ǰλãҳ >> ׶ >>

л־ƴ (1)


Zhng hu z j?ng


d y b fen һ qin kn yu x y zh?u w jing x?ng ch?n m b du bng zh hng

Ǭָ ҹ ѩ

zh?u bi y? h?i r mng yu? ling f?ng ch xu? w din shn l?i xing

yn t?ng zh y l ji? ch?n shung h?ng n xi hu? w ch?n bo jing

¶ ʱϼ Ӧ

˪chn sh?ng xi zhng qi shu dng cng sh lng y?ng h?u hn li sh wng

yun g h?ng hung hi tin cng sng l d pio y bn kui p?ng zhung

Զ ɣ

½ Ư ײ
shn yu? w?i ? h p dng yng zh b?i kung y? do s wng yng

ɽ ֲ ɳ ľ

Į

Ρ ̲

Ұ ɭ

,

b?ng chun d?ng t sh m? w? rng m f?ng sh s?n yn du tn gung

nio f?i sh?u zu ln qin y xing jng ti h? xi? w zhng n xingDZ ̬ ڤгxng f?n shng xi do h? y?n yng yu mng yo mio tin t zh zhng

nng q w?i j?ng j n?ng y chng su n?ng ?r zh j? w?i xin ling

Ϊ

Ũ ΢
hu j hun x hung h ch?ng xing qing g lng ru? r?u y zh gng

ǿ ɫ

zhng j b fn cn x?ng q wng s? kng ln hu d?ng jng h?ng chng

w?i sh zh?ng mng y? l wn fng f m di? ning m?i ch nn wng

Ψ һ û Σ

ʵ ĸxing d ji? m?i w?i kn zh bng g y sh ji q?n qi h fng

zh nn gu? sho b y zhu? zhung f q? xing jng m?ng y zo kng

ֶ ׳


g? w ln sh? y sh qin ling b? gng y p? c xio shn yng

Ң

Т ˴

ǫ
zn p?ng l yu r?n y jn lng yn hung ?r d yo shn shn rng

y q sh x mi? ji? shng tng zhu w f zh?u h?u li? g? bngϮ Ȩqn hung j qun hn li ch xing dng l g? j lun jn b wng

nn b?i du zh f xi su yng zh?n gun zh?ng yo w di x tngҪ
ch?n qio b?ng bin ch r jng kng y? l wn yn yun jin s?ng jing

Ү Ԫ̫ פ

zhng l ti z ch?ng zh?n dio sng q?ng jn r gun d ch?n zh cng

ɥ


f?n su pn zhu? l y sh? jing ti wn f gu? shu w?i bin fng

̨ ѻ Ӣ

Ƭ ռ

ս ά

׿y pin zhn zh?ng y?ng zhn xing gng w x w?i x?n sh? hu gi ling

x?n hi g? mng sn w?n s? xing lin m?ng kng w gu? g?ng ling dng

˼


dng d j?ng sh? r?n mn ji? fng zh z bi ji kng m?ng lo zhung

³

ȵʦ ׯ ҽ ҩbin qu? lng y? l bn qio jing lu? pn xio yo zh?n ji lio shng

ci ln b sh?ng jin zh?n xun zng y j?ng ln y sh j d chng

ʷ

ͼ

ƿ

ˮh? t lu? sh sun sh ji zhng x? sn h?ng shu lio r png xing

sh? c q f x j shu chng p p qn s? lu? ch k?ng qing

ʫ Ϸ ˵

ɪ
sh?ng xio w y? w? d yu yng zh?ng y?n b?n f?n su n go kngԴ

д

j?ng ho kung l dng yun xio xing m f xi? y b?i h?ng jn ng

®


b m? zh yn bin m?i yng bng ki l zhun k? b?i ti? co kungī ͭ

ֽ ׭ ʯ ΰ ɴ

ǽdn hung sh k chng ch?ng w?i qing q?ng t?ng ji g l y? sh shng

h f yu? jin to m yng zng ci c bo w?ng s? ch?u t xing

Խ ٸ

˿
fn ?r si gng j?n z t zhung ti j? lng m b d? jio tng

̩ ϣŮ

״ Ĺz y?u n sh?n x? l s xing zu h?u wn cn chung zo y dng

tng xi? l?u g? s mio din lng p?ng m?n b h zhng sh l chung

ͤ ͥ Ӱ

Ժ

¥ ̤ Ļ

f d bi? sh hu d?ng dio ling tng yun t b yng png m zhng

ch?ng ch?n zo jng l ba zh zhung xin du? f ko png ln tio wng

׮

ƾ
xun y qio b fng lun di zhng qun pn ln zho tun j b o d ng

Ȫ Ͽ Ϫ̶
xi gu tn yun x? jin li tng ch q yn b zho z? n tng

Ԩxun w di b jio y lin jing xing yng p?ng pi j?ng to hi lng

Ѵ

ӿ

ë

кzi lo y xi? xn cho f zhng cng sng sh?u bi chu li mo yng

b jio p shn bn zh mi kung hui chn y hu shn gu rng zhngɼ
zhi f?i jn b shn yun b?n png png p li y?n f?i ku? w fng

ի դ ƺ Ǿ

Է ޱ

ε

ã оqing wi pin xin p h wi mng yn d ji xn bi li ln lng

q hu y hu yn l rng yng ln h j mi s j fn fng

ܽ õ

÷ Ѫ âd jun q xu f rng j xing m l f y mi gu c mng

gu gu sh ci cng sun ji jing hu jio qn ku p ji? l jingƤ
yn ti y sn h lu pio rng fn qi? m? gu r dn chn ning

ܿ

̦ «

ư Ģ ʳ ּ

ȿdin yn sh c cu bo tin tng zh?n xi zh gn yo zhun go ling
p to m?i ji y y? qi?ng jing k f?i y zh mng ch shn chng

֭ Ҭ

Һ

˳ ζ Ʒ

ˬto l xng sh zh? xin w?i shung y? y?u ch?ng j k? yn pn chng

b lu? gn j gn ln b?ng lng l zo png zh l l li tngƻ
k? du bi w?i h m g nng dio ?r qi yn r ch?ng m hungͩ

ѧ

β æy?ng w xu? sh? m f?ng chun mng bin f q? d?ng w t?ng yn hung

֩
ng

ݺ

ǣ ԧ

ȸu y?ng yn qu? h di? yun yng l j nin j?ng w bng lu? p

Ÿ
mng

y ? chn yng gu? lun y hung w?n yng sh y sh? xi? shn

¹

Ӭ ЫӼw gng d xin x? shui d?ng chung l b?i h li xi?ng bo chi lng

yun t h?u z? tu? f t tng ch x?ng pn sho c m n gng

Գ ֨ ̡

ĵ
sh zhu lu tu xn ji lng yng

ɰ Ѹ ֣
zhng hu ch fn shu sh? jin xng ji ji j m? qin nin sh lng

˯ ʨ ĩ

ǧ ʼ
h?ng y? chng sh?ng mio c? d yng zu y?u jin g zng ln tng lngҵ ȡ

ͳ ־

ʢ ӭ ͬn?i q w?n jn wi jio zh t?ng ji? t? gu? d qi? j h?n m?ng

li zi q hi jin sh shn tng ji tn x xio jin yu y xng


ng

̰ Լ Ȱ

ִ

Ч ӫbin ? bo j shng qun f ch?ng co r?n zh f si jun ji ysh r t q chu x?n x? png t f?ng xin zho xio y y m?ng

ͻ

н Ϩ ƽ ; ѿ
tio x? zh f?n gu zi y?ng h?ng y? f m?u zh gun l ji? zh?ngϢ

ֹ ı

tu? xin jin ci d mo bin r?ng chn p kun h?u xi li? jn zhng

ò


g?ng zh s y j?n hui tn ch?ng chn m?i jio hu j? mn hu yng

и ׾ ƫ

ֱ

̻ µ

ӱ ӹ Ϳxi? di ln du? zhu b?n l yng y m?i h tu pin ci zhcng

xi s? j sh ji? jin hn xi?ng gng jn w?i j jin m? ch zh?ng

ɬ

η Ĭ
jio sh? o mn qi? nu? hung kng cho y d j tin dn yn nngųci y gu m w?i yn y yng b b? qin cho rng du? q zng

Ǯ


q ci pn l ji zh jn d?ng w gng ki chng z?ng f jin qi?ng

˰

ֵz? chn l?i j shu l ji ch?ng yn hng di kun ch x b?i chng

d y chi ji? xn l b tng gng j x qi sh hu? chng yng

Ѻ

ѭ ͣ ӯ
xio sh?u mi mi ku? ch y sh?ng zhi qun g pio b? d sh yng

ծ

ȯʣ Ʊ Ӯw?n zhun su? x di? p?i din f?ng xi xin tu yu hun l sh?u xio

׬ ϲ


j b?n sh k? yu xi? hun zho b zhn jing q y chung d xio

ï ç

л յ ԰Ȥ ֦y?u jng f d j ju? xun xio mo gun b zh? mng yun ch tio

b lng d? cu lu? y? pio yo x?n ch?ng ch? t?u y yu? q zoҶ Ʈ ҡ ͸ ȥ
hu ho y ji ji j sh le q zh xing mu xi mi xi wnü

б

y?ng ku hn xio zh? y? yn xin o b dn qio zhu ?r shung hun

ӣ Ц ֬

׹ ˫
sh ? tn si l?ng j?ng f?ng yn qin shu u b run jng xu? jin

ź

վw f b tn s xing yo jin xi tu f q gng jio tng zhn

m y ji? sh?n sh zhung qio bn bo di q?ng sh? jng yo jio lin

ԡ

ױ ʩ ҫ
f jn sh p?i b?n lng xi dun zn tn ch?ng s?ng wn ru? ? xin̾? m tu f ju w rng yun sng n j m p s xing shn

Բ ɮ į


qng t?u x y?n y jng jin yun zhun sh m xng k l? no fn

ת ʥ ԭ Ŀ

Ͷ ʶ

ϵ а

Ե ֤shng dn j d yun zu sh hun m d bin zhng ci pn xi dun

cho jn gu bi xin zh? zh chun w zh bo y?u ho w dn֪ ע
g? ln t?ng hu y? su y yn sh w?ng tu sh f m? tn n

ɯ

Ħ

ͯ Ԣ ̽

dn d?ng g? d? ji qi sh tn p?i g?n ni dn i y?n s? tn

٤ ʮ ̸ ţ

˹ ̹
sh gun y?ng ?r k? l?ng y chun x bo s l?ng tu yng h? sun

ϸ
o

¡

Ӥ

mi chng sh m j h? gu? fn wng lu? tng xn ch?ng k?ng y

gn

ͨ ң

Ѷq zh jin tng zhu j do dn j? gung f sh? kn bng hu ji

n


n

ͧ Ⱦsh?ng n c? j pn y?u w rn din xin min dun qi h c? xi

ƶ
qun

lng zhu? l?ng jio t o dng jin sh pi? n zh? du gng tu

͹
gn

׶ Ʋ ̭ Ծ

ɸ

Ȧ ѡo yn jng j to ti shi xun ku yu? dun po b?ng tio ch?ngti? bng bio qing l?i z pi ln q ch? l l ji shn sh fn

ǹ

ʻ
do chu gn bng gu zho zhng bin su lin gng lng shui jio j? qun

ˤ

צȭsh?ng q sh jio cn zh?n tn din g?ng yn l?u p b png jio bn

ʡ


nng kn gun gi y li b chun chi png chu r m ch fn yn

ũ
n

ѹ

ʺ

ʪ dzm? y jio sh? f?i gng ln dn xu? jio nio sh?n hu? mi sh qi

Ĥ Ѩ

do mi g d?u b m sh min s bo zh? f sh ji? ji gn


t n֥ ݩ ¢

m sh b q su bi zh? wn g?ng d? lng q qio b k? hn

h? mio y?ng su mn f t?ng chn zng l nng m?ng f?ng k? z

ӧ

̴
jin y d ch ji ji? ch qin k? l z h? zh ru j?ng gnѾǤj? y bo qn zh zi mn qun l lu? k?n p qun gu h n

Ѽ Ⱥ Ȧ ¿

Ȯ
ji j hn zng xn d zh hun y bi? xi xi? mo t ? cn

ѱ è
yn

Ӫ

է Ϻ ӥ

з կxun ro yng g i g h yn s yng zh zhi zhn g di dn

sho gng r?ng ji? ku ru p? jin shui q tng b xn sh yu?

˧ ѵ
yn

ʿ װ

ͦ

pn j jio jn qng zh h hn w?i zhung g?n zng xn ho zh?

α
xin

sho z?ng j sh jng h shn zn y y ch?ng w b hng zhu˲ Ԧ
ch?n qu? so ro g?u zh ho qin di? bo pn sh?n y dng z l nȴ

ɧ Ƶ

ǵho sn ch?u s mi l w?i jin g?u xi? f?n zh ku? shui jn yn

ί

ж ַ ˦
qn d p? zh?n dio pi qin fn w?i zhu? d ji? f jio qun jin

Χ
cun

׷

Dz ȫ

zhn l lng zho tu shui w yn dio bo cu? hu yng j to

ո ˥

ӵ
f l jio xi? sh?ng bi qin yn wng yn k?n fu j ju? ki yn

ʤ
n

²

ǰ ϯ ʬ

еcn zo x? sh?ng s gu x jun f?n gun sh? no hn p? qn mihu? zhe q do s z? j din lin f?ng xn zh jing gng bn xi

n֯

ѳ

ְ ǩ Ա Ȼz zh? ch?u b?i f x sh?n qin b sh lio yun t l?i shn rn

bio bng mng c? xun shu? cn ln˸

d sn b fn
y lo jn z s? din xng xin c s?ng k s mng q sh?n yun

˾

ԩ
chng sh mo dn pu c?ng bo jin din l chng zhu? zho hu ji? xin


n

¸

ì

áfng i zh?n ch hu l sh hun z zh?u xi hu tio xn w m


n

j? f?ng f?i bng hn ? ch? yn m?ng l?ng j ling r?ng li x xi


jun

ج

϶

zh?n zhu? chn hung bo b w mn yn du? j jng yng j cjin j ch f?ng di b kui wn zu? jin fn k? j? n xi? bnЭ
yo m? gu gui xing sh k yn di t hui l?i zh?ng nng zu linħ ɷ ͽl? b? ho ku? su gu b?i jin gui ji hi t k?ng m?ng yn cn
do f?i ji? qi? qio zh q? pin su sh sng yng h?ng zh?ng bo lin


n

թ ʹƭsho sh qing l?? zi zng w xin zi n?? yn b p li? dio m

ɱ Ű

Ʀ
xi n chng j r?u ln bn hun w?i xi? f gu t l b zhn


n

¾ ūն Ǵmng sh?n y?u yn do zh hn n b n du b yun ch z? qi

å Թ

x u z? hu? b hu fn ln tu l?u ji mo wng fn m jun

͵

Ź ©

ļ

ð ˡt qi ko w?n ku l?i f yn jio xng ro sh q? go sh? min

lio ko lng dng chn hu y hn cng hung sh? cu? x du? p tunʧ
ch?u ch pi hui png hung b tin jing jio ch?u x ln tu gu chun

ʭ é п

Ǧsh? zo q hu mo c? ch?u bin ji n gi l x?n gng x? qin

ni? t? zh? w g? b?i b? fn p?ng gng gu? li b?n qng m?ng t

n

ϩ
n

̪

Ȳ ͪ

̼ ȩl q?ng hi f x? t?ng qu? wn p? sh?n x? x? f?n ti t?ng qun

qing tng zng f p sh?n su dn chn sng h?u l?ng y y f ti

ǻ

Ƣ ɤ
gng ku q zh x? l kung jin fng bio rng zhu qun ji hi qin

ϥ ȧ

­ֺ ׸ Ƕhn sh ch? di l?ng y tn hun g? da d?u zh?n n?ng chung t xun

ɵ ̱

ŧ ͺ Ѣ
m?i f so yng b h?n y qun yng j zh l li ji? b? wn

ù Ӹ

ű ֫

ɦ Ҹ Ҹ

Ȭ ȳzhng bi? b qu? cu n?? y? n g? bo y? ch jng zh? du chn

wi y ku yng jn j jng lun xi li tng tng png gung jn zhn

θ

в ʹ մ
i z? q?n l?? w?n y ku? sn zhng li i zh?ng lo b?i p jun


nƣ

ɢ ֢jng t j bng zh?n yng y hun sh m g yng p y pn hu

Ԥ

ķ Ӷ Ƹ
dng ji? ci g?u bng ch?ng r?u xin zhng sho l zo lio du? ch gunը

¯ Ѭ ±

li zh xn ko dn zh l yn hng b?i lo kng hu cho zhu? shun

mn bo lio tng png zhng o jin fng hun p l yn jio zu hn

ճŴ

hn x?ng f?i p hu n?n d gn l?ng t go zhu zhn rn nu? wn

j?ng go m? jio x? zhu ch?u fn m f?i g?ng ji y?u jn mn mn

ϡ


? z? c co bo t? n xin yo shi ni k?u du di w?i lin

ԿŦ

̵h? to xing gu w gun y tn zo gng y j b?i di? kui wn

zhng mn xu? mo zh?ng q gu shun h gu p?n tng q mn xi tn

¨ѥ ϻ

ñ ˩ Ͱ ̳ ɡtio zhou l j? kung zh? jin fn ji dng o po lu ji d?ng sn

b qin jio ni ch ch bio lin p?ng png hung t?ng jing sh?ng k? bn

ǥ ť

ƹ ͫ
shn h b?i k? m no m?i tn po m? p?ng zhng ho w?i s mi n

ɺ

ĭ έ

ú

̿din ch?u z ln b w?i c bn gn nin w w? zh zh mio pn

λ շ

բ
xing ju? b?n b?n zh?u y jun jun zh lng bng b? ? nu? n? mn


n

ĥ

í ӡ

ʴ ˢcng f xi sh y?u m? mo hn t?ng l yn shu z?ng j y?u jisu xi? zhng b hu c di? hn q pi y p?n y xing ch hu nм ؤ

ס Ѳ

ƴq gi zh to dio ch? j? chn k cng xn lu? o y f kn

n q zh?u dn ch n jn yun kn k? q q ch jng wn ynɲ ԫ
zn y gu zh? gung o jn din p? l gun xio y ch n yn


n

sh zhung b?ng t yo n tn tin y ku? q?ng f g ku su h

Ҥ


hui xi? zh g p jin t?ng ln qi yng sh? to b? o xn xin


n

й Ӿ

͡

b? bn hu qu? w?i jing wi tn l?u cho dio cng j? sh li? y

ȱ Φ ̮ ª


y h? ji? k zh z so shn yo ju? xio hu? sh f?i qu? dun

ҥ

ԥ

ȷ

fn y sh?u k? ko ji zun yn w cu? dn g? y?u y q gn

y? pin hu go bin j jio kn g m g?ng gi zi bn d?ng kn

ҳ ƪ

У
zhun t shn ji? p bin li ln ji u hn p?i hn lin s? y

ר
x

ż

ɾ ˽

x sh min yn hun ch xn m zu? m?i ji? sho q?ng hu? jio

Ѱ

ý ϱ
chu hung no b? yu? chu? jio q po zh?n fng zhi xun f?i n?ng l

ĺŪ

Ȣ լl ba zo shng m cu? chun y d?ng zh q?n p?i b?i f?n i d?

sh ni? j s kn zh?ng sh?ng z jin ti? ch?ng s?ng z lo sh?n x

ף Ť

Ľgn f yo qng zh h? qng x ni ni? j c xin m d j

g? so z? xn hu bn cn y b m ?n zhn y? ni png p?

ɩ ѯ

׼ ү
w n n t zn m?n min l m yng jn qio xin sh lng l

ģ

չ ʾ

ȹ ٻ ӳ

gun j?n qn shn hn fng r?ng x kung zhn qin zho jng sh yng z?

k?u shu j gng su s qin x di b bng gu? ch?ng nu? hu?

y

ߵ ȼ Ż

ŵ

Ǩ Ǣ

Ը ̥sh d h?ng yun rn zh qi y r?n sh?n p?i ti u t min xi

t? sh g?ng xin yng xing xn yѫ

d s b fn
y?u zh zo qio wn shu lin x t?u no r?n nin ju? qn jin x?

ˣ ϰ ͷ


y? ?r m? fng sn s yn d w li mio hu q? b p y

Ҽ ӽ

½ Ƿ

ġ Ʃ

Ŷ Ϥyn c?ng chng ? yng ku su x? b?i qin sh ji s?ng s p l

sho n xio m?i zhn hu zho x? z? zh f n?i cu tu zh y

׻ ι

Ŭ ֿ ѽ

С ˱

Ϧpng sh?u xio nn xi tin shn x? y? y n w?i hng gui d

zu? m gn p ch hn ln l su bn ju? jing ch j lu pƨ
s so t?ng ch c m zhu y dn do j d?ng j?ng yng b lɨ Ĩ Өذj cu? zo po dn xin f?ng b qio ch go chn lu? w?n b? ji

xi? w ch?n k f?ng r?n zhu x zhn din tn r ling shi g?ng t

Ь ձ

ɹ

׺ ̺

ϴng f gu z wn xi zhu? d p gi p?ng l f?i p? di q

b?ng w?i j? tng ch r sng y z?n me xng z f zu d y

ν Ͳ

ô զ
l ln zhun do q j ni b sh qun ? qng c k? jio y

ݰ

ڹ

׫

d l sh?n h?n w?n z?u w b xi c? du din ln s? chn x?

¼ Ͼ

ϧ
w w nun qn hu shu? wng x? zh? h zh? y? y? x x? y

֮ ز

˷ î

ů

ϫ Ҳqi? y?u yn zi b ma y ne yo w yu s yn mo chu y

bng g?ng r?n gu gn zh? jin x? dn jn m j?n sh bi qin y

ʰ ֻ ö
ng y

֧ ÿ

Ķ Ǫ

ƥzh? m?i mio g? ch cn ng l zh?u f su bn m?i du ch p

zhng xn ling ji? b?n zu? sh j du dng f ch zhng sh t

Ѯ

ʸ ʽ
kng ki y kui xi i ch?u chng f?n n z?ng h?n bi? m?n d nang


ling

ŭw?i m qio cu ji qin y yng lin mn cn ku chung c? q?

ή Ǹ


to w ku ju? dn ti kng bn ji qi k w? ln p? nng bn

ͱ

̧ Ю

š §

cu r?u ki sh f lio tu dn tng ji lu ku? tu? p qio xin

cho lo cu p?ng zhi ji? zhu jin l?i do chu z po r?ng zh gun

ժץ

pi chui lng ch? b b no jin nu? d i y? zh?ng zhui b? shun £ Ų Ҵ ק ˨ chn hng nin zh ju? tng xi? nin nin yun zh sh? zh?ng cu? o n


shn

Ԯ

Я

tn nin sho zho lu? go dio hn ch du ch ju? z?u n m

̯ Ҿ

˺ ׽

Ĵ ̢

°p?ng s? bn ? din w t zn y? zhu ju? l su ch? bi hn

dng jin x mo qin dng d dun shn zh jing ni? r?ng zh y? lin

ϳ ê ǯ

ɿ ա ұ
qio yng b du? t? ci t cun p dn zo zhng c?ng t b tan

ſ ä

ӻ

̣ գ Ϲ

հm? ji? dn d?ng zh?ng ci zh zhn d?ng qio chu mio mng g xi kn

pi? zh yng w?i yn sh j xun shu y hu mi y? dng ? yn

Ƴ ˭

ڶ

ש

δ ѣzhu zh y ch gi hu? q chn kn p? zhun ch p?ng zh?n c kn

k? c png yng mio mi? nin fn r?ng ji? sho zhn zh?u f jio ln

Ƽ ө ެ

պ
gng zng w?i chu jun to b?ng zhn xun ji lio d p ch? j mn

Ѥγ Ž Ţ

zo s u qn r?ng ni? sh hun b?n y nng q? zhng no w lin

lio c?u ln li? zh?ng p dng wn qio do ch?n j y sh qi? dn

Ω

ǡοx?ng ? hu? w w?i qi sh? gun r?n k?n r? w?i d?ng o f?n din

ji x qio ln zhu? zh su chun xi? bng l?ng zh zh?n xing co zhn

ϭ ׵

Ш ե ջ
zhng ru li lng f yo l yn w?i chng tng p jn s bng jin

ʲ

Ƨg yng ch j sh qio l jin go b? cun c g?u f?n ni n

i shng du x w?i hung yng l n su xn p? y d?u b?ng q

ΥӲ ѷ

͢ Ϭ Ҩtu gi zh? tng tio ? di? x? gu du? gu yo zu? p qng x?

q ? tn y? r lng chn zh t sh? nn y zh?n ku cu j

ҭ ֳ

֡
li f lo shn tu? w?i xi? j bng xng xi mo jio mu gu b

Щ

ij İ

Ъ Ͻ

ó խ ͮln bn ch hung xi? m? i zhi din tu ni t?ng p jn chu q

zhng bin p ni zh?n su l?ng y l w m q b?ng di ? b

ߺ

ȣ ҷ ߳f q h? qio yn y? zh?u p h? ch po xio yo he cho m

fn f d gu j li w l du su lo dao kng chi q ch

ߴ

߶
sh?n hu ho xio w?ng s? lio hu ni? sh di? yo dng qing i sh˻ Ǻ ӴХ ҧ ɶ žt tu? k? sou i y h?ng h x? rng h?i yn p?i w?n cho p

n f?i p jin mi sh ch? ma xing zh? b? wn j?ng w?i hn dn


yun

μ

ơ

y di l d?ng f?n su b shn j?n j h lio zh? mn yu? shn

hu? ? din y lng sh gn qin gu w zho w?i ni? l kung¤ ǭ κ · Ԭ
zh x gng d?ng p?ng yo l hn cu? h ji zh?ng s y?n k?u t nҦ֣ ̷xio r?n shng f qi sh?n png pn gu lng w?i f c?ng hu? l?u ynΤ ¦
zu p y lu? xu? w?i hng wn f?ng ch l y d li j? jin

Ѧ ŷ

ξ ¬

» Ф IJ

b w y?u y u f xio fn g l ho p?i y?n xng m?u kn

c?ng jing co d?u qi sho m run gng q jn bo m n m? bin

ۢĪ

ղchn p?i j ch ti kung yn zhn zh?n w xing go fn r i ln

h? rn g r?n si zh go xin zh?n ji y qu? c?n ku qi lun۬ ۣ
x?n r j sh?n d ji? ch?ng rn x?n f j zho k? w zhn yn

ة տ

Ƚj sh tng mio l g xun yun

ԯ:
л־ȫע(ȫ)
л־ȫע һ qin kn yu xng chn zhu b i fng c h x y zhu w jing Ǭ,޽, m b du b...
л־ע(ȫ)
л־ע(ȫ) - л־ȫע һ qin kn yu x shn l?i xing y zh?u w jing x?ngch?n m b d...
л־ע(ȫ)
л־ע(ȫ)_Ļ/ڽ__רҵϡڡǧ...л־ȫעһ qin kn yu x y zh?u w jing x...
л־ȫ(ע)+(עͰ)
л־ ȫ (ע) + (עͰ)־֣ݴѧڹܽ...(Utrecht)ѧУһȫɳںĻŮɵ ༶ʼ...
л־ƴֱӴӡ
л־ƴֱӴӡ - Zhng hu z jng л־ d y b fn һ qin kn yu x y zhu w jing xng c...
ƴл־word ɴӡ
ƴл־word ɴӡ_֪ʶ_׶_רֻѧһƪ...л־ ȫĹһǧ, 4000 һ, ˰ٿ...
л־ע ȫ
л־ע ȫ_׶_׶_רл־ȫע һ Ǭ, ,dzܲ,ָ ҹ, ,...
л־ƴֱӴӡ_ͼ
л־ƴֱӴӡ_һ꼶__Сѧ_ר |0Ķ|0|ٱĵл־ƴֱӴӡ_һ꼶__Сѧ_ר ...
л־ע(ȫ)
л־ע(ȫ)_׶_׶_רл־ȫעһ qin kn yu x zh?u bi y? h?i yn t?ng zh y chn...
л־ע(ȫ)
л־ע(ȫ)_׶_׶_רл־ л־ȫע һ qinkn yu x Ǭ ,޽ ,dz ܲ,ָ...
رǩ: