当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

百家姓全文(带拼音)[1]1赵 钱 孙 李

家 姓
周 吴 郑 王

yú r?n yuán liǔ fēng bào shǐ táng 俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐

计 伏 成 戴

谈 宋 茅 庞

xi?ng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng liáng 熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zh?ng wáng f?i(bì) lián c?n xuē l?i h? ní tāng 费 f?ng ch?n chǔ w?i jiǎng shěn hán yáng t?ng yīn lu? bì hǎo wū ān cháng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 滕 殷 罗 毕 zhū qin yoú xǔ h? lǚ shi zhāng l?(yu?) yú shí fù pí biàn qí kāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 乐 于 时 傅 kǒng cáo yán huà jīn w?i táo jiāng wǔ yú yuán bǔ gù m?ng píng huáng 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜 伍 余 元 卜 qī xi? zōu yù bǎi(b?) shuǐ d?u zhāng h? mù xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng 戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章 和 穆 萧 尹 yún sū pān gě xī fàn p?ng láng qí máo yǔ dí mǐ b?i míng zāng 云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎 祁 毛 禹 狄 lǔ w?i chāng mǎ miáo f?ng huā fāng jì ché dà tá sò má pá fú ng i n ng o ng 鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方
1

廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤

dù ruǎn lán mǐn xí jì má qiáng 杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强

郝 邬 安 常

jiǎ lù l?u wēi jiāng t?ng yán guō 贾 路 娄 危 江 童 颜 郭 m?i sh?ng lín diāo zhōng xú qiū lu? 梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆 gāo xià cài tián fán hu líng hu? 高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍

皮 卞 齐 康

顾 孟 平 黄

姚 邵 湛 汪

yú wàn zhī kē zǎn guǎn lú m? 虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫 jīng fáng qiú miào gān xi? yīng zōng 经 房 裘 缪 干 解 应 宗

米 贝 明 臧

dīng xuān f?i d?ng yù shàn háng h?ng 丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪

quán xī bān yǎng qiū zh?ng yī gōng 全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫

闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄 jī shēn fú dǔ rǎn zǎi lì yōng 姬申 扶 堵 冉 宰 郦 雍

bāo zhū zuǒ shí cuī jí niǔ gōng 包 诸 左 石 崔 吉 钮 龚

nìng qiú luán bào gān tǒu lì r?ng 宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎

xì qú sāng guì pú niú sh?u tōng 卻 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通

ch?ng jī xíng huá p?i lù r?ng wēng 程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁

zǔ wǔ fú liú jǐng zhān shù l?ng 祖 武 符 刘 景 詹 束 龙

biān hù yān jì jiá pǔ shàng n?ng 边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农

xún yáng yū huì zhēn qū jiā fēng 荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封

y? xìng sī sháo gào lí jì b? 叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄 yìn sù bái huái pú tái c?ng ? 印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂

wēn bi? zhuāng yàn chái qú yán chō ng 温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充 mù lián rú xí huàn ài yú r?ng 慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容

ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng 芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松

jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng 井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓

suǒ xián jí lài zhu? lìn tù m?ng 索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙

mù kuí(wěi) shān gǔ chē h?u fú p? ng 牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬

chí qiáo yīn yù xū nài cāng shuāng 池 乔 阴 鬱 胥 能 苍 双

xiàng gǔ yì sh?n gē liào yǔ zhōng 向 古 易 慎 戈 廖 庾 终 jì jū h?ng bù dū gěng mǎn h?ng
2

w?n shēn dǎng zhái tán g?ng láo páng

暨 居 衡 步

都 耿 满 弘

y?u zhú quán lù gě(gài) yì huán gōng 游 竺 权 逯 盖 益 桓 公

澹台

公冶

宗政 濮阳 于 单于kuāng gu? w?n k?u guǎng lù quē dō ng

tài shū shēn tú gōng sūn zh?ng sūn xu 匡 国 文 寇 广 禄 阙 东 m? qí sī mǎ shàng guān ōu yáng xi à h?u zhū gě 万俟 司马 上官 欧阳 夏侯 诸葛 钟离 w?n r?n dōng fāng h? lián huáng fǔ yù 闾丘 chí gōng yáng 闻人 东方 赫连 皇甫 尉迟 公羊 司徒 tán tái gōng yě zōng zh?ng pú yáng ch ún yú chán yú 督 zǐchē zhuān sūn duān mù wū mǎ gō
3

ān yuán líng hú 太叔 申屠 公孙 令狐 zhōng lí yǔ w?n zhǎng sūn mù r?ng xiān yú lǘ qiū 宇文 长孙 慕容 鲜于 仲孙 轩辕

ōu shū w? lì yù yu? kuí l?ng 欧 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

shī gǒng sh? ni? cháo gōu áo r?ng 师 巩 厍 聂 晁 勾(句) 敖 融

lěng zī xīn kàn nā(nu?) jiǎn ráo kōng 冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空

zēng wú shā ni? yǎng jū xū f?ng 曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰

sī tú sī kōng qí guān sī k?u zhǎng dū 司空 丌官 司寇 仉

cháo guān kuǎi xiāng zhā h?u jīng h? ng 巢 关 蒯 相 查 后 荆 红

ng xī 子车 颛孙 端木 巫马 公西

liáng qiū zuǒ qiū dōng m?n xī m?n 梁丘 左丘 东门 西门

qīdiāo yu?zh?ng rǎng sì gōng liáng tu ? bá jā gǔ 漆雕 乐正 壤驷 公良 拓跋 夹谷

shāng m?u sh? nài(mǐ) b? shǎng nán gōng 商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫

zǎi fǔ gǔ liáng jìn chǔ yán fǎ 宰父 谷梁 晋 楚 闫 法

m? hǎ qiáo dá nián ài yáng t?ng 墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟

rú yān tú qīn duàn gān bǎi lǐ 汝 鄢 涂 钦 段干 百里

dì wǔ yán fú 《 bǎi jiā xìng 》zhō ng 第五 言 福 《 百 家 姓》

dōng guō nán m?n hū yán guī hǎi yá ng sh? wēi shēng 东郭 南门 呼延 归 海 羊舌 微生 yu? shuài gōu k?ng kuàng h?u yǒu(y?u) qín 岳 帅 缑 亢 况 郈 有 琴4

5相关文章:
1-百家姓全文带拼音——1打印
1-百家姓全文带拼音——1打印 - 《百家姓》 zhà o qiá n 赵钱 fé ng ché n 冯陈 zhū qin 朱秦 kǒng cá o 孔曹 qī xiè 戚谢 yú n...
百家姓全文(带拼音)
百家姓全文(带拼音) Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng 赵钱孙李...百家姓全文拼音版 6页 免费 百家姓全文(带拼音)[1]1 5页 免费 百家姓全文...
1_百家姓全文带拼音——打印
1_百家姓全文带拼音——打印_二年级语文_语文_小学教育_教育专区。百家姓全文(带拼音) 《百家姓》 zhà o qiá n 赵钱 fé ng ché n 冯陈 zhū qin 朱秦...
1_百家姓全文带拼音——打印
1_百家姓全文带拼音——打印 - 百家姓全文(带拼音) ①zhà o qiá n sūn 赵钱孙 fé ng ché n chǔ 冯陈褚 zhū qí n 朱秦 kǒng cá o ...
1-百家姓全文带拼音——打印
1-百家姓全文带拼音——打印 - 百家姓全文(带拼音) 《百家姓》 zhà o qiá n 赵钱 fé ng ché n 冯陈 zhū qin 朱秦 kǒng cá o 孔曹 qī x...
百家姓全文带拼音
百家姓全文带拼音_育儿知识_幼儿教育_教育专区。《百家姓》 zhà o qiá n 赵...1 xió ng jǐ shū 熊纪舒 dù ruǎn lá n 杜阮蓝 jiǎ lù ló u ...
百家姓全文(拼音版)[1]
百家姓全文(拼音版)[1]_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。育儿 百家姓全文(拼音)《百家姓》的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记。 《百 家...
百家姓全文带拼音
百家姓全文带拼音_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。百家姓全文 《百家姓》 zhà o ...1 页(共 4 页) zhù dǒng 祝董 liá ng 梁 百家姓全文 dù ruǎn ...
1-百家姓全文带拼音——打印
1-百家姓全文带拼音——打印 - 百家姓全文(带拼音) 《百家姓》 zhà o qiá n 赵钱 fé ng ché n 冯陈 zhū qin 朱秦 kǒng cá o 孔曹 qī x...
百家姓全文带拼音
百家姓全文带拼音_二年级语文_语文_小学教育_教育专区。百家姓全文带拼音 Zhào ...百家姓全文(带拼音)[1]1 5页 免费 百家姓全文(有拼音) 11页 免费 1 百家姓...
更多相关标签: