当前位置:首页 >> 语文 >>

《离骚》注音版


lí sā o 离 骚 dì ɡā o yánɡ zhī miáo yì 帝 高 阳 之 苗 裔 xī 兮 zh?nhuánɡ kǎ o yuē b? yō nɡ , 朕 皇 考 曰 伯 庸 。 w?i ɡē nɡ yín wú , 惟 庚 寅 吾 zhào xī yú , 肇 锡 余 yǐ jiànɡ 以 降 。

sh? tí zhē n yú mě nɡ zō u xī 摄 提 贞 于 孟 陬 兮 huánɡ lǎ n kuí yú chū dù 皇 览 揆 余 初 度 mínɡ yú yuē zh?nɡ z? 名 余 曰 正 则 xī 兮 xī 兮 ,

yǐ jiā mínɡ 以 嘉 名 : 。

zì yú yuē línɡ jū n 字 余 曰 灵 均

fē n wú jì yǒ u cǐ n?i mě i xī 纷 吾 既 有 此 内 美 兮 hù jiā nɡ lí 扈 江 离 yǔ pì zhǐ xī 与 辟 芷 兮 xī 兮

y?u zh?nɡ zhī yǐ xiū n?nɡ , 又 重 之 以 修 能 。 。 yǔ 与 。

r?n qiū lán yǐ w?i p?i , 纫 秋 兰 以 为 佩 kǒ nɡ nián suì zhī bù wú , 恐 年 岁 之 不 吾 ,

mì yú ru? jiā nɡ bù jí 汨 余 若 将 不 及

cháo qiā n pí zhī mù lán xī 朝 搴 阰 之 木 兰 兮 rì yu? hū qí bù yā n xī 日 月 忽 其 不 淹 兮 w?i cǎ o mù zhī línɡ lu? xī 惟 草 木 之 零 落 兮 bù 不 fǔ zhuànɡ ?r qì huì xī 抚 壮 而 弃 秽 兮 yǐ chí chě nɡ xī 以 驰 骋 兮

xī lǎ n zhō u zhī xiǔ mǎ nɡ 夕 揽 洲 之 宿 莽 。 。 。 ? !

chū n yǔ qiū qí dài xù , 春 与 秋 其 代 序 kǒ nɡ mě i r?n zhī chí mù , 恐 美 人 之 迟 暮 , h? bù ɡǎ i hū cǐ dù 何 不 改 乎 此 度

ch?nɡ qí jì 乘 骐 骥

lái wú dào fū xiā n lù , 来 吾 道 夫 先 路

xī sā n h?u zhī chún cuì xī 昔 三 后 之 纯 粹 兮


1

ɡù zh?nɡ fā nɡ zhī suǒ zài 固 众 芳 之 所 在zá shē n jiā o yǔ jū n ɡuì xī 杂 申 椒 与 菌 桂 兮 bǐ yáo 彼 尧qǐ w?i r?n fū huì chǎ i 岂 维 纫 夫 蕙 茝 ! , jì zū n dào ?r d? lù 既 遵 道 而 得 路 。 。

shùn zhī ɡě nɡ ji? xī 、 舜 之 耿 介 兮 , ,

h? ji? zh?u zhī chā nɡ pī xī 何 桀 纣 之 昌 披 兮 w?i dǎ nɡ r?n zhī tō u l? 惟 党 人 之 偷 乐 xī 兮

fū w?i ji? jìnɡ yǐ jiǒ nɡ bù 夫 唯 捷 径 以 窘 步 lù yō u m?i yǐ xiǎ n ài 路 幽 昧 以 险 隘 。 ! 。

qǐ yú shē n zhī chán yā nɡ xī 岂 余 身 之 僤 殃 兮 hū bē n zǒ u yǐ xiā n h?u xī 忽 奔 走 以 先 後 兮

kǒ nɡ huánɡ yú zhī bài jì , 恐 皇 舆 之 败 绩 , jí qián wánɡ zhī zhǒ nɡ wǔ 及 前 王 之 踵 武

quán bù kuí yú zhī zhō nɡqínɡ xī 荃 不 揆 余 之 中 情 兮

fǎ n xìn chán yǐ jì nù , 反 信 谗 以 齌 怒 rě n ?r bù n?nɡ shě yě , 忍 而 不 能 舍 也 yě 也 ! 。

。 。 。

yú ɡù zhī jiǎ n jiǎ n zhī w?i huàn xī 余 固 知 謇 謇 之 为 患 兮 zhǐ jiǔ tiā n yǐ w?i zh?nɡ xī 指 九 天 以 为 正 兮 yuē huánɡ hū n yǐ w?i qī xī 曰 黄 昏 以 为 期 兮 chū jì 初 既 yǔ yú ch?nɡ yán xī 与 余 成 言 兮 ,

fū w?i línɡ xiū zhī ɡù 夫 唯 灵 修 之 故

qiā nɡzhō nɡ dào ?r ɡǎ i lù , 羌 中 道 而 改 路 h?u huǐ dùn ?r yǒ u tā , 後 悔 遁 而 有 他

yú jì bù nán fū lí bi? xī 余 既 不 难 夫 离 别 兮

shā nɡlínɡ xiū zhī shù huà , 伤 灵 修 之 数 化yú jì 余 既

zī lán zhī jiǔ wǎ n xī 滋 兰 之 九 畹 兮 yǔ jiē chē xī 与 揭 车 兮 ,

y?u shù huì zhī bǎ i mǔ , 又 树 蕙 之 百 亩 zá dù h?nɡ yǔ fā nɡ zhǐ 杂 杜 衡 与 芳 芷 。qí liú yí 畦 留 夷

jì zhī y? zhī jùn mào xī 冀 枝 叶 之 峻 茂 兮

yuán sì shí hū wú jiā nɡ yì , 原 俟 时 乎 吾 将 刈
2suī wě i ju? qí yì h? shā nɡ xī 虽 萎 绝 其 亦 何 伤 兮 zh?nɡ jiē jìnɡ jìn yǐ tā n lán xī 众 皆 竞 进 以 贪 婪 兮 qiā nɡ n?i shù jǐ yǐ liànɡ r?n xī 羌 内 恕 己 以 量 人 兮 hū chí wù 忽 驰 骛 yǐ zhuī zhú xī 以 追 逐 兮ā i zh?nɡ fā nɡ zhī wú huì 哀 众 芳 之 芜 秽pínɡ bù yàn hū qiú suǒ , 凭 不 厌 乎 求 索 。 , ɡ? xìnɡ xī n ?r jí dù 各 兴 心 而 嫉 妒 。 。 。

fē i yú xī n zhī suǒ jí , 非 余 心 之 所 急 kǒ nɡ xiū mínɡ zhī bù lì , 恐 修 名 之 不 立 ,

lǎ o rǎ n rǎ n qí jiā nɡ zhì xī 老 冉 冉 其 将 至 兮

cháo yǐ n mù lán zhī zhuì lù xī 朝 饮 木 兰 之 坠 露 兮

xī cā n qiū jú zhī lu? yī nɡ 夕 餐 秋 菊 之 落 英 。

ɡǒ u yú qínɡ qí xìn hù yǐ liàn yào xī chánɡ kǎ n hàn yì h? shā nɡ 苟 余 情 其 信 姱 以 练 要 兮 , 长 顑 颔 亦 何 伤 。 qiā n mù ɡē n yǐ ji? chǎ i xī 掔 木 根 以 结 茝 兮 jiǎ o jū n ɡuì yǐ r?n huì xī 矫 菌 桂 以 纫 蕙 兮 jiǎ n wú 謇 吾 fǎ fū qián xiū xī 法 夫 前 修 兮 ɡuàn bì lì zhī lu? ruǐ , 贯 薜 荔 之 落 蕊 。 suǒ hú sh?nɡ zhī lí lí , 索 胡 绳 之 纚 纚 fē i shì sú zhī suǒ fú , 非 世 俗 之 所 服 。 。 。

suī bù zhō u yū jī n zhī r?n xī 虽 不 周 於 今 之 人 兮

yuán yī p?nɡ xián zhī yí z? , 原 依 彭 咸 之 遗 则

chánɡ tài xī yǐ yǎ n tì 长 太 息 以 掩 涕

xī 兮ā i mín shē nɡ zhī duō jiā n 哀 民 生 之 多 艰 。 jiǎ n cháo suì ?r xī tì , 謇 朝 谇 而 夕 替 。

yú suī hǎ o xiū hù yǐ jī jī xī 余 虽 好 修 姱 以 鞿 羁 兮 jì tì yú 既 替 余 yǐ huì rǎ nɡ xī 以 蕙 纕 兮

y?u shē n zhī yǐ lǎ n chǎ i , 又 申 之 以 揽 茝 。
3

yì yú xī n zhī suǒ shàn xī 亦 余 心 之 所 善 兮 yuàn línɡ xiū zhī hào dànɡ xī 怨 灵 修 之 浩 荡 兮

suī jiǔ sǐ qí y?u w?i huǐ , 虽 九 死 其 犹 未 悔 。 zhō nɡ bù chá fū mín xī n , 终 不 察 夫 民 心 。

zh?nɡ nǚ jí yú zhī ? m?i xī 众 女 嫉 余 之 蛾 眉 兮 ɡù shí sú zhī ɡō nɡ qiǎ o xī 固 时 俗 之 工 巧 兮 b?i sh?nɡ m? 背 绳 墨 yǐ zhuī qǔ xī 以 追 曲 兮

yáo zhu? w?i yú yǐ shàn yín , 谣 诼 谓 余 以 善 淫 。 ?r ɡǎ i cu? 而 改 错 。 。 。 。

miǎ n ɡuī ju , 偭 规 矩

jìnɡ zhō u r?nɡ yǐ w?i dù , 竞 周 容 以 为 度 , ,

dùn yù yì yú tu? chì xī 忳 郁 邑 余 佗 傺 兮 nínɡ k? 宁 溘 sǐ yǐ liú wánɡ xī 死 以 流 亡 兮 ,

wú dú qi?nɡ kùn hū cǐ shí yě 吾 独 穷 困 乎 此 时 也 yú bù rě n w?i cǐ tài yě 余 不 忍 为 此 态 也 。 ?

zhì niǎ o zhī bù qún xī 鸷 鸟 之 不 群 兮

zì qián shì ?r ɡù rán 自 前 世 而 固 然 ,

h? fā nɡ huán zhī n?nɡ zhō u xī 何 方 圜 之 能 周 兮 qū xī n ?r yì zhì xī 屈 心 而 抑 志 兮

fū shú yì dào ?r xiā nɡ ā n 夫 孰 异 道 而 相 安 。 。

rě n y?u ?r rǎ nɡ ɡ?u , 忍 尤 而 攘 诟 ,

fú qī nɡ bái yǐ sǐ zhí xī 伏 清 白 以 死 直 兮

ɡù qiánsh?nɡ zhī suǒ h?u 固 前 圣 之 所 厚

huǐ xiā nɡ dào zhī bù chá xī 悔 相 道 之 不 察 兮 huí zh?n chē yǐ fù lù 回 朕 车 以 复 路 bù yú 步 余 xī 兮

yán zhù hū wú jiā nɡ fǎ n , 延 伫 乎 吾 将 反 ,jí xínɡ mí zhī w?i yuǎ n 及 行 迷 之 未 远 。 。 。

mǎ yū lán ɡā o xī 马 於 兰 皋 兮 yǐ lí y?u xī 以 离 尤 兮

chí jiā o qiū qiě yā n zhǐ xī , 驰 椒 丘 且 焉 止 息 tuì jiā nɡ fù xiū wú chū fú , 退 将 复 修 吾 初 服
4

jìn bù rù 进 不 入

zhì jì h? 制 芰 荷

yǐ w?i yī xī 以 为 衣 兮 yǐ xī 已 兮 xī 兮jí fú r?nɡ yǐ w?i shɑ nɡ 集 芙 蓉 以 为 裳 。

bù wú zhī qí yì 不 吾 知 其 亦

ɡǒ u yú qínɡ qí xìn fā nɡ , 苟 余 情 其 信 芳 。 chánɡ yú p?i zhī lù lí , 长 余 佩 之 陆 离 。

ɡā o yú ɡuàn zhī jí jí 高 余 冠 之 岌 岌

fā nɡ yǔ z? qí zá r?u xī 芳 与 泽 其 杂 糅 兮 hū fǎ n ɡù 忽 反 顾 yǐ y?u mù 以 游 目 xī 兮

w?i zhā o zhì qí y?u w?i kuī , 唯 昭 质 其 犹 未 亏 。 jiā nɡ wǎ nɡ ɡuā n hū sì huā nɡ , 将 往 观 乎 四 荒 。 fā nɡ fē i fē i qí mí zhā nɡ , 芳 菲 菲 其 弥 章 。 , yú dú hǎ o xiū yǐ w?i chánɡ 余 独 好 修 以 为 常 。 , qǐ yú xī n zhī kě ch?nɡ 岂 余 心 之 可 惩 。

p?i bī n fē n qí fán shì xī 佩 缤 纷 其 繁 饰 兮 mín shē nɡ ɡ? yǒ u suǒ l? 民 生 各 有 所 乐 xī 兮

suī tǐ jiě wú y?u w?i biàn xī 虽 体 解 吾 犹 未 变 兮

nǚ xū zhī chán yuán xī 女 媭 之 婵 媛 兮

shē n shē n qí lì , 申 申 其 詈

yǔ 予

yuē , 曰 :

“ 。 ? "

ɡǔ n xìnɡ zhí yǐ wánɡ shē n xī 鲧 婞 直 以 亡 身 兮

zhō nɡ rán yā o hū yǔ zhī yě , 终 然 殀 乎 羽 之 野 fē n dú yǒ u cǐ hù ji? , 纷 独 有 此 姱 节 。

rǔ h? b? jiǎ n ?r hǎ o xiū xī 汝 何 博 謇 而 好 修 兮 cí lù shī yǐ yínɡ shì xī 薋 菉 葹 以 盈 室 兮 zh?nɡ bù 众 不 kě hù shuō xī 可 户 说 兮

pàn dú lí ?r bù fú , 判 独 离 而 不 服

shú yún chá yú zhī zhō nɡqínɡ , 孰 云 察 余 之 中 情 ? , fū h? qi?nɡ dú ?r bù yǔ tī nɡ 夫 何 茕 独 而 不 予 听 ?

shì bìnɡ jǔ ?r hǎ o p?nɡ xī 世 并 举 而 好 朋 兮

5

yī qiánsh?nɡ yǐ ji? zhō nɡ xī 依 前 圣 以 节 中 兮

kuì pínɡ xī n ?r lì , 喟 凭 心 而 历

zī 兹

。 :

jì yuán xiā nɡ yǐ nán zhē nɡ xī 济 沅 、 湘 以 南 征 兮 qǐ 启 jiǔ biàn 《 九 辨 》 yǔ 与

jiù zh?nɡ huá ?r ch?n cí , 就 重 华 而 陈 词 》 xī 兮 ,

jiǔ ɡē 《 九 歌

xià kā nɡ yú 夏 康 娱

yǐ zì z?nɡ 以 自 纵 。 , wǔ zǐ y?nɡ shī hū jiā xiànɡ 五 子 用 失 乎 家 巷 。 。

bú ɡù nán yǐ tú h?u xī 不 顾 难 以 图 後 兮 yì yín y?u yǐ yì tián xī 羿 淫 游 以 佚 畋 兮 ɡù luàn liú qí xiā n zhō nɡ xī 固 乱 流 其 鲜 终 兮 jiā o shē n b?i fú qiánɡ yǔ xī 浇 身 被 服 强 圉 兮 rì kā nɡ yú ?r zì wànɡ xī 日 康 娱 而 自 忘 兮 xià ji? zhī chánɡ w?i xī 夏 桀 之 常 违 兮 h?u xī n zhī zū hǎ i xī 后 辛 之 菹 醢 兮 tā nɡ 汤 、

y?u hǎ o sh? fū fē nɡ hú , 又 好 射 夫 封 狐

zhu? y?u tā n fū ju? jiā , 浞 又 贪 夫 厥 家 。 z?nɡ yù ?r bù rě n , 纵 欲 而 不 忍 。 。

ju? shǒ u y?nɡ fū diā n yǔ n , 厥 首 用 夫 颠 陨

nǎ i suì yā n ?r f?nɡ yā nɡ , 乃 遂 焉 而 逢 殃 。 yī n zō nɡ y?nɡ ?r bù chánɡ , 殷 宗 用 而 不 长 。 zhō u lùn dào ?r m? chà , 周 论 道 而 莫 差 pō 颇 。 。 。 。

yǔ yǎ n ?r zhī jìnɡ xī 禹 俨 而 祗 敬 兮

jǔ xián cái ?r sh?u n?nɡ xī 举 贤 才 而 授 能 兮 huánɡ tiā n wú 皇 天 无 sī 私 ā 阿 xī 兮

xún sh?nɡ m? ?r bù , 循 绳 墨 而 不

lǎ n mín d? yā n cu? fǔ , 览 民 德 焉 错 辅

fū w?i sh?nɡ zh? yǐ mào xínɡ xī 夫 维 圣 哲 以 茂 行 兮
6

ɡǒ u d? y?nɡ cǐ xià tǔ , 苟 得 用 此 下 土

zhā n qián ?r ɡù h?u xī 瞻 前 而 顾 後 兮 fū shú fē i yì ?r 夫 孰 非 义 而

xiā nɡ ɡuā n mín zhī jì jí , 相 观 民 之 计 极 shú fē i shàn ?r ? 孰 非 善 而

。 kě fú 可 服 ?

kě y?nɡ xī 可 用 兮

diàn yú shē n ?r wē i sǐ xī 阽 余 身 而 危 死 兮 bù liànɡ záo ?r zh?nɡ ruì xī 不 量 凿 而 正 枘 兮 c?nɡ xū xī yú yù yì 曾 歔 欷 余 郁 邑 lǎ n rú huì yǐ yǎ n tì 揽 茹 蕙 以 掩 涕 xī 兮 xī 兮

lǎ n yú chū qí y?u w?i huǐ , 览 余 初 其 犹 未 悔 。 , , ɡù qián xiū yǐ zū hǎ i 固 前 修 以 菹 醢 。

ā i zh?n shí zhī bú dànɡ 哀 朕 时 之 不 当 。

zhā n yú jī n zhī lànɡ lànɡ , 霑 余 襟 之 浪 浪 。

ɡuì fū r?n yǐ ch?n cí 跪 敷 衽 以 陈 辞

xī 兮

ɡě nɡ wú jì d? , 耿 吾 既 得 , , , k? 溘

cǐ zhō nɡzh?nɡ 此 中 正 。

sì yù qiú yǐ ji? yī xī 驷 玉 虬 以 桀 鹥 兮 cháo fā r?n yū cā nɡ wú 朝 发 轫 於 苍 梧 xī 兮

ā i fē nɡ yú shànɡzhē nɡ 埃 风 余 上 征 。 。 。 。

xī yú zhì hū xiàn pǔ 夕 余 至 乎 县 圃 rì 日 hū hū qí jiā nɡ mù 忽 忽 其 将 暮

yù shǎ o liú cǐ línɡ suǒ xī 欲 少 留 此 灵 琐 兮 wú lìnɡ xī h? 吾 令 羲 和 mǐ ji? xī 弭 节 兮

wànɡ yā n zī ?r wù p? , 望 崦 嵫 而 勿 迫 ,

lù màn màn qí xiū yuǎ n xī 路 曼 曼 其 修 远 兮 yǐ n yú 饮 余 mǎ yū xián chí xī 马 於 咸 池 兮 yǐ fú rì 以 拂 日 xī 兮

wú jiā nɡshànɡ xià ?r qiú suǒ 吾 将 上 下 而 求 索 。

zǒ nɡ yú p?i hū fú sā nɡ , 总 余 辔 乎 扶 桑 。 liáo xiā o yáo yǐ xiā nɡyánɡ , 聊 逍 遥 以 相 羊 。 h?u fē i lián shǐ bē n shǔ , 後 飞 廉 使 奔 属 。
7

zh? ru? mù 折 若 木

qián wànɡ shū shǐ xiā n qū xī 前 望 舒 使 先 驱 兮

luánhuánɡ w?i yú xiā n ji? xī 鸾 皇 为 余 先 戒 兮

l?i shī ɡào yú , 雷 师 告 余

yǐ w?i jù 以 未 具wú lìnɡ f?nɡ niǎ o fē i t?nɡ xī 吾 令 凤 鸟 飞 腾 兮 piā o fē nɡ tún qí xiā nɡ lí 飘 风 屯 其 相 离 fē n zǒ nɡ zǒ nɡ qí lí h? 纷 总 总 其 离 合 xī 兮 xī 兮jì zhī yǐ rì y? 继 之 以 日 夜

。 。 。 。 。 。

shuài yún ní ?r lái yù , 帅 雲 霓 而 来 御 bā n lù lí qí shànɡ xià , 斑 陆 离 其 上 下 , yǐ chā nɡ h? ?r wànɡ yǔ 倚 阊 阖 而 望 予

wú lìnɡ dì hū n kā i ɡuā n xī 吾 令 帝 阍 开 关 兮 shí ài ài qí jiā nɡ bà 时 暧 暧 其 将 罢 xī 兮

ji? yō u lán ?r yán zhù , 结 幽 兰 而 延 伫 hǎ o bì mě i ?r jí dù , 好 蔽 美 而 嫉 妒

shì hùn zhu? ?r bù fē n xī 世 溷 浊 而 不 分 兮

cháo wú jiā nɡ jì 朝 吾 将 济 hū fǎ n ɡù 忽 反 顾

yū bái shuǐ xī 於 白 水 兮 xī 兮 ,

dē nɡ lánɡ fē nɡ ?r xi? mǎ , 登 阆 风 而 絏 马 ā i ɡā o qiū zhī wú 哀 高 丘 之 无 nǚ 女 。 。 。 。yǐ liú tì 以 流 涕

k? wú y?u cǐ chū n ɡō nɡ xī 溘 吾 游 此 春 宫 兮 jí r?nɡ huá zhī w?i lu? xī 及 荣 华 之 未 落 兮 wú lìnɡ fē nɡ l?nɡch?nɡ yún xī 吾 令 丰 隆 乘 雲 兮 jiě p?i rǎ nɡ yǐ ji? yán xī 解 佩 纕 以 结 言 兮 fē n zǒ nɡ zǒ nɡ qí lí h? 纷 总 总 其 离 合 xī 兮

zh? qi?nɡ zhī yǐ jì p?i , 折 琼 枝 以 继 佩 xiā nɡ xià nǚ zhī kě yí , 相 下 女 之 可 诒 qiú mì fē i zhī suǒ zài , 求 宓 妃 之 所 在 , ,
8

wú lìnɡ jiǎ n xiū yǐ w?i lǐ 吾 令 謇 修 以 为 理 hū wě i huà qí nán qiā n 忽 纬 繣 其 难 迁 。xī ɡuī cì 夕 归 次

yū qi?nɡ shí xī 於 穷 石 兮 xī 兮

cháo zhu? fā hū wě i pán , 朝 濯 发 乎 洧 盘 , rì kā nɡ yú 日 康 娱 yǐ yín y?u 以 淫 游

。 。 。 。

bǎ o ju? mě i yǐ jiā o ào 保 厥 美 以 骄 傲 suī xìn mě i ?r wú 虽 信 美 而 无

lǐ xī 礼 兮 xī 兮

lái w?i qì ?r ɡǎ i qiú , 来 违 弃 而 改 求

lǎ n xiā nɡ ɡuā n yū sì jí 览 相 观 於 四 极

zhō u liú hū tiā n yú nǎ i xià , 周 流 乎 天 余 乃 下 jiàn yǒ u sō nɡ zhī yì , 见 有 娀 之 佚 yǐ bù hǎ o 以 不 好 nǚ 女 。 。

wànɡ yáo tái zhī yǎ n jiǎ n xī 望 瑶 台 之 偃 蹇 兮 wú lìnɡ yàn w?i m?i xī 吾 令 雁 为 媒 兮 xi?nɡ jiū zhī mínɡ shì xī 雄 鸠 之 鸣 逝 兮 xī n y?u yù ?r hú yí 心 犹 豫 而 狐 疑 f?nɡhuánɡ jì sh?u yí 凤 皇 既 受 诒 xī 兮

yàn ɡào yú , 雁 告 余 , xī 兮 yú y?u ? 余 犹 恶 ,

qí tiā o qiǎ o 其 佻 巧 。 kě 可 。 。 。

yù zì shì ?r bù 欲 自 適 而 不

kǒ nɡ ɡā o xī n zhī xiā n wǒ , 恐 高 辛 之 先 我

yù yuǎ n jí ?r wú suǒ zhǐ xī 欲 远 集 而 无 所 止 兮 jí shǎ o kā nɡ zhī w?i jiā xī 及 少 康 之 未 家 兮 lǐ ru? ?r m?i zhuō xī 理 弱 而 媒 拙 兮

liáo fú y?u yǐ xiā o yáo , 聊 浮 游 以 逍 遥 。

liú yǒ u yú zhī ?r yáo , 留 有 虞 之 二 姚 。

kǒ nɡ dǎ o yán zhī bù ɡù , 恐 导 言 之 不 固

shì hùn zhu? ?r jí xián xī 世 溷 浊 而 嫉 贤 兮 ɡuī zhō nɡ jì 闺 中 既 yǐ suì yuǎ n xī 以 邃 远 兮

hǎ o bì mě i ?r chē nɡ ? , 好 蔽 美 而 称 恶 zh? wánɡ y?u bù wù , 哲 王 又 不 寤 。huái zh?n qínɡ ?r bù fā xī yú yā n n?nɡ rě n ?r yǔ cǐ zhō nɡ ɡǔ 怀 朕 情 而 不 发 兮 , 余 焉 能 忍 而 与 此 终 古
9suǒ qi?nɡ máo yǐ tínɡ tuán xī 索 琼 茅 以 筳 篿 兮 yuē 曰 : ” sī jiǔ zhō u zhī b? dà 思 九 州 之 博 大 yuē 曰 : shì nǚ 释 女 xī 兮

mìnɡ línɡ fē n w?i yú zhàn zhī , 命 灵 氛 为 余 占 之 。

liǎ nɡ mě i qí bì h? xī shú xìn xiū ?r mù zhī “ 两 美 其 必 合 兮 , 孰 信 修 而 慕 之 ?qǐ w?i shì qí yǒ u nǚ 岂 惟 是 其 有 女 xī 兮

miǎ n yuǎ n shì ?r wú hú yí “ 勉 远 逝 而 无 狐 疑 ? , ě r 尔

shú qiú mě i ?r , 孰 求 美 而

h? suǒ dú wú fā nɡ cǎ o xī 何 所 独 无 芳 草 兮 shì yō u m?i yǐ xuàn yào xī 世 幽 昧 以 昡 曜 兮 mín hào wù qí bù t?nɡ xī 民 好 恶 其 不 同 兮 hù fú ài 户 服 艾 yǐ yínɡ yào xī 以 盈 要 兮

h? huái hū ɡù 何 怀 乎 故

yǔ 宇” ? ! 。

shú yún chá yú zhī shàn ? , 孰 云 察 余 之 善 恶 w?i cǐ dǎ nɡ r?n qí dú yì , 惟 此 党 人 其 独 异 w?i yō u lán qí bù , 谓 幽 兰 其 不 , kě p?i 可 佩

lǎ n chá cǎ o mù qí y?u w?i d? xī 览 察 草 木 其 犹 未 得 兮 sū f?n rǎ nɡ yǐ chō nɡ yī xī 苏 粪 壤 以 充 祎 兮

qǐ ch?nɡ mě i zhī n?nɡ dā nɡ 岂 珵 美 之 能 当 ?

w?i shē n jiā o qí bù fā nɡ , 谓 申 椒 其 不 芳 。

yù c?nɡ línɡ fē n zhī jí zhàn xī 欲 从 灵 氛 之 吉 占 兮
10

xī n y?u yù ?r hú yí , 心 犹 豫 而 狐 疑wū xiánjiā nɡ xī jiànɡ xī 巫 咸 将 夕 降 兮

huái jiā o xǔ ?r yào zhī , 怀 椒 糈 而 要 之 。 jiǔ yí bī n qí bìnɡ yínɡ , 九 疑 缤 其 并 迎 。 ɡào yú , 告 余 yǐ jí ɡù 以 吉 故 。

bǎ i sh?n yì qí b?i jiànɡ xī 百 神 翳 其 备 降 兮 huánɡ yǎ n yǎ n qí yánɡ línɡ xī 皇 剡 剡 其 扬 灵 兮 yuē 曰 : 。 tā nɡ 汤 、

miǎ n shē nɡjiànɡ yǐ shànɡ xià xī qiú jǔ yuē zhī suǒ t?nɡ “ 勉 升 降 以 上 下 兮 , 求 矩 矱 之 所 同

yǔ yǎ n ?r qiú h? xī 禹 俨 而 求 合 兮

zhì jiù yáo ?r n?nɡ diào , 挚 、 咎 繇 而 能 调 。 ?

ɡǒ u zhō nɡqínɡ qí hǎ o xiū xī 苟 中 情 其 好 修 兮 shuō cā o zhù yū fù yán xī 说 操 筑 於 傅 岩 兮 lǚ wànɡ zhī ɡǔ dā o xī 吕 望 之 鼓 刀 兮 nínɡ qī zhī ō u 甯 戚 之 讴 ɡē xī 歌 兮

y?u h? bì y?nɡ fū xínɡ m?i , 又 何 必 用 夫 行 媒 , wǔ dī nɡ y?nɡ ?r bù yí 武 丁 用 而 不 疑 jǔ 举 。 。 。

zā o zhō u w?n ?r d? , 遭 周 文 而 得 ,

qí huán w?n yǐ ɡā i fǔ 齐 桓 闻 以 该 辅

jí nián suì zhī w?i yàn xī 及 年 岁 之 未 晏 兮

shí yì y?u qí w?i yā nɡ , 时 亦 犹 其 未 央 。 ”

kǒ nɡ tí ɡuī zhī xiā n mínɡ xī shǐ fū bǎ i cǎ o w?i zhī bù fā nɡ 恐 鹈 鴂 之 先 鸣 兮 , 使 夫 百 草 为 之 不 芳 。

h? qi?nɡ p?i zhī yǎ n jiǎ n xī 何 琼 佩 之 偃 蹇 兮

zh?nɡ ài rán ?r bì zhī , 众 薆 然 而 蔽 之 。 kǒ nɡ jí dù ?r zh? zhī , 恐 嫉 妒 而 折 之 。 kě yǐ yā n liú 可 以 淹 留 ?

w?i cǐ dǎ nɡ r?n zhī bù liànɡ xī 惟 此 党 人 之 不 谅 兮 shí bī n fē n qí biàn yì 时 缤 纷 其 变 易 xī 兮

y?u h? , 又 何
11

lán zhǐ biàn ?r bù fā nɡ xī 兰 芷 变 而 不 芳 兮 h? 何 xī rì zhī fā nɡ cǎ o xī 昔 日 之 芳 草 兮 xī 兮 ,

quán huì huà ?r w?i máo , 荃 蕙 化 而 为 茅 jī n zhí w?i cǐ xiā o ài , 今 直 为 此 萧 艾 m? hǎ o xiū zhī hài yě 莫 好 修 之 害 也 !

。 yě 也 ?

qǐ qí yǒ u tā ɡù 岂 其 有 他 故 yú 余

yǐ lán w?i kě shì xī 以 兰 为 可 恃 兮 xī 兮

qiā nɡ wú shí ?r r?nɡchánɡ , 羌 无 实 而 容 长 。 ɡǒ u d? li? hū zh?nɡ fā nɡ , 苟 得 列 乎 众 芳 。 shā y?u yù chō nɡ fū p?i w?i , 榝 又 欲 充 夫 佩 帏 y?u h? fā nɡ zhī n?nɡ zhī , 又 何 芳 之 能 祗 ? y?u shú n?nɡ wú biàn huà , 又 孰 能 无 变 化 ? ? 。

wě i ju? mě i yǐ c?nɡ sú 委 厥 美 以 从 俗

jiā o zhuā n nìnɡ yǐ màn tā o xī 椒 专 佞 以 慢 慆 兮 jì ɡàn jìn ?r wù rù 既 干 进 而 务 入 xī 兮

ɡù shí sú zhī liú c?nɡ xī 固 时 俗 之 流 从 兮 lǎ n jiā o lán qí ru? zī xī 览 椒 兰 其 若 兹 兮 w?i zī p?i zhī kě ɡuì xī 惟 兹 佩 之 可 贵 兮 fā nɡ fē i fē i ?r nán kuī xī 芳 菲 菲 而 难 亏 兮 h? diào dù 和 调 度 yǐ zì yú 以 自 娱 xī 兮

y?u kuànɡ jiē chē yǔ jiā nɡ lí , 又 况 揭 车 与 江 离 wě i ju? mě i ?r lì , 委 厥 美 而 历 zī 兹 。 。 。 。

fē n zhì jī n y?u w?i huì , 芬 至 今 犹 未 沬 liáo fú y?u ?r qiú nǚ , 聊 浮 游 而 求 女 zhō u liú ɡuā n hū shànɡ xià , 周 流 观 乎 上 下

jí yú shì zhī fā nɡ zhuànɡ xī 及 余 饰 之 方 壮 兮

línɡ fē n jì ɡào yú yǐ jí zhàn xī lì jí rì hū wú jiā nɡxínɡ 灵 氛 既 告 余 以 吉 占 兮 , 历 吉 日 乎 吾 将 行 。
12

zh? qi?nɡ zhī yǐ w?i xiū xī 折 琼 枝 以 为 羞 兮 w?i yú jià fē i l?nɡ xī 为 余 驾 飞 龙 兮 ,

jī nɡ qi?nɡ mí , 精 琼 爢

yǐ w?i zhā nɡ 以 为 粻 。

zá yáo xiànɡ yǐ w?i chē 杂 瑶 象 以 为 车 。 ? , wú jiā nɡ yuǎ n shì yǐ zì shū 吾 将 远 逝 以 自 疏 。 lù xiū yuǎ n yǐ zhō u liú 路 修 远 以 周 流 。

h? lí xī n zhī kě t?nɡ xī 何 离 心 之 可 同 兮 zhā n wú dào fū kū n lún xī 邅 吾 道 夫 昆 仑 兮 yánɡ yún ní zhī ǎ n 扬 雲 霓 之 晻 ǎ i 蔼 xī 兮

mínɡ yù luán zhī jiū jiū , 鸣 玉 鸾 之 啾 啾 。 , xī yú zhì hū xī jí 夕 余 至 乎 西 极 。 。 。 。 。 。 。 。

cháo fā r?n yū tiā n jī n xī 朝 发 轫 於 天 津 兮 f?nɡhuánɡ yì qí ch?nɡ qí 凤 皇 翼 其 承 旂 xī 兮

ɡā o áo xiánɡ zhī yì yì , 高 翱 翔 之 翼 翼 zū n chì shuǐ ?r r?nɡ yǔ , 遵 赤 水 而 容 与 zhào xī huánɡ shǐ sh? yǔ , 诏 西 皇 使 涉 予 t?nɡzh?nɡ chē shǐ jìnɡ dài , 腾 众 车 使 径 待 zhǐ xī hǎ i yǐ w?i qī , 指 西 海 以 为 期 , qí yù dài ?r bìnɡ chí 齐 玉 轪 而 并 驰

hū wú xínɡ cǐ liú shā xī 忽 吾 行 此 流 沙 兮 huī jiā o l?nɡ shǐ liánɡ jī n xī 麾 蛟 龙 使 梁 津 兮 lù xiū yuǎ n yǐ duō jiā n xī 路 修 远 以 多 艰 兮 lù bù zhō u yǐ zuǒ zhuǎ n xī 路 不 周 以 左 转 兮 tún yú chē qí qiā n ch?nɡ xī 屯 余 车 其 千 乘 兮 jià bā l?nɡ zhī wǎ n wǎ n xī 驾 八 龙 之 婉 婉 兮 yì zhì ?r 抑 志 而 z?u 奏 mǐ ji? xī 弭 节 兮 》 ?r 而

zǎ i yún qí zhī wě i sh? , 载 雲 旗 之 委 蛇

sh?n ɡā o chí zhī miǎ o miǎ o , 神 高 驰 之 邈 邈 。 wǔ 舞 sháo 《 韶 》
13

jiǔ ɡē 《 九 歌

xī 兮liáo jià rì 聊 假 日

yǐ tō u l? 以 媮 乐

。 xī 兮 , hū lín nì 忽 临 睨 fū jiù xiā nɡ 夫 旧 乡 。

zhì shē nɡhuánɡ zhī h? xì 陟 升 皇 之 赫 戏 pú 仆 fū bē i yú 夫 悲 余

mǎ huái xī 马 怀 兮

quán jú ɡù ?r bù xínɡ , 蜷 局 顾 而 不 行 。

luàn yuē 乱 曰 :

yǐ yǐ zā i 已 矣 哉 dū 都

ɡu? wú r?n m? ! 国 无 人 莫 !

wǒ zhī xī 我 知 兮y?u h? huái hū ɡù 又 何 怀 乎 故

jì m? zú yǔ w?i mě i zh?nɡ xī wú jiā nɡc?nɡ p?nɡ xián zhī suǒ jū 既 莫 足 与 为 美 政 兮 , 吾 将 从 彭 咸 之 所 居 !

14


赞助商链接
相关文章:
《离骚》注音版
《离骚》注音版_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 《离骚》注音版_语文_高中教育_教育专区。lí 离 dì ɡāo yá nɡ 帝高阳 ...
《离骚》注音版
《离骚》注音版_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 《离骚》注音版_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。lí 离 sāo 骚 yuē ...
人教版《离骚》注音翻译
人教版《离骚》注音翻译_语文_高中教育_教育专区。《离骚》(长太息以掩涕兮)翻译 原句:长太息以掩涕兮,哀民生之多 艰; 翻译: 我擦着眼泪啊声声长叹,可怜...
《离骚》注音版
《离骚》注音版_高一语文_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 《离骚》注音版_高一语文_语文_高中教育_教育专区。离骚...
《离骚》注音版
《离骚》注音版_语文_高中教育_教育专区。屈原离骚节选lí 离 chánɡ tài 长太 yú 余 jì 既 yì 亦 suī 虽 tì 替 yú 余 xī 息 hǎo 好 yú 余...
《离骚》原文注音_含注释
《离骚》原文注音_含注释_四年级语文_语文_小学教育_教育专区。lí sāo 离骚 dì ɡāo yánɡ zhī miáo yì 帝高阳之苗裔 sh? 摄 tí zhēn yú m...
《离骚》注音版
《离骚》注音版_文化/宗教_人文社科_专业资料。离骚( 一) dì 帝 sh? 摄ɡāo 高 tí 提 yánɡ 阳 zhēn 贞 kuí 揆 zhī 之 yú 于 yú 余 miáo...
《离骚》注音版
《离骚》注音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。lí 离 dì 帝 kǎo 考 sh? 摄 yín 寅ɡāo yánɡ zhī miáo 高阳之苗 yuē 曰 tí 提 wú 吾 b? ...
离骚注音版
《离骚》注音,2012端午版... 29页 免费 《离骚》原文注音 含注释... 15页 免费 离骚【原文+解释+注音】 24页 1下载券 《离骚》原文注音 暂无评价 9页 免...
《离骚》原文注音 含注释
《离骚》原文注音 含注释_文学研究_人文社科_专业资料。lí sāo 离骚 dì ɡ...高中《离骚》原文译文 2页 免费喜欢此文档的还喜欢 《离骚》注音版 10页 免费...
更多相关标签: