当前位置:首页 >> 语文 >>

高考古文啊


é]

ó]

濁 水 仍 傾 , 此 天 災 也 ? 人 禍 也 ! 斵 木 算 刂 竹 , 彍 弮

嗚 呼 ! 漫 山 設 棙 , 遍 地 盡 罘 。 此 天 災 也 ? 人 禍 也 ! 河 海 黟
[yī]

之 上 , 星 河 不 見 。

瑤 池 ,

貧 地 徠 賈 , 以 豐 其 貲
[zī]

不 盈 寸 , 巴 蛇 王 虺
[huǐ]

下 , 萬 山 盡 屼 , 百 尺 篔

君 不 見 斵凡 此 異 態 , 非 天 之 咎 。

不 能 , 啼 口 立 啾 啾
[jiū]

霶 霈

, 燾

今 北 方 久 熰 , 瀵 氿 甃 眢然 ,

。 然 千 丈 方 圓 , 萊 菔 不 生 , 九 天

, 盡 化 柈
[pán]

饈 。 玈

氣 烰 烰 , 上 格

簹 , 化 為 竹 著 。 於 彼 幼 蛇 , 匌
[g

焚 樟 , 岵
[hù]之 為 屺 , 睇 眄

, 洚 水 肆 虐 , 當 此 之 滈 , 茅 舍 盡 走 。 欲 苫 (
shàn

天 幠
[hū]

日 。 土 地 皴
[cūn]

詫 之 態 , 非 闠 闠
] [huán huì

每 嚙 毚 臑之 豚 , 日 食 其 羓
[bā]

呱 呱 小 兒 , 但 飲 牛 湩
[dòng]

高 考 古 文

[zhú]

[cǐ][pāng pèi]

[dào]

[zhuó] [pián]

[niè chán nào][ōu]

[wù] [yún]

崩 , 罅

可 容 人 。 南 疆

, 坌

之 中 所 得 見 也 。

, 然 竟 不 知 其 夋
[qūn]

[fèn guǐ zhòu yuān]

。 洎
] [jì

坲 坲
[f

兔 。 方 彼 之 時 ,

其 成 立 , 未 識 豜 豭

, 至 於 弱 冠 , 不 明 犍
[jiān]

[ ] [guō] [juàn]

[xià]

[qǐ]

[lu]

[bèn]

[jiān jiā]

[miàn]狀 。 佌

人 , 鮒 遊 沴 然 。之 車 , 斐 斐 閭 巷 之 間 , 目 不 復 睺 , 鼻 不 再 鼽
[qiú]

葌 柅 柅 遊 屮

, 鳥 不 驚

葳 蕤 , 見 柳 而 人 不 攦 , 視 草 而 眾 不 蹸 , 日 駕 雙

吾 所 思 者 , 河 泮 水 墺 , 楊 槐 蓁 蓁 , 町 疃
[tuǎn]

之 徒 , 棄 不 婟

, 柳 榆 其 秝
] [lì

嫪 , 國 之 大 蠹 , 捐 而 必 究 。

孫 後 代 , 人 己 知 之 。 然 行 之 效 , 則 體 躆 廟 堂 者 思 之 , 媕 娿
[ān ē]。 苾

己 而 諑 共 工 。 未 之 可 也 。 闤 闠 所 趨 , 不 可 恈 恈 。 當 思 子

南 域 之 霖 , 大 禹 洊 存 , 只 得 扼 腕 而 歎 息 。 人 不 咎 己 而 咎 旱 魃 , 不

今 天 下 多 災 。 北 國 井 冞
[shēn]

也 。

, 陣 主 復 至 , 當 與 孔 張 俱 歾
[mò]所 幸 者 , 人 知 之 也 , 人 更 之 也 。 然 , 上 作 網 法 , 下 偩 幾 何 未 可 知

當 此 之 時 , 何 處 貣 青 天 ?

何 暝 暝 ? 赤 烏 既 出 , 焜 耀 無 復 。 看 天 下 , 鳥 飛 不 下 , 鮮 見 狉 狉 ,

翕 合 沴

氣 , 終 日 涽 涽 。 天 不 復 藍 , 水 不 復 清 。 未 有 烏 雲 , 天

此 天 災 也 ? 人 禍 也 !

待 獸 , 以 至 鹿 不 得 走 , 翬 不 得 飛 , 蟻 不 得 宭
[qún]

[dài]

[qiào]

] [lì

[chè]

[hù]

, 髬 髵 不 見 。示 , 以 他 现 在 的 文 化 修 养 完 全 可 以 被 破 格 录 取 !

年 江 苏 高 考 作 文 阅 卷 组 组 长 何 永 康 也 对 这 名 考 生 高 度 赞 扬 , 他 表

文 , 紧 扣 绿 色 生 活 的 主 题 , 古 为 今 用 , 十 分 切 题 。 此 外 , 今

文 , 切 题 才 是 第 一 要 务 。 而 这 篇 文 章 , 熟 练 运 用 恰 到 好 处 的 古

示 , 事 实 上 光 会 用 文 言 , 会 写 古 字 还 不 算 什 么 , 这 毕 竟 是 高 考 作

阅 卷 老 师 、 古 文 专 家 吴 新 江 在 评 价 这 名 学 生 时 , 自 觉 惭 愧 。 他 表

认 识 。 回 去 后 我 查 阅 资 料 , 做 了 注 释 , 光 注 释 就 写 了 满 满
4

页 !

老 师 , 也 不 全 懂 , 有 些 见 过 但 没 用 过 , 还 有 四 五 十 个 古 字 根 本 不

不 仅 普 通 阅 卷 老 师 不 认 识 、 看 不 懂 , 就 连 我 这 个 教 古 典 文 献 的

当 地 媒 体 急 寻 这 名 古 文 奇 才 , 昨 天 这 位 学 子 终 于 露 面 。

献 学 专 家 吴 新 江 在 看 完 全 篇 后 , 仅 对 文 章 的 注 释 就 写 了
4

页 纸 ,

疑 卷 提 交 给 专 家 组 。 南 京 市 语 文 基 础 知 识 阅 卷 组 组 长 、 古 典 文

样 通 篇 骈 体 古 文 的 方 式 完 成 , 阅 卷 老 师 在 读 到 此 文 时 , 视 作 怀

在 今 年 江 苏 高 考 以 《 绿 色 生 活 》 命 题 的 作 文 中 , 一 名 考 生 就 以 这

時 , 而 可 摘 菱 冣
] [zuì

下 , 延 於 磚 祴 , 搤

菂 , 爇 之 為 饘
[zhān]

, 以 奉 親 房 。

腕 而 惜 水 中 未 置 菱 藕 幾 株 。 燠
[yù]

熱 之

當 復 駕 舴 艋 , 扌 玄 其 落 桃 , 投 於 苙 。 坐 銀 杏 樹 下 , 觀 兒 童 嬉 於 樹

今 吾 執 筆 於 此 , 所 思 者 , 舍 旁 早 蟠 一 株 , 今 當 唪 唪 , 攲 枝 水 上 ,

孫 , 當 修 長 遠 之 道 以 藾 萬 世 。

人 者 , 天 地 孕 育 。 今 其 反 萬 物 , 此 獍 也 。 今 其 不 宜 瞡 瞡 , 遺 禍 搙

“ ”“ ” “ ”

[gāi]

“ ”

[è]

“ ”文 已 经 被 多 家 媒 体 及 网 友 追 捧 , 有 网 友 笑 称 作 者 为 穿 越 人 。

文 , 修 养 的 确 很 深 , 直 接 读 古 文 献 的 硕 士 都 没 问 题 。 在 网 上 , 此

是 用 文 言 文 写 作 , 但 毕 竟 是 三 国 体 , 而 这 位 考 生 则 是 纯 正 文 言

后 又 一 篇 文 言 文 高 分 作 文 。 一 位 专 家 表 示 , 《 赤 兔 之 死 》 虽 然

一 致 认 同 给 他 打 了 高 分 。 这 是 江 苏 高 考 继

年 《 赤 兔 之 死 》

明 现 在 环 境 遭 破 坏 , 幻 想 能 回 到 农 耕 时 代 , 写 得 相 当 不 错 。 专 家

纯 熟 于 心 。 此 外 , 这 篇 作 文 也 很 有 思 想 , 他 从 历 史 发 展 角 度 来 说

字 , 而 且 用 得 很 得 体 , 能 在 考 场 上 短 时 间 里 活 用 古 字 , 说 明 他 已

一 位 阅 卷 老 师 表 示 , 这 位 考 生 此 方 面 造 诣 相 当 深 , 不 仅 会 用 古

师 看 了 怎 么 想 。


王 云 飞 说 , 我 觉 得 写 得 还 不 错 , 但 心 里 也 没 底 。 不 知 道 阅 卷 老

高 考 前 一 天 晚 上 , 我 还 跟 妈 妈 说 , 我 要 冒 险 了 , 我 要 写 文 言 文 。

前 在 多 次 考 试 中 还 尝 试 写 过 武 侠 小 说 、 文 言 文 小 故 事 等 。

先 后 自 购 了 《 史 记 》 和 《 尚 书 》 , 曾 经 把 《 资 治 通 鉴 》 翻 烂 , 此

超 过 了 一 本 分 数 线 。 王 云 飞 表 示 , 自 己 平 时 就 对 古 文 比 较 感 兴 趣 ,

民 。 而 且 , 他 还 是 一 名 理 科 生 , 从 他 的 高 考 成 绩 看 , 其 总 分 已 经

为 王 云 飞 , 家 住 如 皋 下 原 镇 一 个 叫 文 庄 村 的 地 方 , 其 父 母 都 是 农

昨 天 , 该 生 首 度 露 面 , 是 江 苏 如 皋 中 学 高 三 (
12‘ ’

2001) 班 的 学 生 , 名

“ ”
相关文章:
2016高考文言文文化常识(最新)
2016高考文言文文化常识(最新)_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档2016高考文言文文化常识(最新)_语文_高中教育_教育专区。高考备考:2016...
原创高考文言文
原创高考文言文_语文_高中教育_教育专区。山东高考文言文自创题 原创高考文言文一.阅读下面的文言文,完成 1—4 题。 自古明王圣帝,犹须勤学,况凡庶乎!此事遍于...
高中必背古诗文(2016版 原文+翻译)_高三语文_语文_高中...
那个(人)同那个(人) (指老师和学生) 年龄差不多, 道德学问也差不多啊, (...(当作)沙砾,乱丢乱扔,秦 江苏 2016 版高考语文古诗文背诵——高中篇 人看着,...
2014年文言文高考题
2014年文言文高考题_语文_高中教育_教育专区。2014 年高考语文试题—文言文阅读汇编(新课标卷Ⅰ)(一)文言文阅读(19 分) 阅读下面的文言文,完成 4~7 题。 ...
2014年高考试题分类汇编:文言文阅读(含详细解答)
2014年高考试题分类汇编:文言文阅读(含详细解答)_高考_高中教育_教育专区。2014...1.答案: (1)这是你们家的宝贝啊,为什么要如此担心呢?(2) (他)生性很喜欢...
高考必背古诗文及翻译初中部分(完整)
高考必背古诗文及翻译初中部分(完整)_语文_初中教育_教育专区。高考必背古诗文...恐怕是真的不认识千里马啊! 4.送东阳马生序(节选)(宋濂) 余幼时即嗜学。家...
高考必背文言文50篇(初中篇)
高考必背文言文50篇(初中篇)_高考_高中教育_教育专区。高考必考的丫!初中...恐 怕是真的不认识千里马啊! 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通...
2016高考文言文常用文学常识大全
2016 高考文言文常用文学常识大全 一、与政事相关的常用词 官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。 于是官员与百姓、官员...
2014年高考文言文汇总
2014年全国高考语文文言文阅读题汇总 1.新课标Ⅰ卷于休烈,河南人也。至性贞悫,...村里 见过世面的人,都祝贺他:这是你家的你们家的宝贝啊,为什么要如此 担心...
中高考古诗文情景句默写
高考古诗文情景句默写初中篇 (一)《论语》 1.《论语》中,指出学习与思考必须紧密结合的句子是:学而不思则罔,思而不学则殆。 2.《论语》中强调只要善于...
更多相关标签:
高考必背古诗文64篇 | 2017高考必背古诗文75 | 高考古诗文必背 | 高考古文翻译练习 | 2017高考必背古诗文 | 高考古诗文默写 | 高考必备64篇古诗文 | 高考古诗文理解性默写 |