当前位置:首页 >> 语文 >>

山东省2011年冬季高中语文会考会考名句默写


高中语文毕业会考文言文训练(一)
《六国论》同步练习
1.下列句中加线的词,解释正确的一项是( ) A.六国互丧 互:交互 盖失强援 盖:大概 B.思厥先祖父 先:对已去世尊长的敬称 暴秦之欲无厌 厌:讨厌 C.故强弱胜负已判矣 判:分得清清楚楚 终继五国迁灭 迁:改变 D.后秦击赵者再 再:第二次 苟以天下之大 苟:如果 2.下列句中加线词与例句中加线词用法相同的一项是( ) 例:小则获邑,大则得城 A.秦王恐其破璧,乃辞谢。 B.必能使行阵和睦,优劣得所。 C.成以其小,劣之。 D.英雄乐业。 3.下列句中的“以”字,与“不赂者以赂者丧”中的“以”用法相同的一项是( A.秦以攻取之外,小则获邑,大则得城 B.思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地 C.举以予人,如弃草芥 D.洎牧以谗诛 4.加线词的用法与其他三项不同的是( ) A.后秦击赵者再,李牧连却之 B.若不阙秦,将焉取之 . .C.渔人甚异之 D.今媪尊长安君之位 . . 5.下列语句中加线字的音和义全对的一项是( )。 A.胜负之数(shù命运)存亡之理,当(dàng 适合)与秦相较,或未易量 B.六国互丧(sàng 灭亡),率(shuài 全都)赂秦耶 C.洎(zì等到)牧以谗(chán 说别人的坏话)诛,邯郸为郡,借其用武而不终也。 D.思厥(júe 他的)先祖父,暴(bào 暴露)霜露,斩荆棘,以有尺寸之地 6.下列句中加线词的意思同现代汉语相同的一项是( )。 ①至于颠覆,理固宜然 ②而从六国破亡之故事 ③师不必贤于弟子 ④至于颠覆, 理固宜然 ⑤可谓智力孤危 ⑥胜负之数, 存亡之理 ⑦思厥先祖父 ⑧较秦之所 得,与战胜而得者,其实百倍 A.③④⑥ B.①⑤⑦ C.②③⑤ D.①③⑥ 7.句中加线词解释有误的一项是( )。 A.后秦去赵者再(两次),李牧连却之 B.故不战而强弱胜负已判(分开)矣 C.至于颠覆,理固宜然(这样) D.至丹以荆卿为计,始速(招致)祸焉 8.下列句中加线词意思相同的两项分别是 A.以地事秦,犹抱薪救火 刺客不行,良将犹在 第一组 B.燕赵之君,始有远略 至丹以荆卿为计,始速祸焉 ( ) C.秦之所大欲,诸侯之所大患, 固不在战矣 至于颠覆,理固宜然 D.故不战而强弱胜负已判矣 战败而亡,诚不得已 A.六国破灭,弊在赂秦 陈涉率疲弊之卒??转而攻秦 第二组 B.秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣 不患寡而患不均 ( ) C.盖失强援,不能独完 有孙母未去,出入无完裙 D.当与秦相较,或未易量 有大石当中流 9.下列句中加线词意思相同的两项是( )和( )。 A.与嬴而不助五国也 B.诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍 C.夫六国与秦皆诸侯 D.胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量
1

10.解释下列句中加线词的意义和用法 (1)日削月割,以趋于亡( ) (2)以事秦之心,礼天下之奇才( ) (3)后秦击赵者再,李牧连却之( ) (4)销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民( ) 11.下列句中加线词的古义与今义比较,判断正确的一项是( ) (1)较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍。 (2)今日割五城??然后得一夕安寝 (3)至于颠覆,理固宜然 (4)且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危 (5)其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势 (6)而从六国破亡之故事 (7)于是秦人拱手而取西河之外。 A. (1)(3)(5) 基本相同,其余不同 B. (2)(7)古今义基本相同,其余不同 C.(1)(5)(7)古今义基本相同,其余不同 D.(3)(4)(6)古今义基本相同。其余不同 12.归纳下面多义词的义项。 ①诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍( ) 与 ②与嬴而不助五国也( ) ③则与斗卮酒( ) ④失其所与,不知( ) ⑤咸与维新( ) ①不赂者以赂者丧( ) ②秦以攻取之外( ) 以 ③暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地( ) ④日削月割,以趋于亡( ) ⑤皆以美于徐公( ) 13.下面句中“于”的用法与“其势弱于秦”相同的一项是( )。 A.齐人勿附于秦 B.至于颠覆,理固宜然 C.吾祖死于是 D.师不必贤于弟子 阅读下面文段回答文后问题。 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵 之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿 为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜,后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛, 邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不 得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理, 当与秦相较,或未易量。 14.对下列句子中加线词的解释,正确的一项是( ) A.齐人未尝赂秦 未尝:不曾 B.五国既丧,齐亦不免矣 不免:免不了 C.是故燕虽小国而后亡 是故:因此 D.且燕赵处秦革灭殆近之际 革灭:消灭 15.对下列各句加线的词,说得正确的一项是( ) ①何哉?与嬴而不助五国也 ③李牧连却之 ②是谁之过与 ④却匈奴七百余里 A.①②词义不同,③④词义相同 B.①②词义不同,③④词义不同 C.①②词义相同,③④词义不同 D.①②词义相同,③④词义相同 16.下列句子,是转折关系的一项是( ) A.齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉? B.至丹以荆卿为计,始速祸焉。 C.洎牧以谗诛,邯郸为郡 D.向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与 秦相较,或未易量。

2

17.下列句子的翻译,正确的一项是( ) A.是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也—因此燕国虽然是小国,却最后灭亡,这是善于用兵 的结果 B.赵尝五战于秦,二败而三胜—赵国与秦国打了五次仗,败了两次却胜了三次 C.洎牧以谗诛,邯郸为郡—到李牧被杀害,赵都邯郸也就成了秦国的州郡 D.且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已—况且燕赵处在其他四国 快要被秦国完全消灭的形势下,可以说势力单薄,这样打了败仗亡了国,实在是没有办法的 事 18.作者说“胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量”。这样的根据是什么?选出全能 说明这一原因的一项( ) ①(齐)与嬴而不助五国 ②丹以荆卿为计 ③牧以谗诛 ④燕赵处秦革灭殆尽之际 ⑤智力孤危 ⑥三国各爱其地 A.①②④⑥ B.③④⑤⑥ C.①②③⑥ D.①③④⑤ 19.对这一段文字的理解,不正确的一项是( ) A.作者认为齐国的失败是因为“盖失强援”。 B.作者申明了燕赵“用兵之效”而“用武不终”的后果。 C.作者总结齐、燕、赵失败的原因在于他们没有贿赂秦国。 D.作者假设齐、燕、赵“反其道而行之”,灭亡与否就无法估计了。

过秦论
一、掌握下面句子中的通假字: ①始皇既没( ) ②威振四海( ) ③约从离衡( ) ④赢粮而景从( ) ⑤倔起阡陌之中( ) 二、掌握下列古今异义的词: ①因河为池( ②天下云集响应( ③山东豪俊遂并起而亡秦族矣( ④于是秦人拱手而取西河之外( ⑤以致天下之士( ⑥流血漂橹( ⑦九国之师( ⑧以为桂林、象郡(

) ) ) ) ) ) ) )

三、掌握文中的词类活用现象: ①有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意( ) ②天下云集响应,赢粮而景从( ) ③内立法度,外连衡而斗诸侯,南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北要害之郡。 ( ) ④瓮牖绳枢之子( )

3

⑤履至尊而制六合( ⑥外连衡而斗诸侯( ⑦以愚黔首( ⑧序八州而朝同列( ⑨却匈奴七百余里( ⑩吞二周而亡诸侯( ⑾以弱天下之民( ⑿约从离衡( ⒀尊贤而重士( ⒁且夫天下非小弱也( ⒂君臣固守以窥周室( ⒃秦孝公据崤函之固( ⒄自以为关中之固( ⒅瓮牖绳枢之子(

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

四、文言句式: ①然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。( ) ②??为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。( ) ③为天下笑者,何也?( ) ④陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也。( ⑤谪戍之众,非抗于九国之师也。( ) ⑥威振四海( ) ⑦蹑足行伍之间。而倔起阡陌之中。( ) ⑧身死人手( ) ⑨委命下吏( ) 五、翻译以下句子: ①有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。 ②外连衡而斗诸侯 ③合众缔交,相与为一④及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑 而鞭笞天下,威振四海。

⑤百越之君,俯首系颈,委命下吏。 ⑥良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。 ⑦天下云集响应,赢粮而景从。 ⑧致万乘之势,序八州而朝同列。

4

⑨??为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

六、默写: ①文中详细铺叙秦始皇统一天下后至高无上的权威的句子: ②作者用来揭示秦始皇政策的实质的一句话是: 能表明秦始皇政策目 的的一句话是: ③在陈涉起义一段中,作者分述陈涉社会地位低、才能不足、发难时兵员不多和武器简陋的 句 子 是 : 概括了起义的结果的一句话是: ④文中指出 是秦王朝迅速灭亡的原因。 七、填空: ①《过秦论》选自 ②贾谊是 ,政论家, 。《过秦论》有上中下三篇,这里选的是 篇。 过秦的意思是 。

《劝学》练习
一、填空题 1、 《劝学》节选自《 ·劝学》 。作者是战国末期思想家 。 2、青,取之于蓝, 。 3、 ,金石可镂。 二、基础知识检测 1.下边加点的字的字形、注音全对的一组是( ) A.輮(róu)以为轮 金就砺(lì)则利 智(zhì)明而行无过矣 . . B.虽有槁暴(bào) . C.善假(jià)于物 . 须臾(yú) . 跬(kuǐ)步 . 驽(nú)马 . 金石可镂(1òu) . 爪(zhǎo)牙 .

D.跂(qì)而望 骐骥(jì) . . 2.下边句子中没有通假字的一项是( ) A.则知明而行无过矣。 B.君子生非异也。 C.君子博学而日参省乎已。 D.虽有槁暴,不复挺者。 3.为下列各句加点词选出一个恰当的义项。 (1)假舆马者,非利足也,而致千里( ) . A.假如 B.假装 (2)积土成山,风雨兴焉。 .( C.借助,利用 )

D.假的 D.代词“之” D.暴躁

A.在那里 B.什么 C.助词 (3)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也( ) . A 欺凌,损害 B.晒 (4)驽马十驾,功在不舍。 ( . . C.又猛又急的 )
5

A.量词;功劳,功勋 B.驾驶;工作,事情 C.马拉车一天所走的路程;成功,功效 D.量词;功能 (5)假舟揖者,非能水也,而绝江河。 ( .A.断,断绝 B.超越,超过 C.拒绝 D.横渡,横穿 4.“而”字主要有下列用法,后边句中的“而”属哪种用法,请把相应的用法的序号填在句 后的括号里。 a.连词,表并列关系。b.连词,表递进关系。c.连词,表转折关系。d.连词,表因果关系。 e.连词,表顺承关系。f.连词,表修饰关系 ①青,取之于蓝而青于蓝( ) ②君子博学而日参省乎已( ) ③吾尝终日而思矣( ) ④积善成德,而神明自得( ) ⑤顺风而呼,声非加疾也( ) ⑥蟹六跪而二螯( ) 5.下列句子中与其他三句句式不相同的一项是( ) A.青,取之于蓝而青于蓝 B.登高而招,臂非加长也 C.冰,水为之,而寒于水 D.君子生非异也,善假于物也 三、课文阅读洲统 “积土成山,……用心躁也。 ” 1.下面句中的“焉”字意义和用法不同于其他三句的是( ) A.积土成山,风雨兴焉 B.子亦有不利焉 C.朝济而夕没版焉 D.将焉取之 2.指出下列加点字的古今不同的意思 A.蟹六跪而二螯 . 古义指: 今义指: B.用心一也 .. 古义指: 今义指: 3.按照“之”字的意义的用法,选出全是代词的一项( ) ①青, 取之于蓝 ②黄鹤楼送孟浩然之广陵 ③不如须臾之所学也 ④蚓无爪牙之利, 筋骨 之强 ⑤冰, 水为之 ⑥君将哀而生之乎 ⑦非蛇鳝之穴无可寄托者 ⑧孤之有孔明, 犹鱼 之有水也 A.②③⑤ B.①⑤⑥ C.③⑦⑧ D.④⑤⑧ 4.从文言句式特点看,不同于其他三句的一句是( ) A.蚓无爪牙之利,筋骨之强 B.何陋之有 C.句读之不知,惑之不解 D.然而不王者,未之有也 5.准确翻译下边文句。
6

(1)积善成德,而神明自得,圣心备焉。 译: (2)驽马十驾,功在不舍。 译: 6.本段共六句,共分几层?请在文中标出来,并指出每层的大意。

7.本段运用了

的论证方法。

《游褒禅山记》练习
1.下列各句中加线字注音有误的是( ) A.今言“华(huā)”如“华实”之“华”者,盖音谬也。 B.由山以上五六里,有穴窈(yǎo)然。 C.后世之谬其传而莫能名者,何可胜(sh?ng)道也哉。 D.至于幽暗昏惑而无物以相(xiàng)之。 2.选出下列句中加线词活用不同类的一项( ) A.唐浮图慧褒始舍于其址 B.以其乃华山之阳名之也 C.后世之谬其传而莫能名者 D.盖其又深,则其至又加少矣 3.选出与“其孰能讥之乎”中“其”的意义用法相同的一项( ) A.距其院东五里 B.以其求思之深而无不在也 C.余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 D.一之谓甚,其可再乎? 4.选出下列各句中“以”是介词的一项( ) A.夫夷以近,则游者众 B.秦贪,负其强,以空言求璧 C.余与四人拥火以入 D.以其求思之深而无不在也 5.下列句中“观”字词性不同的一项是( ) A.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉 B.大王见臣列观 C.此则岳阳楼之大观也 D.古人之观于天地、山川、虫鱼、鸟兽,往往有得 6.下列各句中,加线词的意义与现代汉语相同的一项是( ) A.此所以学者不可以不深思而慎取之也 B.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉 C.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也 D.至于幽暗昏惑而无物以相之 7.下列各句中加线的词没有活用现象的一句是( ) A.其下平旷,有泉侧出 B.有志矣,不随以止也 C.火尚足以明也 D.至于幽暗昏惑而无物以相之 8.选出句中“者”的用法不同于其他三项的一项是( ) A.今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也 B.其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众 C.既其出,则或咎其欲出者 D.然力不足者,亦不能至也 9.下列句子的句中停顿,不正确的一项是( ) A.后世之谬|其传而莫能名者,何可胜道也哉 B.嗟乎!师道之不传|也久矣 C.入之甚寒,问其深,则|其好游者|不能穷也,谓之后洞

7

D.此所以|学者|不可以|不深思而慎取之也 阅读文段答题 于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深 而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常 在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦 不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以 至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此 余之所得也。 余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学 者不可以不深思而慎取之也。 1.对下列句中加线词的解释,正确的一项是( ) A.于是余有叹焉 叹:叹惜 B.夫夷以近 夷:平安 C.而人之所罕至焉 罕:少 D.其孰能讥之乎 孰:怎么 2.下列句中加线的词,与现代汉语词义相同的一项是( ) A.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得 B.而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远 C.此所以学者不可以不深思而慎取之也 D.此所以学者不可以不深思而慎取之也 3.对下列句中加线的词的分类,正确的一项是( ) ①以其求思之深而无不在也 ②夫夷以近 ③不随以止 ④至于幽暗昏惑而无物以相之 ⑤然力足以至焉 ⑥可以无悔也 ⑦又以悲夫古书之不存 ⑧此所以学者不可以不深思而慎取之也 A.①⑦|②③④⑤|⑥⑧ B.④⑦|①②③⑤|⑥⑧ C.①⑦|③⑤⑥⑧|②④ D.④⑦|②③①⑤|⑥⑧ 4.对下列句子的翻译,不正确的一项是( ) A.以其求思之深而无不在也—因为他们探求思索深入,而且没有不触及的领域 B.有志矣,不随以止也—有了志向,又不盲目地跟随他人而停止前进 C.至于幽暗昏惑而无物以相之—至于那些幽暗的使人昏惑不辨的地方,却没有外物帮助他 D.后世谬其传而莫能名者—后人弄错了它流传的(文字),而没有人能够说明情况 5.“此予之所得也”一句,总括了作者游览体会,不属于之“所得”的一项是( ) A.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。 B.力不足者,亦不能至也。 C.至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不至也。 D.其孰能讥之乎? 6.对这段文字的解说,不正确的一项是( ) A.作者认为要到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,需要志、力、物,三者之中,志最重要。 B.作者认为只要尽了“吾志”,即使不能到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,也是没有什么 值得后悔的。 C.作者对古人求思之深作了赞扬,但古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜。 D.平和近的地方,游览的人多,但这些人看不到奇伟、瑰怪、非常之观。

8

《六国论》试卷答案:
1.C(“厌”应译为“满足”。) 2.B(例句与 B 为形容词活用作名词)。 3.D(例句中的“以”和 D 项中的“以”均释为“因为”;A 项中“以”释为“凭借”;B 项中“以”释为“以致”;C 项中“以”释为“拿”。) 4.C(C 中“异”解释为“以……为异”,是意动用法,A、B、D 项中加线字为使动用法。) 5.B 6.D 7.B 8.C B 9.B D 10.(1) 一天天地,名词做状语 (2)礼待,名 词做动词 (3)使……退却 (4)使……变弱 11.B 12. (1)①同 ②结交 ③给 ④结交 ⑤参加 (2)①因为 ②用 ③而,才 ④而 ⑤ 认为 13.D 阅读题 14.B 15.A 16.A 17.A 18.C 19.C

《过秦论》答案
一、 ①没通殁,死②振通震③从通纵,衡通横 ④景通影,像影子一样 ⑤倔通崛,兴起 二、 ①河,黄河/泛指一般的河流;池,护城河/池塘②响,回声/发出声音 ③山东,古指崤山、函谷关以东一带地区/山东省④于是,在这种形势下/连词 ⑤以致,用来招致/连词,表示所导致的结果⑥橹,盾牌/划船的工具 ⑦师,军队/隶属于军或集团军的一个编制单位 ⑧以为,即“以之为”把……作为/认为 三、掌握文中的词类活用现象: ⑴席卷、包举、囊括,并吞;名词作状语 ⑵像……一样,名词作状语 ⑶内,对内;外,对外;南,向南;西,向西;东,向东;北,向北。名词作状语 ⑷瓮,以破瓮;绳,以草绳。名词作状语 ⑸履,登上。名词作动词 ⑹使……斗,使动用法 ⑺使……受愚弄,使动用法 ⑻朝,使……朝拜,使动用法 ⑼却,使……退却,使动用法 ⑽亡,使……灭亡,使动用法 ⑾弱,使……削弱,使动用法 ⑿离,使……离散,使动用法 ⒀重,敬重,看重;形容词作动词 ⒁小,变小;弱,变弱;形容词作动词 ⒂固,牢固地;形容词作状语 ⒃固,险固的地势;形容词作名词 ⒄固,险固的地势;形容词作名词 ⒅牖,作窗户;枢,作门枢;名词作动词 四、文言句式: ①然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也。(判断句) ②……为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。(判断句)

9

③为天下笑者,何也?(被动句) ④陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也。(状语后臵) ⑤谪戍之众,非抗于九国之师也。(状语后臵) ⑥威振四海(省略句) ⑦蹑足行伍之间。而倔起阡陌之中。(省略句) ⑧身死人手(省略句) ⑨委命下吏(省略句) 五、翻译以下句子: ①有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。 (秦孝公)有并吞天下的野心。 ②外连衡而斗诸侯 对外用连衡的策略使诸侯自相争斗。 ③合众缔交,相与为一 采用合众的策略缔结盟约,互相援助,成为一体。 ④及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑 而鞭笞天下,威振四海。 到始皇的时候,他大大地发展了六代君主的功业,挥舞长鞭来驾驭全中国,吞并了东周和西 周,消灭了其余的诸侯国,登上皇帝的宝座控制天下,用严酷的刑罚来奴役天下的百姓,可 以说威风震慑四海。 ⑤百越之君,俯首系颈,委命下吏。 百越的首领,低着头,颈上系着绳,把自己的生命交给秦的下级官吏。 ⑥良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。 优良的将领拿着强弓劲弩守为着战略要处,可靠的大臣,精锐的士卒拿着锋利的兵器,盘问 来往的行人。 ⑦天下云集响应,赢粮而景从。 天下的人像云一样聚集起来,像回声那样应合,许多人担着干粮如影随形地跟着陈涉。 ⑧致万乘之势,序八州而朝同列。 发展到兵车万乘的国势,招致八州来归,而使六国诸侯都来朝见。 ⑨……为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。 ……被天下人耻笑,是什么原因呢?就是因为不施行仁政而使攻守的形势发生了变化啊。 六、默写: ①文中详细铺叙秦始皇统一天下后至高无上的权威的句子: 振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。 ②作者用来揭示秦始皇政策的实质的一句话是: 执敲扑而鞭笞天下能表明秦始皇政策目的的 一句话是:以弱天下之民。 ③在陈涉起义一段中,作者分述陈涉社会地位低、才能不足、发难时兵员不多和武器简陋的 句子是:然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼墨翟之 贤,陶朱、猗顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻 秦;斩木为兵,揭竿为旗; 概括了起义的结果的一句话是:天下云集响应,赢粮而景从。 山东豪俊遂并起而亡秦族矣。 ④文中指出“仁义不施而攻守之势异也”是秦王朝迅速灭亡的原因。 七、填空: ①《过秦论》选自贾谊的《新书》。 ②贾谊是西汉人,政论家,文学家。《过秦论》有上中下三篇,这里选的是上篇。过秦的意

10

思是指出秦的过失。

《劝学》答案
一、解析 1 答案:荀子 荀况 解析:《劝学》节选自《荀子〃劝学》。作者是战国末期思想家荀况。《荀子》现存 32 篇, 其中一小部分出于荀况的弟子之手。 2 答案:而青于蓝 解析:“青,取之于蓝,而青于蓝。”本题考查背诵,其中第一个“于”是“从”的意思, 第二个“于”是“比”的意思。 3 答案:锲而不舍 解析:“锲而不舍,金石可镂。”“锲”,是“刻”的意思。 二、1.D 2.C 3.(1)C (2)A (3)B (4)C (5)D 4.①c ②b ③f ④d ⑤f ⑥a 5.B 三、 1.B 2.A 蟹钳; 两膝弯曲, 使一个或两个膝盖着地 B 因为用心; 集中注意力或居心 3.B 4.A 5.略 6.分三层。一层(l-2 句) ,学习要积累;二层(3-4 句) ,学习要有恒;三层(5-6 句) 、学习要专心 7.比喻论证

《游褒禅山记》试卷答案:
1.C(“胜”应读“shēng”。 ) 2.D(“至”是动词活用作名词,其他是名词活用作动词。 ) 3.D(例句中的“其”与 D 项中的“其”都用作副词,表反诘语气。其他三项中的“其”都用作 代词。 ) 4.B(A 项中“以”是表并列关系的连词;C 项中“以”是表修辞关系的连词;D 项中“以”是表 因果关系的连词。 ) 5.D(D 项中“观”当动词讲,意思是“观察”,其他三项中的“观”都是名词。 ) 6.C(A 项中“所以”表原因,B 项中“非常”是“不同寻常”的意思。D 项中“至于”是“到……” 的意思。 ) 7.B(“侧”是名词作状语,“明”是形容词用作动词,“幽暗昏惑”是形容词用作名词。 ) 8.A(A 项中者在句中起停顿作用,其余 B、C、D 项中三者都译为“……的人”。 ) 9.A B(应这样停顿:嗟乎!师道之不传也|久矣。 ) 阅读题 1.C 2.A D 3.A 4.C 5.D 6.C

11相关文章:
高中语文会考名句默写-吕
高中语文会考名句默写-吕_语文_高中教育_教育专区。必修一默写《沁园春 长沙》 ...沪教高中语文会考前名句... 暂无评价 4页 免费 山东省2011年冬季高中语... ...
高二语文会考之高中名句背诵
高中会考语文名句默写 ... 5页 1下载券 高中背诵名句 10页 1下载券 13级高二语文唐诗名句背... 4页 1下载券 山东省2011年冬季高中语... 暂无评价 11页 ...
近十年山东高考语文名句默写
近十年山东高考语文名句默写_语文_高中教育_教育专区。【2014】 15.补写出下列...断鸿声里, 疾《水龙吟·登建康赏心亭》 )【2011】15.补写下列名篇名句中...
高中语文名句默写附答案
高中语文名句默写附答案_语文_高中教育_教育专区。语文名句默写 1、补写出下列句子中的空缺部分 (1)中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师作用...
山东高考名句默写集锦
山东高考名句默写集锦_高三语文_语文_高中教育_教育专区。山大附中实验学校高三语文组复习案 编制:孙丹 山东历年高考名句默写集锦 (2016 山东卷)补写出下列句子中的...
山东高中语文数学英语历年会考试题及答案_图文
会考试题及答案 山东省 2015 年 12 月普通高中学业水平考试语文试题 山东省 ...山东省2011年冬季高中语... 11页 免费 2013山东高考数学理科、... 20页...
2016年12月山东会考语文(含答案)
2016年12月山东会考语文(含答案) - 山东省 2016 年冬季普通高中学业水平考试 语文试题 满分 100 分 120 分钟。 第Ⅰ卷 选择题(10*3 分=30 分) 一、 (12...
2008-2014年山东会考语文 题型汇总
2008-2014年山东会考语文 题型汇总_语文_高中教育_教育专区。亲自总结,呕心沥血 ...句子 概括形象 分析标题 2011 冬散文《在母亲心里流浪》 开头的作用 重点句子的...
山东省2011会考地理卷附答案
山东省2011会考地理卷附答案山东省二〇一一年夏季普通高中学生学业水平考试 地理...11.受此干旱影响最严重的农作物是 A.春小麦 B.小麦 C.水稻 D.油菜 12....
沪教高中语文会考前名句默写
沪教高中语文第六册名句... 暂无评价 2页 免费 山东省2011年冬季高中语......沪教高中语文会考名句默写 今日推荐 68份文档 新市场营销法则 助推企业成长...
更多相关标签: