堕 落 ,为 火 suǒ shāo。wǒ dānɡ wéi shuō bù wèi zhī shì,cǐ shě 所 烧 。我 当 为 说 怖 畏 之 事 ,此 舍 yǐ shāo,yí shí jí chū,wùlì nɡ wéi huǒ zhī suǒ 已 烧 ,宜 时 疾 出 ,勿 令 为 火 之 所 shāo hài。”zuò shì niàn yǐ,rú suǒ sī wéi,jù ɡà o 烧 害 。”作 是 念 已,如 所 思 惟 ,具 告 zhū zǐ,rǔ děnɡ sù chū。fù suī lián mǐn、shà n yá n 诸 子,汝 等 速 出 。父 虽 怜 愍 、 善 言 yò u yù ,ér zhū zǐ děnɡ lè zhù xī xì ,bù kěn xìn 诱 喻,而 诸 子 等 乐 著 嬉 戏,不 肯 信 shò u,bù jīnɡ bùwè i,le wú chū xīn。yì fù bù zhī 受 ,不 惊 不 畏 ,了 无 出 心 。亦 复 不 知 hé zhě shì huǒ,hé zhě wéi shě,yún hé wéi shī,dà n 何 者 是 火 ,何 者 为 舍 ,云 何 为 失 ,但 dōnɡ xī zǒu xì、shì fù ér yǐ。? 东 西 走 戏、视 父 而 已。?

?ěr shí chá nɡ zhě jí zuò shì niàn:“cǐ shě yǐ ?尔 时 长 者 即 作 是 念 :“此 舍 已 wéi dà huǒ suǒ shāo,wǒ jí zhū zǐ ruò bù shí chū,

大 火 所 烧 ,我 及 诸 子 若 不 时 出 , bì wéi suǒ fén,wǒ jīn dānɡ shè fānɡ bià n,lì nɡ zhū 必 为 所 焚 ,我 今 当 设 方 便 , 令 诸 zǐ děnɡ dé miǎn sī hài。”fù zhī zhū zǐ、xiān xīn 子 等 得 免 斯 害 。”父 知 诸 子、 先 心 ɡè yǒu suǒ hǎo,zhǒnɡ zhǒnɡ zhēn wán qí yì zhī wù, 各 有 所 好 , 种 种 珍 玩 奇 异 之 物, qí nɡ bì lèzhù 。é r ɡào zhī yán:“rǔ děnɡ suǒ kě 情 必 乐 著 。而 告 之 言 :“汝 等 所 可 wán hǎo、xī yǒu nán dé,rǔ ruò bù qǔ,hòu bì yōu 玩 好 、稀 有 难 得,汝 若 不 取,后 必 忧 huǐ。rú cǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yá nɡ chē、lù chē、niú chē, 悔 。如 此 种 种 羊 车 、鹿 车 、牛 车 , jīn zài mén wài,kě yǐ yóu xì。rǔ děnɡ yú cǐ huǒ 今 在 门 外 ,可 以 游 戏。汝 等 于 此 火 zhá i、yí sù chū lái,suí rǔ suǒ yù,jiē dānɡ yǔ rǔ。 宅 、宜 速 出 来 ,随 汝 所 欲,皆 当 与 汝。 ”ěr shí zhū zǐ wén fù suǒ shuō zhēn wán zhī wù, ”尔 时 诸 子 闻 父 所 说 珍 玩 之 物, shì qí yuà n ɡù ,xīn ɡè yǒnɡ ruì ,hù xiānɡ tuī pái, 适 其 愿 故,心 各 勇 锐 ,互 相 推 排 , jì nɡ ɡò nɡ chí zǒu,zhēnɡ chū huǒ zhái。shì shí 竞 共 驰 走 , 争 出 火 宅 。是 时 chá nɡ zhě jiàn zhū zǐ děnɡ ān yǐn dé chū,jiē yú sì 长 者 见 诸 子 等 安 隐 得 出 ,皆 于 四 qú dào zhōnɡ、lùdì é r zuò ,wúfùzhà nɡ à i,qí xīn 衢 道 中 、露 地 而 坐 ,无 复 障 碍,其 心 tà i rá n,huān xǐ yǒnɡ yuè 。shí zhū zǐ děnɡ ɡèbá i 泰 然 , 欢 喜 踊 跃 。时 诸 子 等 各 白 fùyá n:“fù xiān suǒ xǔ wán hǎo zhī jù,yá nɡ chē、 父 言 :“父 先 所 许 玩 好 之 具, 羊 车 、 lù chē、niú chē,yuàn shí cì yǔ。”? 鹿 车 、牛 车 , 愿 时 赐 与。”??shě lì fú,ěr shí chánɡ zhě ɡè cì zhū zǐ、 ?舍 利 弗,尔 时 长 者 各 赐 诸 子、 děnɡ yī dà chē,qí chē ɡāo ɡuǎnɡ,zhò nɡ bǎo zhuānɡ 等 一 大 车 ,其 车 高 广 , 众 宝 庄 xià o,zhōu zā lán dùn,sì mià n xuá n lí nɡ。yò u yúqí 校 , 周 匝 栏 楯 ,四 面 悬 铃 。又 于 其 shà nɡ、zhānɡ shè xiǎn ɡà i,yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér 上 、 张 设 幰 盖 ,亦 以 珍 奇 杂 宝 而 yán shì zhī,bǎo shénɡ jiāo luò,chuí zhū huá yīnɡ,

严 饰 之 ,宝 绳 交 络 , 垂 诸 华 缨 , zhò nɡ fū wǎn yàn,ān zhì dān zhěn。jià yǐ bái niú, 重 敷 婉 筵 ,安 置 丹 枕 。驾 以 白 牛 , fū sè chōnɡ jié ,xí nɡ tǐ shū hǎo,yǒu dà jīn lì, 肤 色 充 洁 , 形 体 姝 好 ,有 大 筋 力, xí nɡ bùpí nɡ zhè nɡ,qí jí rú fēnɡ。yòu duō pú cónɡ、 行 步 平 正 ,其 疾 如 风 。又 多 仆 从 、 ér shì wèi zhī。suǒ yǐ zhě hé。shì dàchá nɡ zhě、 而 侍 卫 之 。所 以 者 何。是 大 长 者 、 cá i fùwúlià nɡ,zhǒnɡ zhǒnɡ zhū cánɡ,xī jiē chōnɡ 财 富 无 量 , 种 种 诸 藏 ,悉 皆 充 yì 。é r zuòshì nià n,wǒ cái wù wú jí,bù yīnɡ yǐ 溢。而 作 是 念 ,我 财 物 无 极,不 应 以 xià liè xiǎo chē、yǔ zhū zǐ děnɡ,jīn cǐ yòu tónɡ, 下 劣 小 车 、与 诸 子 等 ,今 此 幼 童 , jiē shì wú zǐ,à i wúpiān dǎnɡ,wǒ yǒu rú shì qī 皆 是 吾 子,爱 无 偏 党 ,我 有 如 是 七 bǎo dà chē,qí shùwúlià nɡ,yīnɡ dānɡ děnɡ xīn、ɡè 宝 大 车 ,其 数 无 量 , 应 当 等 心 、各 ɡè yǔ zhī,bùyí chàbié 。suǒ yǐ zhě hé。yǐ wǒ cǐ 各 与 之 ,不 宜 差 别 。所 以 者 何。以 我 此 wù 、zhōu ɡěi yī ɡuó ,yó u shà nɡ bùkuì ,hékuà nɡ zhū 物、 周 给 一 国 ,犹 尚 不 匮 ,何 况 诸 zǐ。shì shí zhū zǐ ɡèché nɡ dà chē,déwè i cé nɡ yǒu, 子。是 时 诸 子 各 乘 大 车 ,得 未 曾 有 , fēi běn suǒ wànɡ。? 非 本 所 望 。?

?shě lì fú,yú rǔ yì yún hé,shì chá nɡ zhě、 ?舍 利 弗,于 汝 意 云 何,是 长 者 、 děnɡ yǔ zhū zǐ zhēn bǎo dà chē,ní nɡ yǒu xū wànɡ 等 与 诸 子 珍 宝 大 车 , 宁 有 虚 妄 fǒu??shě lì fú yán:?bù yě、shì zūn,shì chá nɡ 否 ??舍 利 弗 言 :?不 也、世 尊 ,是 长 zhě、dà n lì nɡ zhū zǐ dé miǎn huǒ nán,quán qí qū 者 、但 令 诸 子 得 免 火 难 , 全 其 躯 mì nɡ,fēi wéi xū wànɡ。hé yǐ ɡù 。ruò quán shēn mìnɡ, 命 ,非 为 虚 妄 。何 以 故。若 全 身 命 , biàn wéi yǐ dé wán hǎo zhī jù,kuà nɡ fù fānɡ bià n, 便 为 已 得 玩 好 之 具, 况 复 方 便 , yú bǐ huǒ zhái ér bá jì zhī。shì zūn,ruòshì chá nɡ 于 彼 火 宅 而 拔 济 之 。世 尊 ,若 是 长 zhě,nǎi zhì bù yǔ zuì xiǎo yī chē,yóu bù xū wànɡ。

者 ,乃 至 不 与 最 小 一 车 ,犹 不 虚 妄 。 hé yǐ ɡù 。shì chá nɡ zhě xiān zuò shì yì:“wǒ yǐ 何 以 故。是 长 者 先 作 是 意:“我 以 fānɡ bià n、lì nɡ zǐ dé chū。”yǐ shì yīn yuán,wú xū 方 便 、 令 子 得 出 。”以 是 因 缘 ,无 虚 wà nɡ yě。hékuà nɡ chá nɡ zhě、zì zhī cái fù wú liànɡ, 妄 也。何 况 长 者 、自 知 财 富 无 量 , yù ráo yì zhū zǐ,děnɡ yǔ dà chē。? 欲 饶 益 诸 子, 等 与 大 车 。?

fó ɡào shě lì fú:?shàn zāi shàn zāi,rú rǔ 佛 告 舍 利 弗:? 善 哉 善 哉 ,如 汝 suǒ yán。shě lì fú,rúlá i yì fùrúshì ,zé wéi yī 所 言 。舍 利 弗,如 来 亦 复 如 是 ,则 为 一 qiē shì jiān zhī fù。yú zhū bù wèi、shuāi nǎo、yōu 切 世 间 之 父。于 诸 怖 畏 、 衰 恼 、忧 huà n、wúmí nɡ ān bì,yǒnɡ jì n wúyú ,ér xī chénɡ 患 、无 明 闇 蔽, 永 尽 无 余,而 悉 成 jiùwúlià nɡ zhī jiàn、lì wú suǒ wèi,yǒu dà shén 就 无 量 知 见 、力 无 所 畏 ,有 大 神 lì jí zhì huì lì ,jù zú fānɡ bià n、zhì huì bō luó 力 及 智 慧 力,具 足 方 便 、智 慧 波 罗 mì ,dàcí 、dà bēi,chá nɡ wúxièjuà n,hé nɡ qiúshà n 蜜,大 慈、大 悲 , 常 无 懈 倦 , 恒 求 善 shì ,lì yì yī qiē。ér shēnɡ sān jiè xiǔ ɡù huǒ zhái, 事 ,利 益 一 切 。而 生 三 界 朽 故 火 宅 , wé i dùzhò nɡ shēnɡ、shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ、yōu bēi、kǔ 为 度 众 生 、 生 老 病 死、忧 悲 、苦 nǎo、yú chī、ān bì、sān dú zhī huǒ,jià o huà 、lì nɡ 恼 、愚 痴 、闇 蔽、三 毒 之 火 , 教 化 、 令 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。jiàn zhū 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提。 见 诸 zhò nɡ shēnɡ wéi shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo、 众 生 为 生 老 病 死、忧 悲 、苦 恼 、 zhī suǒ shāo zhǔ,yì yǐ wǔ yù cái lì ɡù 、shòu zhǒnɡ 之 所 烧 煮 ,亦 以 五 欲 财 利 故、 受 种 zhǒnɡ kǔ,yòu yǐ tān zhù zhuī qiú ɡù ,xià n shò u 种 苦,又 以 贪 著 追 求 故, 现 受 zhò nɡ kǔ,hò u shò u dì yù 、chù shēnɡ、è ɡuǐ、zhī kǔ, 众 苦,后 受 地 狱、畜 生 、饿 鬼 、之 苦, ruò shēnɡ tiān shànɡ、jí zài rén jiān,pí n qió nɡ 若 生 天 上 、及 在 人 间 ,贫 穷 kùn kǔ、à i biélí kǔ、yuàn zēnɡ huì kǔ、rú shì děnɡ苦、爱 别 离 苦、 怨 憎 会 苦、如 是 等 zhǒnɡ zhǒnɡ zhū kǔ。zhò nɡ shēnɡ méi zài qí zhōnɡ, 种 种 诸 苦。 众 生 没 在 其 中 , huān xǐ yóu xì,bù jué bù zhī,bù jīnɡ bùbù ,yì bù 欢 喜 游 戏,不 觉 不 知 ,不 惊 不 怖,亦 不 shēnɡ yà n,bù qiú jiě tuō。yú cǐ sān jiè huǒ zhái、 生 厌 ,不 求 解 脱 。于 此 三 界 火 宅 、 dōnɡ xī chí zǒu,suī zāo dà kǔ,bù yǐ wéi huàn。shě 东 西 驰 走 ,虽 遭 大 苦,不 以 为 患 。舍 lì fú ,fó jiàn cǐ yǐ,bià n zuòshì nià n:“wǒ wéi 利 弗,佛 见 此 已, 便 作 是 念 :“我 为 zhò nɡ shēnɡ zhī fù,yīnɡ bá qí kǔ nán,yǔ wú liànɡ 众 生 之 父, 应 拔 其 苦 难 ,与 无 量 wú biān fó zhì huì lè,lì nɡ qí yó u xì 。”? 无 边 佛 智 慧 乐, 令 其 游 戏。”?

?shě lì fú,rúlá i fùzuòshì nià n:“ruò wǒ ?舍 利 弗,如 来 复 作 是 念 :“若 我 dàn yǐ shén lì、jí zhì huì lì ,shě yú fānɡ bià n, 但 以 神 力、及 智 慧 力,舍 于 方 便 , wéi zhū zhònɡ shēnɡ zà n rúlái zhī jiàn、lì wú suǒ 为 诸 众 生 赞 如 来 知 见 、力 无 所 wèi zhě,zhò nɡ shēnɡ bùné nɡ yǐ shì dé dù。suǒ yǐ 畏 者 , 众 生 不 能 以 是 得 度。所 以 zhě hé。shì zhū zhònɡ shēnɡ,wèi miǎn shēnɡ lǎo 者 何。是 诸 众 生 ,未 免 生 老 bì nɡ sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo,ér wéi sān jiè huǒ zhái 病 死、忧 悲 、苦 恼 ,而 为 三 界 火 宅 suǒ shāo,héyó u né nɡ jiě fó zhī zhì huì。”? 所 烧 ,何 由 能 解 佛 之 智 慧 。”?

有 勉 宝 畏

?shě lì fú,rú bǐ chánɡ zhě、suī fù shēn shǒu ?舍 利 弗,如 彼 长 者 、虽 复 身 手 yǒu lì,é r bùyò nɡ zhī,dàn yǐ yīn qín fānɡ bià n、 力,而 不 用 之 ,但 以 殷 勤 方 便 、 miǎn jì zhū zǐ huǒ zhái zhī nán,rá n hò u ɡè yǔ zhēn 济 诸 子 火 宅 之 难 ,然 后 各 与 珍 bǎo dà chē。rúlá i yì fùrúshì ,suī yǒu lì、wú suǒ 大 车 。如 来 亦 复 如 是 ,虽 有 力、无 所 wè i,é r bùyò nɡ zhī,dàn yǐ zhì huì fānɡ bià n,yú ,而 不 用 之 ,但 以 智 慧 方 便 ,于 sān jiè huǒ zhái、bájì zhò nɡ shēnɡ,wéi shuō sān

三 界 火 宅 、拔 济 众 生 ,为 说 三 ché nɡ、shēnɡ wé n、pì zhī fó、fóché nɡ,é r zuòshì 乘 、 声 闻 、辟 支 佛、佛 乘 ,而 作 是 yá n:“rǔ děnɡ mò dé lè zhù sān jiè huǒ zhái,wù 言 :“汝 等 莫 得 乐 住 三 界 火 宅 ,勿 tān cū bì、sè shēnɡ xiānɡ wèi chù yě。ruò tān zhù 贪 粗 敝、色 声 香 味 触 也。若 贪 著 shēnɡ à i,zé wéi suǒ shāo。rǔ sù chū sān jiè,dānɡ 生 爱,则 为 所 烧 。汝 速 出 三 界 , 当 dé sān chénɡ、shēnɡ wé n、pì zhī fó、fóché nɡ,wǒ 得 三 乘 、 声 闻 、辟 支 佛、佛 乘 ,我 jīn wéi rǔ bǎo rèn cǐ shì,zhōnɡ bù xū yě。rǔ děnɡ 今 为 汝 保 任 此 事 , 终 不 虚 也。汝 等 dàn dānɡ qí n xiū jīnɡ jì n。”rú lái yǐ shì fānɡ 但 当 勤 修 精 进 。”如 来 以 是 方 bià n、yò u jì n zhò nɡ shēnɡ,fùzuòshì yá n:“rǔ 便 、诱 进 众 生 ,复 作 是 言 :“汝 děnɡ dānɡ zhī cǐ sān chénɡ fǎ,jiē shì shènɡ suǒ 等 当 知 此 三 乘 法,皆 是 圣 所 chēnɡ tà n,zì zà i wúxì ,wú suǒ yī qiú。ché nɡ shì 称 叹 ,自 在 无 系,无 所 依 求 。 乘 是 sān chénɡ,yǐ wú lòu ɡēn、lì 、jué 、dà o、chá n dì nɡ、 三 乘 ,以 无 漏 根 、力、觉 、道 、 禅 定 、 jiě tuō、sān mèi、děnɡ,é r zì yúlè ,bià n déwú 解 脱 、三 昧 、 等 ,而 自 娱 乐, 便 得 无 lià nɡ ān yǐn kuài lè。”? 量 安 隐 快 乐。”? ?shě lì fú,ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,nèi yǒu zhì ?舍 利 弗,若 有 众 生 ,内 有 智 xì nɡ,có nɡ fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīnɡ 性 , 从 佛 世 尊 闻 法 信 受 ,殷 勤 精 jì n,yù sù chū sān jiè,zì qiúnièpá n,shì mí nɡ 进 ,欲 速 出 三 界 ,自 求 涅 槃 ,是 名 shēnɡ wé n ché nɡ,rú bǐ zhū zǐ wéi qiú yánɡ chē、chū 声 闻 乘 ,如 彼 诸 子 为 求 羊 车 、出 yú huǒ zhái。ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,có nɡ fó shì zūn 于 火 宅 。若 有 众 生 , 从 佛 世 尊 wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīnɡ jì n,qiúzì rá n huì , 闻 法 信 受 ,殷 勤 精 进 ,求 自 然 慧 , lèdúshà n jì ,shēn zhī zhū fǎ yīn yuán,shì mí nɡ 乐 独 善 寂, 深 知 诸 法 因 缘 ,是 名 pì zhī fó chénɡ,rú bǐ zhū zǐ wéi qiú lù chē、chū 辟 支 佛 乘 ,如 彼 诸 子 为 求 鹿 车 、出

yú huǒ zhái。ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,có nɡ fó shì zūn 于 火 宅 。若 有 众 生 , 从 佛 世 尊 wén fǎ xìn shòu,qín xiū jīnɡ jì n,qiú yī qiē zhì、 闻 法 信 受 ,勤 修 精 进 ,求 一 切 智 、 fózhì 、zì rá n zhì 、wú shī zhì、rúlá i zhī jiàn、lì 佛 智 、自 然 智 、无 师 智 、如 来 知 见 、力 wú suǒ wèi,mǐn niàn、ān lè wú liànɡ zhò nɡ shēnɡ, 无 所 畏 ,愍 念 、安 乐 无 量 众 生 , lì yì tiān rén,dù tuō yī qiē,shì mí nɡ dàché nɡ, 利 益 天 人 ,度 脱 一 切 ,是 名 大 乘 , pú sà qiú cǐ chénɡ ɡù ,mí nɡ wéi mó hē sà,rú bǐ zhū 菩 萨 求 此 乘 故, 名 为 摩 诃 萨,如 彼 诸 zǐ wéi qiú niú chē、chū yú huǒ zhái。? 子 为 求 牛 车 、出 于 火 宅 。?

?shě lì fú,rú bǐ chánɡ zhě、jiàn zhū zǐ děnɡ ?舍 利 弗,如 彼 长 者 、 见 诸 子 等 ān yǐn dé chū huǒ zhái,dào wú wèi chǔ,zì wé i cá i 安 隐 得 出 火 宅 ,到 无 畏 处 ,自 惟 财 fùwúlià nɡ,děnɡ yǐ dà chē ér cì zhū zǐ。rúlá i yì 富 无 量 , 等 以 大 车 而 赐 诸 子。如 来 亦 fùrúshì ,wéi yī qiē zhònɡ shēnɡ zhī fù,ruòjià n 复 如 是 ,为 一 切 众 生 之 父,若 见 wúlià nɡ yì qiān zhònɡ shēnɡ,yǐ fó jiào mén、chū 无 量 亿 千 众 生 ,以 佛 教 门 、出 sān jiè kǔ、bù wèi xiǎn dào,dénièpá n lè 。rúlá i 三 界 苦、怖 畏 险 道 ,得 涅 槃 乐。如 来 ěr shí biàn zuò shì niàn:“wǒ yǒu wú liànɡ wú biān 尔 时 便 作 是 念 :“我 有 无 量 无 边 zhì huì 、lì wú wèi děnɡ zhū fó fǎ cánɡ,shì zhū 智 慧 、力 无 畏 等 诸 佛 法 藏 ,是 诸 zhò nɡ shēnɡ,jiē shì wǒ zǐ,děnɡ yǔ dà chénɡ,bù 众 生 ,皆 是 我 子, 等 与 大 乘 ,不 lì nɡ yǒu rén dú dé miè dù。”jiē yǐ rú lái miè dù 令 有 人 独 得 灭 度。”皆 以 如 来 灭 度 ér miè dù zhī。shì zhū zhònɡ shēnɡ tuō sān jiè zhě, 而 灭 度 之 。是 诸 众 生 脱 三 界 者 , xī yǔ zhū fó chán dìnɡ、jiě tuō、děnɡ yú lè zhī jù, 悉 与 诸 佛 禅 定 、解 脱 、 等 娱 乐 之 具, jiē shì yī xiānɡ、yī zhǒnɡ,shè nɡ suǒ chēnɡ tà n, 皆 是 一 相 、一 种 , 圣 所 称 叹 , né nɡ shēnɡ jì nɡ miào dì yī zhī lè。? 能 生 净 妙 第 一 之 乐。?

?shě lì fú,rú bǐ chánɡ zhě、chū yǐ sān chē ?舍 利 弗,如 彼 长 者 、初 以 三 车 yòu yǐn zhū zǐ,rán hòu dàn yǔ dà chē,bǎo wù 诱 引 诸 子,然 后 但 与 大 车 ,宝 物 zhuānɡ yá n,ān yǐn dì yī,rán bǐ chánɡ zhě wú xū 庄 严 ,安 隐 第 一,然 彼 长 者 无 虚 wà nɡ zhī jiù。rúlá i yì fùrúshì 、wú yǒu xū wànɡ, 妄 之 咎 。如 来 亦 复 如 是 、无 有 虚 妄 , chū shuō sān chénɡ、yǐn dǎo zhònɡ shēnɡ,rá n hò u 初 说 三 乘 、引 导 众 生 ,然 后 dàn yǐ dà chénɡ é r dù tuō zhī。hé yǐ ɡù 。rú lái yǒu 但 以 大 乘 而 度 脱 之 。何 以 故。如 来 有 wúlià nɡ zhì huì 、lì wú suǒ wèi zhū fǎ zhī cánɡ, 无 量 智 慧 、力 无 所 畏 诸 法 之 藏 , né nɡ yǔ yī qiē zhònɡ shēnɡ dàché nɡ zhī fǎ,dà n bù 能 与 一 切 众 生 大 乘 之 法,但 不 jì n né nɡ shò u。? 尽 能 受 。?

?shě lì fú ,yǐ shì yīn yuán,dānɡ zhī zhū fó ?舍 利 弗,以 是 因 缘 , 当 知 诸 佛 fānɡ bià n lìɡù ,yú yī fó chénɡ、fēn bié shuō sān。? 方 便 力 故,于 一 佛 乘 、分 别 说 三 。?

fóyùzhò nɡ xuān cǐ yì,ér shuō jì yán: 佛 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 言 :

pì rúchá nɡ zhě、 yǒu yī dà zhái, qí zhá i 譬 如 长 者 、 有 一 大 宅 , 其 宅 jiǔ ɡù , é r fùdù n bì , 久 故, 而 复 顿 敝,

tá nɡ shě ɡāo wēi, zhù ɡēn cuī xiǔ, liá nɡ 堂 舍 高 危 , 柱 根 摧 朽 , 梁 dò nɡ qīnɡ xié , jī bì tuí huǐ, 栋 倾 斜 , 基 陛 隤 毁 ,

qiá nɡ bì yí chè , ní tú chǐ luò, fù shān 墙 壁 圯 坼 , 泥 涂 褫 落 , 覆 苫 luà n zhuì , chuán lǚ chà tuō, 乱 坠 , 椽 梠 差 脱 ,

zhōu zhànɡ qū qǔ, zá huì chōnɡ bià n。 yǒu 周 障 屈 曲, 杂 秽 充 遍 。 有 wǔ bǎi rén, zhǐ zhù qí zhōnɡ。 五 百 人 , 止 住 其 中 。

chī xiāo diāo jiù、 wū què jiū ɡē、 wá n shé 鸱 枭 雕 鹫 、 乌 鹊 鸠 鸽、 蚖 蛇 fù xiē, wú ɡōnɡ yó u yá n, 蝮 蝎 , 蜈 蚣 蚰 蜒 ,

shǒu ɡōnɡ bǎi zú, yòu lí xī shǔ, zhū è 守 宫 百 足, 狖 狸 鼷 鼠 , 诸 恶 chó nɡ bè i, jiāo hénɡ chí zǒu。 虫 辈 , 交 横 驰 走 。

shǐ niào chòu chǔ, bùjì nɡ liúyì , qiānɡ 屎 尿 臭 处 , 不 净 流 溢, 蜣 lá nɡ zhū chó nɡ、 é r jí qí shà nɡ。 螂 诸 虫 、 而 集 其 上 。

húlá nɡ yě ɡà n, jǔ jiáo jiàn tà, □niè sǐ 狐 狼 野 干 , 咀 嚼 践 蹋, □啮 死 shī、 ɡǔ ròu lánɡ jiè 。 尸 、 骨 肉 狼 藉 。

yó u shì qú n ɡǒu、 jì nɡ lái bó cuō, jī léi 由 是 群 狗 、 竞 来 搏 撮 , 饥 羸 zhānɡ huá nɡ, chǔ chǔ qiúshí 。 慞 惶 , 处 处 求 食 。

dò u zhè nɡ□chè, á i chá i há o fè i, qí shě 斗 诤 □掣 , 啀 喍 嗥 吠 , 其 舍 kǒnɡ bù , bià n zhuà nɡ rúshì 。 恐 怖, 变 状 如 是 。

chǔ chǔ jiē yǒu, chī mèi wǎnɡ liǎnɡ, yè 处 处 皆 有 , 魑 魅 魍 魉 , 夜 chā è ɡuǐ, shí dà n ré n rò u, 叉 恶 鬼 , 食 啖 人 肉 ,

dúchó nɡ zhī shǔ, zhū è qí n shò u, fú rǔ 毒 虫 之 属 , 诸 恶 禽 兽 , 孚 乳 chǎn shēnɡ, ɡèzì cá nɡ hù 。 产 生 , 各 自 藏 护。

yè chā jìnɡ lá i, zhēnɡ qǔ shí zhī, shí zhī 夜 叉 竞 来 , 争 取 食 之 , 食 之 jì bǎo, è xīn zhuǎn chì, 既 饱 , 恶 心 转 炽 ,

dò u zhè nɡ zhī shēnɡ, shèn kě bù wèi。 jiū 斗 诤 之 声 , 甚 可 怖 畏 。 鸠 pá n tú ɡuǐ、 dūn jù tǔ duǒ, 槃 荼 鬼 、 蹲 踞 土 埵 ,

huòshí lí dì , yī chǐ èr chǐ, wǎnɡ fǎn yóu 或 时 离 地, 一 尺 二 尺 , 往 返 游 xí nɡ, zò nɡ yì xī xì, 行 , 纵 逸 嬉 戏,

zhuō ɡǒu liǎnɡ zú , pū lìnɡ shī shēnɡ, yǐ 捉 狗 两 足, 扑 令 失 声 , 以 jiǎo jiā jǐnɡ, bù ɡǒu zì lè。 脚 加 颈 , 怖 狗 自 乐。

fù yǒu zhū ɡuǐ, 复 有 诸 鬼 ,

qí shēn chánɡ dà , luǒ xínɡ 其 身 长 大, 裸 形

hēi shòu, 黑 瘦 ,

chá nɡ zhù qí zhōnɡ, 常 住 其 中 ,

fā dà è shēnɡ, jiào hū qiúshí 。 fù yǒu 发 大 恶 声 , 叫 呼 求 食 。 复 有 zhū ɡuǐ, qí yān rú zhēn。 诸 鬼 , 其 咽 如 针 。

fù yǒu zhū ɡuǐ, shǒu rú niú tóu, huòshí 复 有 诸 鬼 , 首 如 牛 头 , 或 食 ré n rò u, huòfùdà n ɡǒu, 人 肉 , 或 复 啖 狗 ,

tóu fā pénɡ luà n, cán hài xiōnɡ xiǎn, jī 头 发 蓬 乱 , 残 害 凶 险 , 饥 kě suǒ bī, jiào huàn chí zǒu。 渴 所 逼, 叫 唤 驰 走 。

yè chā è ɡuǐ, zhū è niǎo shòu, jī jí sì 夜 叉 饿 鬼 , 诸 恶 鸟 兽 , 饥 急 四 xià nɡ, kuī kàn chuānɡ yǒu, 向 , 窥 看 窗 牖 ,

rú shì zhū nán, kǒnɡ wè i wúlià nɡ。 shì xiǔ 如 是 诸 难 , 恐 畏 无 量 。 是 朽 ɡùzhá i, shǔ yú yī rén。 故 宅 , 属 于 一 人 。

qí rén jìn chū, 其 人 近 出 , shě zhái, 舍 宅 ,

wèi jiǔ zhī jiān, yúhò u 未 久 之 间 , 于 后 hū rán huǒ qǐ, 忽 然 火 起,

sì miàn yī shí, qí yá n jùchì 。 dò nɡ liá nɡ 四 面 一 时 , 其 炎 俱 炽 。 栋 梁 chuá n zhù 、 bào shēnɡ zhè n liè , 椽 柱 、 爆 声 震 裂 ,

cuī shé duò luò, qiá nɡ bì bēnɡ dǎo。 zhū 摧 折 堕 落 , 墙 壁 崩 倒 。 诸 ɡuǐ shén děnɡ、 yá nɡ shēnɡ dàjià o。 鬼 神 等 、 扬 声 大 叫 。

diāo jiù zhū niǎo, jiū pán tú děnɡ, zhōu 雕 鹫 诸 鸟 , 鸠 槃 荼 等 , 周 zhānɡ huá nɡ bù , bùné nɡ zì chū。 章 惶 怖, 不 能 自 出 。

è shò u dúchó nɡ, cá nɡ cuàn kǒnɡ xué , pí 恶 兽 毒 虫 , 藏 窜 孔 穴 , 毗 shě dū ɡuǐ、 yì zhù qí zhōnɡ, 舍 阇 鬼 、 亦 住 其 中 ,

bá o fúdé ɡù , 薄 福 德 故, cá n hà i, 残 害 ,

wéi huǒ suǒ bī, ɡò nɡ xiānɡ 为 火 所 逼, 共 相 yǐn xuèdà n rò u。 饮 血 啖 肉 。

yě ɡàn zhī shǔ, bì nɡ yǐ qián sǐ, zhū dà è 野 干 之 属 , 并 已 前 死, 诸 大 恶 shò u、 jì nɡ lá i shí dà n, 兽 、 竞 来 食 啖 ,

chòu yān fēnɡ fū, 臭 烟 烽 烰, ɡōnɡ yó u yá n, 蚣 蚰 蜒 ,

sì miàn chōnɡ sāi。 wú 四 面 充 塞 。 蜈 dú shé zhī lèi, 毒 蛇 之 类 ,

wéi huǒ suǒ shāo, zhēnɡ zǒu chū xué, jiū 为 火 所 烧 , 争 走 出 穴 , 鸠 pá n tú ɡuǐ、 suí qǔ ér shí。 槃 荼 鬼 、 随 取 而 食 。

yòu zhū è ɡuǐ, tó u shà nɡ huǒ rán, jī kě 又 诸 饿 鬼 , 头 上 火 燃 , 饥 渴 rè nǎo, zhōu zhānɡ mèn zǒu。 热 恼 , 周 章 闷 走 。

qí zhá i rúshì 、 shèn kě bù wèi, dú hài huǒ 其 宅 如 是 、 甚 可 怖 畏 , 毒 害 火 zāi, zhò nɡ nán fēi yī。 灾 , 众 难 非 一。

shì shí zhái zhǔ 是 时 宅 主 ré n yá n, 人 言 ,

zà i mé n wà i lì , wén yǒu 在 门 外 立, 闻 有 rǔ zhū zǐ děnɡ, 汝 诸 子 等 ,

xiān yīn yóu xì、 lái rù cǐ zhái, zhì xiǎo 先 因 游 戏、 来 入 此 宅 , 稚 小 wú zhī, huān yú lè zhù。 无 知 , 欢 娱 乐 著 。

chá nɡ zhě wén yǐ, jīnɡ rù huǒ zhái, fānɡ 长 者 闻 已, 惊 入 火 宅 , 方 yí jiùjì , lì nɡ wú shāo hài。 宜 救 济, 令 无 烧 害 。

ɡào yù zhū zǐ, shuō zhònɡ huà n ná n, è ɡuǐ 告 喻 诸 子, 说 众 患 难 , 恶 鬼 dúchó nɡ, zāi huǒ màn yán, 毒 虫 , 灾 火 蔓 延 ,

zhò nɡ kǔ cì dì、 xiānɡ xùbùjué 。 dúshé 众 苦 次 第、 相 续 不 绝 。 毒 蛇 wá n fù , jí zhū yè chā、 蚖 蝮, 及 诸 夜 叉 、

jiū pán tú ɡuǐ, 鸠 槃 荼 鬼 ,

yě ɡà n hú ɡǒu, diāo jiù 野 干 狐 狗 , 雕 鹫

chī xiāo, 鸱 枭 ,

bǎi zú zhī shǔ, 百 足 之 属 ,

jī kě nǎo jí, shèn kě bù wèi, cǐ kǔ nán 饥 渴 恼 急, 甚 可 怖 畏 , 此 苦 难 chǔ, kuà nɡ fù dà huǒ。 处 , 况 复 大 火 。

zhū zǐ wú zhī, suī wén fù huì, yó u ɡùlè 诸 子 无 知 , 虽 闻 父 诲 , 犹 故 乐 zhù , xī xì bù yǐ。 著 , 嬉 戏 不 已。

shì shí chá nɡ zhě, é r zuòshì nià n, zhū zǐ 是 时 长 者 , 而 作 是 念 , 诸 子 rú cǐ, yì wǒ chóu nǎo。 如 此, 益 我 愁 恼 。

jīn cǐ shě zhái, wú yī kě lè, ér zhū zǐ 今 此 舍 宅 , 无 一 可 乐, 而 诸 子 děnɡ、 dān miǎn xī xì, 等 、 耽 湎 嬉 戏,

bù shòu wǒ jiào, jiānɡ wéi huǒ hài。 jí 不 受 我 教 , 将 为 火 害 。 即 biàn sī wéi, shè zhū fānɡ bià n、 便 思 惟 , 设 诸 方 便 、

ɡào zhū zǐ děnɡ, wǒ yǒu zhǒnɡ zhǒnɡ, 告 诸 子 等 , 我 有 种 种 , zhēn wán zhī jù, miào bǎo hǎo chē, 珍 玩 之 具, 妙 宝 好 车 ,

yá nɡ chē lù chē、 dà niú zhī chē, jīn zài 羊 车 鹿 车 、 大 牛 之 车 , 今 在 mé n wà i。 rǔ děnɡ chū lái, 门 外 。 汝 等 出 来 ,

wú wéi rǔ děnɡ 吾 为 汝 等 lè , 乐,

zào zuò cǐ chē, suí yì suǒ 造 作 此 车 , 随 意 所 kě yǐ yóu xì。 可 以 游 戏。

zhū zǐ wén shuō, rú cǐ zhū chē, jí shí bēn 诸 子 闻 说 , 如 此 诸 车 , 即 时 奔 jì nɡ、 chí zǒu ér chū, 竞 、 驰 走 而 出 ,

dào yú kōnɡ dì , lí zhū kǔ nán。 chá nɡ zhě 到 于 空 地, 离 诸 苦 难 。 长 者 jiàn zǐ, dé chū huǒ zhái, 见 子, 得 出 火 宅 ,

zhùyúsì qú , zuò shī zǐ zuò、 é r zì qì nɡ 住 于 四 衢, 坐 师 子 座 、 而 自 庆 yá n, wǒ jīn kuài lè。 言 , 我 今 快 乐。

cǐ zhū zǐ děnɡ, shēnɡ yùshè n ná n, yú xiǎo 此 诸 子 等 , 生 育 甚 难 , 愚 小 wú zhī, ér rù xiǎn zhái。 无 知 , 而 入 险 宅 。

duō zhū dú chónɡ, chī mèi kě wèi, dà huǒ 多 诸 毒 虫 , 魑 魅 可 畏 , 大 火 měnɡ yá n、 sì miàn jù qǐ, 猛 炎 、 四 面 俱 起,

ér cǐ zhū zǐ、 tān zhù xī xì, wǒ yǐ jiù zhī, 而 此 诸 子、 贪 著 嬉 戏, 我 已 救 之 , lì nɡ dé tuō nán。 令 得 脱 难 。

shìɡù zhū rén, wǒ jīn kuài lè。 ěr shí zhū 是 故 诸 人 , 我 今 快 乐。 尔 时 诸 zǐ、 zhī fù ān zuò, 子、 知 父 安 坐 ,

jiē yì fù suǒ、 é r bá i fùyá n, yuàn cì wǒ 皆 诣 父 所 、 而 白 父 言 , 愿 赐 我 děnɡ, sān zhǒnɡ bǎo chē。 等 , 三 种 宝 车 。

rú qián suǒ xǔ, zhū zǐ chū lái, dānɡ yǐ 如 前 所 许, 诸 子 出 来 , 当 以 sān chē、 suí rǔ suǒ yù, 三 车 、 随 汝 所 欲,

jīn zhènɡ shì shí , wé i chuíɡěi yǔ。 chá nɡ 今 正 是 时 , 惟 垂 给 与。 长 zhě dà fù, kùcá nɡ zhò nɡ duō, 者 大 富, 库 藏 众 多 ,

jīn yín liú lí、 chē qú mǎ nǎo, yǐ zhònɡ 金 银 琉 璃、 砗 磲 玛 瑙 , 以 众 bǎo wù、 zào zhū dà chē。 宝 物、 造 诸 大 车 。

zhuānɡ xià o yá n shì , zhōu zā lán dùn, sì 庄 校 严 饰 , 周 匝 栏 楯 , 四 mià n xuá n lí nɡ, jīn shénɡ jiāo luò。 面 悬 铃 , 金 绳 交 络 。

zhēn zhū luó wǎnɡ, zhānɡ shī qí shànɡ, jīn 真 珠 罗 网 , 张 施 其 上 , 金 huá zhū yīnɡ, chǔ chǔ chuí xià, 华 诸 璎 , 处 处 垂 下 ,

zhò nɡ cǎi zá shì, 众 彩 杂 饰 ,

zhōu zā wéi rào, ró u 周 匝 围 绕 , 柔

ruǎn zēnɡ kuà nɡ, yǐ wéi yīn rù。 软 缯 纩 , 以 为 茵 蓐。

shà nɡ mià o xì dié , jià zhí qiān yì, xiān 上 妙 细 叠 , 价 值 千 亿, 鲜 bá i jì nɡ jié , yǐ fù qí shànɡ。 白 净 洁 , 以 覆 其 上 。

yǒu dà bái niú, fé i zhuà nɡ duō lì, xí nɡ tǐ 有 大 白 牛 , 肥 壮 多 力, 形 体 shū hǎo, yǐ jià bǎo chē。 姝 好 , 以 驾 宝 车 。

duō zhū bīn cónɡ, ér shì wèi zhī。 yǐ shì 多 诸 傧 从 , 而 侍 卫 之 。 以 是 miào chē, děnɡ cì zhū zǐ。 妙 车 , 等 赐 诸 子。

zhū zǐ shì shí, huān xǐ yǒnɡ yuè , ché nɡ 诸 子 是 时 , 欢 喜 踊 跃 , 乘 shì bǎo chē, yóu yú sì fānɡ, 是 宝 车 , 游 于 四 方 ,

xī xì kuài lè, zì zà i wúà i。 ɡào shě lì fú, 嬉 戏 快 乐, 自 在 无 碍。 告 舍 利 弗, wǒ yì rú shì, 我 亦 如 是 ,

zhò nɡ shè nɡ zhōnɡ zūn, shì jiān zhī fù。 yī 众 圣 中 尊 , 世 间 之 父。 一 qiē zhònɡ shēnɡ, jiē shì wú zǐ, 切 众 生 , 皆 是 吾 子,

shēn zhù shì lè, wú yǒu huì xīn。 sān jiè 深 著 世 乐, 无 有 慧 心 。 三 界 wú ān, yóu rú huǒ zhái, 无 安, 犹 如 火 宅 ,

zhò nɡ kǔ chōnɡ mǎn, shèn kě bù wèi, chá nɡ 众 苦 充 满 , 甚 可 怖 畏 , 常 yǒu shēnɡ lǎo bì nɡ sǐ yōu huàn, 有 生 老 病 死 忧 患 ,

rú shì děnɡ huǒ, chì rán bù xī。 rú lái yǐ 如 是 等 火 , 炽 燃 不 息。 如 来 已 lí , sān jiè huǒ zhái, 离, 三 界 火 宅 ,

jì rán xián jū, ān chǔ lín yě。 jīn cǐ sān 寂 然 闲 居, 安 处 林 野。 今 此 三 jiè , jiē shì wǒ yǒu, 界 , 皆 是 我 有 ,

qí zhōnɡ zhò nɡ shēnɡ, xī shì wú zǐ。 ér jīn 其 中 众 生 , 悉 是 吾 子。 而 今 cǐ chǔ, duō zhū huàn nán, 此 处 , 多 诸 患 难 ,

wéi wǒ yī rén, 唯 我 一 人 , jià o zhà o, 教 诏 ,

né nɡ wé i jiùhù 。 suī fù 能 为 救 护。 虽 复 é r bùxì n shò u, 而 不 信 受 ,

yú zhū yù rǎn, tān zhù shēn ɡù 。 yǐ shì 于 诸 欲 染 , 贪 著 深 故。 以 是 fānɡ bià n, wéi shuō sān chénɡ, 方 便 , 为 说 三 乘 ,

lì nɡ zhū zhònɡ shēnɡ, zhī sān jiè kǔ, kāi 令 诸 众 生 , 知 三 界 苦, 开 shì yǎn shuō、 chū shì jiān dào。 示 演 说 、 出 世 间 道 。

shì zhū zǐ děnɡ, ruò xīn jué dìnɡ, jùzú 是 诸 子 等 , 若 心 决 定 , 具 足 sān mínɡ、 jí liù shén tōnɡ, 三 明 、 及 六 神 通 ,

yǒu dé yuán jué、 bùtuì púsà 。 rǔ shě lì 有 得 缘 觉 、 不 退 菩 萨。 汝 舍 利 fú , wǒ wéi zhònɡ shēnɡ, 弗, 我 为 众 生 ,

yǐ cǐ pì yù、 shuō yī fó chénɡ, rǔ děnɡ ruò 以 此 譬 喻、 说 一 佛 乘 , 汝 等 若 né nɡ、 xìn shòu shì yǔ, 能 、 信 受 是 语,

yī qiē jiē dānɡ, ché nɡ défódà o。 shì 一 切 皆 当 , 成 得 佛 道 。 是 ché nɡ wēi miào、 qīnɡ jì nɡ dì yī, 乘 微 妙 、 清 净 第 一,

yú zhū shì jiān、 wéi wú yǒu shà nɡ, fó suǒ 于 诸 世 间 、 为 无 有 上 , 佛 所 yuè kě, yī qiē zhònɡ shēnɡ、 悦 可, 一 切 众 生 、

suǒ yīnɡ chēnɡ zà n、 ɡò nɡ yǎnɡ lǐ bài。 wú 所 应 称 赞 、 供 养 礼 拜 。 无 lià nɡ yì qiān、 zhū lì jiě tuō, 量 亿 千 、 诸 力 解 脱 ,

chá n dì nɡ zhì huì , jí fó yú fǎ, dérúshì 禅 定 智 慧 , 及 佛 余 法, 得 如 是 ché nɡ。 lì nɡ zhū zǐ děnɡ, 乘 。 令 诸 子 等 , rì yèjiéshù 、 chá nɡ déyó u xì , yǔ zhū pú 日 夜 劫 数 、 常 得 游 戏, 与 诸 菩 sà 、 jí shēnɡ wé n zhò nɡ,

萨、

及 声众 ,

ché nɡ cǐ bǎo chénɡ, zhí zhì dào chǎnɡ。 yǐ 乘 此 宝 乘 , 直 至 道 场 。 以 shì yīn yuán, shí fānɡ dì qiú , 是 因 缘 , 十 方 谛 求 ,

ɡè nɡ wúyúché nɡ, chú fó fānɡ bià n。 ɡà o 更 无 余 乘 , 除 佛 方 便 。 告 shě lì fú, rǔ zhū rén děnɡ, 舍 利 弗, 汝 诸 人 等 ,

jiē shì wú zǐ, wǒ zé shì fù。 rǔ děnɡ lè i 皆 是 吾 子, 我 则 是 父。 汝 等 累 jié 、 zhò nɡ kǔ suǒ shāo, 劫 、 众 苦 所 烧 ,

wǒ jiē jì bá, lì nɡ chū sān jiè。 wǒ suī 我 皆 济 拔, 令 出 三 界 。 我 虽 xiān shuō、 rǔ děnɡ mièdù , 先 说 、 汝 等 灭 度,

dàn jìn shēnɡ sǐ, é r shí bùmiè , jīn suǒ 但 尽 生 死, 而 实 不 灭 , 今 所 yīnɡ zuò , wé i fózhì huì 。 应 作 , 唯 佛 智 慧 。

ruò yǒu pú sà, yúshì zhò nɡ zhōnɡ, né nɡ yī 若 有 菩 萨, 于 是 众 中 , 能 一 xīn tīnɡ、 zhū fó shí fǎ, 心 听 、 诸 佛 实 法,

zhū fó shì zūn、 suī yǐ fānɡ bià n, suǒ 诸 佛 世 尊 、 虽 以 方 便 , 所 huàzhò nɡ shēnɡ, jiē shì pú sà。 化 众 生 , 皆 是 菩 萨。

ruò rén xiǎo zhì, shēn zhù ài yù, wéi cǐ 若 人 小 智 , 深 著 爱 欲, 为 此 děnɡ ɡù 、 shuō yú kǔ dì。 等 故、 说 于 苦 谛。

zhò nɡ shēnɡ xīn xǐ, déwè i cé nɡ yǒu, fó 众 生 心 喜, 得 未 曾 有 , 佛 shuō kǔ dì, zhēn shí wú yì。 说 苦 谛, 真 实 无 异。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ, bù zhī kǔ běn, shēn 若 有 众 生 , 不 知 苦 本 , 深 zhù kǔ yīn, bùné nɡ zàn shě, 著 苦 因 , 不 能 暂 舍 ,

wéi shì děnɡ ɡù 、 为 是 等 故、 kǔ suǒ yīn, 苦 所 因 ,

fānɡ biàn shuō dào。 zhū 方 便 说 道 。 诸 tān yù wéi běn, 贪 欲 为 本 ,

ruò miè tān yù , wú suǒ yī zhǐ, miè jìn zhū 若 灭 贪 欲, 无 所 依 止 , 灭 尽 诸 kǔ, mí nɡ dì sān dì。 苦, 名 第 三 谛。

wé i mièdìɡù , xiū xínɡ yúdà o, lí zhū kǔ 为 灭 谛 故, 修 行 于 道 , 离 诸 苦 fù , mí nɡ dé jiě tuō。 缚, 名 得 解 脱 。

shì ré n yúhé ér dé jiě tuō, dàn lí xū 是 人 于 何 而 得 解 脱 , 但 离 虚 wà nɡ, mí nɡ wéi jiě tuō, 妄 , 名 为 解 脱 ,

qí shí wè i dé 、

yī qiē jiě tuō。

fó shuō

其 实 未 得、 一 切 解 脱 。 shì ré n、 wè i shí mièdù , 是 人 、 未 实 灭 度,

佛 说

sī rén wèi dé, wúshà nɡ dà o ɡù , wǒ yì bù 斯 人 未 得, 无 上 道 故, 我 意 不 yù 、 lì nɡ zhì mièdù 。 欲、 令 至 灭 度。

wǒ wéi fǎ wánɡ, yú fǎ zì zài, ān yǐn zhònɡ 我 为 法 王 , 于 法 自 在 , 安 隐 众 shēnɡ, ɡùxià n yúshì 。 生 , 故 现 于 世 。

rǔ shě lì fú, wǒ cǐ fǎ yìn, wé i yùlì yì , 汝 舍 利 弗, 我 此 法 印 , 为 欲 利 益, shì jiān ɡù shuō, 世 间 故 说 ,

zài suǒ yóu fānɡ, wùwà nɡ xuān chuán。 ruò 在 所 游 方 , 勿 妄 宣 传 。 若 yǒu wén zhě, suí xǐ dǐnɡ shò u, 有 闻 者 , 随 喜 顶 受 ,

dānɡ zhī shì rén、 ā bì bázhì 。 ruò yǒu 当 知 是 人 、 阿 鞞 跋 致 。 若 有 xì n shò u, cǐ jīnɡ fǎ zhě, 信 受 , 此 经 法 者 ,

shì rén yǐ cénɡ, jià n ɡuòqùfó , ɡōnɡ 是 人 已 曾 , 见 过 去 佛, 恭 jì nɡ ɡò nɡ yǎnɡ, yì wén shì fǎ。 敬 供 养 , 亦 闻 是 法。

ruò rén yǒu nénɡ, 若 人 有 能 , jiàn wǒ,

xìn rǔ suǒ shuō, zéwé i 信 汝 所 说 , 则 为 yì jiàn yú rǔ、我,

亦 见 于 汝、

jí bǐ qiū sēnɡ、 bì nɡ zhū pú sà。 sī fǎ huá 及 比 丘 僧 、 并 诸 菩 萨。 斯 法 华 jīnɡ, wéi shēn zhì shuō, 经 , 为 深 智 说 ,

qiǎn shí wén zhī, mí huò bù jiě, yī qiē 浅 识 闻 之 , 迷 惑 不 解 , 一 切 shēnɡ wé n、 jí pì zhī fó, 声 闻 、 及 辟 支 佛,

yú cǐ jīnɡ zhōnɡ, lì suǒ bù jí。 rǔ shě 于 此 经 中 , 力 所 不 及。 汝 舍 lì fú , shà nɡ yú cǐ jīnɡ、 利 弗, 尚 于 此 经 、

yǐ xìn dé rù, kuà nɡ yú shēnɡ wé n。 qí yú 以 信 得 入, 况 余 声 闻 。 其 余 shēnɡ wé n, xìn fó yǔ ɡù , 声 闻 , 信 佛 语 故,

suí shùn cǐ jīnɡ, fēi jǐ zhì fēn。 yòu shě 随 顺 此 经 , 非 己 智 分 。 又 舍 lì fú , jiāo màn xiè dài、 利 弗, 憍 慢 懈 怠 、

jì wǒ jiàn zhě, mò shuō cǐ jīnɡ。 fán fū 计 我 见 者 , 莫 说 此 经 。 凡 夫 qiǎn shí, shēn zhù wǔ yù, 浅 识 , 深 著 五 欲,

wé n bùné nɡ jiě, yì wù wéi shuō。 ruòré n 闻 不 能 解 , 亦 勿 为 说 。 若 人 bùxì n, huǐ bànɡ cǐ jīnɡ, 不 信 , 毁 谤 此 经 ,

zé duàn yī qiē, shì jiān fó zhǒnɡ。 huò 则 断 一 切 , 世 间 佛 种 。 或 fùpí n cù , é r huá i yí huò , 复 颦 蹙, 而 怀 疑 惑 ,

rǔ dānɡ tīnɡ shuō, cǐ rén zuì bào。 ruòfó 汝 当 听 说 , 此 人 罪 报 。 若 佛 zà i shì , ruòmièdùhò u, 在 世 , 若 灭 度 后 ,

qí yǒu fěi bànɡ, rú sī jīnɡ diǎn, jià n 其 有 诽 谤 , 如 斯 经 典 , 见 yǒu dú sònɡ、 shū chí jīnɡ zhě, 有 读 诵 、 书 持 经 者 ,qīnɡ jiàn zēnɡ jí 、 é r huá i jiéhè n, cǐ rén 贱 憎 嫉、 而 怀 结 恨 , 此 人 zuì bà o, rǔ jīn fù tīnɡ, 罪 报 , 汝 今 复 听 ,

qí ré n mì nɡ zhōnɡ, rù ā bí yù , jù zú yī 其 人 命 终 , 入 阿 鼻 狱, 具 足 一 jié , jiéjì n ɡè nɡ shēnɡ, 劫 , 劫 尽 更 生 ,

rú shì zhǎn zhuǎn, 如 是 展 转 , yù chū, dānɡ 狱 出 , 当

zhì wúshùjié , có nɡ dì 至 无 数 劫 , 从 地 duò chù shēnɡ, 堕 畜 生 ,

ruò ɡǒu yě ɡà n, qí yǐnɡ□shòu, lí dǎn jiè 若 狗 野 干 , 其 影 □ 瘦 , 黧 黮 疥 là i, rén suǒ chù ráo, 癞 , 人 所 触 娆 ,

yò u fùwé i ré n,

zhī suǒ è jià n, chá nɡ kù n

又 复 为 人 , jī kě, 饥 渴,

之 所 恶 贱 , ɡǔ ròu kū jié, 骨 肉 枯 竭 ,

shēnɡ shòu chǔ dú, sǐ bèi wǎ shí , duà n fó 生 受 楚 毒, 死 被 瓦 石 , 断 佛 zhǒnɡ ɡù , shòu sī zuì bào。 种 故, 受 斯 罪 报 。

ruòzuòluòtuó , huò shēnɡ lǘ zhōnɡ, shēn 若 作 骆 驼 , 或 生 驴 中 , 身 chá nɡ fùzhò nɡ, jiā zhū zhànɡ chuí , 常 负 重 , 加 诸 杖 捶 ,

dàn niàn shuǐ cǎo, yú wú suǒ zhī, bà nɡ sī 但 念 水 草 , 余 无 所 知 , 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

yǒu zuò yě ɡà n, lá i rùjùluò , shēn tǐ jiè 有 作 野 干 , 来 入 聚 落 , 身 体 疥 là i, yòu wú yī mù, 癞 , 又 无 一 目,

wéi zhū tónɡ zǐ zhī suǒ dǎ zhì, shòu zhū 为 诸 童 子 之 所 打 掷 , 受 诸 kǔ tònɡ, huò shí zhì sǐ。 苦 痛 , 或 时 致 死。

yú cǐ sǐ yǐ, ɡè nɡ shòu mǎnɡ shēn, qí xí nɡ 于 此 死 已, 更 受 蟒 身 , 其 形 chá nɡ dà , wǔ bǎi yóu xún, 长 大, 五 百 由 旬 ,

ló nɡ á i wúzú , wǎn zhuǎn fù xínɡ, wéi zhū 聋 騃 无 足, 宛 转 腹 行 , 为 诸 xiǎo chónɡ, zhī suǒ zā shí,虫 ,

之 所 咂 食 ,

zhòu yè shòu kǔ, wú yǒu xiū xī, bà nɡ sī 昼 夜 受 苦, 无 有 休 息, 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

ruòdéwé i ré n, zhū 若 得 为 人 , 诸 luá n bì , má nɡ 挛 躄, 盲

ɡēn ān dùn, cuólò u 根 闇 钝 , 矬 陋 ló nɡ bè i yǔ, 聋 背 伛,

yǒu suǒ yán shuō, ré n bùxì n shò u, kǒu qì 有 所 言 说 , 人 不 信 受 , 口 气 chá nɡ chò u, ɡuǐ mèi suǒ zhù, 常 臭 , 鬼 魅 所 著 ,

pí n qió nɡ xiàjià n, wéi rén suǒ shǐ, duō 贫 穷 下 贱 , 为 人 所 使 , 多 bì nɡ xiāo shòu, wú suǒ yī hù, 病 痟 瘦 , 无 所 依 怙,

suī qīn fù rén, ré n bùzà i yì , ruò yǒu suǒ 虽 亲 附 人 , 人 不 在 意, 若 有 所 dé , xú n fùwà nɡ shī。 得, 寻 复 忘 失 。

ruò xiū yī dào, shùn fānɡ zhì bì nɡ, ɡè nɡ 若 修 医 道 , 顺 方 治 病 , 更 zēnɡ tā jí, huò fù zhì sǐ。 增 他 疾, 或 复 致 死。

ruò zì yǒu bìnɡ, wúré n jiùliá o, shèfú 若 自 有 病 , 无 人 救 疗 , 设 服 liá nɡ yà o, ér fù zēnɡ jù 。 良 药 , 而 复 增 剧。

ruò tā fǎn nì、 若 他 反 逆、 děnɡ zuì , 等 罪 ,

chāo jié qiè dào, rúshì 抄 劫 窃 盗 , 如 是 hé nɡ luó qí yānɡ。 横 罗 其 殃 。

rú sī zuì rén, yǒnɡ bùjià n fó , zhò nɡ 如 斯 罪 人 , 永 不 见 佛, 众 shè nɡ zhī wánɡ, shuō fǎ jiào huà, 圣 之 王 , 说 法 教 化 ,

rú sī zuì rén, chá nɡ shēnɡ nán chǔ, 如 斯 罪 人 , 常 生 难 处 , kuá nɡ ló nɡ xīn luàn, yǒnɡ bù wén fǎ。 狂 聋 心 乱 , 永 不 闻 法。

yúwúshùjié 、 rúhé nɡ hé shā, shēnɡ zhé 于 无 数 劫 、 如 恒 河 沙 , 生 辄 ló nɡ yǎ, zhū ɡēn bù jù、 聋 哑, 诸 根 不 具、

chá nɡ chǔ dì yù, rúyó u yuá n ɡuān, zà i yú 常 处 地 狱, 如 游 园 观 , 在 余 è dà o, rú jǐ shě zhái, 恶 道 , 如 己 舍 宅 ,

tuó lǘ zhū ɡǒu、 shì qí xí nɡ chǔ, bà nɡ sī 驼 驴 猪 狗 、 是 其 行 处 , 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

ruòdéwé i ré n, ló nɡ má nɡ yīn yǎ、 pí n 若 得 为 人 , 聋 盲 喑 哑、 贫 qió nɡ zhū shuāi、 yǐ zì zhuānɡ yá n, 穷 诸 衰 、 以 自 庄 严 ,

shuǐ zhǒnɡ ɡàn xiāo、

jiè lài yōnɡ jū、

肿 干 痟 、 疥 癞 痈 疽、 如 shì děnɡ bì nɡ, yǐ wéi yī fú, 是 等 病 , 以 为 衣 服,

shēn chánɡ chòu chǔ, ɡò u huì bùjì nɡ, shēn 身 常 臭 处 , 垢 秽 不 净 , 深 zhù wǒ jiàn, zēnɡ yì chēn huì, 著 我 见 , 增 益 嗔 恚 ,

yí n yùchì shè nɡ, bùzéqí n shò u, bà nɡ sī 淫 欲 炽 盛 , 不 择 禽 兽 , 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

ɡào shě lì fú, 告 舍 利 弗, qí zuì , 其 罪 ,

bà nɡ sī jīnɡ zhě, ruò shuō 谤 斯 经 者 , 若 说 qió nɡ jiébùjì n。 穷 劫 不 尽 。

yǐ shì yīn yuán, wǒ ɡù yǔ rǔ, wúzhì ré n 以 是 因 缘 , 我 故 语 汝, 无 智 人 zhōnɡ, mò shuō cǐ jīnɡ。 中 , 莫 说 此 经 。

ruò yǒu lì ɡēn, zhì huì mí nɡ le, duō wén 若 有 利 根 , 智 慧 明 了, 多 闻 qiá nɡ shí , qiú fó dào zhě, 强 识 , 求 佛 道 者 ,

rú shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 ruòré n 如 是 之 人 , 乃 可 为 说 。 若 人 cé nɡ jià n, yì bǎi qiān fó , 曾 见 , 亿 百 千 佛,

zhí zhū shàn běn, shēn xīn jiān ɡù , rúshì 植 诸 善 本 , 深 心 坚 固, 如 是 zhī rén, nǎi kě wéi shuō。人 ,

乃 可 为

说 。

ruò rén jīnɡ jì n, chá nɡ xiū cí xīn, bù xī 若 人 精 进 , 常 修 慈 心 , 不 惜 shēn mìnɡ, nǎi kě wéi shuō。 身 命 , 乃 可 为 说 。

ruòré n ɡōnɡ jì nɡ, wú yǒu yì xīn, lí zhū 若 人 恭 敬 , 无 有 异 心 , 离 诸 fá n yú , dú chǔ shān zé, 凡 愚, 独 处 山 泽,

rú shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 yòu shě 如 是 之 人 , 乃 可 为 说 。 又 舍 lì fú , ruò jiàn yǒu rén, 利 弗, 若 见 有 人 ,

shě è zhī shí, qīn jìn shàn yǒu, rúshì 舍 恶 知 识 , 亲 近 善 友 , 如 是 zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 之 人 , 乃 可 为 说 。ruò jiàn fó zǐ, chí jiè qīnɡ jié , rújì nɡ 见 佛 子, 持 戒 清 洁 , 如 净 mí nɡ zhū, qiúdàché nɡ jīnɡ, 明 珠 , 求 大 乘 经 ,

rú shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 ruòré n 如 是 之 人 , 乃 可 为 说 。 若 人 wú chēn, zhì zhí róu ruǎn, 无 嗔 , 质 直 柔 软 ,

chá nɡ mǐn yī qiē, ɡōnɡ jì nɡ zhū fó, rúshì 常 愍 一 切 , 恭 敬 诸 佛, 如 是 zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 之 人 , 乃 可 为 说 。

fù yǒu fó zǐ, yúdàzhò nɡ zhōnɡ, yǐ qīnɡ 复 有 佛 子, 于 大 众 中 , 以 清 jì nɡ xīn, zhǒnɡ zhǒnɡ yīn yuán、 净 心 , 种 种 因 缘 、

pì yùyá n cí 、 shuō fǎ wú ài, rú shì zhī 譬 喻 言 辞、 说 法 无 碍, 如 是 之 ré n, nǎi kě wéi shuō。 人 , 乃 可 为 说 。

ruò yǒu bǐ qiū, wéi yī qiē zhì, sì fānɡ 若 有 比 丘 , 为 一 切 智 , 四 方 qiú fǎ, hé zhǎnɡ dǐnɡ shò u, 求 法, 合 掌 顶 受 ,

dà n lèshò u chí , dàché nɡ jīnɡ diǎn, nǎi 但 乐 受 持 , 大 乘 经 典 , 乃 zhì bùshò u, yú jīnɡ yī jì, 至 不 受 , 余 经 一 偈,

rú shì zhī rén, 如 是 之 人 , zhì xīn, 至 心 ,

nǎi kě wéi shuō。 rúré n 乃 可 为 说 。 如 人 qiú fó shě lì, 求 佛 舍 利,

rú shì qiú jīnɡ, dé yǐ dǐnɡ shò u, qí ré n 如 是 求 经 , 得 已 顶 受 , 其 人 bùfù , zhì qiú yú jīnɡ, 不 复, 志 求 余 经 ,

yì wè i cé nɡ nià n, wài dào diǎn jí, rú 亦 未 曾 念 , 外 道 典 籍, 如 shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 是 之 人 , 乃 可 为 说 。

ɡào shě lì fú,

wǒ shuō shì xiānɡ, qiúfó

告 舍 利 弗, dào zhě、 道 者 、

我 说 是 相 , 求 佛 qió nɡ jiébùjì n, 穷 劫 不 尽 ,

rú shì děnɡ ré n, 如 是 等 人 , wéi shuō, 为 说 ,

zéné nɡ xìn jiě, rǔ dānɡ 则 能 信 解 , 汝 当 miào fǎ huá jīnɡ。 妙 法 华 经 。

miào fǎ lián huá j?nɡ xìn ji? pǐn dì sì 妙 法 莲 华 经 信 解 品 第 四

?r shí huì mìnɡ xū pú tí、m? h? jiü zhün yán、 尔 时 慧 命 须 菩 提、摩 诃 迦 旃 延 、 m? h? jiü y?、m? h? mù jiün lián,c?nɡ f? suǒ、w?n 摩 诃 迦 叶、摩 诃 目 犍 连 , 从 佛 所 、闻 w?i c?nɡ yǒu fǎ,shì zūn sh?u sh? lì fú ü n?u duō 未 曾 有 法,世 尊 授 舍 利 弗 阿 耨 多 lu? sün miǎo sün pú tí jì,fü x? yǒu x?n,huün xǐ 罗 三 藐 三 菩 提 记,发 稀 有 心 , 欢 喜 yǒnɡ yu?,jí c?nɡ zu? qǐ,zh?nɡ y? fú,piün tǎn y?u 踊 跃 ,即 从 座 起, 整 衣 服, 偏 袒 右 jiün,y?u x? zhù dì,y? x?n h? zhǎnɡ,qū ɡōnɡ ɡōnɡ 肩 ,右 膝 著 地,一 心 合 掌 ,屈 躬 恭 jìnɡ,zhün yǎnɡ zūn yán、?r bái f? yán:‘wǒ d?nɡ 敬 , 瞻 仰 尊 颜 、而 白 佛 言 :‘我 等 jū s?nɡ zh? shǒu,nián bìnɡ xiǔ mài,zì w?i yǐ d? 居 僧 之 首 , 年 并 朽 迈 ,自 谓 已 得 ni? pán,wú suǒ kün r?n,bù fù jìn qiú ü n?u duō 涅 槃 ,无 所 堪 任 ,不 复 进 求 阿 耨 多 lu? sün miǎo sün pú tí。shì zūn wǎnɡ x? shuō fǎ jì 罗 三 藐 三 菩 提。世 尊 往 昔 说 法 既 jiǔ,wǒ shí zài zu?,sh?n tǐ pí xi?,dàn niàn kōnɡ、 久 ,我 时 在 座 , 身 体 疲 懈 ,但 念 空 、 wú xiünɡ、wú zu?,yú pú sà fǎ、y?u xì sh?n tōnɡ, 无 相 、无 作 ,于 菩 萨 法、游 戏 神 通 , jìnɡ f? ɡu? tǔ,ch?nɡ jiù zh?nɡ sh?nɡ,x?n bù xǐ l?。 净 佛 国 土, 成 就 众 生 ,心 不 喜 乐。 suǒ yǐ zh? h?。shì zūn lìnɡ wǒ d?nɡ chū yú sün ji?, 所 以 者 何。世 尊 令 我 等 出 于 三 界 , d? ni? pán zh?nɡ,y?u j?n wǒ d?nɡ nián yǐ xiǔ mài,

得 涅 槃 证 ,又 今 我 等 年 已 朽 迈 , yú f? jiào huà pú sà ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú 于 佛 教 化 菩 萨 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 tí、bù sh?nɡ y? niàn hǎo l? zh? x?n。wǒ d?nɡ j?n yú 提、不 生 一 念 好 乐 之 心 。我 等 今 于 f? qián、w?n sh?u sh?nɡ w?n ü n?u duō lu? sün miǎo 佛 前 、闻 授 声 闻 阿 耨 多 罗 三 藐 sün pú tí jì,x?n sh?n huün xǐ,d? w?i c?nɡ yǒu,bù 三 菩 提 记,心 甚 欢 喜,得 未 曾 有 ,不 w?i yú j?n,hū rán d? w?n x? yǒu zh? fǎ,sh?n zì 谓 于 今 ,忽 然 得 闻 稀 有 之 法, 深 自 qìnɡ xìnɡ,hu? dà shàn lì,wú liànɡ zh?n bǎo、bù 庆 幸 ,获 大 善 利,无 量 珍 宝 、不 qiú zì d?。’ 求 自 得。’

‘shì zūn,wǒ d?nɡ j?n zh? l? shuō pì yù、yǐ ‘世 尊 ,我 等 今 者 乐 说 譬 喻、以 mínɡ s? yì,pì ru? yǒu r?n,nián jì y?u zhì,sh? fù 明 斯 义,譬 若 有 人 , 年 既 幼 稚 ,舍 父 táo shì,jiǔ zhù tü ɡu?,hu? shí、?r shí、zhì wǔ 逃 逝 ,久 住 他 国 ,或 十 、二 十 、至 五 shí suì,nián jì chánɡ dà,jiü fù qi?nɡ kùn,chí 十 岁 , 年 既 长 大,加 复 穷 困 ,驰 ch?nɡ sì fünɡ、yǐ qiú y? shí,jiàn jiàn y?u xínɡ, 骋 四 方 、以 求 衣 食 , 渐 渐 游 行 , yù xiànɡ b?n ɡu?。qí fù xiün lái、qiú zǐ bù d?, 遇 向 本 国 。其 父 先 来 、求 子 不 得, zhōnɡ zhǐ y? ch?nɡ。qí jiü dà fù,cái bǎo wú liànɡ, 中 止 一 城 。其 家 大 富,财 宝 无 量 , j?n、yín、liú lí、shün hú、hǔ p?、bō lí、zhū、d?nɡ, 金 、银 、琉 璃、 珊 瑚、琥 珀、玻 璃、珠 、 等 , qí zhū cünɡ kù,x? ji? yínɡ yì,duō yǒu t?nɡ pú、 其 诸 仓 库,悉 皆 盈 溢,多 有 僮 仆、 ch?n zuǒ、lì mín,xiànɡ mǎ、ch? ch?nɡ、niú yánɡ、wú 臣 佐 、吏 民 , 象 马、车 乘 、牛 羊 、无 shù,chū rù x? lì,nǎi biàn tü ɡu?,shünɡ ɡū jiǎ k?、 数 ,出 入 息 利,乃 遍 他 国 , 商 估 贾 客、 yì sh?n zh?nɡ duō。shí pín qi?nɡ zǐ、y?u zhū jù lu?, 亦 甚 众 多 。时 贫 穷 子、游 诸 聚 落 , j?nɡ lì ɡu? yì,suí dào qí fù suǒ zhǐ zh? ch?nɡ。fù 经 历 国 邑,遂 到 其 父 所 止 之 城 。父 mǔ niàn zǐ,yǔ zǐ lí bi? wǔ shí yú nián,?r w?i

母 念 子,与 子 离 别 五 十 余 年 ,而 未 c?nɡ xiànɡ r?n shuō rú cǐ shì,dàn zì s? w?i,x?n 曾 向 人 说 如 此 事 ,但 自 思 惟 ,心 huái huǐ h?n,zì niàn lǎo xiǔ,duō yǒu cái wù,j?n 怀 悔 恨 ,自 念 老 朽 ,多 有 财 物,金 yín、zh?n bǎo,cünɡ kù yínɡ yì,wú yǒu zǐ x?,y? 银 、 珍 宝 , 仓 库 盈 溢,无 有 子 息,一 dàn zhōnɡ m?i,cái wù sàn sh?,wú suǒ w?i fù,shì 旦 终 没 ,财 物 散 失 ,无 所 委 付,是 yǐ y?n qín、m?i yì qí zǐ。fù zu? shì niàn:“wǒ ru? 以 殷 勤 、每 忆 其 子。复 作 是 念 :“我 若 d? zǐ、w?i fù cái wù,tǎn rán kuài l?,wú fù yōu lǜ。 得 子、委 付 财 物,坦 然 快 乐,无 复 忧 虑。 ”’ ”’

‘shì zūn,?r shí qi?nɡ zǐ、y?nɡ lìn zhǎn zhuǎn、 ‘世 尊 ,尔 时 穷 子、 佣 赁 展 转 、 yù dào fù sh?,zhù lì m?n c?。yáo jiàn qí fù、jù 遇 到 父 舍 ,住 立 门 侧。遥 见 其 父、踞 sh? zǐ chuánɡ,bǎo jǐ ch?nɡ zú,zhū p? lu? m?n、shü 师 子 床 ,宝 几 承 足,诸 婆 罗 门 、刹 lì、jū shì、ji? ɡōnɡ jìnɡ w?i rào,yǐ zh?n zhū y?nɡ 利、居 士 、皆 恭 敬 围 绕 ,以 真 珠 璎 lu?、jià zhí qiün wàn,zhuünɡ yán qí sh?n,lì mín、 珞 、价 值 千 万 , 庄 严 其 身 ,吏 民 、 t?nɡ pú,shǒu zhí bái fú,shì lì zuǒ y?u。fù yǐ bǎo 僮 仆, 手 执 白 拂,侍 立 左 右 。覆 以 宝 zhànɡ,chuí zhū huá fün,xiünɡ shuǐ sǎ dì,sàn 帐 , 垂 诸 华 幡 , 香 水 洒 地,散 zh?nɡ mínɡ huá,lu? li? bǎo wù,chū n?i qǔ yǔ,yǒu 众 名 华 ,罗 列 宝 物,出 内 取 与,有 rú shì d?nɡ zhǒnɡ zhǒnɡ yán shì,w?i d? t? zūn。 如 是 等 种 种 严 饰 ,威 德 特 尊 。 qi?nɡ zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì,jí huái kǒnɡ bù, 穷 子 见 父 有 大 力 势 ,即 怀 恐 怖, huǐ lái zhì cǐ。qi? zu? shì niàn:“cǐ hu? shì wánɡ、 悔 来 至 此。窃 作 是 念 :“此 或 是 王 、 hu? shì wánɡ d?nɡ,f?i wǒ y?nɡ lì d? wù zh? chǔ,bù 或 是 王 等 ,非 我 佣 力 得 物 之 处 ,不 rú wǎnɡ zhì pín lǐ,sì lì yǒu dì,y? shí yì d?,ru? 如 往 至 贫 里,肆 力 有 地,衣 食 易 得,若 jiǔ zhù cǐ,hu? jiàn b? p?,qiánɡ shǐ wǒ zu?。”zu?

此,或 见 逼 迫, 强 使 我 作 。”作 shì niàn yǐ,jí zǒu ?r qù。’ 是 念 已,疾 走 而 去。’

‘shí fù chánɡ zh? yú sh? zǐ zu?,jiàn zǐ biàn ‘时 富 长 者 于 师 子 座 , 见 子 便 shí,x?n dà huün xǐ。jí zu? shì niàn:“wǒ cái wù 识 ,心 大 欢 喜。即 作 是 念 :“我 财 物 kù cánɡ、j?n yǒu suǒ fù,wǒ chánɡ s? niàn cǐ zǐ,wú 库 藏 、今 有 所 付,我 常 思 念 此 子,无 y?u jiàn zh?,?r hū zì lái,sh?n shì wǒ yuàn,wǒ 由 见 之 ,而 忽 自 来 , 甚 适 我 愿 ,我 su? nián xiǔ,y?u ɡù tün x?。”jí qiǎn bànɡ r?n,jí 虽 年 朽 ,犹 故 贪 惜。”即 遣 傍 人 ,急 zhu? jiünɡ hái。?r shí shǐ zh?,jí zǒu wǎnɡ zhuō。 追 将 还 。尔 时 使 者 ,疾 走 往 捉 。 qi?nɡ zǐ j?nɡ ? ,ch?nɡ yuàn、dà huàn:“wǒ bù 穷 子 惊 愕, 称 怨 、大 唤 :“我 不 xiünɡ fàn,h? w?i jiàn zhuō?”shǐ zh? zhí zh? yù 相 犯 ,何 为 见 捉 ?”使 者 执 之 愈 jí,qiánɡ qiün jiünɡ hái。yú shí qi?nɡ zǐ,zì niàn 急, 强 牵 将 还 。于 时 穷 子,自 念 wú zuì,?r b?i qiú zhí,cǐ bì dìnɡ sǐ,zhuǎn ɡ?nɡ 无 罪 ,而 被 囚 执 ,此 必 定 死, 转 更 huánɡ bù,m?n ju? bì dì。fù yáo jiàn zh?,?r yǔ shǐ 惶 怖,闷 绝 躄 地。父 遥 见 之 ,而 语 使 yán:“bù xū cǐ r?n,wù qiánɡ jiünɡ lái,yǐ l?nɡ 言 :“不 需 此 人 ,勿 强 将 来 ,以 冷 shuǐ sǎ miàn,lìnɡ d? xǐnɡ wù,m? fù yǔ yǔ。”suǒ 水 洒 面 , 令 得 醒 悟,莫 复 与 语。”所 yǐ zh? h?。fù zh? qí zǐ、zhì yì xià li?,zì zh? háo 以 者 何。父 知 其 子、志 意 下 劣 ,自 知 豪 ɡuì、w?i zǐ suǒ nán,sh?n zh? shì zǐ,?r yǐ fünɡ 贵 、为 子 所 难 , 审 知 是 子,而 以 方 biàn,bù yǔ tü r?n、yún shì wǒ zǐ。shǐ zh? yǔ zh?:“ 便 ,不 语 他 人 、云 是 我 子。使 者 语 之 :“ wǒ j?n fànɡ rǔ,suí yì suǒ qū。”qi?nɡ zǐ huün xǐ、 我 今 放 汝,随 意 所 趋。” 穷 子 欢 喜、 d? w?i c?nɡ yǒu,c?nɡ dì ?r qǐ,wǎnɡ zhì pín lǐ、yǐ 得 未 曾 有 , 从 地 而 起, 往 至 贫 里、以 qiú y? shí。’ 求 衣 食 。’

‘?r shí chánɡ zh? jiünɡ yù y?u yǐn qí zǐ、?r ‘尔 时 长 者 将 欲 诱 引 其 子、而 sh? fünɡ biàn,mì qiǎn ?r r?n、xínɡ s? qiáo cuì、wú 设 方 便 ,密 遣 二 人 、 形 色 憔 悴 、无 w?i d? zh?:“rǔ k? yì bǐ,xú yǔ qi?nɡ zǐ,cǐ yǒu 威 德 者 :“汝 可 诣 彼,徐 语 穷 子,此 有 zu? chǔ,b?i yǔ rǔ zhí。qi?nɡ zǐ ru? xǔ,jiünɡ lái、 作 处 ,倍 与 汝 值 。 穷 子 若 许, 将 来 、 shǐ zu?。ru? yán、yù h? suǒ zu?,biàn k? yǔ zh?,ɡù 使 作 。若 言 、欲 何 所 作 , 便 可 语 之 ,雇 rǔ chú f?n,wǒ d?nɡ ?r r?n、yì ɡ?nɡ rǔ zu?。”shí 汝 除 粪 ,我 等 二 人 、亦 共 汝 作 。”时 ?r shǐ r?n jí qiú qi?nɡ zǐ,jì yǐ d? zh?,jù ch?n 二 使 人 即 求 穷 子,既 已 得 之 ,具 陈 shànɡ shì。?r shí qi?nɡ zǐ xiün qǔ qí jià,xún yǔ 上 事 。尔 时 穷 子 先 取 其 价 ,寻 与 chú f?n。qí fù jiàn zǐ,mǐn ?r ɡuài zh?。y?u yǐ tü 除 粪 。其 父 见 子,愍 而 怪 之 。又 以 他 rì,yú chuünɡ yǒu zhōnɡ、yáo jiàn zǐ sh?n,l?i sh?u 日,于 窗 牖 中 、遥 见 子 身 ,羸 瘦 qiáo cuì,f?n tǔ ch?n b?n,wū huì bù jìnɡ。jí tuō 憔 悴 ,粪 土 尘 坌 ,污 秽 不 净 。即 脱 y?nɡ lu?、xì ruǎn shànɡ fú、yán shì zh? jù,ɡ?nɡ 璎 珞 、细 软 上 服、严 饰 之 具, 更 zhù cū bì ɡ?u nì zh? y?、ch?n tǔ b?n sh?n,y?u shǒu 著 粗 敝 垢 腻 之 衣、 尘 土 坌 身 ,右 手 zhí chí chú f?n zh? qì,zhuànɡ yǒu suǒ w?i。yǔ zhū 执 持 除 粪 之 器, 状 有 所 畏 。语 诸 zu? r?n:“rǔ d?nɡ qín zu?,wù d? xi? x?。”yǐ fünɡ 作 人 :“汝 等 勤 作 ,勿 得 懈 息。”以 方 biàn ɡù,d? jìn qí zǐ。h?u fù ɡào yán:“duō、nán 便 故,得 近 其 子。后 复 告 言 :“咄 、男 zǐ,rǔ chánɡ cǐ zu?,wù fù yú qù,dünɡ jiü rǔ jià。 子,汝 常 此 作 ,勿 复 余 去, 当 加 汝 价 。 zhū yǒu suǒ xū、p?n qì mǐ miàn、yán cù zh? shǔ,m? 诸 有 所 需、盆 器 米 面 、盐 醋 之 属 ,莫 zì yí nán,yì yǒu lǎo bì shǐ r?n、xū zh? xiünɡ ɡ?i, 自 疑 难 ,亦 有 老 敝 使 人 、需 者 相 给 , hǎo zì ün yì,wǒ rú rǔ fù,wù fù yōu lǜ。suǒ yǐ zh? 好 自 安 意,我 如 汝 父,勿 复 忧 虑。所 以 者 h?。wǒ nián lǎo dà,?r rǔ shǎo zhuànɡ,rǔ chánɡ zu? 何。我 年 老 大,而 汝 少 壮 ,汝 常 作 shí,wú yǒu q? dài、ch?n h?n yuàn yán,dōu bù jiàn

时 ,无 有 欺 怠 、 嗔 恨 怨 言 ,都 不 见 rǔ yǒu cǐ zhū ? 、rú yú zu? r?n,zì j?n yǐ h?u,rú 汝 有 此 诸 恶、如 余 作 人 ,自 今 已 后 ,如 suǒ sh?nɡ zǐ。”jí shí chánɡ zh?、ɡ?nɡ yǔ zu? zì, 所 生 子。”即 时 长 者 、 更 与 作 字, mínɡ zh? w?i ?r。?r shí qi?nɡ zǐ、su? x?n cǐ yù, 名 之 为 儿。尔 时 穷 子、虽 欣 此 遇, y?u ɡù zì w?i、k? zu? jiàn r?n。y?u shì zh? ɡù,yú 犹 故 自 谓 、客 作 贱 人 。由 是 之 故,于 ?r shí nián zhōnɡ、chánɡ lìnɡ chú f?n。ɡu? shì yǐ 二 十 年 中 、 常 令 除 粪 。过 是 已 h?u,x?n xiünɡ tǐ xìn,rù chū wú nán,rán qí suǒ 后 ,心 相 体 信 ,入 出 无 难 ,然 其 所 zhǐ、y?u zài b?n chǔ。’ 止 、犹 在 本 处 。’

‘shì zūn,?r shí chánɡ zh? yǒu jí,zì zh? ‘世 尊 ,尔 时 长 者 有 疾,自 知 jiünɡ sǐ bù jiǔ。yǔ qi?nɡ zǐ yán:“wǒ j?n duō yǒu 将 死 不 久 。语 穷 子 言 :“我 今 多 有 j?n yín zh?n bǎo,cünɡ kù yínɡ yì,qí zhōnɡ duō 金 银 珍 宝 , 仓 库 盈 溢,其 中 多 shǎo、suǒ y?nɡ qǔ yǔ,rǔ x? zh? zh?,wǒ x?n rú shì, 少 、所 应 取 与,汝 悉 知 之 ,我 心 如 是 , dünɡ tǐ cǐ yì。suǒ yǐ zh? h?。j?n wǒ yǔ rǔ,biàn 当 体 此 意。所 以 者 何。今 我 与 汝, 便 w?i bù yì,yí jiü y?nɡ x?n,wú lìnɡ l?u sh?。”?r 为 不 异,宜 加 用 心 ,无 令 漏 失 。”尔 shí qi?nɡ zǐ,jí sh?u jiào chì,lǐnɡ zh? zh?nɡ wù、 时 穷 子,即 受 教 敕 , 领 知 众 物、 j?n yín zh?n bǎo、jí zhū kù cánɡ,?r wú x? qǔ y? 金 银 珍 宝 、及 诸 库 藏 ,而 无 希 取 一 cün zh? yì,rán qí suǒ zhǐ,ɡù zài b?n chǔ,xià li? 餐 之 意,然 其 所 止 ,故 在 本 处 ,下 劣 zh? x?n、yì w?i n?nɡ sh?。fù j?nɡ shǎo shí,fù zh? 之 心 、亦 未 能 舍 。复 经 少 时 ,父 知 zǐ yì,jiàn yǐ tōnɡ tài,ch?nɡ jiù dà zhì,zì bǐ 子 意, 渐 已 通 泰 , 成 就 大 志 ,自 鄙 xiün x?n。lín yù zhōnɡ shí、?r mìnɡ qí zǐ、bìnɡ huì 先 心 。临 欲 终 时 、而 命 其 子、 并 会 q?n、zú、ɡu? wánɡ、dà ch?n、shü lì、jū shì,ji? x? 亲 、族、国 王 、大 臣 、刹 利、居 士 ,皆 悉 yǐ jí,jí zì xuün yán:“zhū jūn dünɡ zh?,cǐ shì

已 集,即 自 宣 言 :“诸 君 当 知 ,此 是 wǒ zǐ,wǒ zh? suǒ sh?nɡ,yú mǒu ch?nɡ zhōnɡ、sh? wú 我 子,我 之 所 生 ,于 某 城 中 、舍 吾 táo zǒu,línɡ p?nɡ x?n kǔ、wǔ shí yú nián,qí b?n 逃 走 , 伶 俜 辛 苦、五 十 余 年 ,其 本 zì mǒu,wǒ mínɡ mǒu jiǎ,x? zài b?n ch?nɡ、huái yōu 字 某 ,我 名 某 甲 ,昔 在 本 城 、 怀 忧 tu? mì,hū yú cǐ jiün、yù huì d? zh?,cǐ shí wǒ zǐ, 推 觅,忽 于 此 间 、遇 会 得 之 ,此 实 我 子, wǒ shí qí fù,j?n wǒ suǒ yǒu y? qi? cái wù,ji? shì 我 实 其 父,今 我 所 有 一 切 财 物,皆 是 zǐ yǒu,xiün suǒ chū n?i,shì zǐ suǒ zh?。shì zūn, 子 有 , 先 所 出 内 ,是 子 所 知 。世 尊 , shì shí qi?nɡ zǐ w?n fù cǐ yán,jí dà huün xǐ、d? 是 时 穷 子 闻 父 此 言 ,即 大 欢 喜、得 w?i c?nɡ yǒu,?r zu? shì niàn,wǒ b?n wú x?n、yǒu 未 曾 有 ,而 作 是 念 ,我 本 无 心 、有 suǒ x? qiú,j?n cǐ bǎo cánɡ zì rán ?r zhì。”’ 所 希 求 ,今 此 宝 藏 自 然 而 至 。”’

‘shì zūn,dà fù chánɡ zh?、z? shì rú lái,wǒ ‘世 尊 ,大 富 长 者 、则 是 如 来 ,我 d?nɡ ji? sì f? zǐ,rú lái chánɡ shuō、wǒ d?nɡ w?i 等 皆 似 佛 子,如 来 常 说 、我 等 为 zǐ。shì zūn,wǒ d?nɡ yǐ sün kǔ ɡù,yú sh?nɡ sǐ 子。世 尊 ,我 等 以 三 苦 故,于 生 死 zhōnɡ、sh?u zhū r? nǎo,mí hu? wú zh?,l? zhù xiǎo 中 、 受 诸 热 恼 ,迷 惑 无 知 ,乐 著 小 fǎ。j?n rì shì zūn,lìnɡ wǒ d?nɡ s? w?i juün chú 法。今 日 世 尊 , 令 我 等 思 惟 捐 除 zhū fǎ xì lùn zh? f?n,wǒ d?nɡ yú zhōnɡ qín jiü 诸 法 戏 论 之 粪 ,我 等 于 中 勤 加 j?nɡ jìn,d? zhì ni? pán y? rì zh? jià,jì d? cǐ yǐ, 精 进 ,得 至 涅 槃 一 日 之 价 ,既 得 此 已, x?n dà huün xǐ,zì yǐ w?i zú,biàn zì w?i yán:“yú 心 大 欢 喜,自 以 为 足, 便 自 谓 言 :“于 f? fǎ zhōnɡ qín j?nɡ jìn ɡù,suǒ d? h?nɡ duō。”rán 佛 法 中 勤 精 进 故,所 得 宏 多 。”然 shì zūn xiün zh? wǒ d?nɡ x?n zhù bì yù,l? yú xiǎo 世 尊 先 知 我 等 心 著 敝 欲,乐 于 小 fǎ,biàn jiàn z?nɡ sh?,bù w?i f?n bi?、rǔ d?nɡ 法, 便 见 纵 舍 ,不 为 分 别 、汝 等 dünɡ yǒu rú lái zh? jiàn bǎo cánɡ zh? f?n。shì zūn

当 有 如 来 知 见 宝 藏 之 分 。世 尊 yǐ fünɡ biàn lì、shuō rú lái zhì huì,wǒ d?nɡ c?nɡ 以 方 便 力、 说 如 来 智 慧 ,我 等 从 f?,d? ni? pán y? rì zh? jià,yǐ w?i dà d?,yú cǐ 佛,得 涅 槃 一 日 之 价 ,以 为 大 得,于 此 dà ch?nɡ,wú yǒu zhì qiú。wǒ d?nɡ y?u y?n rú lái 大 乘 ,无 有 志 求 。我 等 又 因 如 来 zhì huì,w?i zhū pú sà,küi shì yǎn shuō,?r zì yú 智 慧 ,为 诸 菩 萨,开 示 演 说 ,而 自 于 cǐ wú yǒu zhì yuàn。suǒ yǐ zh? h?。f? zh? wǒ d?nɡ 此 无 有 志 愿 。所 以 者 何。佛 知 我 等 x?n l? xiǎo fǎ,yǐ fünɡ biàn lì、suí wǒ d?nɡ shuō, 心 乐 小 法,以 方 便 力、随 我 等 说 , ?r wǒ d?nɡ bù zh? zh?n shì f? zǐ。j?n wǒ d?nɡ fünɡ 而 我 等 不 知 真 是 佛 子。今 我 等 方 zh? shì zūn yú f? zhì huì、wú suǒ lìn x?。suǒ yǐ 知 世 尊 于 佛 智 慧 、无 所 吝 惜。所 以 zh? h?。wǒ d?nɡ x? lái zh?n shì f? zǐ,?r dàn l? 者 何。我 等 昔 来 真 是 佛 子,而 但 乐 xiǎo fǎ,ru? wǒ d?nɡ yǒu l? dà zh? x?n,f? z? w?i 小 法,若 我 等 有 乐 大 之 心 ,佛 则 为 wǒ shuō dà ch?nɡ fǎ。yú cǐ j?nɡ zhōnɡ、w?i shuō y? 我 说 大 乘 法。于 此 经 中 、唯 说 一 ch?nɡ,?r x? yú pú sà qián、huǐ zǐ sh?nɡ w?n l? 乘 ,而 昔 于 菩 萨 前 、毁 呰 声 闻 乐 xiǎo fǎ zh?,rán f? shí yǐ dà ch?nɡ jiào huà,shì 小 法 者 ,然 佛 实 以 大 乘 教 化 ,是 ɡù wǒ d?nɡ shuō、b?n wú x?n yǒu suǒ x? qiú。j?n fǎ 故 我 等 说 、本 无 心 有 所 希 求 。今 法 wánɡ dà bǎo zì rán ?r zhì,rú f? zǐ suǒ y?nɡ d? zh?、 王 大 宝 自 然 而 至 ,如 佛 子 所 应 得 者 、 ji? yǐ d? zh?。’ 皆 已 得 之 。’ ?r shí m? h? jiü y? yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō jì 尔 时 摩 诃 迦 叶 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yán: 言 :

wǒ d?nɡ j?n rì、 我 等 今 日、 yǒnɡ yu?, 踊 跃 ,

w?n f? y?n jiào, 闻 佛 音 教 , d? w?i c?nɡ yǒu。 得 未 曾 有 。

huün xǐ 欢 喜

f? shuō sh?nɡ w?n, dünɡ d? zu? f?, 佛 说 声 闻 , 当 得 作 佛, shànɡ bǎo jù, bù qiú zì d?。 上 宝 聚, 不 求 自 得。

wú 无

pì rú t?nɡ zǐ, y?u zhì 譬 如 童 子, 幼 稚 shì, yuǎn dào 逝 , 远 到

wú shí, sh? fù táo 无 识 , 舍 父 逃 tü tǔ, 他 土,

zhōu liú zhū ɡu?、 wǔ shí yú nián。 周 流 诸 国 、 五 十 余 年 。 yōu niàn, sì fünɡ tu? qiú, 忧 念 , 四 方 推 求 ,

qí fù 其 父

qiú zh? jì pí, dùn zhǐ 求 之 既 疲, 顿 止 sh? zhái, wǔ yù 舍 宅 , 五 欲

y? ch?nɡ, 一 城 , zì yú。 自 娱。

zào lì 造 立

qí jiü jù fù, 其 家 巨 富, nǎo、 瑙 、

duō 多 zh?n 真

zhū 诸 zhū 珠

j?n 金 liú 琉

yín、 银 、 lí、 璃、

ch? qú mǎ 砗 磲 玛

xiànɡ mǎ niú yánɡ、 niǎn yú ch? ch?nɡ、 tián 象 马 牛 羊 、 辇 舆 车 乘 、 田 y? t?nɡ pú, r?n mín zh?nɡ duō, 业 僮 仆, 人 民 众 多 ,

chū rù x? lì、 nǎi biàn tü ɡu?, 出 入 息 利、 乃 遍 他 国 , jiǎ r?n、 wú chǔ bù yǒu, 贾 人 、 无 处 不 有 ,

shünɡ ɡū 商 估

qiün wàn yì zh?nɡ、 千 万 亿 众 、 chánɡ w?i wánɡ zh? 常 为 王 者

w?i rào ɡōnɡ jìnɡ, 围 绕 恭 敬 , zh? suǒ ài niàn, 之 所 爱 念 ,

qún ch?n háo zú, ji? ɡ?nɡ zōnɡ zh?nɡ。 群 臣 豪 族, 皆 共 宗 重 。 zhū yuán ɡù, wǎnɡ lái zh? zh?nɡ, 诸 缘 故, 往 来 者 众 ,

yǐ 以

háo fù rú shì, yǒu dà lì shì。 ?r nián xiǔ 豪 富 如 是 , 有 大 力 势 。 而 年 朽 mài, yì yōu niàn zǐ, 迈 , 益 忧 念 子,

sù y? w?i niàn, 夙 夜 惟 念 , sh? wǒ, 舍 我,

sǐ shí jiünɡ zhì, 死 时 将 至 , wǔ shí yú nián, 五 十 余 年 ,

ch? zǐ 痴 子

kù cánɡ zhū wù、 dünɡ rú zh? h?。 ?r shí 库

相关文章:
妙法莲华经观世音菩萨普门品(拼音版)
妙法莲华经观世音菩萨普门品(拼音版)_社会民生_生活休闲。miào fǎ lián huá jīnɡguān shì yīn pú sà pǔ m?n pǐn 妙法莲华经观世音菩萨普门品 ...
妙法莲华经观世音菩萨普门品_注音版
妙法莲华经观世音菩萨普门品_注音版_兵器/核科学_工程科技_专业资料。妙法莲华经观世音菩萨普门品 注音版 南无本师释迦牟尼佛 南无本师释迦牟尼佛 南无本师...
妙法莲华经 生字注音
本生字词注音参照上海佛学书局 《常诵经典 生字注音手册》 2001 年 12 月第二版,仅供学习《妙法莲华经》者做参考,拼音后面的数 字 是该字的声调,南无阿弥陀佛...
《妙法莲华经》生僻字注音
妙法莲华经》生僻字注音_文学研究_人文社科_专业资料。《妙法莲华经》生僻字注音,弘扬佛法,功德无量。妙法蓮華經生字注解序品一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
妙法莲华经观世音菩萨普门品 注音版
妙法莲华经观世音菩萨普门品 注音版_自然科学_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 妙法莲华经观世音菩萨普门品 注音版_自然科学_专业资料。妙法莲华经...
妙法莲华经卷僻字注音
妙法莲华经卷僻字注音_文化/宗教_人文社科_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 妙法莲华经卷僻字注音_文化/宗教_人文社科_专业资料。妙法莲华经卷第...
普门品注音版
普门品注音版_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。guān shì yīn pú sà pǔ m?n...n pǐ n 妙法莲华经观世音菩萨普门品 yáo qín sān zàng fǎ shī jiū...
普门品注音版
普门品注音版_法律资料_人文社科_专业资料。xiāng lú xiāng zhà r? fǎ ...n pǐn 妙法莲华经观世音菩萨普门品ěr shí wú jìn yì pú sà jí c...
观世音菩萨普门品全文(带拼音)
观世音菩萨普门品(带拼音) Mià o Fǎ Liá n HuáJīnɡ Guān Shì Yīn PúSàPǔ Mé n Pǐn 妙法莲华经观世 音菩萨普门品 Hò u Qí n Qiū Cí ...
普门品注音版
普门品注音版_法律资料_人文社科_专业资料。guān shì yīn pú sà pǔ m?n...n pǐn 妙法莲华经观 世音菩萨普门品 yáo qín sān zàng fǎ shī jiū...
更多相关标签: