当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

《增广贤文》拼音版


ɡǔ xùn xī shí xián w?n

zēnɡ ān xián w?n

古 训 《 增 广 贤 昔 时 贤 文 . 诲 汝 闻 . 谆 谆

文 》
jí yùn zēnɡ ān

huì rǔ zhūn zhūn

. 集 韵

/>
广 .

duō jiàn duō w?n

多 见 多 观

ɡuàn jīn yí jiàn ɡǔ

wú ɡǔ bù ch?nɡ jīn

今 宜 鉴 古

.无 古 不今 .

zhī jǐ zhī bǐ

jiānɡ xīn bǐ xīn

知 己 知 彼 . 将
jiǔ f?nɡ zhī jǐ yìn

心 比 心 .
shī xiànɡ huì r?n yín xiānɡ shí mǎn

酒 逢
tiān xià

知 己 饮 . 诗会 人 吟 . 相

zhī xīn n?nɡ jǐ r?n

天 下 . 知 心 相 逢

能 几 人 .
dào lǎo zhōnɡ wú yuàn

xiānɡ f?nɡ hǎo sì chū xiānɡ shí

好 似 初识 . 到 老h?n xīn

恨 心 .
jìn shuǐ zhī yú xìnɡ jìn shān shí niǎo yīn

近 易

水 涨

知 鱼 性 . 近 易 退 成 山 溪

山 水

音 . 人 心 .

yì zhànɡ yì tuì shān xī shuǐ yùn qù jīn ch?nɡ tiě

yì fǎn yì fù xiǎo r?n xīn

.易 反 易 覆 小

shí lái tiě shì jīn yī zì zhí qiān jīn

运 去 金

铁 .时 来 铁 似 金 . .一 字 值 三 分 话 千 金 .
w?i kě quán pāo yī piàn

dú shū xū y?nɡ yì

读 书 须 用 意 逢
xīn

f?nɡ r?n qiě shuō sān fēn huà

人 且.未 可抛 一 片

心 .
1

yǒu yì zāi huā huā bù fā

wú xīn chā liǔ liǔ ch?nɡ yīn

有 意 栽 花

花 不 发

.无 心

插 柳 柳阴 .

huà hǔ huà pí nán huà ɡǔ

zhī r?n zhī miàn bù zhī xīn

画 虎 画 皮 难
qián cái rú f?n tǔ

画 骨 . 知 人 知
r?n yì zhí qiān jīn

面 不 知 心 .

钱 财 如 粪 土 . 仁 义 值
liú shuǐ xià tān fēi yǒu yì

千 金 . 出 岫 本 无 心 . 信 东 流 海 洋

bái yún chū xiù běn wú xīn

流 当
shēn下 滩 非 有 意 登 高

.白 云 望 .谁

dānɡ shí ru? bù dēnɡ ɡāo wànɡ sh?i xìn dōnɡ liú hǎi yánɡ

时 若 不

深 .
lù yáo zhī mǎ lì shì jiǔ zhī r?n xīn

路 遥 知 马 力 两
xīn

.事 久 知 人 心 .
yǒu qián kān mǎi jīn yī r?n yī bān

liǎnɡ r?n yī bān xīn

人 一 般 .无 钱

心 . 有 堪 买

买 金 .一 人 一 般

wú qián kān mǎi zhēn

心 相 马

针 .
jiǔ zhù nán w?i r?n

xiānɡ jiàn yì de hǎo

见 易 得 好 行

.久 住 难 为 人 .
r?n bù fēnɡ liú zhǐ w?i pín

mǎ hánɡ wú lì jiē yīn sh?u

无 力 皆 因.人 不 风 流 只 为 贫 .

ráo r?n bù shi chī hàn shì qīn bù shi qīn

chī hàn bù huì ráo r?n

饶 人 不 是 痴 汉 . 痴 汉 不 会 饶 人 .
fēi qīn qu? shì qīn

是 亲 不 是 亲
měi bù měi

.非 亲 中

却 是 亲 .
qīn bu qīn ɡù xiānɡ

xiānɡ zhōnɡ shuǐ

美 不 美 .
r?n

. 亲 不 亲

.故人 .
2

yīnɡ huā y?u pà chūn ɡuānɡ lǎo

kǎi kě jiào r?n wǎnɡ dù


chūn犹 怕.岂 可 教 人

春 .
xiānɡ f?nɡ bù yìn kōnɡ ɡuī qù d?nɡ kǒu táo huā yě xiào


r?n

逢 不 饮归 去

. 洞

口 桃 花 也 笑

人 .
h?nɡ fěn jiā r?n xiū shǐ lǎo fēnɡ liú lànɡ zǐ m? jiào pín粉 佳 人 休 使 老 迎

.风 流 浪 子 莫 教 贫 .
chū lù fānɡ zhī shào zhǔ r?n

zài jiā bù huì yínɡ bīn k?

在 家 不 会 黄

宾 客 . 出 路 方
ā w?i wú zhēn

主 人 .

huánɡ jīn wú jià k? lái zhǔ bù ɡù

金 无 假 . 阿 魏 无 . 应 无 人 怨

真 . 是 痴 人 .
fù zài shēn shān yǒu yuǎn

yīnɡ yuàn shì chī r?n

客 来 主 不 顾 贫 居 闹
qīn

pín jū nào shì wú r?n shí识 .富 在

亲 .
sh?i r?n b?i h?u wú r?n shuō nɑ ɡ? r?n qián bù shuō r?n

谁 人 背 后 无 人
yǒu qián dào zhēn yǔ.哪 个 人

前 不人 .

wú qián yǔ bù zhēn

道 但

真 语 看 筵

.无 钱 语 不 真 .
bēi bēi xiān quàn yǒu qián

bù xìn dàn kàn yán zhōnɡ jiǔ

不 信
r?n

.杯 杯

人 .
nào lǐ yǒu qián jìnɡ chù ān shēn lái rú fēnɡ yǔ qù

闹 里 有

钱 . 静

处 安.来 如 风.去
3

shì wēi ch?n

似 微 长
jiù r?n

尘 .
shì shànɡ xīn r?n ɡǎn

chánɡ jiānɡ h?u lànɡ tuī qián lànɡ

.世新 人 赶

旧 人 .
jìn shuǐ l?u tái xiān d? yu? xiànɡ yánɡ huā mù zǎo f?nɡ


chūn楼 台 先 得 月

. 向花 木 早春 .
ɡǔ r?n bù jiàn jīn shí yu? jīn yu? c?nɡ jīnɡ zhào ɡǔ

古 人 不 见 今 时
r?n

月 .

今 月

人 .
xiān dào w?i jūn h?u dào w?i ch?n到 为 君 行

. 后 早

到 为 有

臣 .
m? xìn zhí

m? dào jūn hánɡ zǎo

ɡ?nɡ yǒu zǎo xínɡ r?n

莫 道 君
zhōnɡ zhí

. 更

人 .莫 信 直

xū fánɡ r?n bù r?n

中 山

直 . 须 防 中

仁 不 仁 .
shì shànɡ wú zhí r?n

shān zhōnɡ yǒu zhí shù

有 直 树

.世无 直 人 . 偏 .

zì h?n zhī wú y? dà jiā dōu shì mìnɡ

m? yuàn tài yánɡ piān

自 恨 枝 无 叶 . 莫 大 家 都 是 一 年 命

怨 太 阳

bàn diǎn bù y?u r?n

.半

点 不 由 人 .
yī rì zhī jì zài yú ch?n

yī nián zhī jì zài yú chūn

之 计 在 于 春 .一

.一 日 之 计 在 于 晨 .
yī shēnɡ zhī jì zài yú qín

yī jiā zhī jì zài yú h?

一 家 之 计 在 于 和之 计 在 于 勤 .
4

z? r?n zhī xīn z? jǐ

shù jǐ zhī xīn shù r?n

责 人 之 心 责 己
shǒu kǒu rú pínɡ

.恕 己 之 心 恕 人 . 城 .

fánɡ yì rú ch?nɡ qi? m? fù r?n口 如 瓶 . 防 意 如 .切 莫 负 人

nìnɡ kě fù wǒ

宁 可 负 我 .再 三 须 虎 生 重

zài sān xū zh?nɡ shì

dì yī m? qī xīn.第 一 莫 欺 心 .
r?n shú bù kān qīn

hù shēnɡ y?u kě jìn

犹 可 近

.人 熟 不 堪 亲 .
biàn shì shì fēi r?n

lái shuō shì fēi zhě

来 说 远 水

是 非 者 . 便 难 救 近 火 兄 张

是 是 非 人 .
yuǎn qīn bù rú jìn lín

yuǎn shuǐ nán jiù jìn huǒ yǒu chá yǒu jiǔ duō xiōnɡ dì

. 远

亲 不 如 近 邻
jí nán h? c?nɡ jiàn yī r?n

有 茶 有 酒 多 人
xīn

弟 . 急 难 何 曾 张 薄 . 世

见 一 人 .

r?n qínɡ shì zhǐ zhānɡ zhānɡ báo

shì shì rú qí jú jú事 如 棋 局 局

新 .
shān zhōnɡ zì yǒu qiān nián shù shì shànɡ nán f?nɡ bǎi


suì r?n自 有

树 . 世

岁 人 .
lì wēi xiū fù zh?nɡ yán qīnɡ m? quàn r?n

力 微 休 负 无 钱 休 入 平 生

重 众

.言人 .

wú qián xiū rù zh?nɡ

zāo nán m? xún qīn

. 遭 难 莫 寻 亲 .
shì shànɡ yīnɡ wú qi?

pínɡ shēnɡ m? zu? zh?u m?i shì

莫 作

事 . 世

无 切
5

chǐ r?n

齿 人 .
shì zhě ɡu? zhī bǎo ru? yào duàn jiǔ fǎ rú w?i xí shànɡ zhēn

士 者 国 之 宝 . 儒 为 席 若 要 断 酒 法 英 . 醒 雄珍 .

xǐnɡ yǎn kàn zuì r?n

眼 看 醉 人 .
jì r?n xū jì jí shí wú

qiú r?n xū qiú yīnɡ xi?nɡ hàn

求 人 须 求.济 人 须 济 急 时 无 .

kě shí yī dī rú ɡān lù jiǔ zhù lìnɡ r?n xián

zuì h?u tiān bēi bù rú wú

渴 时 一 滴 如 甘 露 . 醉 后 添 杯 不 如 无 .
pín lái qīn yě shū

久 住 酒
fu

令 人 嫌 不 语 真

.频 来 亲 也 疏 .
cái shànɡ fēn mínɡ dà zhànɡ

jiǔ zhōnɡ bù yǔ zhēn jūn zǐ君 子 . 财夫 .
chū jiā rú chū ch?nɡ f? yǒu yú jī jīn qiān liǎnɡ bù rú

出 家 如 初 .
mínɡ ji? jīnɡ shū佛 有 余 .积 金 千.不 如解 经

书 .
yǎnɡ nǚ bù jiào rú yǎnɡ zhū

yǎnɡ zǐ bù jiào rú yǎnɡ lǘ

养 子 不 教 如 养 驴
yǒu tián bù ɡēnɡ cānɡ lǐn xū

. 养 女 不 教 如 养 .有

猪 .

yǒu shū bù dú zǐ sūn yú

有 仓

田 不

廪 虚

书 不 读 子 孙 愚 .

cānɡ lǐn xū xī suì yu? fá t?nɡ jūn yī xí huà

zǐ sūn yú xī lǐ yì shū

廪 虚 兮 岁 月 乏 . 子 孙 愚 兮 礼 义 疏 .
sh?nɡ dú shí nián shū

同 君 一 席 话 .
r?n bù tōnɡ jīn ɡǔ读 十书 .

mǎ niú rú jīn jū

人 不 通 今 古

.马 牛 如 襟 裾 .
6

mánɡ mánɡ sì hǎi r?n wú shù

nǎ ɡe nán ?r shì zhànɡ


四 海 人 无 数 . 哪 个 男 儿 是夫 .
bái jiǔ niànɡ ch?nɡ yuán hào k? huánɡ jīn sàn jìn w?i

白 酒
shōu shū

缘 命

好 客 . . 胜尽 为
ch?nɡ

jiù r?n yī mìnɡ

sh?nɡ zào qī jí fú tú

收 门 好
fu

书 .救 人 一 失 火 . 殃

造 七 级 浮 屠 . 城
tínɡ qián shēnɡ ruì cǎo

m?n shī huǒ

yānɡ jí chí yú

及 池 鱼 .庭 生

瑞 草

. 工

hǎo shì bù rú wú

yù qiú shēnɡ fù ɡuì

xū xià sǐ ɡōnɡ

事 不 如 无 .欲 求 年 成

富 贵 .一 旦

.须 下 死 坏 之

bǎi nián chenɡ zhī bù zú

yī dàn huài zhī yǒu yú

夫 .百

之 不 足
ɡuān fǎ rú lú

有 余 .
? huà

r?n xīn shì tiě

shàn huà bù zú

人 心 似 铁
yǒu yú zhì fù

. 官 太 减 从 清 半

法 如 炉 . 善 则 无 鱼 . 省 者 .

化 不 足

.恶 化

shuǐ tài qīnɡ z? wú yú

r?n tài jí z? wú

有 余 . 水 智 .知 父 者

人 太 急 则 无
zài jiā y?u

zhī zhě jiǎn bàn chū jià c?nɡ fū

shěnɡ zhě quán wú无 .在 家 由
xián nǚ jìnɡ fū nìnɡ kě zh?nɡ

chī r?n w?i fù

. 出 嫁 终

夫 .痴 人 畏 妇 . 贤 女 敬 夫 .
bù tīnɡ zì rán wú

shì fēi zhōnɡ rì yǒu

是 非
?r bù zú

日 有

.不 听 自 然 无 . 宁


bù kě xi? ?r yǒu yú

nínɡ kě xìn qí yǒu

而 不 足 . 不 可 邪 而 有 余 . 宁
kě xìn qí wú

可 信 其 有 光 时 好 终 .道 须 有

.不 院 .
7

zhú lí máo sh? fēnɡ ɡuānɡ hǎo

dào yuàn

可 信 其 无 .竹 篱 茅
sēnɡ fánɡ zhōnɡ bù rú

mìnɡ lǐ yǒu shí zhōnɡ xū yǒu不 如 . 命

里 有

mìnɡ lǐ wú shí m? qiǎnɡ qiú

dào yuàn yínɡ xiān k?

shū

命 堂


里 无 时 莫 隐 相求 .道

院 竹

迎 .池

仙 客 .书 养 化 看 龙 三

tánɡ yǐn xiānɡ rú

tínɡ zāi qī f?nɡ zhú

chí yǎnɡ huà l?nɡ dàn kàn sān

儒 .庭 栽 栖 凤 胜 己

ji? jiāo xū sh?nɡ jǐ

shì wǒ bù rú wú

鱼 .结 交 须
wǔ rì

.似 我 不 如 无 .但 情 似 说 水

xiānɡ jiàn bù rú chū

r?n qínɡ shì shuǐ f?n ɡāo

五 日 .
xià shì见 不 如 初 .人 任 卷

分 高 说 都
dāo

shì shì rú yún r?n juàn shū

huì shuō shuō dōu

下 . 世 是 利

事 如 云 说 说

舒 .会

bù huì shuō shuō wú lǐ

m? dāo h?n bù lì

.不 会 伤

无 礼 .磨 刀

恨 不 利 . 刀

lì shānɡ r?n zhǐ zhī zú chánɡ zú

qiú cái h?n bù duō zhōnɡ shēn bù rǔ

cái duō hài zì jǐ zhī zhǐ chánɡ zhǐ

人 指 .求 财 恨 不 多 . 财 多 害 自 己 . 常 身 足 . 终 身 不 辱 .知 伤 止 常 伤 止 . 己 .

知 足 终

zhōnɡ shēn bù chǐ chà zhī háo lí

yǒu fú shānɡ cái

wú fú shānɡ jǐ

不 耻 .有 福

财 . 无 福 登

shī zhī qiān lǐ

ru? dēnɡ ɡāo bì zì bēi

差 之 毫 厘 . 失 之
ru? sh? yuǎn bì zì ěr

千 里 .若

高 必 自 卑 .
shǐ

sān sī ?r xínɡ

zài sī kě yǐ

若 涉

远 必 自 迩 .三 思 而 行 . 再 思 可 矣 .使
qiú r?n bù rú qiú jǐ xiǎo shí shì

kǒu bù rú zì zǒu

口 不 如 自 走
xiōnɡ dì

.求 人 不 如 求 己 . 小
dù cái m? dù shí
yuàn

zhǎnɡ dà ɡ? xiānɡ lǐ

兄 生


弟 . 莫

长 怨 少

大 各里 .妒 财 莫 妒 食 嗔

. 怨

shēnɡ m? yuàn sǐ

r?n jiàn bái t?u chēn

wǒ jiàn bái t?u

死 .人 见 白 头 少 年 亡

. 我 见 白 头
qiánɡ
8

duō shǎo shào nián wánɡ

bù dào bái t?u sǐ

喜 .多

.不 到

白 头 死 . 墙

yǒu f?nɡ

bì yǒu ěr

hǎo shì bù chū m?n

? shì chuán

有 千
qi?nɡ.壁 有 耳 . 好
z?i shì xiǎo r?n

事 不 出 过

门 . 恶 事qiān lǐ

zhì ɡu? jūn zǐ

jūn zǐ ɡù fù ɡuì nìnɡ kě

里 .贼 .小

是 人

小 穷

人 . 智

君 子 .君 子 固 穷 自 在 . 富 贵 仇 远 . 宁 虑 可


xiǎo r?n qi?nɡ sī làn yě bù yǐ wǒ w?i d?

pín qi?nɡ zì zài

穷 多 直

斯 滥 也 .贫

duō yōu

fǎn yǐ wǒ w?i ch?u

忧 .不 以 我 为 德 中 取 .不 可 曲

.反 以 我 为 中 求 .人 无

zhí zhōnɡ qǔ yǒu jìn yōu w?i wǒ h? qiú

bù kě qǔ zhōnɡ qiú

r?n wú yuǎn lǜ

.必

zhī wǒ zhě w?i wǒ xīn yōu

bù zhī wǒ zhě

有 近 忧 .知 我 者 谓 我 何 求 . 晴
ch?nɡ shì m? shuō

为 我 心

忧 .不 知 我 者
zhǐ dài yǔ lín t?u shì fēi zhǐ w?i

qínɡ ɡàn bù kěn qù

干 不 肯 去 . 只 待 雨 淋 头 .
fù shuǐ nán shōu

.覆难 强.是 非 只duō kāi kǒu zhī qì

fán nǎo jiē yīn qiánɡ chū t?u

rěn de yī shí

多 开 口 . 烦 恼 皆 因 之 气 .


出 头 .忍 得 一 时
jìn lái xu? de wū ɡuī qī bái

miǎn de bǎi rì zhī yōu得 百 日 之

忧 .近 来 学 得 乌 龟
jù fǎ cháo cháo l?

de sù t?u shí qiě sù t?u

法 . 得 缩 头 时 且 缩 头 .惧 法
ɡōnɡ rì rì yōu r?n shēnɡ yī shì

乐 . 欺 春 .白 翁 年 . 万

cǎo mù yī chūn日 日 忧 .人

生 . 阴

一 世

.草 木 一

fà bù suí lǎo r?n qù

kàn lái y?u shì bái t?u wēnɡ

发 不 随 老 人 去 月 到 十 五 光

看 来 又 是 白 头 少 . 人 到 中

yu? dào shí wǔ ɡuānɡ yīn shào shì xiū ?r sūn zì yǒu ?r sūn fú

r?n dào zhōnɡ nián wàn m? w?i ?r sūn zu? mǎ

事 休 .儿 孙 自 有 儿 孙 福

.莫 为 儿 孙 作 马
9

niú

r?n shēnɡ bù mǎn bǎi

chánɡ huái qiān suì yōu

jīn

牛 .人 朝不 朝

. 常 日

怀 愁

千 来

岁 明

忧 .今 日 忧 .

zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì

mínɡ rì ch?u lái mínɡ rì yōu shì dào t?u lái bù zì y?u

有 酒 今 险

醉 . 明

lù f?nɡ xiǎn chù xū huí bì

路 逢 药


处 须 回 避 病

.事

到 头 来 不 自 由 .
r?n pín bù

yào n?nɡ yī jià bìnɡ

jiǔ bù jiě zhēn ch?u

能 . 水 行

医 假 平 百 马

. 酒 不 解 养 方

.人

贫 不
yī mǎ

shuǐ pínɡ bù liú

yī jiā yǎnɡ nǚ bǎi jiā qiú

语 不 登 山

不 流 .一 家 忧 .有 花

女 百 家 求 酌

.一 马

bù xínɡ bǎi mǎ yōu dēnɡ l?u

yǒu huā fānɡ zhu? jiǔ

wú yu? bù shēn

酒 . 无 月 不 愁 . 深


sān bēi tōnɡ dà dào

yī zuì ji? qiān ch?u dà hǎi zhōnɡ xū nà xì liú

楼 .三 杯 通 大 道 . 一 醉 解 千 毕 竟 藏 点 猛 虎 .大 海 终

shān bì jìnɡ cánɡ měnɡ hù huā xū jiǎn diǎn

须 纳 细 流 .惜 选 他 肌 骨 处 宜 先

ài yu? bù shū t?u

dà dǐ xuǎn tā jī ɡǔ

花 须 检
hǎo

.爱 月 不 梳 头 .大 抵 粉 也 风 流 . 受 时 便 恩 深

bù pū h?nɡ fěn yě fēnɡ liú

sh?u ēn shēn chù yí xiān m? dài shì fēi lái rù liú de wǔ hú mínɡ yu?


tuì ěr

.不 扑 红 浓

d? yì n?nɡ shí biàn kě xiū c?nɡ qián ēn ài fǎn w?i ch?u

退 . 得 意 耳
zài

可 休 .莫 待 是 非 来 入 仇 .留 得 五 湖 明 月
m?

. 从 .不

前 恩 爱 反 为 愁

bù ch?u wú chù xià jīn ɡōu

xiū bi? yǒu yú chù无 处 下 金 钩 .休 别 有 鱼 处 . 莫
qù shí zhōnɡ xū qù zài sān liú bù zhù

liàn jiān tān t?u rěn yī jù

恋 浅 滩 头 .去 时
xī yī nù须 去

.再 三 留 不 住 .
tuì yī bù sān shí

ráo yī zhe

忍 一 句 . 息 一 怒 . 饶 一 着

.退 一 步 . 三


10

bù háo

sì shí bù fù

wǔ shí jiānɡ cuī xín zhī zhù

不 豪 . 四 十 不 富 .五 十
shēnɡ bù r?n hún sǐ bù r?n shī支 深 鸟

柱 . 终 同 .

fù mǔ ēn shēn zhōnɡ r?n shēnɡ shì niǎo t?nɡ不 认.死 不 认 重

尸 .父 母 恩 生 善 似

yǒu bi? lín sù

fū qī yì ch?nɡ yě fēn lí dà xiàn lái shí ɡ? zì fēi

有 别 .夫 妻 义 林 宿 马 善

也 分 离 .人

r?n shàn b?i r?n qī

.大 限 来 时 各 自 飞 . 人 被 人 骑 .人 无 横

被 人 欺

mǎ shàn b?i r?n qí cǎo bù f?i bù qī

r?n wú h?nɡ cái bù fù

mǎ wú y?

财 不 富 .人 善

. 马 无 夜 人 欺 天 争 来 早

r?n ? r?n pà tiān bù pà

r?n shàn r?n qī tiān zhī zh?nɡ lái zǎo kǎi kě r?n

草 不 肥 .人 恶 人 怕 天 不 怕 不 欺 . 善
yǔ lái chí

shàn ? dào t?u zhōnɡ yǒu bào

恶 到 头 河 尚 宠

终 有

有 澄

报 . 只 清 日

huánɡ h? shànɡ yǒu ch?nɡ qīnɡ rì d? chǒnɡ sī rǔ jū ān sī wēi

与 来 迟 . 黄
wú de yùn shí

.岂 可 人
niàn niàn

无 得 运

时 .得

思 辱 . 居 安 思 危 .念 心 常 似 过 桥 情


yīnɡ

yǒu rú lín dí rì xi?nɡ hánɡ xiǎn dào

xīn xīn chánɡ shì ɡu? qiáo shí fù ɡuì shì huā zhī

有 如 临 敌 日 . 心 雄 春


时 . 英 莫 道 君 千 螃 .问 蟹 . 事

r?n qínɡ m? dào s?nɡ jūn qiān

行 光 终 横

险 好

道 . 富 贵 似 花 枝 .人
zhǐ pà qiū lái yǒu lěnɡ shí

chūn ɡuānɡ hǎo

.只 怕 秋 来 有 将 冷

冷 眼

时 . 送 观 说

zhōnɡ xū yī bi?

dàn jiānɡ lěnɡ yǎn ɡuàn pánɡ xi? jiàn shì m? shuō w?n shì

里 . 看 你
bù zhī

须 一 别 .但 行

kàn nǐ h?nɡ xínɡ dào jǐ shí xián shì m? ɡuǎn

到 几 时 .见 事 莫
wú shì zǎo ɡuī

jiǎ ru? rǎn jiù
11

不 知 .闲

事 莫.无 事 早 归 .假 若 染 就

zhēn h?nɡ s?

yě b?i bànɡ r?n shuō shì fēi

shàn shì kě


zu?色 . 也 被是 非 . 善 .千 游

事 可
l?nɡ

? shì m? w?i

xǔ r?n yī wù

qiān jīn bù yí

作 生


.恶 事 莫 为 .许 人 一 物
hù shēnɡ hù ?r

金 不 移 .龙 浅 首 水 登 遭 虾 龙 年
jiǔ

shēnɡ l?nɡ zǐ

l?nɡ y?u qiǎn shuǐ zāo há yī jǔ shǒu dēnɡ l?nɡ shí nián

龙 子 .虎 落 榜

.虎 平 阳 年 问

生 被 身

虎 儿 .龙 犬 到

hù là pínɡ yánɡ b?i quǎn qī

戏 虎 窗 债 养

欺 .一 举 风 成 生 凰 名

hù bànɡ

shí nián shēn dào fēnɡ huánɡ chí

.十 下 无 人

池 .十

chuānɡ xià wú r?n w?n

yī jǔ ch?nɡ mínɡ tiān xià zhī

.一 举 有 .人

天 下 知 .酒

zhài xún chánɡ chù chù yǒu

r?n shēnɡ qī shí ɡǔ lái xī

七 十 古 来 稀 . 彘 无 失
chánɡ jiānɡ

yǎnɡ ?r fánɡ lǎo

jī ɡǔ fánɡ jī

jī tún ɡǒu zhì wú shī kě yǐ wú jī

儿 防 .

老 . 积 谷 防 饥 .鸡 豚 狗
shù jiā zhī kǒu

qí shí

其 时

数 家 之.

可 以 无 饥 . 常 当 轰 容 庙 颜 有


shí lái rù

yǒu rì sī wú rì

m? bǎ wú shí dānɡ yǒu shí

有 日 思 无 日 . 莫 把 无 时
fēnɡ s?nɡ t?nɡ wánɡ ɡ?

时 .时 来

yùn qù l?i hōnɡ jiàn fú bēi ɡuān kàn r?nɡ yán biàn d? zhī

阁 . 运 去 雷 . 观 . 神 看 灵

荐 福 碑 .入 便 得 知 .
xī qu? l?i

m?n xiū w?n r?nɡ kū shì

门 休 问 官 霆
běn

荣 枯 事 瘦

ɡuān qīnɡ shū lì sh?u

sh?n línɡ miào zhù f?i

清 之 怒

书 吏

祝 肥 .息 却 雷
ráo r?n suàn r?n zhī

tínɡ zhī nù

bɑ qu? hù lánɡ zhī wēi

.罢 却 虎 狼 算

之 威 .饶 人
hǎo yán nán d?人 之
? yǔ yì
12

shū r?n suàn r?n zhī jī

本 . 输 人

人 之 机 .好难 得 . 恶 语 易

shī

yī yán jì chū

sì mǎ nán duī

dào wú hǎo zhě shì

施 .一 言 既 出 . 驷 马 难
wú z?i dānɡ bì

追 .道 吾 好 险 同

者 是 处 须 行 . 善 悲 . .

dào wú ? zhě shì wú shī bù shi cái r?n m? xiàn shī

lù f?nɡ xiǎn chù xū sān r?n t?nɡ hánɡ qí bù shàn

吾 贼 . 道 吾 恶 者 当 避

是 吾 师 .路 逢 献 诗 .三 人 从 之

不 是 才 人 莫 善

bì yǒu wú shī zhě ?r ɡǎi zhī r?n yǒu shàn yì

z? qí shàn zhě ?r c?nɡ zhī

必 有 吾 师 .择 其 者 而 改 之 . 少 人 有 昏 善 意

者 而

.其 不 伤

shào xiǎo bù nǔ lì tiān bì y?u zhī

lǎo dà tú shānɡ bēi m? chī mǎo shí jiǔ

小 不 努 力 . 老 大 徒 之 .莫 吃 卯

.天 必 佑

时 酒

hūn hūn zuì dào yǒu

昏 醉 到 酉 .
yī y? sh?u ɡū qī zhǒnɡ má de má

m? mà yǒu shí qì

莫 骂 酉 时 妻
zh?nɡ d?u d? d?u

.一 夜 眼

受 恢

孤 凄 . 种 恢 向 蝉 贵 姻

麻 得 麻 .
jiàn

tiān yǎn huī huī

shū ?r bù l?u

种 官
d?u

豆 得 豆 .天 莫 向 前

.疏 而 不 漏 .见
nínɡ tiān yī

ɡuān m? xiànɡ qián m? tiān yī kǒu

zu? k? m? xiànɡ h?u

.做 客 莫

后 . 宁 .岂 知 .但 缘 枕

添 一 黄 愿 .百 眠 儿 年
shā

tánɡ lánɡ bǔ chán

qǐ zhī huánɡ dàn yuàn ?r bǎi nián

斗 . 莫

添 一 口 . 螳

螂 捕 重 重

qu? zài h?u

bù qiú jīn yù ch?nɡ ch?nɡ ɡuì yī rì fū qī

雀 在 后 .不 求 金 玉
sūn ɡ? ɡ? xián

bǎi shì yīn yuán

孙 个 个 贤 .一 日 夫 妻
xiū lái t?nɡ chuán dù

.百 世

qiān shì xiū lái ɡ?nɡ zhěn mián

修 来 同
r?n yī wàn渡 . 千 三

世 修 来 共 千 . 伤

.杀
lì rú

zì sǔn sān qiān

shānɡ r?n yī yǔ

人 一 万 . 自 损

人 一 语

.利 如
13

dāo ɡē shǎo shí

kū mù f?nɡ chūn y?u zài fā

r?n wú liǎnɡ dù zài

刀 割 .枯 木 少 将 撑 世
qián

逢 晚 头

春 先 堪

犹 再 发 . 人 无 投 宿 走 马 .鸡 鸣 早 候

两 看

度 再 天 . 好

w?i wǎn xiān t?u sù

jī mínɡ zǎo kàn tiān ɡōnɡ h?u dù lǐ hǎo

时 .未 相 船 上 顶

jiānɡ xiānɡ dǐnɡ t?u kān zǒu mǎ chēnɡ chuán fù r?n sī lái nián

. 公 . 穷

肚 里

qi?nɡ r?n sī yǎn qián

.富 人 思 来 年 若 生 要 有 人 命 情

人 思 眼

前 .

shì shànɡ ru? yào r?n qínɡ hǎo sǐ shēnɡ yǒu mìnɡ bù jī nǎi wú yān

shē qù wù jiàn m? qǔ jī shí yuán

好 . 赊 去 物 件 莫 取
fù ɡuì zài tiān

钱 .死
yǒu huǒ

.富 贵 在 天 .击 石
r?n xu? shǐ zhī dàobù xu?

有 火
yì tú rán

.不 击 乃 无 烟 . 人 学 始 知
m? xiào tā r?n lǎo.不 学
h?

zhōnɡ xū hái dào jūn

亦 徒 然 .莫
de lín lǐ hǎo

笑 他 人 老 . . 犹 如 拾 片须 还 到 君 .和
dàn n?nɡ yī běn

y?u rú sh? piàn bǎo

得 邻 里 好
f?n

宝 .但依 本 有 报 .

zhōnɡ xū wú fán nǎo

jūn zǐ ài cái

qǔ zhī yǒu

分 .
dào须 无 烦

恼 .君 子 爱 财 . 取 之 有 善

zhēn fù ài s?

nà zhī yǐ lǐ

shàn yǒu shàn bào r?n ?r wú

道 . 贞

妇 爱 色 .纳 之 以 礼 . 善
bù shi bù bào

? yǒu ? bào xìn

rì zǐ w?i dào

恶 有 恶 报 .不 是 不 报
bù zhī qí kě yě

.日 子 未 到 . 人 而 无
qiān r?n dào shí

yī r?n dào xū.不 知 其 可 也 .一 人 道 虚
xū w?n sān lǎo

.千 争

人 道 实 .
biàn

fán shì yào hǎo

ru? zhēnɡ xiǎo kě y? y? fánɡ dào

凡 事 要 好
shī dà dào

.须 问 年

三 老 .若

小 可 . 便
xu? zhě

nián nián fánɡ jī

失 大 道 . 年

防 饥 . 夜 夜 防

盗 .学


14

rú h? rú dào

bù xu? zhě rú hāo rú cǎo

yù yǐn jiǔ shí yīn fēnɡ chuī

如 禾 如 稻
xū yǐn jiǔ

.不 学 .但

者 如 蒿 如 草 .遇 饮 酒 时 且 高 歌 .因 风 吹

dàn ɡāo ɡē chù qiě ɡāo ɡē

须 饮 酒
huǒ

高 歌 处

y?nɡ lì bù duō

bù yīn yú fǔ yǐn

zěn de jiàn bō


tāo ɡāo

. 用

力 不 多 .不 因 渔 父 引 处 人 情 好 少

.怎 得 见 波 任 他 酒 价 处 是 情
?

wú qiú dào chù r?n qínɡ hǎo zhī shì shǎo shí fán nǎo shào

bù yìn r?n tā jiǔ jià

涛 .无 求 到 高 .知
fēi duō

.不 饮

shí r?n duō chù shì少 山

时 烦 恼 不 怕 中 伤

.识 人 多

rù shān bù pà shānɡ r?n hù

zhǐ pà r?n qínɡ

非 多 .入 两 面

人 虎 . 只 怕 人 强 中 手

liǎnɡ miàn dāo

qiánɡ zhōnɡ zì yǒu qiánɡ zhōnɡ shǒu

刀 . 强

自 有

.恶

r?n xū y?nɡ ? r?n m? bù y?nɡ zhe yì duō

huì shǐ bù zài jiā háo fù ɡuānɡ yīn sì jiàn

fēnɡ liú

人 须 用 恶 人 磨 .会 使 不 在 家 豪 富 . 风 流
rì yu? rú suō

不 天 为
pǐn着 衣 多 . 光

阴 似 箭

.日 月 如 梭 .
huánɡ jīn w?i

tiān shí bù rú de lì

de lì bù rú r?n h?

时 不 如 地 利 贵 .安 乐 值 量 唯

.地 利 不 如 人 和 . 黄 钱 多 .世 上 万 间

金 未

w?i ɡuì

ān l? zhí qián duō

shì shànɡ wàn bān jiē xià

般 皆 下 好 语 书

sī liɑnɡ w?i yǒu dú shū ɡāo

shì jiān hǎo yǔ shū w?i shàn zuì

品 . 思
shuō jìn

有 读 书 名 山 有 生

高 .世 僧 占

tiān xià mínɡ shān sēnɡ zhàn duō yánɡ yǒu ɡuì rǔ zhī ēn


l?

尽 . 天 下
w?i ? nán táo

多 .为

yā yǒu fǎn wǔ nì hái.为 恶 难 逃 . 羊 顺 还

跪 乳 之 恩 . 鸦 有 反 孝 顺 子 . 忤 逆 还
15

bǔ zhī yì

xiào shùn hái shēnɡ xiào shùn zǐ

哺 之 义 .孝

shēnɡ wǔ nì ?r

bù xìn dàn kàn yán qián shuǐ

diǎn diǎn忤 逆 儿 .不 信

但 看 檐

. 点dī zài jiù wō chí yǐn shào ? yánɡ shàn

nǐ jí tā bù jí

r?n xián xīn bù xián

滴 在 旧 窝 池 .你 急 他 不 急 . 人 闲
zhí qí liǎnɡ duān

心 不 闲 . 贤 夫 祸

qì xián fū hu?

隐 恶 少


.执 其 宽

两 坠 实

端 釜

.妻 甑

zǐ xiào fù xīn kuān

jì zhuì fǔ z?nɡ

fǎn ɡù h?

.子 孝 父 心
yǐ fù zhī shuǐ

.既 之

. 反 顾 何

shōu zhī shí nán

r?n bù zhī zú h?

益 .已 覆 之
shí zú jì mǎ nán. 收

难 .人 不 知 足 何
chù chù lǜ yánɡ kān

dào lǎo tōu xián qiě shì xián jiā jiā yǒu lù tōnɡ chánɡ ān

时 足 . 到 老 偷 闲 且 是 系 马 .家 家 有 路 通
m? jiānɡ r?nɡ yì de

闲 .处 处 绿 杨
jiàn zhě yìxu? zhě

长 . 便

安 .见 者 易 作 等 量 闲 事

.学 者
y?nɡ

biàn zu? děnɡ xián kàn

难 .莫 心 计 较

将 般

容 般

易 得 错

看 . 用 事 宽 . .


xīn jì jiào bān bān cu? dào lù ɡ? bi?

tuì bù sī liɑnɡ shì shì kuān

.退 步 思

yǎnɡ jiā yī bān

c?nɡ jiǎn rù shē yì

道 路 各 别 . 从 奢 入 俭家 一 般 . 从 心 石 说 化

俭 入 奢 易 心

c?nɡ shē rù jiǎn nán shi zhī yīn m? yǔ dàn

zhī xīn shuō yǔ zhī xīn tīnɡ

难 .知

与 知

听 . 不 犹

diǎn shí huà w?i jīn tā r?n shì shì

r?n xīn y?u bù sh?

是 知
w?i zú ěr mù sūn xián

音 莫 与 弹 .点
xìn le dù

为 金 .人 心

mài le wū

未 足 .信 了 肚

. 卖 了 屋 .他 人 事 事 .
bù sh? nǐ zú

不 涉

tā shì lù lù

sh?i r?n bù ài zǐ

尔 目 .他 是 碌 碌 孙 贤

.不 涉 你 足 . 谁 钟

人 不 爱 子 行 不 是
16

sh?i r?n bù ài qiān zhōnɡ sù

nài wǔ xínɡ bù shi

.谁 人 不 爱 千

粟 .奈 五

zh? tí mù ?r sūn fú mù

m? bǎ zhēn xīn kōnɡ jì jiào

?r sūn zì yǒu

这 题 目 .莫 把 真空 计 较 . 劝 行 人 好 养 事 生

. 儿 孙 自 有
yǔ r?n bù m? w?n qián

yǔ r?n bù h?

quàn r?n yǎnɡ ?

儿 孙 福 .与 人 不 和
quàn r?n jià wū

鹅 .与 人 不 .莫 . 明 铲 . 问 知 不 钟 平 前 山 .

dàn hánɡ hǎo shì r?n jí jì shēnɡ

睦 程

. 劝

人 架 屋 .但 水 向 成 急 虎

ch?nɡ yǒu hù

h? xiá shuǐ jí

mínɡ zhī shān

.河 狭 .莫

.人 急 计 山 行 劝 酒

m? xiànɡ hù shān hánɡ

lù bù chǎn bù pínɡ

有 虎

.路 不 不 善

shì bù w?i bù ch?nɡ

r?n bù quàn bù shàn

zhōnɡ bù qiāo

事 不 为 不
bù mínɡ

.人 不 方 断

不 敲
diǎn

wú qián fānɡ duàn jiǔ

lín lǎo shǐ kàn jīnɡ

.无 钱 层

.临 老 始 看 灯 神 却 .万 明 事 劝

经 .点 人 休 方 寸

dɑ qī c?nɡ

bù rú àn chù yī dēnɡ

wàn shì quàn r?n xiū dàn cún fānɡ cùn

塔 七 瞒
de

. 不 如 暗 处 一 .举 头 三 尺 有 耕 .灭 常

mán m?i

jǔ t?u sān chǐ yǒu sh?n mínɡ.但 存

liú yǔ zǐ sūn ɡēnɡ

mi? qu? xīn t?u huǒ

tī qǐ f?

地 前
qīnɡ

.留 与 子 孙 灯 . 众 相 害 争 成 . 惺 星 . 惺 朗

心 头 火 . 剔 起 佛
měnɡ měnɡ zu? ɡōnɡ

qián dēnɡ

xīnɡ xīnɡ chánɡ bù zú

不 足 .懵 明
xiōnɡ

zh?nɡ xīnɡ lǎnɡ lǎnɡ

bù rú ɡū yu? dú mínɡ h? lǐ kě zu?

卿 弟

朗 . 不 如 孤 月 独 生 空 锄

. 兄
xiǎo

dì xiānɡ hài lì m? zhēnɡ

bù rú yǒu shēnɡ

不 如 友 花 好 耕

.合 理 可 作 . 小
zǎo huā suī

mǔ dɑn huā hǎo kōnɡ rù mù

利 莫 小 结

.牡 丹

入 目 收

.枣 地 利

xiǎo ji? ch?nɡ shí

suí fēn ɡēnɡ chú shōu de lì

tā shí

实 .随 分

.他 时
17

bǎo mǎn xi? cānɡ tiān

de rěn qiě rěn

de nài qiě nài

苍 . 小

天 .得 忍 且 忍 事 成

.得 耐 且 耐 .不 论 逞 英

rěn bù nài

xiǎo shì ch?nɡ dà

xiānɡ lùn chěnɡ yīnɡ ? fù línɡ r?n lǎo xīn huā

忍 不 耐
xi?nɡ

大 . 相

jiā jì jiàn jiàn tuì yī r?n yǒu qìnɡ

xián fù línɡ fū ɡuì zhào mín xián lài


fū bài w?i lǎo

.家 计 渐 渐 退 . 贤 妇 令 夫 贵 . 恶 妇 令 有 穷 红 庆 . 兆 穷 民 咸 赖 .人 老 心 .花
zhà zu?

夫 败 .一 人 未 老 .人

r?n qi?nɡ zhì w?i qi?nɡ

r?n wú qiān rì hǎo

志 未

.人 无 千 日 好
qínɡ lǐ nán r?nɡ

wú bǎi rì h?nɡ

shā r?n kě shù

无 百 日

.杀 人 可 恕 . 受 满 . 行 用 . 奏 贫 .杯 船 中理 难

容 .乍

fù bù zhī xīn sh?u y?nɡ

z?u pín nán ɡǎi jiù jiā fēnɡ

富 不 知 新 上 遭 客 连 常 阴 雨 方 成

难 改 旧 家 风 .座
wū l?u ɡ?nɡ

shànɡ k? chánɡ mǎn zāo lián yīn yǔ

bēi zhōnɡ jiǔ bù kōnɡ

酒 不.屋 漏 风 .笋 化

更 因


xínɡ chuán y?u yù dǎ t?u fēnɡ

sǔn yīn

又 遇 打 头 忙 又 始

là tu? fānɡ ch?nɡ zhú

yú w?i bēn mánɡ shǐ huà l?nɡ kàn kɑn y?u shì bái t?u wēnɡ

落 箨 得 少

竹 . 鱼 为 奔 .看 .盗 看

龙 .记 翁 .
tiān

de shào nián qí zhú mǎ

年 骑 竹 马 生 众 于 富 足 星 皆 平 拱

是 白 头 穷 水

lǐ yì shēnɡ yú fù zú

dào z?i chū yú pín qi?nɡ

礼 义 上
dōnɡ

贼 出 于 贫 间 无 命 . 忠 病 . 顺

.天 朝

shànɡ zh?nɡ xīnɡ jiē ɡǒnɡ běi jūn zǐ ān pínɡ

shì jiān wú shuǐ bù cháo

北 . 世dá r?n zhī mìnɡ

zhōnɡ yán nì ěr.君 子 安 行 . 良

.达 人 知

言 逆 耳 天 者
18

lì yú xínɡ

liánɡ yào kǔ kǒu lì yú bìnɡ

shùn tiān zhě

利 于

药 苦 口 利 于

cún

nì tiān zhě wánɡ

r?n w?i cái sǐ

niǎo w?i shí


wánɡ

.逆 天 .夫 妻

者 相.人

为 财 死 笙 必 作

. 鸟 簧 寿 病 考

fū qī xiānɡ h? hǎo

qín s? yǔ shēnɡ huánɡ shàn bì sh?u kǎo

yǒu ?r合 好 . 琴 瑟 与 长 食 . 善 多 偏 定 水

.有 儿
?

pín bù jiǔ

wú ?r fù bù chánɡ

贫 不 久 必 早 事 贫
lànɡ

.无 儿 富 不 . 爽 生 枉 口 殃

.

恶 心 . 作

bì zǎo wánɡ

shuǎnɡ kǒu shí duō piān zu? bìnɡ

kuài xīn

亡 恐

. 快

shì ɡu? kǒnɡ shēnɡ yānɡ

fù ɡuì dìnɡ yào ān běn f?n

过 穷

.富 贵

要 安 本 分 无 风 空

pín qi?nɡ bù bì wǎnɡ sī liɑnɡ

huà shuǐ wú fēnɡ kōnɡ zu? tān tā yī d?u mǐ

不 必 虽 年

思 量 .画 香

xiù huā suī hǎo bù w?n xiānɡ

浪 . 绣 花 失 肘 山 却 羊 半

好 不 闻 粮 . 争

.贪 他 一 斗 米 .
fǎn shī yī sh? ɡu? chūn

shī qu? bàn nián liánɡ zhǒu yánɡ

zhēnɡ tā yī jiǎo tún

他 一 脚 豚 . 反 失 一 云 只 善 犹 会 湿 . 麝 说 人 过 短 春
h?

l?nɡ ɡuī wǎn d?nɡ yún y?u shī

.龙 香

洞 生

shān cǎo yì xiānɡ

pínɡ shēnɡ zhǐ huì shuō r?n duǎn

草 逸

. 平

. 何

bù huí t?u bǎ jǐ liànɡ tānɡ li jí r?n pín zhì duǎn

jiàn shàn rú bù jí

jiàn ? rú tàn

不 回 头 把 己 量 .见 汤 .人 里 急 病 过 贫 志 短 .马 忙 药

如 不 及 瘦 毛

.见 恶 如 探
zì jiā xīn

mǎ sh?u máo chánɡ.自 家 心 将 金 赠 .
shì

tā r?n bù zhī mánɡ

pín wú yì shì jiānɡ jīn z?nɡ

.他 人 不 知 有 高 人 说

.贫 无 逸 士

bìnɡ yǒu ɡāo r?n shuō yào fānɡ ɡu? xīn t?u liánɡ

chù lái m? yǔ jìnɡ

方 .触 来 莫 与 竟 满 山 多 秀 色 .

. 事
chūn lái

qiū zhì mǎn shān duō xiù s?

心 头

凉 .秋 至
19

wú chù bù huā xiānɡ

fán r?n bù kě mào xiānɡ

hǎi shuǐ

无 处 不 花
bù kě dǒu liánɡ.凡 人 不 可 貌 清 之 伤 水 .蒿. 海
qīnɡ qīnɡ zhī shuǐ

w?i tǔ suǒ fánɡ

不 可 斗
jì zhī shì

量 . 清

.为 土 所 草 侯 之 下 王 公 .万

防 .济
hu? yǒu

w?i jiǔ suǒ shānɡ

hāo cǎo zhī xià

济 之 兰 门 乾
dìnɡ

士 . 为 酒 所
máo cí zhī wū

.或

有 朱

lán xiānɡ

hu? yǒu h?u wánɡ

wú xiàn zhū

香 生

.茅 茨 之 屋 . 或 有

.无 限 卿 事 毫 传

m?n shēnɡ ? piǎo qián kūn dà

jǐ duō bái wū chū ɡōnɡ qīnɡ

zuì h?u

饿 殍 . 几 多 白 屋 出
hú zhōnɡ rì yu? chánɡ

.醉 后 当 毛 先


wàn shì dānɡ xiān

坤 大

.壶 生 重 如

中 空 自

日 月 茫 传fú shēnɡ kōnɡ zì mánɡ

qiān lǐ s?nɡ háo máo

定 . 浮 轻 世 万
chǐ m?n

.千 里 送 虚 程 .大 厦 .百 人

.礼

qīnɡ r?n yì ch?nɡ

yī r?n chuán xū

bǎi r?n chuán shí

仁 义 事 倾 明

.一 人

实 .
liánɡ tián

shì shì mínɡ rú jìnɡ wàn qīnɡ

qián ch?nɡ àn shì qī dà shà qiān jiān

镜 . 前 升

暗 似 漆 . 良 千 间 . 夜 眠

田 八 公

rì shí yī shēnɡ

y? mián bā

.日 食 一 经 万 典

qiān jīnɡ wàn diǎn jiǔ niú tuō bù chū

xiào yì w?i xiān

yī zì rù ɡōnɡ

尺 .千 门

.孝 义 为

先 .一 字 入 门 升 向

bā zì yá men xiànɡ nán kāi

.九 牛 拖 不 出 .八 字 衙 莫 进 来 .富 中 从

南 开 .
pín kùn

yǒu lǐ wú qián m? jìn lái

fù c?nɡ shēnɡ ɡě qǐ

有 理 无 钱
bù suàn lái

合 起 . 贫jiā zhōnɡ wú cái zǐ

ɡuān c?nɡ h? chù lái

不 算 来 .家 万 事 不 同

无 才 子 . 官 .一 生

从 何 处 来 . 都 是 命 安
20

wàn shì bù t?nɡ r?n jì jiào

yī shēnɡ dōu shì mìnɡ ān

人 计 较

pái

jí hánɡ màn hánɡ

qián ch?nɡ zhǐ yǒu xǔ duō lù

排 .急慢 .天. 前

有 许 多 路 .
sh?n mù

r?n jiān sī yǔ

tiān w?n ru? l?i

àn shì kuī xīn

人 间 私 语
rú diàn

闻 若 雷 .暗 室 亏 心
quàn r?n m? zu?

. 神

目 之

yī háo zhī ?

yī háo zhī


shàn

电 .一 毫 方

之 恶

. 劝

人 莫

作 .一 毫

yǔ r?n fānɡ biàn

kuī r?n shì hu?

ráo r?n shì fú r?n ɡ? yǒu xīn

善 . 与 人 天 网 恢

便 .亏 人 是 祸 . 饶 人 是 福 .
bào yìnɡ sh?n sù

tiān wǎnɡ huī huī xīn ɡ? yǒu jiàn mù jiàn zǐ ɡuì

恢 . 报 说

应 不 如

甚 身

速 .人 各 有 逢 朝

心 .

kǒu shuō bù rú shēn f?nɡ y?nɡ zài yī zhāo

ěr w?n bù rú

心 各 有 见 .口 目 见 . 养 子 贵 语 伤 军

.耳 闻 不 如
ɡu? qīnɡ cái

yǎnɡ jūn qiān rì jiā fù xiǎo ?r jiāo

千 日 . 用

在 一

.国
?

lì dāo ɡē tǐ h?n yì yù ɡōnɡ dào shì jiān w?i bái fà

.家 富 小 儿 骄 .利 刀 割 体 痕 易 愈 人 恨 不 消 . 公 上 出 不 曾 道 世 钱 间 唯 白 发 堪 相 出 众

.恶 . .

yǔ shānɡ r?n h?n bù xiāo

ɡuì r?n t?u shànɡ bù c?nɡ ráo

yǒu qián kān chū zh?nɡ jí dì zǎo

贵 人 头 无 衣 懒
zhēnɡ xiān

饶 .有 官

wú yì lǎn chū m?n

w?i ɡuān xū zu? xiānɡ

门 .为 从 . 兄

须 作 向

. 及 第 早
fù zǐ h?

miáo c?nɡ de fā

shù xiànɡ zhī fēn先 . 苗

地 发 . 树

枝 分 .父 子 和
ɡuān yǒu ɡōnɡ

?r jiā bù tuì

xiōnɡ dì h? ?r jiā bù fēn

而 家 不 退


弟 和 而 家 不 分 . 官
xián shí bù shāo xiānɡ公 抱

mín yǒu sī yāo

jí shí bào

法 . 民
f? jiǎo

有 私 约 .闲 生 太 平

时 不

.急 时 逢

xìnɡ shēnɡ tài pínɡ wú shì rì

kǒnɡ f?nɡ nián lǎo

佛 脚 . 幸

无 事 日 . 恐

年 老
21

bù duō shí

ɡu? luàn sī liánɡ jiānɡ

jiā pín sī xián qì

不 多 池
jiā

时 .国 水

乱 思 须 防

良 旱 摇.家 贫 思 贤 妻 . 生 正 耕 不 足 愁 养 月 程

chí tánɡ jī shuǐ xū fánɡ hàn

tián dì shēnɡ ɡēnɡ zú yǎnɡ

塘 积 深

.田 地 动 .各 宜 .树 守

ɡēn shēn bù pà fēnɡ yáo d?nɡ

shù zh?nɡ bù ch?u yu? zhǐ cǐ ch?nɡ

家 .根
yǐnɡ xi?

不 怕 风 劝

f?nɡ quàn jūn zǐ

ɡ? yí shǒu jǐ


shì

斜 .奉

君 子

己 .只 此

wàn wú yī shī.万 无 一 失 .

22


相关文章:
增广贤文拼音版
增广贤文拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。增广贤文 xī shí 昔时 jí yùn 集韵ɡuān jīn 观今 zhī jǐ 知己 jiǔ fénɡ 酒逢 xiānɡ ...
《增广贤文》拼音版
《增广贤文》拼音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。ɡǔ xùn xī shí xián w?n zēnɡ ān xián w?n 古训《增广贤 huì rǔ zhūn zhūn 文》 昔时集韵...
增广贤文(注音版)
增广贤文(注音版)_初二语文_语文_初中教育_教育专区。小时候没好好读过,现在也不晚哦增广贤文 xī 昔 jí 集 shí xián wén 时贤文 yùn zēn wén 韵增...
增广贤文 注音版
增广贤文 注音版_文化/宗教_人文社科_专业资料。中华经典 古典文学 国学基础知识 增广贤文 xī 昔 jí 集 shí xián wén 时贤文 yùn zēnɡ wén 韵增文...
上拼音版《增广贤文》带注释课本全文(学生阅读版)
拼音版《增广贤文》带注释课本全文(学生阅读版)_五年级其它课程_其它课程_小学教育_教育专区。增广贤文 xī 昔 jí 集ɡuān 观 wú 无 shí 时 yùn 韵 ...
《增广贤文》拼音版
《增广贤文》拼音版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。ɡǔ xùn xī shí xián w?n zēnɡ ān xián w?n 古训《增广贤昔时多 jī n 文》 jí yùn z...
《增广贤文》拼音版
《增广贤文》拼音版_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。ɡǔ xùn古 zēnɡ ān xián w?n 广贤文》 (选读) 训《增 xī shí xián w?n 昔时贤文 huì rǔ...
增广贤文拼音版
增广贤文拼音版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。增广贤文 xī shí 昔时ɡuān jīn 观今 zhī jǐ 知己 jiǔ f?nɡ 酒逢 xiānɡ f?nɡ 相逢 jìn shu...
《增广贤文》拼音版1
《增广贤文》拼音版1_少儿英语_幼儿教育_教育专区。《增广贤文》拼音版1 ɡǔ xùn xī shí xián w?n zēnɡ ān xián w?n 古训《增广贤 huì rǔ ...
增广贤文拼音版
增广贤文拼音版_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。增广贤文 1 x ī s h íx i...《增广贤文》拼音版 20页 免费 增广贤文增广贤文 1页 免费 增广贤文幼儿版...
更多相关标签:
增广贤文全文拼音版 | 增广贤文拼音版下载 | 增广贤文拼音版pdf | 带拼音 增广贤文 | 增广贤文全文带拼音 | 增广贤文拼音全文解释 | 增广贤文 拼音 | 新增广贤文全文带拼音 |