当前位置:首页 >> 小学作文 >>

小学生必背古诗75首带拼音


1. 江 南
hàn yu? fǔ

jiāng nán

(汉 乐 府 )
jiāng nán kě cǎi lián

江 南 可 采 莲,莲 叶 何 田 田。

lián y? h? tián tián

yú xì lián y? jiān

鱼 戏 莲 叶 间。 鱼 戏 莲 叶 东 ,鱼戏莲叶西 ,
yú xì lián y? běi yú xì lián y? xī

yú xì lián y? dōng

yú xì lián y? nán

鱼 戏 莲 叶 南, 鱼 戏 莲 叶 北。

cháng g ē

2. 长 歌 行 (汉 乐 府 ) qīng qīng yuán zhōng kuí 青 阳 常 百 少 青 春 恐 川 壮 园 布 秋 东 不 德 节 到 nǔ 努 中 d? z? 泽 , 至 , 海, lì, 力,
1

hàn yu? fǔ

zhāo 朝 万 焜 h? 何 lǎo 老 物 kūn

lù 露

dài 待 生

rì 日 光 华 叶

xī 晞。 huī 辉。 cuī 衰。 guī 归? 悲。

葵,

yáng chūn bù

wàn wù shēng guāng huáng huā y? 黄 shí 时 dà 大 fù 复 tú 徒 xī 西 伤

cháng kǒng quī ji? zhì, bǎi chuān dōng dào hǎi, shào zhuàng bù

shāng bēi

3.敕勒歌 (北 朝 民 歌)
chì l? chuān běi cháo mín gē

chì l? gē

敕 勒 川 , 阴 山 下 , 天 似 穹 庐 ,笼 盖 四 野 。 天 苍 苍 ,野 茫 茫,风 吹 草 低 见 牛 羊 。
yě máng máng fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

yīn shān xià

tiān shì qi?ng lú

l?ng gài sì yě

tiān cāng cāng

4. 咏 鹅 táng lu? bīn wāng (唐)骆 宾 王
?

yǒng

?

鹅 鹅

?

鹅, gē 歌
h?ng zhǎng

?

qù xiàng xiàng tiān 曲 项
bái máo fú

shuǐ

白 毛 浮绿 水 , 红

掌 拨 清 波。qīng5. 风
táng

fēng

(唐) 李 峤
jiě lu? sān qiū y? n?ng kāi ?r yu?qiáo

解 落 三 秋 叶 , 能 开 二 月 花。 过 江
qiān

huā

gu? jiāng

千 尺 浪 , 入 竹 万 竿 斜。
2

chǐ

làngzhú

wàn

gān

xi?

6. 咏 柳
táng

yǒng

liǔ

(唐) 贺 知 章
bì yù zhuāng ch?ng yī shù gāo wàn tiáo

h?

zhī

zhāng

碧 玉 妆 成 一 树 高,万 条 垂 下 绿 丝 绦。
zhī xì y? shuí cái chū ?r yu? chūn fēng sì jiǎn dāo

chuí

xià

tāo不 知 细 叶 谁 裁 出?二 月 春 风 似 剪 刀。

huí xiāng ǒu shū

7.回 乡 偶书
táng

(唐) 贺 知 章 shào xiǎo lí jiā lǎo dà 少 乡 儿 笑 小 音 童 问 离 未 相 客 家 改 见 从 何 老 鬓 不 处 大 毛 相 chù xiāng yīn w?i huí 回 , 衰 。 识 , lái 来 。

h?

zhī

zhāng

gǎi bìn máo cuī

?r t?ng xiāng jiàn bù xiāng shí xiào w?n k? c?ng h?

8. 凉 州 词
táng

liáng

zhōu(唐) (王 之 涣)

wáng

zhī

huàn

3

huáng h?

黄 河 远
piàn gū

yuǎn

shàngbái

白 云 间, 万 仞 山。
yáng r?n shān

yún

jiān一 羌

片 孤 城
dí h? xū

ch?ng

wàn

qiāng

笛何须 怨
bù dù yù

yuàn

杨 柳,
guān

liǔ

chūn fēng

春 风 不 度 玉 门 关。

m?n

9. 登
táng

dēng guàn

鹳 雀 楼
zhī huàn

qu?

l?u

(唐) ( 王 之 涣)
bái

wáng

白 日 依 山 尽, 黄
qi?ng

shān

jìn

huáng

h?

河 入 海 流。
yì c?ng l?uhǎi

liúqiān

千 里 目, 更

g?ng

shàng

上 一 层 楼。

10. 春 晓
táng

chūn

xiǎo

(唐) ( 孟 浩 然)
chūn mián

m?ng

hào

rán

春 眠 不
chù w?nju?xiǎo

晓,

chù

处 处 闻
lái


niǎo

鸟。 声,
shǎo

y?


huā


lu?

fēng

风 雨
zhī duō

shēng落 知 多

少。

4

11. 凉 州 词
táng

liáng zhōu c í

(唐) ( 王 翰)


wáng hàn

葡 萄 美


táo

měi

jiǔ

酒 夜


y?

guāng bēi

光 杯,

欲 饮 琵
zuì

yǐn琶 马
chǎng jūnshàng cuī

上 催。
m?

醉 卧 沙
lái

w?

shā

场 君


莫 笑,
r?n

xiào古 来

zhēng zhàn

征 战 几

人 回?

huí

12. 出 塞
táng

chū sài

(唐) ( 王 昌 龄)
qín

wáng chāng líng

秦 时 明 万 里 但 使
jiāo shǐ lǐ

shí míng

yu?

月 汉 时 关,
r?n

hàn

shí

guān

wàn

cháng zhēng

人 未 还。 飞 将
dù yīn zài

w?i

hái

dàn

l?ng ch?ng

龙 城


fēi jiāng

在,
shān不 教度 阴 山

13.芙 蓉 楼 送 辛 渐
táng

fú r?ng l?u s?ng xīn jiàn

(唐) ( 王 昌 龄)
hán yǔ lián jiāng y? rù w ú

wáng chāng líng

寒 雨 连 江 夜入吴,
5

píng míng s?ng k? chǔ shān g ū

平 明 送 客 楚 山 孤。

lu? yáng qīn yǒu rú xiāng w?n

洛 阳 亲 友 如 相 问,

yí piàn bīng xīn zài yù h ú

一 片 冰 心 在 玉壶。 14.lù zhài 鹿 柴
táng

(唐) ( 王 维)
kōng shān bú jiàn r?n

wáng w?i

空 山 不 见 人,

dàn w?n r?n yǔ xiǎng

但 闻 人语 响 。 返 景 入 深 林,

fǎn jǐng rù shēn lín

fù zhào qīng tāi shàng

复照 青 苔 上。 15. 送 元 二 使 安西
táng

s?ng yuán ?r shǐ ān x ī

(唐) ( 王 维)
w?i ch?ng cháo yǔ yà qīng ch?n

wáng w?i

渭 城 朝 雨浥 轻 尘 ,

k? sh? qīng qīng liǔ s? xīn

客 舍 青 青 柳 色新。
quàn jūn g?ng jìn yī bēi jiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒,

xī chū yáng guān wú gù r?n

西 出 阳 关 无故人。
6

16. 九 月 九 日忆 山 东 兄 弟
táng

jiǔ yu? jiǔ rì yì shān dōng xiōng d ì

(唐) ( 王 维)
dú zài yì xiāng w?i yì k ?

wáng w?i

独 在 异 乡 为 异客,
měi f?ng jiā ji? b?i sī qīn

每 逢 佳 节 倍 思亲。 遥 知 兄 弟 登 高 处, 遍 插 茱 萸 少 一人。
jìng y? s ī

yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù

biàn chā zhū yú shǎo yī r?n

17. 静 夜思
táng

(唐) (李白)
chuáng qián míng

lǐ bái

床 前 明
shì

yu?guāng

光,


是 地 头 头shàng shuāng霜 。
t?u

wàng míng

望 明 月,


yu?t?u

思 故 乡。xiāng

18.古 朗 月 行
táng

gǔ lǎng yu? háng

(唐) (李白)
xiǎo

lǐ bái

小 时 不 识

shíshí

yu?

月,
7呼 作 白 玉
y?u

zu?

báipán

盘。
jìng

又 飞疑 瑶 台 镜,
zài qīng

yáo

tái

fēi

在 青

yún

云 端。

duān

19. 望 庐 山 瀑布
táng

wàng lú shān pù b ù

(唐) (李白)
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān

lǐ bái

日 照 香 炉 生 紫烟,
yáo kàn pù bù guà qián chuān

遥 看 瀑布 挂 前 川 。 飞 流 直 下 三 千 尺,

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

yí shì yín h? lu? jiǔ tiān

疑是 银河落 九 天。 20. 赠 汪 伦
táng

z?ng wāng lún

(唐) (李白)


lǐ bái

李 白 乘 舟 将


bái ch?ng zhōu jiāng欲 行,


háng

忽 闻 岸
táo huā

w?n

àn

shàng tà

上 踏

歌 声。
chǐ

shēng

桃花 潭
jí wāng

tán

shuǐ shēn qiān

水 深 千 尺, 伦 送 我 情。
8不 及 汪

lún s?ngqíng

21. 黄 鹤 楼 送 孟 浩 然 之 广 陵
táng

huáng h? l?u s?ngm?ng hào rán zhī guǎng líng

(唐) (李白)
gù r?n xī cí huáng h? l?u

lǐ bái

故 人 西辞 黄 鹤楼,
yān huā sān yu? xià yáng zhōu

烟 花 三 月 下 扬 州。

gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽,
w?i jiàn cháng jiāng tiān jì liú

唯 见 长

江 天 际流。

22. 早 发 白 帝 城
táng

zǎo fā bái dì ch?ng

(唐) (李白)
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān

l ǐ bái

朝 辞白帝彩 云 间, 千 里 江 陵 一日还。 两 岸 猿 声 啼不住,

qiān lǐ jiāng líng yī rì hái

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù

qīng zhōu yǐ gu? wàn ch?ng shān

轻 舟 已过 万 重 山。
wàng tiān m?n shān

23. 望 天 门 山
táng

(唐) (李白)
tiān m?n zhōng duàn chǔ jiāng kāi

lǐ bái

天 门 中 断 楚 江 开,
9

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此回。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来。 24. 别 董 大
táng

bi? dǒng dà

(唐) ( 高 适)
qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

gāo shì

千 里 黄 云 白 日曛,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷。

m? ch?u qián lù wú zhī j ǐ

莫 愁 前 路无 知 己,
tiān xià sh?i r?n bú shí jūn

天 下 谁 人 不 识 君?
ju? j ù

25. 绝 句
táng

(唐) (杜甫)
liǎng g? huáng lí míng cuì liǔ

dù f ǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳,

yì xíng bái lù shàng qīng tiān

一 行 白鹭 上 青 天,
chuāng hán xī lǐng qiān qiū

窗 含 西 岭 千 秋 雪,

xuě

m?n b? dōng wú wàn lǐ chuán

门泊 东 吴万里 船 。
10

26. 春 夜喜雨
táng

chūn y? xǐ y ǔ

(唐) (杜甫)
hǎo yǔ zhī shí ji?

dù f ǔ

好雨知 时 节, 当 春 乃发 生 。 随 风 潜 入夜, 润 物细无 声 。
jiāng chuán huǒ dú míng rùn wù xì wú shēng

dāng chūn nǎi fā shēng

suí fēng qián rù y?

yě jìng yún jù hēi

野 径 云 俱黑, 江
xiǎo kàn h?ng shī chù

船 火独明。

晓 看 红 湿 处, 花 重 锦 官 城 。
ju? jù

huā zh?ng jǐn guān ch?ng

27.绝句
táng

(唐) (杜甫)
chí rì jiāng shān lì

dù fǔ

迟 日 江 山 丽, 春 风 花 草 香。

chūn fēng huā cǎo xiāng

ní r?ng fēi yàn zi

泥 融 飞 燕 子, 沙 暖 睡 鸳 鸯。
jiāng pàn dú bù xún huā

shā nuǎn shuì yuān yāng

28. 江 畔 独 步 寻 花
táng

(唐) (杜甫)
huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng

dù fǔ

黄 师塔 前 江 水 东,
11

chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng

春 光 懒 困倚微 风。

táo huā yī cù kāi wú zhǔ

桃 花 一簇 开 无主,

kě ài shēn h?ng ài qiǎn h?ng

可爱 深 红 爱 浅 红 ? 29. 枫 桥 夜泊
táng

fēng qiáo y? b ?

(唐)

zhāng j ì

张 继

yu? lu? wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌啼 霜 满 天 , 江 枫 渔火 对 愁 眠。

jiāng fēng yú huǒ duì ch?u mián

gū sū ch?ng wài hán shān s ì

姑苏 城 外 寒 山 寺,
y? bàn zhōng shēng dào k? chuán

夜半 钟

声 到客 船 。

x ú z h ō u x ī jiàn

30.徐州西涧
táng w ? i yìng w ù

(唐) 韦应物
d ú lián yōu cǎo jiàn biān shēng

独 怜 幽 草 涧 边 生,
shàng yǒu huáng l í shēn shù míng

上 有 黄 鹂 深 树 鸣。
chūn cháo dài y ǔ wǎn lái j í

春 潮 带 雨 晚 来 急,
y ě d ù w ú r?n zhōu z ì h?ng

野 渡 无 人 舟 自 横。
12

31. 游 子吟
táng

y?u zǐ yín

(唐) 孟 郊

m?ng jiāo

cí mǔ shǒu zhōng xiàn

慈母 手 中 线 ,
y?u zǐ shēn shàng y ī

游 子 身 上 衣。

lín xíng mì mì f?ng 临 行 密 密 缝
yì kǒng chí chí guī

意 恐 迟 迟 归。
shuí yán cùn cǎo xīn

谁 言 寸 草 心,

bào d? sān chūn huī

报 得 三 春 晖。
z ǎ och ū n ch?ng shuǐ b ù zhāng shíbā yu á nw à i

32.早春 呈 水 部 张 十八 员外
táng hányù

(唐)韩愈
tiān jiē xiǎoyǔ rùn r ú s ū

天 街 小雨 润 如 酥,
cǎo s ? yáo kàn jìn qu? w ú

草 色 遥 看 近 却 无。
zuì shì yīniánchūn hǎo chu

最 是 一年春 好 处,
ju? sh?ng yān liǔ mǎn huáng dōu

绝 胜 烟 柳 满 皇 都。 33.渔歌子
13

yú gē z ǐ

táng

(唐) ( 张 志 和)
xī sāi shān qián bái lù fēi

zhāng zhì h ?

西 塞 山 前 白 鹭飞,
táo huā liú shuǐ guì yú f?i

桃 花 流 水 鳜 鱼肥。 青 箬 笠,绿 蓑 衣,
lǜ suō y ī

qīng ru? l ì

xi? fēng xì yǔ bú xū guī

斜 风 细雨不须归。
sāi xià q ǔ

34. 塞 下 曲
táng

(唐) (卢纶)
yu? hēi yàn fēi gāo

lú lún

月 黑 雁 飞 高, 单 于夜 遁 逃。

chán yú y? dùn táo

yù jiāng qīng qí zhú

欲 将 轻 骑逐,
dà xuě mǎn gōng dāo

大 雪 满 弓 刀。 35. 望 洞 庭
táng

wàng d?ng tíng

(唐) ( 刘 禹锡)
hú guāng qiū yu? liǎng xiāng h ?

liú yǔ x ī

湖 光 秋月 两

相 和,

tán miàn wú fēng jìng w?i m ?

潭 面 无 风 镜 未 磨。
14

yáo wàng d?ng tíng shān shuǐ cuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠, 白 银 盘 里一 青 螺
làng táo shā

bái yín pán lǐ yī qīng lu?

36. 浪 淘 沙
táng

(唐) ( 刘 禹锡)
jiǔ qǔ huáng h? wàn lǐ shā

liú yǔ x ī

九 曲 黄 河 万 里沙, 浪 淘 风 簸自 天 涯。

làng táo fēng b? zì tiān y á

rú jīn zhí shàng yín h? q ù

如 今 直 上 银 河去,
tong dào qiān niú zhī n ǚ jiā

同 到 牵 牛 织女家。
fù d? gǔ yuán cǎo s?ng bi?

37.赋得古 原 草 送 别
táng

(唐) ( 白 居易)
lí lí yuán shàng cǎo

bái jū y ì

离离 原 上 草,
yī suì yī kū r?ng

一 岁 一枯 荣 。
yě huǒ shāo bú jìn

野 火 烧 不尽,
chūn fēng chuī y?u shēng

春 风 吹 又 生。
chí shàng

38. 池 上

15

táng

(唐) ( 白 居易)
xiǎo wá chēng xiǎo tǐng

bái jū y ì

小 娃 撑 小 艇,

tōu cǎi bái lián huí

偷 采 白 莲 回。

bù jiě cáng zōng j ì

不 解 藏 踪 迹,
fú píng yí dào kāi

浮 萍 一 道 开。 39. 忆 江 南
táng

yì jiāng nán

(唐) (白居易)
jiāng nán hǎo

bái jū yì

江 南 好, 风 景 旧 曾 谙。

fēng jǐng jiù c?ng ā n

rì chū jiāng huā h?ng sh?ng huǒ

日 出 江 花 红 胜 火,
chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

春 来 江 水 绿如蓝。 能 不忆 江 南?
xiǎo?r chuídiào

n?ng bú yì jiāng nán

40.小儿 垂钓
táng h ú lìngn?ng

(唐)胡令能
p?ng t?u zhì z ǐ xu? chuí lún

蓬 头 稚 子 学 垂 轮,
c ? zu? m?i tái cǎo yìng shēn

侧 坐 莓 苔 草 映 身。
16

l ù

r?n

ji?

w?n

yáo

zhāo

路 人 借 问 遥 招 手,
p à d ? y ú jīng b ù yìng r?n

怕 得 鱼 惊 不 应 人。 41. 悯 农
táng

mǐn n?ng

(唐) (李 绅 )
chú h? rì dāng w ǔ

lǐ shēn

锄 禾日 当 午, 汗 滴禾 下 土。 谁 知 盘 中 餐,

hàn dī h? xià t ǔ

shuí zhī pán zhōng cān

lì lì jiē xīn k ǔ

粒粒 皆 辛 苦。 42. 悯 农 (二)
táng

mǐn n?ng

(唐) (李 绅 )
chūn zhǒng yī lì s ù

lǐ shēn

春 种 一粒粟,

qiū shōu wàn kē z ǐ

秋 收 万 颗子。

sì hǎi wú xián tián

四海无 闲 田,
n?ng fū y?u ?

农 夫 犹 饿死。
jiāng xuě43. 江 雪

17

táng

(唐) (柳 宗 元)
qiān shān niǎo fēi ju?

liǔ zōng yuán

千 山 鸟 飞 绝,

wàn jìng r?n zōng mi?

万 径 人 踪 灭。

gū zhōu suō lì wēng

孤 舟 蓑 笠 翁, 独 钓 寒 江 雪。
xún yǐn zhě bù y ù

dú diào hán jiāng xuě

44. 寻 隐 者 不遇
táng

(唐) ( 贾 岛)
sōng xià w?n t?ng z ǐ

jiǎ dǎo

松 下 问 童 子,

yán shī cǎi yào q ù

言 师 采 药 去。 只 在此 山 中 , 云 深 不 知 处。
shān xíng

zhī zài cǐ shān zhōng

yún shēn bú zhī chù

45. 山 行
táng

(唐) (杜牧)
yuǎn shàng hán shān shí jìngxi?

dù mù

远 上 寒 山 石 径 斜,

bái yún shēng chù yǒu r?njiā

白 云 生 处 有 人家。
18

tíng chē zu? ài fēng lín wǎn

停 车 坐 爱 枫 林 晚, 霜 叶 红 于二 月 花。
qīng míng

shuāng y? h?ng yú ?r yu? huā

46. 清 明
táng

(唐) (杜牧)
qīng míng shí ji? yǔ fēn fēn

dù m ù

清 明 时 节 雨 纷 纷,

lù shang xíng r?n yù duàn hún

路 上 行 人 欲 断 魂。
ji? w?n jiǔ jiā h? chù yǒu

借 问 酒 家 何 处 有?

mù t?ng yáo zhǐ xìng huā cūn

牧 童 遥 指 杏 花 村。 47. 江 南 春
táng

jiāng nán chūn

(唐) (杜牧)
qiān lǐ

dù m ù

千里 莺啼 绿映


yīng tí

lǜ yìng

h?ng

红,

shuǐ cūn shān guō jiǔ

水 村 山 郭 酒 旗 风。

fēng

nán cháo sì bǎi bā shí s ì

南 朝 四 百 八 十 寺, 多 少 楼 台 烟雨 中 。
fēng

duō shǎo l?u tái yān yǔ zhōng

48. 蜂

19

táng

(唐) (罗 隐 )
bú lùn píng dì yǔ shān jiān

lu? yǐn

不 论 平 地与 山 尖 ,
wú xiàn fēng guāng jìn b?i zhàn

无 限 风 光 尽 被 占。
cǎi d? bǎi huā ch?ng mì h?u

采 得 百 花 成 蜜后, 为 谁 辛苦为 谁 甜?
jiāng shàng y ú zhě

w?i shuí xīn kǔ w?i shuí tián

49. 江 上 渔 者
s?ng fànzh?ngyān

( 宋 ) 范仲淹
jiāng shàng wǎng l á i r?n

江 上 往 来 人,
dàn à i l ú y ú měi

但 爱 鲈 鱼 美。
jūn kàn y ī y ? zhōu

君 看 一 叶 舟,
chū m ? fēng b ō l ǐ

出 没 风 波 里。
yuán r ì

50. 元 日
s?ng wáng ān shí

(宋) 王 安 石
bào z h ú shēng zhōng y ī suì chú

爆 竹 声 中 一 岁 除,
chūn fēng s?ng nuǎn r ù t ú s ū

春 风 送 暖 入 屠 苏,
20

qiān m ? n

wàn

h ù

t?ng t?ng

r ì

千 门 万 户 曈 曈 日,
zǒng b ǎ xīn t á o huàn j i ù f ú

总 把 新 桃 换 旧 符。 51.泊 船 瓜 洲
s?ng

b? chuán guā zhōu

( 宋 )( 王 安石)
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān

wáng ān shí

京 口 瓜 洲 一 水 间, 钟 山 只隔数 重 山。

zhōng shān zhī g? shù zh?ng shān

chūn fēng y?u lǜ jiāng nán à n

春 风 又 绿 江 南 岸, 明 月 何 时 照 我还?
shū hú yīn xiān shēng b ì

míng yu? h? shí zhào wǒ hái

52. 书 湖 阴 先 生 壁
s?ng

( 宋 )( 王 安石)
máo yán zhǎng sǎo jìng wú tái

wáng ān shí

茅 檐 长 扫 净 无苔, 花 木 成 畦 手 自栽。

huā mù ch?ng qí shǒu zì zāi

yī shuǐ hù tián jiāng lǜ rào

一 水 护 田 将 绿绕,
liǎng shān pái tà s?ng qīng lái

两 山 排 闼 送 青 来。
liù yu? ?r shí qī r ì wàng hú l?u zuì shū

53. 六 月 二 十 七日 望 湖 楼 醉 书
21

s?ng

( 宋 )(苏轼)
hēi yún fān m? w?i zhē shān

sū shì

黑 云 翻墨未 遮 山, 白雨 跳 珠 乱 入 船 。 卷 地 风 来 忽 吹 散, 望 湖楼 下 水 如天。
yǐn hú shàng chū qíng h?u y ǔ

bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán

juǎn dì fēng lái hū chuī sàn

wàng hú l?u xià shuǐ rú tiān

54. 饮 湖 上 初 晴 后 雨
s?ng

( 宋 )(苏轼)
shuǐ

sū shì

水 山

guāng liàn

光 潋
s?

yànqíng
fāng

方 好, 奇。 子, 宜。
yí zǐ qí

hǎo

shān

色 空


kōng

m?ng

蒙 雨西
dàn
西

n?ng zhuāng

浓 妆抹 总 相

zǒng xiāng

55. 惠 崇 春 江 晓 景
s?ng

huì ch?ng chūn jiāng xiǎo jǐng

( 宋 )(苏轼)
zhú wài táo huā sān liǎng zhī

sū shì

竹 外 桃 花 三 两 枝, 春 江 水 暖 鸭 先 知。
22

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

l?u hāo mǎn dì lú yá duǎn

蒌 蒿 满 地芦芽 短 , 正 是 河 豚 欲 上 时。
tí xī lín b ì

zh?ng shì h? tún yù shàng shí

56.题西 林 壁
s?ng

( 宋 )(苏轼)
h?ng

sū shì

横 看 成 岭 侧 成 峰, 远 近 高 低 各 不 同。
shí jìn gāo dī g? bù t?ng

kàn ch?ng lǐng c? ch?ng fēng

yuǎn
zhī

庐 山 真
shēn

shān zhēn

miàn

面 目,
shān zhōng只 缘

yuánzài

在 此山 中。

57. 夏 日 绝 句
s?ng

xià rì ju? j ù

( 宋 )(李 清 照 )
shēng dāng

lǐ qīng zhào

生 当


zu?

作 人 杰,
guǐ xi?ng

r?n

ji?死 亦 为 鬼
zhì

w?i

雄。 羽,
dōng yǔ

至 今 思
kěn

jīnxiàng肯 过 江
q ú

gu? jiāng

东。

sān

d à o zhōng

58.三 衢 道 中
23

s?ng 宋
m?i z ǐ

zēng 曾 几
r ìhuáng s h í

r ì

qíng

梅 子 黄 时 日 日 晴,
xiǎo x ī fàn jìn q u ? shān xíng

小 溪
l ǜ yīn

泛 尽 却 山 行。
b ù jiǎn l á i shí l ù

绿 阴
tiān d ?

不 减 来 时 路,
huáng l í s ì w ǔ shēng

添 得 黄 鹂 四 五 声。 59. 示 儿 s?ng lù y?u
shì ? r

(宋) 陆 游


死 去 元 知
dànyuán zhī

wàn

万 事 空,
zhōu tong

shì

kōng

但 悲 不 见 王 师 北
jì wú běi

bēijiàn

jiǔ州 同。


wáng shī

dìng zhōng yuán

定 中 原 日,
gào

jiā

家 祭

无 忘

wàng

告 乃 翁。

nǎi

wēng

60. 秋 夜 将 晓 出 篱 门 迎 凉 有 感 s?ng lù y?u

qiū y? jiāng xiǎo chū lí m?n yíng liá yǒu gǎn

(宋) 陆 游
sān wàn lǐ h? dōng rù hǎi

三 万 里河 东 入海,
24

wǔ qiān r?n yu? shàng m? tiān

五 千 仞 岳 上 摩天。
yí mín l?i jìn hú ch?n l ǐ

遗 民 泪 尽 胡 尘 里,
nán wàng wáng shī y?u yī nián

南 望 王 师 又一年。
sì shí tián yuán zá xìng

61.四 时 田 园 杂 兴 (1)
s?ng

( 宋 )( 范 成 大)
zh?u chū yún tián y? jì m á

fàn ch?ng d à

昼 出 耘 田 夜绩麻,

cūn zhuāng ?r nǚ g? dāng jiā

村 庄 儿女各 当 家。 童 孙 未 解 供 耕 织,

t?ng sūn w?i jiě g?ng gēng zhì

yě bàng sāng yīn xu? zhǒng guā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜。 62.四 时 田 园 杂 兴 (2)
s?ng

sì shí tián yuán zá xìng

( 宋 )( 范 成 大)
m?i zi jīn huáng xìng zǐ f?i

fàn ch?ng d à

梅 子 金 黄 杏 子肥, 麦 花 雪 白 菜 花 稀。

mài huā xuě bái cài huā x ī

rì cháng lí lu? wú r?n gu?

日 长 篱 落 无 人 过,
w?i yǒu qīng tíng jiá di? fēi

唯 有 蜻 蜓 蛱 蝶 飞。
25

63. 小 池
s?ng

xiǎo chí

( 宋 )( 杨 万 里)
quán yǎn wú shēng xī xì liú

yáng wàn l ǐ

泉 眼 无 声 惜细流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng r?u

树 阴 照 水 爱 晴 柔。 小 荷才 露 尖 尖 角,

xiǎo h? cái l?u jiān jiān jiǎo

zǎo yǒu qīng tíng lì shàng t?u

早 有 蜻 蜓 立 上 头。
xiǎo chū jìng cí sì s?nglín zǐ fāng

64. 晓 出 净 慈寺 送 林 子 方
s?ng

( 宋 )( 杨 万 里)
bì jìng xī hú liù yu? zhōng

yáng wàn l ǐ

毕 竟 西湖 六 月 中 ,
fēng guāng bú yǔ sì shí tong

风 光 不与四 时 同 。

jiē tiān lián y? wú qi?ng b ì

接 天 莲 叶无 穷 碧, 映 日荷 花 别 样 红 。
chūn r ì

yìng rì h? huā bi? yàng h?ng

65. 春 日
s?ng

( 宋 )( 朱 熹)
sh?ng rì xún fāng sì shuǐ bīn

zhū x ī

胜 日 寻 芳 泗 水 滨,
26

wú biān guāng jǐng yì shí xīn

无 边 光 景 一 时 新。
děng xián shí d? dōng fēng miàn

等 闲 识得 东 风 面,

wàn zǐ qiān h?ng zǒng shì chūn

万紫 千 红 总 是 春。
guān s h ū yǒugǎn

66. 观 书 有感
s?ng zhū xī

(宋) 朱 熹
bàn m ǔ fāng tián y ī jiàn k ā i

半 亩

方 田 一 鉴 开,

tiān guāng y ú n yǐng g?ng p á i huái

天 光 云 影 共 徘 徊。
w?n q ú n à d ? qīng r ú x ǔ

问 渠 那 得 清 如 许,
w?i y ǒ u yuán t ? u h u ? shuǐ l á i

为 有 源 头 活 水 来。 67.题 临 安邸
s?ng

tí lín ān d ǐ

(宋) 林 升

lín shēng

shān wài qīng shān l?u

山 外 青 山 楼 外 楼,
hú gē wǔ jǐ shí xiū

wài

l?u西 湖 歌 舞 几 时 休?
nuǎn fēng xūn

暖 风 熏 得 游 人 醉,
bǎ háng zhōu zu? biàn zhōu

d?

y?u r?n

zuì

zhí

直 把 杭 州 作 汴 州。
27

68. 游 园 不值
s?ng

y?u yuán bù zhí

( 宋 )(叶 绍 翁 )
yìng lián jī chǐ yìn cāng tái

y? shào wēng

应 怜 屐 齿 印 苍 苔, 小 扣 柴 扉 久 不开。 春 色 满 园 关 不住,

xiǎo k?u chái fēi jiǔ bú kāi

chūn s? mǎn yuán guān bù zhù

yī zhī h?ng xìng chū qiáng lái

一 枝 红 杏 出 墙 来。 69. 乡 村 四月
s?ng

xiāng cūn sì yu?

( 宋 )( 翁 卷 )
lǜ biàn shān yuán bái mǎn chuān

wēng juǎn

绿遍 山 原 白满 川,
zǐ guī shēng lǐ yǔ rú yān

子 规 声 里雨如烟。
xiāng cūn sì yu? xián r?n shǎo

乡 村四月 闲 人 少,

cái le cán sāng y?u chā tián

才了蚕 桑 又 插 田。
m? m?i

70.墨梅
yuán

(元) 王 冕

wáng miǎn

wǒ jiā xǐ yàn chí t?u shù

我 家 洗 砚 池 头 树,
28

duǒ duǒ huā kāi dàn m? h?n

朵 朵 花 开 淡 墨痕。

bú yào r?n kuā yán s? hǎo

不 要 人 夸 颜 色好,
zhī liú qīng qì mǎn qián kūn

只 留 清 气 满 乾 坤。

71. 石 灰 吟
míng

shí huī yín

(明) 于 谦

yú qiān

qiān chuí wàn záo chū shēn shān

千 锤 万 凿 出 深 山,
huǒ f?n shāo ru? děng xián

li?

烈 火 焚 烧 若 等 闲。 粉 身 碎 骨 浑 不 怕, 要
liú qīng bái shēn suì gǔ hùn bú pà

fěn

yào

留 清 白 在 人 间。

zài r?n jiān

72. 竹 石
qīng

zhú shí

(清)

zh?ng xi?

郑 燮

yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng

咬 定 青 山 不 放 松,

lì gēn yuán zài p? yán zhōng

立根 原 在破岩 中 。
qiān m? wàn jī hái jiān jìn

千 磨 万 击 还 坚 劲,

29

r?n ěr dōng xī nán běi fēng

任尔 东 西南 北 风。
suǒ jiàn

73. 所 见
qīng

(清)( 袁 枚)
mù t?ng qì huáng niú

yuán m?i

牧 童 骑 黄 牛,
gē shēng zh?n lín yu?

歌 声 振 林 樾。
yì yù bǔ míng chán

意欲捕 鸣 蝉 ,
hū rán bì kǒu l ì

忽 然 闭 口 立。 74. 村 居
qīng

cūn j ū

(清)( 高 鼎 )
cǎo zhǎng yīng

gāo dǐng

草 长 莺
dī yáng

fēi

飞 二 月 天,
liǔ

?r

yu?

tiān拂 堤 杨
?r

柳 醉 春 烟,
xu?

zuì chūn

yānt?ng fàng

童 放
dōng

学 归 来 后,
fēng fàng zhǐ yuān

guī lái

h?u

máng ch?n

忙 趁风 放 纸 鸢 ”。

75.己 亥 杂诗
qīng

jǐ hài zá shī

(清)( 龚 自 珍 )
30

gōng zì zhēn

jiǔ zhōu shēng qì shì fēng l?i

九 州 生 气 恃 风 雷, 万 马齐 喑 究 可 哀。
āi

wàn mǎ qí yīn jiū kě

wǒ quàn tiān gōng ch?ng dǒu sǒu

我 劝 天 公 重 抖 擞,
bù jū yì g? jiàng r?n cái

不拘一格 降 人 才。

31相关文章:
人教新课标-小学生必背古诗75首-带拼音-直接打印版
人教新课标-小学生必背古诗75首-带拼音-直接打印版 - 新课标小学必背古诗 75 首 1. 江南 jiāng nán (汉乐府) jiāng nán kě cǎi lián hàn...
小学生必背古诗75首-带拼音-完美排版_图文
小学生必背古诗75首-带拼音-完美排版 - 小学生必背古诗 75 首 目录 l? you yuán 1. 乐游原 ...
小学生必背古诗75首(注音版)
小学生必背古诗75首(注音版)_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。新课标指定 小学阶段必背古诗 75 首 姓名( ) jiānɡ n á n 1. 江南 jiānɡ n á ...
新课标小学必背古诗75首(拼音)
新课标小学必背古诗75首(拼音)_语文_小学教育_教育专区。jiāng nán 1、 江南 hànyu?fǔ (汉乐府) jiāng n á n kě c ǎ i lián 江南可采莲, lián...
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版 (1)
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版 (1)_教育学/心理学_人文社科_专业资料。1. 江南 jiāng nán (汉乐府) jiāng nán kě cǎi lián hà...
小学生必背古诗75首带拼音
小学生必背古诗75首带拼音_小学作文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档小学生必背古诗75首带拼音_小学作文_小学教育_教育专区。1. 江南 ...
2013人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音打印版)
2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版) 2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音) 2013 人教新课标小学生必背古诗 首(带拼音) jiāngnán ...
小学生必背古诗75首(注音版)
小学生必背古诗75首(注音版) - 每个小学生都要学习的古诗,你还在因为找不到电子版,书总是破损或者丢失着急吗,下载电子版,让您没有后顾之忧,不管何时何地,...
2016-人教新课标-小学生必背古诗75首(拼音版)
2016-人教新课标-小学生必背古诗75首(拼音版) - 1. 江南 hàn yuè fǔ jiāng nán 2. 长 歌行( 汉乐府) qīngqīngyuánzhōngkuí ...
最新2012人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音)打印版
最新2012人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音)打印版_小学作文_小学教育_教育专区。jiāngnán hànyu?fǔ yǒng? jiàbīnwáng 1.《江南》汉乐府 jiāngnánkěc...
更多相关标签: