当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

三字经全文正版


三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之 初 , xiāng jìn 相 近 , bú jiào 不 教 , zhī dào 之 道 , mèng mǔ 孟 母 , bù xué 不 学 , xìng běn shàn 性 本 善。 xí xiāng yuǎn 习 相 远。 xì ng nǎi qiān 性 乃 迁。 guì yǐ zhuān 贵 以 专。 zé lí n chǔ 择 邻 处。 duàn jī zhù 断 机 杼。 yì fāng 义 方。 jù yáng 俱 扬。 zhī guò 之 过。 zhī duò 之 惰。

dòu yān 窦 燕 jiào wǔ 教 五 Yǎng bú 养 不 Jiào bù 教 不
三字经

shān yǒu 山 , 有 zǐ míng 子 , 名 jiào fù 教 , 父 yán shī 严 , 师
1

zǐ bù xué fēi suǒ yí 子 不 学 , 非 所 宜。 yòu bù xué lǎo hé wéi 幼 不 学 , 老 何 为。 yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。 wèi rén zǐ fāng shào shí 为 人 子 , 方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 , 习 礼 仪。 Xiāng jiǔ lí ng néng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。 Xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 , 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 , 能 让 梨。 tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 , 宜 先 知。 Shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝 弟 , 次 见 闻。
三字经 2

zhī mǒu shù 知 某 数 , yī ér shí 一 而 十 , bǎi ér qiān 百 而 千 , sān cái zhě 三 才 者 , sān guāng zhě 三 光 者 , sān gāng zhě 三 纲 者 , fù 父 Yuē 曰 cǐ 此 yuē 曰 cǐ 此
三字经

shí mǒu wén 识 某 文。 shí ér bǎi 十 而 百。 qiān ér wàn 千 而 万。 tiān dì rén 天 地 人。 rì yuè xīng 日 月 星。 jūn chén yì 君 臣 义。 fù shùn 妇 顺。 qiū dōng 秋 冬。 bù qióng 不 穷。 xī dōng 西 东。 hū zhōng 乎 中。

zǐ 子 chūn 春 sì 四 nán 南 sì 四

qīn fū 亲 , 夫 xià yuē 夏 , 曰 shí yùn 时 , 运 běi yuē 北 , 曰 fāng yì ng 方 , 应
3

yuē 曰 cǐ 此 Yuē 曰 cǐ 此 dào 稻 cǐ 此 mǎ 马 cǐ 此 yuē 曰

shuǐ huǒ 水 火 , wǔ xí ng 五 行 , rén yì 仁 义 , wǔ cháng 五 常 , liáng shū 粱 菽 , liù gǔ 六 谷 , niú yáng 牛 羊 , liù chù 六 畜 , xǐ nù 喜 怒 ,

mù jīn tǔ 木 金 土。 běn hū shù 本 乎 数。 lǐ zhì 礼 智 bù róng 不 容 mài shǔ 麦 黍 rén suǒ 人 所 jī quǎn 鸡 犬 rén suǒ 人 所 yuē āi 曰 哀 xì n 信。 wěn 紊。 jì 稷。 shí 食。 shǐ 豕。 sì 饲。 jù 惧。

ài 爱
三字经

wù yù qī 恶 欲 , 七
4

qí ng jù 情 具。

páo 匏 sī 丝 gāo 高 shēn 身 zì 自 nǎi 乃

tǔ 土 yǔ 与 zēng 曾 ér 而 zǐ 子 jiǔ 九

gé mù shí jīn 革 , 木 石 金。 zhú nǎi bā yīn 竹, 乃 八 音。 zǔ fù ér shēn 祖 , 父 而 身。 zǐ zǐ ér sūn 子 , 子 而 孙。 sūn zhì xuán zēng 孙 , 至 玄 曾 zú rén zhī lún 族 , 人 之 伦。 ēn fū 恩 , 夫 yǒu dì 友 , 弟 xù yǒu 序 , 友 jì ng chén 敬 , 臣 yì rén 义 , 人
5

fù zǐ 父 子 xiōng zé 兄 则 zhǎng yòu 长 幼 jūn zé 君 则 cǐ shí 此 十
三字经

fù 妇 zé 则 yǔ 与 zé 则 suǒ 所

cóng 从。 gōng 恭。 péng 朋。 zhōng 忠。 tóng 同。

fán xùn méng xū jiǎng jiū 凡 训 蒙 , 须 讲 究。 xiáng xùn gǔ mí ng jù dòu 详 训 诂 , 明 句 读。 wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。 lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 , 二 十 篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 , 记 善 言。 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 , 七 篇 止。 jiǎng dào dé shuō rén yì 讲 道 德 , 说 仁 义。 zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。 zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。
三字经 6

大 小 戴 , 注 礼 记。 shù shèng yán lǐ yuè bèi 述 圣 言 , 礼 乐 备。 yuē guó fēng yuē yǎ sòng 曰 国 风 , 曰 雅 颂。 hào sì shī dāng fěng yǒng 号 四 诗 , 当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zuò 诗 既 亡 , 春 秋 作。 yù bāo biǎn bié shàn è 寓 褒 贬 , 别 善 恶。 sān zhuàn zhě 三 传 者 , yǒu zuǒ shì 有 左 氏 , jīng jì mí ng 经 既 明 , cuō qí yào 撮 其 要 , wǔ zǐ zhě 五 子 者 wén zhōng zǐ
三字经 7

yǒu gōng yáng 有 公 羊。 yǒu gǔ liáng 有 谷 梁。 fāng dú zǐ 方 读 子。 jì qí shì 记 其 事。 yǒu xún yáng 有 荀 扬。 jí lǎo zhuāng

文 中 子 , 及 老 庄。 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通 , 读 诸 史。 考 世 系 , 知 终 始。 zì xī nóng zhi huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。 táng yǒu yu hào èr dì 唐 有 虞 , 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì 相 揖 逊 , 称 盛 世。 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。 zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。
三字经 8

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。 bā bǎi zǎi zuìcháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 yí ng qí n shì shǐ jiān bì ng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。
三字经 9

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。 sì 四 wèi 魏 hào 号 song 宋 wéi 为 běi 北 yǔ 宇 bǎi nián zhōng yú xiàn 百 年 , 终 于 献。 shǔ wú zhēng hàn dǐng 蜀 吴 , 争 汉 鼎。 sān guó qì liǎng jì n 三 国 , 迄 两 晋。 qí jì liáng chén chéng 齐 继 , 梁 陈 承。 nán cháo dū jīn lí ng 南 朝 , 都 金 陵。 yuán wèi fēn dōng xi 元 魏 , 分 东 西。 wén zhōu yǔ gāo qí 文 周 , 与 高 齐。 yì 一 shī 失 qǐ tǔ 土 tǒng 统 yì yǔ 宇。 xù 绪。 shī

dài zhì suí 迨 至 隋 , bú zài chuan 不 再 传 , táng gāo zǔ
三字经 10

唐 chú 除 èr 二 liáng 梁 liáng 梁

高 祖 , suí luàn 隋 乱 , shí chuán 十 传 , miè zhī 灭 之 , táng jì n 唐 晋 ,

起 义 师。 chuàng guó jī 创 国 基。 sān bǎi zǎi 三 百 载。 guó nǎi gǎi 国 乃 改。 jí hàn zhōu 及 汉 周。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎 宋 兴 , 受 周 禅。 shí bā chuán nán běi hùn 十 八 传 , 南 北 混。 liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽 与 金 , 帝 号 纷。 dài miè liáo sòng yóu cún 迨 灭 辽 , 宋 犹 存。 zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴 , 金 绪 歇。
三字经 11

yǒu 有

sòng shì yì tong miè 宋 世 , 一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 mí ng tài zǔ jiǔ qīn shī 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì 传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mì ng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jì ng sì fāng kè dà dì ng 靖 四 方 , 克 大 定。

zhì 至 shí 十
三字经

xuān 宣 èr 二

tǒng nǎi dà tóng 统 , 乃 大 同。 shì qīng zuò zhōng 世 , 清 祚 终。
12

dú shǐ 读 史 tōng gǔ 通 古 kǒu ér 口 而 cháo yú 朝 于 xī zhòng 昔 仲 gǔ shèng 古 圣 zhào zhōng 赵 中 bǐ jì 彼 既 pī pú 披 蒲 bǐ wú 彼 无 tóu xuán 头 悬
三字经

zhě kǎo shí lù 者 , 考 实 录。 jīn ruò qīn mù 今 , 若 亲 目。 song xīn ér wéi 诵 , 心 而 维。 sī xī yú sī 斯 , 夕 于 斯。 ní shī xiàng tuó 尼 , 师 项 橐。 xián shàng qí n xué 贤 , 尚 勤 学。 ling dú lǔ lún 令 , 读 鲁 论。 shì xué qiě qí n 仕 , 学 且 勤。 biān xiāo zhú jiǎn 编 , 削 竹 简。 shū qiě zhī miǎn 书 , 且 知 勉。 liáng zhuī cì gǔ 梁 , 锥 刺 股。
13

bǐ 彼

bú 不

jiào zì qín kǔ 教 , 自 勤 苦。 yí ng rú yì ng xuě 萤 , 如 映 雪。 pín xué bú chuò 贫 , 学 不 辍。 xīn rú guà jiǎo 薪 , 如 挂 角。 láo yóu kǔ zhuó 劳 , 犹 苦 卓。 quán èr shí qī 泉 , 二 十 七。 fèn dú shū jí 奋 , 读 书 籍。 lǎo yóu huǐ chí 老 , 犹 悔 迟。

rú náng 如 囊 jiā suī 家 虽 rú fù 如 负 shēn suī 身 虽 sū lǎo 苏 老 shǐ fā 始 发 bǐ jì 彼 既

ěr 尔 ruò 若
三字经

xiǎo shēng yí zǎo sī 小 生 , 宜 早 思。 liáng hào bā shí èr 梁 灏 , 八 十 二。
14

duì 对 bǐ 彼 ěr 尔 yí ng 莹 mì 泌 bǐ 彼 ěr 尔 cài 蔡 xiè 谢 bǐ 彼 ěr 尔
三字经

dà tí ng kuí duō shì 大 廷 , 魁 多 士。 jì chéng zhòng chēng yì 既 成 , 众 称 异。 xiǎo shēng yí lì zhì 小 生 , 宜 立 志。 bā suì néng yǒng shī 八 岁 , 能 咏 诗。 qī suì néng fù qí 七 岁 , 能 赋 棋。 yǐng wù rén chēng qí 颖 悟 , 人 称 奇。 yòu xué dāng xiào zhī 幼 学 , 当 效 之。 wén jī néng biàn qí n 文 姬 , 能 辨 琴。 dào yùn néng yǒng yín 道 韫 , 能 咏 吟。 nǚ zǐ qiě cōng mǐn 女 子 , 且 聪 敏。 nán zǐ dāng zì jǐng 男 子 , 当 自 警。
15

táng liú 唐 刘 jǔ shén 举 神 bǐ suī 彼 虽 ěr yòu 尔 幼 yǒu wéi 有 为 quǎn shǒu 犬 守 gǒu bù 苟 不 cán tǔ 蚕 吐

yàn fāng qī 晏 , 方 七

suì 岁。

tóng zuò zhèng zì 童 , 作 正 字。 yòu shēn yǐ shì 幼 , 身 已 仕。 xué miǎn ér zhì 学 , 勉 而 致。 zhě yì ruò shì 者 , 亦 若 是。 yè jī sī chén 夜 , 鸡 司 晨。 xué hé wéi rén 学 , 曷 为 人。 sī fēng niàng mì 丝 , 蜂 酿 蜜。

rén bù xué bù rú wù 人 不 学 , 不 如 物。 yòu ér xué zhuàng ér xí ng 幼 而 学 , 壮 而 行。 shàng zhì jūn xià zé mín
三字经 16

上 致 君 , 下 泽 yáng míng shēng xiǎn fù 扬 名 声 , 显 父 guāng yú qián yù yú 光 于 前 , 裕 于 rén yí zǐ jīn mǎn 人 遗 子 , 金 满 wǒ jiào zǐ wéi yì 我 教 子 , 惟 一 qín 勤 jiè 戒

民。 mǔ 母。 hòu 后。 yí ng 赢。 jīng 经。

yǒu gōng xì wú yì 有 功 , 戏 无 益。 zhī zāi yí miǎn lì 之 哉 , 宜 勉 力。

三字经

17


赞助商链接
相关文章:
2015最新繁体版三字经全文
在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
三字经全文带拼音完整版---正确版
三字经全文带拼音完整版---正确版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近 , bú ji...
三字经全文新版带拼音---打印版
三字经全文新版带拼音---打印版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近 , bú jià...
三字经完整版全文带拼音
在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
三字经全文带拼音---打印版
在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
三字经全文儿童版
三字经全文儿童版 - 三字经 rén 人 xì ng 性 gǒu 苟 jiào 教 xī 昔 zǐ 子 zhī chū 之初 , xiāng jìn 相近 , bú jiào 不教 , z...
繁体版三字经全文
在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
三字经完整版全文带拼音
三字经完整版全文带拼音 - 三字经 rén 人 zhī chū xìng běn shàn 之初 ,性本善。 yǎng bú jiào 养不 fù zhī gu? 过。 duò 惰。 s...
三字经全文带拼音完整版---打印版
三字经全文带拼音完整版---打印版 - 《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。《三字经》取材典范,包括中国...
三字经全文带拼音---打印版
在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档
更多相关标签: