当前位置:首页 >> 语文 >>

重庆南开中学2015届高三9月月考-语文


重庆南开中学高 2015 级高三 9 月月考
语文试题卷
语文试题卷共 8 页。考试时间 150 分钟。第 1 至 6 题、第 8 至 10 题为选择题,27 分; 第 7 题、第 11 至 22 题为非选择题,123 分。满分 150 分。 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。 2.答第 l 至 6 题、第 8 至 l

0 题时,必须使用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂 黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。 3.答第 7 题、第 11 至 22 题时,必须使用 O.5 毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规 定的位置上。 4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

一、(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 l2 分) 1.下列词语中,字形和加点字的读音全部正确的一项是 A.诘 问(jié ) 俾将 木讷 (nè ) . . B.戍 守(shù ) 词谱 轶 事(yì ) . . C.累 次(1é i) 迄今 樊 篱(fá n) . . D.蘖 芽(niè ) 纰缪 遂 心(suì ) . . 沆瀣一气 掇文成篇 骨鲠在喉 融会贯通

2.下列语句中,加点的词语使用正确的一项是 A.与中国传统农业的刀耕火种方式相比,先进国家机器化的播种与收割无疑是更 现代化 . 的生产方式。 B. 《史记》中的甘罗和淳于髡等人,以各自的方式赢得了成功,凭借自己对现实矛盾的把 握,表现出一种洞察 世道人心的锐利。 .. C.得知徐悲鸿去世的消息,她打开身边珍藏着的徐悲鸿早年的妙手丹青 ,不禁悲从中来, .... 潸然泪下。 D.你只要心无旁骛,专心表演,把自己的水平发挥出来就行。请相信,德高望重的评委 们是不会有眼不识泰山的 。 ....... 3.下列句子中,没有语病的一项是 A.我们不能把中国文化简单地理解为太极拳、京剧等概念化的符号,而是要潜心挖掘和 研究我们的文化底蕴和内涵,为“文化走出去”创造良好条件。 B.时下流行的便捷、廉价的“散客拼团”旅游方式,存在着旅行社不严格执行事先约定 的用车、餐饮和住宿等弊端。

C.现实生活中,人们往往选择职业非常看重薪水和工作环境,很少有人把学习技术、学 习经验摆在第一位。 D.任何一个经济体早晚都会进入中速增长甚至低速增长的阶段,这是必然的;但我国目 前极有可能正处于高速转中速的临界点。 4.下列句子中,标点符号使用不正确 的一项是 ... A.今天本报专栏为大家解析两个问题:一、为何 iPhone6 没有好评但依然缺货?二、黄牛 疯狂扫荡行为背后的利润率到底有多高? B. “你们——放开我——让我进去一多救一个人——”救援队员小张情绪激动,哭喊着, 用断断续续的声音对紧拉着他的同事说。 C.温庭筠以前,诗人存词甚少,到温庭筠才“能逐管弦之音为侧艳之词”(《旧唐书·温 庭筠传》)。(《词在唐五代和两宋的发展过程及其流派》) D.去年到今年频发的高官贪腐案为人们敲响了警钟,这些官员案发前后境遇的巨大落差 再次提醒我们——“不义而富且贵,于我如浮云” 。 二、(本大题共 3 小题,共 11 分) 阅读下文,完成第 5~7 题。 回顾近二十多年来的历史,我们在城市建设方面流于简单地向西方学习,建设高楼大厦。 现在看起来城市的建设应该根据各地情况采取不同思路。 有悠久文明历史的西欧, 根本不是 当年我们从电视图像上看到的那种高楼林立的“现代化” 。但是,发现这一点时已经有点晚 了。现在我国不少城市都是“崭新”的,大部分都只有二三十年的历史,别说和欧洲比,就 是和“没有历史”的美国比也要短得多。 这种现象和中国近代以来长期处于落后地位形成的追赶心态有关。很多人希望城市从外 观上都向发达国家靠近。很多旧城拆迁中,地方决策层都认为“太落后了” 、 “太破旧了” , 非拆不可。 实际上,中国有非常优秀的城市化传统。和西方不同,中国从唐朝开始就出现很多城市。 由于社会具有成熟的宗族礼法格局, 到明代形成了建筑无城乡差别的城市。 在皖南的山区里, 现在可以看到遗存下来的非常成熟、优美、先进的古代建筑。把苏州切一块放到皖南山区, 或是把皖南的一部分放大挪到苏州,几乎是一样的。 从秦汉时人们开始用夯土技术造房子,在杭州这座南方富庶大城,至今可以看到那么多 的“土房子” ,显示出秦汉建筑脉络的延续,是很重要的“城市记忆” 。看起来土得掉渣的夯 土技术其实是高度理性的产物。 “百年的砖千年的土” 。 中国古代造房子, 很注重稳固和长久。 中国本土的建筑传统是一个循环营造的体系,有很多奇妙的细节,为现代建筑技术所不 及。如传统的中国建筑方式是没有下水道的,主要用地渗技术,从地表大范围地向地下渗透 排水,效果很好。而现在的下水道技术,只要有一个地方堵了,其他地方就都要积水。很多 抛弃传统简单采用西方技术的建筑方式都是这样,花了大价钱,却制造出新的问题。

举这些例子并不是简单地提倡复古,而是想说明,中国传统建筑文化存在的很多“闪光 点” ,但是目前处于不被人重视的境地。在过去相当长的时间内,中国传统的营造体系受到 破坏,除了在最不讲究建筑文化的地方——农村里尚有遗存,在城市中大都已经中断了。城 市之魅力,不是来自于大楼有多高,马路有多宽,而是来自于文化的独特性。竞争力就来自 于创造这种有差异性的文化的能力。 在很多城市,一些街道原本拥有历史上不同时代的各种痕迹,都有其独特的城市记忆, 层次分明,形成历史线索的会合,不应该在一次次旧城改造中被全面“覆盖”更新。尤其不 能简单地用“有没有住过名人” 、 “有没有发生过著名事件”作拆除与否的依据。前几年发生 的拆除中国美术馆后一个四合院的事件,当时的说法就是“不是文物,也不是名人故居,也 不是著名历史事件的发生地” 。这种思路左右了我们城市保护工作很长一段时期。很多人没 有认识到, 中国建筑文明并不是个别名人和历史事件构成的, 普遍意义上的大众生活才构成 文化的根基,很多路边的小东西都是重要的历史文化痕迹,但是人们都把它们忽略了。 中国要变成有文化魅力的创新型国家, 需要的动力就包括历史文化的记忆, 这是产生自 主创新灵感的土壤。而城市的文化价值不是简单的“先进” 、 “落后”之比较,而应该是“文 化之差异” ,从这个角度讲,面对越来越迅猛的城市化热潮,保卫我们城市的传统,已经到 了无论怎么说都不为过的地步了。 改) 5.下列各项中不属于 作者所说的“闪光点”的是(3 分) ... A.在皖南的山区里,现在可以看到遗存下来的非常完美的古代建筑。这些建筑和苏州的 建筑基本一致。 B. “百年的砖千年的土” ,看似极“土”的房屋却极具稳固性和长久保存性,同时也体现 了中国古建筑的脉络。 C.传统的中国建筑方式是没有下水道的,主要用地渗技术,效果却优于现代的下水道技 术。 D.中国很多城市的一些街道拥有历史上不同时代的各种痕迹,都有其独特的城市记忆。 6.下列对原文的理解和分析,符合原文意思的一项是(3 分) A.我们长期处于落后地位而迫切希望追赶上西方,又看不到自己传统建筑文化的优点, 导致我们在今天的城市建设中,过度追求“高楼林立” 。 B. 古代社会成熟的宗族礼法格局, 使得整个明代建筑的形式和规模体现出无城乡差别的 特点。 C. 中国建筑文明不是个别名人和历史事件构成的, 而是由普遍意义上的大众生活构成的 认识到这一点,对建设创新型国家有重要意义。 D.城市要具有竞争力,就应该具有自身独特的文化魅力。而这在当代中国城市中,已然 (选自《新华文摘》 ,有删

不可能了。 7.根据原文,分析我们该如何保卫我们城市的传统。(5 分) 三、(本大题共 3 小题,每小题 3 分,共 9 分) 阅读下文,完成第 8~10 题。 种世衡初营清涧城,有紫山寺僧法崧,刚果有谋,以义烈自名。世衡延 置门下,恣其所 . 欲,供亿无算。崧酗酒狎博,无所不为。世衡遇之愈厚。留岁余,崧亦深德世衡,自处不疑。 一日,世衡忽怒谓崧曰: “我待汝如此,而阴与贼连,何相负也?”拽下械系捶掠,极其苦 楚。凡一月,濒于死者数矣,崧终不伏,曰: “崧,丈夫也。公听奸人言,欲见杀,则死矣, 终不以不义自诬。 ”毅然不顾。世衡审其不可屈,为解缚沐浴,复延入卧内,厚抚谢之曰: “尔无过 ,聊相试耳。欲使为间,万一可胁,将泄吾事。设虏人以此见穷,能不相负否?” . 崧默然曰: “试为公为之。 ” 世衡厚遗遣之,以军机密事数条与崧曰: “可以此藉手,仍伪报西羌。 ”临行,世衡解所 服絮袍赠之曰: “胡地苦寒,此以为别。 至彼须万计求见遇乞,非此人无以得其心腹。 ” 遇乞, 虏人之谋臣也。崧如所教,间关求通遇乞,虏人觉而疑之,执于有司。数日,或发袍,领中 得世衡与遇乞书,词甚款密。崧初不知领中书,虏人苦之备至,终不言情。虏人因 疑遇乞, . 舍崧,迁与北境。久之,遇乞终以疑死。崧邂逅得亡归,尽得虏中事以报。崧后官至诸司使, 至今边人谓之“王和尚” 。 元昊之臣野利,常为谋主,守天都山,号天都大王,与元昊乳母白姥有隙。岁除日,野 利引兵巡边,深涉汉境数宿,白姥乘间乃谮其欲叛,元昊疑之。世衡尝得蕃酋之子苏吃曩, 厚遇之。闻元昊尝赐野利宝刀,而吃曩之父得幸于野利,世衡因使吃曩窃野利刀,许之以缘 边职任、锦袍、真金带。吃曩得刀以还,世衡乃唱言野利已为白姥谮死,设祭境上,为祭文, 叙岁除日相见之欢。入夜,乃火烧纸钱,川中尽明。虏见火光,引骑近边窥觇。乃佯委祭具, 而银器凡千余两悉弃之。虏人争取器皿,得元昊所赐刀。及火炉中见祭文已烧尽,但存数十 字。元昊得之,又识其所赐刀,遂赐野利死。野利有大功,死不认罪。自此君臣猜贰 ,以至 . 不能军。平夏之功,世衡计谋居多,当时人未甚知之。世衡卒,乃录其功,赠观察使。 (选自《梦溪笔谈·权智》 ,有删改) 8.对下列句子中加点词语的解释,不正确 的一项是 ... A.世衡延 置门下 . B.尔无过 . C.虏人因 疑遇乞 . D.自此君臣猜贰 . 延:邀请 过:责怪 因:于是 贰:有二心

9.以下各组句子中,全部表现种世衡巧施“反间计”的一组是 ①欲使为间,万一可胁,将泄吾事 ②世衡解所服絮袍赠之

③至彼须万计求见遇乞。非此人无以得其心腹 ⑤世衡因使吃曩窃野利刀 A.①③⑥ B.①④⑤ C.②③⑥ D.②④⑤ 10.下列对原文的理解和分析,不正确 的一项是 ...

④白姥乘间乃谮其欲叛 ⑥设祭境上,为祭文

A.种世衡用一年多时间厚待法崧,目的是让法崧能帮助他实施破敌计策,这可见种世 衡的谋事长远。 B.遇乞最终因为种世衡的反间计而死。法崧回国后,因入羌有功而被授予诸司使的官 职,被人称为“王和尚” 。 C.天都大王野利在除夕那天带领军队巡察边境,并深入汉境,停留了几天,这成为他 被君王怀疑的诱因。 D.种世衡在平定西夏的过程中出力较多,但是当时的人并不太了解他的功劳,直到他 死后,他的功劳才被记录。 四、(本大题共 3 小题,共 23 分) 11.(1)把第三大题文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语(共 7 分) ①拽下械系捶掠,极其苦楚。凡一月,濒于死者数矣。(4 分) ②或发袍,领中得世衡与遇乞书,词甚款密。(3 分) (2)用分隔号(/)给下面的文言文断句。(3 分) 安 徽 巡 抚 赵 公 国 麟 闻 其 名 招 之 试 才 之 以 博 学 鸿 词 荐 竟 不 赴延 试 亦 自 此 不 应 乡 举 而 家 益 以 贫。 (清)程晋芳《文木先生传》 12.阅读下面两首宋词,然后回答问题。(7 分)

鹊桥仙
秦观 纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。柔情似水, 佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

鹊桥仙
谢薖 月胧星淡,南飞乌鹊,暗数秋期天上。锦楼不到野人家,但门外、清流叠嶂。一杯相属, 佳人何在,不见绕梁清唱。人间平地亦崎岖,叹银汉、何曾风浪! [注]①锦楼:乞巧节时,当时富贵人家在庭中所结的彩楼。 (1)这两首词的最后两句都运用了 的表达方式。(2 分)

(2)请说明两首词中都用到了什么典故,并分析两位作者用此典故的不同用意。(5 分) 13.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(6 分) (1) ,用之如泥沙。 (杜牧《阿房宫赋》)

(2)舞幽壑之潜蛟, (3)佳节又重阳, (4) (5)人生如梦, (6)元嘉草草,封狼居胥, 怀古》) 五、(本大题共 5 小题,共 23 分) 阅读下文,完成第 l4~l8 题.

。 ,半夜凉初透。 ,微冷,山头斜照却相迎。 。

(苏轼《赤壁赋》) (李清照《醉花阴》) (苏轼《定风波》) (苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

。 (辛弃疾《永遇乐·京口北固亭

有墙薜荔
朱以撤 ①在滋润的水乡小镇上行走,目的是很模糊的。这种没有目的的行走,使人步履徐缓, 包括心绪。那些急冲冲的步调,一眼便知受着时间的限制,欣赏必须抓紧。实际上,在他们 奔向另一个景点的过程中,一些很值得品味的外延被忽视了。 ②这时,我看到了一堵过去的墙。 ③墙体爬满了薜荔。薜荔是我小时候在草莽风格的家园里常见的木本植物。它的旺盛而 坚韧,吸附于墙上很难分离。它的果实从茎上拗断时,溢出如乳一般的白色汁液,研磨成团 粘稠无比。在屈赋里,薜荔表示了清高和芳洁;更多的诗文,薜荔则是一种荒凉破败、前尘 旧梦的意象。有许多场景,要以特定的意义展示,营造氛围,薜荔是很有代表性的一种。 ④无数的墙,这是我们每一日目光都在触及的。好几个黄昏,我从墙边过,回家。我判 断出没有哪一面墙是洁净的。 许多的政策靠固定的墙体传播, 在雪白的墙体上挥动油漆刷子。 大红的政策文字的空隙,就是许多微型广告,粘上去就揭不下来。现在的城市墙面,就是这 般展开的,在墙边闲站时刻,足以味出这个城市正在为生存激烈地竞争着。 ⑤城市里高大的墙可以成为牢固的护卫,不过我要说,一点也没有什么欣赏价值。除了 上边说的那些人工行为之外,看不到时光停滞或走动的迹象。这使许多墙内人生,遮蔽得严 严实实。 我一直保留着对女墙的兴趣。 显然是村里人钱囊空缺, 多年来一直放任着风雨侵入。 人走过去,矮的稍稍踮起脚尖,可以看到里边的动静。乡间,许多秘密就是这样泄露出来。 总是有些举动让邻人偷窥,谈笑中脱口而出。乡间对于秘密的保守仍处于孩童状态,许多事 就是明摆着的,毋须在意,笑笑了事。这也是睦邻的基础———许多的篱墙、土墙,风雨中 稀疏了,残缺了,不见主人行动;有些墙修高了,秘密被严实地保护着,疏远了邻里,疏远 了与质朴相随的情调。 ⑥和城里不长一根草的高墙相比,这堵墙被薜荔持抱不放,肯定是有缘由的———周边 的湿气,墙体的粗砺,以及墙内人家的长年未归,都纵容了薜荔家族的疯狂攀爬。不管是密 雨斜侵还是骄日高照,四季更迭无损于它的顽固和青绿。庭院在无主人的状态下悄悄生变,

这使好事者途经时好奇地贴着开裂的门缝, 窥视天井里杂草摇曳着枯黄, 落叶被雨水浸泡得 失去本色;虔诚的香案上尘泥积满,梁上燕雀营巢,队进队出。作为庭院的门面,墙体率先 表达了时光的推移,薜荔长了这么多,钢筋铁爪一般勾连,主人怕是不回来了。 ⑦许多的墙正在材料的使用上下功夫,甚至就是一面巨大的玻璃,反射的光线,让人眩 目迷乱。材料越来越考究的结果是,除了空中的尘屑,其他生命难以附着于上。它的威严 和冷漠,显示了一个机构的独立和庞大,在这样的墙体面前,只有众多铮亮的小轿车,一字 儿摆开,才生出气派。遥远的薜荔墙下,很巧,每天黄昏,都有一些老者不约而同地来.丝 竹管弦陈杂, 南音吴曲相替——什么样的环境都有与之相协调的成分出现, 像古道西风里配 着嶙峋的瘦马,汉苑秦陵上落下了霏霏暗雨,构成一幅无言的画图。 ⑧如果不是一堵薜荔旧墙作为背景展开,难说这些弹唱有什么韵味,或者品位。恰恰因 为和谐,素来苛求的听者,品头论足之声戛然而止,静静地欣赏吧。 ⑨越来越少人谈起薜荔了。许多荒凉地正在消失,它对于墙体的眷恋,是它逐渐走出我 们视线的缘由——随着旧墙的拆毁而消亡。 若干年后, 再来细读柳宗元的 “密雨斜侵薜荔墙” , 恐怕就要花费一番口舌了。在都市的后人眼里,作为野生木本植物,薜荔并不难懂,都市就 是墙体隔离成的世界。只是,二者结合而成的词组,薜荔墙——它所具有的苍凉、寂寞、感 伤, 尤其是二者持抱不放的关系, 会有不少人为之惶惑, 成为生存的现状中难以理解的部分。 (摘自《俯仰之间》 ,有改动) 14.如何理解“这时,我看到了一堵过去的墙”一句中“过去的墙”在文中的含义?(2 分) 15.文章围绕“薜荔墙”展开,请就此梳理作者的写作思路。(4 分) 16.请结合文章说明城市之墙的特点。(4 分) 17.作者为何以“有墙薜荔”为题?(6 分) 18.文章结尾说, “薜荔墙——它所具有的苍凉、寂寞、感伤,尤其是二者持抱不放的关 系,会有不少人为之惶惑,成为生存的现状中难以理解的部分” ,这蕴含着作者怎样 的情感态度?你如何看待薜荔墙消失这种现象?请简要分析。(7 分) 六、(本大题共 3 小题,每小题 4 分,共 l2 分) 19.请适当调整下列短语的结构和语序,将其组合为一副对联。(4 分) 一炉香 都于无字句处 晓露花 求真仙道 何必向尘寰外 江月夜 寓大文章 书万卷 上联: 下联: 。 。

20.把下列句子组成意思完整、前后衔接、语序最恰当的一段话。(只写序号)(4 分) ①雪落在城外,也落在城内。 ②温暖的房间里。有人用汤匙慢慢搅动一杯蜜汁。

③隔着结冰的河流,对岸是华灯灿烂的城市。 ④杯勺碰响的和声里,浓浓淡淡的花香冲逸开来,唤起多少鲜艳的回忆。 ⑤蜜是花的情感,是融化的琥珀。 ⑥这是白天从养蜂人那里买来的。 答: 21.阅读下面一组漫画,按要求回答问题。(4 分) 。

(1)请为这组漫画拟写标题: (2)请概括这组漫画的寓意: 分) 七、写作(本大题共 60 分) 22.阅读下面的材料。根据要求作文。

。(2 分) 。(2

李白在《春夜宴从弟桃花园序》中写道: “夫天地者,万物之逆旅:光阴者,百代之 过 客。 ”对此,你有什么样的理解和感悟。 要求:①结合材料的内容和含意,选准角度,明确立意;②自拟标题,自选文体(诗 歌 除外),不少于 800 字;③不得套作,不得抄袭。


相关文章:
重庆市南开中学2015届高三9月月考语文试题
重庆市南开中学2015届高三9月月考语文试题_语文_高中教育_教育专区。语文试题卷共 8 页。考试时间 150 分钟。第 1 至 6 题、第 8 至 10 题为选择题,27 ...
2015届重庆市南开中学高三9月月考理科语文试卷F
2015届重庆市南开中学高三9月月考理科语文试卷F_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1.默写。 (每空 1 分,添字、漏字、错字均不得分,共 9 分) ?,渔人...
2015届重庆市南开中学高三9月月考文科语文试卷N
2015届重庆市南开中学高三9月月考文科语文试卷N_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1.用课文原句填空。(6 分) ①孔子所说的“ ,体现了推己及人为人着想...
2015届重庆市南开中学高三9月月考理科语文试卷J
2015届重庆市南开中学高三9月月考理科语文试卷J_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1.按照提示默写古诗文(每题 1 分,共 8 分) 【小题 1】___,青草池塘...
2015届重庆市南开中学高三9月月考文科语文试卷H
2015届重庆市南开中学高三9月月考文科语文试卷H_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1.根据提示补写名句或填写课文原句。 (1)___,乌蒙磅礴走泥丸。 (2)__...
重庆南开中学2015届高三上学期9月月考语文试题 Word版
重庆南开中学2015届高三上学期9月月考语文试题 Word版_高三语文_语文_高中教育_教育专区。重庆南开中学 2015 届高三上学期 9 月月考语文试题语文试题卷共 8 页。...
重庆南开中学高2015级高三9月月考_图文
重庆南开中学2015高三9月月考_语文_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档重庆南开中学2015高三9月月考_语文_高中教育_教育专区。语文...
重庆南开中学2015届高三9月月考物理试题(解析版)
重庆南开中学 2015 届高三 9 月月考物理试题(解析版)【试卷综析】本试卷是高三开学模拟试题,包含了高中物理的必修一、必修二,选修 3-3 内容,主要包含受力分析...
2015年重庆南开中学高2016届高三10月月考 语文
重庆南开中学高 2016 级高三上学期 10 月月考 语文试题第Ⅰ卷 阅读题 甲 必考题 一、现代文阅读(9 分,每小题 3 分) 阅读下面的文字,完成 l-3 题。 ...
重庆市南开中学2015届高三10月月考语文试题 Word版含答案
重庆市南开中学2015届高三10月月考语文试题 Word版含答案_语文_高中教育_教育专区。重庆南开中学高 2015 级 10 月月考 语文试题卷语文试题卷共 8 页。考试时间...
更多相关标签:
重庆南开中学初三语文 | 重庆南开中学 | 重庆市南开中学 | 重庆南开中学小升初 | 重庆南开中学王源几班 | 重庆南开融侨中学 | 重庆南开中学官网 | 重庆南开中学校花 |