当前位置:首页 >> 语文 >>

高中语文易错字词字音


“高中语文易错字词字音”
【A】 谙 ān 谙习 、 黯 à n 黯然 、 盎 à ng 盎然、 皑 á i 白雪皑皑 、 隘 à i 狭隘 、 凹 āo 凹陷 【B】 雹 bá o 冰雹 、 稗 bà i 稗草 、 迸 bè ng 迸发、 蹩 bié 蹩脚 、 濒 bīn 濒临、

摈 bì n 摈弃 、 秘 bì秘鲁 、 婢 bì奴婢 、裨 bì益 、 愎 bì刚愎 、 庇 bì荫庇 、 砭 biān 针砭 、 屏 bǐng 屏气 、 钵 bō 衣钵 、 擘 bò 巨擘、 曝 pù 一曝十寒 、 哺 bǔ 哺育 【C】 糙 cāo 粗糙 、 刹 chà 刹*那、 侪 chá i 侪辈、 蝉 chá n 蝉联 、婵 chá n 婵娟 、 谄 chǎn 谄媚、 谄笑、 伥 chāng 为虎作伥 、 偿 chá ng 赔偿 、 偿还、 惝 chǎng 惝 怳 、 huǎng、、坼 chè 干坼、、掣 chè 电掣嗔 chēn 嗔怪瞋 chēn 瞋目撑 chēng 支撑 撑 腰瞠 chēng 瞠目 骋 ché ng 驰骋 骋怀 chì整饬 绌 恨 泣 wé i 啻 chì不啻 笞 chī 鞭笞 侈 chǐ 奢侈 褫 chǐ 褫夺 黜 chù 废黜 辍 chuò 辍学 饬 炽 chì炽热 炽情 伺 cì伺候 憧 chōng 憧憬 惆 chó u 惆怅 chà ng 揣着书 踹 chuà i 踹开 忡 chōng 忧心

忡忡 淙 có ng 流水淙淙 瞅 chǒu 瞅见 搐 chù 抽搐 攒 cuá n 攒射 攒动 喘 chuǎn 喘气揣 chuāi 绰 chuò 阔绰 忖 cǔn 忖度 【D】

绌 chù 相形见 啜 chuò 啜 崔 cuī 崔嵬

踌 chó u 踌躇 chú 椎 chuí椎心痛

怆 chuà ng 悲怆

簇 cù 簇拥 蹴 cù 一蹴而就

殚 dān 殚精竭虑 悼 dà o 悼念 追悼傣 dǎi 傣族逮 dà i 逮捕殆 dà i 危殆缔 dì缔造 谛 dì真谛滇 diān 滇池掂 diān 掂量玷 dià n 玷污笃 dǔ 笃信盹 dǔn 打盹咄 duō 咄咄怪 事掇 duō 拾掇踱 duó 踱步 【E】 婀 ē 婀娜 nuó 讹 é 讹诈 【F】 藩 fān 藩篱 肪 fá ng 脂肪 汾 fé n 汾水 斐 fěi 成绩斐然 甫 fǔ 惊魂甫定 缚 fù 缚住 束缚 讣 fù 讣告 遏 è 遏制

【G】 赅 gāi 言简意赅 百舸争流 亘 gè n 横亘 扛 gāng 力能扛鼎 葛 gé 瓜葛纠葛杯葛 颈 gěng 脖颈 葛 gě 诸葛(姓) 舸 gě 佝 gōu 佝

肱 gōng 股肱 觥 gōng 觥筹

偻 垢 gò u 污垢 诟 gò u 诟骂 勾 gò u 勾当 梏 gù 桎 zhì 梏 盥 guà n 盥洗室 犷 guǎng 粗犷 皈 guī 皈依 【H】 哈 hǎ 哈达 一气阂 hé 隔阂 色 讧 hò ng 内讧 huì诲人不倦 【J】 畸 jī 畸形 稽 jī 稽查 稽留 水 棘 jí棘手 藉 jí狼藉 羁 jī 羁绊 羁留 缉 jī 通缉 侦缉 汲 jí汲取 汲 骸 há i 骸骨 涸 hé 干涸 悍 hà n 精悍 悍然 吭 há ng 引吭高歌 貉 hé 一丘之貉 怙 hù 怙恶不悛 沆 hà ng 沆瀣 徊 huá i 徘 晷 gǔi 日晷 刽 guì刽子手 聒 guō 聒噪 贾 gǔ 余勇可贾

可 kè 可汗 há n 壑 hè 沟壑 褐 hè 褐 踝 huá i 踝骨 足踝

囫 hú 囫囵 lú n

徊 豢 huà n 豢养 浣 huà n 浣衣 肓 huāng 病入膏肓 喙 huì无庸置喙 晦 huì晦气 诲 殨 huì殨脓 混 hù n 混凝土 混淆 豁 huō 出去

嫉 jí嫉妒

脊 jǐ 脊梁掎 jǐ 掎角之势浃 jiā 汗流浃背歼

jiān 歼灭缄 jiān 缄默 僭 jià n 僭越笺 jiān 信笺 笺注菅 jiān 草菅人命矫 jiǎo 矫正侥 jiǎo 侥幸酵 jià o 酵母 发酵窖 jià o 地窖嗟 jiē 嗟叹讦 jié 攻讦藉 jiè 慰藉 枕藉桀 jié 桀骜 à o 馑 jǐn 饥馑噤 jì n 噤若寒蝉菁 jīng 菁华腈 jīng 腈纶儆 jǐng 以儆效尤痉 jì ng 痉挛迥 jiǒng 迥然炯 jiǒng 炯炯 炯然窘 jiǒng 窘迫攫 jué 攫取灸 jiǔ 针灸 疚 jiù 内疚厩 jiù 马 厩狙 jū 狙击掬 jū 笑容可掬咀 jǔ 咀嚼 jué沮 jǔ 沮丧矩 jǔ 循规蹈矩*倔 jué 倔强 jià ng 龟 jūn 龟裂隽 jù n 隽秀隽 juà n 隽永 【K】 揩 kāi 揩拭 揩油楷 kǎi 楷模 楷书慨 kǎi 慷慨 愤慨忾 kà i 同仇敌忾勘 kān 勘察瞰 kà n 鸟瞰亢 kà ng 亢奋 高亢犒 kà o 犒劳 犒赏恪 kè 恪守脍 kuà i 脍炙人口眶 kuà ng 眼眶 岿 kuī 岿然窥 kuī 窥探 窥视傀 kuǐ 傀儡 lěi 喟 kuì喟叹溃 kuì溃*烂篑 kuì功亏一篑廓 kuò 轮廓 【L】 褴 lá n 衣裳褴褛 lǚ 琅 lá ng 琅琅上口睐 là i 青睐烙 là o 烙印 酪 là o 奶酪肋 lè i 肋骨 勒 lè 勒*索 勒令勒 lēi 勒紧擂 lè i 擂台 打擂羸 lé i 羸弱蕾 lěi 花蕾敛 liǎn 收敛踉 lià ng 踉跄 qià ng 趔 liè 趔趄 qiè蠡 lí管窥蠡测逦 lǐ 迤逦莅 lì莅临凛 lǐn 凛冽 liè赁 lì n 租赁遴 lí n 遴选囹 lí ng 身陷囹圄 yǔ 掠 lü è 掠夺弄 lò ng 弄*堂镂 lò u 镂空赂 lù 贿赂 【M】

霾 má i 阴霾埋 má n 埋怨袂 mè i 联袂懑 mè n 愤懑靡 mǐ 披靡弭 mǐ 消弭谧 mì静 谧 宁谧泌 mì分泌娩 miǎn 分娩腼 miǎn 腼腆 tiǎn 藐 miǎo 藐视泯 mǐn 泯灭酩 mǐng 酩 酊大醉 dǐng 谬 miù 谬论 谬误摩 mó 按摩*蓦 mò 蓦然回首秣 mò 秣马厉兵沫 mò 口沫 唾沫 【N】 捺 nà 按捺 赧 nǎn 羞赧难 nà n 发难* 责难呶 ná o 呶呶不休挠 ná o 阻挠 淖 nà o 泥 淖讷 nè 木讷馁 něi 气馁嫩 nè n 娇嫩泥 nì拘泥昵 nì亲昵 昵称拈 niān 拈轻怕重 酿 nià ng 酝酿 yù n 袅 niǎo 袅娜 nuó嗫 niè 嗫嚅 rú宁 nì ng 宁可忸 niǔ 忸怩虐 nü è 虐待 【O】 讴 ōu 讴歌呕 ǒu 呕心沥血 【P】 葩 pā 奇葩迫 pǎi 迫击炮湃 pà i 澎湃蹒 pá n 蹒跚畔 pà n 河畔滂 pāng 滂沱 tuó炮 pá o 炮制 炮烙庖 pá o 庖厨 庖代胚 pēi 胚胎 tāi 澎 pé ng 澎湃 pà i 抨 pēng 抨击纰 pī 纰漏 纰谬砒 pī 砒霜毗 pí毗邻 毗连匹 pǐ 匹夫否 pǐ 否极泰来僻 pì偏僻媲 pì媲美骈 piá n 骈文 骈体缥 piāo 缥缈 miǎo 殍 piǎo 饿殍遍野剽 piāo 剽窃剽 piāo 剽悍抨 pēng 抨击扁 piān 扁*舟翩 piān 翩跹娉 pīng 娉婷 tí ng 冯 pí ng 暴虎冯河聘 pì n 聘请鄱 pó 鄱阳粕 pò 糟粕剖 pōu 解剖仆 pú 仆*从曝 pù 一曝十寒 【Q】 戚 qī 亲戚畦 qí菜畦颀 qí颀长绮 qǐ 绮丽稽 qǐ 稽首讫 qì付讫 收讫迄 qì自古迄 今洽 qià 洽谈愆 qiān 罪愆悭 qiān 悭吝潜 qiá n 潜质掮 qiá n 掮客戕 qiāng 戕害襁 qiá ng 襁褓嵌 qià n 镶嵌 xiāng 翘 qiá o 翘首憔 qiá o 憔悴 cuì 诮 qià o 讥诮悭 qiān 悭吝纤 qià n 纤 绳 拉纤戕 qiāng 戕害怯 qiè 胆怯惬 qiè 惬意挈 qiè 挈妇将雏遒 qiú 遒劲擎 qí ng 引擎黥 qí ng 黥刑亲 qì ng 亲家綮 qǐng 肯綮茕 qió ng 茕茕孑立穹 qió ng 苍穹祛 qū 祛除 祛疑龋 qǔ 龋齿觑 qù 面面相觑蜷 quá n 蜷伏 蜷缩榷 què 商榷券 quà n 胜券在握悛 quān 怙恶不 悛 【R】 冉 rǎn 冉冉升起绕 rà o 围绕荏 rěn 光阴荏苒 rǎn 稔 rěn 熟稔冗 rǒng 冗长 冗余蠕 rú 蠕动偌 ruò 偌大 【S】 霎 shà 霎时讪 shà n 搭讪讪 shà n 讪笑赊 shē 赊欠摄 shè 统摄慑 shè 威慑娠 shēn 妊娠莘 shēn 莘莘学子哂 shěn 哂笑蜃 shè n 海市蜃楼遂 suí半身不遂恃 shì有恃无恐舐

shì舐犊情深噬 shì吞噬说 shuì游说铄 shuò 众口铄金枢 shū 中枢 枢纽漱 shù 漱口墅 shù 别墅涮 shuà n 洗涮吮 shǔn 吮吸谥 shì谥号食 sì箪食壶浆薮 sǒu 渊薮怂 sǒng 怂恿 竦 sǒng 竦然溯 sù 推本溯源祟 sù i 作祟 鬼祟娑 suō 婆娑缩 suō 收缩塑 sù 塑料 塑造 【T】 挞 tà 鞭挞沓 tà 拖沓傥 tǎng 风流倜傥 tì 剔 tī 剔除 挑剔悌 tì孝悌倜 tì倜傥 tǎng 恬 tiá n 恬静殄 tiǎn 暴殄天物佻 tiāo 轻佻调 tiá o 调皮帖 tiè 字帖恸 tò ng 恸哭荼 tú 荼毒生 灵湍 tuān 水流湍急颓 tuí颓废 颓唐蜕 tuì蜕化 蜕变臀 tú n 臀部唾 tuò 唾手可得 唾弃 【W】 娲 wā 女娲蜿 wān 蜿蜒 yá n 委 wēi 虚与委蛇 yí 逶 wēi 山岭逶迤伪 wěi 伪造猥 wěi 猥亵 xiè紊 wěn 紊乱倭 wō 倭寇 斡 wò 斡旋龌 wò 龌龊 chuò芜 wú 芜杂 荒芜侮 wǔ 侮 辱 欺侮 【X】 蜥 xī 蜥蜴 yì 晰 xī 清晰蹊 xī 独辟蹊径膝 xī 膝盖檄 xí檄文葸 xǐ 畏葸不前黠 xiá 狡黠瑕 xiá 瑕瑜 yú骁 xiāo 骁勇楔 xiē 楔子噱 xué 噱头偕 xié 偕同挟 xié 挟持 要挟携 xié 携手屑 xiè 琐屑械 xiè 机械鲜 xiān 屡见不鲜*纤 xiān 纤维跹 xiān 蹁跹 piá n 痫 xiá n 癫痫涎 xiá n 垂涎骁 xiāo 骁勇淆 xiá o 混淆饷 xiǎng 军饷相 xià ng 相机行事吁 xū 长吁 短叹栩 xǔ 栩栩如生诩 xǔ 自诩畜 xù 畜牧 畜养恤 xù 体恤煦 xù 煦暖 和煦酗 xù 酗酒 渲 xuà n 渲染谑 xuè 戏谑勋 xūn 功勋 勋业驯 xù n 驯服徇 xù n 徇私殉 xù n 殉职 【Y】 睚 yá 睚眦必报轧 yà 倾轧*揠 yà 揠苗助长湮 yān 湮没 湮灭筵 yá n 筵席 寿筵偃 yǎn 偃旗息鼓魇 yǎn 梦魇赝 yà n 赝品肴 yá o 佳肴杳 yǎo 杳无音信钥 yà o 钥匙噎 yē 因 噎废食揶 yé 揶揄 yú曳 yè 摇曳靥 yè 笑靥旖 yǐ 旖旎 nǐ 迤 yǐ 迤逦 lǐ 诣 yì造诣翌 yì翌 日肄 yì肄业弈 yì对弈熠 yì熠熠轶 yì轶事氤 yīn 氤氲 yūn 垠 yí n 广阔无垠莠 yǒu 良 莠不齐囿 yò u 囿于成见庸 yōng 附庸腴 yú 丰腴瘐 yǔ 瘐毙伛 yǔ 伛偻 lǚ 蜮 yù 鬼蜮垣 yuá n 断壁残垣钥 yuè 锁钥晕 yù n 月晕* 晕车 【Z】 藏 zà ng 宝藏*沼 zhǎo 沼气憎 zēng 憎恨 憎恶锃 zè ng 锃亮凿 zá o 穿凿 确凿绽 zhà n 绽开 破绽蛰 zhé 惊蛰 蛰伏辙 zhé 南辕北辙箴 zhēn 箴言帧 zhēn 装帧鸩 zhè n 饮 鸩止渴缜 zhěn 缜密拯 zhěng 拯救诤 zhè ng 诤友栉 zhì鳞次栉比帙 zhì卷帙浩繁峙 zhì 对峙偬 zǒng 戎马倥偬诌 zhōu 胡诌卓 zhuō 远见卓识拙 zhuō 拙劣 笨拙灼 zhuó 真知灼 见杼 zhù 机杼伫 zhù 伫立赘 zhuì累赘 lé i 缀 zhuì连缀谆 zhūn 谆谆告诫擢 zhuó 擢发 难数濯 zhuó 濯濯童山滓 zǐ 渣滓渍 zì浸渍 jì n 作 zuō 作*坊 fang 怍 zuò 惭怍


赞助商链接
相关文章:
高考易错字音字形归纳
高考易错字音字形归纳_语文_高中教育_教育专区。高考常考易错字音字形 高考易错字音 A 挨紧 āi 挨饿受冻 ái 白皑皑 ái 狭隘 ài 方兴未艾 ài (自怨自艾 ...
高一语文易错字音
高一语文字音易错整理 1页 免费 高一语文寒假作-字音 35页 2下载券 高一语文必修一字音的答... 7页 免费 高一语文 必修一 字音 2页 免费 苏教版高一语文字音...
高中语文易错字音字词
高中语文易错字音一千例 20页 免费 高中语文字音字形易错大... 5页 1下载券 高中语文易错字音[1] 4页 免费喜欢此文档的还喜欢 高中语文易错字词总结 5页 免费...
高中语文高考常考易错字音汇总
高中语文高考常考易错字音汇总_语文_高中教育_教育专区。费尽心力的文档:一页页地翻看《现代汉语词典》,借鉴一套套综合练习的字音题,结合学情,细心斟酌取舍,又一...
高中语文易错易混字音字形汇总
高中语文易错易混字音字形汇总_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载高中语文易错易混字音字形汇总_语文_高中教育_教育专区。高考语文易错字音字形大全(...
高中语文易错字词(读音、字形)
高中语文易错字词(读音、字形)_高一语文_语文_高中教育_教育专区。优化方案教考...优化方案教考资源网语文易错字词 www.yhfabook.com 觊觎 jìyú 龃龉 jǔyǔ ...
高中语文易错字音
百度文库 教育专区 高中教育 语文高中语文易错字音_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档高中语文易错字音_语文_高中教育_教育专区。【A】...
高中语文易错字音
高中语文易错字音_语文_高中教育_教育专区。1 一小撮 cuō 2 一爿 pán 3 ...ng 44.拯救 zh?ng 45.症候 zh?ng 高中必备古文: 劝学 62.压轴 zh?u 63...
近十年高考语文易错字音集锦
近十年高考语文易错字音集锦_语文_高中教育_教育专区。近十年高考语文易错字音集锦 良莠不齐(yǒu) 如法炮制(pá o) 滋润(rù n) 横剖面(pōu) 垂涎欲滴 (...
最新最全高考语文易错字音集锦
最新最全高考语文易错字音集锦_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 最新最全高考语文易错字音集锦_语文_高中教育_教育专区。1 一小撮 cuō...
更多相关标签: