当前位置:首页 >> 唐诗宋词 >>

小学生必背古诗(带拼音)


1、 咏

yǒng ?


( 唐 ) 骆 宾 王

lu?bīnwáng ? q ū xiàngxiàngtiān g ē
项 向

鹅 , 鹅 , 鹅 , 曲

?

?

天 歌 。

báimáo f ú lǜshuǐ

白 毛 浮 绿 水 , 红 2、 中

h?ngzhǎng b ō qīng b ō


拨 清 波 。

zhōngqiū y ?
秋 夜

( 唐 ) 李 峤 圆 魄 上

l ǐ qiáo jiēyán s ì hǎit?ng

yuán p ? shànghánkōng
寒 空

, 皆 言 四 海 同安 知 千 3、 风

ā n zhīqiān l ǐ wài fēng l ǐ qiáo

里 外 , 不 有 雨 兼

b ù yǒu y ǔ jiānfēng
( 唐 ) 李 峤

jiělu?sānqiū y ?

解 落 三 秋 叶 , 能

n?ngkāi ? r yu?huā

开 二 月 花 。

gu?jiāngqiānchǐlàng
过 江 千 尺 浪

, 入 竹 万 竿 斜 。

r ù zhúwàngānxi?

4、 山

shānzhōng


( 唐 ) 王 勃 长 江

wángb? wàn l ǐ niànjiāngguī


chángjiāngbēi y ǐ zhì kuàngzhǔgāofēngwǎn
况 属 高 风

悲 已 滞 , 万 里 念 晚 , 山 山

归 。

shānshānhuáng y ? fēi


叶 飞 。

5、 渡 汉

d ù hànjiāng


( 唐 ) 宋

s?ngzhīw?n
之 问

lǐngwàiyīnshūduàn
岭 外 音 书 断 乡 情 更

, 经

jīngdōng f ù l ì chūn
冬 复 历 春jìnxiāngqíngg?ngqi?


怯 , 不 敢 问 来 人 。

b ù gǎnw?nláir?n

6、 咏

yǒngliǔ


( 唐 ) 贺 知 碧 玉 妆

h ? zhīzhāng


b ì y ù zhuāngch?ng y ī shùgāo


一 树 高 , 万 条

wàntiáochuíxià l ǜ s ī tāo

垂 下 绿 丝 绦 。 风 似 剪 刀 。

不 知 细 叶 谁 7、 回

b ù z h ī x ì y ? shuícáichū huíxiāng ǒ u shū
乡 偶 书

裁 出 ,

二 月 春

? r y u ? chūnfēng s ì jiǎndāo

( 唐 ) 贺 知 少 小

h ? zhīzhāng


shàoxiǎo l í jiālǎo d à huí

离 家 老 大 回 , 见 不 相

xiāngyīn w ú gǎibìnmáoshuī
乡 音 无 改 鬓 毛 衰?rt?ngxiāngjiàn b ù xiāngshí
儿 童 相

识 , 笑 问 客 从

xiàow?n k ? c?ng h ? c h ù lái

何 处 来 。

8、 登

dēngguànqu?l?u
鹳 雀 楼

( 唐 ) 王 白 日 依 山

wángzhīhuàn
之 涣

b á i r ì y ī shānjìn

尽 , 黄 河 入 海 流 。

huángh? r ù hǎiliú

yùqi?ngqiānlǐmù

欲 穷 千 里 目 , 更

g?ngshàngyīc?ngl?u
上 一 层

楼 。

9、 春

chūnxiǎo


( 唐 ) 孟 浩 然 春 眠 不 觉 晓 雨 声

m?nghàorán chùchùw?n t í niǎo

chūnmián b ù ju?xiǎo y ? láifēng y ǔ shēng

, 处 处 闻 啼 鸟夜 来 风

, 花 落 知 多 少 ?

huālu?zhīduōshǎo

10、 宿 建

s ù jiàn d ? jiāng
德 江

( 唐 ) 孟 浩 然

m?nghàorán r ì m ù k ? ch?uxīn

移 舟 泊 烟 渚 , 日 暮 客 愁 野

y í zhōu b ? yānzhǔ

新 。

y ě kuàngtiān d ī shù
旷 天

低 树 ,

jiāngqīngyu?jìnr?n


清 月 近 人 。

11、 鹿 柴 ( 唐 ) 王 空 山

l ù chái wángw?i


kōngshān b ú jiànr?n
不 见

人 , 但 闻 人 语

dànw?nr?n y ǔ xiǎng


。 。

fǎnjǐng r ù shēnlín
返 景 入 深 12、 杂 诗

林 , 复 照

f ù zhàoqīngtāishàng
青 苔 上

z á shī wángw?i


( 唐 ) 王 君 自 故 来 日 绮

jūn z ì g ù xiānglái


来 , 应 知 故 前

yīngzhī g ù xiāngshì


事 。

l á i r ì q ǐ chuāngqián


, 寒 梅 著

hánm?izhu?huāw?i

花 未 ?

13、 相 思 ( 唐 ) 王 红 豆 生

xiāngsī wángw?i


h?ngd?ushēngnángu? yuànjūnduōcǎixi?

南 国 , 春

chūnlái f ā j ī zhī

来 发 几 枝 ?

愿 君 多 采 撷 , 此 物 最 相 思 。

c ǐ w ù zuìxiāngsī

14、 鸟

niǎomíngjiàn
鸣 涧

( 唐 ) 王

wángw?i


r?nxiánguìhuālu?

人 闲 桂 花 落 , 夜 静

y ? jìngchūnshānkōng
春 山 空

。 。

yu?chūjīngshānniǎo
月 出 惊 山 鸟

, 时 鸣

shímíngchūnjiànzhōng
春 涧 中

15、 九 月 九 日 忆 山 ( 唐 ) 王

jiǔyu?jiǔrì y ì shāndōngxiōngdì
东 兄 弟

wángw?i


独 在 异 乡 为 异 客 , 每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

d ú zàiyìxiāngw?i y ì k ?

měif?ngjiāji?b?i s ī q ī n

yáozhīxiōngdìdēnggāochù
遥 知 兄 弟 16、 静

登 高 处 , 遍

biànchā z h ū y ú shǎo y ī r?n

插 茱 萸 少 一 人 。

jìng y ? s ī
夜 思

( 唐 ) 李 白 床 前

lǐbái y í shìdìshàngshuāng


chuángqiánmíngyu?guāng
明 月 光

, 疑 是 地 上举 头 望

j ǔ t ? u wàngmíngyu?

明 月 , 低 头 思 故 乡 。

d ī t ? u s ī gùxiāng

17、 望

wànglúshān p ù b ù
庐 山 瀑 布

( 唐 ) 李 白 日 照 香 炉

lǐbái yáokàn p ù b ù guàqiánchuān


rìzhàoxiānglúshēng z ǐ yān


紫 烟 , 遥 看 瀑 布 挂 前fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ z?ngwānglún
汪 伦

飞 流 直 下 三 千 尺 , 疑 是 银 河 落 九 天 。 18、 赠

y í shì y í n h ? lu?jiǔtiān

( 唐 ) 李 白 李 白 乘 舟

lǐbái h ū w?nànshàng t à g ē shēng


l ǐ báich?ngzhōujiāng y ù xíng
将 欲 行

, 忽 闻 岸 上 踏 歌táohuātánshuǐshēnqiānchǐ
桃 花 潭 水 深 千

尺 , 不 及 汪 伦 送

b ù j í wānglúns?ng w ǒ qíng
我 情19、 独 坐 敬 ( 唐 ) 李 白 众 相 鸟

d ú zu?jìngtíngshān
亭 山

lǐbái g ū yún d ú q ù xián

zh?ngniǎogāofēijìn

高 飞 尽 , 孤 云 独 去 闲 。 不 厌 , 只 有 敬

xiāngkànliǎng b ú yàn
看 两

zhǐyǒujìngtíngshān
亭 山20、 早 发 白 帝 城 ( 唐 ) 李 白

zǎo f ā báidìch?ng lǐbái qiān l ǐ jiānglíng y ī r ì huán
里 江 陵 一 日 还 重

zhāo c í bái d ì cǎiyúnjiān
朝 辞 白 帝 彩 云 间 两 岸 猿 声

, 千liǎng à n yuánshēng t í b ú zhù

啼 不 住 , 轻

qīngzhōu y ǐ gu?wànch?ngshān
舟 已 过 万

山 。

21、 望

wàngtiānm?nshān
天 门 山

( 唐 ) 李 白 天 门 两 岸 中

lǐbái b ì shuǐdōngliú z h ì c ǐ huí


tiānm?nzhōngduànchǔjiāngkāi
断 楚 江

开 , 碧 水

流 至 此 回 。 来 。

liǎngànqīngshānxiāngduìchū
青 山 相

对 出 , 孤 帆 一 片 日 边

g ū fān y ī piàn r ì biānlái

22、 夜 宿 山 ( 唐 ) 李 白

y ? s ù shān s ì


lǐbái shǒu k ě zhāixīngch?n
可 摘 惊 星

wēil?ugāobǎichǐ

危 楼 高 百 尺 , 手 不 敢 高

辰 。 人 。

b ù g ǎ n gāoshēng y ǔ qiū p ǔ g ē lǐbái

声 语 , 恐

kǒngjīngtiānshàngr?n
天 上

23、 秋 浦 歌 ( 唐 ) 李 白 白 发 三 千 不 知 明

bái f à sānqiānzhàng


, 缘

yuánch?u s ì g ? cháng
愁 似 个 秋 长b ù zhīmíngjìng l ǐ


里 , 何 处 得

h ? chù d ? qiūshuāng
24、 早 梅 ( 唐 )

zǎom?i zhāngw?i
张 渭

一 树 寒 梅 白 玉 条 不 知 近 水 花 先

y ī shùhánm?i b á i y ù tiáojiǒnglíncūn l ù bàng x ī qiáo
迥 临 村 路 傍 冬 溪 桥b ù z h ī jìnshuǐhuāxiān f ā

发 , 疑 是 经

y í shìjīngdōngxuěw?ixiāo

雪 未 销 。

25、 绝 句

ju?jù dùfǔ y ì háng b á i l ù shàngqīngtiān
上 青

( 唐 ) 杜 甫 两 个 黄

liǎng g ? huáng l í míngcuìliǔ
鹂 鸣

翠 柳 , 一 行 白 鹭

天 。 。

chuānghán x ī lǐngqiānqiūxuě
窗 含 西 岭

千 秋 雪 , 门 泊 东 吴 万 里 主 人

m?n b ? dōngwúwàn l ǐ chuán


26、 逢

f?ngxuě s ù fúr?ngshānzhǔr?n
雪 宿 芙 蓉 山 长 卿

( 唐 ) 刘 日 暮 苍

liúchángqīng tiānhánbái w ū pín

r ì m ù cāngshānyuǎn
山 远

, 天

寒 白 屋 贫 。

cháim?nw?nquǎnf?i
柴 门 闻 犬 桥

吠 , 风 夜 泊

fēng x u ě y ? guīr?n

雪 夜 归 人 。

27、 枫 ( 唐 )

fēngqiáo y ? b ? zhāng j ì
张 继

yu?lu? w ū t í shuāngmǎntiān
月 落 乌 啼 姑 苏 城 霜

满 天 ,

jiāngfēng y ú h u ǒ duìch?umián
江 枫 渔 火 对 愁 声 到 客 眠g ū s ū ch?ngwàihánshānsì sàixià q ǔ l ú lún

外 寒 山 寺 , 夜 半

y ? b à n zhōngshēngdào k ? chuán
钟 船28、 塞 下 曲 ( 唐 ) 卢 纶

yu?hēiyànfēigāo

月 黑 雁 飞 高 , 单 于 夜 遁 逃 。 欲

chányú y ? dùntáo

y ù jiāngqīngqízhú


轻 骑 逐 , 大 雪 满 弓 刀 。

d à x u ě mǎngōngdāo

29、 别 自 栽 小 ( 唐 ) 王

bi? z ì zāixiǎoshù


wángjiàn


qùnián j ī n r ì zāi

去 年 今 日 栽 , 临 去 见

lín q ù jiànhuākāi

花 开 。

hǎozhùshǒukōngyuàn
好 住 守 空 院

, 夜 间 人 不 来 。

y?jiānr?n b ù lái

30、 早 春

zǎochūn hányù cǎo s ? yáokànjìnqu? w ú

( 唐 ) 韩 愈

tiānjiēxiǎoyǔrùn r ú s ū

天 街 小 雨 润 如 酥 , 草 色 遥 看 近 却 无 。

zuìshìyīniánchūnhǎochù chūnxuě hányù

最 是 一 年 春 好 处 , 绝 31、 春 雪

ju?sh?ngyānliǔmǎnhuáng d ū
胜 烟 柳 满 皇

都 。

( 唐 ) 韩 愈

xīnniándōuw?iyǒufānghuá
新 年 都 未 有 芳

华 , 二 月 初 惊 穿

?ryu?chū jīngjiàn c ǎ o y á

见 草 芽 。

báixuěqu?xiánchūns?wǎn
白 雪 却 嫌

春 色 晚 , 故 南 庄

g ù chuāntíngshùzu?fēihuā

庭 树 作 飞 花 。

32、 题 都 城 ( 唐 ) 崔 护

t í d ū ch?ngnánzhuāng cuī h ù r?nmiàntáohuāxiāngyìngh?ng
相 映 红

qùnián j ī n r ì c ǐ m?nzhōng
去 年 今 日 此 门 中

, 人 面 桃 花r?nmiàn b ù z h ī h ? c h ù q ù

人 面 不 知 何 处 去 , 桃 花 依 旧 笑

táohuā y ī j i ù xiàochūnfēng


风 。

33、 江

jiāngxuě


( 唐 ) 柳 千 山 鸟

liǔzōngyuán
宗 元

qiānshānniǎofēiju? g ū zhōu s u ō l ì wēng m ǎ shī lǐh?

飞 绝 , 万 径 , 独 钓

wànjìngr?nzōngmi?

人 踪 灭 。 雪 。

孤 舟 蓑 笠 翁 34、 马 诗

d ú diàohánjiāngxuě
寒 江

( 唐 ) 李 贺

大 漠 沙 如 雪 , 燕 山 月 似 钩 。 何 当 金 络 脑 , 快 35、 清

d à m ? shā r ú xuě

yānshānyu? s ì gōu

h ? dāngjīnlu?nǎo qīngmíng


kuàizǒu t à qīngqiū

走 踏 清 秋 。

( 唐 ) 杜 牧 清

dùmù l ù shàngxíngr?n y ù duànhún


qīngmíngshíji? y ǔ fēnfēn ji?w?njiǔjiā h ? c h ù yǒu shānxíng


明 时 节 雨 纷 纷 , 路

行 人 欲 断 魂 。

借 问 酒 家 何 处 有 , 牧 童 遥 指 杏 花 村 。 36、 山

mùt?ngyáozhǐxìnghuācūn

( 唐 ) 杜 牧 远 上

dùmù báiyúnshēngchùyǒur?njiā


yuǎnshànghánshānshíjìngxi?
寒 山 石 径

斜 , 白 云 叶

处 有 人 家 。

tíngchēzu? à i fēnglínwǎn

停 车 坐 爱 枫 林 晚 , 霜

shuāngy?h?ng y ú ? r y u ? huā


于 二 月 花 。

37、 游 子 吟 ( 唐 ) 孟 慈 母 手

y?u z ǐ yín m?ngjiāo


c í m ǔ shǒuzhōngxiàn
中 线

, 游 子 身

y?u z ǐ shēnshàng y ī


衣 。

línxíng m ì m ì f?ng
临 行 密 密 缝

, 意 恐

y ì kǒngchíchíguī

迟 迟 归 。 晖 。

shuíyáncùncǎoxīn chíshàng


谁 言 寸 草 心 , 报 得 三 春

bào d ? sānchūnhuī

38、 池

( 唐 ) 白 居 易 小 娃 撑 小

báijūyì tōucǎibáiliánhuí

xiǎowáchēngxiǎotǐng b ù j i ě cángzōngjì

艇 , 偷 采 白 莲 回 。

不 解 藏

踪 迹 , 浮 萍 一 道 开 。 南

fúpíng y í d à o kāi

39、 忆 江

y ì jiāngnán bái j ū y ì fēngjǐngjiùc?ng ā n

( 唐 ) 白 居 易

jiāngnánhǎo


南 好 , 风 江

景 旧 曾 谙 。 胜 火 , 春 来

日 出

r ì c h ū jiānghuāh?ngsh?nghuǒ
花 红

chūnláijiāngshuǐlǜ r ú lán


水 绿 如 蓝 。

n?ng b ú y ì jiāngnán
能 不 忆 江

南 ?

40、 渔 歌 子 ( 唐 ) 西 塞 山

yúgēzǐ zhāngzhì h ?
张 志 和

x ī sàishānqián b á i l ù fēi l ǜ suō y ī

前 白 鹭 飞 , 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。

táohuāliúshuǐguì y ú f?i

qīngru? l ì

青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , 斜 风

xi?fēng x ì y ǔ b ù x ū guī

细 雨 不 须 归 。

41、 悯 农

mǐnn?ng l ǐ shēn h à n d ī h ? xià t ǔ

( 唐 ) 李 绅

chú h ? r ì dāngwǔ

锄 禾 日 当 午 , 汗 滴 禾 下 土 。

shuízhīpánzhōngcān
谁 知 盘 中

餐 , 粒 粒 皆 辛 苦 。

l ì l ì jiē x ī n k ǔ

42、 寻 隐 者 不 遇 ( 唐 ) 贾 岛 松 下 问 童

xúnyǐnzhě b ú y ù jiǎdǎo yánshīcǎiyào q ù

sōngxiàw?nt?ng z ǐ

子 , 言 师 采 药 去 。 , 云 深

zhǐ z à i c ǐ shānzhōng
只 在 此 山 中

yúnshēn b ù z h ī chù

不 知 处 。

43、 乐 游 原

l?y?uyuán l ǐ shāngyǐn


( 唐 ) 李 商 向

xiàngwǎn y ì b ú shì xīyángwúxiànhǎo

晚 意 不 适 , 驱 车 登 古 原 。

q ū c h ē dēng g ǔ yuán

夕 阳 无 限 好 , 只 是 近 黄

zhǐshìjìnhuánghūn

昏 。

44、 出 塞 ( 唐 )

chūsài wángchānglíng
王 昌 龄

qínshímíngyu?hànshíguān
秦 时 明 月 汉 时 关 但 使 龙 城 飞 将

, 万

wànlǐchángzhēngr?nw?ihuán
里 长 征 人 未 还

。 !

dànshǐl?ngch?ngfēijiàngzài bi?dǒng d à


在 , 不 教 胡 马 度 阴 山

b ú jiào h ú m ǎ d ù yīnshān

45、 别 董

( 唐 ) 高 适 千 里 黄

gāoshì běi fēngchuīyànxuěfēnfēn
风 吹

qiān l ǐ huángyúnbái r ì xūn m ? ch?uqiánlù w ú zhī j ǐ jiāngnán


云 白 日 曛 , 北

雁 雪 纷 纷 。

莫 愁 前 路 无 知 己 , 天 46、 江 汉 乐 府 江

tiānxiàsh?ir?n b ù shíjūn
下 谁

人 不 识 君 ?

hàn y u ? f ǔ jiāngnán k ě cǎilián y ú x ì lián y ? jiān
叶 间 叶 东

南 可 采 莲 , 莲 。

lián y ? h ? tiántián
叶 何 田 田鱼 戏 莲 鱼 戏 莲 鱼 戏 莲

y ú x ì lián y ? dōng y ú x ì lián y ? nán

, 鱼 戏 莲

y ú x ì lián y ? x ī

叶 西 。

叶 南 , 鱼 戏 莲

y ú x ì lián y ? běi

叶 北 。

47、 梅 花

m?ihuā wángānshí línghán d ú z ì kāi

( 宋 ) 王 安 石 墙 角

qiángjiǎoshùzhīm?i yáozhī b ú s h ì xuě

数 枝 梅 , 凌

寒 独 自 开 。 香 来 。

遥 知 不 是 雪 , 为 有 暗 48、 江

w?iyǒu à n xiānglái

jiāngshàngyúzhě
上 渔 者 淹

( 宋 ) 范 江 上

fànzh?ngyān


jiāngshàngwǎngláir?n


来 人 , 但 爱 鲈 鱼 美 。 , 出 没 风

dàn à i l ú y ú měi

jūnkàn y ī y ? zhōu
君 看 一 叶 舟 49、 小 池

chū m ? fēng b ō l ǐ

波 里 。

xiǎochí yángwàn l ǐ
万 里

( 宋 ) 杨

quányǎnwúshēng x ī x ì liú

泉 眼 无 声 惜 细 流 , 树 阴 照 小 荷 才 露 尖 尖 角

shùyīnzhàoshuǐ à i qíngr?u


爱 晴 柔 。 上 头 。

xiǎo h ? cái l ù jiānjiānjiǎo shāncūn shàoyōng


, 早 有 蜻

zǎoyǒuqīngtíng l ì shàngt?u
蜓 立

50、 山 村 ( 宋 ) 邵

一 去 二 三 里 , 烟 村 四 五 家 。

y ī q ù ? r sān l ǐ

yāncūn s ì w ǔ jiā

tíngtái l i ù q ī zu?

亭 台 六 七 座 , 八 九 十 枝 花 。

bājiǔshí zhīhuā相关文章:
小学生必背古诗70首(带拼音-已排版)
小学生必背古诗70首(带拼音-已排版)_小学作文_小学教育_教育专区。小学生必背古诗70首 带拼音 jiāng n á n hànyu?fǔ ch ì l ? gē běicháoyu?fǔ ...
小学生必背古诗70首(带拼音)
小学生必背古诗70首(带拼音)_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。小学生必背古诗70首(带拼音)1江南 ( 汉乐府) jiāng nán hàn yuè f ǔ jiāng nán 2 敕勒歌...
小学生必背古诗100首带拼音
小学生必背古诗100首带拼音 - 小学生必背古诗 1 jiāng 100 首 《江南》 nán k ě cǎi lián 乐府民歌莲, tián 江 lián ...
小学生必背古诗80首带拼音-有解释(完美版)
小学生必背古诗80首带拼音-有解释(完美版) - 长歌行 ——汉乐府 qīng 青 zhāo 朝 yáng 阳 wàn 万 cháng 常 kūn 焜 bǎi 百 h? 何 shào 少 lǎ...
小学生必背古诗70首(注音版)
标签: 小学生| 小学生必背古诗70首(注音版)_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。小学一年级语文老师提议背诵的古诗 chì l è gē②敕勒歌 běi cháo mín gē...
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版
人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版_语文_小学教育_教育专区。人教新课标_小学生必背古诗75首_带拼音_直接打印版 ...
小学生必背古诗70 带拼音 卡片版
小学生必背古诗70 带拼音 卡片版_语文_小学教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 小学生必背古诗70 带拼音 卡片版_语文_小学教育_教育专区。1 ...
2013人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音打印版)_图文
2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音打印版) 2013 人教新课标小学生必背古诗 75 首(带拼音) 2013 人教新课标小学生必背古诗(带拼音) jiāngnán ...
一年级必背古诗(带拼音)
一年级必背古诗(带拼音)_语文_小学教育_教育专区。一年级必背古诗 shān cūn...一年级必背古诗 shān cūn huà jī 1、 山 sòng 村 shào yōng 6、画 ...
最新2012人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音)打印版
最新2012人教新课标小学生必背古诗75首(带拼音)打印版_小学作文_小学教育_教育专区。jiāngnán hànyu?fǔ yǒngliǔ h?zhīzhāng liány?h?tiántián 1.《江南...
更多相关标签: