当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

笠翁对韵全文


lǐ yú 《 lì wēnɡ duì yùn 》 李 渔 《 笠 翁 yī 一 dōnɡ 东 tiān duì dì , yǔ duì fēnɡ 。 dà lù duì chánɡ kōnɡ 。 shān huā duì hǎi shù , chì rì duì cānɡ qi?nɡ 。 l?i yǐn yǐn , wù mēnɡ mēnɡ 。 rì xià duì tiān zhōnɡ 。 fēnɡ ɡāo qiū yu? bái , yǔ jì wǎn xiá h?nɡ 。 niú nǚ ?r xīnɡ h? zuǒ y?u , shēn shānɡ liǎnɡ yào d?u xī dōnɡ 。 shí yu? sāi biān , sà sà hán shuānɡ jīnɡ shù lǚ ; sān dōnɡ jiānɡ shànɡ , màn màn shu? xuě lěnɡ yú wēnɡ 。 天 空 穹 天 红 曜 惊 雪 。 山 。 雷 中 。 牛 斗 戍 冷 对 地 , 雨 对 花 隐 对 隐 高 海 风 树 。 大 陆 对 , 赤 蒙 日 对 。 日 下 长 苍 对 对 韵 》

, 雾 蒙 秋

。 风

月 白

, 雨 霁 晚 霞 , 参 商 两 霜 朔

女 二 星 。十 冬

河 左 右 月 江 塞 边 上

西 东

,飒 飒 寒 , 漫 漫

旅 ; 三 鱼 翁 。

h? duì hàn , lǜ duì h?nɡ 。 yǔ b? duì l?i ɡōnɡ 。

yān l?u duì xuě d?nɡ , yu? diàn duì tiān ɡōnɡ 。 yún ài dài , rì t?nɡ m?nɡ 。 là jī duì yú p?nɡ 。 ɡu? tiān xīnɡ sì jiàn , tǔ hún yu? rú ɡōnɡ 。 yì lǚ k? f?nɡ m?i zǐ yǔ , chí tínɡ r?n yì h? huā fēnɡ 。 máo diàn cūn qián , hào yu? zhuì lín jī chànɡ yùn ; bǎn qiáo lù shɑnɡ , qīnɡ shuānɡ suǒ dào mǎ xínɡ zōnɡ 。 河 对 公 宫 蓬 弓 荷 花 鸡 唱 道 马 行 。 烟 。 云 。 过 汉 楼 叆 叇 天 , 绿 对 对 雪 洞 红 。 雨 伯 对 , 月 朦 殿 对 雷 天 渔 如

, 日 曈 星 梅 村 似 箭

。 腊 屐 对 , 吐 魂 亭 月 月

。 驿 旅 客 逢 风 。茅 韵 ;板 踪 。 店 桥

子 雨 , 池 前 ,皓 ,青

人 挹 坠 霜 林 锁

路 上

shān duì hǎi , huá duì sōnɡ 。 sì yu? duì sān ɡōnɡ 。 ɡōnɡ huā duì jìn liǔ , sāi yàn duì jiānɡ l?nɡ 。 qīnɡ shǔ diàn , ɡuǎnɡ hán ɡōnɡ 。 shí cuì duì tí h?nɡ 。 zhuānɡ zhōu m?nɡ huà di? , lǚ wànɡ zhào fēi xi?nɡ 。 běi yǒu dānɡ fēnɡ tínɡ xià shàn , nán lián pù rì shěnɡ dōnɡ hōnɡ 。 h? wǔ l?u t?u , yù dí n?nɡ cán xiān zǐ yu? ; f?nɡ xiánɡ tái shànɡ ,

zǐ xiāo chuī duàn měi r?n fēnɡ 。 山 公 龙 对 兆 扇 头 上 。 宫 。 清 题 红 飞 , 南 对 海 花 暑 ,华 对 殿 禁 对 嵩 柳 。四 岳 对 , 塞 寒 梦 牖 当 冬 子 月 美 人 烘 ; 凤 风 化 宫 蝶 风 雁 对 三 江 翠

, 广 周

。 拾

。 庄 熊 帘

, 吕 望 停 夏

。 北 曝 日 省 残 吹 仙 断

。 鹤 舞 楼 翔 。 台

, 玉 笛 弄 , 紫 箫

?r 二

dōnɡ 冬

ch?n duì wǔ , xià duì dōnɡ 。 xià shǎnɡ duì ɡāo chōnɡ 。 qīnɡ chūn duì bái zh?u , ɡǔ bǎi duì cānɡ sōnɡ 。 chuí diào k? , h? chú wēnɡ 。 xiān h? duì sh?n l?nɡ 。 f?nɡ ɡuàn zhū shǎn shu? , chī dài yù línɡ l?nɡ 。 sān yuán jí dì cái qiān qǐnɡ , yì pǐn dānɡ cháo lù wàn zhōnɡ 。 huā ? l?u qián , xiān lǐ pán ɡēn diào ɡu? mài ; ch?n xiānɡ tínɡ pàn , jiāo yánɡ shàn chǒnɡ qǐ biān fēnɡ 。 晨 对 午 , 夏 对 冬 。 下 晌 对

高 苍 对

舂 松 神

。 青 。垂 龙 珑 朝 根 调 擅

春 钓

昼 翁

, 古 柏 。仙

对 鹤

客 ,荷 锄 冠 元 钟 脉 珠 闪 及 第 才 。花 ; 沉 风

。 凤 。 三 禄 万 国 宠

烁 千 萼 楼

, 螭 带 顷 前 亭 , 一 ,仙 畔 ,

玉 玲 品 当

李 盘 娇 杨

香 。

起 边

qīnɡ duì dàn , báo duì n?nɡ 。 mù ɡǔ duì ch?n zhōnɡ 。 shān chá duì shí jú , yān suǒ duì yún fēnɡ 。 jīn hàn dàn , yù fú r?nɡ 。 lǜ qǐ duì qīnɡ fēnɡ 。 zǎo tānɡ xiān sù jiǔ , wǎn shí jì cháo yōnɡ 。 tánɡ kù jīn qián n?nɡ huà di? , yán jīn bǎo jiàn huì ch?nɡ l?nɡ 。 wū xiá lànɡ chuán , yún yǔ huānɡ tánɡ sh?n nǚ miào ; dài zōnɡ yáo wànɡ , ?r sūn lu? li? zhànɡ ren fēnɡ 。 清 钟 封 锋 饔 剑 对 淡 茶 菡 汤 库 金 龙 萏 , 薄 对 对 浓 石 。 暮 鼓 对 晨 锁 对 云 青

。 山 。 金 。 早 。唐 会 成

菊 , 烟

, 玉 芙 蓉 先 钱 宿 酒 能 化

。 绿 绮 对 , 晚 蝶 传 食

继 朝 津 宝

,延

。 巫 峡 浪

, 云 雨

荒 孙 罗

唐 列

神 丈

女 庙 人 峰

; 岱 宗 。

, 儿

fán duì jiǎn , di? duì zh?nɡ 。 yì lǎn duì xīn yōnɡ 。 xiān wēnɡ duì shì bàn , dào fàn duì rú zōnɡ 。 huā zhu? zhu? , cǎo qì qì 。 lànɡ di? duì kuánɡ fēnɡ 。 shù ɡān jūn zǐ zhú , wǔ shù dài fu sōnɡ 。 ɡāo huánɡ mi? xiànɡ pínɡ sān ji? , yú dì ch?nɡ yáo jí sì xiōnɡ 。 n?i yuàn jiā r?n , mǎn dì fēnɡ ɡuānɡ ch?u bú jìn ; biān ɡuān ɡu? k? , lián tiān yān cǎo hàn wú qi?nɡ 。 繁 心 宗 狂 松 承 风 天 慵 对 。仙 灼 。 数 皇 简 翁 灼 竿 灭 , 叠 对 对 释 重 伴 。 意 懒 ,道 范 对 蝶 大 对 儒 对 夫

。 花 蜂 。 高 尧 光 烟 草

, 草 君 项 。内

葺 葺 。 浪 , 五 树 三 佳 关 杰 人 过

子 竹 凭 苑

, 虞 帝 ,满 地

殛 四 凶 愁 不 尽

; 边 。

客 , 连

憾 无 穷

sān 三

jiānɡ 江

qí duì ǒu , zhǐ duì shuānɡ 。 dà hǎi duì chánɡ jiānɡ 。 jīn pán duì yù zhǎn , bǎo zhú duì yín ɡānɡ 。 zhū qī kǎn , bì shā chuānɡ 。 wǔ diào duì ɡē qiānɡ 。 hàn xìnɡ tuī mǎ wǔ , xià jiàn zhù m?nɡ pánɡ 。 sì shōu li? ɡu? qún wánɡ fú , sān zhù ɡāo ch?nɡ zh?nɡ dí jiànɡ 。 kuà f?nɡ dēnɡ tái , xiāo sǎ xiān jī qín yu? yù ; zhǎn sh? dānɡ dào , yīnɡ xi?nɡ tiān zǐ hàn liú bānɡ 。 奇 对 江 釭 歌 腔 逄 城 洒 仙 雄 天 。 金 。 朱 偶 , 只 盘 漆 槛 兴 列 对 对 双 。 大 海 , 宝 窗 烛 对 长 对 银 对 尨 高

玉 盏

, 碧 纱 推 国

。 舞 调 谏 著 筑

。 汉 。 四 收 众

马 武 , 夏 群 王 凤 蛇

服 , 三 登 当 台 道

敌 降 月

。 跨 玉 ; 斩 邦 。

, 潇 , 英

姬 秦

子 汉 刘

yán duì mào , xiànɡ duì pánɡ 。 bù niǎn duì tú ɡànɡ 。 tínɡ zhēn duì ɡē zhú , yì lǎn duì xīn jiànɡ 。 dēnɡ shán shǎn , yu? chuánɡ chuánɡ 。 lǎn p?i duì fēi huánɡ 。 liǔ dī chí jùn mǎ , huā yuàn f?i cūn m?nɡ 。 jiǔ liànɡ wēi xūn qi?nɡ yǎo jiá ,

xiānɡ ch?n m?i yìn yù lián shuānɡ 。 shī xiě dān fēnɡ , hán fū yōu huái liú ji? shuǐ ; l?i dàn bān zhú , shùn fēi yí hàn jī yú jiānɡ 。 颜 徒 杠 降 辔 吠 香 枫 竹 补充: sì 四 zhī 支 对 。 停 。 灯 对 村 飞 尨 尘 , 韩 , 舜 闪 艎 。 酒 没 印 貌 , 像 针 闪 。 柳 量 玉 莲 怀 流 对 对 搁 竺 , 月 幢 堤 驰 微 熏 双 节 水 骏 琼 庞 。 步 辇 对 对 心

, 意 懒 幢

。 揽 院

马 , 花 杳 。 诗 ; 泪

颊 , 写 丹

夫 幽

弹 斑

妃 遗 憾

积 湡 江quán duì shí , ɡān duì zhī 。 chuī zhú duì dàn sī 。 shān tínɡ duì shuǐ xi? , yīnɡ wǔ duì lú cí 。 wǔ s? bǐ , shí xiānɡ cí 。 pō m? duì chuán zhī 。 sh?n qí hán ɡān huà , xi?nɡ hún lǐ línɡ shī 。 jǐ chù huā jiē xīn du? jǐn , yǒu r?n xiānɡ jìnɡ dàn nínɡ zhī 。 wàn lǐ fēnɡ yān , zhàn shì biān t?u zhēnɡ bǎo sāi ; yì lí ɡāo yǔ , n?nɡ fū cūn wài jìn ch?nɡ shí 。

泉 丝 。山 笔 , 十 干 锦 烟 农 画

对 亭 香

石 对

, 干 水 榭

。 吹 鹉 对 卮,鹦 传

鸬 鹚 。五 色 。 神 花 街 奇 韩 新 夺

词 。 泼 墨 对 浑 香 头 乘 李 陵 径 争 时

,雄 人

诗 。几 处 淡 宝 。 凝 塞 脂

, 有 ,战 夫 村

。 万

里 烽 雨 ,

士 边 外 尽

;一 犁 膏

zǔ duì hǎi , fù duì shī 。 diǎn qī duì miáo zhī 。 yáo zān duì zhū lǚ , jiàn k? duì qín shī 。 ɡū jiǔ jià , mǎi shān zī 。 ɡu? s? duì xiān zī 。 wǎn xiá mínɡ sì jǐn , chūn yǔ xì rú sī 。 liǔ bàn chánɡ dī qiān wàn shù , huā h?nɡ yě sì liǎnɡ sān zhī 。 zǐ ɡài huánɡ qí , tiān xiànɡ yù zhàn jiānɡ zuǒ dì ; qīnɡ páo bái mǎ , t?nɡ yáo zhōnɡ yīnɡ sh?u yánɡ ?r 。 俎 对 瑶 买 锦 树 天 谣 簪 山 , 春 ,花 象 终 横 对 醢 ,赋 对 珠 履 ,剑 色 对 诗 。点 琴 漆 对 师 描 脂 价 。 , 似 万 旗 ,

客 对 仙

。沽 酒 霞 明

资 。 国

姿 。 晚 绊 长 。紫 盖 袍

雨 细 如 丝 。 柳 野 寺 两 江 阳 左 三 枝

堤 千 黄

预 占 应 寿

地 ;青

白 马 ,童

儿 。

zhēn duì zàn , fǒu duì zhī 。 yínɡ zhào duì cán sī 。 qīnɡ jū duì chánɡ xiù , ruì cǎo duì línɡ zhī 。 liú tì c? , duàn chánɡ shī 。 h?u sh? duì yāo zhī 。 yún zhōnɡ xi?nɡ hǔ jiānɡ , tiān shànɡ f?nɡ huánɡ ?r 。 yǔ miào qiān nián chuí jú y?u , yáo jiē sān chǐ fù máo cí 。 xiānɡ zhú hán yān , yāo xià qīnɡ shā l?nɡ dài mào ; hǎi tánɡ jīnɡ yǔ , liǎn biān qīnɡ l?i shī yān zhi 。 箴 丝 。轻 对 裾 对 肠 ,天 赞 长 诗 , 缶 袖 对 卮 。 萤 草 对 凰 对 腰 灵 炤 芝 对 蚕

,瑞 舌 凤 三 尺 笼

。流 中 千 竹 经

涕 策 ,断 熊 年 含 虎 将 垂 烟

。喉 上 阶 纱 湿

肢 。 云

儿 。禹 庙 茨 。湘 ; 海 棠

桔 柚 ,尧 , 腰 边 下 清 轻 泪

覆 茅 玳 瑁 。

雨 , 脸

胭 脂

zhēnɡ duì rànɡ , wànɡ duì sī 。 yě ɡě duì shān zhī 。 xiān fēnɡ duì dào ɡǔ , tiān zào duì r?n w?i 。 zhuān zhū jiàn , b? lànɡ zhuī 。 jīnɡ wěi duì ɡān zhī 。 w?i zūn mín wù zhǔ , d? zh?nɡ dì wánɡ shī 。 wànɡ qiē bù fánɡ r?n qù yuǎn , xīn mánɡ wú nài mǎ xínɡ chí 。 jīn wū bì lái , fù qǐ mào lín tí zhù bǐ ; yù l?u ch?nɡ h?u , jì xū chānɡ ɡǔ

fù nánɡ cí 。 争 栀 诸 民 。仙 剑 物 主 对 风 ,博 浪 ,德 重 忙 题 柱 让 对 道 椎 , 望 对 思 。 野 葛 对 造 对 。望 迟 成 对 干 人 为 山

骨 ,天 。经 纬 师

。专 尊 人 ,

支 。位 切 不 妨 屋 闭 来

帝 王 无 奈

去 远

,心 林

马 行

。金 后

赋 乞 茂 谷 负 囊

笔 ; 玉 楼

, 记 须 昌

词 。

wǔ 五

wēi 微

xián duì sh?nɡ , shì duì fēi 。 jiào ào duì cān wēi 。 yú shū duì yàn zì , cǎo shě duì chái fēi 。 jī xiǎo chànɡ , zhì cháo fēi 。 h?nɡ sh?u duì lǜ f?i 。 jǔ bēi yāo yu? yǐn , qí mǎ tà huā ɡuī 。 huánɡ ɡài n?nɡ ch?nɡ chì bì ji? , ch?n pínɡ shàn jiě bái dēnɡ wēi 。 tài bái shū tánɡ , pù quán chuí dì sān qiān chǐ ; kǒnɡ mínɡ sì miào , lǎo bǎi cān tiān sì shí w?i 。 贤 微 唱 。鱼 书 ,雉 对 对 朝 圣 雁 飞 , 是 对 非 对 对 。 觉 柴 绿 肥 奥 对 参

字 ,草 舍 。红 瘦

扉 。鸡 晓 。举 杯 邀

, 骑 马 踏 花 , 陈 平 垂 天 善

归 解

。 黄 白 千 登 尺

盖 危成 白 明

赤 书 祀

壁 捷 堂 庙

。 太

, 瀑 泉 , 老

地 三

; 孔

柏 参

四 十 围ɡē duì jiǎ , w? duì w?i 。 dànɡ dànɡ duì wēi wēi 。 yán tān duì shào pǔ , jìnɡ jú duì yí wēi 。 zhàn h?nɡ jiàn , cǎi f?nɡ fēi 。 hǔ bǎnɡ duì l?nɡ qí 。 xīn zhōnɡ lu? jǐn xiù , kǒu n?i tǔ zhū jī 。 kuān h?nɡ hu? dá ɡāo huánɡ liànɡ , chì zhà àn yǎ bà zhǔ wēi 。 mi? xiànɡ xìnɡ liú , jiǎo tù jìn shí z?u ɡǒu sǐ ; lián wú jù w?i , pí xiū tún chù w? l?nɡ ɡuī 。 戈 对 严 渐 罗 皇 刘 貅 滩 对 甲 ,幄 对 邵 凤 , 口 , 叱 兔 尽 卧 龙 帏 。荡 菊 对 对 荡 对 巍 。 占 旗 。 心 宏 。 灭 豁 项 巍 。 鸿 中

圃 , 靖 飞 内 咤 时 归

夷 薇 龙

, 采 锦 量 ,狡 屯 处 绣

。 虎 榜 吐 珠

玑 。 宽 威

达 高 兴 ,貔

暗 哑 霸 主 走 。

狗 死 ;连

吴 拒 魏

shuāi duì sh?nɡ , mì duì xī 。 jì fú duì cháo yī 。 jī chuānɡ duì yàn tǎ , qiū bǎnɡ duì chūn w?i 。 wū yī xiànɡ ,

yàn zi jī 。 jiǔ bi? duì chū ɡuī 。 tiān zī zhēn yáo tiǎo , sh?nɡ d? shí ɡuānɡ huī 。 pán táo zǐ qu? lái jīn mǔ , lǐnɡ lì h?nɡ ch?n jìn yù fēi 。 bà zhǔ jūn yínɡ , yà fù dān xīn zhuànɡ yù d?u ; chánɡ ān jiǔ shì , zh? xiān kuánɡ xìnɡ huàn yín ɡuī 。 衰 鸡 窗 巷 窈 金 营 谪 窕 对 盛 对 , 燕 雁 ,密 对 稀 。祭 服 对 朝 塔 , 秋 别 光 尘 榜 对 辉 进 玉 斗 银 龟 。 对 初 春 归 闱 衣 。

。 乌 衣 姿 真 来 军 ,

子 矶 。 久 德 实 荔 红 心 撞 换

。 天 桃

, 圣

。 蟠 玉 妃 ;长

紫 阙

母 , 岭 ,亚 父 丹 仙 狂

。 霸 主 安 酒 市

相关文章:
笠翁对韵全文
笠翁对韵全文 - 卷一 一东 天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍 穹。雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。风高秋月白,雨霁晚霞 红。牛女二星河...
《笠翁对韵》全文及解释
笠翁对韵全文及解释 - 《笠翁对韵全文解释 一东天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐 隐,雾濛濛。日下对天中。风高秋月白,...
笠翁对韵原文
笠翁对韵(全文) 笠翁对韵【作者介绍】 《笠翁对韵》是训练儿童作诗对句、掌握声韵格律的优秀启蒙读物,是从前 人们学习写作近体诗、词,用来熟悉对仗、用韵、组织...
《笠翁对韵》全文解释
笠翁对韵全文解释_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵全文解释一东 ( 1 )天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹 (qi ? nɡ)。...
《笠翁对韵》全文 及最佳注释
笠翁对韵全文 及最佳注释 - 《笠翁对韵全文及译文(上卷) 一东 天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐, 雾濛濛。日下对天中...
《笠翁对韵》全文解释
笠翁对韵全文解释 - 《笠翁对韵全文解释 一东天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐,雾濛濛。 日下对天中。风高秋月白,雨霁...
笠翁对韵-全文解释
笠翁对韵-全文解释_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。上卷 一东 天对地,雨对风。大陆对长空。 【长空】宽广高远的天空。毛泽东《蝶恋花·答李淑一》:万里长空且为忠...
笠翁对韵全文
笠翁对韵全文 - 祁县第三小学国学经典《笠翁对韵》考级内容(四) 第一级:国学经典小学士 y? dōng yǔ duì f?ng wù m?ngm?ng dàlù duì chángkōng ...
笠翁对韵-全文解释校对目录版
笠翁对韵-全文解释校对目录版_文学研究_人文社科_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载笠翁对韵-全文解释校对目录版_文学研究_人文社科_专业资料。笠翁对韵,全文...
《笠翁对韵》全文解释
笠翁对韵全文解释 - 天对地,雨对风。大陆对长空。... 《笠翁对韵全文解释_文学研究_人文社科_专业资料。天对地,雨对风。大陆对长空。 《笠翁对韵》李渔...
更多相关标签: