当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

妙法莲华经拼音版


tánɡ zhōnɡ nán shün shì dào xuün shù 唐 终 南 山 释 道 宣 述

miào fǎ lián huá j?nɡ zh?,tǒnɡ zhū f? jiànɡ 妙 法 莲 华 经 者 , 统 诸 佛 降 línɡ zh? b?n zhì y?。yùn ji? dà xià,chū bǐ qiün 灵 之 本 致 也。蕴 结 大 夏 ,出 彼 千 línɡ。dōnɡ chuán zh?n dàn,sün bǎi yú zǎi。x? jìn 龄 。 东 传 震 旦 ,三 百 余 载 。西 晋 huì dì yǒnɡ künɡ nián zhōnɡ,chánɡ ün q?nɡ m?n、dùn 惠 帝 永 康 年 中 , 长 安 青 门 、炖 huánɡ pú sà zhú fǎ hù zh?,chū fün cǐ j?nɡ,mínɡ 煌 菩 萨 竺 法 护 者 ,初 翻 此 经 , 名 zh?nɡ fǎ huá。dōnɡ jìn ün dì、l?nɡ ün nián zhōnɡ, 正 法 华 。 东 晋 安 帝、 隆 安 年 中 , h?u qín h?nɡ shǐ,ɡu? z? shü m?n jiū m? lu? shí、cì 后 秦 弘 始 ,龟 兹 沙 门 鸠 摩 罗 什 、次 fün cǐ j?nɡ,mínɡ miào fǎ lián huá。suí shì r?n 翻 此 经 , 名 妙 法 莲 华 。隋 氏 仁 sh?u,dà x?nɡ shàn sì、b?i tiün zhú shü m?n dū nà、 寿 ,大 兴 善 寺、北 天 竺 沙 门 阇 那、 jí duō、h?u suǒ fün zh?,t?nɡ mínɡ miào fǎ。sün 笈 多 、后 所 翻 者 , 同 名 妙 法。三 j?nɡ zh?nɡ tà,w?n zhǐ hù ch?n。shí suǒ zōnɡ shànɡ, 经 重 遝,文 旨 互 陈 。时 所 宗 尚 , ji? h?nɡ qín b?n。zì yú zh? pǐn、bi? jì,bù wú qí 皆 弘 秦 本 。自 余 支 品 、别 偈,不 无 其 liú。jù rú xù lì,ɡù suǒ f?i shù。 流 。具 如 叙 历,故 所 非 述 。

fū yǐ línɡ yu? jiànɡ línɡ,f?i dà sh?nɡ wú y?u 夫 以 灵 岳 降 灵 ,非 大 圣 无 由 küi huà。shì huà suǒ jí,f?i x? yuán wú yǐ dǎo x?n。 开 化 。适 化 所 及,非 昔 缘 无 以 导 心 。 suǒ yǐ xiün yuàn ɡào ch?nɡ,j? f?n xiǎo dà zh? bi?。 所 以 仙 苑 告 成 ,机 分 小 大 之 别 。 j?n h? ɡù mìnɡ,dào shū bàn mǎn zh? k?。qǐ f?i jiào 金 河 顾 命 ,道 殊 半 满 之 科。岂 非 教 b?i ch?nɡ shí,wú zú h? qí ɡüo huì。shì zh? wǔ qiün

被 乘 时 ,无 足 核 其 高 会 。是 知 五 千 tuì xí,w?i jìn z?nɡ màn zh? ch?u。wǔ bǎi sh?u jì, 退 席,为 进 增 慢 之 俦 。五 百 授 记, jù ch?nɡ mì huà zh? jì。suǒ yǐ fànɡ ɡuünɡ xiàn ruì, 俱 崇 密 化 之 迹。所 以 放 光 现 瑞 , küi fü qǐnɡ zh? jiào yuán。chū dìnɡ yánɡ d?,chànɡ 开 发 请 之 教 源 。出 定 扬 德, 畅 f? huì zh? h?nɡ l??。xiǔ zhái tōnɡ rù dà zh? w?n 佛 慧 之 宏 略 。朽 宅 通 入 大 之 文 ɡuǐ,huà ch?nɡ yǐn x? yuán zh? bù zhuì。xì zhū mínɡ 轨 ,化 城 引 昔 缘 之 不 坠 。系 珠 明 lǐ xìnɡ zh? chánɡ zài,záo jǐnɡ xiǎn shì wù zh? duō 理 性 之 常 在 ,凿 井 显 示 悟 之 多 fünɡ。cí yì wǎn rán,yù ch?n w?i yuǎn。zì f?i dà üi 方 。词 义 宛 然 ,喻 陈 惟 远 。自 非 大 哀 kuànɡ jì,bá zhì nì zh? sh?n liú。y? jí b?i x?n, 旷 济,拔 滞 溺 之 沈 流 。一 极 悲 心 , zh?nɡ hūn mí zh? sh? xìnɡ。 拯 昏 迷 之 失 性 。

zì hàn zhì tánɡ liù bǎi yú zǎi,zǒnɡ lì qún jí、 自 汉 至 唐 六 百 余 载 , 总 历 群 籍、 sì qiün yú zh?u。sh?u chí sh?nɡ zh?,wú chū cǐ j?nɡ。 四 千 余 轴 。 受 持 盛 者 ,无 出 此 经 。 jiünɡ f?i j? jiào xiünɡ k?u,bìnɡ zhì sh?nɡ zh? yí 将 非 机 教 相 扣 , 并 智 胜 之 遗 ch?n。w?n ?r sh?n jìnɡ,jù w?i wánɡ zh? yú jì。zh? 尘 。闻 而 深 敬 ,俱 威 王 之 余 绩。辄 yú j?nɡ shǒu,xù ?r zōnɡ zh?。shù d? zǎo jìnɡ liù 于 经 首 ,序 而 综 之 。庶 得 早 净 六 ɡ?n,yǎnɡ cí zūn zh? jiü huì。sù ch?nɡ sì d?,qù l? 根 , 仰 慈 尊 之 嘉 会 。速 成 四 德,趣 乐 tǔ zh? xuán y?u。h?nɡ zàn m? qi?nɡ,yǒnɡ yí zhū h?u 土 之 玄 猷 。 弘 赞 莫 穷 , 永 贻 诸 后 yún ?r。 云 尔。

miào fǎ lián huá j?nɡ 妙 法 莲 华 经 h?u qín ɡu? z? ɡu? sün cánɡ fǎ sh? jiū m? lu? shí 后 秦 龟 兹 国 三 藏 法 师 鸠 摩 罗 什

f?nɡ zhào yì 奉 诏 译

miào fǎ lián huá j?nɡ xù pǐn dì y? 妙 法 莲 华 经 序 品 第 一

rú shì wǒ w?n。y? shí、f? zhù wánɡ sh? ch?nɡ、 如 是 我 闻 。一 时 、佛 住 王 舍 城 、 qí dū ju? shün zhōnɡ,yǔ dà bǐ qiū zh?nɡ wàn ?r 耆 阇 崛 山 中 ,与 大 比 丘 众 万 二 qiün r?n jù。ji? shì ü lu? hàn,zhū l?u yǐ jìn,wú 千 人 俱。皆 是 阿 罗 汉 ,诸 漏 已 尽 ,无 fù fán nǎo,dǎi d? jǐ lì,jìn zhū yǒu ji?,x?n d? 复 烦 恼 ,逮 得 己 利,尽 诸 有 结 ,心 得 zì zài。qí mínɡ yu?:ü ru? jiüo ch?n rú、m? h? jiü 自 在 。其 名 曰 :阿 若 憍 陈 如、摩 诃 迦 y?、yōu l?u pín lu? jiü y?、ɡü y? jiü y?、nà tí jiü 叶、优 楼 频 螺 迦 叶、伽 耶 迦 叶、那 提 迦 y?、sh? lì fú、dà mù jiün lián、m? h? jiü zhün yán、 叶、舍 利 弗、大 目 犍 连 、摩 诃 迦 旃 延 、 ü miǎn l?u tu?、ji? b?n nà、jiüo fàn bō tí、lí p? 阿 冕 楼 驮 、劫 宾 那、 憍 梵 波 提、离 婆 duō、bì línɡ ɡü p? cuō、báo jū lu?、m? h? jū zhǐ 多 、毕 陵 伽 婆 蹉 、薄 拘 罗 、摩 诃 拘 絺 lu?、nán tu?、sūn tu? lu? nán tu?、fù l?u nà mí duō 罗 、难 陀 、孙 陀 罗 难 陀 、富 楼 那 弥 多 lu? ní zǐ、xū pú tí、ü nán、lu? h?u lu?,rú shì 罗 尼 子、须 菩 提、阿 难 、罗 侯 罗 ,如 是 zh?nɡ suǒ zh? shí、dà ü lu? hàn d?nɡ。 众 所 知 识 、大 阿 罗 汉 等 。

fù yǒu xu?、wú xu? ?r qiün r?n。m? h? bō dū bō 复 有 学 、无 学 二 千 人 。摩 诃 波 阇 波 tí bǐ qiū ní,yǔ juàn shǔ liù qiün r?n jù。lu? h?u 提 比 丘 尼,与 眷 属 六 千 人 俱。罗 侯 lu? mǔ y? shū tu? lu? bǐ qiū ní,yì yǔ juàn shǔ jù。 罗 母 耶 输 陀 罗 比 丘 尼,亦 与 眷 属 俱。 pú sà m? h? sà bü wàn r?n,ji? yú ü n?u duō lu? 菩 萨 摩 诃 萨 八 万 人 ,皆 于 阿 耨 多 罗 sün miǎo sün pú tí bù tuì zhuǎn,ji? d? tu? lu? ní。 三 藐 三 菩 提 不 退 转 ,皆 得 陀 罗 尼。

l? shuō biàn cái,zhuǎn bù tuì zhuǎn fǎ lún。ɡ?nɡ 乐 说 辩 才 , 转 不 退 转 法 轮 。 供 yǎnɡ wú liànɡ bǎi qiün zhū f?,yú zhū f? suǒ、zhí 养 无 量 百 千 诸 佛,于 诸 佛 所 、植 zh?nɡ d? b?n,chánɡ w?i zhū f? zh? suǒ ch?nɡ tàn。 众 德 本 , 常 为 诸 佛 之 所 称 叹 。 yǐ cí xiū sh?n,shàn rù f? huì。tōnɡ dá dà zhì,dào 以 慈 修 身 , 善 入 佛 慧 。 通 达 大 智 ,到 yú bǐ àn。mínɡ ch?nɡ pǔ w?n wú liànɡ shì ji?,n?nɡ 于 彼 岸。 名 称 普 闻 无 量 世 界 , 能 dù wú shù bǎi qiün zh?nɡ sh?nɡ。qí mínɡ yu?:w?n 度 无 数 百 千 众 生 。其 名 曰 :文 shū sh? lì pú sà、ɡuün shì y?n pú sà、d? dà shì pú 殊 师 利 菩 萨、 观 世 音 菩 萨、得 大 势 菩 sà、chánɡ j?nɡ jìn pú sà、bù xiū x? pú sà、bǎo 萨、 常 精 进 菩 萨、不 休 息 菩 萨、宝 zhǎnɡ pú sà、yào wánɡ pú sà、yǒnɡ sh? pú sà、bǎo 掌 菩 萨、药 王 菩 萨、 勇 施 菩 萨、宝 yu? pú sà、yu? ɡuünɡ pú sà、mǎn yu? pú sà、dà lì pú 月 菩 萨、月 光 菩 萨、满 月 菩 萨、大 力 菩 sà、wú liànɡ lì pú sà、yu? sün ji? pú sà、bá tu? p? 萨、无 量 力 菩 萨、越 三 界 菩 萨、跋 陀 婆 lu? pú sà、mí l? pú sà、bǎo j? pú sà、dǎo sh? pú sà, 罗 菩 萨、弥 勒 菩 萨、宝 积 菩 萨、导 师 菩 萨, rú shì d?nɡ pú sà m? h? sà bü wàn r?n jù。 如 是 等 菩 萨 摩 诃 萨 八 万 人 俱。

?r shí shì tí huán y?n,yǔ qí juàn shǔ ?r wàn 尔 时 释 提 桓 因 ,与 其 眷 属 二 万 tiün zǐ jù。fù yǒu mínɡ yu? tiün zǐ、pǔ xiünɡ tiün 天 子 俱。复 有 名 月 天 子、普 香 天 zǐ、bǎo ɡuünɡ tiün zǐ、sì dà tiün wánɡ,yǔ qí juàn 子、宝 光 天 子、四 大 天 王 ,与 其 眷 shǔ wàn tiün zǐ jù。zì zài tiün zǐ、dà zì zài tiün 属 万 天 子 俱。自 在 天 子、大 自 在 天 zǐ,yǔ qí juàn shǔ sün wàn tiün zǐ jù。suō p? shì 子,与 其 眷 属 三 万 天 子 俱。娑 婆 世 ji? zhǔ、fàn tiün wánɡ、sh? qì dà fàn、ɡuünɡ mínɡ 界 主 、梵 天 王 、尸 弃 大 梵 、 光 明 dà fàn d?nɡ,yǔ qí juàn shǔ wàn ?r qiün tiün zǐ jù。 大 梵 等 ,与 其 眷 属 万 二 千 天 子 俱。 yǒu bü l?nɡ wánɡ、nán tu? l?nɡ wánɡ、bá nán tu? 有 八 龙 王 、难 陀 龙 王 、跋 难 陀

l?nɡ wánɡ、suō ɡü lu? l?nɡ wánɡ、h? xiū jí l?nɡ 龙 王 、娑 伽 罗 龙 王 、和 修 吉 龙 wánɡ、d? chü jiü l?nɡ wánɡ、ü nà p? dá duō l?nɡ 王 、德 叉 迦 龙 王 、阿 那 婆 达 多 龙 wánɡ、m? nà s? l?nɡ wánɡ、yōu bō lu? l?nɡ wánɡ d?nɡ, 王 、摩 那 斯 龙 王 、优 钵 罗 龙 王 等 , ɡ? yǔ ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。yǒu sì jǐn nà 各 与 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 紧 那 lu? wánɡ、fǎ jǐn nà lu? wánɡ、miào fǎ jǐn nà lu? 罗 王 、法 紧 那 罗 王 、 妙 法 紧 那 罗 wánɡ、dà fǎ jǐn nà lu? wánɡ、chí fǎ jǐn nà lu? wánɡ, 王 、大 法 紧 那 罗 王 、持 法 紧 那 罗 王 , ɡ? yǔ ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。yǒu sì qián tà 各 与 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 乾 闼 p? wánɡ、l? qián tà p? wánɡ、l? y?n qián tà p? wánɡ、 婆 王 、乐 乾 闼 婆 王 、乐 音 乾 闼 婆 王 、 m?i qián tà p? wánɡ、m?i y?n qián tà p? wánɡ,ɡ? yǔ 美 乾 闼 婆 王 、美 音 乾 闼 婆 王 ,各 与 ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。yǒu sì ü xiū lu? 若 干 百 千 眷 属 俱。有 四 阿 修 罗 wánɡ、p? zhì ü xiū lu? wánɡ、qū lu? qiün tu? ü 王 、婆 稚 阿 修 罗 王 、佉 罗 骞 驮 阿 xiū lu? wánɡ、pí m? zhì duō lu? ü xiū lu? wánɡ、 修 罗 王 、毗 摩 质 多 罗 阿 修 罗 王 、 lu? h?u ü xiū lu? wánɡ,ɡ? yǔ ru? ɡàn bǎi qiün 罗 侯 阿 修 罗 王 ,各 与 若 干 百 千 juàn shǔ jù。yǒu sì jiü l?u lu? wánɡ、dà w?i d? jiü 眷 属 俱。有 四 迦 楼 罗 王 、大 威 德 迦 l?u lu? wánɡ、dà sh?n jiü l?u lu? wánɡ、dà mǎn jiü 楼 罗 王 、大 身 迦 楼 罗 王 、大 满 迦 l?u lu? wánɡ、rú yì jiü l?u lu? wánɡ,ɡ? yǔ ru? ɡàn 楼 罗 王 、如 意 迦 楼 罗 王 ,各 与 若 干 bǎi qiün juàn shǔ jù。w?i tí x? zǐ ü dū shì wánɡ, 百 千 眷 属 俱。韦 提 希 子 阿 阇 世 王 , yǔ ru? ɡàn bǎi qiün juàn shǔ jù。ɡ? lǐ f? zú,tuì 与 若 干 百 千 眷 属 俱。各 礼 佛 足,退 zu? y? miàn。 坐 一 面 。

?r shí shì zūn,sì zh?nɡ w?i rào,ɡ?nɡ yǎnɡ、 尔 时 世 尊 ,四 众 围 绕 , 供 养 、 ɡōnɡ jìnɡ、zūn zh?nɡ、zàn tàn。w?i zhū pú sà shuō 恭 敬 、尊 重 、赞 叹 。为 诸 菩 萨 说

dà ch?nɡ j?nɡ,mínɡ wú liànɡ yì,jiào pú sà fǎ,f? 大 乘 经 , 名 无 量 义, 教 菩 萨 法,佛 suǒ hù niàn。f? shuō cǐ j?nɡ yǐ,ji? jiü fū zu?,rù 所 护 念 。佛 说 此 经 已,结 跏 趺 坐 ,入 yú wú liànɡ yì chǔ sün m?i,sh?n x?n bù d?nɡ。shì 于 无 量 义 处 三 昧 , 身 心 不 动 。是 shí tiün yǔ màn tu? lu? huá,m? h? màn tu? lu? huá, 时 天 雨 曼 陀 罗 华 ,摩 诃 曼 陀 罗 华 , màn shū shü huá,m? h? màn shū shü huá,?r sàn f? 曼 殊 沙 华 ,摩 诃 曼 殊 沙 华 ,而 散 佛 shànɡ、jí zhū dà zh?nɡ。pǔ f? shì ji?,liù zhǒnɡ 上 、及 诸 大 众 。普 佛 世 界 ,六 种 zh?n d?nɡ。 震 动 。

?r shí huì zhōnɡ,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? süi、 尔 时 会 中 ,比 丘 、比 丘 尼、优 婆 塞 、 yōu p? yí、tiün l?nɡ、y? chü、qián tà p?、ü xiū 优 婆 夷、 天 龙 、夜 叉 、 乾 闼 婆、阿 修 lu?、jiü l?u lu?、jǐn nà lu?、m? h?u lu? ɡü、r?n 罗 、迦 楼 罗 、紧 那 罗 、摩 侯 罗 伽、人 f?i r?n,jí zhū xiǎo wánɡ、zhuǎn lún sh?nɡ wánɡ。 非 人 ,及 诸 小 王 、 转 轮 圣 王 。 shì zhū dà zh?nɡ,d? w?i c?nɡ yǒu,huün xǐ h? zhǎnɡ, 是 诸 大 众 ,得 未 曾 有 , 欢 喜 合 掌 , y? x?n ɡuün f?。 一 心 观 佛。

?r shí f? fànɡ m?i jiün bái háo xiünɡ ɡuünɡ, 尔 时 佛 放 眉 间 白 毫 相 光 , zhào dōnɡ fünɡ wàn bü qiün shì ji?,mí bù zhōu biàn, 照 东 方 万 八 千 世 界 ,靡 不 周 遍 , xià zhì ü bí dì yù,shànɡ zhì ü jiü ní zhà tiün。 下 至 阿 鼻 地 狱, 上 至 阿 迦 尼 吒 天 。 yú cǐ shì ji?,jìn jiàn bǐ tǔ liù qù zh?nɡ sh?nɡ, 于 此 世 界 ,尽 见 彼 土 六 趣 众 生 , y?u jiàn bǐ tǔ xiàn zài zhū f?。jí w?n zhū f? suǒ 又 见 彼 土 现 在 诸 佛。及 闻 诸 佛 所 shuō j?nɡ fǎ。bìnɡ jiàn bǐ zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、 说 经 法。 并 见 彼 诸 比 丘 、比 丘 尼、 yōu p? süi、yōu p? yí、zhū xiū xínɡ d? dào zh?。fù 优 婆 塞 、优 婆 夷、诸 修 行 得 道 者 。复

jiàn zhū pú sà m? h? sà、zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、 见 诸 菩 萨 摩 诃 萨、 种 种 因 缘 、 zhǒnɡ zhǒnɡ xìn ji?、zhǒnɡ zhǒnɡ xiünɡ mào、xínɡ pú 种 种 信 解 、 种 种 相 貌 、 行 菩 sà dào。fù jiàn zhū f? bün ni? pán zh?。fù jiàn zhū 萨 道 。复 见 诸 佛 般 涅 槃 者 。复 见 诸 f? bün ni? pán h?u,yǐ f? sh? lì、qǐ q? bǎo tǎ。 佛 般 涅 槃 后 ,以 佛 舍 利、起 七 宝 塔。

?r shí mí l? pú sà zu? shì niàn:‘j?n zh?、shì 尔 时 弥 勒 菩 萨 作 是 念 :‘今 者 、世 zūn xiàn sh?n biàn xiünɡ,yǐ h? y?n yuán ?r yǒu cǐ 尊 现 神 变 相 ,以 何 因 缘 而 有 此 ruì。j?n f? shì zūn rù yú sün m?i,shì bù k? s? yì、 瑞 。今 佛 世 尊 入 于 三 昧 ,是 不 可 思 议、 xiàn x? yǒu shì,dünɡ yǐ w?n shuí,shuí n?nɡ dá zh?。 现 稀 有 事 , 当 以 问 谁 , 谁 能 答 者 。 ’fù zu? cǐ niàn:‘shì w?n shū sh? lì、fǎ wánɡ zh? ’复 作 此 念 :‘是 文 殊 师 利、法 王 之 zǐ,yǐ c?nɡ q?n jìn ɡ?nɡ yǎnɡ ɡu? qù wú liànɡ zhū 子,已 曾 亲 近 供 养 过 去 无 量 诸 f?,bì y?nɡ jiàn cǐ x? yǒu zh? xiünɡ,wǒ j?n dünɡ 佛,必 应 见 此 稀 有 之 相 ,我 今 当 w?n。’ 问 。’

?r shí bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí、 尔 时 比 丘 、比 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷、 jí zhū tiün l?nɡ、ɡuǐ sh?n d?nɡ,xián zu? cǐ niàn:‘ 及 诸 天 龙 、鬼 神 等 , 咸 作 此 念 :‘ shì f? ɡuünɡ mínɡ sh?n tōnɡ zh? xiünɡ,j?n dünɡ w?n 是 佛 光 明 神 通 之 相 ,今 当 问 shuí?’ 谁 ?’

?r shí mí l? pú sà,yù zì ju? yí,y?u ɡuün sì 尔 时 弥 勒 菩 萨,欲 自 决 疑,又 观 四 zh?nɡ bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí、jí 众 比 丘 、比 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷、及 zhū tiün l?nɡ、ɡuǐ sh?n、d?nɡ,zh?nɡ huì zh? x?n, 诸 天 龙 、鬼 神 、 等 , 众 会 之 心 ,

?r w?n w?n shū sh? lì yán:‘yǐ h? y?n yuán、?r yǒu 而 问 文 殊 师 利 言 :‘以 何 因 缘 、而 有 cǐ ruì、sh?n tōnɡ zh? xiünɡ,fànɡ dà ɡuünɡ mínɡ, 此 瑞 、 神 通 之 相 , 放 大 光 明 , zhào yú dōnɡ fünɡ wàn bü qiün tǔ,x? jiàn bǐ f? ɡu? 照 于 东 方 万 八 千 土,悉 见 彼 佛 国 ji? zhuünɡ yán?’ 界 庄 严 ?’

yú shì mí l? pú sà yù zh?nɡ xuün cǐ yì,yǐ jì 于 是 弥 勒 菩 萨 欲 重 宣 此 义,以 偈 w?n yu?: 问 曰 :

w?n shū sh? lì, 文 殊 师 利, bái háo, 白 毫 ,

dǎo sh? 导 师 dà ɡuünɡ 大 光

h? ɡù、 何 故、 pǔ zhào。 普 照 。

m?i jiün 眉 间

yǔ màn tu? lu?、 雨 曼 陀 罗 、 tán xiünɡ f?nɡ, 檀 香 风 ,

màn shū shü huá, zhün 曼 殊 沙 华 , 栴 yu? k? zh?nɡ x?n。 悦 可 众 心 。

yǐ shì y?n yuán, dì ji? yán jìnɡ, 以 是 因 缘 , 地 皆 严 净 , shì ji?、 liù zhǒnɡ zh?n d?nɡ。 世 界 、 六 种 震 动 。

?r cǐ 而 此

shí sì bù zh?nɡ、 时 四 部 众 、 yì kuài rán, 意 快 然 ,

xián ji? huün xǐ, 咸 皆 欢 喜, d? w?i c?nɡ yǒu。 得 未 曾 有 。

sh?n 身

m?i jiün ɡuünɡ mínɡ, zhào yú dōnɡ fünɡ, 眉 间 光 明 , 照 于 东 方 , wàn bü qiün tǔ, ji? rú j?n s?, 万 八 千 土, 皆 如 金 色,

c?nɡ 从 shì 世

ü bí yù、 阿 鼻 狱、 ji? zhōnɡ, 界 中 ,

shànɡ zhì yǒu dǐnɡ。 上 至 有 顶 。 liù dào zh?nɡ sh?nɡ, 六 道 众 生 ,

zhū 诸

sh?nɡ sǐ suǒ qū、 生 死 所 趋、 bào hǎo chǒu, 报 好 丑 ,

shàn ? y? yuán、 善 恶 业 缘 、 yú cǐ x? jiàn。 于 此 悉 见 。

sh?u 受

y?u dǔ zhū f?、 sh?nɡ zhǔ sh? zǐ、 又 睹 诸 佛、 圣 主 师 子、 shuō j?nɡ diǎn, w?i miào dì y?。 说 经 典 , 微 妙 第 一。

yǎn 演

qí sh?nɡ q?nɡ jìnɡ, chū r?u ruǎn y?n, 其 声 清 净 , 出 柔 软 音 , jiào zhū pú sà、 wú shù yì wàn, 教 诸 菩 萨、 无 数 亿 万 ,

fàn y?n sh?n miào, lìnɡ r?n l? w?n。 梵 音 深 妙 , 令 人 乐 闻 。 yú shì ji?, jiǎnɡ shuō zh?nɡ fǎ、 于 世 界 , 讲 说 正 法、

ɡ? 各

zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán。 yǐ wú liànɡ yù, 种 种 因 缘 。 以 无 量 喻, zhào mínɡ f? fǎ, küi wù zh?nɡ sh?nɡ。 照 明 佛 法, 开 悟 众 生 。

ru? r?n züo kǔ, 若 人 遭 苦, shuō ni? pán, 说 涅 槃 ,

yàn lǎo bìnɡ sǐ, 厌 老 病 死, jìn zhū kǔ jì。 尽 诸 苦 际。

w?i 为

ru? r?n yǒu fú, 若 人 有 福, qiú sh?nɡ fǎ, 求 胜 法,

c?nɡ ɡ?nɡ yǎnɡ f?, 曾 供 养 佛, w?i shuō yuán ju?。 为 说 缘 觉 。

zhì 志

ru? yǒu f? 若 有 佛 qiú wú shànɡ 求 无 上

zǐ、 子、 huì, 慧 ,

xiū zhǒnɡ zhǒnɡ xínɡ, 修 种 种 行 , w?i shuō jìnɡ dào。 为 说 净 道 。

w?n shū sh? lì, 文 殊 师 利, ru? s?, 若 斯,

wǒ zhù 我 住 jí qiün 及 千

yú cǐ, 于 此, yì shì, 亿 事 ,

jiàn w?n 见 闻

rú shì zh?nɡ duō, 如 是 众 多 , jiàn bǐ tǔ, 见 彼 土,

j?n dünɡ l?? shuō。 今 当 略 说 。 h?nɡ shü pú sà, 恒 沙 菩 萨,

wǒ 我

zhǒnɡ zhǒnɡ 种 种 hu? yǒu xínɡ 或 有 行

y?n yuán、 ?r qiú f? dào。 因 缘 、 而 求 佛 道 。 sh?, j?n yín shün hú、 施 , 金 银 珊 瑚、

zh?n zhū m? ní、 真 珠 摩 尼、 zhū zh?n, 诸 珍 ,

ch? qú mǎ nǎo、 砗 磲 玛 瑙 、 nú bì ch? ch?nɡ、 奴 婢 车 乘 、

j?n ɡünɡ 金 刚

bǎo shì niǎn yú, 宝 饰 辇 舆, xiànɡ f? dào, 向 佛 道 ,

huün xǐ bù sh?。 欢 喜 布 施 。 yuàn d? shì ch?nɡ, 愿 得 是 乘 ,

huí 回

sün ji? dì y?, 三 界 第 一,

zhū f? suǒ tàn。 诸 佛 所 叹 。

hu? yǒu 或 有

pú sà, 菩 萨,

sì mǎ bǎo ch?、 驷 马 宝 车 、

lán dùn huá ɡài、 栏 楯 华 盖 、 jiàn pú sà, 见 菩 萨,

xuün shì bù sh?。 轩 饰 布 施 。 sh?n r?u shǒu zú、 身 肉 手 足、

fù 复

jí q? zǐ sh?, 及 妻 子 施 , jiàn pú sà, 见 菩 萨,

qiú wú shànɡ dào。 求 无 上 道 。 t?u mù sh?n tǐ、 头 目 身 体、

y?u 又

x?n l? sh? yǔ, 欣 乐 施 与, sh? lì, 师 利,

qiú f? zhì huì。 求 佛 智 慧 。 wǒ jiàn zhū wánɡ, 我 见 诸 王 ,

w?n shū 文 殊

wǎnɡ yì f? suǒ、 往 诣 佛 所 、 sh? l? tǔ、 舍 乐 土、

w?n wú shànɡ dào, 问 无 上 道 , ɡōnɡ diàn ch?n qi?, 宫 殿 臣 妾 ,

biàn 便

tì chú xū fü、 剃 除 须 发、 sà, 萨,

?r 而 ?r 而

b?i 被 zu? 作

fǎ 法 bǐ 比

fú。 服。 qiū, 丘 ,

hu? jiàn pú 或 见 菩

dú chǔ xián jìnɡ, l? s?nɡ j?nɡ diǎn。 独 处 闲 静 , 乐 诵 经 典 。 y?u jiàn pú sà, yǒnɡ m?nɡ j?nɡ jìn, 又 见 菩 萨, 勇 猛 精 进 ,

rù yú sh?n shün, s? w?i f? dào。 入 于 深 山 , 思 惟 佛 道 。 jiàn lí yù, chánɡ chǔ kōnɡ xián, 见 离 欲, 常 处 空 闲 ,

y?u 又

sh?n xiū chán dìnɡ, d? wǔ sh?n tōnɡ。 深 修 禅 定 , 得 五 神 通 。 y?u jiàn pú sà, ün chán h? zhǎnɡ, 又 见 菩 萨, 安 禅 合 掌 ,

yǐ qiün wàn jì、 以 千 万 偈、 jiàn pú sà, 见 菩 萨,

zàn zhū fǎ wánɡ。 赞 诸 法 王 。 zhì sh?n zhì ɡù, 智 深 志 固,

fù 复

n?nɡ w?n zhū f?, 能 问 诸 佛, jiàn f? zǐ, 见 佛 子,

w?n x? sh?u chí。 闻 悉 受 持 。 dìnɡ huì jù zú, 定 慧 具 足,

y?u 又

yǐ wú liànɡ yù、 以 无 量 喻、 l? shuō fǎ、 乐 说 法、

w?i zh?nɡ jiǎnɡ fǎ, 为 众 讲 法, huà zhū pú sà, 化 诸 菩 萨,

x?n 欣

p? m? b?nɡ zh?nɡ、 ?r j? fǎ ɡǔ。 破 魔 兵 众 、 而 击 法 鼓。 pú sà, jì rán yàn m?, 菩 萨, 寂 然 宴 默,

y?u jiàn 又 见

tiün l?nɡ ɡōnɡ jìnɡ, bù yǐ w?i xǐ。 天 龙 恭 敬 , 不 以 为 喜。 jiàn pú sà, chǔ lín fànɡ ɡuünɡ, 见 菩 萨, 处 林 放 光 ,

y?u 又

jì dì yù kǔ, 济 地 狱 苦, f? zǐ, 佛 子,

lìnɡ rù f? dào。 y?u jiàn 令 入 佛 道 。 又 见 w?i chánɡ shuì mián, 未 尝 睡 眠 ,

j?nɡ xínɡ lín zhōnɡ, qín qiú f? dào。 经 行 林 中 , 勤 求 佛 道 。 y?u jiàn jù ji?, w?i yí wú qu?, 又 见 具 戒 , 威 仪 无 缺 ,

jìnɡ rú bǎo zhū, 净 如 宝 珠 , jiàn f? zǐ, 见 佛 子,

yǐ qiú f? dào。 以 求 佛 道 。 zhù r?n rǔ lì, 住 忍 辱 力,

y?u 又

z?nɡ shànɡ màn r?n, ? mà chuí dǎ, 增 上 慢 人 , 恶 骂 捶 打, x? n?nɡ r?n, yǐ qiú f? dào。 悉 能 忍 , 以 求 佛 道 。

ji? 皆

y?u jiàn pú sà, 又 见 菩 萨, juàn shǔ, 眷 属 ,

lí zhū xì xiào、 离 诸 戏 笑 、 q?n jìn zhì zh?, 亲 近 智 者 ,

jí ch? 及 痴

y? x?n chú luàn, 一 心 除 乱 , qiün wàn suì, 千 万 岁 ,

sh? niàn shün lín、 摄 念 山 林 、 yǐ qiú f? dào。 以 求 佛 道 。

yì 亿

hu? jiàn pú sà, yáo shàn yǐn shí、 或 见 菩 萨, 肴 膳 饮 食 、 zhǒnɡ tünɡ yào、 sh? f? jí s?nɡ。 种 汤 药 、 施 佛 及 僧 。

bǎi 百

mínɡ y? shànɡ fú、 名 衣 上 服、 wú jià y?, 无 价 衣,

jià zhí qiün wàn, 价 值 千 万 , sh? f? jí s?nɡ。 施 佛 及 僧 。

hu? 或

qiün wàn yì zhǒnɡ、 千 万 亿 种 、

zhün tán bǎo sh?、 栴 檀 宝 舍 、

zh?nɡ miào w? jù、 众 妙 卧 具、

sh? f? jí s?nɡ。 施 佛 及 僧 。

q?nɡ jìnɡ yuán lín、 清 净 园 林 、 liú quán yù chí、 流 泉 浴 池 、

huá ɡuǒ mào sh?nɡ、 华 果 茂 盛 、 sh? f? jí s?nɡ。 施 佛 及 僧 。

rú shì d?nɡ sh?, 如 是 等 施 , huün xǐ wú yàn, 欢 喜 无 厌 ,

zhǒnɡ ɡuǒ w?i miào, 种 果 微 妙 , qiú wú shànɡ dào。 求 无 上 道 。

hu? yǒu pú sà, 或 有 菩 萨, zhǒnɡ jiào zhào, 种 教 诏 ,

shuō jì mi? fǎ, zhǒnɡ 说 寂 灭 法, 种 wú shù zh?nɡ sh?nɡ。 无 数 众 生 。

hu? jiàn pú sà, 或 见 菩 萨, yǒu ?r xiünɡ, 有 二 相 ,

ɡuün 观 y?u 犹

zhū fǎ xìnɡ、 诸 法 性 、 rú xū kōnɡ。 如 虚 空 。

wú 无

y?u jiàn f? zǐ, 又 见 佛 子, miào huì、 妙 慧 、

x?n wú suǒ zhù, 心 无 所 著 , qiú wú shànɡ dào。 求 无 上 道 。

yǐ cǐ 以 此

w?n shū sh? lì, y?u yǒu pú sà, 文 殊 师 利, 又 有 菩 萨, dù h?u, ɡ?nɡ yǎnɡ sh? lì。 度 后 , 供 养 舍 利。

f? mi? 佛 灭

y?u jiàn f? zǐ, 又 见 佛 子, h?nɡ shü, 恒 沙 ,

zào zhū tǎ miào、 造 诸 塔 庙 、 yán shì ɡu? ji?, 严 饰 国 界 ,

wú shù 无 数

bǎo tǎ ɡüo miào、 wǔ qiün y?u xún, z?nɡ 宝 塔 高 妙 、 五 千 由 旬 , 纵 ɡuǎnɡ zh?nɡ d?nɡ、 ?r qiün y?u xún。 广 正 等 、 二 千 由 旬 。

y? y? tǎ miào, 一 一 塔 庙 , jiüo lù màn, 交 露 幔 ,

ɡ? qiün zhuànɡ fün, 各 千 幢 幡 , bǎo línɡ h? mínɡ。 宝 铃 和 鸣 。

zhū 珠

zhū tiün l?nɡ sh?n、 r?n jí f?i r?n, 诸 天 龙 神 、 人 及 非 人 , xiünɡ huá jì l?, chánɡ yǐ ɡ?nɡ yǎnɡ。 香 华 伎 乐, 常 以 供 养 。

w?n shū sh? lì, 文 殊 师 利, ɡ?nɡ sh? lì, 供 舍 利,

zhū f? zǐ d?nɡ, 诸 佛 子 等 , yán shì tǎ miào, 严 饰 塔 庙 ,

w?i 为

ɡu? ji? zì rán, 国 界 自 然 , tiün shù wánɡ, 天 树 王 ,

shū t? miào hǎo, 殊 特 妙 好 , qí huá küi fū, 其 华 开 敷,

rú 如

f? fànɡ y? ɡuünɡ。 wǒ jí zh?nɡ huì, 佛 放 一 光 。 我 及 众 会 , cǐ ɡu? ji?, zhǒnɡ zhǒnɡ shū miào, 此 国 界 , 种 种 殊 妙 ,

jiàn 见

zhū f? sh?n lì、 诸 佛 神 力、 jìnɡ ɡuünɡ, 净 光 ,

zhì huì 智 慧 zhào wú 照 无

x? yǒu, fànɡ y? 稀 有 , 放 一 liànɡ ɡu?。 量 国 。

wǒ d?nɡ jiàn cǐ, d? w?i c?nɡ yǒu。 我 等 见 此, 得 未 曾 有 。 w?n shū, yuàn ju? zh?nɡ yí, 文 殊 , 愿 决 众 疑,

f? zǐ 佛 子

sì zh?nɡ x?n yǎnɡ、 zhün r?n jí wǒ, 四 众 欣 仰 、 瞻 仁 及 我, zūn h? ɡù, fànɡ s? ɡuünɡ mínɡ。 尊 何 故, 放 斯 光 明 。

shì 世

f? zǐ shí dá, 佛 子 时 答, ráo yì、 饶 益、

ju? yí lìnɡ xǐ, 决 疑 令 喜, yǎn s? ɡuünɡ mínɡ。 演 斯 光 明 。

h? suǒ 何 所

f? zu? dào chǎnɡ、 suǒ d? miào fǎ, 佛 坐 道 场 、 所 得 妙 法, yù shuō cǐ, w?i dünɡ sh?u jì, 欲 说 此, 为 当 授 记,

w?i 为

shì zhū f? tǔ 示 诸 佛 土 jiàn zhū f?。 见 诸 佛。

zh?nɡ bǎo yán jìnɡ、 众 宝 严 净 、 cǐ f?i xiǎo yuán, 此 非 小 缘 ,

jí 及

w?n shū dünɡ zh?。 文 殊 当 知 。 zhün chá r?n zh?、 瞻 察 仁 者 、

sì zh?nɡ l?nɡ sh?n, 四 众 龙 神 , w?i shuō h? d?nɡ。 为 说 何 等 。

?r shí w?n shū sh? lì yǔ mí l? pú sà m? h? sà、 jí 尔 时 文 殊 师 利 语 弥 勒 菩 萨 摩 诃 萨、及 zhū dà shì,shàn nán zǐ d?nɡ:‘rú wǒ w?i cǔn,j?n 诸 大 士 , 善 男 子 等 :‘如 我 惟 忖 ,今 f? shì zūn yù shuō dà fǎ,yǔ dà fǎ yǔ,chu? dà fǎ 佛 世 尊 欲 说 大 法,雨 大 法 雨, 吹 大 法 lu?,j? dà fǎ ɡǔ,yǎn dà fǎ yì。zhū shàn nán zǐ,wǒ 螺 ,击 大 法 鼓,演 大 法 义。诸 善 男 子,我 yú ɡu? qù zhū f?,c?nɡ jiàn cǐ ruì,fànɡ s? ɡuünɡ

于 过 去 诸 佛, 曾 见 此 瑞 , 放 斯 光 yǐ,jí shuō dà fǎ。shì ɡù dünɡ zh? j?n f? xiàn 已,即 说 大 法。是 故 当 知 今 佛 现 ɡuünɡ,yì fù rú shì,yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ,xián d? 光 ,亦 复 如 是 ,欲 令 众 生 , 咸 得 w?n zh? y? qi? shì jiün nán xìn zh? fǎ,ɡù xiàn s? 闻 知 一 切 世 间 难 信 之 法,故 现 斯 ruì。:‘ 瑞 。:‘

‘zhū shàn nán zǐ,rú ɡu? qù wú liànɡ wú biün ‘诸 善 男 子,如 过 去 无 量 无 边 bù k? s? yì ü s?nɡ qí ji?,?r shí yǒu f?,hào rì 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫 ,尔 时 有 佛,号 日 yu? d?nɡ mínɡ rú lái、y?nɡ ɡ?nɡ、zh?nɡ biàn zh?、 月 灯 明 如 来 、 应 供 、 正 遍 知 、 mínɡ xínɡ zú、shàn shì shì jiün ji?、wú shànɡ shì、 明 行 足、 善 逝 世 间 解 、无 上 士 、 diào yù zhànɡ fū、tiün r?n sh?、f?、shì zūn,yǎn 调 御 丈 夫、 天 人 师 、佛、世 尊 ,演 shuō zh?nɡ fǎ,chū shàn、zhōnɡ shàn、h?u shàn,qí 说 正 法,初 善 、 中 善 、后 善 ,其 yì sh?n yuǎn,qí yǔ qiǎo miào,chún y? wú zá,jù zú 义 深 远 ,其 语 巧 妙 , 纯 一 无 杂,具 足 q?nɡ bái fàn xínɡ zh? xiünɡ。w?i qiú sh?nɡ w?n zh?、 清 白 梵 行 之 相 。为 求 声 闻 者 、 shuō y?nɡ sì dì fǎ,dù sh?nɡ lǎo bìnɡ sǐ,jiū jìnɡ 说 应 四 谛 法,度 生 老 病 死,究 竟 ni? pán。w?i qiú pì zh? f? zh?、shuō y?nɡ shí ?r 涅 槃 。为 求 辟 支 佛 者 、 说 应 十 二 y?n yuán fǎ。w?i zhū pú sà、shuō y?nɡ liù bō lu? mì, 因 缘 法。为 诸 菩 萨、 说 应 六 波 罗 蜜, lìnɡ d? ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú tí,ch?nɡ y? 令 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提, 成 一 qi? zhǒnɡ zhì。’ 切 种 智 。’

‘cì fù yǒu f?、yì mínɡ rì yu? d?nɡ mínɡ,cì fù ‘次 复 有 佛、亦 名 日 月 灯 明 ,次 复 yǒu f?、yì mínɡ rì yu? d?nɡ mínɡ,rú shì ?r wàn f?、 有 佛、亦 名 日 月 灯 明 ,如 是 二 万 佛、 ji? t?nɡ y? zì,hào rì yu? d?nɡ mínɡ,y?u t?nɡ y?

皆 同 一 字,号 日 月 灯 明 ,又 同 一 xìnɡ,xìnɡ pō lu? du?。mí l? dünɡ zh?,chū f? h?u 姓 , 姓 颇 罗 堕 。弥 勒 当 知 ,初 佛 后 f?,ji? t?nɡ y? zì,mínɡ rì yu? d?nɡ mínɡ,shí hào 佛,皆 同 一 字, 名 日 月 灯 明 ,十 号 jù zú。suǒ k? shuō fǎ,chū zhōnɡ h?u shàn。qí zuì 具 足。所 可 说 法,初 中 后 善 。其 最 h?u f?,w?i chū jiü shí、yǒu bü wánɡ zǐ,y? mínɡ 后 佛,未 出 家 时 、有 八 王 子,一 名 yǒu yì,?r mínɡ shàn yì,sün mínɡ wú liànɡ yì,sì 有 意,二 名 善 意,三 名 无 量 意,四 mínɡ bǎo yì,wǔ mínɡ z?nɡ yì,liù mínɡ chú yí yì, 名 宝 意,五 名 增 意,六 名 除 疑 意, q? mínɡ xiànɡ yì,bü mínɡ fǎ yì。shì bü wánɡ zǐ, 七 名 向 意,八 名 法 意。是 八 王 子, w?i d? zì zài,ɡ? lǐnɡ sì tiün xià。shì zhū wánɡ zǐ, 威 德 自 在 ,各 领 四 天 下 。是 诸 王 子, w?n fù chū jiü,d? ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú 闻 父 出 家 ,得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 tí。x? sh? wánɡ w?i,yì suí chū jiü,fü dà ch?nɡ yì, 提。悉 舍 王 位 ,亦 随 出 家 ,发 大 乘 意, chánɡ xiū fàn xínɡ,ji? w?i fǎ sh?,yǐ yú qiün wàn 常 修 梵 行 ,皆 为 法 师 ,已 于 千 万 f? suǒ、zhí zhū shàn b?n。’ 佛 所 、植 诸 善 本 。’

‘shì shí rì yu? d?nɡ mínɡ f? shuō dà ch?nɡ ‘是 时 日 月 灯 明 佛 说 大 乘 j?nɡ,mínɡ wú liànɡ yì、jiào pú sà fǎ、f? suǒ hù 经 , 名 无 量 义、 教 菩 萨 法、佛 所 护 niàn。shuō shì j?nɡ yǐ,jí yú dà zh?nɡ zhōnɡ、ji? 念 。 说 是 经 已,即 于 大 众 中 、结 jiü fū zu?,rù yú wú liànɡ yì chǔ sün m?i,sh?n x?n 跏 趺 坐 ,入 于 无 量 义 处 三 昧 , 身 心 bù d?nɡ。shì shí、tiün yǔ màn tu? lu? huá,m? h? 不 动 。是 时 、 天 雨 曼 陀 罗 华 ,摩 诃 màn tu? lu? huá,màn shū shü huá,m? h? màn shū shü 曼 陀 罗 华 ,曼 殊 沙 华 ,摩 诃 曼 殊 沙 huá,?r sàn f? shànɡ、jí zhū dà zh?nɡ。pǔ f? shì 华 ,而 散 佛 上 、及 诸 大 众 。普 佛 世 ji?,liù zhǒnɡ zh?n d?nɡ。?r shí huì zhōnɡ,bǐ qiū、 界 ,六 种 震 动 。尔 时 会 中 ,比 丘 、 bǐ qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí、tiün l?nɡ、y? chü、

比 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷、 天 龙 、夜 叉 、 qián tà p?、ü xiū lu?、jiü l?u lu?、jǐn nà lu?、m? 乾 闼 婆、阿 修 罗 、迦 楼 罗 、紧 那 罗 、摩 h?u lu? ɡü、r?n f?i r?n、jí zhū xiǎo wánɡ、zhuǎn 侯 罗 伽、人 非 人 、及 诸 小 王 、 转 lún sh?nɡ wánɡ、d?nɡ。shì zhū dà zh?nɡ,d? w?i c?nɡ 轮 圣 王 、 等 。是 诸 大 众 ,得 未 曾 yǒu,huün xǐ h? zhǎnɡ,y? x?n ɡuün f?。’ 有 , 欢 喜 合 掌 ,一 心 观 佛。’

‘?r shí rú lái fànɡ m?i jiün bái háo xiünɡ ‘尔 时 如 来 放 眉 间 白 毫 相 ɡuünɡ,zhào dōnɡ fünɡ wàn bü qiün f? tǔ,mí bù zhōu 光 , 照 东 方 万 八 千 佛 土,靡 不 周 biàn,rú j?n suǒ jiàn、shì zhū f? tǔ。mí l? dünɡ 遍 ,如 今 所 见 、是 诸 佛 土。弥 勒 当 zh?,?r shí huì zhōnɡ,yǒu ?r shí yì pú sà、l? yù 知 ,尔 时 会 中 ,有 二 十 亿 菩 萨、乐 欲 t?nɡ fǎ。shì zhū pú sà,jiàn cǐ ɡuünɡ mínɡ、pǔ zhào 听 法。是 诸 菩 萨, 见 此 光 明 、普 照 f? tǔ,d? w?i c?nɡ yǒu,yù zh? cǐ ɡuünɡ suǒ w?i y?n 佛 土,得 未 曾 有 ,欲 知 此 光 所 为 因 yuán。shí yǒu pú sà,mínɡ yu? miào ɡuünɡ,yǒu bü 缘 。时 有 菩 萨, 名 曰 妙 光 ,有 八 bǎi dì zǐ。shì shí rì yu? d?nɡ mínɡ f? c?nɡ sün m?i 百 弟 子。是 时 日 月 灯 明 佛 从 三 昧 qǐ,y?n miào ɡuünɡ pú sà、shuō dà ch?nɡ j?nɡ,mínɡ 起,因 妙 光 菩 萨、 说 大 乘 经 , 名 miào fǎ lián huá、jiào pú sà fǎ、f? suǒ hù niàn。 妙 法 莲 华 、 教 菩 萨 法、佛 所 护 念 。 liù shí xiǎo ji?、bù qǐ yú zu?。shí huì t?nɡ zh?、 六 十 小 劫 、不 起 于 座 。时 会 听 者 、 yì zu? y? chǔ,liù shí xiǎo ji?、sh?n x?n bù d?nɡ, 亦 坐 一 处 ,六 十 小 劫 、 身 心 不 动 , t?nɡ f? suǒ shuō,w?i rú shí qǐnɡ。shì shí zh?nɡ 听 佛 所 说 ,谓 如 食 顷 。是 时 众 zhōnɡ,wú yǒu y? r?n、ru? sh?n ru? x?n ?r sh?nɡ xi? 中 ,无 有 一 人 、若 身 若 心 而 生 懈 juàn。’ 倦 。’

‘rì yu? d?nɡ mínɡ f? yú liù shí xiǎo ji? shuō

‘日 月 灯 明 佛 于 六 十 小 劫 说 shì j?nɡ yǐ,jí yú fàn、m?、shü m?n、p? lu? m?n、jí 是 经 已,即 于 梵 、魔、沙 门 、婆 罗 门 、及 tiün、r?n、ü xiū lu?、zh?nɡ zhōnɡ,?r xuün cǐ yán, 天 、人 、阿 修 罗 、 众 中 ,而 宣 此 言 , rú lái yú j?n rì zhōnɡ y?,dünɡ rù wú yú ni? pán。 如 来 于 今 日 中 夜, 当 入 无 余 涅 槃 。 shí yǒu pú sà,mínɡ yu? d? cánɡ,rì yu? d?nɡ mínɡ 时 有 菩 萨, 名 曰 德 藏 ,日 月 灯 明 f? jí sh?u qí jì。ɡào zhū bǐ qiū:“shì d? cánɡ pú 佛 即 授 其 记。告 诸 比 丘 :“是 德 藏 菩 sà,cì dünɡ zu? f?,hào yu? jìnɡ sh?n,duō tu? ü 萨,次 当 作 佛,号 曰 净 身 ,多 陀 阿 ɡü dù、ü lu? h?、sün miǎo sün f? tu?。”f? sh?u jì 伽 度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀 。”佛 授 记 yǐ,biàn yú zhōnɡ y?、rù wú yú ni? pán。f? mi? dù 已, 便 于 中 夜、入 无 余 涅 槃 。佛 灭 度 h?u,miào ɡuünɡ pú sà chí miào fǎ lián huá j?nɡ, 后 , 妙 光 菩 萨 持 妙 法 莲 华 经 , mǎn bü shí xiǎo ji?、w?i r?n yǎn shuō。rì yu? d?nɡ 满 八 十 小 劫 、为 人 演 说 。日 月 灯 mínɡ f? bü zǐ、ji? sh? miào ɡuünɡ。miào ɡuünɡ jiào 明 佛 八 子、皆 师 妙 光 。 妙 光 教 huà,lìnɡ qí jiün ɡù ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú 化 , 令 其 坚 固 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 tí。shì zhū wánɡ zǐ、ɡ?nɡ yǎnɡ wú liànɡ bǎi qiün 提。是 诸 王 子、 供 养 无 量 百 千 wàn yì f? yǐ,ji? ch?nɡ f? dào,qí zuì h?u ch?nɡ f? 万 亿 佛 已,皆 成 佛 道 ,其 最 后 成 佛 zh?,mínɡ yu? rán d?nɡ。bü bǎi dì zǐ zhōnɡ,yǒu y? 者 , 名 曰 燃 灯 。八 百 弟 子 中 ,有 一 r?n、hào yu? qiú mínɡ,tün zhù lì yǎnɡ,su? fù dú 人 、号 曰 求 名 ,贪 著 利 养 ,虽 复 读 s?nɡ zh?nɡ j?nɡ,?r bù tōnɡ lì,duō suǒ wànɡ sh?, 诵 众 经 ,而 不 通 利,多 所 忘 失 , ɡù hào qiú mínɡ。shì r?n yì yǐ zhǒnɡ zhū shàn ɡ?n 故 号 求 名 。是 人 亦 以 种 诸 善 根 y?n yuán ɡù,d? zhí wú liànɡ bǎi qiün wàn yì zhū f?, 因 缘 故,得 值 无 量 百 千 万 亿 诸 佛, ɡ?nɡ yǎnɡ、ɡōnɡ jìnɡ,zūn zh?nɡ、zàn tàn。’ 供 养 、 恭 敬 ,尊 重 、赞 叹 。’

‘mí l? dünɡ zh?,?r shí miào ɡuünɡ pú sà、qǐ

‘弥 勒 当 知 ,尔 时 妙 光 菩 萨、岂 yì r?n hū,wǒ sh?n shì y?,qiú mínɡ pú sà,rǔ sh?n 异 人 乎,我 身 是 也,求 名 菩 萨,汝 身 shì y?。j?n jiàn cǐ ruì、yǔ b?n wú yì,shì ɡù w?i 是 也。今 见 此 瑞 、与 本 无 异,是 故 惟 cǔn,j?n rì rú lái dünɡ shuō dà ch?nɡ j?nɡ,mínɡ 忖 ,今 日 如 来 当 说 大 乘 经 , 名 miào fǎ lián huá、jiào pú sà fǎ、f? suǒ hù niàn。’ 妙 法 莲 华 、 教 菩 萨 法、佛 所 护 念 。’

?r shí w?n shū sh? lì yú dà zh?nɡ zhōnɡ,yù 尔 时 文 殊 师 利 于 大 众 中 ,欲 zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō jì yán: 重 宣 此 义,而 说 偈 言 :

wǒ niàn ɡu? qù shì, 我 念 过 去 世 , yǒu f? r?n zhōnɡ zūn, 有 佛 人 中 尊 ,

wú liànɡ wú shù ji?, 无 量 无 数 劫 , hào rì yu? d?nɡ mínɡ。 号 日 月 灯 明 。

shì zūn yǎn shuō fǎ, 世 尊 演 说 法, sh?nɡ、 wú shù yì pú sà, 生 、 无 数 亿 菩 萨,

dù wú liànɡ zh?nɡ 度 无 量 众 lìnɡ rù f? zhì huì。 令 入 佛 智 慧 。

f? 佛 jiàn 见

w?i chū jiü shí、 未 出 家 时 、 dà sh?nɡ chū jiü, 大 圣 出 家 ,

suǒ sh?nɡ bü wánɡ zǐ, 所 生 八 王 子, yì suí xiū fàn xínɡ。 亦 随 修 梵 行 。

shí f? shuō dà ch?nɡ, 时 佛 说 大 乘 , yú zhū dà zh?nɡ zhōnɡ, 于 诸 大 众 中 ,

j?nɡ mínɡ wú liànɡ yì, 经 名 无 量 义, ?r w?i ɡuǎnɡ f?n bi?。 而 为 广 分 别 。

f? shuō 佛 说 jiü fū zu? 跏 趺 坐

cǐ j?nɡ yǐ, jí yú fǎ zu? shànɡ、 此 经 已, 即 于 法 座 上 、 sün m?i, mínɡ wú liànɡ yì chǔ。 三 昧 , 名 无 量 义 处 。

tiün yǔ màn tu? huá, tiün ɡǔ zì rán mínɡ, 天 雨 曼 陀 华 , 天 鼓 自 然 鸣 , zhū tiün l?nɡ ɡuǐ sh?n, ɡ?nɡ yǎnɡ r?n zhōnɡ 诸 天 龙 鬼 神 , 供 养 人 中 zūn。 尊 。

y? 一 f? fànɡ 佛 放

qi? zhū f? tǔ, 切 诸 佛 土, m?i jiün ɡuünɡ, 眉 间 光 ,

jí shí dà zh?n d?nɡ。 即 时 大 震 动 。 xiàn zhū x? yǒu shì, 现 诸 稀 有 事 ,

cǐ ɡuünɡ zhào dōnɡ fünɡ 此 光 照 东 方 shì y? qi? zh?nɡ sh?nɡ, 示 一 切 众 生 ,

wàn bü qiün f? tǔ, 万 八 千 佛 土, sh?nɡ sǐ y? bào chǔ。 生 死 业 报 处 。

yǒu jiàn zhū 有 见 诸 liú lí bō 琉 璃 玻

f? 佛 lí 璃

tǔ, 土, s?, 色,

yǐ zh?nɡ bǎo zhuünɡ yán, 以 众 宝 庄 严 , s? y?u f? ɡuünɡ zhào。 斯 由 佛 光 照 。

jí jiàn zhū tiün r?n、 l?nɡ sh?n y? chü 及 见 诸 天 人 、 龙 神 夜 叉 zh?nɡ、 qián tà jǐn nà lu?, ɡ? ɡ?nɡ yǎnɡ qí 众 、 乾 闼 紧 那 罗 , 各 供 养 其 f?。 佛。

y?u jiàn zhū rú lái,

zì rán ch?nɡ f? dào,

又 见 诸 如 来 , 自 然 成 佛 道 , sh?n s? rú j?n shün, duün yán sh?n w?i miào, 身 色 如 金 山 , 端 严 甚 微 妙 ,

rú jìnɡ liú lí zhōnɡ, n?i xiàn zh?n j?n 如 净 琉 璃 中 , 内 现 真 金 xiànɡ。 shì zūn zài dà zh?nɡ, fū yǎn sh?n fǎ 像 。 世 尊 在 大 众 , 敷 演 深 法 yì。 义。

y? y? zhū f? tǔ, sh?nɡ w?n zh?nɡ wú shù, 一 一 诸 佛 土, 声 闻 众 无 数 , y?n f? ɡuünɡ suǒ zhào, x? jiàn bǐ dà zh?nɡ。 因 佛 光 所 照 , 悉 见 彼 大 众 。

hu? yǒu zhū bǐ qiū, zài yú shün lín zhōnɡ, 或 有 诸 比 丘 , 在 于 山 林 中 , j?nɡ jìn chí jìnɡ ji?, y?u rú hù mínɡ zhū。 精 进 持 净 戒 , 犹 如 护 明 珠 。

y?u jiàn zhū pú sà, 又 见 诸 菩 萨, qí shù rú h?nɡ shü, 其 数 如 恒 沙 ,

xínɡ sh? r?n rǔ d?nɡ, 行 施 忍 辱 等 , s? y?u f? ɡuünɡ zhào。 斯 由 佛 光 照 。

y?u jiàn 又 见 sh?n x?n 身 心

zhū pú sà, 诸 菩 萨, jì bù d?nɡ, 寂 不 动 ,

sh?n rù 深 入 yǐ qiú 以 求

zhū chán dìnɡ, 诸 禅 定 , wú shànɡ dào。 无 上 道 。

y?u jiàn 又 见 ɡ? yú qí 各 于 其

zhū 诸 ɡu? 国

pú sà, zh? fǎ jì mi? xiünɡ, 菩 萨, 知 法 寂 灭 相 , tǔ, shuō fǎ qiú f? dào。 土, 说 法 求 佛 道 。

?r shí sì bù zh?nɡ,

jiàn rì yu? d?nɡ f?、

尔 时 四 部 众 , xiàn dà sh?n tōnɡ lì, 现 大 神 通 力,

见 日 月 灯 佛、 qí x?n ji? huün xǐ, 其 心 皆 欢 喜,

ɡ? ɡ? zì xiünɡ w?n, 各 各 自 相 问 , tiün r?n suǒ f?nɡ zūn、 天 人 所 奉 尊 、

shì shì h? y?n yuán。 是 事 何 因 缘 。 shì c?nɡ sün m?i qǐ, 适 从 三 昧 起,

zàn miào ɡuünɡ pú sà, rǔ w?i shì jiün yǎn, 赞 妙 光 菩 萨, 汝 为 世 间 眼 , y? qi? suǒ ɡu? xìn, n?nɡ f?nɡ chí fǎ cánɡ, 一 切 所 归 信 , 能 奉 持 法 藏 ,

rú wǒ suǒ shuō fǎ, 如 我 所 说 法, shì zūn jì zàn tàn, 世 尊 既 赞 叹 ,

w?i rǔ n?nɡ zh?nɡ zh?。 唯 汝 能 证 知 。 lìnɡ miào ɡuünɡ huün xǐ, 令 妙 光 欢 喜,

shuō shì fǎ huá j?nɡ, mǎn liù shí xiǎo ji?、 说 是 法 华 经 , 满 六 十 小 劫 、 bù qǐ yú cǐ zu?。 suǒ shuō shànɡ miào fǎ, 不 起 于 此 座 。 所 说 上 妙 法,

shì miào ɡuünɡ fǎ sh?、 是 妙 光 法 师 、 f? shuō shì fǎ huá, 佛 说 是 法 华 ,

x? ji? n?nɡ sh?u 悉 皆 能 受 lìnɡ zh?nɡ huün xǐ 令 众 欢 喜

chí。 持 。 yǐ, 已,

xún jí yú shì rì, 寻 即 于 是 日, zhū fǎ shí xiünɡ yì, 诸 法 实 相 义,

ɡào yú tiün r?n zh?nɡ, 告 于 天 人 众 , yǐ w?i rǔ d?nɡ shuō, 已 为 汝 等 说 ,

wǒ j?n yú zhōnɡ y?, 我 今 于 中 夜, rǔ y? x?n j?nɡ jìn,

dünɡ rù yú ni? pán。 当 入 于 涅 槃 。 dünɡ lí yú fànɡ yì,

汝 一 心进 ,离 于逸,

zhū f? sh?n nán zhí, yì ji? shí y? yù。 诸 佛 甚 难 值 , 亿 劫 时 一 遇。 shì zūn zhū zǐ d?nɡ、 w?n f? rù ni? pán, 世 尊 诸 子 等 、 闻 佛 入 涅 槃 ,

ɡ? ɡ? huái b?i nǎo, f? mi? y? h? sù。 各 各 怀 悲 恼 , 佛 灭 一 何 速。 sh?nɡ zhǔ fǎ zh? wánɡ, ün w?i wú liànɡ zh?nɡ, 圣 主 法 之 王 , 安 慰 无 量 众 ,

wǒ ru? mi? dù shí, rǔ d?nɡ wù yōu bù, 我 若 灭 度 时 , 汝 等 勿 忧 怖, shì d? cánɡ pú sà, yú wú l?u shí xiünɡ、 是 德 藏 菩 萨, 于 无 漏 实 相 、

x?n yǐ d? tōnɡ dá, 心 已 得 通 达, hào yu? w?i jìnɡ sh?n, 号 曰 为 净 身 ,

qí cì dünɡ zu? f?, 其 次 当 作 佛, yì dù wú liànɡ zh?nɡ。 亦 度 无 量 众 。

f? cǐ y? mi? dù, 佛 此 夜 灭 度, f?n bù zhū sh? lì, 分 布 诸 舍 利,

rú x?n jìn huǒ mi?, 如 薪 尽 火 灭 , ?r qǐ wú liànɡ tǎ。 而 起 无 量 塔。

bǐ 比 b?i fù 倍 复

qiū bǐ qiū ní, 丘 比 丘 尼, jiü j?nɡ jìn, 加 精 进 ,

qí shù rú h?nɡ 其 数 如 恒 yǐ qiú wú shànɡ 以 求 无 上

shü, 沙 , dào。 道 。

shì miào ɡuünɡ fǎ sh?, f?nɡ chí f? fǎ cánɡ, 是 妙 光 法 师 , 奉 持 佛 法 藏 , bü shí xiǎo ji? zhōnɡ、 ɡuǎnɡ xuün fǎ huá 八 十 小 劫 中 、 广 宣 法 华 j?nɡ。

经 。

shì zhū bü wánɡ zǐ, miào ɡuünɡ suǒ küi huà, 是 诸 八 王 子, 妙 光 所 开 化 , jiün ɡù wú shànɡ dào, dünɡ jiàn wú shù f?。 坚 固 无 上 道 , 当 见 无 数 佛。

ɡ?nɡ yǎnɡ zhū f? yǐ, 供 养 诸 佛 已, xiünɡ jì d? ch?nɡ f?, 相 继 得 成 佛,

suí shùn xínɡ dà dào, 随 顺 行 大 道 , zhuǎn cì ?r sh?u jì。 转 次 而 授 记。

zuì h?u tiün zhōnɡ tiün, 最 后 天 中 天 , f?, zhū xiün zh? dǎo sh?, 佛, 诸 仙 之 导 师 , zh?nɡ。 众 。

hào yu? rán d?nɡ 号 曰 燃 灯 dù tuō wú liànɡ 度 脱 无 量

shì miào ɡuünɡ fǎ sh?, shí yǒu y? dì zǐ, 是 妙 光 法 师 , 时 有 一 弟 子, x?n chánɡ huái xi? dài, tün zhù yú mínɡ lì, 心 常 怀 懈 怠 , 贪 著 于 名 利,

qiú mínɡ 求 名 qì sh? suǒ 弃 舍 所

lì wú yàn, 利 无 厌 , xí s?nɡ, 习 诵 ,

duō y?u zú xìnɡ jiü, 多 游 族 姓 家 , f?i wànɡ bù tōnɡ lì。 废 忘 不 通 利。

yǐ shì y?n yuán ɡù, 以 是 因 缘 故, yì xínɡ zh?nɡ shàn y?, 亦 行 众 善 业,

hào zh? w?i qiú mínɡ。 号 之 为 求 名 。 d? jiàn wú shù f?, 得 见 无 数 佛,

ɡ?nɡ yǎnɡ yú zhū f?, 供 养 于 诸 佛, jù liù bō lu? mì,

suí shùn xínɡ dà dào, 随 顺 行 大 道 , j?n jiàn shì sh? zǐ。

具 六

波 罗

蜜,

子。

qí h?u dünɡ zu? f?, 其 后 当 作 佛, ɡuǎnɡ dù zhū zh?nɡ sh?nɡ, 广 度 诸 众 生 ,

hào mínɡ yu? mí l?, 号 名 曰 弥 勒, qí shù wú yǒu liànɡ。 其 数 无 有 量 。

bǐ f? mi? dù h?u, 彼 佛 灭 度 后 , miào ɡuünɡ fǎ sh? zh?, 妙 光 法 师 者 ,

xi? dài zh? rǔ shì, 懈 怠 者 汝 是 , j?n z? wǒ sh?n shì。 今 则 我 身 是 。

wǒ jiàn d?nɡ mínɡ f?, 我 见 灯 明 佛, yǐ shì zh? j?n f?、 以 是 知 今 佛、

b?n ɡuünɡ ruì rú cǐ, 本 光 瑞 如 此, yù shuō fǎ huá j?nɡ。 欲 说 法 华 经 。

j?n xiünɡ rú b?n ruì, 今 相 如 本 瑞 , j?n f? fànɡ ɡuünɡ mínɡ, 今 佛 放 光 明 ,

shì zhū f? fünɡ biàn, 是 诸 佛 方 便 , zhù fü shí xiünɡ yì。 助 发 实 相 义。

zhū r?n j?n dünɡ zh?, h? zhǎnɡ y? x?n dài, 诸 人 今 当 知 , 合 掌 一 心 待 , f? dünɡ yǔ fǎ yǔ, chōnɡ zú qiú dào zh?。 佛 当 雨 法 雨, 充 足 求 道 者 。

zhū qiú 诸 求 f? dünɡ 佛 当

sün ch?nɡ r?n, 三 乘 人 , w?i chú duàn, 为 除 断 ,

ru? 若 lìnɡ 令

yǒu 有 jìn 尽

yí 疑 wú 无

huǐ 悔 yǒu 有

zh?, 者 , yú。 余。

miào fǎ lián huá j?nɡ fünɡ biàn pǐn dì ?r 妙 法 莲 华 经 方 便 品 第 二

?r shí,shì zūn c?nɡ sün m?i ün xiánɡ ?r qǐ, 尔 时 ,世 尊 从 三 昧 安 详 而 起, ɡào sh? lì fú:‘zhū f? zhì huì,sh?n sh?n wú liànɡ, 告 舍 利 弗:‘诸 佛 智 慧 , 甚 深 无 量 , qí zhì huì m?n,nán ji? nán rù,y? qi? sh?nɡ w?n、 其 智 慧 门 ,难 解 难 入,一 切 声 闻 、 pì zh? f?、suǒ bù n?nɡ zh?。suǒ yǐ zh? h?。f? c?nɡ 辟 支 佛、所 不 能 知 。所 以 者 何。佛 曾 q?n jìn bǎi qiün wàn yì wú shù zhū f?,jìn xínɡ zhū 亲 近 百 千 万 亿 无 数 诸 佛,尽 行 诸 f? wú liànɡ dào fǎ,yǒnɡ m?nɡ j?nɡ jìn,mínɡ ch?nɡ 佛 无 量 道 法, 勇 猛 精 进 , 名 称 pǔ w?n。ch?nɡ jiù sh?n sh?n w?i c?nɡ yǒu fǎ,suí yí 普 闻 。 成 就 甚 深 未 曾 有 法,随 宜 suǒ shuō,yì qù nán ji?。sh? lì fú,wú c?nɡ ch?nɡ 所 说 ,意 趣 难 解 。舍 利 弗,吾 从 成 f? yǐ lái,zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán,zhǒnɡ zhǒnɡ pì yù, 佛 已 来 , 种 种 因 缘 , 种 种 譬 喻, ɡuǎnɡ yǎn yán jiào,wú shù fünɡ biàn、yǐn dǎo zh?nɡ 广 演 言 教 ,无 数 方 便 、引 导 众 sh?nɡ,lìnɡ lí zhū zhù。suǒ yǐ zh? h?。rú lái fünɡ 生 , 令 离 诸 著 。所 以 者 何。如 来 方 biàn zh? jiàn bō lu? mì、ji? yǐ jù zú。sh? lì fú, 便 知 见 波 罗 蜜、皆 已 具 足。舍 利 弗, rú lái zh? jiàn,ɡuǎnɡ dà sh?n yuǎn,wú liànɡ wú ài, 如 来 知 见 , 广 大 深 远 ,无 量 无 碍, lì、wú suǒ w?i、chán dìnɡ、ji? tuō sün m?i、sh?n rù 力、无 所 畏 、 禅 定 、解 脱 三 昧 、 深 入 wú jì,ch?nɡ jiù y? qi? w?i c?nɡ yǒu fǎ。sh? lì fú, 无 际, 成 就 一 切 未 曾 有 法。舍 利 弗, rú lái n?nɡ zhǒnɡ zhǒnɡ f?n bi?,qiǎo shuō zhū fǎ, 如 来 能 种 种 分 别 , 巧 说 诸 法, yán cí r?u ruǎn,yu? k? zh?nɡ x?n。sh? lì fú,qǔ 言 辞 柔 软 ,悦 可 众 心 。舍 利 弗,取 yào yán zh?,wú liànɡ wú biün w?i c?nɡ yǒu fǎ,f? 要 言 之 ,无 量 无 边 未 曾 有 法,佛 x? ch?nɡ jiù。’ 悉 成 就 。’

‘zhǐ,sh? lì fú,bù xū fù shuō。suǒ yǐ zh? h?。 ‘止 ,舍 利 弗,不 须 复 说 。所 以 者 何。 f? suǒ ch?nɡ jiù dì y? x? yǒu nán ji? zh? fǎ,w?i

佛 所 成 就 第 一 稀 有 难 解 之 法,唯 f? yǔ f?、nǎi n?nɡ jiū jìn zhū fǎ shí xiünɡ。suǒ 佛 与 佛、乃 能 究 尽 诸 法 实 相 。所 w?i zhū fǎ、rú shì xiünɡ,rú shì xìnɡ,rú shì tǐ, 谓 诸 法、如 是 相 ,如 是 性 ,如 是 体, rú shì lì,rú shì zu?,rú shì y?n,rú shì yuán,rú 如 是 力,如 是 作 ,如 是 因 ,如 是 缘 ,如 shì ɡuǒ,rú shì bào,rú shì b?n m? jiū jìnɡ d?nɡ。’ 是 果 ,如 是 报 ,如 是 本 末 究 竟 等 。’

?r shí shì zūn yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō jì 尔 时 世 尊 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yán: 言 :

shì xi?nɡ bù k? liànɡ, 世 雄 不 可 量 , y? qi? zh?nɡ sh?nɡ l?i, 一 切 众 生 类 ,

zhū tiün jí shì r?n、 诸 天 及 世 人 、 wú n?nɡ zh? f? zh?。 无 能 知 佛 者 。

f? lì wú suǒ w?i、 ji? tuō zhū sün m?i, 佛 力 无 所 畏 、 解 脱 诸 三 昧 , jí f? zhū yú fǎ, wú n?nɡ c? liànɡ zh?。 及 佛 诸 余 法, 无 能 测 量 者 。

b?n c?nɡ wú shù f?, 本 从 无 数 佛, sh?n sh?n w?i miào fǎ, 甚 深 微 妙 法,

jù zú xínɡ zhū dào, 具 足 行 诸 道 , nán jiàn nán k? le。 难 见 难 可 了。

yú wú liànɡ yì ji?, 于 无 量 亿 劫 , dào chǎnɡ d? ch?nɡ ɡuǒ, 道 场 得 成 果 ,

xínɡ cǐ zhū dào yǐ, 行 此 诸 道 已, wǒ yǐ x? zh? jiàn。 我 已 悉 知 见 。

yì, 义,

rú shì dà ɡuǒ bào, 如 是 大 果 报 , wǒ jí shí fünɡ f?, 我 及 十 方 佛,

zhǒnɡ zhǒnɡ xìnɡ xiünɡ 种 种 性 相 nǎi n?nɡ zh? shì shì。 乃 能 知 是 事 。

shì fǎ bù k? shì, 是 法 不 可 示 , zhū yú zh?nɡ sh?nɡ l?i, 诸 余 众 生 类 ,

yán cí xiünɡ jì mi?, 言 辞 相 寂 灭 , wú yǒu n?nɡ d? ji?, 无 有 能 得 解 ,

chú 除 zhū f? 诸 佛

zhū pú sà zh?nɡ、 xìn lì jiün ɡù 诸 菩 萨 众 、 信 力 坚 固 dì zǐ zh?nɡ, c?nɡ ɡ?nɡ yǎnɡ zhū 弟 子 众 , 曾 供 养 诸

zh?。 者 。 f?, 佛,

y? qi? l?u yǐ jìn, 一 切 漏 已 尽 , rú shì zhū r?n d?nɡ, 如 是 诸 人 等 ,

zhù 住 qí 其

shì zuì h?u sh?n, 是 最 后 身 , lì suǒ bù kün。 力 所 不 堪 。

jiǎ shǐ mǎn shì jiün, ji? rú sh? lì fú, 假 使 满 世 间 , 皆 如 舍 利 弗, jìn s? ɡ?nɡ dù liànɡ, bù n?nɡ c? f? zhì。 尽 思 共 度 量 , 不 能 测 佛 智 。

zh?nɡ shǐ mǎn 正 使 满 jí yú zhū dì 及 余 诸 弟

shí fünɡ、 ji? rú sh? lì fú, 十 方 、 皆 如 舍 利 弗, zǐ、 yì mǎn shí fünɡ shü, 子、 亦 满 十 方 刹 ,

jìn s? ɡ?nɡ 尽 思 共 pì zh? f? lì 辟 支 佛 利

dù liànɡ, yì fù 度 量 , 亦 复 zhì, wú l?u zuì 智 , 无 漏 最

bù n?nɡ zh?。 不 能 知 。 h?u sh?n, 后 身 ,

yì mǎn shí fünɡ ji?, qí shù rú zhú lín, 亦 满 十 方 界 , 其 数 如 竹 林 , s? d?nɡ ɡ?nɡ y? x?n, yú yì wú liànɡ ji?、 斯 等 共 一 心 , 于 亿 无 量 劫 、

yù 欲 x?n 新

s? 思 fü 发

f? 佛 yì 意

shí zhì, 实 智 , pú sà, 菩 萨,

m? n?nɡ zh? shǎo f?n。 莫 能 知 少 分 。 ɡ?nɡ yǎnɡ wú shù f?, 供 养 无 数 佛,

le dá zhū yì qù, 了 达 诸 义 趣, rú dào má zhú w?i, 如 稻 麻 竹 苇 ,

y?u n?nɡ shàn shuō fǎ, 又 能 善 说 法, chōnɡ mǎn shí fünɡ shü, 充 满 十 方 刹 ,

y? x?n yǐ miào zhì, 一 心 以 妙 智 , xián ji? ɡ?nɡ s? liànɡ, 咸 皆 共 思 量 ,

yú h?nɡ h? shü ji?、 于 恒 河 沙 劫 、 bù n?nɡ zh? f? zhì。 不 能 知 佛 智 。

bù tuì zhū pú sà, 不 退 诸 菩 萨, y? x?n ɡ?nɡ s? qiú, 一 心 共 思 求 ,

qí shù rú h?nɡ shü, 其 数 如 恒 沙 , yì fù bù n?nɡ zh?。 亦 复 不 能 知 。

y?u ɡào sh? lì fú, 又 告 舍 利 弗, sh?n sh?n w?i miào fǎ, 甚 深 微 妙 法,

wú l?u bù s? yì、 无 漏 不 思 议、 wǒ j?n yǐ jù d?, 我 今 已 具 得,

w?i wǒ zh? shì xiünɡ, 唯 我 知 是 相 , sh? lì fú dünɡ zh?, 舍 利 弗 当 知 ,

shí fünɡ f? yì rán。 十 方 佛 亦 然 。 zhū f? yǔ wú yì, 诸 佛 语 无 异,

yú f? suǒ shuō fǎ,

dünɡ sh?nɡ dà xìn lì,

于 佛 所 说 法, 当 生 大 信 力, shì zūn fǎ jiǔ h?u, yào dünɡ shuō zh?n shí。 世 尊 法 久 后 , 要 当 说 真 实 。

ɡào zhū sh?nɡ w?n zh?nɡ、 告 诸 声 闻 众 、 ch?nɡ, wǒ lìnɡ tuō kǔ fù, 乘 , 我 令 脱 苦 缚, zh?, 者 ,

jí qiú yuán 及 求 缘 dǎi d? ni? 逮 得 涅

ju? 觉 pán 槃

f? yǐ fünɡ biàn lì, shì yǐ sün ch?nɡ jiào, 佛 以 方 便 力, 示 以 三 乘 教 , zh?nɡ sh?nɡ chǔ chǔ zhù, yǐn zh? lìnɡ d? chū。 众 生 处 处 著 , 引 之 令 得 出 。

?r shí dà zh?nɡ zhōnɡ,yǒu zhū sh?nɡ w?n l?u 尔 时 大 众 中 ,有 诸 声 闻 漏 jìn ü lu? hàn ü ru? jiüo ch?n rú、d?nɡ,qiün ?r 尽 阿 罗 汉 阿 若 憍 陈 如、 等 , 千 二 bǎi r?n,jí fü sh?nɡ w?n pì zh? f? x?n、bǐ qiū、bǐ 百 人 ,及 发 声 闻 辟 支 佛 心 、比 丘 、比 qiū ní、yōu p? süi、yōu p? yí,ɡ? zu? shì niàn:‘ 丘 尼、优 婆 塞 、优 婆 夷,各 作 是 念 :‘ j?n zh?、shì zūn h? ɡù y?n qín ch?nɡ tàn fünɡ biàn、 今 者 、世 尊 何 故 殷 勤 称 叹 方 便 、 ?r zu? shì yán,f? suǒ d? fǎ,sh?n sh?n nán ji?, 而 作 是 言 ,佛 所 得 法, 甚 深 难 解 , yǒu suǒ yán shuō,yì qù nán zh?,y? qi? sh?nɡ w?n、 有 所 言 说 ,意 趣 难 知 ,一 切 声 闻 、 pì zh? f?、suǒ bù n?nɡ jí。f? shuō y? ji? tuō yì, 辟 支 佛、所 不 能 及。佛 说 一 解 脱 义, wǒ d?nɡ yì d? cǐ fǎ,dào yú ni? pán,?r j?n bù zh? 我 等 亦 得 此 法,到 于 涅 槃 ,而 今 不 知 shì yì suǒ qū。’ 是 义 所 趋。’

?r shí sh? lì fú zh? sì zh?nɡ x?n yí,zì yì w?i

尔 时 舍 利 弗 知 四 众 心 疑,自 亦 未 le,?r bái f? yán:‘shì zūn,h? y?n h? yuán,y?n 了,而 白 佛 言 :‘世 尊 ,何 因 何 缘 ,殷 qín ch?nɡ tàn zhū f? dì y? fünɡ biàn、sh?n sh?n w?i 勤 称 叹 诸 佛 第 一 方 便 、 甚 深 微 miào、nán ji? zh? fǎ。wǒ zì x? lái,w?i c?nɡ c?nɡ 妙 、难 解 之 法。我 自 昔 来 ,未 曾 从 f?、w?n rú shì shuō,j?n zh?、sì zh?nɡ xián ji? yǒu 佛、闻 如 是 说 ,今 者 、四 众 咸 皆 有 yí。w?i yuàn shì zūn fū yǎn s? shì,shì zūn h? ɡù 疑。惟 愿 世 尊 敷 演 斯 事 ,世 尊 何 故 y?n qín ch?nɡ tàn sh?n sh?n w?i miào nán ji? zh? fǎ。 殷 勤 称 叹 甚 深 微 妙 难 解 之 法。 ’ ’

?r shí sh? lì fú yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yán: 偈 言 :

huì rì dà sh?nɡ zūn, 慧 日 大 圣 尊 , zì shuō d? rú shì 自 说 得 如 是

jiǔ nǎi shuō 久 乃 说 lì wú w?i sün 力 无 畏 三

shì fǎ, 是 法, m?i、 昧 、

chán dìnɡ ji? tuō d?nɡ, bù k? s? yì fǎ。 禅 定 解 脱 等 , 不 可 思 议 法。 dào chǎnɡ suǒ d? fǎ, wú n?nɡ fü w?n zh?。 道 场 所 得 法, 无 能 发 问 者 。

wǒ yì nán k? c?, 我 意 难 可 测, w?n ?r zì shuō, 问 而 自 说 ,

yì wú n?nɡ w?n zh?。 wú 亦 无 能 问 者 。 无 ch?nɡ tàn suǒ xínɡ dào, 称 叹 所 行 道 ,

zhì huì sh?n w?i miào, zhū f? zh? suǒ d?。 智 慧 甚 微 妙 , 诸 佛 之 所 得。 wú l?u zhū lu? hàn、 jí qiú ni? pán zh?,

无 漏

汉 、

及 求

者 ,

j?n ji? du? yí wǎnɡ, 今 皆 堕 疑 网 , qí qiú yuán ju? zh?、 其 求 缘 觉 者 、

f? h? ɡù shuō shì。 佛 何 故 说 是 。 bǐ qiū bǐ qiū ní、 比 丘 比 丘 尼、

zhū tiün l?nɡ ɡuǐ sh?n、 诸 天 龙 鬼 神 、 xiünɡ shì huái y?u yù, 相 视 怀 犹 豫, zūn, 尊 ,

jí qián tà p? d?nɡ, 及 乾 闼 婆 等 , zhün yǎnɡ liǎnɡ zú 瞻 仰 两 足

shì shì w?i 是 事 为 yú zhū sh?nɡ 于 诸 声

yún h?, yuàn f? w?i ji? shuō。 云 何, 愿 佛 为 解 说 。 w?n zh?nɡ, f? shuō wǒ dì y?。 闻 众 , 佛 说 我 第 一。

wǒ 我 w?i shì 为 是

j?n zì yú zhì、 今 自 于 智 、 jiū jìnɡ fǎ, 究 竟 法,

yí hu? bù n?nɡ le, 疑 惑 不 能 了, w?i shì suǒ xínɡ dào。 为 是 所 行 道 。

f? kǒu suǒ sh?nɡ zǐ, h? zhǎnɡ zhün yǎnɡ dài, 佛 口 所 生 子, 合 掌 瞻 仰 待 , yuàn chū w?i miào y?n, shí w?i rú shí shuō。 愿 出 微 妙 音 , 时 为 如 实 说 。

zhū tiün l?nɡ sh?n d?nɡ, qí shù rú h?nɡ shü, 诸 天 龙 神 等 , 其 数 如 恒 沙 , qiú f? zhū pú sà, dà shù yǒu bü wàn, 求 佛 诸 菩 萨, 大 数 有 八 万 ,

y?u zhū wàn yì ɡu?、

zhuǎn lún sh?nɡ wánɡ

又 zhì, 至 ,

诸 万 亿 国 、 转 轮 圣 王 h? zhǎnɡ yǐ jìnɡ x?n, yù w?n jù zú dào。 合 掌 以 敬 心 , 欲 闻 具 足 道 。

?r shí f? ɡào sh? lì fú:‘zhǐ,zhǐ,bù xū fù 尔 时 佛 告 舍 利 弗:‘止 ,止 ,不 须 复 shuō。ru? shuō shì shì,y? qi? shì jiün zhū tiün、 说 。若 说 是 事 ,一 切 世 间 诸 天 、 jí r?n、ji? dünɡ j?nɡ yí。’sh? lì fú zh?nɡ bái f? 及 人 、皆 当 惊 疑。’舍 利 弗 重 白 佛 yán:‘shì zūn,w?i yuàn shuō zh?,w?i yuàn shuō 言 :‘世 尊 ,惟 愿 说 之 ,惟 愿 说 zh?。suǒ yǐ zh? h?。shì huì wú shù bǎi qiün wàn yì 之 。所 以 者 何。是 会 无 数 百 千 万 亿 ü s?nɡ qí zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ jiàn zhū f?,zhū ɡ?n 阿 僧 祇 众 生 , 曾 见 诸 佛,诸 根 m?nɡ lì,zhì huì mínɡ le,w?n f? suǒ shuō,z? n?nɡ 猛 利,智 慧 明 了,闻 佛 所 说 ,则 能 jìnɡ xìn。’ 敬 信 。’

?r shí sh? lì fú yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yán: 偈 言 :

fǎ wánɡ wú shànɡ zūn, w?i shuō yuàn wù lǜ。 法 王 无 上 尊 , 惟 说 愿 勿 虑。 shì huì wú liànɡ zh?nɡ, yǒu n?nɡ jìnɡ xìn 是 会 无 量 众 , 有 能 敬 信 zh?。 者 。

f? fù zhǐ sh? lì fú:‘ru? shuō shì shì,y? qi? 佛 复 止 舍 利 弗:‘若 说 是 事 ,一 切 shì jiün tiün、r?n、ü xiū lu?、ji? dünɡ j?nɡ yí, 世 间 天 、人 、阿 修 罗 、皆 当 惊 疑, z?nɡ shànɡ màn bǐ qiū、jiünɡ zhuì yú dà k?nɡ。’比 丘 、 将于 大

坑 。’

?r shí shì zūn zh?nɡ shuō jì yán: 尔 时 世 尊 重 说 偈 言 :

zhǐ zhǐ bù xū shuō, 止 止 不 须 说 , zhū z?nɡ shànɡ màn zh?, 诸 增 上 慢 者 ,

wǒ fǎ miào nán s?, 我 法 妙 难 思, w?n bì bù jìnɡ xìn。 闻 必 不 敬 信 。

?r shí sh? lì fú zh?nɡ bái f? yán:‘shì zūn, 尔 时 舍 利 弗 重 白 佛 言 :‘世 尊 , w?i yuàn shuō zh?,w?i yuàn shuō zh?。j?n cǐ huì 惟 愿 说 之 ,惟 愿 说 之 。今 此 会 zhōnɡ,rú wǒ d?nɡ bǐ、bǎi qiün wàn yì,shì shì yǐ 中 ,如 我 等 比、百 千 万 亿,世 世 已 c?nɡ c?nɡ f? sh?u huà。rú cǐ r?n d?nɡ,bì n?nɡ jìnɡ 曾 从 佛 受 化 。如 此 人 等 ,必 能 敬 xìn,chánɡ y? ün yǐn,duō suǒ ráo yì。’ 信 , 长 夜 安 隐 ,多 所 饶 益。’

?r shí sh? lì fú yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yán: 偈 言 :

wú shànɡ liǎnɡ zú zūn, yuàn shuō dì y? fǎ, 无 上 两 足 尊 , 愿 说 第 一 法, wǒ w?i f? chánɡ zǐ, w?i chuí f?n bi? shuō。 我 为 佛 长 子, 惟 垂 分 别 说 。

shì huì wú liànɡ zh?nɡ, n?nɡ jìnɡ xìn cǐ fǎ, 是 会 无 量 众 , 能 敬 信 此 法, f? yǐ c?nɡ shì shì, jiào huà rú shì d?nɡ, 佛 已 曾 世 世 , 教 化 如 是 等 ,

ji? y? x?n h? zhǎnɡ,

yù t?nɡ sh?u f? yǔ。

皆 一 心 合 掌 , wǒ d?nɡ qiün ?r bǎi、 我 等 千 二 百 、

欲 听 受 佛 语。 jí yú qiú f? zh?, 及 余 求 佛 者 ,

yuàn w?i cǐ zh?nɡ 愿 为 此 众 shì d?nɡ w?n cǐ 是 等 闻 此

ɡù, 故, fǎ, 法,

w?i chuí 惟 垂 z? sh?nɡ 则 生

f?n bi? shuō。 分 别 说 。 dà huün xǐ。 大 欢 喜。

?r shí shì zūn ɡào sh? lì fú:‘rǔ yǐ y?n qín 尔 时 世 尊 告 舍 利 弗:‘汝 已 殷 勤 sün qǐnɡ,qǐ d? bù shuō。rǔ j?n dì t?nɡ,shàn s? 三 请 ,岂 得 不 说 。汝 今 谛 听 , 善 思 niàn zh?,wú dünɡ w?i rǔ f?n bi? ji? shuō。’shuō 念 之 ,吾 当 为 汝 分 别 解 说 。’ 说 cǐ yǔ shí,huì zhōnɡ yǒu bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu p? 此 语 时 ,会 中 有 比 丘 、比 丘 尼、优 婆 süi、yōu p? yí、wǔ qiün r?n d?nɡ,jí c?nɡ zu? qǐ, 塞 、优 婆 夷、五 千 人 等 ,即 从 座 起, lǐ f? ?r tuì。suǒ yǐ zh? h?。cǐ b?i zuì ɡ?n sh?n 礼 佛 而 退 。所 以 者 何。此 辈 罪 根 深 zh?nɡ,jí z?nɡ shànɡ màn,w?i d? w?i d?,w?i zh?nɡ 重 ,及 增 上 慢 ,未 得 谓 得,未 证 w?i zh?nɡ,yǒu rú cǐ sh?,shì yǐ bù zhù。shì zūn m? 谓 证 ,有 如 此 失 ,是 以 不 住 。世 尊 默 rán ?r bù zhì zhǐ。 然 而 不 制 止 。

?r shí f? ɡào sh? lì fú:‘wǒ j?n cǐ zh?nɡ,wú 尔 时 佛 告 舍 利 弗:‘我 今 此 众 ,无 fù zh? y?,chún yǒu zh?n shí。sh? lì fú,rú shì 复 枝 叶, 纯 有 贞 实 。舍 利 弗,如 是 z?nɡ shànɡ màn r?n,tuì yì jiü yǐ。rǔ j?n shàn t?nɡ, 增 上 慢 人 ,退 亦 佳 矣。汝 今 善 听 , dünɡ w?i rǔ shuō。sh? lì fú yán,w?i、rán,shì zūn, 当 为 汝 说 。舍 利 弗 言 ,唯 、然 ,世 尊 , yuàn l? yù w?n。’ 愿 乐 欲 闻 。’

f? ɡào sh? lì fú:

佛 告利 弗:

‘rú shì miào fǎ,zhū f? rú lái、shí nǎi shuō ‘如 是 妙 法,诸 佛 如 来 、时 乃 说 zh?,rú yōu tán bō huá,shí y? xiàn ?r。sh? lì fú, 之 ,如 优 昙 钵 华 ,时 一 现 耳。舍 利 弗, rǔ d?nɡ dünɡ xìn f? zh? suǒ shuō,yán bù xū wànɡ。 汝 等 当 信 佛 之 所 说 ,言 不 虚 妄 。 sh? lì fú,zhū f? suí yí shuō fǎ,yì qù nán ji?。 舍 利 弗,诸 佛 随 宜 说 法,意 趣 难 解 。 suǒ yǐ zh? h?。wǒ yǐ wú shù fünɡ biàn、zhǒnɡ zhǒnɡ 所 以 者 何。我 以 无 数 方 便 、 种 种 y?n yuán、pì yù yán cí、yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、 因 缘 、譬 喻 言 辞、演 说 诸 法,是 法、 f?i s? liànɡ f?n bi? zh? suǒ n?nɡ ji?,w?i yǒu zhū 非 思 量 分 别 之 所 能 解 ,唯 有 诸 f? nǎi n?nɡ zh? zh?。suǒ yǐ zh? h?。zhū f? shì zūn 佛 乃 能 知 之 。所 以 者 何。诸 佛 世 尊 w?i yǐ y? dà shì y?n yuán ɡù、chū xiàn yú shì。sh? 唯 以 一 大 事 因 缘 故、出 现 于 世 。舍 lì fú,yún h? mínɡ zhū f? shì zūn w?i yǐ y? dà shì 利 弗,云 何 名 诸 佛 世 尊 唯 以 一 大 事 y?n yuán ɡù、chū xiàn yú shì。zhū f? shì zūn yù 因 缘 故、出 现 于 世 。诸 佛 世 尊 欲 lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ küi f? zh? jiàn、shǐ d? q?nɡ jìnɡ 令 众 生 开 佛 知 见 、使 得 清 净 ɡù,chū xiàn yú shì。yù shì zh?nɡ sh?nɡ、f? zh? zh? 故,出 现 于 世 。欲 示 众 生 、佛 之 知 jiàn ɡù,chū xiàn yú shì。yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ wù f? 见 故,出 现 于 世 。欲 令 众 生 悟 佛 zh? jiàn ɡù,chū xiàn yú shì。yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ 知 见 故,出 现 于 世 。欲 令 众 生 rù f? zh? jiàn dào ɡù,chū xiàn yú shì。sh? lì fú, 入 佛 知 见 道 故,出 现 于 世 。舍 利 弗, shì w?i zhū f? yǐ y? dà shì y?n yuán ɡù、chū xiàn 是 为 诸 佛 以 一 大 事 因 缘 故、出 现 yú shì。’ 于 世 。’

f? ɡào sh? lì fú:‘zhū f? rú lái dàn jiào huà 佛 告 舍 利 弗:‘诸 佛 如 来 但 教 化 pú sà,zhū yǒu suǒ zu?,chánɡ w?i y? shì,w?i yǐ f?

菩 萨,诸 有 所 作 , 常 为 一 事 ,唯 以 佛 zh? zh? jiàn、shì wù zh?nɡ sh?nɡ。sh? lì fú,rú lái 之 知 见 、示 悟 众 生 。舍 利 弗,如 来 dàn yǐ y? f? ch?nɡ ɡù,w?i zh?nɡ sh?nɡ shuō fǎ,wú 但 以 一 佛 乘 故,为 众 生 说 法,无 yǒu yú ch?nɡ,ru? ?r、ru? sün。sh? lì fú,y? qi? 有 余 乘 ,若 二、若 三 。舍 利 弗,一 切 shí fünɡ zhū f?,fǎ yì rú shì。’ 十 方 诸 佛,法 亦 如 是 。’

‘sh? lì fú,ɡu? qù zhū f?,yǐ wú liànɡ wú shù ‘舍 利 弗,过 去 诸 佛,以 无 量 无 数 fünɡ biàn、zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、?r 方 便 、 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、而 w?i zh?nɡ sh?nɡ yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、ji? w?i y? 为 众 生 演 说 诸 法,是 法、皆 为 一 f? ch?nɡ ɡù。shì zhū zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ zhū f? w?n 佛 乘 故。是 诸 众 生 , 从 诸 佛 闻 fǎ,jiū jìnɡ ji? d? y? qi? zhǒnɡ zhì。sh? lì fú, 法,究 竟 皆 得 一 切 种 智 。舍 利 弗, w?i lái zhū f?、dünɡ chū yú shì,yì yǐ wú liànɡ wú 未 来 诸 佛、 当 出 于 世 ,亦 以 无 量 无 shù fünɡ biàn、zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、 数 方 便 、 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、 ?r w?i zh?nɡ sh?nɡ yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、ji? w?i 而 为 众 生 演 说 诸 法,是 法、皆 为 y? f? ch?nɡ ɡù。shì zhū zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ f? w?n fǎ, 一 佛 乘 故。是 诸 众 生 , 从 佛 闻 法, jiū jìnɡ ji? d? y? qi? zhǒnɡ zhì。sh? lì fú,xiàn 究 竟 皆 得 一 切 种 智 。舍 利 弗, 现 zài shí fünɡ wú liànɡ bǎi qiün wàn yì f? tǔ zhōnɡ、 在 十 方 无 量 百 千 万 亿 佛 土 中 、 zhū f? shì zūn,duō suǒ ráo yì、ün l? zh?nɡ sh?nɡ, 诸 佛 世 尊 ,多 所 饶 益、安 乐 众 生 , shì zhū f?、yì yǐ wú liànɡ wú shù fünɡ biàn、zhǒnɡ 是 诸 佛、亦 以 无 量 无 数 方 便 、 种 zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、?r w?i zh?nɡ sh?nɡ 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、而 为 众 生 yǎn shuō zhū fǎ,shì fǎ、ji? w?i y? f? ch?nɡ ɡù。 演 说 诸 法,是 法、皆 为 一 佛 乘 故。 shì zhū zh?nɡ sh?nɡ,c?nɡ f? w?n fǎ,jiū jìnɡ ji? 是 诸 众 生 , 从 佛 闻 法,究 竟 皆 d? y? qi? zhǒnɡ zhì。sh? lì fú,shì zhū f?、dàn

得 一 切 种 智 。舍 利 弗,是 诸 佛、但 jiào huà pú sà,yù yǐ f? zh? zh? jiàn、shì zh?nɡ 教 化 菩 萨,欲 以 佛 之 知 见 、示 众 sh?nɡ ɡù,yù yǐ f? zh? zh? jiàn、wù zh?nɡ sh?nɡ ɡù, 生 故,欲 以 佛 之 知 见 、悟 众 生 故, yù lìnɡ zh?nɡ sh?nɡ rù f? zh? zh? jiàn ɡù。sh? lì 欲 令 众 生 入 佛 之 知 见 故。舍 利 fú,wǒ j?n yì fù rú shì,zh? zhū zh?nɡ sh?nɡ yǒu 弗,我 今 亦 复 如 是 ,知 诸 众 生 有 zhǒnɡ zhǒnɡ yù,sh?n x?n suǒ zhù,suí qí b?n xìnɡ, 种 种 欲, 深 心 所 著 ,随 其 本 性 , yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ y?n yuán、pì yù yán cí、fünɡ biàn lì、 以 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、 方 便 力、 ?r w?i shuō fǎ。sh? lì fú,rú cǐ,ji? w?i d? y? f? 而 为 说 法。舍 利 弗,如 此,皆 为 得 一 佛 ch?nɡ、y? qi? zhǒnɡ zhì ɡù。’ 乘 、一 切 种 智 故。’

‘sh? lì fú,shí fünɡ shì ji? zhōnɡ,shànɡ wú ‘舍 利 弗,十 方 世 界 中 , 尚 无 ?r ch?nɡ,h? kuànɡ yǒu sün。sh? lì fú,zhū f? chū 二 乘 ,何 况 有 三 。舍 利 弗,诸 佛 出 yú wǔ zhu? ? shì,suǒ w?i ji? zhu?、fán nǎo zhu?、 于 五 浊 恶 世 ,所 谓 劫 浊 、烦 恼 浊 、 zh?nɡ sh?nɡ zhu?、jiàn zhu?、mìnɡ zhu?。rú shì sh? 众 生 浊 、 见 浊 、 命 浊 。如 是 舍 lì fú,ji? zhu? luàn shí,zh?nɡ sh?nɡ ɡ?u zh?nɡ, 利 弗,劫 浊 乱 时 , 众 生 垢 重 , qiün tün jí dù,ch?nɡ jiù zhū bù shàn ɡ?n ɡù,zhū 悭 贪 嫉 妒, 成 就 诸 不 善 根 故,诸 f? yǐ fünɡ biàn lì,yú y? f? ch?nɡ、f?n bi? shuō 佛 以 方 便 力,于 一 佛 乘 、分 别 说 sün。sh? lì fú,ru? wǒ dì zǐ,zì w?i ü lu? hàn、pì 三 。舍 利 弗,若 我 弟 子,自 谓 阿 罗 汉 、辟 zh? f? zh?,bù w?n bù zh? zhū f? rú lái、dàn jiào 支 佛 者 ,不 闻 不 知 诸 佛 如 来 、但 教 huà pú sà shì,cǐ f?i f? dì zǐ,f?i ü lu? hàn,f?i 化 菩 萨 事 ,此 非 佛 弟 子,非 阿 罗 汉 ,非 pì zh? f?。’ 辟 支 佛。’

‘y?u、sh? lì fú,shì zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、zì

‘又 、舍 利 弗,是 诸 比 丘 、比 丘 尼、自 w?i yǐ d? ü lu? hàn,shì zuì h?u sh?n,jiū jìnɡ 谓 已 得 阿 罗 汉 ,是 最 后 身 ,究 竟 ni? pán,biàn bù fù zhì qiú ü n?u duō lu? sün miǎo 涅 槃 , 便 不 复 志 求 阿 耨 多 罗 三 藐 sün pú tí,dünɡ zh? cǐ b?i ji? shì z?nɡ shànɡ màn 三 菩 提, 当 知 此 辈 皆 是 增 上 慢 r?n。suǒ yǐ zh? h?。ru? yǒu bǐ qiū、shí d? ü lu? 人 。所 以 者 何。若 有 比 丘 、实 得 阿 罗 hàn,ru? bù xìn cǐ fǎ,wú yǒu shì chǔ。chú f? mi? 汉 ,若 不 信 此 法,无 有 是 处 。除 佛 灭 dù h?u,xiàn qián wú f?。suǒ yǐ zh? h?。f? mi? dù 度 后 , 现 前 无 佛。所 以 者 何。佛 灭 度 h?u,rú shì d?nɡ j?nɡ、sh?u chí dú s?nɡ ji? yì zh?, 后 ,如 是 等 经 、 受 持 读 诵 解 义 者 , shì r?n nán d?。ru? yù yú f?,yú cǐ fǎ zhōnɡ、biàn 是 人 难 得。若 遇 余 佛,于 此 法 中 、 便 d? ju? le。sh? lì fú,rǔ d?nɡ dünɡ y? x?n xìn ji? 得 决 了。舍 利 弗,汝 等 当 一 心 信 解 sh?u chí f? yǔ。zhū f? rú lái、yán wú xū wànɡ,wú 受 持 佛 语。诸 佛 如 来 、言 无 虚 妄 ,无 yǒu yú ch?nɡ,w?i y? f? ch?nɡ。’ 有 余 乘 ,唯 一 佛 乘 。’
ěr shí shì zūn yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō jì 尔 时 世 尊 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yá n: 言 :

bǐ qiū bǐ qiū ní, yǒu huái zēnɡ shà nɡ mà n, 比 丘 比 丘 尼, 有 怀 增 上 慢 , yōu pó sāi wǒ màn, yōu pó yí bù xìn, 优 婆 塞 我 慢 , 优 婆 夷 不 信 ,

rúshì sì zhò nɡ děnɡ, qí shù yǒu wǔ qiān, 如 是 四 众 等 , 其 数 有 五 千 , bùzì jià n qíɡuò , yú jiè yǒu quē lòu, 不 自 见 其 过 , 于 戒 有 缺 漏 ,

hù xī qí xiá cī。 护 惜 其 瑕 疵。

shì xiǎo zhì yǐ chū, 是 小 智 已 出 ,

zhò nɡ zhōnɡ zhī zāo kānɡ, 众 中 之 糟 糠 ,

fó wēi dé ɡùqù , 佛 威 德 故 去,

sī rén xiān fú dé, bù kān shòu shì fǎ。 斯 人 鲜 福 德, 不 堪 受 是 法。 cǐ zhònɡ wú zhī yè, wéi yǒu zhū zhēn shí。 此 众 无 枝 叶, 唯 有 诸 贞 实 。

shě lì fú shàn tīnɡ, zhū fó suǒ dé fǎ, 舍 利 弗 善 听 , 诸 佛 所 得 法, wúlià nɡ fānɡ bià n lì , é r wé i zhò nɡ shēnɡ shuō。 无 量 方 便 力, 而 为 众 生 说 。

zhò nɡ shēnɡ xīn suǒ niàn, zhǒnɡ zhǒnɡ suǒ 众 生 心 所 念 , 种 种 所 xí nɡ dà o, ruò ɡàn zhū yù xìnɡ, xiān shì 行 道 , 若 干 诸 欲 性 , 先 世 shà n è yè 。 善 恶 业。

fó xī zhī shì yǐ, 佛 悉 知 是 已, yán cí fānɡ bià n lì , 言 辞 方 便 力,

yǐ zhū yuá n pì yù 、 以 诸 缘 譬 喻、 lì nɡ yī qiē huān xǐ。 令 一 切 欢 喜。

huò shuō xiū duō luó、 ɡā tuó jí běn shì、 或 说 修 多 罗 、 伽 陀 及 本 事 、 běn shēnɡ wè i cé nɡ yǒu。 yì shuō yú yīn yuán、 本 生 未 曾 有 。 亦 说 于 因 缘 、

pì yùbì nɡ qí yè 、 yōu bō tí shě jīnɡ。 譬 喻 并 祇 夜、 优 波 提 舍 经 。 dù n ɡēn lè xiǎo fǎ, tān zhù yú shēnɡ sǐ, 钝 根 乐 小 法, 贪 著 于 生 死,

yú zhū wú liànɡ fó , bùxí nɡ shēn miào dào, 于 诸 无 量 佛, 不 行 深 妙 道 , zhò nɡ kǔ suǒ nǎo luàn, wé i shì shuō niè pán。 众 苦 所 恼 乱 , 为 是 说 涅 槃 。

wǒ shè shì fānɡ bià n, lì nɡ dérùfóhuì , 我 设 是 方 便 , 令 得 入 佛 慧 , wè i cé nɡ shuō rǔ děnɡ、 dānɡ déché nɡ fódà o。 未 曾 说 汝 等 、 当 得 成 佛 道 。

suǒ yǐ wèi cénɡ shuō, shuō shí wèi zhì ɡù , 所 以 未 曾 说 , 说 时 未 至 故, jīn zhènɡ shì qí shí , juédì nɡ shuō dà chénɡ。 今 正 是 其 时 , 决 定 说 大 乘 。

wǒ cǐ jiǔ bù fǎ, suí shù n zhò nɡ shēnɡ shuō, 我 此 九 部 法, 随 顺 众 生 说 , rùdàché nɡ wéi běn, yǐ ɡù shuō shì jīnɡ。 入 大 乘 为 本 , 以 故 说 是 经 。

yǒu fó zǐ xīn jìnɡ, róu ruǎn yì lì ɡēn, 有 佛 子 心 净 , 柔 软 亦 利 根 , wúlià nɡ zhū fó suǒ, é r xí nɡ shēn miào dào。 无 量 诸 佛 所 , 而 行 深 妙 道 。

wéi cǐ zhū fó zǐ, 为 此 诸 佛 子, wǒ jì rú shì rén, 我 记 如 是 人 ,

shuō shì dà chénɡ jīnɡ。 说 是 大 乘 经 。 lá i shì ché nɡ fódà o, 来 世 成 佛 道 ,

yǐ shēn xīn niàn fó, xiū chí jìnɡ jiè ɡù 。 以 深 心 念 佛, 修 持 净 戒 故。 cǐ děnɡ wé n défó , dà xǐ chōnɡ biàn shēn, 此 等 闻 得 佛, 大 喜 充 遍 身 ,

fó zhī bǐ xīn xínɡ, 佛 知 彼 心 行 , shēnɡ wé n ruòpúsà , 声 闻 若 菩 萨,

ɡù wéi shuō dà chénɡ。 故 为 说 大 乘 。 wén wǒ suǒ shuō fǎ, 闻 我 所 说 法,

nǎi zhì yú yī jì, 乃 至 于 一 偈, shí fānɡ fó tǔ zhōnɡ, 十 方 佛 土 中 ,

jiē chénɡ fówúyí 。 皆 成 佛 无 疑。 wéi yǒu yī chénɡ fǎ, 唯 有 一 乘 法,

wú èr yì wú sān。 无 二 亦 无 三 。 dàn yǐ jiǎ mínɡ zì , 但 以 假 名 字,

chúfó fānɡ biàn shuō, 除 佛 方 便 说 , yǐn dǎo yú zhònɡ shēnɡ, 引 导 于 众 生 ,

shuō fó zhì huì ɡù 。 zhū fó chū yú shì, 说 佛 智 慧 故。 诸 佛 出 于 世 , wéi cǐ yī shì shí, yú èr zé fēi zhēn, 唯 此 一 事 实 , 余 二 则 非 真 ,

zhōnɡ bù yǐ xiǎo chénɡ、 终 不 以 小 乘 、 shēnɡ。 fózì zhùdàché nɡ, 生 。 佛 自 住 大 乘 ,

jì dùyúzhò nɡ 济 度 于 众 rú qí suǒ dé fǎ、 如 其 所 得 法、

dì nɡ huì lì zhuānɡ yá n, yǐ cǐ dù zhònɡ 定 慧 力 庄 严 , 以 此 度 众 shēnɡ。 zì zhè nɡ wúshà nɡ dà o, dàché nɡ pí nɡ 生 。 自 证 无 上 道 , 大 乘 平 děnɡ fǎ, 等 法,

ruò yǐ xiǎo chénɡ huà 、 若 以 小 乘 化 、

nǎi zhì yú yī rén, 乃 至 于 一 人 ,

wǒ zé duò qiān tān, 我 则 堕 悭 贪 ,

cǐ shì wéi bù kě。 此 事 为 不 可。

ruòré n xì n ɡuī fó, rú lái bù qī kuánɡ, 若 人 信 归 佛, 如 来 不 欺 诳 , yì wú tān jí yì, duàn zhū fǎ zhōnɡ è 。 亦 无 贪 嫉 意, 断 诸 法 中 恶。

ɡù fó yú shí fānɡ, ér dú wú suǒ wèi。 wǒ 故 佛 于 十 方 , 而 独 无 所 畏 。 我 yǐ xiānɡ yán shēn, ɡuānɡ mí nɡ zhào shì jiān, 以 相 严 身 , 光 明 照 世 间 ,

wúlià nɡ zhò nɡ suǒ zūn, 无 量 众 所 尊 , yì n。 shě lì fú dānɡ zhī, 印 。 舍 利 弗 当 知 ,

wéi shuō shí xiānɡ 为 说 实 相 wǒ běn lì shì yuàn, 我 本 立 誓 愿 ,

yùlì nɡ yī qiē zhònɡ、 rú wǒ děnɡ wúyì 。 欲 令 一 切 众 、 如 我 等 无 异。 rú wǒ xī suǒ yuàn, jīn zhě yǐ mǎn zú, 如 我 昔 所 愿 , 今 者 已 满 足,

huà yī qiē zhònɡ shēnɡ, 化 一 切 众 生 , ruò wǒ yù zhònɡ shēnɡ, 若 我 遇 众 生 ,

jiē lìnɡ rùfódà o。 皆 令 入 佛 道 。 jìn jiào yǐ fó dào, 尽 教 以 佛 道 ,

wú zhì zhě cuò luàn, 无 智 者 错 乱 , wǒ zhī cǐ zhònɡ shēnɡ, 我 知 此 众 生 ,

mí huòbùshò u jià o。 迷 惑 不 受 教 。 wè i cé nɡ xiū shàn běn, 未 曾 修 善 本 ,

jiān zhù yú wǔ yù, 坚 著 于 五 欲, yǐ zhū yù yīn yuán, 以 诸 欲 因 缘 ,

chī ài ɡù shēnɡ nǎo。 痴 爱 故 生 恼 。 zhuì duò sān è dà o, 坠 堕 三 恶 道 ,

lún huí liù qù zhōnɡ, bè i shòu zhū kǔ dú, 轮 回 六 趣 中 , 备 受 诸 苦 毒, shòu tāi zhī wēi xínɡ, shì shì chá nɡ zēnɡ 受 胎 之 微 形 , 世 世 常 增 chá nɡ。 长 。

báo dé shǎo fú rén, zhò nɡ kǔ suǒ bī pò, 薄 德 少 福 人 , 众 苦 所 逼 迫, rùxiéjià n chó u lí n, ruò yǒu ruò wú děnɡ。 入 邪 见 稠 林 , 若 有 若 无 等 。

yī zhǐ cǐ zhū jiàn, jùzúliùshí è r, 依 止 此 诸 见 , 具 足 六 十 二, shēn zhù xū wànɡ fǎ, jiān shòu bù kě shě, 深 著 虚 妄 法, 坚 受 不 可 舍 ,

wǒ màn zì jīn ɡāo, chǎn qǔ xīn bù shí, 我 慢 自 矜 高 , 谄 曲 心 不 实 , yú qiān wàn yì jié、 bùwé n fómí nɡ zì , 于 千 万 亿 劫 、 不 闻 佛 名 字,

yì bùwé n zhè nɡ fǎ, rúshì ré n ná n dù 。 亦 不 闻 正 法, 如 是 人 难 度。 shìɡù shě lì fú, wǒ wéi shè fānɡ bià n, 是 故 舍 利 弗, 我 为 设 方 便 ,

shuō zhū jìn kǔ dào, shì zhī yǐ niè pán。 说 诸 尽 苦 道 , 示 之 以 涅 槃 。 wǒ suī shuō niè pán, shì yì fēi zhēn miè, 我 虽 说 涅 槃 , 是 亦 非 真 灭 ,

zhū fǎ cónɡ běn lái, 诸 法 从 本 来 , fó zǐ xínɡ dào yǐ, 佛 子 行 道 已,

chá nɡ zì jì miè xiānɡ。 常 自 寂 灭 相 。 lá i shì dézuòfó , 来 世 得 作 佛,

wǒ yǒu fānɡ bià n lì , kāi shì sān chénɡ fǎ。 我 有 方 便 力, 开 示 三 乘 法。 yī qiē zhū shì zūn, jiē shuō yī chénɡ dà o, 一 切 诸 世 尊 , 皆 说 一 乘 道 ,

jīn cǐ zhū dà zhònɡ, jiē yīnɡ chúyí huò , 今 此 诸 大 众 , 皆 应 除 疑 惑 , zhū fó yǔ wú yì, wéi yī wú èr chénɡ。 诸 佛 语 无 异, 唯 一 无 二 乘 。

ɡuòqùwúshùjié , 过 去 无 数 劫 , bǎi qiān wàn yì zhǒnɡ, 百 千 万 亿 种 ,

wúlià nɡ mièdùfó , 无 量 灭 度 佛, qí shù bù kě liànɡ。 其 数 不 可 量 。

rú shì zhū shì zūn, zhǒnɡ zhǒnɡ yuá n pì yù , 如 是 诸 世 尊 , 种 种 缘 譬 喻, wú shù fānɡ bià n lì , yǎn shuō zhū fǎ xiānɡ。 无 数 方 便 力, 演 说 诸 法 相 。

shì zhū shì zūn děnɡ, jiē shuō yī chénɡ fǎ, 是 诸 世 尊 等 , 皆 说 一 乘 法, huàwúlià nɡ zhò nɡ shēnɡ, lì nɡ rùyúfódà o。 化 无 量 众 生 , 令 入 于 佛 道 。

yòu zhū dà shènɡ zhǔ, 又 诸 大 圣 主 , tiān rén qún shēnɡ lè i, 天 人 群 生 类 ,

zhī yī qiē shì jiān、 知 一 切 世 间 、 shēn xīn zhī suǒ yù, 深 心 之 所 欲,

ɡè nɡ yǐ yì fānɡ bià n, 更 以 异 方 便 , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ lè i, 若 有 众 生 类 ,

zhù xiǎn dì yī yì。 助 显 第 一 义。 zhí zhū ɡuòqùfó , 值 诸 过 去 佛,

ruò wén fǎ bù shī, huò chí jiè rěn rǔ、 若 闻 法 布 施 , 或 持 戒 忍 辱、 jīnɡ jìn chán zhì děnɡ, zhǒnɡ zhǒnɡ xiū fú huì。 精 进 禅 智 等 , 种 种 修 福 慧 。

rú shì zhū rén děnɡ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道 。 zhū fó miè dù yǐ, ruò rén shàn ruǎn xīn, 诸 佛 灭 度 已, 若 人 善 软 心 ,

rú shì zhū zhònɡ shēnɡ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 如 是 诸 众 生 , 皆 已 成 佛 道 。 zhū fó miè dù yǐ, ɡò nɡ yǎnɡ shě lì zhě, 诸 佛 灭 度 已, 供 养 舍 利 者 ,

qǐ wàn yì zhǒnɡ tǎ, jīn yín jí bō lí、 起 万 亿 种 塔, 金 银 及 玻 璃、 chē qú yǔ mǎ nǎo、 mé i ɡuī liú lí zhū, 砗 磲 与 玛 瑙 、 玫 瑰 琉 璃 珠 ,

qīnɡ jì nɡ ɡuǎnɡ yá n shì , 清 净 广 严 饰 , tǎ。 huò yǒu qǐ shí miào, 塔。 或 有 起 石 庙 , shuǐ, 水 ,

zhuānɡ xiào yú zhū 庄 校 于 诸 zhān tán jí chén 栴 檀 及 沉

mùmì bì nɡ yúcá i, 木 蜜 并 余 材 , ruòyúkuà nɡ yě zhōnɡ, 若 于 旷 野 中 ,

tuán wǎ ní tǔ děnɡ。 塼 瓦 泥 土 等 。 jī tǔ chénɡ fómià o。 积 土 成 佛 庙 。

nǎi zhì tónɡ zǐ xì, jù shā wéi fó tǎ。 乃 至 童 子 戏, 聚 沙 为 佛 塔。 rú shì zhū rén děnɡ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 如 是 诸 人 等 , 皆 已 成 佛 道 。

ruòré n wé i fó ɡù , jiàn lì zhū xínɡ xià nɡ, 若 人 为 佛 故, 建 立 诸 形 像 , kè diāo chénɡ zhò nɡ xiānɡ, jiē yǐ chénɡ fó 刻 雕 成 众 相 , 皆 已 成 佛 dà o。 道 。

huò yǐ qī bǎo chénɡ, 或 以 七 宝 成 , bái là jí qiān xī, 白 镴 及 铅 锡,

dò u shí chì bá i tó nɡ、 鋀 石 赤 白 铜 、 tiě mù jí yǔ ní, 铁 木 及 与 泥,

huò yǐ jiāo qī bù、 或 以 胶 漆 布、 rú shì zhū rén děnɡ, 如 是 诸 人 等 ,

yá n shì zuòfóxià nɡ, 严 饰 作 佛 像 , jiē yǐ chénɡ fódà o。 皆 已 成 佛 道 。

cǎi huà zuò fó xiànɡ, bǎi fú zhuānɡ yá n 彩 画 作 佛 像 , 百 福 庄 严 xiānɡ, zì zuò ruò shǐ rén, jiē yǐ chénɡ fó 相 , 自 作 若 使 人 , 皆 已 成 佛 dà o。 道 。

nǎi zhì tónɡ zǐ xì, ruò cǎo mù jí bǐ、 乃 至 童 子 戏, 若 草 木 及 笔、 huò yǐ zhǐ zhǎo jiǎ、 é r huàzuòfóxià nɡ, 或 以 指 爪 甲 、 而 画 作 佛 像 ,

rú shì zhū rén děnɡ, 如 是 诸 人 等 , jù zú dà bēi xīn, 具 足 大 悲 心 ,

jiàn jiàn jī ɡōnɡ dé , 渐 渐 积 功 德, jiē yǐ chénɡ fódà o。 皆 已 成 佛 道 。

dàn huà zhū pú sà, 但 化 诸 菩 萨, ruò rén yú tǎ miào、 若 人 于 塔 庙 、

dù tuō wú liànɡ zhò nɡ。 度 脱 无 量 众 。 bǎo xiànɡ jí huàxià nɡ, 宝 像 及 画 像 ,

yǐ huá xiānɡ fān ɡà i、 以 华 香 幡 盖 、 ruò shǐ rén zuò lè, 若 使 人 作 乐,

jì nɡ xīn ér ɡò nɡ yǎnɡ。 敬 心 而 供 养 。 jī ɡǔ chuī jiǎo bèi, 击 鼓 吹 角 贝 ,

xiāo dí qín kōnɡ hó u、 pí páná o tó nɡ bó , 箫 笛 琴 箜 篌 、 琵 琶 铙 铜 钹, rúshì zhò nɡ miào yīn, jìn chí yǐ ɡò nɡ yǎnɡ。 如 是 众 妙 音 , 尽 持 以 供 养 。

huò yǐ huān xǐ xīn, ɡē bei0 sònɡ fódé , 或 以 欢 喜 心 , 歌 呗 颂 佛 德, nǎi zhì yī xiǎo yīn, jiē yǐ chénɡ fódà o。 乃 至 一 小 音 , 皆 已 成 佛 道 。

ruòré n sà n luàn xīn, 若 人 散 乱 心 , ɡò nɡ yǎnɡ yúhuàxià nɡ, 供 养 于 画 像 ,

nǎi zhì yǐ yī huá, 乃 至 以 一 华 , jià n jià n wúshùfó 。 渐 见 无 数 佛。

huò yǒu rén lǐ bài, 或 有 人 礼 拜 , nǎi zhì jǔ yī shǒu, 乃 至 举 一 手 ,

huò fù dàn hé zhǎnɡ, 或 复 但 合 掌 , huò fù xiǎo dī tóu, 或 复 小 低 头 ,

yǐ cǐ ɡò nɡ 以 此 供 fó 。 zì ché nɡ 佛。 自 成

yǎnɡ xià nɡ, jià n jià n wúlià nɡ 养 像 , 渐 见 无 量 wúshà nɡ dà o, ɡuǎnɡ dùwúshù 无 上 道 , 广 度 无 数 zhò nɡ、 众 、

rùwúyúnièpá n, 入 无 余 涅 槃 , ruò rén sàn luàn xīn, 若 人 散 乱 心 ,

rú xīn jìn huǒ miè。 如 薪 尽 火 灭 。 rù yú tǎ miào zhōnɡ, 入 于 塔 庙 中 ,

yī chēnɡ ná n wúfó , jiē yǐ chénɡ fódà o。 一 称 南 无 佛, 皆 已 成 佛 道 。 yú zhū ɡuòqùfó , zà i shì huòmièhò u, 于 诸 过 去 佛, 在 世 或 灭 后 ,

ruò yǒu wén shì fǎ, jiē yǐ chénɡ fódà o。 若 有 闻 是 法, 皆 已 成 佛 道 。 wèi lái zhū shì zūn, qí shù wú yǒu liànɡ, 未 来 诸 世 尊 , 其 数 无 有 量 ,

shì zhū rú lái děnɡ, yì fānɡ biàn shuō fǎ。 是 诸 如 来 等 , 亦 方 便 说 法。 yī qiē zhū rú lái, yǐ wú liànɡ fānɡ bià n、 一 切 诸 如 来 , 以 无 量 方 便 、

dù tuō zhū zhònɡ shēnɡ, rùfówúlò u zhì , 度 脱 诸 众 生 , 入 佛 无 漏 智 , ruò yǒu wén fǎ zhě, wú yī bù chénɡ fó 。 若 有 闻 法 者 , 无 一 不 成 佛。

zhū fó běn shì yuàn, 诸 佛 本 誓 愿 , pǔ yù lìnɡ zhò nɡ shēnɡ、 普 欲 令 众 生 、

wǒ suǒ xínɡ fódà o, 我 所 行 佛 道 , yì tó nɡ dé cǐ dào。 亦 同 得 此 道 。

wèi lái shì zhū fó, 未 来 世 诸 佛, wú shù zhū fǎ mén, 无 数 诸 法 门 ,

suī shuō bǎi qiān yì、 虽 说 百 千 亿、 qí shí wéi yī chénɡ。 其 实 为 一 乘 。

zhū fó liǎnɡ zú zūn, 诸 佛 两 足 尊 , fó zhǒnɡ có nɡ yuán qǐ, 佛 种 从 缘 起,

zhī fǎ chánɡ wúxì nɡ, 知 法 常 无 性 , shìɡù shuō yī chénɡ。 是 故 说 一 乘 。

shì fǎ zhù fǎ wèi, shì jiān xiānɡ chá nɡ zhù , 是 法 住 法 位 , 世 间 相 常 住 , yú dào chǎnɡ zhī yǐ, dǎo shī fānɡ biàn shuō。 于 道 场 知 已, 导 师 方 便 说 。

tiān rén suǒ ɡò nɡ yǎnɡ、 天 人 所 供 养 、 fó , qí shùrúhé nɡ shā, 佛, 其 数 如 恒 沙 , jiān, 间 ,

xiàn zài shí fānɡ 现 在 十 方 chū xiàn yú shì 出 现 于 世

ān yǐn zhònɡ shēnɡ ɡù , yì shuō rú shì fǎ。 安 隐 众 生 故, 亦 说 如 是 法。 zhī dì yī jì miè, yǐ fānɡ bià n lìɡù , 知 第 一 寂 灭 , 以 方 便 力 故,

suī shì zhǒnɡ zhǒnɡ dà o, qí shí wé i fó 虽 示 种 种 道 , 其 实 为 佛 ché nɡ。 zhī zhònɡ shēnɡ zhū xínɡ, shēn xīn 乘 。 知 众 生 诸 行 , 深 心 zhī suǒ niàn, 之 所 念 ,

ɡuò qù suǒ xí yè, yùxì nɡ jīnɡ jì n lì , 过 去 所 习 业, 欲 性 精 进 力, jí zhū ɡēn lì dùn, yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yīn yuán、 及 诸 根 利 钝 , 以 种 种 因 缘 、

pì yùyì yá n cí , 譬 喻 亦 言 辞, jīn wǒ yì rú shì, 今 我 亦 如 是 ,

suí yīnɡ fānɡ biàn shuō。 随 应 方 便 说 。 ān yǐn zhònɡ shēnɡ ɡù , 安 隐 众 生 故,

yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ fǎ mén、 xuān shì yú fó dào。 以 种 种 法 门 、 宣 示 于 佛 道 。 wǒ yǐ zhì huì lì, zhī zhònɡ shēnɡ xì nɡ yù , 我 以 智 慧 力, 知 众 生 性 欲,

fānɡ biàn shuō zhū fǎ, 方 便 说 诸 法, shě lì fú dānɡ zhī, 舍 利 弗 当 知 ,

jiē lìnɡ dé huān xǐ。 皆 令 得 欢 喜。 wǒ yǐ fó yǎn ɡuān, 我 以 佛 眼 观 ,

jià n liùdà o zhò nɡ shēnɡ, pí n qió nɡ wúfú 见 六 道 众 生 , 贫 穷 无 福 huì , rù shēnɡ sǐ xiǎn dào, xiānɡ xù kǔ bù 慧 , 入 生 死 险 道 , 相 续 苦 不 duà n, 断 ,

shēn zhù yú wǔ yù, rú máo niú ài wěi、 深 著 于 五 欲, 如 牦 牛 爱 尾 、 yǐ tān ài zì bì, má nɡ mí nɡ wú suǒ jiàn。 以 贪 爱 自 弊, 盲 瞑 无 所 见 。

bùqiúdàshì fó 、 不 求 大 势 佛、 shēn rù zhū xié jiàn, 深 入 诸 邪 见 ,

jí yǔ duàn kǔ fǎ, 及 与 断 苦 法, yǐ kǔ yù shě kǔ。 以 苦 欲 舍 苦。

wé i shì zhò nɡ shēnɡ ɡù 、 ér qǐ dà bēi xīn。 为 是 众 生 故、 而 起 大 悲 心 。 wǒ shǐ zuò dào chǎnɡ, ɡuān shù yì jīnɡ xí nɡ, 我 始 坐 道 场 , 观 树 亦 经 行 ,

yú sān qī rì zhōnɡ, sī wéi rú shì shì。 于 三 七 日 中 , 思 惟 如 是 事 。 wǒ suǒ dé zhì huì, wēi miào zuì dì yī。 我 所 得 智 慧 , 微 妙 最 第 一。

zhò nɡ shēnɡ zhū ɡēn dùn, zhù lè chī suǒ 众 生 诸 根 钝 , 著 乐 痴 所 má nɡ, rú sī zhī děnɡ lè i, yún hé ér kě dù, 盲 , 如 斯 之 等 类 , 云 何 而 可 度,

ěr shí zhū fàn wánɡ, jí zhū tiān dì shì、 尔 时 诸 梵 王 , 及 诸 天 帝 释 、 hù shì sì tiān wánɡ, jí dà zì zài tiān, 护 世 四 天 王 , 及 大 自 在 天 ,

bì nɡ yú zhū tiān zhònɡ、 juàn shǔ bǎi qiān 并 余 诸 天 众 、 眷 属 百 千 wà n, ɡōnɡ jì nɡ hé zhǎnɡ lǐ, qǐnɡ wǒ zhuǎn 万 , 恭 敬 合 掌 礼, 请 我 转 fǎ lún。 法 轮 。

wǒ jí zì sī wéi, ruòdà n zà n fóché nɡ, 我 即 自 思 惟 , 若 但 赞 佛 乘 , zhò nɡ shēnɡ méi zài kǔ, bùné nɡ xìn shì fǎ, 众 生 没 在 苦, 不 能 信 是 法,

pò fǎ bù xìn ɡù , zhuì yú sān è dà o。 wǒ 破 法 不 信 故, 坠 于 三 恶 道 。 我 ní nɡ bù shuō fǎ, jí rùyúnièpá n。 宁 不 说 法, 疾 入 于 涅 槃 。

xú n nià n ɡuòqùfó 、 suǒ xínɡ fānɡ bià n lì , 寻 念 过 去 佛、 所 行 方 便 力, wǒ jīn suǒ dé dào, yì yīnɡ shuō sān chénɡ。 我 今 所 得 道 , 亦 应 说 三 乘 。

zuò shì sī wéi shí, 作 是 思 惟 时 , fàn yīn wèi yù wǒ, 梵 音 慰 喻 我,

shí fānɡ fó jiē xiàn, 十 方 佛 皆 现 , shàn zāi shì jiā wén, 善 哉 释 迦 文 ,

dì yī zhī dǎo shī, déshì wúshà nɡ fǎ, 第 一 之 导 师 , 得 是 无 上 法, suí zhū yī qiē fó、 é r yò nɡ fānɡ bià n lì 。 随 诸 一 切 佛、 而 用 方 便 力。

wǒ děnɡ yì jiē dé 我 等 亦 皆 得 wéi zhū zhònɡ shēnɡ lè i、 为 诸 众 生 类 、

zuì miào dì yī fǎ, 最 妙 第 一 法, fēn bié shuō sān chénɡ。 分 别 说 三 乘 。

shǎo zhì lè xiǎo fǎ, bùzì xì n zuòfó , 少 智 乐 小 法, 不 自 信 作 佛, shìɡù yǐ fānɡ bià n、 fēn bié shuō zhū ɡuǒ。 是 故 以 方 便 、 分 别 说 诸 果 。

suī fù shuō sān chénɡ, dà n wé i jià o púsà 。 虽 复 说 三 乘 , 但 为 教 菩 萨。 shě lì fú dānɡ zhī, wǒ wén shènɡ shī zǐ、 舍 利 弗 当 知 , 我 闻 圣 师 子、

shēn jìnɡ wēi miào yīn, xǐ chēnɡ ná n wúfó 。 深 净 微 妙 音 , 喜 称 南 无 佛。 fùzuòrúshì nià n, wǒ chū zhuó è shì , 复 作 如 是 念 , 我 出 浊 恶 世 ,

rú zhū fó suǒ shuō, 如 诸 佛 所 说 , sī wéi shì shì yǐ, 思 惟 是 事 已,

wǒ yì suí shùn xínɡ。 我 亦 随 顺 行 。 jí qū bō luó nai, 即 趋 波 罗 奈 ,

zhū fǎ jì miè xiānɡ, bù kě yǐ yán xuān。 诸 法 寂 灭 相 , 不 可 以 言 宣 。 yǐ fānɡ bià n lìɡù , wéi wǔ bǐ qiū shuō。 以 方 便 力 故, 为 五 比 丘 说 。

shì mí nɡ zhuǎn fǎ lún, biàn yǒu niè pán yīn, 是 名 转 法 轮 , 便 有 涅 槃 音 , jí yǐ ā luóhà n, fǎ sēnɡ chàbiémí nɡ。 及 以 阿 罗 汉 , 法 僧 差 别 名 。

có nɡ jiǔ yuǎn jié lái, zàn shì niè pán fǎ, 从 久 远 劫 来 , 赞 是 涅 槃 法, shēnɡ sǐ kǔ yǒnɡ jì n, wǒ chánɡ rú shì shuō。 生 死 苦 永 尽 , 我 常 如 是 说 。

shě lì fú dānɡ zhī, wǒ jiàn fó zǐ děnɡ, 舍 利 弗 当 知 , 我 见 佛 子 等 , zhì qiú fó dào zhě, wúlià nɡ qiān wàn yì, 志 求 佛 道 者 , 无 量 千 万 亿,

xián yǐ ɡōnɡ jì nɡ xīn, jiē lái zhì fó suǒ, 咸 以 恭 敬 心 , 皆 来 至 佛 所 , cé nɡ có nɡ zhū fó wén, fānɡ biàn suǒ shuō fǎ。 曾 从 诸 佛 闻 , 方 便 所 说 法。

wǒ jí zuò shì niàn, rú lái suǒ yǐ chū, 我 即 作 是 念 , 如 来 所 以 出 , wéi shuō fó huì ɡù , jīn zhènɡ shì qí shí 。 为 说 佛 慧 故, 今 正 是 其 时 。

shě lì fú dānɡ zhī, dù n ɡēn xiǎo zhì rén、 舍 利 弗 当 知 , 钝 根 小 智 人 、 zhù xiānɡ jiāo màn zhě, bùné nɡ xìn shì fǎ。 著 相 憍 慢 者 , 不 能 信 是 法。

jīn wǒ xǐ wú wèi, 今 我 喜 无 畏 , zhè nɡ zhí shě fānɡ bià n, 正 直 舍 方 便 ,

yú zhū pú sà zhōnɡ, 于 诸 菩 萨 中 , dàn shuō wú shà nɡ dà o。 但 说 无 上 道 。

pú sà wén shì fǎ, 菩 萨 闻 是 法, qiān èr bǎi luó hàn、 千 二 百 罗 汉 、

yí wǎnɡ jiē yǐ chú, 疑 网 皆 已 除 , xī yì dānɡ zuòfó 。 悉 亦 当 作 佛。

rú sān shì zhū fó, shuō fǎ zhī yí shì, 如 三 世 诸 佛, 说 法 之 仪 式 , wǒ jīn yì rú shì, shuō wú fēn bié fǎ。 我 今 亦 如 是 , 说 无 分 别 法。

zhū fó xīnɡ chū shì, 诸 佛 兴 出 世 , zhè nɡ shǐ chū yú shì, 正 使 出 于 世 ,

xuán yuǎn zhí yù nán, 悬 远 值 遇 难 , shuō shì fǎ fù nán, 说 是 法 复 难 ,

wúlià nɡ wúshùjié , 无 量 无 数 劫 , né nɡ tīnɡ shì fǎ zhě, 能 听 是 法 者 ,

wén shì fǎ yì ná n, 闻 是 法 亦 难 , sī rén yì fù nán。 斯 人 亦 复 难 。

pì rú yōu tán huā, yī qiē jiē ài lè, 譬 如 优 昙 花 , 一 切 皆 爱 乐, tiān rén suǒ xī yǒu, shí shí nǎi yī chū。 天 人 所 稀 有 , 时 时 乃 一 出 。

wén fǎ huān xǐ zàn, nǎi zhì fā yī yán, 闻 法 欢 喜 赞 , 乃 至 发 一 言 , zé wéi yǐ ɡò nɡ yǎnɡ, yī qiē sān shì fó, 则 为 已 供 养 , 一 切 三 世 佛,

shì rén shèn xī yǒu, ɡuò yú yōu tán huā。 是 人 甚 稀 有 , 过 于 优 昙 花 。 rǔ děnɡ wù yǒu yí, wǒ wéi zhū fǎ wánɡ, 汝 等 勿 有 疑, 我 为 诸 法 王 ,

pǔ ɡào zhū dà zhònɡ, dàn yǐ yī chénɡ dà o、 普 告 诸 大 众 , 但 以 一 乘 道 、 jiào huà zhū pú sà, wú shēnɡ wén dì zǐ。 教 化 诸 菩 萨, 无 声 闻 弟 子。

rǔ děnɡ shě lì fú, 汝 等 舍 利 弗, dānɡ zhī shì miào fǎ, 当 知 是 妙 法,

shēnɡ wé n jí púsà , 声 闻 及 菩 萨, zhū fó zhī mì yào。 诸 佛 之 秘 要 。

yǐ wǔ zhuó è shì , 以 五 浊 恶 世 , rú shì děnɡ zhò nɡ shēnɡ, 如 是 等 众 生 ,

dàn lè zhù zhū yù, 但 乐 著 诸 欲, zhōnɡ bùqiúfódà o。 终 不 求 佛 道 。

dānɡ lá i shì è ré n, 当 来 世 恶 人 , mí huòbùxì n shò u, 迷 惑 不 信 受 ,

wén fó shuō yī chénɡ, 闻 佛 说 一 乘 , pò fǎ duò è dà o。 破 法 堕 恶 道 。

yǒu cán kuì qīnɡ jì nɡ、 zhì qiú fó dào zhě, 有 惭 愧 清 净 、 志 求 佛 道 者 , dānɡ wéi rú shì děnɡ、 ɡuǎnɡ zàn yī chénɡ dà o。 当 为 如 是 等 、 广 赞 一 乘 道 。

shě lì fú dānɡ zhī, zhū fó fǎ rú shì, 舍 利 弗 当 知 , 诸 佛 法 如 是 , yǐ wàn yì fānɡ bià n、 suí yí ér shuō fǎ, 以 万 亿 方 便 、 随 宜 而 说 法,

qí bù xí xué zhě, 其 不 习 学 者 , rǔ děnɡ jì yǐ zhī, 汝 等 既 已 知 ,

bùné nɡ xiǎo le cǐ。 不 能 晓 了 此。 zhū fó shì zhī shī, 诸 佛 世 之 师 ,

suí yí fānɡ bià n shì , wú fù zhū yí huò, 随 宜 方 便 事 , 无 复 诸 疑 惑 , xīn shēnɡ dà huān xǐ, zì zhī dānɡ zuòfó 。 心 生 大 欢 喜, 自 知 当 作 佛。 miào fǎ lián huá jīnɡ pì yù pǐn dì sān 妙 法 莲 华 经 譬 喻 品 第 三

ěr shí shě lì fú yǒnɡ yuè huān xǐ,jí qǐ、hé 尔 时 舍 利 弗 踊 跃 欢 喜,即 起、合 zhǎnɡ、zhān yǎnɡ zūn yán、é r bá i fóyá n:?jīn cónɡ 掌 、 瞻 仰 尊 颜 、而 白 佛 言 :?今 从 shì zūn wén cǐ fǎ yīn,xīn huái yǒnɡ yuè ,déwè i 世 尊 闻 此 法 音 ,心 怀 踊 跃 ,得 未 cé nɡ yǒu。suǒ yǐ zhě hé。wǒ xī cónɡ fówé n rúshì 曾 有 。所 以 者 何。我 昔 从 佛 闻 如 是 fǎ,jiàn zhū pú sà shòu jì zuò fó,ér wǒ děnɡ bù yǔ 法, 见 诸 菩 萨 授 记 作 佛,而 我 等 不 与 sī shì,shè n zìɡǎn shānɡ、shī yú rú lái wú liànɡ 斯 事 , 甚 自 感 伤 、失 于 如 来 无 量 zhī jiàn。shì zūn,wǒ chánɡ dú chǔ shān lín shù xià, 知 见 。世 尊 ,我 常 独 处 山 林 树 下 , ruòzuòruòxí nɡ,měi zuò shì niàn:“wǒ děnɡ tó nɡ 若 坐 若 行 ,每 作 是 念 :“我 等 同 rù fǎ xìnɡ,yún hé rú lái yǐ xiǎo chénɡ fǎ ér jiàn 入 法 性 ,云 何 如 来 以 小 乘 法 而 见 jì dù ?”shì wǒ děnɡ jiù ,fēi shì zūn yě。suǒ yǐ 济 度?”是 我 等 咎 ,非 世 尊 也。所 以 zhě hé。ruò wǒ děnɡ dài shuō suǒ yīn,ché nɡ jiù ā 者 何。若 我 等 待 说 所 因 , 成 就 阿 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,bì yǐ dà chénɡ

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 者 ,必 以 大 乘 ér dé dù tuō。rán wǒ děnɡ bù jiě fānɡ bià n suí yí 而 得 度 脱 。然 我 等 不 解 方 便 随 宜 suǒ shuō,chū wén fó fǎ,yù 、bià n xì n shò u、sī wéi 所 说 ,初 闻 佛 法,遇、 便 信 受 、思 惟 qǔ zhènɡ。shì zūn,wǒ cónɡ xī lái,zhōnɡ rì jì nɡ yè 、 取 证 。世 尊 ,我 从 昔 来 , 终 日 竟 夜、 měi zì kè zé。ér jīn cónɡ fó ,wén suǒ wèi wén、wè i 每 自 克 责。而 今 从 佛,闻 所 未 闻 、未 cé nɡ yǒu fǎ,duàn zhū yí huǐ,shēn yì tài rán,kuà i 曾 有 法, 断 诸 疑 悔 , 身 意 泰 然 , 快 dé ān yǐn。jīn rì nǎi zhī zhēn shì fó zǐ,có nɡ fó 得 安 隐 。今 日 乃 知 真 是 佛 子, 从 佛 kǒu shēnɡ,có nɡ fǎ huà shēnɡ,dé fó fǎ fēn。? 口 生 , 从 法 化 生 ,得 佛 法 分 。?

ěr shí shě lì fú yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō 尔 时 舍 利 弗 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yá n: 偈 言 :

wǒ wén shì fǎ yīn, 我 闻 是 法 音 , xīn huái dà huān xǐ, 心 怀 大 欢 喜,

dé suǒ wèi cénɡ yǒu, 得 所 未 曾 有 , yí wǎnɡ jiē yǐ chú。 疑 网 皆 已 除 。

xī lái ménɡ fójià o, bù shī yú dà chénɡ, 昔 来 蒙 佛 教 , 不 失 于 大 乘 , fó yīn shèn xī yǒu, né nɡ chúzhò nɡ shēnɡ nǎo, 佛 音 甚 稀 有 , 能 除 众 生 恼 ,

wǒ yǐ dé lòu jìn, wén yì chú yōu nǎo。 wǒ 我 已 得 漏 尽 , 闻 亦 除 忧 恼 。 我 chǔ yú shān ɡǔ, huòzà i shùlí n xià , 处 于 山 谷, 或 在 树 林 下 ,

ruò zuò ruò jīnɡ xí nɡ, 若 坐 若 经 行 , wū hū shēn zì zé ,

chá nɡ sī wéi shì shì, 常 思 惟 是 事 , yún hé ér zì qī。

呜 呼 深 自 责,

云 何 而 自 欺。

wǒ děnɡ yì fó zǐ, tó nɡ rù wú lòu fǎ, bù 我 等 亦 佛 子, 同 入 无 漏 法, 不 né nɡ yúwè i lá i、 yǎn shuō wú shànɡ dà o。 能 于 未 来 、 演 说 无 上 道 。

jīn sè sān shí èr, shí lì zhū jiě tuō, 金 色 三 十 二, 十 力 诸 解 脱 , tó nɡ ɡò nɡ yī fǎ zhōnɡ, ér bù dé cǐ shì, 同 共 一 法 中 , 而 不 得 此 事 ,

bā shí zhǒnɡ miào hǎo, shí bā bù ɡò nɡ fǎ, 八 十 种 妙 好 , 十 八 不 共 法, rú shì děnɡ ɡōnɡ dé , ér wǒ jiē yǐ shī, 如 是 等 功 德, 而 我 皆 已 失 ,

wǒ dú jīnɡ xí nɡ shí , jià n fózà i dàzhò nɡ, 我 独 经 行 时 , 见 佛 在 大 众 , mí nɡ wén mǎn shí fānɡ, ɡuǎnɡ rá o yì zhò nɡ shēnɡ。 名 闻 满 十 方 , 广 饶 益 众 生 。

zì wéi shī cǐ lì, wǒ wéi zì qī kuánɡ。 wǒ 自 惟 失 此 利, 我 为 自 欺 诳 。 我 chá nɡ yúrì yè , měi sī wéi shì shì, 常 于 日 夜, 每 思 惟 是 事 ,

yù yǐ wèn shì zūn, 欲 以 问 世 尊 , chá nɡ jiàn shì zūn, 常 见 世 尊 ,

wéi shī wéi bù shī, wǒ 为 失 为 不 失 , 我 chēnɡ zàn zhū pú sà, 称 赞 诸 菩 萨,

yǐ shì yú rì yè, chó u lià nɡ cǐ shì shì。 以 是 于 日 夜, 筹 量 此 是 事 。 jīn wén fó yīn shēnɡ, suí yí ér shuō fǎ,

今 闻 佛 音

声 ,

随 宜 而 说 法,

wú lòu nán sī yì, lì nɡ zhò nɡ zhì dào chǎnɡ。 无 漏 难 思 议, 令 众 至 道 场 。 wǒ běn zhù xié jiàn, wéi zhū fàn zhì shī, 我 本 著 邪 见 , 为 诸 梵 志 师 ,

shì zūn zhī wǒ xīn, bá xié shuō niè pán。 世 尊 知 我 心 , 拔 邪 说 涅 槃 。 wǒ xī chú xiéjià n, yú kōnɡ fǎ dé zhènɡ, 我 悉 除 邪 见 , 于 空 法 得 证 ,

ěr shí xīn zì wèi, dézhì yúmièdù 。 é r 尔 时 心 自 谓 , 得 至 于 灭 度。 而 jīn nǎi zì jué, fēi shì shí miè dù, 今 乃 自 觉 , 非 是 实 灭 度,

ruòdézuòfóshí , jù sān shí èr xiānɡ, 若 得 作 佛 时 , 具 三 十 二 相 , tiān rén yè chā zhònɡ、 ló nɡ shén děnɡ ɡōnɡ jì nɡ, 天 人 夜 叉 众 、 龙 神 等 恭 敬 ,

shì shí nǎi kě wèi, 是 时 乃 可 谓 , yúdàzhò nɡ zhōnɡ, 于 大 众 中 ,

yǒnɡ jì n mièwúyú 。 fó 永 尽 灭 无 余。 佛 shuō wǒ dānɡ zuòfó , 说 我 当 作 佛,

wén rú shì fǎ yīn, yí huǐ xī yǐ chú。 chū 闻 如 是 法 音 , 疑 悔 悉 已 除 。 初 wén fó suǒ shuō, xīn zhōnɡ dà jīnɡ yí , 闻 佛 所 说 , 心 中 大 惊 疑,

jiānɡ fēi mó zuò fó, 将 非 魔 作 佛, fó yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yuá n、

nǎo luàn wǒ xīn yē。 恼 乱 我 心 耶。 pì yù qiǎo yán shuō,

佛 以 种缘 、

譬 喻 巧 言

说 ,

qí xīn ān rú hǎi, wǒ wén yí wǎnɡ duà n。 fó 其 心 安 如 海 , 我 闻 疑 网 断 。 佛 shuō ɡuòqùshì 、 wúlià nɡ mièdùfó , 说 过 去 世 、 无 量 灭 度 佛,

ān zhù fānɡ biàn zhōnɡ, yì jiē shuō shì fǎ。 安 住 方 便 中 , 亦 皆 说 是 法。 xià n zà i wè i lá i fó , qí shùwú yǒu liànɡ, 现 在 未 来 佛, 其 数 无 有 量 ,

yì yǐ zhū fānɡ bià n, yǎn shuō rú shì fǎ。 亦 以 诸 方 便 , 演 说 如 是 法。 rú jīn zhě shì zūn, có nɡ shēnɡ jí chū jiā、 如 今 者 世 尊 , 从 生 及 出 家 、

dé dào zhuǎn fǎ lún, 得 道 转 法 轮 , shì zūn shuō shí dào, 世 尊 说 实 道 ,

yì yǐ fānɡ biàn shuō。 亦 以 方 便 说 。 bō xún wú cǐ shì, 波 旬 无 此 事 ,

yǐ shì wǒ dìnɡ zhī、 fēi shì mó zuò fó。 wǒ 以 是 我 定 知 、 非 是 魔 作 佛。 我 duò yí wǎnɡ ɡù , wèi shì mó suǒ wéi, 堕 疑 网 故, 谓 是 魔 所 为 ,

wén fó róu ruǎn yīn, shēn yuǎn shèn wēi mià o, 闻 佛 柔 软 音 , 深 远 甚 微 妙 , yǎn chànɡ qīnɡ jì nɡ fǎ。 wǒ xīn dà huān xǐ, 演 畅 清 净 法。 我 心 大 欢 喜,

yí huǐ yǒnɡ yǐ jìn, ān zhù shí zhì zhōnɡ。 疑 悔 永 已 尽 , 安 住 实 智 中 。 wǒ dìnɡ dānɡ zuòfó , wéi tiān rén suǒ jìnɡ, 我 定 当 作 佛, 为 天 人 所 敬 ,

zhuǎn wú shànɡ fǎ lún, 转 无 上 法 轮 ,

jiào huà zhū pú sà。 教 化 诸 菩 萨。

ěr shí fó ɡào shě lì fú:?wú jīn yú tiān、ré n、 尔 时 佛 告 舍 利 弗:?吾 今 于 天 、人 、 shā mén、póluómé n、děnɡ,dàzhò nɡ zhōnɡ shuō,wǒ 沙 门 、婆 罗 门 、 等 ,大 众 中 说 ,我 xī cénɡ yúè r wàn yì fó suǒ,wé i wúshà nɡ dà o ɡù , 昔 曾 于 二 万 亿 佛 所 ,为 无 上 道 故, chá nɡ jiào huà rǔ,rǔ yì chánɡ yè suí wǒ shòu xué。 常 教 化 汝,汝 亦 长 夜 随 我 受 学 。 wǒ yǐ fānɡ biàn yǐn dǎo rǔ ɡù ,shēnɡ wǒ fǎ zhōnɡ。 我 以 方 便 引 导 汝 故, 生 我 法 中 。 shě lì fú,wǒ xī jiào rǔ zhì yuàn fó dà o,rǔ jīn xī 舍 利 弗,我 昔 教 汝 志 愿 佛 道 ,汝 今 悉 wà nɡ,é r bià n zì wè i、yǐ dé miè dù。wǒ jīn hái yù 忘 ,而 便 自 谓 、已 得 灭 度。我 今 还 欲 lì nɡ rǔ yì niàn běn yuàn suǒ xínɡ dà o ɡù ,wéi zhū 令 汝 忆 念 本 愿 所 行 道 故,为 诸 shēnɡ wén shuō shì dà chénɡ jīnɡ,mí nɡ miào fǎ lián 声 闻 说 是 大 乘 经 , 名 妙 法 莲 huá 、jiào pú sà fǎ、fó suǒ hù niàn。? 华 、 教 菩 萨 法、佛 所 护 念 。?

?shě lì fú,rǔ yú wèi lái shì,ɡuòwúlià nɡ wú ?舍 利 弗,汝 于 未 来 世 ,过 无 量 无 biān、bù kě sī yì jié,ɡò nɡ yǎnɡ ruò ɡàn qiān wàn 边 、不 可 思 议 劫 , 供 养 若 干 千 万 yì fó ,fè nɡ chí zhè nɡ fǎ,jù zú pú sà suǒ xínɡ zhī 亿 佛, 奉 持 正 法,具 足 菩 萨 所 行 之 dà o,dānɡ dézuòfó ,hào yuē huá ɡuānɡ rúlá i、yīnɡ 道 , 当 得 作 佛,号 曰 华 光 如 来 、 应 ɡò nɡ、zhè nɡ biàn zhī、mí nɡ xí nɡ zú 、shà n shì shì 供 、 正 遍 知 、 明 行 足、 善 逝 世 jiān jiě、wúshà nɡ shì 、dià o yùzhà nɡ fū、tiān rén 间 解 、无 上 士 、 调 御 丈 夫、 天 人 shī、fó 、shì zūn。ɡuómí nɡ líɡò u,qí tǔ pínɡ zhè nɡ, 师 、佛、世 尊 。国 名 离 垢 ,其 土 平 正 , qīnɡ jì nɡ yá n shì ,ān yǐn、fēnɡ lè ,tiān rén chì

净 严 饰 ,安 隐 、 丰 乐, 天 人 炽 shè nɡ。liúlí wé i dì ,yǒu bā jiāo dào,huá nɡ jīn 盛 。琉 璃 为 地,有 八 交 道 , 黄 金 wé i shé nɡ、yǐ jiè qí cè。qí bà nɡ、ɡè yǒu qī bǎo 为 绳 、以 界 其 侧。其 傍 、各 有 七 宝 xí nɡ shù ,chá nɡ yǒu huá ɡuǒ。huá ɡuānɡ rúlá i、yì 行 树 , 常 有 华 果 。华 光 如 来 、亦 yǐ sān chénɡ jià o huàzhò nɡ shēnɡ。? 以 三 乘 教 化 众 生 。??shě lì fú,bǐ fó chū shí,suī fēi è shì ,yǐ ?舍 利 弗,彼 佛 出 时 ,虽 非 恶 世 ,以 běn yuàn ɡù ,shuō sān chénɡ fǎ。qí jié 、mí nɡ dà bǎo 本 愿 故, 说 三 乘 法。其 劫 、 名 大 宝 zhuānɡ yá n。hé ɡùmí nɡ yuē dà bǎo zhuānɡ yá n,qí 庄 严 。何 故 名 曰 大 宝 庄 严 ,其 ɡuó zhōnɡ yǐ pú sà wéi dà bǎo ɡù 。bǐ zhū pú sà,wú 国 中 以 菩 萨 为 大 宝 故。彼 诸 菩 萨,无 lià nɡ wú biān,bù kě sī yì,suàn shù pì yù suǒ bù 量 无 边 ,不 可 思 议, 算 数 譬 喻 所 不 né nɡ jí ,fēi fó zhì lì、wúné nɡ zhī zhě。ruòyù 能 及,非 佛 智 力、无 能 知 者 。若 欲 xí nɡ shí ,bǎo huá chénɡ zú 。cǐ zhū pú sà,fēi chū 行 时 ,宝 华 承 足。此 诸 菩 萨,非 初 fā yì,jiē jiǔ zhí dé běn,yúwúlià nɡ bǎi qiān wàn 发 意,皆 久 植 德 本 ,于 无 量 百 千 万 yì fó suǒ、jì nɡ xiū fàn xínɡ,hé nɡ wéi zhū fó zhī 亿 佛 所 、 净 修 梵 行 , 恒 为 诸 佛 之 suǒ chēnɡ tà n。chá nɡ xiū fó huì,jù dà shén tōnɡ, 所 称 叹 。 常 修 佛 慧 ,具 大 神 通 , shàn zhī yī qiē zhū fǎ zhī mén,zhì zhí wú wěi,zhì 善 知 一 切 诸 法 之 门 ,质 直 无 伪 ,志 niàn jiān ɡù 。rúshì púsà 、chōnɡ mǎn qí ɡuó 。? 念 坚 固。如 是 菩 萨、 充 满 其 国 。?

?shě lì fú,huá ɡuānɡ fó 、shòu shí èr xiǎo jié, ?舍 利 弗,华 光 佛、 寿 十 二 小 劫 , chúwé i wá nɡ zǐ、wè i zuòfóshí 。qíɡuóré n mí n, 除 为 王 子、未 作 佛 时 。其 国 人 民 , shòu bā xiǎo jié。huá ɡuānɡ rúlá i ɡuò shí èr xiǎo 寿 八 小 劫 。华 光 如 来 过 十 二 小 jié ,shòu jiān mǎn pú sà、ā nòu duō luó sān miǎo

劫 , 授 坚 满 菩 萨、阿 耨 多 罗 三 藐 sān pú tí jì。ɡào zhū bǐ qiū,shì jiān mǎn pú sà、 三 菩 提 记。告 诸 比 丘 ,是 坚 满 菩 萨、 cì dānɡ zuòfó ,hào yuē huá zú ān xínɡ、duō tuó ā 次 当 作 佛,号 曰 华 足 安 行 、多 陀 阿 ɡā dù、ā luó hē、sān miǎo sān fó tuó,qí fó ɡuó tǔ, 伽 度、阿 罗 诃、三 藐 三 佛 陀 ,其 佛 国 土, yì fùrúshì 。shě lì fú,shì huá ɡuānɡ fómièdù 亦 复 如 是 。舍 利 弗,是 华 光 佛 灭 度 zhī hòu,zhè nɡ fǎ zhù shì、sān shí èr xiǎo jié, 之 后 , 正 法 住 世 、三 十 二 小 劫 , xià nɡ fǎ zhù shì、yì sān shí èr xiǎo jié。? 像 法 住 世 、亦 三 十 二 小 劫 。?

ěr shí shì zūn yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō jì 尔 时 世 尊 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yá n: 言 :

shě lì fú lái shì, ché nɡ fó pǔ zhì zūn, 舍 利 弗 来 世 , 成 佛 普 智 尊 , hà o mí nɡ yuē huá ɡuānɡ, dānɡ dùwúlià nɡ zhò nɡ。 号 名 曰 华 光 , 当 度 无 量 众 。

ɡò nɡ yǎnɡ wúshùfó , jùzúpúsàxí nɡ、 shí 供 养 无 数 佛, 具 足 菩 萨 行 、 十 lì děnɡ ɡōnɡ dé , zhè nɡ yúwúshà nɡ dà o。 力 等 功 德, 证 于 无 上 道 。

ɡuòwúlià nɡ jié yǐ, jiémí nɡ dà bǎo yán, 过 无 量 劫 已, 劫 名 大 宝 严 , shì jièmí nɡ líɡò u, qīnɡ jì nɡ wúxiáhuì 。 世 界 名 离 垢 , 清 净 无 瑕 秽 。

yǐ liú lí wéi dì, jīn shénɡ jièqí dà o, qī 以 琉 璃 为 地, 金 绳 界 其 道 , bǎo zá sè shù, chá nɡ yǒu huá ɡuǒ shí。 宝 杂 色 树 , 常 有 华 果 实 。bǐ ɡuó zhū pú sà, zhì nià n chá nɡ jiān ɡù , 彼 国 诸 菩 萨, 志 念 常 坚 固, shén tōnɡ bō luó mì, jiē yǐ xī jù zú。 神 通 波 罗 蜜, 皆 已 悉 具 足。

yú wú shù fó suǒ, shà n xuépúsàdà o, rú 于 无 数 佛 所 , 善 学 菩 萨 道 , 如 shì děnɡ dàshì , huá ɡuānɡ fó suǒ huà。 是 等 大 士 , 华 光 佛 所 化 。

fówé i wá nɡ zǐ shí, qìɡuó shě shì rónɡ, 佛 为 王 子 时 , 弃 国 舍 世 荣 , yú zuì mò hòu shēn, chū jiā chénɡ fódà o。 于 最 末 后 身 , 出 家 成 佛 道 。

huá ɡuānɡ fózhùshì 、 shòu shí èr xiǎo jié, 华 光 佛 住 世 、 寿 十 二 小 劫 , qíɡuóré n mí n zhò nɡ, shò u mì nɡ bā xiǎo jié。 其 国 人 民 众 , 寿 命 八 小 劫 。

fó miè dù zhī hòu, zhè nɡ fǎ zhù yú shì, 佛 灭 度 之 后 , 正 法 住 于 世 , sān shí èr xiǎo jié, ɡuǎnɡ dù zhū zhònɡ shēnɡ。 三 十 二 小 劫 , 广 度 诸 众 生 。

zhè nɡ fǎ miè jìn yǐ, xià nɡ fǎ sān shí èr, 正 法 灭 尽 已, 像 法 三 十 二, shě lì ɡuǎnɡ liúbù , tiān rén pǔ ɡò nɡ yǎnɡ。 舍 利 广 流 布, 天 人 普 供 养 。

huá ɡuānɡ fó suǒ wéi, qí shì jiē rú shì, 华 光 佛 所 为 , 其 事 皆 如 是 , qí liǎnɡ zúshè nɡ zūn, zuì shè nɡ wú lún pǐ。 其 两 足 圣 尊 , 最 胜 无 伦 匹。

bǐ jí shì rǔ shēn,

yí yīnɡ zì xīn qìnɡ。

彼 即 是 汝 身 ,

宜 应 自 欣

庆 。

ěr shí sì bù zhònɡ,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó 尔 时 四 部 众 ,比 丘 、比 丘 尼、优 婆 sāi、yōu pó yí,tiān lónɡ、yè chā、qiá n tàpó 、ā 塞 、优 婆 夷, 天 龙 、夜 叉 、 乾 闼 婆、阿 xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó 、móhò u luó ɡā、 修 罗 、迦 楼 罗 、紧 那 罗 、摩 侯 罗 伽、 děnɡ dàzhò nɡ,jiàn shě lì fú yú fó qián shòu ā 等 大 众 , 见 舍 利 弗 于 佛 前 受 阿 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì,xīn dà huān xǐ, 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 记,心 大 欢 喜, yǒnɡ yuèwúlià nɡ,ɡè ɡè tuō shēn suǒ zhù shànɡ yī、 踊 跃 无 量 ,各 各 脱 身 所 著 上 衣、 yǐ ɡò nɡ yǎnɡ fó 。shì tí huán yīn、fàn tiān wánɡ、 以 供 养 佛。释 提 桓 因 、梵 天 王 、 děnɡ,yǔ wú shù tiān zǐ,yì yǐ tiān miào yī、tiān 等 ,与 无 数 天 子,亦 以 天 妙 衣、 天 mà n tuóluóhuá 、mó hē màn tuó luó huá、děnɡ,ɡò nɡ 曼 陀 罗 华 、摩 诃 曼 陀 罗 华 、 等 , 供 yǎnɡ yúfó 。suǒ sàn tiān yī,zhù xū kōnɡ zhōnɡ,é r 养 于 佛。所 散 天 衣,住 虚 空 中 ,而 zì huí zhuǎn。zhū tiān jì lè、bǎi qiān wàn zhǒnɡ, 自 回 转 。诸 天 伎 乐、百 千 万 种 , yú xū kōnɡ zhōnɡ、yī shí jù zuò,yǔ zhònɡ tiān huá。 于 虚 空 中 、一 时 俱 作 ,雨 众 天 华 。 é r zuòshì yá n:?fó xī yú bō luó nai、chū zhuǎn fǎ 而 作 是 言 :?佛 昔 于 波 罗 奈 、初 转 法 lú n,jīn nǎi fù zhuǎn wú shànɡ zuì dà fǎ lún。? 轮 ,今 乃 复 转 无 上 最 大 法 轮 。?

ěr shí zhū tiān zǐ yù zhònɡ xuān cǐ yì,ér shuō 尔 时 诸 天 子 欲 重 宣 此 义,而 说 jì yá n: 偈 言 :

xī yú bō luó nai、 zhuǎn sì dì fǎ lún, fēn 昔 于 波 罗 奈 、 转 四 谛 法 轮 , 分 bié shuō zhū fǎ, wǔ zhònɡ zhī shēnɡ miè 。 别 说 诸 法, 五 众 之 生 灭 。

jīn fù zhuǎn zuì miào, wúshà nɡ dà fǎ lún, 今 复 转 最 妙 , 无 上 大 法 轮 , shì fǎ shèn shēn ào, shǎo yǒu nénɡ xìn zhě。 是 法 甚 深 奥, 少 有 能 信 者 。

wǒ děnɡ có nɡ xī lái, shù wén shì zūn shuō, 我 等 从 昔 来 , 数 闻 世 尊 说 , wè i cé nɡ wé n rúshì , shēn miào zhī shànɡ fǎ。 未 曾 闻 如 是 , 深 妙 之 上 法。

shì zūn shuō shì fǎ, wǒ děnɡ jiē suí xǐ。 世 尊 说 是 法, 我 等 皆 随 喜。 dà zhì shě lì fú, jīn dé shòu zūn jì, 大 智 舍 利 弗, 今 得 受 尊 记,

wǒ děnɡ yì rúshì , bì dānɡ dézuòfó , yú 我 等 亦 如 是 , 必 当 得 作 佛, 于 yī qiē shì jiān, zuì zūn wú yǒu shànɡ。 一 切 世 间 , 最 尊 无 有 上 。

fó dào pǒ sī yì, 佛 道 叵 思 议, suǒ yǒu fú yè, 所 有 福 业,

fānɡ biàn suí yí shuō。 wǒ 方 便 随 宜 说 。 我 jīn shì ruò ɡuòshì , 今 世 若 过 世 ,

jí jià n fó ɡōnɡ dé , 及 见 佛 功 德,

jì n huí xià nɡ fódà o。 尽 回 向 佛 道 。

ěr shí shě lì fú bái fó yán:?shì zūn,wǒ jīn 尔 时 舍 利 弗 白 佛 言 :?世 尊 ,我 今 wú fù yí huǐ,qīn yú fó qián、dé shòu ā nò u duō 无 复 疑 悔 ,亲 于 佛 前 、得 受 阿 耨 多 luó sān miǎo sān pú tí jì。shì zhū qiān èr bǎi xīn 罗 三 藐 三 菩 提 记。是 诸 千 二 百 心 zì zài zhě,xī zhù xué dì,fóchá nɡ jià o huà ,yá n 自 在 者 ,昔 住 学 地,佛 常 教 化 ,言 wǒ fǎ、né nɡ lí shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ,jiū jìnɡ nièpá n。

我 法、 能 离 生 老 病 死,究 竟 涅 槃 。 shì xuéwúxuéré n,yìɡè zì yǐ lí wǒ jiàn jí yǒu 是 学 无 学 人 ,亦 各 自 以 离 我 见 及 有 wú jiàn děnɡ、wè i dénièpá n。ér jīn yú shì zūn 无 见 等 、谓 得 涅 槃 。而 今 于 世 尊 qiá n、wén suǒ wèi wén,jiē duò yí huò。shàn zāi、 前 、闻 所 未 闻 ,皆 堕 疑 惑 。 善 哉 、 shì zūn,yuà n wé i sì zhò nɡ shuō qí yīn yuán,lì nɡ 世 尊 , 愿 为 四 众 说 其 因 缘 , 令 lí yí huǐ。? 离 疑 悔 。?

ěr shí fó ɡào shě lì fú:?wǒ xiān bù yán、zhū 尔 时 佛 告 舍 利 弗:?我 先 不 言 、诸 fó shì zūn、yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yīn yuán、pì yùyá n cí 、 佛 世 尊 、以 种 种 因 缘 、譬 喻 言 辞、 fānɡ biàn shuō fǎ,jiē wéi ā nòu duō luó sān miǎo 方 便 说 法,皆 为 阿 耨 多 罗 三 藐 sān pú tí yē。shì zhū suǒ shuō,jiē wéi huà pú sà 三 菩 提 耶。是 诸 所 说 ,皆 为 化 菩 萨 ɡù 。rán shě lì fú,jīn dānɡ fù yǐ pì yù、ɡè nɡ mí nɡ 故。然 舍 利 弗,今 当 复 以 譬 喻、 更 明 cǐ yì,zhū yǒu zhì zhě、yǐ pì yù dé jiě。? 此 义,诸 有 智 者 、以 譬 喻 得 解 。?

?shě lì fú,ruò ɡuóyì jùluò ,yǒu dà chánɡ ?舍 利 弗,若 国 邑 聚 落 ,有 大 长 zhě、qí nián shuāi mài,cá i fùwúlià nɡ,duō yǒu 者 、其 年 衰 迈 ,财 富 无 量 ,多 有 tiá n zhá i、jí zhū tónɡ pú 。qí jiā ɡuǎnɡ dà ,wéi yǒu 田 宅 、及 诸 僮 仆。其 家 广 大,唯 有 yī mén,duō zhū rén zhònɡ,yī bǎi、èr bǎi、nǎi zhì 一 门 ,多 诸 人 众 ,一 百 、二 百 、乃 至 wǔ bǎi rén、zhǐ zhù qí zhōnɡ。tá nɡ ɡé xiǔ ɡù ,qiá nɡ 五 百 人 、止 住 其 中 。 堂 阁 朽 故, 墙 bì tuí luò ,zhù ɡēn fǔ bài,liá nɡ dò nɡ qīnɡ wēi, 壁 隤 落 ,柱 根 腐 败 , 梁 栋 倾 危 , zhōu zā jù shí、xū rán huǒ qǐ,fén shāo shě zhái。 周 匝 俱 时 、欻 然 火 起,焚 烧 舍 宅 。 chá nɡ zhě zhū zǐ,ruòshí 、è r shí 、huò zhì sān shí、 长 者 诸 子,若 十 、二 十 、或 至 三 十 、 zài cǐ zhái zhōnɡ。chá nɡ zhě jiàn shì dà huǒ cónɡ

在 此 宅 中 。 长 者 见 是 大 火 从 sì miàn qǐ,jí dà jīnɡ bù ,é r zuòshì nià n:“wǒ 四 面 起,即 大 惊 怖,而 作 是 念 :“我 suī nénɡ yú cǐ suǒ shāo zhī mén、ān yǐn dé chū,é r 虽 能 于 此 所 烧 之 门 、安 隐 得 出 ,而 zhū zǐ děnɡ,yú huǒ zhái nèi、lè zhù xī xì,bùjué 诸 子 等 ,于 火 宅 内 、乐 著 嬉 戏,不 觉 bù zhī,bù jīnɡ bùbù ,huǒ lái bī shēn,kǔ tònɡ qiē 不 知 ,不 惊 不 怖,火 来 逼 身 ,苦 痛 切 jǐ,xīn bùyà n huà n,wú qiú chū yì。”? 己,心 不 厌 患 ,无 求 出 意。”?

?shě lì fú,shì chá nɡ zhě zuò shì sī wéi:“wǒ ?舍 利 弗,是 长 者 作 是 思 惟 :“我 shēn shǒu yǒu lì,dānɡ yǐ yī ɡāi、ruò yǐ jǐ àn、 身 手 有 力, 当 以 衣 祴 、若 以 几 案、 có nɡ shě chū zhī。”fù ɡè nɡ sī wéi:“shì shě、wé i 从 舍 出 之 。”复 更 思 惟 :“是 舍 、唯 yǒu yī mén,ér fù xiá xiǎo。zhū zǐ yòu zhì,wèi yǒu 有 一 门 ,而 复 狭 小 。诸 子 幼 稚 ,未 有 suǒ shí,liàn zhù xì chǔ,huò dānɡ duòluò ,wéi huǒ 所 识 , 恋 著 戏 处 ,或 当 堕 落 ,为 火 suǒ shāo。wǒ dānɡ wéi shuō bù wèi zhī shì,cǐ shě 所 烧 。我 当 为 说 怖 畏 之 事 ,此 舍 yǐ shāo,yí shí jí chū,wùlì nɡ wéi huǒ zhī suǒ 已 烧 ,宜 时 疾 出 ,勿 令 为 火 之 所 shāo hài。”zuò shì niàn yǐ,rú suǒ sī wéi,jù ɡà o 烧 害 。”作 是 念 已,如 所 思 惟 ,具 告 zhū zǐ,rǔ děnɡ sù chū。fù suī lián mǐn、shà n yá n 诸 子,汝 等 速 出 。父 虽 怜 愍 、 善 言 yò u yù ,ér zhū zǐ děnɡ lè zhù xī xì ,bù kěn xìn 诱 喻,而 诸 子 等 乐 著 嬉 戏,不 肯 信 shò u,bù jīnɡ bùwè i,le wú chū xīn。yì fù bù zhī 受 ,不 惊 不 畏 ,了 无 出 心 。亦 复 不 知 hé zhě shì huǒ,hé zhě wéi shě,yún hé wéi shī,dà n 何 者 是 火 ,何 者 为 舍 ,云 何 为 失 ,但 dōnɡ xī zǒu xì、shì fù ér yǐ。? 东 西 走 戏、视 父 而 已。?

?ěr shí chá nɡ zhě jí zuò shì niàn:“cǐ shě yǐ ?尔 时 长 者 即 作 是 念 :“此 舍 已 wéi dà huǒ suǒ shāo,wǒ jí zhū zǐ ruò bù shí chū,

大 火 所 烧 ,我 及 诸 子 若 不 时 出 , bì wéi suǒ fén,wǒ jīn dānɡ shè fānɡ bià n,lì nɡ zhū 必 为 所 焚 ,我 今 当 设 方 便 , 令 诸 zǐ děnɡ dé miǎn sī hài。”fù zhī zhū zǐ、xiān xīn 子 等 得 免 斯 害 。”父 知 诸 子、 先 心 ɡè yǒu suǒ hǎo,zhǒnɡ zhǒnɡ zhēn wán qí yì zhī wù, 各 有 所 好 , 种 种 珍 玩 奇 异 之 物, qí nɡ bì lèzhù 。é r ɡào zhī yán:“rǔ děnɡ suǒ kě 情 必 乐 著 。而 告 之 言 :“汝 等 所 可 wán hǎo、xī yǒu nán dé,rǔ ruò bù qǔ,hòu bì yōu 玩 好 、稀 有 难 得,汝 若 不 取,后 必 忧 huǐ。rú cǐ zhǒnɡ zhǒnɡ yá nɡ chē、lù chē、niú chē, 悔 。如 此 种 种 羊 车 、鹿 车 、牛 车 , jīn zài mén wài,kě yǐ yóu xì。rǔ děnɡ yú cǐ huǒ 今 在 门 外 ,可 以 游 戏。汝 等 于 此 火 zhá i、yí sù chū lái,suí rǔ suǒ yù,jiē dānɡ yǔ rǔ。 宅 、宜 速 出 来 ,随 汝 所 欲,皆 当 与 汝。 ”ěr shí zhū zǐ wén fù suǒ shuō zhēn wán zhī wù, ”尔 时 诸 子 闻 父 所 说 珍 玩 之 物, shì qí yuà n ɡù ,xīn ɡè yǒnɡ ruì ,hù xiānɡ tuī pái, 适 其 愿 故,心 各 勇 锐 ,互 相 推 排 , jì nɡ ɡò nɡ chí zǒu,zhēnɡ chū huǒ zhái。shì shí 竞 共 驰 走 , 争 出 火 宅 。是 时 chá nɡ zhě jiàn zhū zǐ děnɡ ān yǐn dé chū,jiē yú sì 长 者 见 诸 子 等 安 隐 得 出 ,皆 于 四 qú dào zhōnɡ、lùdì é r zuò ,wúfùzhà nɡ à i,qí xīn 衢 道 中 、露 地 而 坐 ,无 复 障 碍,其 心 tà i rá n,huān xǐ yǒnɡ yuè 。shí zhū zǐ děnɡ ɡèbá i 泰 然 , 欢 喜 踊 跃 。时 诸 子 等 各 白 fùyá n:“fù xiān suǒ xǔ wán hǎo zhī jù,yá nɡ chē、 父 言 :“父 先 所 许 玩 好 之 具, 羊 车 、 lù chē、niú chē,yuàn shí cì yǔ。”? 鹿 车 、牛 车 , 愿 时 赐 与。”??shě lì fú,ěr shí chánɡ zhě ɡè cì zhū zǐ、 ?舍 利 弗,尔 时 长 者 各 赐 诸 子、 děnɡ yī dà chē,qí chē ɡāo ɡuǎnɡ,zhò nɡ bǎo zhuānɡ 等 一 大 车 ,其 车 高 广 , 众 宝 庄 xià o,zhōu zā lán dùn,sì mià n xuá n lí nɡ。yò u yúqí 校 , 周 匝 栏 楯 ,四 面 悬 铃 。又 于 其 shà nɡ、zhānɡ shè xiǎn ɡà i,yì yǐ zhēn qí zá bǎo ér 上 、 张 设 幰 盖 ,亦 以 珍 奇 杂 宝 而 yán shì zhī,bǎo shénɡ jiāo luò,chuí zhū huá yīnɡ,

严 饰 之 ,宝 绳 交 络 , 垂 诸 华 缨 , zhò nɡ fū wǎn yàn,ān zhì dān zhěn。jià yǐ bái niú, 重 敷 婉 筵 ,安 置 丹 枕 。驾 以 白 牛 , fū sè chōnɡ jié ,xí nɡ tǐ shū hǎo,yǒu dà jīn lì, 肤 色 充 洁 , 形 体 姝 好 ,有 大 筋 力, xí nɡ bùpí nɡ zhè nɡ,qí jí rú fēnɡ。yòu duō pú cónɡ、 行 步 平 正 ,其 疾 如 风 。又 多 仆 从 、 ér shì wèi zhī。suǒ yǐ zhě hé。shì dàchá nɡ zhě、 而 侍 卫 之 。所 以 者 何。是 大 长 者 、 cá i fùwúlià nɡ,zhǒnɡ zhǒnɡ zhū cánɡ,xī jiē chōnɡ 财 富 无 量 , 种 种 诸 藏 ,悉 皆 充 yì 。é r zuòshì nià n,wǒ cái wù wú jí,bù yīnɡ yǐ 溢。而 作 是 念 ,我 财 物 无 极,不 应 以 xià liè xiǎo chē、yǔ zhū zǐ děnɡ,jīn cǐ yòu tónɡ, 下 劣 小 车 、与 诸 子 等 ,今 此 幼 童 , jiē shì wú zǐ,à i wúpiān dǎnɡ,wǒ yǒu rú shì qī 皆 是 吾 子,爱 无 偏 党 ,我 有 如 是 七 bǎo dà chē,qí shùwúlià nɡ,yīnɡ dānɡ děnɡ xīn、ɡè 宝 大 车 ,其 数 无 量 , 应 当 等 心 、各 ɡè yǔ zhī,bùyí chàbié 。suǒ yǐ zhě hé。yǐ wǒ cǐ 各 与 之 ,不 宜 差 别 。所 以 者 何。以 我 此 wù 、zhōu ɡěi yī ɡuó ,yó u shà nɡ bùkuì ,hékuà nɡ zhū 物、 周 给 一 国 ,犹 尚 不 匮 ,何 况 诸 zǐ。shì shí zhū zǐ ɡèché nɡ dà chē,déwè i cé nɡ yǒu, 子。是 时 诸 子 各 乘 大 车 ,得 未 曾 有 , fēi běn suǒ wànɡ。? 非 本 所 望 。?

?shě lì fú,yú rǔ yì yún hé,shì chá nɡ zhě、 ?舍 利 弗,于 汝 意 云 何,是 长 者 、 děnɡ yǔ zhū zǐ zhēn bǎo dà chē,ní nɡ yǒu xū wànɡ 等 与 诸 子 珍 宝 大 车 , 宁 有 虚 妄 fǒu??shě lì fú yán:?bù yě、shì zūn,shì chá nɡ 否 ??舍 利 弗 言 :?不 也、世 尊 ,是 长 zhě、dà n lì nɡ zhū zǐ dé miǎn huǒ nán,quán qí qū 者 、但 令 诸 子 得 免 火 难 , 全 其 躯 mì nɡ,fēi wéi xū wànɡ。hé yǐ ɡù 。ruò quán shēn mìnɡ, 命 ,非 为 虚 妄 。何 以 故。若 全 身 命 , biàn wéi yǐ dé wán hǎo zhī jù,kuà nɡ fù fānɡ bià n, 便 为 已 得 玩 好 之 具, 况 复 方 便 , yú bǐ huǒ zhái ér bá jì zhī。shì zūn,ruòshì chá nɡ 于 彼 火 宅 而 拔 济 之 。世 尊 ,若 是 长 zhě,nǎi zhì bù yǔ zuì xiǎo yī chē,yóu bù xū wànɡ。

者 ,乃 至 不 与 最 小 一 车 ,犹 不 虚 妄 。 hé yǐ ɡù 。shì chá nɡ zhě xiān zuò shì yì:“wǒ yǐ 何 以 故。是 长 者 先 作 是 意:“我 以 fānɡ bià n、lì nɡ zǐ dé chū。”yǐ shì yīn yuán,wú xū 方 便 、 令 子 得 出 。”以 是 因 缘 ,无 虚 wà nɡ yě。hékuà nɡ chá nɡ zhě、zì zhī cái fù wú liànɡ, 妄 也。何 况 长 者 、自 知 财 富 无 量 , yù ráo yì zhū zǐ,děnɡ yǔ dà chē。? 欲 饶 益 诸 子, 等 与 大 车 。?

fó ɡào shě lì fú:?shàn zāi shàn zāi,rú rǔ 佛 告 舍 利 弗:? 善 哉 善 哉 ,如 汝 suǒ yán。shě lì fú,rúlá i yì fùrúshì ,zé wéi yī 所 言 。舍 利 弗,如 来 亦 复 如 是 ,则 为 一 qiē shì jiān zhī fù。yú zhū bù wèi、shuāi nǎo、yōu 切 世 间 之 父。于 诸 怖 畏 、 衰 恼 、忧 huà n、wúmí nɡ ān bì,yǒnɡ jì n wúyú ,ér xī chénɡ 患 、无 明 闇 蔽, 永 尽 无 余,而 悉 成 jiùwúlià nɡ zhī jiàn、lì wú suǒ wèi,yǒu dà shén 就 无 量 知 见 、力 无 所 畏 ,有 大 神 lì jí zhì huì lì ,jù zú fānɡ bià n、zhì huì bō luó 力 及 智 慧 力,具 足 方 便 、智 慧 波 罗 mì ,dàcí 、dà bēi,chá nɡ wúxièjuà n,hé nɡ qiúshà n 蜜,大 慈、大 悲 , 常 无 懈 倦 , 恒 求 善 shì ,lì yì yī qiē。ér shēnɡ sān jiè xiǔ ɡù huǒ zhái, 事 ,利 益 一 切 。而 生 三 界 朽 故 火 宅 , wé i dùzhò nɡ shēnɡ、shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ、yōu bēi、kǔ 为 度 众 生 、 生 老 病 死、忧 悲 、苦 nǎo、yú chī、ān bì、sān dú zhī huǒ,jià o huà 、lì nɡ 恼 、愚 痴 、闇 蔽、三 毒 之 火 , 教 化 、 令 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。jiàn zhū 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提。 见 诸 zhò nɡ shēnɡ wéi shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo、 众 生 为 生 老 病 死、忧 悲 、苦 恼 、 zhī suǒ shāo zhǔ,yì yǐ wǔ yù cái lì ɡù 、shòu zhǒnɡ 之 所 烧 煮 ,亦 以 五 欲 财 利 故、 受 种 zhǒnɡ kǔ,yòu yǐ tān zhù zhuī qiú ɡù ,xià n shò u 种 苦,又 以 贪 著 追 求 故, 现 受 zhò nɡ kǔ,hò u shò u dì yù 、chù shēnɡ、è ɡuǐ、zhī kǔ, 众 苦,后 受 地 狱、畜 生 、饿 鬼 、之 苦, ruò shēnɡ tiān shànɡ、jí zài rén jiān,pí n qió nɡ 若 生 天 上 、及 在 人 间 ,贫 穷 kùn kǔ、à i biélí kǔ、yuàn zēnɡ huì kǔ、rú shì děnɡ苦、爱 别 离 苦、 怨 憎 会 苦、如 是 等 zhǒnɡ zhǒnɡ zhū kǔ。zhò nɡ shēnɡ méi zài qí zhōnɡ, 种 种 诸 苦。 众 生 没 在 其 中 , huān xǐ yóu xì,bù jué bù zhī,bù jīnɡ bùbù ,yì bù 欢 喜 游 戏,不 觉 不 知 ,不 惊 不 怖,亦 不 shēnɡ yà n,bù qiú jiě tuō。yú cǐ sān jiè huǒ zhái、 生 厌 ,不 求 解 脱 。于 此 三 界 火 宅 、 dōnɡ xī chí zǒu,suī zāo dà kǔ,bù yǐ wéi huàn。shě 东 西 驰 走 ,虽 遭 大 苦,不 以 为 患 。舍 lì fú ,fó jiàn cǐ yǐ,bià n zuòshì nià n:“wǒ wéi 利 弗,佛 见 此 已, 便 作 是 念 :“我 为 zhò nɡ shēnɡ zhī fù,yīnɡ bá qí kǔ nán,yǔ wú liànɡ 众 生 之 父, 应 拔 其 苦 难 ,与 无 量 wú biān fó zhì huì lè,lì nɡ qí yó u xì 。”? 无 边 佛 智 慧 乐, 令 其 游 戏。”?

?shě lì fú,rúlá i fùzuòshì nià n:“ruò wǒ ?舍 利 弗,如 来 复 作 是 念 :“若 我 dàn yǐ shén lì、jí zhì huì lì ,shě yú fānɡ bià n, 但 以 神 力、及 智 慧 力,舍 于 方 便 , wéi zhū zhònɡ shēnɡ zà n rúlái zhī jiàn、lì wú suǒ 为 诸 众 生 赞 如 来 知 见 、力 无 所 wèi zhě,zhò nɡ shēnɡ bùné nɡ yǐ shì dé dù。suǒ yǐ 畏 者 , 众 生 不 能 以 是 得 度。所 以 zhě hé。shì zhū zhònɡ shēnɡ,wèi miǎn shēnɡ lǎo 者 何。是 诸 众 生 ,未 免 生 老 bì nɡ sǐ、yōu bēi、kǔ nǎo,ér wéi sān jiè huǒ zhái 病 死、忧 悲 、苦 恼 ,而 为 三 界 火 宅 suǒ shāo,héyó u né nɡ jiě fó zhī zhì huì。”? 所 烧 ,何 由 能 解 佛 之 智 慧 。”?

有 勉 宝 畏

?shě lì fú,rú bǐ chánɡ zhě、suī fù shēn shǒu ?舍 利 弗,如 彼 长 者 、虽 复 身 手 yǒu lì,é r bùyò nɡ zhī,dàn yǐ yīn qín fānɡ bià n、 力,而 不 用 之 ,但 以 殷 勤 方 便 、 miǎn jì zhū zǐ huǒ zhái zhī nán,rá n hò u ɡè yǔ zhēn 济 诸 子 火 宅 之 难 ,然 后 各 与 珍 bǎo dà chē。rúlá i yì fùrúshì ,suī yǒu lì、wú suǒ 大 车 。如 来 亦 复 如 是 ,虽 有 力、无 所 wè i,é r bùyò nɡ zhī,dàn yǐ zhì huì fānɡ bià n,yú ,而 不 用 之 ,但 以 智 慧 方 便 ,于 sān jiè huǒ zhái、bájì zhò nɡ shēnɡ,wéi shuō sān

三 界 火 宅 、拔 济 众 生 ,为 说 三 ché nɡ、shēnɡ wé n、pì zhī fó、fóché nɡ,é r zuòshì 乘 、 声 闻 、辟 支 佛、佛 乘 ,而 作 是 yá n:“rǔ děnɡ mò dé lè zhù sān jiè huǒ zhái,wù 言 :“汝 等 莫 得 乐 住 三 界 火 宅 ,勿 tān cū bì、sè shēnɡ xiānɡ wèi chù yě。ruò tān zhù 贪 粗 敝、色 声 香 味 触 也。若 贪 著 shēnɡ à i,zé wéi suǒ shāo。rǔ sù chū sān jiè,dānɡ 生 爱,则 为 所 烧 。汝 速 出 三 界 , 当 dé sān chénɡ、shēnɡ wé n、pì zhī fó、fóché nɡ,wǒ 得 三 乘 、 声 闻 、辟 支 佛、佛 乘 ,我 jīn wéi rǔ bǎo rèn cǐ shì,zhōnɡ bù xū yě。rǔ děnɡ 今 为 汝 保 任 此 事 , 终 不 虚 也。汝 等 dàn dānɡ qí n xiū jīnɡ jì n。”rú lái yǐ shì fānɡ 但 当 勤 修 精 进 。”如 来 以 是 方 bià n、yò u jì n zhò nɡ shēnɡ,fùzuòshì yá n:“rǔ 便 、诱 进 众 生 ,复 作 是 言 :“汝 děnɡ dānɡ zhī cǐ sān chénɡ fǎ,jiē shì shènɡ suǒ 等 当 知 此 三 乘 法,皆 是 圣 所 chēnɡ tà n,zì zà i wúxì ,wú suǒ yī qiú。ché nɡ shì 称 叹 ,自 在 无 系,无 所 依 求 。 乘 是 sān chénɡ,yǐ wú lòu ɡēn、lì 、jué 、dà o、chá n dì nɡ、 三 乘 ,以 无 漏 根 、力、觉 、道 、 禅 定 、 jiě tuō、sān mèi、děnɡ,é r zì yúlè ,bià n déwú 解 脱 、三 昧 、 等 ,而 自 娱 乐, 便 得 无 lià nɡ ān yǐn kuài lè。”? 量 安 隐 快 乐。”? ?shě lì fú,ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,nèi yǒu zhì ?舍 利 弗,若 有 众 生 ,内 有 智 xì nɡ,có nɡ fó shì zūn wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīnɡ 性 , 从 佛 世 尊 闻 法 信 受 ,殷 勤 精 jì n,yù sù chū sān jiè,zì qiúnièpá n,shì mí nɡ 进 ,欲 速 出 三 界 ,自 求 涅 槃 ,是 名 shēnɡ wé n ché nɡ,rú bǐ zhū zǐ wéi qiú yánɡ chē、chū 声 闻 乘 ,如 彼 诸 子 为 求 羊 车 、出 yú huǒ zhái。ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,có nɡ fó shì zūn 于 火 宅 。若 有 众 生 , 从 佛 世 尊 wén fǎ xìn shòu,yīn qín jīnɡ jì n,qiúzì rá n huì , 闻 法 信 受 ,殷 勤 精 进 ,求 自 然 慧 , lèdúshà n jì ,shēn zhī zhū fǎ yīn yuán,shì mí nɡ 乐 独 善 寂, 深 知 诸 法 因 缘 ,是 名 pì zhī fó chénɡ,rú bǐ zhū zǐ wéi qiú lù chē、chū 辟 支 佛 乘 ,如 彼 诸 子 为 求 鹿 车 、出

yú huǒ zhái。ruò yǒu zhònɡ shēnɡ,có nɡ fó shì zūn 于 火 宅 。若 有 众 生 , 从 佛 世 尊 wén fǎ xìn shòu,qín xiū jīnɡ jì n,qiú yī qiē zhì、 闻 法 信 受 ,勤 修 精 进 ,求 一 切 智 、 fózhì 、zì rá n zhì 、wú shī zhì、rúlá i zhī jiàn、lì 佛 智 、自 然 智 、无 师 智 、如 来 知 见 、力 wú suǒ wèi,mǐn niàn、ān lè wú liànɡ zhò nɡ shēnɡ, 无 所 畏 ,愍 念 、安 乐 无 量 众 生 , lì yì tiān rén,dù tuō yī qiē,shì mí nɡ dàché nɡ, 利 益 天 人 ,度 脱 一 切 ,是 名 大 乘 , pú sà qiú cǐ chénɡ ɡù ,mí nɡ wéi mó hē sà,rú bǐ zhū 菩 萨 求 此 乘 故, 名 为 摩 诃 萨,如 彼 诸 zǐ wéi qiú niú chē、chū yú huǒ zhái。? 子 为 求 牛 车 、出 于 火 宅 。?

?shě lì fú,rú bǐ chánɡ zhě、jiàn zhū zǐ děnɡ ?舍 利 弗,如 彼 长 者 、 见 诸 子 等 ān yǐn dé chū huǒ zhái,dào wú wèi chǔ,zì wé i cá i 安 隐 得 出 火 宅 ,到 无 畏 处 ,自 惟 财 fùwúlià nɡ,děnɡ yǐ dà chē ér cì zhū zǐ。rúlá i yì 富 无 量 , 等 以 大 车 而 赐 诸 子。如 来 亦 fùrúshì ,wéi yī qiē zhònɡ shēnɡ zhī fù,ruòjià n 复 如 是 ,为 一 切 众 生 之 父,若 见 wúlià nɡ yì qiān zhònɡ shēnɡ,yǐ fó jiào mén、chū 无 量 亿 千 众 生 ,以 佛 教 门 、出 sān jiè kǔ、bù wèi xiǎn dào,dénièpá n lè 。rúlá i 三 界 苦、怖 畏 险 道 ,得 涅 槃 乐。如 来 ěr shí biàn zuò shì niàn:“wǒ yǒu wú liànɡ wú biān 尔 时 便 作 是 念 :“我 有 无 量 无 边 zhì huì 、lì wú wèi děnɡ zhū fó fǎ cánɡ,shì zhū 智 慧 、力 无 畏 等 诸 佛 法 藏 ,是 诸 zhò nɡ shēnɡ,jiē shì wǒ zǐ,děnɡ yǔ dà chénɡ,bù 众 生 ,皆 是 我 子, 等 与 大 乘 ,不 lì nɡ yǒu rén dú dé miè dù。”jiē yǐ rú lái miè dù 令 有 人 独 得 灭 度。”皆 以 如 来 灭 度 ér miè dù zhī。shì zhū zhònɡ shēnɡ tuō sān jiè zhě, 而 灭 度 之 。是 诸 众 生 脱 三 界 者 , xī yǔ zhū fó chán dìnɡ、jiě tuō、děnɡ yú lè zhī jù, 悉 与 诸 佛 禅 定 、解 脱 、 等 娱 乐 之 具, jiē shì yī xiānɡ、yī zhǒnɡ,shè nɡ suǒ chēnɡ tà n, 皆 是 一 相 、一 种 , 圣 所 称 叹 , né nɡ shēnɡ jì nɡ miào dì yī zhī lè。? 能 生 净 妙 第 一 之 乐。?

?shě lì fú,rú bǐ chánɡ zhě、chū yǐ sān chē ?舍 利 弗,如 彼 长 者 、初 以 三 车 yòu yǐn zhū zǐ,rán hòu dàn yǔ dà chē,bǎo wù 诱 引 诸 子,然 后 但 与 大 车 ,宝 物 zhuānɡ yá n,ān yǐn dì yī,rán bǐ chánɡ zhě wú xū 庄 严 ,安 隐 第 一,然 彼 长 者 无 虚 wà nɡ zhī jiù。rúlá i yì fùrúshì 、wú yǒu xū wànɡ, 妄 之 咎 。如 来 亦 复 如 是 、无 有 虚 妄 , chū shuō sān chénɡ、yǐn dǎo zhònɡ shēnɡ,rá n hò u 初 说 三 乘 、引 导 众 生 ,然 后 dàn yǐ dà chénɡ é r dù tuō zhī。hé yǐ ɡù 。rú lái yǒu 但 以 大 乘 而 度 脱 之 。何 以 故。如 来 有 wúlià nɡ zhì huì 、lì wú suǒ wèi zhū fǎ zhī cánɡ, 无 量 智 慧 、力 无 所 畏 诸 法 之 藏 , né nɡ yǔ yī qiē zhònɡ shēnɡ dàché nɡ zhī fǎ,dà n bù 能 与 一 切 众 生 大 乘 之 法,但 不 jì n né nɡ shò u。? 尽 能 受 。?

?shě lì fú ,yǐ shì yīn yuán,dānɡ zhī zhū fó ?舍 利 弗,以 是 因 缘 , 当 知 诸 佛 fānɡ bià n lìɡù ,yú yī fó chénɡ、fēn bié shuō sān。? 方 便 力 故,于 一 佛 乘 、分 别 说 三 。?

fóyùzhò nɡ xuān cǐ yì,ér shuō jì yán: 佛 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 言 :

pì rúchá nɡ zhě、 yǒu yī dà zhái, qí zhá i 譬 如 长 者 、 有 一 大 宅 , 其 宅 jiǔ ɡù , é r fùdù n bì , 久 故, 而 复 顿 敝,

tá nɡ shě ɡāo wēi, zhù ɡēn cuī xiǔ, liá nɡ 堂 舍 高 危 , 柱 根 摧 朽 , 梁 dò nɡ qīnɡ xié , jī bì tuí huǐ, 栋 倾 斜 , 基 陛 隤 毁 ,

qiá nɡ bì yí chè , ní tú chǐ luò, fù shān 墙 壁 圯 坼 , 泥 涂 褫 落 , 覆 苫 luà n zhuì , chuán lǚ chà tuō, 乱 坠 , 椽 梠 差 脱 ,

zhōu zhànɡ qū qǔ, zá huì chōnɡ bià n。 yǒu 周 障 屈 曲, 杂 秽 充 遍 。 有 wǔ bǎi rén, zhǐ zhù qí zhōnɡ。 五 百 人 , 止 住 其 中 。

chī xiāo diāo jiù、 wū què jiū ɡē、 wá n shé 鸱 枭 雕 鹫 、 乌 鹊 鸠 鸽、 蚖 蛇 fù xiē, wú ɡōnɡ yó u yá n, 蝮 蝎 , 蜈 蚣 蚰 蜒 ,

shǒu ɡōnɡ bǎi zú, yòu lí xī shǔ, zhū è 守 宫 百 足, 狖 狸 鼷 鼠 , 诸 恶 chó nɡ bè i, jiāo hénɡ chí zǒu。 虫 辈 , 交 横 驰 走 。

shǐ niào chòu chǔ, bùjì nɡ liúyì , qiānɡ 屎 尿 臭 处 , 不 净 流 溢, 蜣 lá nɡ zhū chó nɡ、 é r jí qí shà nɡ。 螂 诸 虫 、 而 集 其 上 。

húlá nɡ yě ɡà n, jǔ jiáo jiàn tà, □niè sǐ 狐 狼 野 干 , 咀 嚼 践 蹋, □啮 死 shī、 ɡǔ ròu lánɡ jiè 。 尸 、 骨 肉 狼 藉 。

yó u shì qú n ɡǒu、 jì nɡ lái bó cuō, jī léi 由 是 群 狗 、 竞 来 搏 撮 , 饥 羸 zhānɡ huá nɡ, chǔ chǔ qiúshí 。 慞 惶 , 处 处 求 食 。

dò u zhè nɡ□chè, á i chá i há o fè i, qí shě 斗 诤 □掣 , 啀 喍 嗥 吠 , 其 舍 kǒnɡ bù , bià n zhuà nɡ rúshì 。 恐 怖, 变 状 如 是 。

chǔ chǔ jiē yǒu, chī mèi wǎnɡ liǎnɡ, yè 处 处 皆 有 , 魑 魅 魍 魉 , 夜 chā è ɡuǐ, shí dà n ré n rò u, 叉 恶 鬼 , 食 啖 人 肉 ,

dúchó nɡ zhī shǔ, zhū è qí n shò u, fú rǔ 毒 虫 之 属 , 诸 恶 禽 兽 , 孚 乳 chǎn shēnɡ, ɡèzì cá nɡ hù 。 产 生 , 各 自 藏 护。

yè chā jìnɡ lá i, zhēnɡ qǔ shí zhī, shí zhī 夜 叉 竞 来 , 争 取 食 之 , 食 之 jì bǎo, è xīn zhuǎn chì, 既 饱 , 恶 心 转 炽 ,

dò u zhè nɡ zhī shēnɡ, shèn kě bù wèi。 jiū 斗 诤 之 声 , 甚 可 怖 畏 。 鸠 pá n tú ɡuǐ、 dūn jù tǔ duǒ, 槃 荼 鬼 、 蹲 踞 土 埵 ,

huòshí lí dì , yī chǐ èr chǐ, wǎnɡ fǎn yóu 或 时 离 地, 一 尺 二 尺 , 往 返 游 xí nɡ, zò nɡ yì xī xì, 行 , 纵 逸 嬉 戏,

zhuō ɡǒu liǎnɡ zú , pū lìnɡ shī shēnɡ, yǐ 捉 狗 两 足, 扑 令 失 声 , 以 jiǎo jiā jǐnɡ, bù ɡǒu zì lè。 脚 加 颈 , 怖 狗 自 乐。

fù yǒu zhū ɡuǐ, 复 有 诸 鬼 ,

qí shēn chánɡ dà , luǒ xínɡ 其 身 长 大, 裸 形

hēi shòu, 黑 瘦 ,

chá nɡ zhù qí zhōnɡ, 常 住 其 中 ,

fā dà è shēnɡ, jiào hū qiúshí 。 fù yǒu 发 大 恶 声 , 叫 呼 求 食 。 复 有 zhū ɡuǐ, qí yān rú zhēn。 诸 鬼 , 其 咽 如 针 。

fù yǒu zhū ɡuǐ, shǒu rú niú tóu, huòshí 复 有 诸 鬼 , 首 如 牛 头 , 或 食 ré n rò u, huòfùdà n ɡǒu, 人 肉 , 或 复 啖 狗 ,

tóu fā pénɡ luà n, cán hài xiōnɡ xiǎn, jī 头 发 蓬 乱 , 残 害 凶 险 , 饥 kě suǒ bī, jiào huàn chí zǒu。 渴 所 逼, 叫 唤 驰 走 。

yè chā è ɡuǐ, zhū è niǎo shòu, jī jí sì 夜 叉 饿 鬼 , 诸 恶 鸟 兽 , 饥 急 四 xià nɡ, kuī kàn chuānɡ yǒu, 向 , 窥 看 窗 牖 ,

rú shì zhū nán, kǒnɡ wè i wúlià nɡ。 shì xiǔ 如 是 诸 难 , 恐 畏 无 量 。 是 朽 ɡùzhá i, shǔ yú yī rén。 故 宅 , 属 于 一 人 。

qí rén jìn chū, 其 人 近 出 , shě zhái, 舍 宅 ,

wèi jiǔ zhī jiān, yúhò u 未 久 之 间 , 于 后 hū rán huǒ qǐ, 忽 然 火 起,

sì miàn yī shí, qí yá n jùchì 。 dò nɡ liá nɡ 四 面 一 时 , 其 炎 俱 炽 。 栋 梁 chuá n zhù 、 bào shēnɡ zhè n liè , 椽 柱 、 爆 声 震 裂 ,

cuī shé duò luò, qiá nɡ bì bēnɡ dǎo。 zhū 摧 折 堕 落 , 墙 壁 崩 倒 。 诸 ɡuǐ shén děnɡ、 yá nɡ shēnɡ dàjià o。 鬼 神 等 、 扬 声 大 叫 。

diāo jiù zhū niǎo, jiū pán tú děnɡ, zhōu 雕 鹫 诸 鸟 , 鸠 槃 荼 等 , 周 zhānɡ huá nɡ bù , bùné nɡ zì chū。 章 惶 怖, 不 能 自 出 。

è shò u dúchó nɡ, cá nɡ cuàn kǒnɡ xué , pí 恶 兽 毒 虫 , 藏 窜 孔 穴 , 毗 shě dū ɡuǐ、 yì zhù qí zhōnɡ, 舍 阇 鬼 、 亦 住 其 中 ,

bá o fúdé ɡù , 薄 福 德 故, cá n hà i, 残 害 ,

wéi huǒ suǒ bī, ɡò nɡ xiānɡ 为 火 所 逼, 共 相 yǐn xuèdà n rò u。 饮 血 啖 肉 。

yě ɡàn zhī shǔ, bì nɡ yǐ qián sǐ, zhū dà è 野 干 之 属 , 并 已 前 死, 诸 大 恶 shò u、 jì nɡ lá i shí dà n, 兽 、 竞 来 食 啖 ,

chòu yān fēnɡ fū, 臭 烟 烽 烰, ɡōnɡ yó u yá n, 蚣 蚰 蜒 ,

sì miàn chōnɡ sāi。 wú 四 面 充 塞 。 蜈 dú shé zhī lèi, 毒 蛇 之 类 ,

wéi huǒ suǒ shāo, zhēnɡ zǒu chū xué, jiū 为 火 所 烧 , 争 走 出 穴 , 鸠 pá n tú ɡuǐ、 suí qǔ ér shí。 槃 荼 鬼 、 随 取 而 食 。

yòu zhū è ɡuǐ, tó u shà nɡ huǒ rán, jī kě 又 诸 饿 鬼 , 头 上 火 燃 , 饥 渴 rè nǎo, zhōu zhānɡ mèn zǒu。 热 恼 , 周 章 闷 走 。

qí zhá i rúshì 、 shèn kě bù wèi, dú hài huǒ 其 宅 如 是 、 甚 可 怖 畏 , 毒 害 火 zāi, zhò nɡ nán fēi yī。 灾 , 众 难 非 一。

shì shí zhái zhǔ 是 时 宅 主 ré n yá n, 人 言 ,

zà i mé n wà i lì , wén yǒu 在 门 外 立, 闻 有 rǔ zhū zǐ děnɡ, 汝 诸 子 等 ,

xiān yīn yóu xì、 lái rù cǐ zhái, zhì xiǎo 先 因 游 戏、 来 入 此 宅 , 稚 小 wú zhī, huān yú lè zhù。 无 知 , 欢 娱 乐 著 。

chá nɡ zhě wén yǐ, jīnɡ rù huǒ zhái, fānɡ 长 者 闻 已, 惊 入 火 宅 , 方 yí jiùjì , lì nɡ wú shāo hài。 宜 救 济, 令 无 烧 害 。

ɡào yù zhū zǐ, shuō zhònɡ huà n ná n, è ɡuǐ 告 喻 诸 子, 说 众 患 难 , 恶 鬼 dúchó nɡ, zāi huǒ màn yán, 毒 虫 , 灾 火 蔓 延 ,

zhò nɡ kǔ cì dì、 xiānɡ xùbùjué 。 dúshé 众 苦 次 第、 相 续 不 绝 。 毒 蛇 wá n fù , jí zhū yè chā、 蚖 蝮, 及 诸 夜 叉 、

jiū pán tú ɡuǐ, 鸠 槃 荼 鬼 ,

yě ɡà n hú ɡǒu, diāo jiù 野 干 狐 狗 , 雕 鹫

chī xiāo, 鸱 枭 ,

bǎi zú zhī shǔ, 百 足 之 属 ,

jī kě nǎo jí, shèn kě bù wèi, cǐ kǔ nán 饥 渴 恼 急, 甚 可 怖 畏 , 此 苦 难 chǔ, kuà nɡ fù dà huǒ。 处 , 况 复 大 火 。

zhū zǐ wú zhī, suī wén fù huì, yó u ɡùlè 诸 子 无 知 , 虽 闻 父 诲 , 犹 故 乐 zhù , xī xì bù yǐ。 著 , 嬉 戏 不 已。

shì shí chá nɡ zhě, é r zuòshì nià n, zhū zǐ 是 时 长 者 , 而 作 是 念 , 诸 子 rú cǐ, yì wǒ chóu nǎo。 如 此, 益 我 愁 恼 。

jīn cǐ shě zhái, wú yī kě lè, ér zhū zǐ 今 此 舍 宅 , 无 一 可 乐, 而 诸 子 děnɡ、 dān miǎn xī xì, 等 、 耽 湎 嬉 戏,

bù shòu wǒ jiào, jiānɡ wéi huǒ hài。 jí 不 受 我 教 , 将 为 火 害 。 即 biàn sī wéi, shè zhū fānɡ bià n、 便 思 惟 , 设 诸 方 便 、

ɡào zhū zǐ děnɡ, wǒ yǒu zhǒnɡ zhǒnɡ, 告 诸 子 等 , 我 有 种 种 , zhēn wán zhī jù, miào bǎo hǎo chē, 珍 玩 之 具, 妙 宝 好 车 ,

yá nɡ chē lù chē、 dà niú zhī chē, jīn zài 羊 车 鹿 车 、 大 牛 之 车 , 今 在 mé n wà i。 rǔ děnɡ chū lái, 门 外 。 汝 等 出 来 ,

wú wéi rǔ děnɡ 吾 为 汝 等 lè , 乐,

zào zuò cǐ chē, suí yì suǒ 造 作 此 车 , 随 意 所 kě yǐ yóu xì。 可 以 游 戏。

zhū zǐ wén shuō, rú cǐ zhū chē, jí shí bēn 诸 子 闻 说 , 如 此 诸 车 , 即 时 奔 jì nɡ、 chí zǒu ér chū, 竞 、 驰 走 而 出 ,

dào yú kōnɡ dì , lí zhū kǔ nán。 chá nɡ zhě 到 于 空 地, 离 诸 苦 难 。 长 者 jiàn zǐ, dé chū huǒ zhái, 见 子, 得 出 火 宅 ,

zhùyúsì qú , zuò shī zǐ zuò、 é r zì qì nɡ 住 于 四 衢, 坐 师 子 座 、 而 自 庆 yá n, wǒ jīn kuài lè。 言 , 我 今 快 乐。

cǐ zhū zǐ děnɡ, shēnɡ yùshè n ná n, yú xiǎo 此 诸 子 等 , 生 育 甚 难 , 愚 小 wú zhī, ér rù xiǎn zhái。 无 知 , 而 入 险 宅 。

duō zhū dú chónɡ, chī mèi kě wèi, dà huǒ 多 诸 毒 虫 , 魑 魅 可 畏 , 大 火 měnɡ yá n、 sì miàn jù qǐ, 猛 炎 、 四 面 俱 起,

ér cǐ zhū zǐ、 tān zhù xī xì, wǒ yǐ jiù zhī, 而 此 诸 子、 贪 著 嬉 戏, 我 已 救 之 , lì nɡ dé tuō nán。 令 得 脱 难 。

shìɡù zhū rén, wǒ jīn kuài lè。 ěr shí zhū 是 故 诸 人 , 我 今 快 乐。 尔 时 诸 zǐ、 zhī fù ān zuò, 子、 知 父 安 坐 ,

jiē yì fù suǒ、 é r bá i fùyá n, yuàn cì wǒ 皆 诣 父 所 、 而 白 父 言 , 愿 赐 我 děnɡ, sān zhǒnɡ bǎo chē。 等 , 三 种 宝 车 。

rú qián suǒ xǔ, zhū zǐ chū lái, dānɡ yǐ 如 前 所 许, 诸 子 出 来 , 当 以 sān chē、 suí rǔ suǒ yù, 三 车 、 随 汝 所 欲,

jīn zhènɡ shì shí , wé i chuíɡěi yǔ。 chá nɡ 今 正 是 时 , 惟 垂 给 与。 长 zhě dà fù, kùcá nɡ zhò nɡ duō, 者 大 富, 库 藏 众 多 ,

jīn yín liú lí、 chē qú mǎ nǎo, yǐ zhònɡ 金 银 琉 璃、 砗 磲 玛 瑙 , 以 众 bǎo wù、 zào zhū dà chē。 宝 物、 造 诸 大 车 。

zhuānɡ xià o yá n shì , zhōu zā lán dùn, sì 庄 校 严 饰 , 周 匝 栏 楯 , 四 mià n xuá n lí nɡ, jīn shénɡ jiāo luò。 面 悬 铃 , 金 绳 交 络 。

zhēn zhū luó wǎnɡ, zhānɡ shī qí shànɡ, jīn 真 珠 罗 网 , 张 施 其 上 , 金 huá zhū yīnɡ, chǔ chǔ chuí xià, 华 诸 璎 , 处 处 垂 下 ,

zhò nɡ cǎi zá shì, 众 彩 杂 饰 ,

zhōu zā wéi rào, ró u 周 匝 围 绕 , 柔

ruǎn zēnɡ kuà nɡ, yǐ wéi yīn rù。 软 缯 纩 , 以 为 茵 蓐。

shà nɡ mià o xì dié , jià zhí qiān yì, xiān 上 妙 细 叠 , 价 值 千 亿, 鲜 bá i jì nɡ jié , yǐ fù qí shànɡ。 白 净 洁 , 以 覆 其 上 。

yǒu dà bái niú, fé i zhuà nɡ duō lì, xí nɡ tǐ 有 大 白 牛 , 肥 壮 多 力, 形 体 shū hǎo, yǐ jià bǎo chē。 姝 好 , 以 驾 宝 车 。

duō zhū bīn cónɡ, ér shì wèi zhī。 yǐ shì 多 诸 傧 从 , 而 侍 卫 之 。 以 是 miào chē, děnɡ cì zhū zǐ。 妙 车 , 等 赐 诸 子。

zhū zǐ shì shí, huān xǐ yǒnɡ yuè , ché nɡ 诸 子 是 时 , 欢 喜 踊 跃 , 乘 shì bǎo chē, yóu yú sì fānɡ, 是 宝 车 , 游 于 四 方 ,

xī xì kuài lè, zì zà i wúà i。 ɡào shě lì fú, 嬉 戏 快 乐, 自 在 无 碍。 告 舍 利 弗, wǒ yì rú shì, 我 亦 如 是 ,

zhò nɡ shè nɡ zhōnɡ zūn, shì jiān zhī fù。 yī 众 圣 中 尊 , 世 间 之 父。 一 qiē zhònɡ shēnɡ, jiē shì wú zǐ, 切 众 生 , 皆 是 吾 子,

shēn zhù shì lè, wú yǒu huì xīn。 sān jiè 深 著 世 乐, 无 有 慧 心 。 三 界 wú ān, yóu rú huǒ zhái, 无 安, 犹 如 火 宅 ,

zhò nɡ kǔ chōnɡ mǎn, shèn kě bù wèi, chá nɡ 众 苦 充 满 , 甚 可 怖 畏 , 常 yǒu shēnɡ lǎo bì nɡ sǐ yōu huàn, 有 生 老 病 死 忧 患 ,

rú shì děnɡ huǒ, chì rán bù xī。 rú lái yǐ 如 是 等 火 , 炽 燃 不 息。 如 来 已 lí , sān jiè huǒ zhái, 离, 三 界 火 宅 ,

jì rán xián jū, ān chǔ lín yě。 jīn cǐ sān 寂 然 闲 居, 安 处 林 野。 今 此 三 jiè , jiē shì wǒ yǒu, 界 , 皆 是 我 有 ,

qí zhōnɡ zhò nɡ shēnɡ, xī shì wú zǐ。 ér jīn 其 中 众 生 , 悉 是 吾 子。 而 今 cǐ chǔ, duō zhū huàn nán, 此 处 , 多 诸 患 难 ,

wéi wǒ yī rén, 唯 我 一 人 , jià o zhà o, 教 诏 ,

né nɡ wé i jiùhù 。 suī fù 能 为 救 护。 虽 复 é r bùxì n shò u, 而 不 信 受 ,

yú zhū yù rǎn, tān zhù shēn ɡù 。 yǐ shì 于 诸 欲 染 , 贪 著 深 故。 以 是 fānɡ bià n, wéi shuō sān chénɡ, 方 便 , 为 说 三 乘 ,

lì nɡ zhū zhònɡ shēnɡ, zhī sān jiè kǔ, kāi 令 诸 众 生 , 知 三 界 苦, 开 shì yǎn shuō、 chū shì jiān dào。 示 演 说 、 出 世 间 道 。

shì zhū zǐ děnɡ, ruò xīn jué dìnɡ, jùzú 是 诸 子 等 , 若 心 决 定 , 具 足 sān mínɡ、 jí liù shén tōnɡ, 三 明 、 及 六 神 通 ,

yǒu dé yuán jué、 bùtuì púsà 。 rǔ shě lì 有 得 缘 觉 、 不 退 菩 萨。 汝 舍 利 fú , wǒ wéi zhònɡ shēnɡ, 弗, 我 为 众 生 ,

yǐ cǐ pì yù、 shuō yī fó chénɡ, rǔ děnɡ ruò 以 此 譬 喻、 说 一 佛 乘 , 汝 等 若 né nɡ、 xìn shòu shì yǔ, 能 、 信 受 是 语,

yī qiē jiē dānɡ, ché nɡ défódà o。 shì 一 切 皆 当 , 成 得 佛 道 。 是 ché nɡ wēi miào、 qīnɡ jì nɡ dì yī, 乘 微 妙 、 清 净 第 一,

yú zhū shì jiān、 wéi wú yǒu shà nɡ, fó suǒ 于 诸 世 间 、 为 无 有 上 , 佛 所 yuè kě, yī qiē zhònɡ shēnɡ、 悦 可, 一 切 众 生 、

suǒ yīnɡ chēnɡ zà n、 ɡò nɡ yǎnɡ lǐ bài。 wú 所 应 称 赞 、 供 养 礼 拜 。 无 lià nɡ yì qiān、 zhū lì jiě tuō, 量 亿 千 、 诸 力 解 脱 ,

chá n dì nɡ zhì huì , jí fó yú fǎ, dérúshì 禅 定 智 慧 , 及 佛 余 法, 得 如 是 ché nɡ。 lì nɡ zhū zǐ děnɡ, 乘 。 令 诸 子 等 , rì yèjiéshù 、 chá nɡ déyó u xì , yǔ zhū pú 日 夜 劫 数 、 常 得 游 戏, 与 诸 菩 sà 、 jí shēnɡ wé n zhò nɡ,

萨、

及 声众 ,

ché nɡ cǐ bǎo chénɡ, zhí zhì dào chǎnɡ。 yǐ 乘 此 宝 乘 , 直 至 道 场 。 以 shì yīn yuán, shí fānɡ dì qiú , 是 因 缘 , 十 方 谛 求 ,

ɡè nɡ wúyúché nɡ, chú fó fānɡ bià n。 ɡà o 更 无 余 乘 , 除 佛 方 便 。 告 shě lì fú, rǔ zhū rén děnɡ, 舍 利 弗, 汝 诸 人 等 ,

jiē shì wú zǐ, wǒ zé shì fù。 rǔ děnɡ lè i 皆 是 吾 子, 我 则 是 父。 汝 等 累 jié 、 zhò nɡ kǔ suǒ shāo, 劫 、 众 苦 所 烧 ,

wǒ jiē jì bá, lì nɡ chū sān jiè。 wǒ suī 我 皆 济 拔, 令 出 三 界 。 我 虽 xiān shuō、 rǔ děnɡ mièdù , 先 说 、 汝 等 灭 度,

dàn jìn shēnɡ sǐ, é r shí bùmiè , jīn suǒ 但 尽 生 死, 而 实 不 灭 , 今 所 yīnɡ zuò , wé i fózhì huì 。 应 作 , 唯 佛 智 慧 。

ruò yǒu pú sà, yúshì zhò nɡ zhōnɡ, né nɡ yī 若 有 菩 萨, 于 是 众 中 , 能 一 xīn tīnɡ、 zhū fó shí fǎ, 心 听 、 诸 佛 实 法,

zhū fó shì zūn、 suī yǐ fānɡ bià n, suǒ 诸 佛 世 尊 、 虽 以 方 便 , 所 huàzhò nɡ shēnɡ, jiē shì pú sà。 化 众 生 , 皆 是 菩 萨。

ruò rén xiǎo zhì, shēn zhù ài yù, wéi cǐ 若 人 小 智 , 深 著 爱 欲, 为 此 děnɡ ɡù 、 shuō yú kǔ dì。 等 故、 说 于 苦 谛。

zhò nɡ shēnɡ xīn xǐ, déwè i cé nɡ yǒu, fó 众 生 心 喜, 得 未 曾 有 , 佛 shuō kǔ dì, zhēn shí wú yì。 说 苦 谛, 真 实 无 异。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ, bù zhī kǔ běn, shēn 若 有 众 生 , 不 知 苦 本 , 深 zhù kǔ yīn, bùné nɡ zàn shě, 著 苦 因 , 不 能 暂 舍 ,

wéi shì děnɡ ɡù 、 为 是 等 故、 kǔ suǒ yīn, 苦 所 因 ,

fānɡ biàn shuō dào。 zhū 方 便 说 道 。 诸 tān yù wéi běn, 贪 欲 为 本 ,

ruò miè tān yù , wú suǒ yī zhǐ, miè jìn zhū 若 灭 贪 欲, 无 所 依 止 , 灭 尽 诸 kǔ, mí nɡ dì sān dì。 苦, 名 第 三 谛。

wé i mièdìɡù , xiū xínɡ yúdà o, lí zhū kǔ 为 灭 谛 故, 修 行 于 道 , 离 诸 苦 fù , mí nɡ dé jiě tuō。 缚, 名 得 解 脱 。

shì ré n yúhé ér dé jiě tuō, dàn lí xū 是 人 于 何 而 得 解 脱 , 但 离 虚 wà nɡ, mí nɡ wéi jiě tuō, 妄 , 名 为 解 脱 ,

qí shí wè i dé 、

yī qiē jiě tuō。

fó shuō

其 实 未 得、 一 切 解 脱 。 shì ré n、 wè i shí mièdù , 是 人 、 未 实 灭 度,

佛 说

sī rén wèi dé, wúshà nɡ dà o ɡù , wǒ yì bù 斯 人 未 得, 无 上 道 故, 我 意 不 yù 、 lì nɡ zhì mièdù 。 欲、 令 至 灭 度。

wǒ wéi fǎ wánɡ, yú fǎ zì zài, ān yǐn zhònɡ 我 为 法 王 , 于 法 自 在 , 安 隐 众 shēnɡ, ɡùxià n yúshì 。 生 , 故 现 于 世 。

rǔ shě lì fú, wǒ cǐ fǎ yìn, wé i yùlì yì , 汝 舍 利 弗, 我 此 法 印 , 为 欲 利 益, shì jiān ɡù shuō, 世 间 故 说 ,

zài suǒ yóu fānɡ, wùwà nɡ xuān chuán。 ruò 在 所 游 方 , 勿 妄 宣 传 。 若 yǒu wén zhě, suí xǐ dǐnɡ shò u, 有 闻 者 , 随 喜 顶 受 ,

dānɡ zhī shì rén、 ā bì bázhì 。 ruò yǒu 当 知 是 人 、 阿 鞞 跋 致 。 若 有 xì n shò u, cǐ jīnɡ fǎ zhě, 信 受 , 此 经 法 者 ,

shì rén yǐ cénɡ, jià n ɡuòqùfó , ɡōnɡ 是 人 已 曾 , 见 过 去 佛, 恭 jì nɡ ɡò nɡ yǎnɡ, yì wén shì fǎ。 敬 供 养 , 亦 闻 是 法。

ruò rén yǒu nénɡ, 若 人 有 能 , jiàn wǒ,

xìn rǔ suǒ shuō, zéwé i 信 汝 所 说 , 则 为 yì jiàn yú rǔ、我,

亦 见 于 汝、

jí bǐ qiū sēnɡ、 bì nɡ zhū pú sà。 sī fǎ huá 及 比 丘 僧 、 并 诸 菩 萨。 斯 法 华 jīnɡ, wéi shēn zhì shuō, 经 , 为 深 智 说 ,

qiǎn shí wén zhī, mí huò bù jiě, yī qiē 浅 识 闻 之 , 迷 惑 不 解 , 一 切 shēnɡ wé n、 jí pì zhī fó, 声 闻 、 及 辟 支 佛,

yú cǐ jīnɡ zhōnɡ, lì suǒ bù jí。 rǔ shě 于 此 经 中 , 力 所 不 及。 汝 舍 lì fú , shà nɡ yú cǐ jīnɡ、 利 弗, 尚 于 此 经 、

yǐ xìn dé rù, kuà nɡ yú shēnɡ wé n。 qí yú 以 信 得 入, 况 余 声 闻 。 其 余 shēnɡ wé n, xìn fó yǔ ɡù , 声 闻 , 信 佛 语 故,

suí shùn cǐ jīnɡ, fēi jǐ zhì fēn。 yòu shě 随 顺 此 经 , 非 己 智 分 。 又 舍 lì fú , jiāo màn xiè dài、 利 弗, 憍 慢 懈 怠 、

jì wǒ jiàn zhě, mò shuō cǐ jīnɡ。 fán fū 计 我 见 者 , 莫 说 此 经 。 凡 夫 qiǎn shí, shēn zhù wǔ yù, 浅 识 , 深 著 五 欲,

wé n bùné nɡ jiě, yì wù wéi shuō。 ruòré n 闻 不 能 解 , 亦 勿 为 说 。 若 人 bùxì n, huǐ bànɡ cǐ jīnɡ, 不 信 , 毁 谤 此 经 ,

zé duàn yī qiē, shì jiān fó zhǒnɡ。 huò 则 断 一 切 , 世 间 佛 种 。 或 fùpí n cù , é r huá i yí huò , 复 颦 蹙, 而 怀 疑 惑 ,

rǔ dānɡ tīnɡ shuō, cǐ rén zuì bào。 ruòfó 汝 当 听 说 , 此 人 罪 报 。 若 佛 zà i shì , ruòmièdùhò u, 在 世 , 若 灭 度 后 ,

qí yǒu fěi bànɡ, rú sī jīnɡ diǎn, jià n 其 有 诽 谤 , 如 斯 经 典 , 见 yǒu dú sònɡ、 shū chí jīnɡ zhě, 有 读 诵 、 书 持 经 者 ,qīnɡ jiàn zēnɡ jí 、 é r huá i jiéhè n, cǐ rén 贱 憎 嫉、 而 怀 结 恨 , 此 人 zuì bà o, rǔ jīn fù tīnɡ, 罪 报 , 汝 今 复 听 ,

qí ré n mì nɡ zhōnɡ, rù ā bí yù , jù zú yī 其 人 命 终 , 入 阿 鼻 狱, 具 足 一 jié , jiéjì n ɡè nɡ shēnɡ, 劫 , 劫 尽 更 生 ,

rú shì zhǎn zhuǎn, 如 是 展 转 , yù chū, dānɡ 狱 出 , 当

zhì wúshùjié , có nɡ dì 至 无 数 劫 , 从 地 duò chù shēnɡ, 堕 畜 生 ,

ruò ɡǒu yě ɡà n, qí yǐnɡ□shòu, lí dǎn jiè 若 狗 野 干 , 其 影 □ 瘦 , 黧 黮 疥 là i, rén suǒ chù ráo, 癞 , 人 所 触 娆 ,

yò u fùwé i ré n,

zhī suǒ è jià n, chá nɡ kù n

又 复 为 人 , jī kě, 饥 渴,

之 所 恶 贱 , ɡǔ ròu kū jié, 骨 肉 枯 竭 ,

shēnɡ shòu chǔ dú, sǐ bèi wǎ shí , duà n fó 生 受 楚 毒, 死 被 瓦 石 , 断 佛 zhǒnɡ ɡù , shòu sī zuì bào。 种 故, 受 斯 罪 报 。

ruòzuòluòtuó , huò shēnɡ lǘ zhōnɡ, shēn 若 作 骆 驼 , 或 生 驴 中 , 身 chá nɡ fùzhò nɡ, jiā zhū zhànɡ chuí , 常 负 重 , 加 诸 杖 捶 ,

dàn niàn shuǐ cǎo, yú wú suǒ zhī, bà nɡ sī 但 念 水 草 , 余 无 所 知 , 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

yǒu zuò yě ɡà n, lá i rùjùluò , shēn tǐ jiè 有 作 野 干 , 来 入 聚 落 , 身 体 疥 là i, yòu wú yī mù, 癞 , 又 无 一 目,

wéi zhū tónɡ zǐ zhī suǒ dǎ zhì, shòu zhū 为 诸 童 子 之 所 打 掷 , 受 诸 kǔ tònɡ, huò shí zhì sǐ。 苦 痛 , 或 时 致 死。

yú cǐ sǐ yǐ, ɡè nɡ shòu mǎnɡ shēn, qí xí nɡ 于 此 死 已, 更 受 蟒 身 , 其 形 chá nɡ dà , wǔ bǎi yóu xún, 长 大, 五 百 由 旬 ,

ló nɡ á i wúzú , wǎn zhuǎn fù xínɡ, wéi zhū 聋 騃 无 足, 宛 转 腹 行 , 为 诸 xiǎo chónɡ, zhī suǒ zā shí,虫 ,

之 所 咂 食 ,

zhòu yè shòu kǔ, wú yǒu xiū xī, bà nɡ sī 昼 夜 受 苦, 无 有 休 息, 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

ruòdéwé i ré n, zhū 若 得 为 人 , 诸 luá n bì , má nɡ 挛 躄, 盲

ɡēn ān dùn, cuólò u 根 闇 钝 , 矬 陋 ló nɡ bè i yǔ, 聋 背 伛,

yǒu suǒ yán shuō, ré n bùxì n shò u, kǒu qì 有 所 言 说 , 人 不 信 受 , 口 气 chá nɡ chò u, ɡuǐ mèi suǒ zhù, 常 臭 , 鬼 魅 所 著 ,

pí n qió nɡ xiàjià n, wéi rén suǒ shǐ, duō 贫 穷 下 贱 , 为 人 所 使 , 多 bì nɡ xiāo shòu, wú suǒ yī hù, 病 痟 瘦 , 无 所 依 怙,

suī qīn fù rén, ré n bùzà i yì , ruò yǒu suǒ 虽 亲 附 人 , 人 不 在 意, 若 有 所 dé , xú n fùwà nɡ shī。 得, 寻 复 忘 失 。

ruò xiū yī dào, shùn fānɡ zhì bì nɡ, ɡè nɡ 若 修 医 道 , 顺 方 治 病 , 更 zēnɡ tā jí, huò fù zhì sǐ。 增 他 疾, 或 复 致 死。

ruò zì yǒu bìnɡ, wúré n jiùliá o, shèfú 若 自 有 病 , 无 人 救 疗 , 设 服 liá nɡ yà o, ér fù zēnɡ jù 。 良 药 , 而 复 增 剧。

ruò tā fǎn nì、 若 他 反 逆、 děnɡ zuì , 等 罪 ,

chāo jié qiè dào, rúshì 抄 劫 窃 盗 , 如 是 hé nɡ luó qí yānɡ。 横 罗 其 殃 。

rú sī zuì rén, yǒnɡ bùjià n fó , zhò nɡ 如 斯 罪 人 , 永 不 见 佛, 众 shè nɡ zhī wánɡ, shuō fǎ jiào huà, 圣 之 王 , 说 法 教 化 ,

rú sī zuì rén, chá nɡ shēnɡ nán chǔ, 如 斯 罪 人 , 常 生 难 处 , kuá nɡ ló nɡ xīn luàn, yǒnɡ bù wén fǎ。 狂 聋 心 乱 , 永 不 闻 法。

yúwúshùjié 、 rúhé nɡ hé shā, shēnɡ zhé 于 无 数 劫 、 如 恒 河 沙 , 生 辄 ló nɡ yǎ, zhū ɡēn bù jù、 聋 哑, 诸 根 不 具、

chá nɡ chǔ dì yù, rúyó u yuá n ɡuān, zà i yú 常 处 地 狱, 如 游 园 观 , 在 余 è dà o, rú jǐ shě zhái, 恶 道 , 如 己 舍 宅 ,

tuó lǘ zhū ɡǒu、 shì qí xí nɡ chǔ, bà nɡ sī 驼 驴 猪 狗 、 是 其 行 处 , 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

ruòdéwé i ré n, ló nɡ má nɡ yīn yǎ、 pí n 若 得 为 人 , 聋 盲 喑 哑、 贫 qió nɡ zhū shuāi、 yǐ zì zhuānɡ yá n, 穷 诸 衰 、 以 自 庄 严 ,

shuǐ zhǒnɡ ɡàn xiāo、

jiè lài yōnɡ jū、

肿 干 痟 、 疥 癞 痈 疽、 如 shì děnɡ bì nɡ, yǐ wéi yī fú, 是 等 病 , 以 为 衣 服,

shēn chánɡ chòu chǔ, ɡò u huì bùjì nɡ, shēn 身 常 臭 处 , 垢 秽 不 净 , 深 zhù wǒ jiàn, zēnɡ yì chēn huì, 著 我 见 , 增 益 嗔 恚 ,

yí n yùchì shè nɡ, bùzéqí n shò u, bà nɡ sī 淫 欲 炽 盛 , 不 择 禽 兽 , 谤 斯 jīnɡ ɡù , huòzuì rúshì 。 经 故, 获 罪 如 是 。

ɡào shě lì fú, 告 舍 利 弗, qí zuì , 其 罪 ,

bà nɡ sī jīnɡ zhě, ruò shuō 谤 斯 经 者 , 若 说 qió nɡ jiébùjì n。 穷 劫 不 尽 。

yǐ shì yīn yuán, wǒ ɡù yǔ rǔ, wúzhì ré n 以 是 因 缘 , 我 故 语 汝, 无 智 人 zhōnɡ, mò shuō cǐ jīnɡ。 中 , 莫 说 此 经 。

ruò yǒu lì ɡēn, zhì huì mí nɡ le, duō wén 若 有 利 根 , 智 慧 明 了, 多 闻 qiá nɡ shí , qiú fó dào zhě, 强 识 , 求 佛 道 者 ,

rú shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 ruòré n 如 是 之 人 , 乃 可 为 说 。 若 人 cé nɡ jià n, yì bǎi qiān fó , 曾 见 , 亿 百 千 佛,

zhí zhū shàn běn, shēn xīn jiān ɡù , rúshì 植 诸 善 本 , 深 心 坚 固, 如 是 zhī rén, nǎi kě wéi shuō。人 ,

乃 可 为

说 。

ruò rén jīnɡ jì n, chá nɡ xiū cí xīn, bù xī 若 人 精 进 , 常 修 慈 心 , 不 惜 shēn mìnɡ, nǎi kě wéi shuō。 身 命 , 乃 可 为 说 。

ruòré n ɡōnɡ jì nɡ, wú yǒu yì xīn, lí zhū 若 人 恭 敬 , 无 有 异 心 , 离 诸 fá n yú , dú chǔ shān zé, 凡 愚, 独 处 山 泽,

rú shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 yòu shě 如 是 之 人 , 乃 可 为 说 。 又 舍 lì fú , ruò jiàn yǒu rén, 利 弗, 若 见 有 人 ,

shě è zhī shí, qīn jìn shàn yǒu, rúshì 舍 恶 知 识 , 亲 近 善 友 , 如 是 zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 之 人 , 乃 可 为 说 。ruò jiàn fó zǐ, chí jiè qīnɡ jié , rújì nɡ 见 佛 子, 持 戒 清 洁 , 如 净 mí nɡ zhū, qiúdàché nɡ jīnɡ, 明 珠 , 求 大 乘 经 ,

rú shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 ruòré n 如 是 之 人 , 乃 可 为 说 。 若 人 wú chēn, zhì zhí róu ruǎn, 无 嗔 , 质 直 柔 软 ,

chá nɡ mǐn yī qiē, ɡōnɡ jì nɡ zhū fó, rúshì 常 愍 一 切 , 恭 敬 诸 佛, 如 是 zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 之 人 , 乃 可 为 说 。

fù yǒu fó zǐ, yúdàzhò nɡ zhōnɡ, yǐ qīnɡ 复 有 佛 子, 于 大 众 中 , 以 清 jì nɡ xīn, zhǒnɡ zhǒnɡ yīn yuán、 净 心 , 种 种 因 缘 、

pì yùyá n cí 、 shuō fǎ wú ài, rú shì zhī 譬 喻 言 辞、 说 法 无 碍, 如 是 之 ré n, nǎi kě wéi shuō。 人 , 乃 可 为 说 。

ruò yǒu bǐ qiū, wéi yī qiē zhì, sì fānɡ 若 有 比 丘 , 为 一 切 智 , 四 方 qiú fǎ, hé zhǎnɡ dǐnɡ shò u, 求 法, 合 掌 顶 受 ,

dà n lèshò u chí , dàché nɡ jīnɡ diǎn, nǎi 但 乐 受 持 , 大 乘 经 典 , 乃 zhì bùshò u, yú jīnɡ yī jì, 至 不 受 , 余 经 一 偈,

rú shì zhī rén, 如 是 之 人 , zhì xīn, 至 心 ,

nǎi kě wéi shuō。 rúré n 乃 可 为 说 。 如 人 qiú fó shě lì, 求 佛 舍 利,

rú shì qiú jīnɡ, dé yǐ dǐnɡ shò u, qí ré n 如 是 求 经 , 得 已 顶 受 , 其 人 bùfù , zhì qiú yú jīnɡ, 不 复, 志 求 余 经 ,

yì wè i cé nɡ nià n, wài dào diǎn jí, rú 亦 未 曾 念 , 外 道 典 籍, 如 shì zhī rén, nǎi kě wéi shuō。 是 之 人 , 乃 可 为 说 。

ɡào shě lì fú,

wǒ shuō shì xiānɡ, qiúfó

告 舍 利 弗, dào zhě、 道 者 、

我 说 是 相 , 求 佛 qió nɡ jiébùjì n, 穷 劫 不 尽 ,

rú shì děnɡ ré n, 如 是 等 人 , wéi shuō, 为 说 ,

zéné nɡ xìn jiě, rǔ dānɡ 则 能 信 解 , 汝 当 miào fǎ huá jīnɡ。 妙 法 华 经 。

miào fǎ lián huá j?nɡ xìn ji? pǐn dì sì 妙 法 莲 华 经 信 解 品 第 四

?r shí huì mìnɡ xū pú tí、m? h? jiü zhün yán、 尔 时 慧 命 须 菩 提、摩 诃 迦 旃 延 、 m? h? jiü y?、m? h? mù jiün lián,c?nɡ f? suǒ、w?n 摩 诃 迦 叶、摩 诃 目 犍 连 , 从 佛 所 、闻 w?i c?nɡ yǒu fǎ,shì zūn sh?u sh? lì fú ü n?u duō 未 曾 有 法,世 尊 授 舍 利 弗 阿 耨 多 lu? sün miǎo sün pú tí jì,fü x? yǒu x?n,huün xǐ 罗 三 藐 三 菩 提 记,发 稀 有 心 , 欢 喜 yǒnɡ yu?,jí c?nɡ zu? qǐ,zh?nɡ y? fú,piün tǎn y?u 踊 跃 ,即 从 座 起, 整 衣 服, 偏 袒 右 jiün,y?u x? zhù dì,y? x?n h? zhǎnɡ,qū ɡōnɡ ɡōnɡ 肩 ,右 膝 著 地,一 心 合 掌 ,屈 躬 恭 jìnɡ,zhün yǎnɡ zūn yán、?r bái f? yán:‘wǒ d?nɡ 敬 , 瞻 仰 尊 颜 、而 白 佛 言 :‘我 等 jū s?nɡ zh? shǒu,nián bìnɡ xiǔ mài,zì w?i yǐ d? 居 僧 之 首 , 年 并 朽 迈 ,自 谓 已 得 ni? pán,wú suǒ kün r?n,bù fù jìn qiú ü n?u duō 涅 槃 ,无 所 堪 任 ,不 复 进 求 阿 耨 多 lu? sün miǎo sün pú tí。shì zūn wǎnɡ x? shuō fǎ jì 罗 三 藐 三 菩 提。世 尊 往 昔 说 法 既 jiǔ,wǒ shí zài zu?,sh?n tǐ pí xi?,dàn niàn kōnɡ、 久 ,我 时 在 座 , 身 体 疲 懈 ,但 念 空 、 wú xiünɡ、wú zu?,yú pú sà fǎ、y?u xì sh?n tōnɡ, 无 相 、无 作 ,于 菩 萨 法、游 戏 神 通 , jìnɡ f? ɡu? tǔ,ch?nɡ jiù zh?nɡ sh?nɡ,x?n bù xǐ l?。 净 佛 国 土, 成 就 众 生 ,心 不 喜 乐。 suǒ yǐ zh? h?。shì zūn lìnɡ wǒ d?nɡ chū yú sün ji?, 所 以 者 何。世 尊 令 我 等 出 于 三 界 , d? ni? pán zh?nɡ,y?u j?n wǒ d?nɡ nián yǐ xiǔ mài,

得 涅 槃 证 ,又 今 我 等 年 已 朽 迈 , yú f? jiào huà pú sà ü n?u duō lu? sün miǎo sün pú 于 佛 教 化 菩 萨 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 tí、bù sh?nɡ y? niàn hǎo l? zh? x?n。wǒ d?nɡ j?n yú 提、不 生 一 念 好 乐 之 心 。我 等 今 于 f? qián、w?n sh?u sh?nɡ w?n ü n?u duō lu? sün miǎo 佛 前 、闻 授 声 闻 阿 耨 多 罗 三 藐 sün pú tí jì,x?n sh?n huün xǐ,d? w?i c?nɡ yǒu,bù 三 菩 提 记,心 甚 欢 喜,得 未 曾 有 ,不 w?i yú j?n,hū rán d? w?n x? yǒu zh? fǎ,sh?n zì 谓 于 今 ,忽 然 得 闻 稀 有 之 法, 深 自 qìnɡ xìnɡ,hu? dà shàn lì,wú liànɡ zh?n bǎo、bù 庆 幸 ,获 大 善 利,无 量 珍 宝 、不 qiú zì d?。’ 求 自 得。’

‘shì zūn,wǒ d?nɡ j?n zh? l? shuō pì yù、yǐ ‘世 尊 ,我 等 今 者 乐 说 譬 喻、以 mínɡ s? yì,pì ru? yǒu r?n,nián jì y?u zhì,sh? fù 明 斯 义,譬 若 有 人 , 年 既 幼 稚 ,舍 父 táo shì,jiǔ zhù tü ɡu?,hu? shí、?r shí、zhì wǔ 逃 逝 ,久 住 他 国 ,或 十 、二 十 、至 五 shí suì,nián jì chánɡ dà,jiü fù qi?nɡ kùn,chí 十 岁 , 年 既 长 大,加 复 穷 困 ,驰 ch?nɡ sì fünɡ、yǐ qiú y? shí,jiàn jiàn y?u xínɡ, 骋 四 方 、以 求 衣 食 , 渐 渐 游 行 , yù xiànɡ b?n ɡu?。qí fù xiün lái、qiú zǐ bù d?, 遇 向 本 国 。其 父 先 来 、求 子 不 得, zhōnɡ zhǐ y? ch?nɡ。qí jiü dà fù,cái bǎo wú liànɡ, 中 止 一 城 。其 家 大 富,财 宝 无 量 , j?n、yín、liú lí、shün hú、hǔ p?、bō lí、zhū、d?nɡ, 金 、银 、琉 璃、 珊 瑚、琥 珀、玻 璃、珠 、 等 , qí zhū cünɡ kù,x? ji? yínɡ yì,duō yǒu t?nɡ pú、 其 诸 仓 库,悉 皆 盈 溢,多 有 僮 仆、 ch?n zuǒ、lì mín,xiànɡ mǎ、ch? ch?nɡ、niú yánɡ、wú 臣 佐 、吏 民 , 象 马、车 乘 、牛 羊 、无 shù,chū rù x? lì,nǎi biàn tü ɡu?,shünɡ ɡū jiǎ k?、 数 ,出 入 息 利,乃 遍 他 国 , 商 估 贾 客、 yì sh?n zh?nɡ duō。shí pín qi?nɡ zǐ、y?u zhū jù lu?, 亦 甚 众 多 。时 贫 穷 子、游 诸 聚 落 , j?nɡ lì ɡu? yì,suí dào qí fù suǒ zhǐ zh? ch?nɡ。fù 经 历 国 邑,遂 到 其 父 所 止 之 城 。父 mǔ niàn zǐ,yǔ zǐ lí bi? wǔ shí yú nián,?r w?i

母 念 子,与 子 离 别 五 十 余 年 ,而 未 c?nɡ xiànɡ r?n shuō rú cǐ shì,dàn zì s? w?i,x?n 曾 向 人 说 如 此 事 ,但 自 思 惟 ,心 huái huǐ h?n,zì niàn lǎo xiǔ,duō yǒu cái wù,j?n 怀 悔 恨 ,自 念 老 朽 ,多 有 财 物,金 yín、zh?n bǎo,cünɡ kù yínɡ yì,wú yǒu zǐ x?,y? 银 、 珍 宝 , 仓 库 盈 溢,无 有 子 息,一 dàn zhōnɡ m?i,cái wù sàn sh?,wú suǒ w?i fù,shì 旦 终 没 ,财 物 散 失 ,无 所 委 付,是 yǐ y?n qín、m?i yì qí zǐ。fù zu? shì niàn:“wǒ ru? 以 殷 勤 、每 忆 其 子。复 作 是 念 :“我 若 d? zǐ、w?i fù cái wù,tǎn rán kuài l?,wú fù yōu lǜ。 得 子、委 付 财 物,坦 然 快 乐,无 复 忧 虑。 ”’ ”’

‘shì zūn,?r shí qi?nɡ zǐ、y?nɡ lìn zhǎn zhuǎn、 ‘世 尊 ,尔 时 穷 子、 佣 赁 展 转 、 yù dào fù sh?,zhù lì m?n c?。yáo jiàn qí fù、jù 遇 到 父 舍 ,住 立 门 侧。遥 见 其 父、踞 sh? zǐ chuánɡ,bǎo jǐ ch?nɡ zú,zhū p? lu? m?n、shü 师 子 床 ,宝 几 承 足,诸 婆 罗 门 、刹 lì、jū shì、ji? ɡōnɡ jìnɡ w?i rào,yǐ zh?n zhū y?nɡ 利、居 士 、皆 恭 敬 围 绕 ,以 真 珠 璎 lu?、jià zhí qiün wàn,zhuünɡ yán qí sh?n,lì mín、 珞 、价 值 千 万 , 庄 严 其 身 ,吏 民 、 t?nɡ pú,shǒu zhí bái fú,shì lì zuǒ y?u。fù yǐ bǎo 僮 仆, 手 执 白 拂,侍 立 左 右 。覆 以 宝 zhànɡ,chuí zhū huá fün,xiünɡ shuǐ sǎ dì,sàn 帐 , 垂 诸 华 幡 , 香 水 洒 地,散 zh?nɡ mínɡ huá,lu? li? bǎo wù,chū n?i qǔ yǔ,yǒu 众 名 华 ,罗 列 宝 物,出 内 取 与,有 rú shì d?nɡ zhǒnɡ zhǒnɡ yán shì,w?i d? t? zūn。 如 是 等 种 种 严 饰 ,威 德 特 尊 。 qi?nɡ zǐ jiàn fù yǒu dà lì shì,jí huái kǒnɡ bù, 穷 子 见 父 有 大 力 势 ,即 怀 恐 怖, huǐ lái zhì cǐ。qi? zu? shì niàn:“cǐ hu? shì wánɡ、 悔 来 至 此。窃 作 是 念 :“此 或 是 王 、 hu? shì wánɡ d?nɡ,f?i wǒ y?nɡ lì d? wù zh? chǔ,bù 或 是 王 等 ,非 我 佣 力 得 物 之 处 ,不 rú wǎnɡ zhì pín lǐ,sì lì yǒu dì,y? shí yì d?,ru? 如 往 至 贫 里,肆 力 有 地,衣 食 易 得,若 jiǔ zhù cǐ,hu? jiàn b? p?,qiánɡ shǐ wǒ zu?。”zu?

此,或 见 逼 迫, 强 使 我 作 。”作 shì niàn yǐ,jí zǒu ?r qù。’ 是 念 已,疾 走 而 去。’

‘shí fù chánɡ zh? yú sh? zǐ zu?,jiàn zǐ biàn ‘时 富 长 者 于 师 子 座 , 见 子 便 shí,x?n dà huün xǐ。jí zu? shì niàn:“wǒ cái wù 识 ,心 大 欢 喜。即 作 是 念 :“我 财 物 kù cánɡ、j?n yǒu suǒ fù,wǒ chánɡ s? niàn cǐ zǐ,wú 库 藏 、今 有 所 付,我 常 思 念 此 子,无 y?u jiàn zh?,?r hū zì lái,sh?n shì wǒ yuàn,wǒ 由 见 之 ,而 忽 自 来 , 甚 适 我 愿 ,我 su? nián xiǔ,y?u ɡù tün x?。”jí qiǎn bànɡ r?n,jí 虽 年 朽 ,犹 故 贪 惜。”即 遣 傍 人 ,急 zhu? jiünɡ hái。?r shí shǐ zh?,jí zǒu wǎnɡ zhuō。 追 将 还 。尔 时 使 者 ,疾 走 往 捉 。 qi?nɡ zǐ j?nɡ ? ,ch?nɡ yuàn、dà huàn:“wǒ bù 穷 子 惊 愕, 称 怨 、大 唤 :“我 不 xiünɡ fàn,h? w?i jiàn zhuō?”shǐ zh? zhí zh? yù 相 犯 ,何 为 见 捉 ?”使 者 执 之 愈 jí,qiánɡ qiün jiünɡ hái。yú shí qi?nɡ zǐ,zì niàn 急, 强 牵 将 还 。于 时 穷 子,自 念 wú zuì,?r b?i qiú zhí,cǐ bì dìnɡ sǐ,zhuǎn ɡ?nɡ 无 罪 ,而 被 囚 执 ,此 必 定 死, 转 更 huánɡ bù,m?n ju? bì dì。fù yáo jiàn zh?,?r yǔ shǐ 惶 怖,闷 绝 躄 地。父 遥 见 之 ,而 语 使 yán:“bù xū cǐ r?n,wù qiánɡ jiünɡ lái,yǐ l?nɡ 言 :“不 需 此 人 ,勿 强 将 来 ,以 冷 shuǐ sǎ miàn,lìnɡ d? xǐnɡ wù,m? fù yǔ yǔ。”suǒ 水 洒 面 , 令 得 醒 悟,莫 复 与 语。”所 yǐ zh? h?。fù zh? qí zǐ、zhì yì xià li?,zì zh? háo 以 者 何。父 知 其 子、志 意 下 劣 ,自 知 豪 ɡuì、w?i zǐ suǒ nán,sh?n zh? shì zǐ,?r yǐ fünɡ 贵 、为 子 所 难 , 审 知 是 子,而 以 方 biàn,bù yǔ tü r?n、yún shì wǒ zǐ。shǐ zh? yǔ zh?:“ 便 ,不 语 他 人 、云 是 我 子。使 者 语 之 :“ wǒ j?n fànɡ rǔ,suí yì suǒ qū。”qi?nɡ zǐ huün xǐ、 我 今 放 汝,随 意 所 趋。” 穷 子 欢 喜、 d? w?i c?nɡ yǒu,c?nɡ dì ?r qǐ,wǎnɡ zhì pín lǐ、yǐ 得 未 曾 有 , 从 地 而 起, 往 至 贫 里、以 qiú y? shí。’ 求 衣 食 。’

‘?r shí chánɡ zh? jiünɡ yù y?u yǐn qí zǐ、?r ‘尔 时 长 者 将 欲 诱 引 其 子、而 sh? fünɡ biàn,mì qiǎn ?r r?n、xínɡ s? qiáo cuì、wú 设 方 便 ,密 遣 二 人 、 形 色 憔 悴 、无 w?i d? zh?:“rǔ k? yì bǐ,xú yǔ qi?nɡ zǐ,cǐ yǒu 威 德 者 :“汝 可 诣 彼,徐 语 穷 子,此 有 zu? chǔ,b?i yǔ rǔ zhí。qi?nɡ zǐ ru? xǔ,jiünɡ lái、 作 处 ,倍 与 汝 值 。 穷 子 若 许, 将 来 、 shǐ zu?。ru? yán、yù h? suǒ zu?,biàn k? yǔ zh?,ɡù 使 作 。若 言 、欲 何 所 作 , 便 可 语 之 ,雇 rǔ chú f?n,wǒ d?nɡ ?r r?n、yì ɡ?nɡ rǔ zu?。”shí 汝 除 粪 ,我 等 二 人 、亦 共 汝 作 。”时 ?r shǐ r?n jí qiú qi?nɡ zǐ,jì yǐ d? zh?,jù ch?n 二 使 人 即 求 穷 子,既 已 得 之 ,具 陈 shànɡ shì。?r shí qi?nɡ zǐ xiün qǔ qí jià,xún yǔ 上 事 。尔 时 穷 子 先 取 其 价 ,寻 与 chú f?n。qí fù jiàn zǐ,mǐn ?r ɡuài zh?。y?u yǐ tü 除 粪 。其 父 见 子,愍 而 怪 之 。又 以 他 rì,yú chuünɡ yǒu zhōnɡ、yáo jiàn zǐ sh?n,l?i sh?u 日,于 窗 牖 中 、遥 见 子 身 ,羸 瘦 qiáo cuì,f?n tǔ ch?n b?n,wū huì bù jìnɡ。jí tuō 憔 悴 ,粪 土 尘 坌 ,污 秽 不 净 。即 脱 y?nɡ lu?、xì ruǎn shànɡ fú、yán shì zh? jù,ɡ?nɡ 璎 珞 、细 软 上 服、严 饰 之 具, 更 zhù cū bì ɡ?u nì zh? y?、ch?n tǔ b?n sh?n,y?u shǒu 著 粗 敝 垢 腻 之 衣、 尘 土 坌 身 ,右 手 zhí chí chú f?n zh? qì,zhuànɡ yǒu suǒ w?i。yǔ zhū 执 持 除 粪 之 器, 状 有 所 畏 。语 诸 zu? r?n:“rǔ d?nɡ qín zu?,wù d? xi? x?。”yǐ fünɡ 作 人 :“汝 等 勤 作 ,勿 得 懈 息。”以 方 biàn ɡù,d? jìn qí zǐ。h?u fù ɡào yán:“duō、nán 便 故,得 近 其 子。后 复 告 言 :“咄 、男 zǐ,rǔ chánɡ cǐ zu?,wù fù yú qù,dünɡ jiü rǔ jià。 子,汝 常 此 作 ,勿 复 余 去, 当 加 汝 价 。 zhū yǒu suǒ xū、p?n qì mǐ miàn、yán cù zh? shǔ,m? 诸 有 所 需、盆 器 米 面 、盐 醋 之 属 ,莫 zì yí nán,yì yǒu lǎo bì shǐ r?n、xū zh? xiünɡ ɡ?i, 自 疑 难 ,亦 有 老 敝 使 人 、需 者 相 给 , hǎo zì ün yì,wǒ rú rǔ fù,wù fù yōu lǜ。suǒ yǐ zh? 好 自 安 意,我 如 汝 父,勿 复 忧 虑。所 以 者 h?。wǒ nián lǎo dà,?r rǔ shǎo zhuànɡ,rǔ chánɡ zu? 何。我 年 老 大,而 汝 少 壮 ,汝 常 作 shí,wú yǒu q? dài、ch?n h?n yuàn yán,dōu bù jiàn

时 ,无 有 欺 怠 、 嗔 恨 怨 言 ,都 不 见 rǔ yǒu cǐ zhū ? 、rú yú zu? r?n,zì j?n yǐ h?u,rú 汝 有 此 诸 恶、如 余 作 人 ,自 今 已 后 ,如 suǒ sh?nɡ zǐ。”jí shí chánɡ zh?、ɡ?nɡ yǔ zu? zì, 所 生 子。”即 时 长 者 、 更 与 作 字, mínɡ zh? w?i ?r。?r shí qi?nɡ zǐ、su? x?n cǐ yù, 名 之 为 儿。尔 时 穷 子、虽 欣 此 遇, y?u ɡù zì w?i、k? zu? jiàn r?n。y?u shì zh? ɡù,yú 犹 故 自 谓 、客 作 贱 人 。由 是 之 故,于 ?r shí nián zhōnɡ、chánɡ lìnɡ chú f?n。ɡu? shì yǐ 二 十 年 中 、 常 令 除 粪 。过 是 已 h?u,x?n xiünɡ tǐ xìn,rù chū wú nán,rán qí suǒ 后 ,心 相 体 信 ,入 出 无 难 ,然 其 所 zhǐ、y?u zài b?n chǔ。’ 止 、犹 在 本 处 。’

‘shì zūn,?r shí chánɡ zh? yǒu jí,zì zh? ‘世 尊 ,尔 时 长 者 有 疾,自 知 jiünɡ sǐ bù jiǔ。yǔ qi?nɡ zǐ yán:“wǒ j?n duō yǒu 将 死 不 久 。语 穷 子 言 :“我 今 多 有 j?n yín zh?n bǎo,cünɡ kù yínɡ yì,qí zhōnɡ duō 金 银 珍 宝 , 仓 库 盈 溢,其 中 多 shǎo、suǒ y?nɡ qǔ yǔ,rǔ x? zh? zh?,wǒ x?n rú shì, 少 、所 应 取 与,汝 悉 知 之 ,我 心 如 是 , dünɡ tǐ cǐ yì。suǒ yǐ zh? h?。j?n wǒ yǔ rǔ,biàn 当 体 此 意。所 以 者 何。今 我 与 汝, 便 w?i bù yì,yí jiü y?nɡ x?n,wú lìnɡ l?u sh?。”?r 为 不 异,宜 加 用 心 ,无 令 漏 失 。”尔 shí qi?nɡ zǐ,jí sh?u jiào chì,lǐnɡ zh? zh?nɡ wù、 时 穷 子,即 受 教 敕 , 领 知 众 物、 j?n yín zh?n bǎo、jí zhū kù cánɡ,?r wú x? qǔ y? 金 银 珍 宝 、及 诸 库 藏 ,而 无 希 取 一 cün zh? yì,rán qí suǒ zhǐ,ɡù zài b?n chǔ,xià li? 餐 之 意,然 其 所 止 ,故 在 本 处 ,下 劣 zh? x?n、yì w?i n?nɡ sh?。fù j?nɡ shǎo shí,fù zh? 之 心 、亦 未 能 舍 。复 经 少 时 ,父 知 zǐ yì,jiàn yǐ tōnɡ tài,ch?nɡ jiù dà zhì,zì bǐ 子 意, 渐 已 通 泰 , 成 就 大 志 ,自 鄙 xiün x?n。lín yù zhōnɡ shí、?r mìnɡ qí zǐ、bìnɡ huì 先 心 。临 欲 终 时 、而 命 其 子、 并 会 q?n、zú、ɡu? wánɡ、dà ch?n、shü lì、jū shì,ji? x? 亲 、族、国 王 、大 臣 、刹 利、居 士 ,皆 悉 yǐ jí,jí zì xuün yán:“zhū jūn dünɡ zh?,cǐ shì

已 集,即 自 宣 言 :“诸 君 当 知 ,此 是 wǒ zǐ,wǒ zh? suǒ sh?nɡ,yú mǒu ch?nɡ zhōnɡ、sh? wú 我 子,我 之 所 生 ,于 某 城 中 、舍 吾 táo zǒu,línɡ p?nɡ x?n kǔ、wǔ shí yú nián,qí b?n 逃 走 , 伶 俜 辛 苦、五 十 余 年 ,其 本 zì mǒu,wǒ mínɡ mǒu jiǎ,x? zài b?n ch?nɡ、huái yōu 字 某 ,我 名 某 甲 ,昔 在 本 城 、 怀 忧 tu? mì,hū yú cǐ jiün、yù huì d? zh?,cǐ shí wǒ zǐ, 推 觅,忽 于 此 间 、遇 会 得 之 ,此 实 我 子, wǒ shí qí fù,j?n wǒ suǒ yǒu y? qi? cái wù,ji? shì 我 实 其 父,今 我 所 有 一 切 财 物,皆 是 zǐ yǒu,xiün suǒ chū n?i,shì zǐ suǒ zh?。shì zūn, 子 有 , 先 所 出 内 ,是 子 所 知 。世 尊 , shì shí qi?nɡ zǐ w?n fù cǐ yán,jí dà huün xǐ、d? 是 时 穷 子 闻 父 此 言 ,即 大 欢 喜、得 w?i c?nɡ yǒu,?r zu? shì niàn,wǒ b?n wú x?n、yǒu 未 曾 有 ,而 作 是 念 ,我 本 无 心 、有 suǒ x? qiú,j?n cǐ bǎo cánɡ zì rán ?r zhì。”’ 所 希 求 ,今 此 宝 藏 自 然 而 至 。”’

‘shì zūn,dà fù chánɡ zh?、z? shì rú lái,wǒ ‘世 尊 ,大 富 长 者 、则 是 如 来 ,我 d?nɡ ji? sì f? zǐ,rú lái chánɡ shuō、wǒ d?nɡ w?i 等 皆 似 佛 子,如 来 常 说 、我 等 为 zǐ。shì zūn,wǒ d?nɡ yǐ sün kǔ ɡù,yú sh?nɡ sǐ 子。世 尊 ,我 等 以 三 苦 故,于 生 死 zhōnɡ、sh?u zhū r? nǎo,mí hu? wú zh?,l? zhù xiǎo 中 、 受 诸 热 恼 ,迷 惑 无 知 ,乐 著 小 fǎ。j?n rì shì zūn,lìnɡ wǒ d?nɡ s? w?i juün chú 法。今 日 世 尊 , 令 我 等 思 惟 捐 除 zhū fǎ xì lùn zh? f?n,wǒ d?nɡ yú zhōnɡ qín jiü 诸 法 戏 论 之 粪 ,我 等 于 中 勤 加 j?nɡ jìn,d? zhì ni? pán y? rì zh? jià,jì d? cǐ yǐ, 精 进 ,得 至 涅 槃 一 日 之 价 ,既 得 此 已, x?n dà huün xǐ,zì yǐ w?i zú,biàn zì w?i yán:“yú 心 大 欢 喜,自 以 为 足, 便 自 谓 言 :“于 f? fǎ zhōnɡ qín j?nɡ jìn ɡù,suǒ d? h?nɡ duō。”rán 佛 法 中 勤 精 进 故,所 得 宏 多 。”然 shì zūn xiün zh? wǒ d?nɡ x?n zhù bì yù,l? yú xiǎo 世 尊 先 知 我 等 心 著 敝 欲,乐 于 小 fǎ,biàn jiàn z?nɡ sh?,bù w?i f?n bi?、rǔ d?nɡ 法, 便 见 纵 舍 ,不 为 分 别 、汝 等 dünɡ yǒu rú lái zh? jiàn bǎo cánɡ zh? f?n。shì zūn

当 有 如 来 知 见 宝 藏 之 分 。世 尊 yǐ fünɡ biàn lì、shuō rú lái zhì huì,wǒ d?nɡ c?nɡ 以 方 便 力、 说 如 来 智 慧 ,我 等 从 f?,d? ni? pán y? rì zh? jià,yǐ w?i dà d?,yú cǐ 佛,得 涅 槃 一 日 之 价 ,以 为 大 得,于 此 dà ch?nɡ,wú yǒu zhì qiú。wǒ d?nɡ y?u y?n rú lái 大 乘 ,无 有 志 求 。我 等 又 因 如 来 zhì huì,w?i zhū pú sà,küi shì yǎn shuō,?r zì yú 智 慧 ,为 诸 菩 萨,开 示 演 说 ,而 自 于 cǐ wú yǒu zhì yuàn。suǒ yǐ zh? h?。f? zh? wǒ d?nɡ 此 无 有 志 愿 。所 以 者 何。佛 知 我 等 x?n l? xiǎo fǎ,yǐ fünɡ biàn lì、suí wǒ d?nɡ shuō, 心 乐 小 法,以 方 便 力、随 我 等 说 , ?r wǒ d?nɡ bù zh? zh?n shì f? zǐ。j?n wǒ d?nɡ fünɡ 而 我 等 不 知 真 是 佛 子。今 我 等 方 zh? shì zūn yú f? zhì huì、wú suǒ lìn x?。suǒ yǐ 知 世 尊 于 佛 智 慧 、无 所 吝 惜。所 以 zh? h?。wǒ d?nɡ x? lái zh?n shì f? zǐ,?r dàn l? 者 何。我 等 昔 来 真 是 佛 子,而 但 乐 xiǎo fǎ,ru? wǒ d?nɡ yǒu l? dà zh? x?n,f? z? w?i 小 法,若 我 等 有 乐 大 之 心 ,佛 则 为 wǒ shuō dà ch?nɡ fǎ。yú cǐ j?nɡ zhōnɡ、w?i shuō y? 我 说 大 乘 法。于 此 经 中 、唯 说 一 ch?nɡ,?r x? yú pú sà qián、huǐ zǐ sh?nɡ w?n l? 乘 ,而 昔 于 菩 萨 前 、毁 呰 声 闻 乐 xiǎo fǎ zh?,rán f? shí yǐ dà ch?nɡ jiào huà,shì 小 法 者 ,然 佛 实 以 大 乘 教 化 ,是 ɡù wǒ d?nɡ shuō、b?n wú x?n yǒu suǒ x? qiú。j?n fǎ 故 我 等 说 、本 无 心 有 所 希 求 。今 法 wánɡ dà bǎo zì rán ?r zhì,rú f? zǐ suǒ y?nɡ d? zh?、 王 大 宝 自 然 而 至 ,如 佛 子 所 应 得 者 、 ji? yǐ d? zh?。’ 皆 已 得 之 。’ ?r shí m? h? jiü y? yù zh?nɡ xuün cǐ yì,?r shuō jì 尔 时 摩 诃 迦 叶 欲 重 宣 此 义,而 说 偈 yán: 言 :

wǒ d?nɡ j?n rì、 我 等 今 日、 yǒnɡ yu?, 踊 跃 ,

w?n f? y?n jiào, 闻 佛 音 教 , d? w?i c?nɡ yǒu。 得 未 曾 有 。

huün xǐ 欢 喜

f? shuō sh?nɡ w?n, dünɡ d? zu? f?, 佛 说 声 闻 , 当 得 作 佛, shànɡ bǎo jù, bù qiú zì d?。 上 宝 聚, 不 求 自 得。

wú 无

pì rú t?nɡ zǐ, y?u zhì 譬 如 童 子, 幼 稚 shì, yuǎn dào 逝 , 远 到

wú shí, sh? fù táo 无 识 , 舍 父 逃 tü tǔ, 他 土,

zhōu liú zhū ɡu?、 wǔ shí yú nián。 周 流 诸 国 、 五 十 余 年 。 yōu niàn, sì fünɡ tu? qiú, 忧 念 , 四 方 推 求 ,

qí fù 其 父

qiú zh? jì pí, dùn zhǐ 求 之 既 疲, 顿 止 sh? zhái, wǔ yù 舍 宅 , 五 欲

y? ch?nɡ, 一 城 , zì yú。 自 娱。

zào lì 造 立

qí jiü jù fù, 其 家 巨 富, nǎo、 瑙 、

duō 多 zh?n 真

zhū 诸 zhū 珠

j?n 金 liú 琉

yín、 银 、 lí、 璃、

ch? qú mǎ 砗 磲 玛

xiànɡ mǎ niú yánɡ、 niǎn yú ch? ch?nɡ、 tián 象 马 牛 羊 、 辇 舆 车 乘 、 田 y? t?nɡ pú, r?n mín zh?nɡ duō, 业 僮 仆, 人 民 众 多 ,

chū rù x? lì、 nǎi biàn tü ɡu?, 出 入 息 利、 乃 遍 他 国 , jiǎ r?n、 wú chǔ bù yǒu, 贾 人 、 无 处 不 有 ,

shünɡ ɡū 商 估

qiün wàn yì zh?nɡ、 千 万 亿 众 、 chánɡ w?i wánɡ zh? 常 为 王 者

w?i rào ɡōnɡ jìnɡ, 围 绕 恭 敬 , zh? suǒ ài niàn, 之 所 爱 念 ,

qún ch?n háo zú, ji? ɡ?nɡ zōnɡ zh?nɡ。 群 臣 豪 族, 皆 共 宗 重 。 zhū yuán ɡù, wǎnɡ lái zh? zh?nɡ, 诸 缘 故, 往 来 者 众 ,

yǐ 以

háo fù rú shì, yǒu dà lì shì。 ?r nián xiǔ 豪 富 如 是 , 有 大 力 势 。 而 年 朽 mài, yì yōu niàn zǐ, 迈 , 益 忧 念 子,

sù y? w?i niàn, 夙 夜 惟 念 , sh? wǒ, 舍 我,

sǐ shí jiünɡ zhì, 死 时 将 至 , wǔ shí yú nián, 五 十 余 年 ,

ch? zǐ 痴 子

kù cánɡ zhū wù、 dünɡ rú zh? h?。 ?r shí 库


相关文章:
《妙法莲华经》生僻字注音
妙法莲华经》生僻字注音_文学研究_人文社科_专业资料。《妙法莲华经》生僻字注音,弘扬佛法,功德无量。妙法蓮華經生字注解序品一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
妙法莲华经观世音菩萨普门品(拼音版)
妙法莲华经观世音菩萨普门品(拼音版)_社会民生_生活休闲。miào fǎ lián huá jīnɡguān shì yīn pú sà pǔ m?n pǐn 妙法莲华经观世音菩萨普门品 ...
大乘佛经:妙法莲华经注音版 --马吴星伊读诵版免费学习_...
《法​华经》:七卷二十八品,后秦鸠摩罗什译 注音版本由本网校:马吴星伊朗诵视频教程,易经预测实验学网校全套教学,在线学习传统文化课程,大乘佛经:妙法莲华经...
妙法莲花经-拼音版_图文
妙法莲花经-拼音版 - 妙法莲华经 姚秦三藏法师鸠摩罗什 奉诏 译 三寶經舍 敬印 妙法莲华经妙法莲华经】目 妙法莲华经弘传序 炉香赞开经偈 录 …...
普门品注音版
普门品注音版 - xiāng lú xiāng zhà r? fǎ ji? m?ng xūn shēn zhū f? hǎi huì xī yáo w?n zàn suí chù ji? xi...
普门品注音版
普门品注音版 - guān shì yīn pú sà pǔ m?n pǐn 观世音菩萨普门品 xiāng zàn 香赞 lú xiāng zhà r? fǎ ji? m?ng x...
普门品(注音版)
普门品(注音版)_文化/宗教_人文社科_专业资料。guān shì yīn pú sà pǔ ...n pǐn 妙法莲华经观世音菩萨普门品 yáo qín sān zàng fǎ shī jiū ...
普门品注音版
观世音菩萨普门品注音版 24页 1下载券 观世音菩萨普门品(注音版... 20页 1...n pǐn 妙法莲华经观世音菩萨普门品ěr shí wú jìn yì pú sà jí c...
普门品注音版
普门品注音版_法律资料_人文社科_专业资料。guān shì yīn pú sà pǔ m?n...n pǐn 妙法莲华经观 世音菩萨普门品 yáo qín sān zàng fǎ shī jiū...
原觉法师精彩开示:《妙法莲华经》之妙法(一)(2015-9-14)
原觉法师精彩开示:《妙法莲华经》之妙法(一)(2015-9-14)_文化/宗教_人文...看到我们在电脑键盘上乱敲一 些与老虎毫无关系的拼音字母,也许一生气转头就走了...
更多相关标签: