当前位置:首页 >> 语文 >>

高考语文拼音常见错误归纳


1.着:zhu? 穿着/zháo 着迷/zhüo 着数/zhe 走着 2.折:zh? 折腾、把水折一折就凉了/zh? 攀折、折磨、转折、损兵折将、折中、折子戏、折扣等/sh? ①断:绳子 折了②亏损:折本、折耗③姓 4.咽:y? 哽咽/yün 咽喉/yàn 咽气 6.校:jiào 校对 / xiào 学校 8.吓:xià 吓唬/h? 恐吓、恫吓 10.宿:sù 住宿/xiǔ 一宿/xiù 星宿 14.盛:sh?ng 茂盛/ch?ng 盛饭 16.塞:süi 活塞/sài 塞外/s? 搪塞 20.炮:páo 炮制/büo 炮羊肉/pào 炮火 3.粘:nián 粘稠/zhün 粘连 5.血:xu? 血压、血统、贫血、狗血喷头/xi? 流了点血 7.纤:xiün 纤维、纤尘不染/qiàn 纤手、拉纤 9.提 tí 提包/d? 提防 11.说:shuō 说长道短/shuì 游说/yu? 说人 13.识:shí 知识/zhì 博闻强识 15.省:sh?n 俭省/xǐng 省亲 17.券:quàn 入场券/xuàn 拱券 19. 期:q? 学期 /j? 期年 24.落:lu? 降落/lào 落色/là 丢三落四 21.脉:mài 叶脉/m? 脉脉含情

12.数:shù 数量/shǔ 不可胜数 /shu? 数见不鲜

18.强:qiáng 强大/qiǎng 强迫/jiàng 倔强

22.模:m? 劳模/mú 字模 23.埋:mái 埋没 /mán 埋怨 26.解:ji? 解剖/ji? 押解/xi? 解数

25.壳:k? 坚硬的外皮:核桃皮儿、鸡蛋皮儿、贝壳儿/qiào 坚硬的外皮:甲壳、地壳 27.和:h? 和平/h? 和诗/hu? 和面 /hu? 和药/hú 和牌 28.龟:gu? 乌龟/jūn 龟裂(同“皲”)/qiū 龟兹 29.否:fǒu 能否、否定、否决、否认、否则等/pǐ 恶、坏:否极泰来 30.恶:? 恶劣/? 恶心/wù 可恶/ wū (叹词) 32.参:cün 参观/c?n 参差/sh?n 人参 34.薄:b? 厚此薄彼/báo 薄饼 39.暴:bào 暴跳如雷 /pù 一暴十寒 41.喝:h? 喝水/h? 喝彩 43.散:sàn 分散/sǎn 松散 47.涨:zhǎng 涨价/zhàng 涨红 49.载:zǎi 记载/zài 载货 31.差:chü 差错/chà 差不多/chüi 出差/c? 参差 33.卜: bǔ 占卜 /bo 萝卜 38.柏:bǎi 柏树/b? 柏林/b? 黄柏

35.泊:b? 淡泊/pō 湖泊 40.腊:là 腊梅/x? 腊肉

36.扁:biǎn 扁担/piün 一叶扁舟 37.辟:bì 复辟/pì 开辟 42.厦:shà 广厦/xià 厦门 44.逮:dài 逮捕/dǎi 逮蚊子

45.累: l?i 累赘/l?i 劳累/l?i 累进

46.悄:qiüo 静悄悄/qiǎo 悄然无声

48.荷:h? 荷花/ h? 电荷 50.空:kōng 空气/k?ng 亏空 (3)舂 chōng 春 chūn (4)韦 w?i 苇 w?i (7)窄 zh?i 乍 zhà (8)抿 m?n 眠 mián (11)吮 sh?n 允 y?n (12)卒 zú 啐 cuì (19)鬓 bìn 滨 b?n (20)硼 p?ng 蹦 b?ng (23)昧 m?i 味 w?i (24)瞟 piǎo 膘 biüo (27)债 zhài 责 z? (28)瘦 sh?u 艘 sǒu (31)蹿 cu?n 窜 cuàn (32)歼 jiün 纤 xiün (35) 踹 chuài 喘 chuǎn (36) 擦 cü 察 chá (43)颇 pō 剖 pōu (44)撅 ju? 蕨 ju? (47)框 kuàng 筐 ku?ng (48)焚 f?n 婪 lán

(1)绢 juàn 捐 juün (2)呕 ǒu 抠 kōu (5)咂 zü 砸 zá (6)酉 yǒu 晒 shài (9)捺 nà 奈 nài (10)磬 qìng 馨 x?n (17)拙 zhuō 绌 chù (18)槽 cáo 糟 züo (21) 祛 qū 怯 qi? (22)谬 miù 廖 liào (25) 筛 sh?i 帅 shuài (26) 癖 p? 辟 pì (29)蕊 ruǐ 芯 x?n (30)攥 zuàn 纂 zuǎn

(13)瓮 w?ng 翁 w?ng (14)缫 s?o 巢 cháo(15)吠 f?i 犬 quǎn (16)涮 shuàn 刷 shuü

(33) 胚 p?i 坯 p? (34) 妄 wàng 枉 wǎng (41)烁 shu? 砾 lì (42)眨 zh? 贬 bi?n (45)跛 bǒ 瘸 qu? (46)裴 p?i 斐 f?i

(37)蹭 c?ng 僧 s?ng (38)饷 xi?ng 晌 sh?ng (39)绺 li? 缕 lǚ (40)侥 ji?o 绕 rào

(49)拎 l?n 岭 l?ng (50)琼 qi?ng 晾 liàng(51)缀 zhuì 辍 chu? (52)邻 lín 领 lǐng (53)肘 zhǒu 忖 c?n (54)窖 jiào 窘 jiǒng(55)隋 suí 髓 suǐ (56)蛹 yǒng 捅 tǒng (57)幂 mì 幕 mù (58)畦 qí 畸 j?(59)财 cái 柴 chái (60)扔 r?ng 仍 r?ng

(61)獭 t? 癞 lài (62)瘟 w?n 蕴 yùn63)拂 fú 佛 f? (64)凹 üo 凸 tū (65)皱 zh?u 邹 zōu (66)栅 zhà 珊 shün 盘 皑皑 ái 针砭 biün ǎn í 狭隘 ài 屏气 bǐng 整饬 chì 璀璨 cuǐ 瓜熟蒂落 dì 婀娜 nu? 果脯 fǔ 扼要 ? 随声附和 h? 拗断 ǎo 屏气 bǐng 场院 cháng 椽子 chuán 挫折 cu? 缔造 dì 菲薄 f?i 准噶尔 gá 炽热 chì 捭阖 bǎi 停泊 b? 驰骋 ch?ng 不啻 chì 啜泣 chu? . 逮捕 dài 玷污 diàn 沸点 f?i 供认 g?ng 稗官 bài 粗糙 cüo 鞭笞 ch? 宽绰 chu? 殚思极虑 dün 订正 dìng 氛围 f?n 包庇 bì 嘈杂 cáo 痴呆 ch? 伺候 cì 恫吓 d?ng 敷衍塞 s? 刚愎 bì 濒临 b?n 诌媚 ch 踟蹰 ch 刹那 chà 叱咤 zhà

诌媚 chǎn 奢侈 chǐ 一蹴而就 cù 追悼 dào 揣摩 chuǎi

憧憬 chōng

惆怅 chàng 肆无忌惮 dàn

踌躇 chú 淙淙流水 c?ng 档案 dàng 踱步 du? 凫水 fú

黜免 chù

兑换 duì 辐射 fú

口供 g?ng

勾当 g?u 蛊惑 gǔ 商

贾 gǔ 桎梏 gù 粗犷 gu ǎng 皈依 gu? 瑰丽 gu? 聒噪 guō 哈达 hǎ 尸骸 hái 引吭高歌 háng 沆瀣一气 xi? 干涸 h? 一丘之貉 h? 上颌 h? 负荷 h? 蛮横 h?ng 发横财 h?ng 一哄而散 h?ng 囫囵吞枣 hú lún 怙恶不悛 hù quün 豢养 huàn áo 取 jí 予 jǐ jiün 果 ji? jǐng jiǔ jǔ 病人膏肓 huüng 搅和 hu? 嫉妒 jí 成绩 jì 眼睑 jiǎn 拮据 ji? 强劲 jìng 内疚 jiù 龃龉 jǔ yǔ 倔强 ju? jiàng 细菌 jūn 恪守 k? 即使 jí 凯觎 jì yú 渐染 jiün 反诘 ji? 杀一儆百 jǐng 韭菜 jiǔ 沮丧 jǔ 角逐 ju? 攫取 ju? g là 可汗 k? hán 书声琅琅 láng 羸弱 l?i l?u 贿赂 lù 联袂 m?i 分娩 miǎn 模样 mú nì 拗 niù g pián 后断 pū pù 修葺 qì p?ng pài 拘泥 nì 驽马 nú 纰漏 p? 剽窃 piüo 奴仆 pú 休戚与共 q? 休憩 qì 炮制 páo 量入为出 liàng 讳疾忌医 huì 豁达 hu? 棘手 jí 雪茄 jiü 间断 jiàn 攻讦 ji? 劲敌 jìng 既往不咎 jiù 前倨后恭 jù 崛起 ju? 倥偬 kǒng zǒng 落枕 lào 寂寥 liáo 愤懑 m?n 荒谬 mìù 罪行累累 l?i 掠夺 lǜe 诲人不倦 huì 畸形 j? 贫瘠 jí 羁绊 j? 狼藉 jí 阴晦 huì 脊梁 jǐ 缴纳 jiǎo 痉挛 jìng 咀嚼 jǔ ju? 隽永 juàn 污秽 huì 跻身 j? 人才济济 jǐ 草菅人命 jiün 校对 jiào 抓阄 jiū 循规蹈矩 jǔ 角色 ju? 诡谲 ju? 同仇敌忾 kài 窥探 ku? 勒索 l? 罹难 lí 阴霾 mái 靡费 mí 抹墙 m? 口讷 n? 勒紧 l?i 潋滟 liàn 埋怨 mán 傀儡 kuǐ 情不自禁 jìn 混淆 xi 汲 给 缄默 结 长颈鹿 针灸 矩形 角斗 ju? 矍铄 ju? 不卑不亢 kàn 丢三落四 擂鼓 l?i 打量 liáng 雕镂 静谧 mì 牟取 m?u 隐匿 执 澎湃 大腹便便 前仆 一曝十寒 绮丽 qǐ 虔诚 彷徨 pán 耄耋 mào di? 和泥 hu? 无稽之谈 j?

信笺 jiün 桔梗 ji? 狙击 jū 镌刻 juün

歼灭 jiün 押解 ji?

矫枉过正 jiǎo 劲旅 jìng

猖獗 ju? 一蹶不振 ju? 隽秀 jùn 会计 kuài 奶酷 lào 擂台 l?i 了望 liào 蒙头盖脸 m?ng 脉脉 m? 泥淖 nào 迫击炮 pǎi 否极泰来 pǐ 居心叵测 pǒ 玉璞 pú 祈祷 qí

崇山峻岭 jùn 唠叨 láo 撩拨 liáo

竣工 jùn

果实累累 l?i 棕榈 lǘ 扪心自问 m?n 酩酊 mǐng dǐng 羞赧 nǎn 亲昵 nì 虐待 n?? 咆哮 páo xiào 毗邻 pí 饿殍 piǎo

趔趄 li? qi?

恶劣 li?

抹桌子 mü

萎靡不振 mǐ 蓦然回首 m? 拟人 nì 忸怩 niǔ ní 蹒跚 pán 抨击 p?ng 扁舟 piün 解剖 pōu 瀑布 pù 岐途 qí 潜移默化 qián

呶呶不休 náo 拈花惹草 niün 扒手 pá 癖好 pǐ 湖泊 pō

气馁 n?i 泥泞 nìng 香喷喷 p?n 媲美 pì 糟粕 p?

宁死不屈 nìng 胚胎 p?i

心宽体胖 pán

炮烙 páo lu?

风尘仆仆 pú 蹊跷 q? qiao 关卡 qiǎ

匍匐 pú fú 颀长 qí 掮客 qián

悭吝 qiün

qián 附会 qiǎng

天堑 qiàn 襁褓 qiǎng

戕害 qiüng 惬意 qi? 逡巡 qūn 仍然 r?ng

强迫 qiǎng

勉强 qiǎng 怯懦 qi? 祛除 qū 龋齿 qǔ 围绕 rào 缫丝 süo 禅让 shàn

强求 qiǎng 黢黑 qū 面面相觑 qù 荏苒 r?n rǎn 稼穑 jià s? 讪笑 shàn 舐犊之情 shì 刷白 shuà 簌簌 sù 孝悌 tì 妥贴 ti? 颓废 tuí

牵强 水 债券 稔知 r?n 堵塞 s?

翘首远望 qiáo 引擎 qíng 麇集 qún` 冗长 rǒng 潸然泪下 shün 退避三舍 sh? 倏忽 shū 鞭挞 tà 殄灭 tiǎn 崔嵬 w?i 深恶痛疾 wù 翩跹 xiün 铜臭 xiù 倾轧 yà 河沿 yán 因噎废食 y? 甘之如饴 yí 后裔 yì 应试教育 yìng 愉快 yú 舆论 yú 头晕 yūn 载歌载舞 zài 瞿塘峡 qú

讥诮 qiào 亲家 qìng

提纲挈领 qi?

锲而不舍 qi? 到渠成 qú quàn 商榷 qu? 妊娠 r?n sh?n 刹车 shü 折本 sh? hì uì u? 吸吮 shǔn 鬼鬼崇崇 suì 请帖 ti? 化 tuì ng 弦 xián 抚恤金 xù u? 筵席 yán 佯装 yáng 发虐子 yào 摇曳 y? nǐ 友谊 yì 应承 yìng ǒu 驭 yù 瓦残垣 yuán 登载 zǎi 迂回 yū 娱乐 yú 拜谒 y? 自怨自艾 yì 厦门 xià 省亲 xǐng 驯服 xùn

清癯 qú

通衢大道 qú

芟除 shün 慑服 sh?

赡养 shàn 教室 s 游说 sh 虽然 s

海市蜃楼 sh?n 束缚 shù fù 塑料 sù 熏陶 táo 轻佻 tiüo

有恃无恐 shì

狩猎 sh?u 瞬息万变 shùn 婆娑 suō 恸哭 t?ng 逶迤 w?i yí 斡旋 w? 肖像 xiào 煦暖 xù 徇私舞弊 xùn

怂恿 sǒng yǒng

体已 t? 调皮 tiáo 湍急 tuün

倜傥 tì tǎng

恬不知耻 tián 字贴 ti? 囤积 tún

如火如荼 tú冒天下之大不韪 w?i 膝盖 x? 屡见不鲜 xiün 叶韵 xi? 炫耀 xuàn 檄文 xí

为虎作伥 w?i chü 狡黠 xiá 勾股 机械 xi? 自诩 xǔ 洞穴 xu? 戏谑 x 湮没 yün 赝品 yàn 呜咽 y? 旖旎 yǐ 造诣 yì 应届 y?ng 良莠不齐 y 年逾古稀 yú 参与 yù 卖儿鬻女 yù 扎小辫 zü 暂时 zàn 驾 断

龌龊 w? chu? 1 鲜见 xiǎn

纤维 xiün w?i 不朽 xiǔ

垂涎三尺 xián 纸屑 xi?

采撷 xi? 星宿 xiù 眩晕 xuàn yùn

长吁短叹 xū 殷红 yün 奄奄一息 yǎn 陶冶 y?

酗酒 xù

揠苗助长 yà 偃旗息鼓 yǎn 揶揄 y? yú 颐和园 yí 奇闻轶事 yì 一望无垠 yín 邮递员 y?u 始终不渝 yú 尔虞我诈 yú 晕船 yùn 怨声载道 zài 杳无音信 yǎo

百花争妍 yán 怏怏不乐 yàng 耀武扬威 yào 笑靥 y? 游弋 yì

安然无恙 yàng

窈窕 yǎo tiǎo 迤逦 yǐ lǐ

络绎不绝 yì 荫凉 yìn 黑黝黝 yǒu 逾越 yú 囹圄 yǔ 酝酿 yùn niàng 拒载 zài

肄业 yì 应用文 yìng 向隅而泣 yú 伛偻 yú lǚ 苑囿 yuàn y?u 载重 zài

熠熠闪光 yì

家喻户晓 yù

熨贴 yù

寓情于景 yù

鹜蚌相争 yù

臧否 züng pǐ 宝藏 zàng 确凿 záo 啧啧称赞 z? 谮言 z?n 憎恶 z?ng 赠送 z?ng 挣扎 zhá 札记 zhá 20.咋舌 z? 择菜 zhái 占卜 zhün 客栈 zhàn 破绽 zhàn 精湛 zhàn 颤栗 zhàn 高涨 zhǎng 涨价 zhǎng 着慌 zháo 沼泽 zhǎo 召开 zhào 肇事 zhào 动辄得咎 zh? jiù 善 zh?n zh?ng 在咫尺 zhǐ 中听 zh?ng 莺啼鸟啭 zhuàn ? 着陆 zhu? 甄别 zh?n 症候 zh?ng 博闻强识 zhì 中肯 zh?ng 撰稿 zhuàn 穿着打扮 zhu? 箴言 zh?n 诤友 zh?ng 标识 zhì 胡诌 zhōu 谆谆 zhūn 恣意 zì 蛰伏 zh? 缜密 zh?n 挣脱 zh?ng 贬谪 zh? 赈灾 zh?n 脂肪 zh? 铁砧 zh?n 症结 zh?ng 踯躅 zhí zhú 贮藏 zhù 卓越 zhu 日臻完 拯救 近 对峙 zhì

脍炙人口 zhì 啁啾 zhōu 弄巧成拙 zhuō 浸渍 zì

鳞次栉比 zhì 压轴 zh?u 灼热 zhu? 作坊 zuō


赞助商链接
相关文章:
汉语拼音知识要点容易错归纳
汉语拼音知识要点容易错归纳_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音知识要点: 一、...或选择音节填空时容易抄错或漏掉声调、 字母等, 这样的错误其实是可以避免 的...
高考语文易错易混拼音
喜欢此文档还喜欢 2012高考语文易错易混拼... 12页 1下载券 高考语文拼音总结 4页 1下载券 高考语文易错字词 成语 ... 10页 2下载券 高考语文字词读音 ...
高考语文复习(一)---易读错的拼音
高考语文复习(一)---易读错的拼音_高考_高中教育_教育专区。文档罗列了考试大纲经常容易考到的、易错的字音,希望对大家有用。易读...
高考语文拼音总结
喜欢此文档还喜欢 【高频】语文字词读音 6页 1下载券 高考语文拼音总结 3页 免费 高考易错拼音大全 6页 1下载券 高考语文基础拼音成语 3页 免费 高考常考...
高考语文易错拼音字词
高考语文易错拼音字词_语文_高中教育_教育专区。献给高三童鞋 品学堂教育 刘彪语文资料 3 高中语文字音基础知识汇总【容易读错的常用字】每两日看一个字母的常用字...
历年高考易错字和拼音归纳
历年高考易错字和拼音归纳。(总共包含729个词语,258个成语) 全部录自全国历年近500套语文试卷 ) 本文档已用心编辑完善,便于大家打印、随身携带学习历年...
高三语文拼音专题训练以及答案
下列词语中加点字读音,有两个错误的一组是( A.浸渍(zì). B.畸(jī)形...喜欢此文档还喜欢 高考语文拼音训练题精编 4页 免费 高考语文拼音训练题精编....
高考语文易错题考点指导:拼音
如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处...拼音【考点解析及预测】拼音高考语文试题的开卷之题,其答题的自我感觉影响考 ...
高中常考易错拼音字词归纳整合
喜欢此文档还喜欢 高中语文易错字词合集 10页 2下载券 高中语文易错拼音 15页 免费 高考语文拼音总结 4页 1下载券 高考语文易错成语精析 19页 3下载券 ...
高考语文易错词汇复习(附拼音,词意)
高考语文易错词汇复习(附拼音,词意)_语文_高中教育_教育专区。针砭 zhēn biān: 砭是古代用来治病的石针,使用方法已失传。“针砭”比喻发现或指出错误,以求改正...
更多相关标签: